NOSLĪDEŅI LA KOČITĀ, KALIFORNIJĀLa Končitas raksturojums


La Končita atrodas Kalifornijas piekrastes dienvidu daļā starp Venturas un Santa Barbaras pilsētām (1. att.). Tā tika dibināta 1924. gadā un mūsdienās aizņem 11 ha lielu teritoriju. La Končitā dzīvo 330 iedzīvotāju, un tajā ir 150 ēkas (http://en.wikipedia.org/wiki/La_Conchita,_California).
La Končita ir izvietota 250 m šaurā piekrastes joslā, kas stiepjas starp Klusā okeāna krasta līniju rietumos un 180 m.v.j.l. augstu stāvkrastu austrumos. Stāvkrasta nogāzes krituma leņķis ir apmēram 35º, un aiz tā austrumu virzienā turpinās nedaudz pieaugošs reljefs. Šo teritorijas daļu aizņem avokado un citrusaugu dārzi.1.attēls. La Končitas atrašanās vieta (Jibson, 2005)

Stāvkrasta ģeoloģiskā uzbūve

Stāvkrasts pie La Končitas, kurā attīstās noslīdeņi (2. att.), sastāv no vāji konsolidētiem Monterrejas un Piko formāciju marīnajiem nogulumiem. Abu formāciju nogulumi ir vāji cementēti un tiek saistīti ar ekstensīvo zemes nogruvumu izplatību reģionā. Šīs slāņkopas nošķir Red Mountain lūzums, kas stiepjas pāri nogāzes virsmai (Jibson, 2005).
Stāvkrasta augšējā daļa sastāv no marīnajiem nogulumiem – nekonsolidēta aleirīta, smilts un grants. Zem tiem paguļ Monterrejas formācijas nogulumi – miocēna silicītiežu slānekļi, aleirolīts, smilšakmens, māls, plāni kaļķakmens starpslāņi. Stāvkrasta apakšējo daļu veido Piko formācijas ieži – marīnie agrā pleistocēna līdz pliocēna masīvi mālaini aleirītiski nogulumi, smilšakmens, konglomerāti ar oļiem. Red Mountain lūzuma dēļ veidojies uzbīdījums, kā rezultātā vecākie Monterrejas formācijas nogulumi atrodas augstāk nekā jaunākie Piko formācijas ieži (http://www.sabo-int.org/case/la__conchita_mudslide.pdf).

2. attēls. La Končitas apkārtnes topogrāfiskā karte. Noslīdeņi: 1995. g. – ar zilu, 2005. g. – ar dzeltenu (Jibson, 2005)

Noslīdeņu vēsture La Končitas stāvkrastā

La Končitas stāvkrastā kopumā ir veidojušies diezgan daudz noslīdeņu. 3. attēlā parādīti lāzerskenēšanas ar LIDAR (light detection and ranging) rezultāti, kas attēloti, izmantojot infrasarkanā starojuma spektru. Redzami vairāki atšķirīga lieluma, tipa un vecuma noslīdeņi.
3. attēls. La Končita 2002. gadā (Jibson, 2005)

3. attēla centrālajā daļā redzamā ieliektā krauja (noslīdeņa cirks) ir kāda senāka noslīdeņa paliekas. 1995. gada noslīdenis redzams attēla labajā pusē.

4. attēls. LIDAR rezultāti. La Končitas stāvkrasts pēc 2005. gada noslīdeņa. Ar zilo 1995. g., ar dzelteno – 2005. g. Ar bultām norādīti citi noslīdeņi. Sarkanā līnija iezīmē senā noslīdeņa cirka augšējo daļu (Jibson, 2005)

Pa dziļo kanjonu 4. attēla kreisajā pusē 1995. un 2005. gadā tika pārvietots liels daudzums drupu materiāla.
Līdzīga seno noslīdeņu un mazāku, nesenu noslīdeņu kombinācija vērojama nogāzēs uz dienvidrietumiem no 1995. un 2005. g. noslīdeņiem. Turklāt nogāzē esošās aizas pastiprina drupu materiāla plūsmu šajās teritorijās.
Senākās vēsturiskās liecības par noslīdeņiem La Končitā datētas ar 1865. gadu. Vēstures avotos tie raksturoti kā regulāra parādība. Piemēram, 1889. gadā noslīdenis bloķēja vilcienu līniju, kas stiepjas gar Klusā okeāna piekrasti. 1909. gadā cits noslīdenis apraka arī vilcienu. Kopš tā laika nogāžu procesi ir ietekmējuši vietējo infrastruktūru, bojājot ceļus, ēkas, apstrādātos laukus u.c. (Jibson, 2005).

1995. gada La Končitas noslīdenis


1995. gada 4. marta pēcpusdienā La Končitas stāvkrastā aktivizējās ievērojams noslīdenis. Dažu minūšu laikā tika pārvietoti desmitiem metru nogāzes. Tas iznīcināja vai nopietni bojāja 9 mājas. 10. martā sekoja drupu materiāla plūsma no kanjona ziemeļrietumos, kas nodarīja papildus zaudējumus.
Lielākā daļa no 1995. gada nogruvuma masas nāca no senāka noslīdeņa dienvidaustrumu daļas. 1995. gada noslīdenis bija 120 m plats un 330 m garš, aptverot apmēram 4 ha. Tā dziļums tika novērtēts kā apmēram 30 m, bet tilpums – 1,3 milj. m3.
Sākotnējā kustība noslīdeņa augšējā daļā tika fiksēta jau 1994. gada vasarā, kad tika ziņots par plaisām stāvkrasta virsmā. Deformācijas turpinājās līdz ar lietus sezonas sākšanos, un 1994. gada decembrī pa vairākām atvērtām plaisām virszemes ūdeņi jau varēja ieplūst pazemē. Vairāki mazāki noslīdeņi attīstījās laika posmā līdz lielajam noslīdenim 1995. gadā. 1995. gada noslīdeņa cēlonis bija neparasti nokrišņiem bagātais gads (5. att.). Nokrišņu daudzums Ohaijā (20 km uz ZA no La Končitas) 1994./1995. gada sezonā teju divas reizes pārsniedza vidējo.

5. attēls. 1994./1995. gada lietus sezonas nokrišņu sadalījums Ohaijā (Jibson, 2005)

Lielākā daļa nokrišņu izkrita janvārī – 623 mm (vidēji tas ir tikai 108 mm). 1995. gada februāris bija salīdzinoši sauss, bet 2. un 3. martā notikusī vētra, kuras laikā izkrita 21 mm nokrišņu, bija pietiekami stipra, lai aktivizētu noslīdeni.
1995. gada noslīdeņa ietekmes zona (slīdvirsma) atradās relatīvi dziļi un sākumā tas pārvietojās saistīta noslīdeņa – grunts masīva plūsmas - veidā. Šāda veida grunts masīva pārvietošanās varēja notikt paaugstinātā gruntsūdens līmeņa, kā arī pastiprinātas infiltrācijas dēļ. Pētnieki kā galveno faktoru noslīdeņa izraisīšanā min neparasti lietaino janvāri.
Tomēr pēc aculiecinieku stāstītā, nogruvuma materiāls vismaz daļēji ir bijis relatīvi sauss, un nogruvuma sānu daļas atdalījušās un kritušas pēc atbalsta zaudēšanas (Jibson, 2005).

2005. gada La Končitas noslīdenis


2005. gada 10. janvārī noslīdenis La Končitā aktivizējās apmēram 12:30. Noslīdeņa ķermenis gandrīz neiekļāva jaunu materiāls no stāvkrasta iepriekš neskartajām daļām. Tas pārsvarā sastāvēja no 1995. gada noslīdeņa dienvidaustrumu daļas, kas tika remobilizēta. Jaunā noslīdeņa tilpums bija 200000 m3. Tas bija apmēram 350 m garš un 80 – 100 m plats. Noslīdenis iznīcināja 13 mājas un nopietni sabojāja 23. Tika ziņots par 10 bojā gājušajiem.
10. janvāra rītā no kanjoniem, kas atrodas ZR no La Končitas, sākās drupu materiāla plūsma, kas sasniedza automaģistrāli. Šī notikuma dēļ La Končitā atradās dažādu dienestu darbinieki un žurnālisti, kas novēroja un arī nofilmēja pēc tam sekojošo iespaidīgo noslīdeni. Videomateriālā redzams, ka viss noslīdeņa materiāls mobilizējās vienlaicīgi un gandrīz uzreiz pārtapa strauji plūstošā drupu materiāla plūsmā. Pēc pētnieku aplēsēm aptuvenais plūsmas ātrums varēja būt 10 m/s. Noslīdeņa daļā, kura skāra apdzīvoto vietu, nogāzes slīpums bija mazāks, līdz ar to plūsmas ātrums samazinājās apmēram divas reizes.
2005. gada noslīdenis aktivizējās pēc 15 dienu lietavām (6. att.). Šajā periodā nokrišņu daudzums daudzos Dienvidkalifornijas apgabalos sasniedza rekordaugstus rādītājus. Lai gan lietusgāzes nebija ārkārtīgi spēcīgas, tās ilga apmēram 2 nedēļas, kuru rezultātā izveidojās noslīdenis.

6. attēls. 2004./2005. gada lietus sezonas nokrišņu sadalījums Venturā (Jibson, 2005)

Vietas apskate uzreiz pēc nogruvuma liecināja, ka liela daļa materiāla ir diezgan sausa. Arī videomateriālā redzams, ka gaisā paceļas putekļi. Tādējādi var secināt, ka noslīdenis aktivizējās uz ūdens piesātināta slāņa samērā lielā dziļumā. Plūstošais slānis praktiski viengabalaini pārvietojās pa piesātināto slāni, par ko liecina neskartā veģetācija slāņa augšējā daļā. Iespējams, ka lielākā daļa nokrišņu nevarēja infiltrēties 1995. gada noslīdeņa veidojumos, bet gan aiztecēja pa nogāzi lejup. Šī iemesla dēļ pētnieki secināja, ka gruntsūdens līmeņa celšanos ietekmēja virszemes ūdeņu infiltrācija augstākos slāņos, respektīvi, virs 1995. gada noslīdeņa.
7. attēls. La Končita 2004. gadā. Ar zilo 1995. g., ar dzelteno – 2005. g (Jibson, 2005)

7. attēlā redzams, ka 2005. gada noslīdeņa vietā bijusi izteiktāka veģetācija nekā apkārtējā nogāzes daļā. Tas norāda uz pastiprinātu ūdens drenāžu gan virszemē, gan slāņa iekšienē.
2005. gada noslīdenis nostūma vairākas mājas no to pamatiem un sabīdīja tās kopā. Arī aizsargsiena (8. att.), ko uzbūvēja pēc 1995. gada noslīdeņa, tika deformēta.
8. attēls. Aizsargsiena La Končitā pēc 2005. gada noslīdeņa (Jibson, 2005)

Tas norāda, ka noslīdenis bija īpaši spēcīgs un bīstams, jo tas plūda pa piesātināto slāni un augšdaļā nesa līdzi sausāku materiālu, kas darbojās līdzīgi kā sava veida „mūra dragājamā ierīce”.


1995. un 2005. gada noslīdeņu salīdzinājums


1995. un 2005. gada noslīdeņu mehānismi ir diezgan atšķirīgi. 1995. gada noslīdenis bija samērā dziļš, saistīta grunts masīva pārvietojums, kas deformējās plastiski un kustējās salīdzinoši lēni. 2005. gada noslīdenis bija seklāks un daudz ātrāks, lai gan ietvēra to pašus nogulumus, ko 1995. g. Papildus plūsmas no senāku noslīdeņu kraujām nav neparasta parādība, tomēr šo mehānismu pilnībā nevar attiecināt uz 2005. gada noslīdeni. Šajā gadījumā notika liela apmēra 1995. gada noslīdeņa materiāla atkārtota mobilizācija. Kā un kāpēc tas pats grunts materiāls pakļāvās šādiem procesiem 10 gadu laikā, nav pilnībā izzināts, tāpēc nepieciešami papildus pētījumi.
Atšķirīgs ir arī laiks, kad notikuši grunts masīva noslīdeņi. 1995. gada noslīdenis aktivizējās tikai mēnesi pēc nokrišņiem bagātā janvāra. Šāda laika nobīde raksturīga dziļiem noslīdeņiem, ko parasti izraisa lietus ūdens infiltrācija salīdzinoši lielā dziļumā. 2005. gada noslīdenis savukārt aktivizējās uzreiz pēc 2 nedēļu ilga lietus perioda. Tas raksturīgs seklākiem, ātri plūstošiem noslīdeņiem (Jibson, 2005).

Nākotnes riski La Končitā


1. Vēsturiskas liecības un ģeoloģiskie pētījumi parāda, ka dažādi nogāžu procesi La Končitas apkārtnē regulāri notikuši vairākus tūkstošus gadu (pēc USGS ģeologu domām vismaz 6000 gadus), tāpēc nav iemesla domāt, ka tie varētu apstāties.
2. Pat bez īpaši lielas nokrišņu intensitātes var aktivizēties atlikusī 1995. gada noslīdeņa daļa. Tas visticamāk notiktu lēna, dziļi bāzēta noslīdeņa veidā līdzīgi kā 1995. gadā.
3. Ja tuvāko gadu laikā izkritīs palielināts nokrišņu daudzums, tad var attīstīties vairāki nogāžu procesu scenāriji: a) jauni dziļie noslīdeņi; b) 1995. g. (vai 2005. g.) noslīdeņa daļu atkārtota mobilizācija ātru grunts masīva plūsmu veidā.; c) noslīdeņu veidošanās no agrāko noslīdeņu kraujām; d) noslīdeņu veidošanās pieguļošajās stāvkrasta daļās; e) nogulumu plūsmas aizās.
4. Pašlaik trūkst zināšanu, lai precīzi paredzētu noslīdeņu rašanās iespējamību un to gaidāmās īpašības.
5. Noslīdeņus šajā reģionā var izraisīt arī zemestrīces.

 

 

Izmantotā literatūra

 

1.      Jibson, R. W. 2005. Landslide Hazards at La Conchita,California. U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. Pieejams http://pubs.usgs.gov/of/2005/1067/508of05-1067.html.

2.      http://en.wikipedia.org/wiki/La_Conchita,_California

3.      http://www.sabo-int.org/case/la__conchita_mudslide.pdf

 

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru