Kritiskā punkta noteikšana un analīze.
          1. Lineāra izmaksu un ieņēmumu funkcija.
Tālāk tiks izmantoti sekojoši apzīmējumi:

·         Izlaides apjoms X
·         Kopējās izmaksas K
·         Mainīgās izmaksas Kv
·         Fiksētās izmaksas Kf
·         Ieņēmumi U
·         Peļņa G

·         Kopējās izmaksas uz 1 vienību k
·         Mainīgās izmaksas uz 1 vienību kv
·         Fiksētās izmaksas uz 1 vienību kf
·         Cena uz 1 vienību P
·         Robežizmaksas K’
·         Robežieņēmumi U’

Uzņēmumā ir sekojoša informācija par izmaksām:

X
0
10
20
30
40
50
K
1000
1500
2000
2500
3000
3500
               
Viena produkcijas vienība maksā 100-. Maksimālais apjoms, kuru uzņēmums var saražot ir 50 gabali. Uzņēmuma ieņēmumu funkcija ir U=100X, bet izmaksu funkcija – K = 50X+1000.
Ar sekojošas tabulas palīdzību ir nosakāmas izmaksas un ieņēmumi pie dažāda izlaides apjoma:
                       
Apjoms
Ieņēmumi
izmaksas
Fiksētās Izmaksas
Mainīgās izmaksas
Peļņa
X
U
K
Kf
Kv
G
0
0
1000
1000
0
-1000
10
1000
1500
1000
500
-500
20
2000
2000
1000
1000
0
30
3000
2500
1000
1500
500
40
4000
3000
1000
2000
1000
50
5000
3500
1000
2500
1500
                Nākošajā grafikā ir attēlots ieņēmumu un izmaksu taisnes:

          Kā redzams zīmējumā kritiskais punkts ir pie izlaides apjoma 20. Kritiskajā punktā uzņēmumam nav ne ieņēmumu ne izdevumu (peļņa ir 0). Tā kā izmaksu un ieņēmumu funkcijas ir lineāras tās krustojas vienā punktā. No tā izriet, ka peļņas maksimums teorētiski ir pie bezgalīgi liela izlaides apjoma. Praktiski maksimālā peļņa ir pie maksimālā izlaides apjoma, kuru uzņēmums var nodrošināt. 
          Otrs veids kā var atrast kritisko punktu ir rēķinot izmaksas uz vienu produkcijas vienību:
           
X
k
Kv
P
G
K'
U'
0
0
0
010
150
50
100
-50
50
100
20
100
50
100
0
50
100
30
83
50
100
17
50
100
40
75
50
100
25
50
100
50
70
50
100
30
50
100

 kv
 
P
 
Izmaksa uz vienību
 
Rēķinot pēc šādas metodes grafiks izskatās šādi:

          Pie lineāra izmaksu pieauguma robežizmaksas ir vienādas ar mainīgajām vidējām izmaksām, jo katras nākošās produkcijas vienības mainīgās izmaksas uz vienu vienību pieaug par vienu un to pašu lielumu (50X).
          Vidējo izmaksu grafikā kritiskais tā pat ir pie izlaides apjoma 20. Punts, kurā ir vismazākās izmaksas uz vienu vienību uzņēmumam ir optimālais. Kā redzams grafikā, pieaugot ražošanas apjomam kopējās izmaksas uz vienu vienību nepārtraukti samazinās. Zemākās kopējās ražošanas izmaksas uz vienu vienību tiek sasniegtas pie maksimālā ražošanas apjoma.
          Izmantojot lineārās izmaksu un ieņēmumu funkcijas ir iespējams noteikt uzņēmumam īsa un gara termiņa cenu zemāko robežu. Ilga termiņa cenu zemākā robeža uzņēmumam ir tāda, ar kuru var nosegt kopējās izmaksas uz vienu vienību. Pie šādas cenas uzņēmums var pastāvēt, jo cena nosedz gan mainīgās, gan fiksētās izmaksas. Šajā piemērā pie izlaides apjoma 20 pietiek, ja tirgus cena ir 100-, lai nosegtu kopējās izmaksas.
          Īsa termiņa cenas zemākā robeža ir mainīgo izmaksu līmenī, pie noteikta realizācijas apjoma. Uzņēmumam īsā termiņā var būt pieņemama cena, kas ir zem kopējām izmaksām uz vienu vienību un virs mainīgajām izmaksām. Ar šādu cenu pilnībā tiek segtas mainīgās izmaksas, kā arī daļa fiksēto izmaksu. Ja uzņēmums īsā termiņā neizmantotu šo situāciju tad fiksētās izmaksas netiktu segtas nemaz. Gadījumā, ja tirgus cena noslīd zem īsā termiņa cenu zemākās robežas, tad jāaptur ražošana, jo netiek segtas pat mainīgās izmaksa uz vienu vienību. Dotajā piemērā cenu zemākā robeža pie katras izlaides ir 50.
          Ja ir zināmas izmaksu un ieņēmumu funkciju vienādojumi, tad kritisko punktu var noteikt matemātiski. Dotajā piemērā tas ir:
1000+50X=100X
1000=50X
X=20
          Robežizmaksas ir nosakāmas atvasinot izmaksu funkciju. (1000+50X)’=50
          Robežieņēmumi (100X)’=100

          2. Nelineārās ieņēmumu un izmaksu funkcijas.

          Uzņēmums ražo produktu, kuram izmaksu un ieņēmumu funkcijas nav zināmas. Sekojošā tabulā (no1.līdz 3. Kolonai) ir dati par ieņēmumiem un izmaksām:

X
U
K
G
Kf
Kv
0
0
600
-600
600
0
10
1725
1070
655
600
470
20
3300
1360
1940
600
760
30
4725
1590
3135
600
990
40
6000
1880
4120
600
1280
50
7125
2350
4775
600
1750
60
8100
3120
4980
600
2520
70
8925
4310
4615
600
3710
80
9600
6040
3560
600
5440
90
10125
8430
1695
600
7830
100
10500
11600
-1100
600
11000
         
          Grafiski ieņēmumu un izmaksu funkcijas izskatās šādi:

         

Grafikā redzams, ka ir divi kritiskie punkti. Izmaksu līkne ir S-veida. Pie izlaides apjoma starp 0 un 10 ir maiņas punkts starp zaudējumiem un ieņēmumiem. Peļņas maksimums (4980) tiek sasniegts pie izlaides apjoma 60. Peļņas robeža atrodas pie izlaides starp 90 un 100.
             

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru