KRASTA EROZIJA HOLDERNESĀ, LIELBRITĀNIJĀEiropas vēsturē iezīmējušās zināmas tendences – iedzīvotāji pakāpeniski migrē uz piekrastes reģioniem, kuri bieži vien sniedz labvēlīgākus apstākļus ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai. Mūsdienās apmēram 16 % Eiropas Savienības iedzīvotāju ir apmetušies piekrastes zonās, un tas rada nepieciešamību pētīt notiekošos krastu dinamiskos procesus, izdarīt secinājumus par to iespējamo attīstību ilgtermiņā un novērtēt antropogēno ietekmi uz šiem procesiem (http://www.eurosion.org/project/eurosion_en.pdf).


Cilvēku ietekme ietver arvien pieaugošo inženiertehnisko apbūvi, piekrastes izmantošanu rekreācijā, piekrastes nogulumu izmantošanu būvniecībā, mitrāju drenāžu, dambju celtniecību u.t.t. Šī vide nodrošina svarīgu sociālo, ekoloģisko un ekonomisko funkciju izpildi. Viena no būtiskākajām darbībām tajā ir cilvēku un to īpašuma aizsardzība pret vērtu postošo darbību, kā arī krasta eroziju.


Jūras krastu erozijas cēloņi

Parasti kā galveno faktoru krasta sistēmas attīstībā dažādos laika intervālos uzskata vērtu atkārtojamību, to ilgumu, atsevišķu fāzu ilgumu, viļņu parametrus katrā vētras fāzē un, galvenokārt, viļņu augstumu un to pienākšanas leņķi krastā. Par galvenajiem krasta erozijas cēloņiem tiek minēti vairāki faktori: lielas vētras, samazinās lielo upju ienesto smilšaino un oļaino sanešu daudzums, cilvēku iejaukšanās, jūras ūdenslīmeņa celšanās un zemes garozas vertikālās kustības (Eberhards, 2003).
Tiek uzskatīts, ja ilggadīgā atklāta Pasaules okeāna piekrastes attīstībā galvenais faktors ir vētru atkārtojamība ar 1 gada intervālu. Stāvkrastu erozija, tajā skaitā katastrofāla, notiek epizodiski, sezonāli, parasti mitrās, vētrainās ziemās. Pieaugot vēju izraisītai viļņu enerģijai, pieaug arī abrāzijas ātrums. No otras puses, pastiprinoties viļņošanās režīmam, pieaug ne vien krasta erozija, bet reizē arī palielinās kustībā esošo sanešu apjomi, sarūk pludmaļu izmēri u.t.t.
Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ilglaicīgā periodā (50 – 100 gadi) ietekmē krasta procesus, ir vertikālās zemes garozas kustības un Pasaules okeāna vidējā ūdenslīmeņa celšanās. Ceļoties relatīvajam ūdenslīmenim krasta zonā, krasti tiek erodēti un atkāpjas, jo ātrāk līmenis ceļas, jo pieaug noskalošanās ātrums. Savukārt globālā klimata pasiltināšanās sekmē dominējošo vēju izraisīto vētru kinētiskās enerģijas un krastu erozijas efekta pieaugumu krasta joslā un bīstami pieaugošos postījumus.
Globālā jūras līmeņa celšanās efekta ietekme uz krasta līniju ir telpiski neviendabīga, jo to ietekmē lokālas vertikālās zemes garozas kustības, atšķirīga krastu veidojošo iežu erodējamība, mainīgs jūras viļņošanās klimats un garkrasta sanešu plūsmas. Tādu krastu erozija, kurus veido saistīgi nogulumieži ar vidējo ātrumu, kas nepārsniedz 0,5 – 2 m gadā, ir nepārtraukts, ilgstošs process. Pamatkrasta atkāpšanās ātrumu primāri nosaka tas, cik strauji jūras seklūdens zonā notiek viļņošanās izraisītā vertikālā erozija. Citu faktoru vidū, kas ietekmē pamatkrasta eroziju, ir seklūdens joslas ģeoloģiskā uzbūve un ūdenslīmeņa svārstības (Eberhards, 2003).
Eberhatrds (2003) arī norāda, ka ilgstošu vētru gadījumos, kad garkrasta sanešu transports notiek tikai vienā virzienā (bez vēja virziena maiņas), gar jūras krastu izveidojas noskalošanās un akumulācijas apgabalu mija. Šīs viļņveidīgi sekojošās virsūdens formas pārvietojas gar krastu vienlaicīgi ar sanešu materiālu seklūdens joslā, secīgi nomainot viena otru.
Pēdējās desmitgadēs pati nozīmīgākā globālā tendence Pasaules okeāna krasta zonas attīstībā ir gandrīz vispārēja rakstura jūras krastu erozija un kā sekas – sauszemes platību zudumi un krasta līnijas atkāpšanās iekšzemes virzienā (Eberhards, 2003).
Holdernesas krasta vispārējs apraksts un ģeoloģiskā uzbūve

Viena no jaunākajām dabiskajām piekrastes līnijām Anglijā ir Holdernesas krasts, kas stiepjas 61 km garumā Jorkšīras austrumu daļā (1. att.). To veido zemi glaciālas izcelsmes stāvkrasti, kuru augstums ir no 3 – 35 m. Stāvkrasts sastāv no irdeniem, glacigēniem iežiem, kas 20. gs. laikā ir atkāpies par 200 m.
1. attēls. Holdernesas krasta atrašanās vieta un jūras dziļums (Sistermans and Nieuwenhuis, 2007)
Apmēram pirms viena miljona gadu Jorkšīras krasta līnija, ko veidoja krīta klintis, atradās apmēram 32 km uz rietumiem no tās pašreizējās atrašanās vietas. Pleistocēnā (pirms 18000 g.) uz šīm klintīm izveidojās morēnmāla nogulumu slānis (72 % - māls un aleirīts, 27 % - smiltis, 1 % laukakmeņi un oļi), kas radīja jaunu krasta līniju un izmainīja tās morfoloģiju (Sistermans and Nieuwenhuis, 2007).
Krīta vecuma nogulumi šeit pārsvarā ieguļ tik dziļi, ka tie nepiedalās ainavas veidošanā. Glaciālie nogulumi, kas veido zemieni, ietver ne tikai morēnmālu, bet arī glaciolimniskos veidojumus (http://en.wikipedia.org/wiki/Holderness).


Morfoloģija

Krasta līnija Holdernesā veido gludu s-veida formu no Bridlingtonas ziemeļos līdz Spurna ragam (Spurn Point) dienvidos. Krasta erozija, ko veic viļņu darbība, izraisa piekrastes pazemināšanos, veidojot stāvkrastu. Kopumā dabiskās pludmales Holdernesā gandrīz vienmēr ir šauras un nespēj apturēt viļņu erodējošo iedarbību. Dinamiskie smilšu sēkļi, kas pārvietojas garkrastu plūsmas ietekmē, iezīmē vietas, kur notiek visstraujākā erozija.
Teritorijas ziemeļu daļa
Holdernesas krasta ziemeļu daļā, Flemboroheda ragā (2. att.), redzamas stāvas un augstas krīta klintis, kurās viļņu darbības rezultātā ir izveidojušās alas, arkas, noslīdeņi u.t.t. Erozijas process ir samērā lēns un krasta atkāpšanās ir salīdzinoši nenozīmīga.

2. attēls. Flemboroheda rags (http://www.geograph.org.uk/photo/248335)

Teritorijas centrālā daļa
Apskatāmās teritorijas vidējā daļa (3. att.) sastāv no vāji konsolidētiem glaciālajiem nogulumiem. Šie veidojumi viegli pakļaujas viļņu darbībai un tiek ieskaloti jūrā pēc nogruvumiem u.c. procesiem. Pludmales veido smilts un oļu materiāls, kas radies erozijas procesos.
3. attēls. Krasts pie Īsingtonas (http://www.hull.ac.uk/coastalobs/easington/erosionandflooding/)

Teritorijas dienvidu daļa: Spurna pussala
Drošs pierādījums uz dienvidiem vērstām garkrastu sanešu plūsmām ir Spurna pussalas dienvidu daļā esošā nērija (zemes strēle).
4. attēls. Spurna rags (http://www.bbc.co.uk/england/sevenwonders/yorkshire/spurn/)
Unikālais Spurna rags veidojies 16. gs. beigās. Šī 5,5 km garā un 50 – 270 m platā (http://www.bbc.co.uk/england/sevenwonders/yorkshire/spurn/) strēle paceļas tikai dažus metrus virs jūras līmeņa un iestiepjas Humbera līcī ar ātrumu 10 cm gadā.
To veido smiltis un materiāls, kas šeit transportēts no Holdernesas krasta erodētās vidusdaļas. Pastāv divas hipotēzes par šīs nērijas veidošanos – sagraušana/atjaunošanās un pārskalošanās. Neviena no tām pagaidām nav pierādīta.


Krasta dinamiskie procesi un to ietekmējošie faktori

Dominējošais vēja un viļņu virziens ir ZA, kas izraisa no ziemeļiem uz dienvidiem orientētu garkrasta straumi. Viļņu augstums normālas vētras laikā var sasniegt 4 m. Paisums Holdernesas krastos ir ļoti augsts un sasniedz 7 m atzīmi. Zemes vertikālo kustību dēļ prognozēts, ka Holdernesas krasts tuvāko 40 gadu laikā iegrims par 9 cm, kas ir viens no eroziju pastiprinošiem faktoriem. Ietekmi uz krasta dinamiku atstāj arī Pasaules okeāna līmeņa celšanās (Sistermans and Nieuwenhuis, 2007).
Erozija
Viļņu darbība Holderenesā tiecas izlīdzināt piekrasti. Viļņi veido uz dienvidiem vērstu garkrasta sanešu plūsmu. Klinšainajā teritorijas ziemeļu daļā erozijas iespējamība ir ierobežota, tādēļ transportētā materiāla daudzums ir salīdzinoši mazs. Uz dienvidiem, mainoties krasta ģeoloģiskajai uzbūvei, erozijas iespējamība pieaug. Kopumā Holdernesas piekraste atkāpjas ar ātrumu 2 m gadā, tomēr šis lielums būtiski mainās gan laikā, gan telpā.
Erozija visizteiktāk izpaužas vētru un paisuma laikā. Vislielākais krasta atkāpšanās ātrums fiksēts 1967. gadā Barmstonā, kad krasts vētras laikā atkāpās par 6 m. Krasta atkāpšanās notiek pakāpenisku noslīdeņu veidā.
Erozijas spēku un iespējamību nosaka arī piekrastes un zemūdens profila stāvums. Holdernsesas ziemeļu daļā tas ir lēzens un smilšu sēkļu izvietojums pavājina viļņu spēku krasta zonā. Uz dienvidiem profils kļūst stāvāks, un viļņu darbība – spēcīgāka.
Nogulumu transports
Katru gadu stāvkrastu un jūras gultnes erozijas dēļ apmēram 3 mil. kubikmetru sedimentācijas materiāla tiek ieskalots jūrā. Tas tiek transportēts dienvidu virzienā un piedalās Spurna raga veidošanā, kā arī izmaina Humberta līča apveidu.
Riska zonas
Krasta erozijas dēļ kopš 5. gadsimta ir zaudētas apmēram 30 apdzīvotas vietas Holdernesas krastā. Mūsdienās pastiprinātā krasta erozija apdraud tādas pilsētas kā Mapletonu un Īsingtonu, kā arī vairākus mazākus ciemus. Erozijas dēļ rodas lauksaimniecības zemju zudumi, kā arī tiek bojāta piekrastes infrastruktūra. Tomēr kopumā erozijas radītais risks Holdernesas krastā ir raksturots kā zems, lai gan pastāv atsevišķi ļoti apdraudēti apgabali (Sistermans and Nieuwenhuis, 2007).
5. attēls. Krasta erozijas postījumi
(http://www.stacey.peak-media.co.uk/holderness/Holderness/800-03270048.jpg)Aizsardzības pasākumi

Jau kopš 19. gs. Holdernesā tiek veikti krasta aizsardzības pasākumi (6. un 7. att.). Tos izteiktāk veic pilsētās un vietās, kur ir nepieciešams pasargāt infrastruktūras elementus. Lai aizsargātu krastus, tiek izmantotas dažādas metodes, kuru pielietojums atkarīgs no piekrastes procesu monitoringa un tā analīzes datiem, kā arī inženierģeoloģisko pētījumu rezultātiem.
6. attēls. Krasta aizsardzības pasākumi Hornsījā (Sistermans and Nieuwenhuis, 2007).
Holdernesas krastus pret eroziju aizsargā, izmantojot betonētas, kastam paralēlas balstsienas, viļņu atstarojošās sienas, būnas, viļņlaužus, akmeņu krāvumus. Kopumā speciāla aizsardzība ir izveidota apmēram 11 km krasta zonas (no 61 km).


7. attēls. Krasta aizsardzības pasākumi Briglingtonā (Sistermans and Nieuwenhuis, 2007).


Izmantotā literatūra

Eberhards, G., 2003. Latvijas Jūras krasti: Monogrāfija/ O. Āboltiņa zinātniskā redakcijā. Rīga, Latvijas Universitāte, 296 lpp.
Sistermans, P., Nieuwenhuis, O., 2007. EUROSION Case Study: Holderness Coast (United Kingdom). Sk. 26.09.2010. Pieejams http://copranet.projects.eucc-d.de/plugins/projectsdb/project.php?show=401&listid=2879&up=L3BsdWdpbnMvcHJvamVjdHNkYi9pbmRleC5waHA/c2VhcmNoPWhvbGRlcm5lc3MmZGlhbG9nX2lkZW50aWZpZXI9Rm9ybVNlYXJjaFByb2plY3RzJmRpYWxvZ19zZWxlY3RlZHN1YnBhZ2U9MCZzZWxlY3RlZF9Gb3JtU2VhcmNoUHJvamVjdHM9MCZpc3NlYXJjaD0xJnA9MSZjPTE=

http://www.eurosion.org/project/eurosion_en.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Holderness
http://www.geograph.org.uk/photo/248335
http://www.hull.ac.uk/coastalobs/easington/erosionandflooding
http://www.bbc.co.uk/england/sevenwonders/yorkshire/spurn

http://www.stacey.peak-media.co.uk/holderness/Holderness/800-03270048.jpg

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru