Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.


Saturs


Ievads……………………………………………………………… 2

1. Ienākuma nodokļa iedalījums un maksātāji……………………… 2

2. Apliekamie un neapliekamie ienākumi…………………………….. 3

3. Neapliekamais minimums un atvieglojumi………………………… 4

4. Nodokļa aprēķināšana……………………………………………4
Izmantotā literatūra……………………………………………….. 5


Ir sastopams apgalvojums, ka perfekta aplikšana ar nodokļiem ir kā veikls triks, kā rezultātā ir iespējams nodrošināt visu, ko tie spēj dot, panākt maksimālo efektu.

Ekonomisti visā pasaulē ir patērējuši ļoti daudz laika nodokļu būtības studēšanai, jo tie ietekmē tādus procesus kā:

· investēšana,

· sadale,

· valsts izvēle sociālo un ekonomisko jautājumu risināšanā.

Nodokļi ir nepieciešams ļaunums, jo nav iespējams un arī vēlams valstij nepieciešamos līdzekļus iegūt no cenām, patentmaksas vai nodevām. Noteiktus pakalpojuma veidus nav iespējams pārdot indivīdiem par noteiktu cenu (piemēram, aizsardzība, valsts pārvalde, izglītība u.c.) un tas arī nav vēlams, jo tādā gadījumā tos varētu iegādāties tikai turīgākā sabiedrības daļa.

Ieņēmumi var tikt nodrošināti ar daudzu dažādu nodokļu palīdzību. Viens no šādiem nodokļiem ir arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis.1. Ienākuma nodokļa iedalījums un maksātāji.Saskaņā ar likumu “ Par nodokļiem un nodevām” Latvijā uzņēmumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļi kopumā veido vienotu ienākuma nodokļu sistēmu. Ar to saprot, ka jebkura persona, kas gūst ienākumus mūsu valstī ir vai nu uzņēmuma ienākuma vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja.

Likums arī paredz, ka vienu un to pašu ienākumu nevar vienlaikus aplikt ar iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokli.

Visas Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošās personas, kas gūst ienākumus, tiek reģistrētas ienākuma nodokļa maksātāju reģistrā un tām tiek piešķirts nodokļa maksātāja kods, kas sastāv no personas koda un maksātāja dzīvesvietas koda. Nodokļa maksātāja kods taksācijas gada laikā netiek mainīts. Ja maksātājs gada laikā maina dzīvesvietu, par to iepriekšējās dzīvesvietas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām taksācijas gada beigās izdara nodokļa maksātāja koda izmaiņas.

Nodokļa maksātāji:

· Fiziskas personas (rezidenti), kas guvuši ienākumus LR vai ārvalstīs.

· Fiziskas personas (nerezidenti), kas guvuši ienākumus LR.

· Fiziskas personas – individuālo uzņēmumu (kuru apliekamais ienākums iepriekšējā gadā bijis mazāks par 45000 Ls), kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki, kuri nav aplikti ar uzņēmuma ienākuma nodokli.Iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc būtības var iedalīt:

1. Algas nodoklī, ko par darbinieku aprēķina un maksā darba devējs. Apliekamais objekts ir mēneša ienākums.

2. Patentmaksā, kas ir pašvaldību noteikts avansa maksājums par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu.

3. Individuālās darbības ienākumos, kur apliekamais objekts ir gada ienākumi.2. Apliekamie un neapliekamie ienākumi.Apliekamie ienākumi ir:

· darba alga,

· prēmijas,

· vienreizēja un sistemātiska atlīdzība,

· atlīdzība par valsts dienesta pienākumu izpildi,

· ienākumi no darba līguma izpildes,

· un citi ienākumi, ko darbinieki saņem uz pašreizējo vai iepriekšējo darba attiecību pamata.

Pārējie fizisku personu ienākumi par kuriem jāmaksā nodoklis:

· ienākumi no individuālā darba;

· ienākumi no individuālā uzņēmuma, kā arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tie nav aplikti ar uzņēmuma ienākuma nodokli;

· ienākumi no līgumsabiedrības;

· ienākumi no kustamā vai nekustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas;

· ienākumi no lietas (zemes, telpas) nodošanas tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam;

· ienākumi, ko uzņēmuma dalībnieki saņem tā likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā;

· no uzņēmējsabiedrībām, uzņēmumiem (iestādēm, organizācijām) saņemtie dāvinājumi;

· ienākumi no intelektuālā īpašuma (piemēram, autoratlīdzība, zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un viņu mantinieku honorāri);

· pensijas;

· citi.

Neapliekamie ienākumi ir:

· personisko mājsaimniecību un piemājas saimniecību un zemnieku saimniecību ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, ja tie nepārsniedz 3000 Ls gadā;

· fiziskām personām izmaksātās dividendes, ja par tām ir samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis;

· ienākumi no noguldījumiem un depozītiem Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs, kā arī ienākumi no hipotekārajām ķīlu zīmēm;

· apdrošināšanas atlīdzība, kuru apdrošinātā interesēs noslēdzis darba devējs vai cits apdrošinājuma ņēmējs - juridiskā persona;

· izložu un azartspēļu laimesti;

· ienākumi no valsts un pašvaldību parādzīmēm;

· no budžeta izmaksājamie pabalsti (izņemot pārejošas darba nespējas pabalstu);

· mācību iestāžu stipendijas;

· mantojuma rezultātā gūtie ienākumi;

· alimenti;

· atlīdzība par asiņu nodošanu un cita veida donorpalīdzību;

· un citi ienākumi.

3. Neapliekamais minimums un nodokļu atvieglojumi.Neapliekamā minimuma apmēru nosaka 1996.gada 24.decembra MK noteikumi Nr.484 “ Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma apmēru, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Tie nosaka, ka no 1997.gada1.janvāra neapliekamais minimums ir 21 Ls mēnesī.

Nerezidentiem neapliekamo minimumu nepiemēro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam ir paredzēti arī atvieglojumi par apgādībā esošām personām (nepilngadīgi bērni, bērni līdz 24 gadu vecumam, kas turpina studijas, nestrādājoši laulātie, nestrādājoši vecāki, vecvecāki). Atvieglojums par šādām personām ir ½ no neapliekamā minimuma un tas ir 10.50 Ls mēnesī. Kā arī atvieglojumi uz pensijām, kas piešķirtas pēc 1996.gada 1.janvāra, neapliekamais minimums ir 100 Ls mēnesī. Atvieglojumi tiek piešķirti arī invalīdiem un politiski represētām personām.

Nerezidentiem atvieglojumi netiek piešķirti.4. Nodokļa aprēķināšana.Iedzīvotāju ienākumi tiek aplikti ar likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto likmi, kas algas nodokļa maksātājam ir 25% no mēneša apliekamā ienākuma.

Ar algas nodokli apliekamais mēneša ienākums ir:

· Latvijas Republikā dzīvojošām personām pamatdarba vietā (vietā, kur iesniegta grāmatiņa) - starpība starp kalendārā mēneša ienākumu un mēneša neapliekamā minimuma un attaisnoto izdevumu un atvieglojumu summu.

· Latvijas Republikas rezidentiem papildu darba vietā (vietā, kur ir iesniegta karte) - kalendārā mēneša ienākums, no kura atskaitīta par attiecīgo kalendāro mēnesi nomaksātā sociālā nodokļa (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) summa.

· Latvijas Republikas nerezidentiem - kalendārā mēneša ienākums.

Nodokļa summas tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1. 28,4% - valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā;

2. 71,6% - maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā

Nodokļa summas ietver arī nodokļa parādu, nodokļa palielinājumu atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei, nokavējuma naudu un soda naudu par nodokļu likumu pārkāpumiem.Izmantotā literatūra:

· Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

· “Nodokļi”, Ieva Kodoliņa, Rīga 1999.gads.

· “Naudas, kredīta un nodokļu politika”, Datorzinību Centrs, 1998.gads.

· www.vid.gov.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru