Henrija A. Murreja motīvu klasifikācija uz pamattattiecību “indivīds – vide” pamata.

Murreja darbs “Personības pētījumi” ir dažādu motivācijas ieviržu svarīgs krustpunkts.  Konkrēti runājot, Mak–Daugola, Freida, Levina. Murrejs, kurš pamatā interesējās par klīnisko  un personības psiholoģiju, terminu “vajadzības” novietoja visai diferencētas jēdzienu sistēmas  centrā. Pēc savas izcelsmes eklektiskā jēdzienu sistēma nebija domāta uzvedības aprakstīšanai un individuālo reakciju atšķirību standartizētās situācijās izskaidrošanai. Tā, drīzāk, ir domāta, lai parādītu individuālo lielākās uzvedības vienībās, kas izceļās uz individuāli tipiskajām darbības formām, kuras cikliski atkārtojās un kuras var novērot ilgstošā laika posmā dažādās situācijās. Subjekts tiek saprasts kā aktīvs organisms, kurš ne tikai reaģē uz situāciju spiedienu, bet arī aktīvi meklē vai pat rada tās. Taču visos gadījumos viņš, rīkojoties atbilstošā veidā uztver aktuālās situācijas izmaiņu iespējamās sekas caur savu vajadzību prizmu.
Uzvedības mērķtiecīgumu Murrejs mēģina izskaidrot izejot no priekšstata par epizodosko attiecību ķēdītes “indivīds – vide” pašattīstību kā līdzvērtīgu nepārtraukto personīgo un situatīvo faktoru mijiedarbībai. Ar to pašu viņš bija pārvarējis personības teorētisko pieeju motivācijā, kurā visa uzvedība tiek skaidrota no personīgajām dispozīcijām. Murrejs bija interakcionisma virziena piekritējs. Organisms (personība) un uztveramā situācija veido vienotu mijiedarbību.        
Centrālie jēdzieni, kas attiecās viens pret otru ir vajadzības (need) no personības puses  un spiediens (press) no situācijas puses.   Vajadzība un spiediens tieši netiek novēroti, tiem jābūt izsecinātiem, tie nav aprakstoši jēdzieni, bet gan hipotētiski konstrukti. Šos secinājumus var izdarīt, izejot nevis no laika ziņā nesvarīga aktuālās uzvedības vai situācijas fragmenta, bet tikai no efektiem, līdz kuriem nonāk, konverģējās notiekošā darbība vai atbilstoši  - situācijas, kas attīstās. Jādziena “vajadzības” saturs netiek atdalīts no “tieksmes”, tas tiek noteikts caur vēlamo stāvokli attiecībās “indivīds – vide” spiediens -  caur situācijas mērķa stāvokli, uz kuru var paļauties, vai no kura vajag piesargāties. Jēdzieni “vajadzība” un “spiediens” saturiski atbilst viens otram : spiediens aktualizē atbilstošo vajadzību, vajadzība meklē tai atbilstošu spiedienu. Mijiedarbība starp vajadzību un spiedienu, to satura krustošana saucas “tēma” (thema). Tēma arī ir  patiesā aktivitātes plūduma analīzes vienība.  Katra epizode tiek raksturota ar tēmu, mērķtiecīgu darbību secību.

Vajadzība – tas ir konstrukts (ērts, iedomāts vai hipotētisks jēdziens), kas apzīmē spēku (kam ir nezināma fizikāli ķīmiska daba), kas organizē uztveri, apercepciju, intelektu, gribu (conation) un darbību tādā veidā, lai izmainītu noteiktā virzienā esošo neapmierinošo situāciju. (Murrejs, 1938)

Jēdzienu “vajadzība” Murrejs izmanto gan dispozicionālu, gan funkcionālu pārmaiņu nozīmē. Kā motivācijas dispozīcijas vajzdzības var klasificēt pēc dažādiem pamatojumiem –
1.    Var izdalīt pamatvajadzības un otršķirīgas vajadzības. Pamatvajadzības, atšķirībā no otršķirīgajām vajadzībām bāzējās uz organiskajiem procesiem un parādās vai nu cikliski vai arī saistībā ar regulācijas vajadzību.
2.    Vajadzības var iedalīt pozitīvajās (meklēšana) un negatīvajās (izvairīšanās).
3.    Vajadzības vēl var iedalīt  redzamajās un latentajās. Redzamās vajadzības brīvi izpaužās ārējā uzvedībā, latentās izpaužās vai nu rotaļās, vai fantāzijās. Noteiktās situācijās atsevišķas vajadzības var apvienoties uzvedības motivācijā vai konfliktēt viena ar otru, pakļauties viena otrai utml.

Spiediens – kāda ietekme, kuru uz  subjektu veic objekts vai situācija un parasti tā tiek uztverta kā stimumu kopums, kas pieņem draudu vai kāda labums priekš organisma veidolu.

Visi šie jēdzieni un to atdalīšana bija ne tikai pārliecības, pārdomu un iztēles rezultāts. Ar 50 pacientu palīdzību, kuri tika ievietoti dažādās pētniecības situācijās šīs idejas attiistījās un precizējās. Īpaši tas attiecās uz dažu otršķirīgo vajadzību noformulēšanu. Viņa pētāmo situāciju diapazons  stiepās no intervijām un bērnības atmiņām līdz dažādiem eksperimentiem, kuri ietver sevī dažādas testu metodes, attiecībā uz atmiņu. Īpašas atzīmēšanas vērts ir viņa izstrādātais Tematiskais Apercepcionālais tests(TAT). Pētāmajam ir jāizdomā stāsts par attēlu, kurus pēc tam analizē vētējot pēc viņa redzes leņķa aktualizējot tajos vajadzības, spiedienu un tēmas.
Murrejs apvienoja un klasificēja dažādas teorētiskas pieejas, pietam tieši tās, kuras izrādijās svarīgasuzvedības skaidrošanai, izstādāja jēdzienu sistēmu, kuru pētnieki izmantoja teoriju radīšanai un motīvu mērīšanai. Taču viņa personīgos iedalījumus nevarētu nosaukt par teoriju. Starp daudzskaitlīgajiem hipotētiskajiem un empīriskajiem mainīgajiem viņš neizdala nekādas specifiskas attiecības. Būtībā viņš tikai variēja aktualizācijas apstākļus tādēļ, lai atdalītu un klasificētu pēc veida un satura dažādus uzvedības formas, to iekšējās un starpindivīdu atšķirības.
Murrejs pārvarēja Mak-Dauelavienpusējo teorētiski personālo pieeju. Viņš izveidoja modernā interakconisma pozīciju. Priekšstatu par vēlamajām darbības sekām un (vajadzības) un uztveramajām situācijas iespējām (spiediens) noveda pie tēmas sapratnes, vai, kā mēs tagad teiktu, dotajam indivīdam atbilstošajām darbības situācijām. Motīvu klasifikācijas problēmu viņš aistīja ne tikai ar to mērīšanu, bet arī situatīvo aktualizāciju, ar motivācijas maiņu un atjaunošanos, ar motivēto mērķtiecību un konflikta motīviem. Viņa (TAT) tests vēlāk atļāva veikt strauju izrāvienu motīvu mērīšanas jomā.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru