Uzņēmuma ienākuma nodoklis


SATURS:

Ievads
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Statistika (ieņēmumi un izdevumi)
Nodokļu aprēķins
Kontroldarba secinājumi un priekšlikumi
Izmantotās literatūras saraksts
Pielikums IEVADS.

Pēdējos gados Latvijā parādās aizvien vairāk jauni uzņēmumi, tāpēc arī “uzņēmuma ienākuma nodoklis“ tiek pielietots ar vien vairāk.1995. gada 1. martā likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izsludināja Valsts prezidents, un likums stājas spēkā 1995. gada 1. aprīlī. Katra persona, vai nu fiziskas vai juridiska, ja viņa gūst ienākumus šajā valstī, maksā nodokli, jo bez uzņēmuma ienākuma nodokļa ir arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kuri abi kopā veido ienākuma nodokļu sistēmu.
Šī darba mērķis ir apreķināt uzņēmuma ienākuma nodokli par 1999. gada pirmo pusgadu. Uzņēmums atrodas Ventspilī, un nekādu īpašu norādījumu nav, tapēc nodokļa likme ir 25%.
Lai sasniegtu darba mērķi, ir nepieciešams aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli, īpašuma nodokli, zemes nodokli, amortizāciju un jāveic uzņēmuma ienākuma nodokļa korekciju. Lai uzdevuma atrisinājums būtu pareizs, ir jācenšas izvairīties no neprecizitātēm.


Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Rezidentiem ir vienota nodokļu likme neatkarīgi no uzņēmējdarbības veida un īpašuma formas. Latvijā ienākuma nodokļa likme ir 25%. Dažādās pasaules valstīs ir atšķirīgas nodokļu likmes.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji ir:
1.          iekšzemes uzņēmumi , kas veic uzņēmējdarbību;
2.          sabiedriskas un reliģiskas organizācijas;
3.          no valsts budžeta vai pašvaldību budžeta finansētas institūcijas;
4.          ārvalstu uzņēmumi, uzņēmejsabiedrības, fiziskas personas un citas personas (nerezidenti);
5.          nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības.

Uzņēmumu ienākumu nodokli nemaksā:
1.          bezpeļnas organizācijas;
2.          valsts uzņēmumi, no valsts budžeta finansētas institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības paradzēti pašvldību speciālajos budžetos;
3.          no valsts budžeta finansetas institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības paredzēti speciālā budžetā, kas ir valsts budžeta sastāvdaļa;
4.          līgumsabiedrības nodokli nemaksā patstāvīgi, bet katrs līgumsabiedrības darbinieks maksā attiecīgi iedzivotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli par tam pienākošas līgumsabiedrības peļņas daļu;
5.          fiziskās personas;
6.          privātie pensiju fondi;
7.          individuālie (ģimenes) uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības), kuriem nav pasniedz gada pārskats atbilstoši likumam “Par uzņēmumu gada parskatiem”, jo viņi maksā iedzivotāju ienākuma nodokli.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek ieturēts no:
1.          dividendēm – 10% no dividenžu summas;
2.          atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem – 10% no atlīdzības summas;
3.          procentu maksājumiem, ja to maksātājs un saņēmējs ir saistīti uzņēmumi vai personas - 10% no šiem maksājumiem, bet procentu maksājumiem - 5% no šiem makājumiem;
4.          samaksas par intelektuālo īpašumu:
5.          maksājumiem par autortisībām vai tiesībām izmantot autortiesības
6.          uz literāturu vai mākslas darbu, ieskaitot kinofilmas, videofilmas vai skaņu ieraktus – 15% no šiem maksājumiem
7.          maksājumiem par pārējem intelektuālā īpašuma veidiem  – 5% no šiem maksājumiem
8.          atlīdzības par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu - 5% no šis atlīdzības summas;
9.          ienākumiem no vērtspapīru pārdošanas  Latvijā - 10% no šiem ienākumiem;
10.      ienākumiem no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas - 25% no šiem ienākumiem.
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja - rezidenta un patstāvīgas pārstāvniecības apliekamais ienākums ir gada pārskata peļņas un zaudējumu aprēķina uzrādītais peļņas vai zaudējumu apjoms pirms  uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas kas ir attiecīgi palielināts vai samazināts par to izdevumu daļas summu, kuri nav tieši saistīti ar maksātāja saimniecisko darbību.
Pēc izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita:
1.    visus uzņēmuma izdevumus ipašnieku un darbinieku atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaidēšanās pasākumiem;
2.    izdevumus ar uzņēmejdarbību nesaistītiem īpašnieku vai darbinieku brauceniem ar uzņēmuma autotransportu;
3.    pabalstus, dāvinājums pārvērstos kredītus un aizdevumus.

Aprēkinot uzņēmumu ienākuma nodokli ,apliekamo ienākumu palielina par:
1.                uzņēmuma gada pārskatā minēto pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu un samazina par aprēķinato pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu saskaņā ar pieņemto kārtību;
2.                soda naudām un līgumsodiem izmantoto summu;
3.                neatlīdzinātajām iztrūkumu un izlaupījumu summām valsts un pašvaldību uzņēmumos;
4.                procentu maksājumiem, samaksa par intelektuālo īpašumu,atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, ienākumi no vērtspapīru pārdošanas Latvijā;
5.                publisku konferenču rīkošanai,uzņemšanu un maltīšu un rīkošanai;
6.                summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar ieprekšējo taksācijas periodu tiek palielināti nedrošiem parādiem paredzētie speciālie uzkrājumi;

Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu samazina:
1.          par nekustamā īpašuma nodokļa summam;
2.          par izložu un azartspēļu nodokļa un nodevas summām;
3.          par summām ,kuras lauksaimniecības produkcijas ražotāji saņēmuši subsīdiju veidā;
4.          par taksācijas periodā zaudēto parādu summām;
5.          par ieņēmumiem no starpības starp valsts pašvaldību īpašuma vai tā daļas privtizācija ieguldīto privatizācijas sertifikātu iegādes vērtību un pārdošanas cenu;
6.          ja tiek privatizēts valsts vai pašvaldību uzņēmums;
7.          par apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši likumam “Par apdrošināšanu”;
8.          par privātajos pensiju fondos savu darbinieku labā izdarītjām izmaksām;
9.          par darbinieku dzīvības apdrošināšanos maksājumiem,ja termiņš ir noslēgts ilgāk par pieciem gadiem;
10.      privatizācijas gadījumā izdevumos atļauts ieskaitīt visu atlkušo procentu maksājumu summu.
Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu palielina par procentu maksājumu summu, kas pārsniedz taksācijas perioda pieļaujamo procentu maksājumu apmēru.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides:
1.          par ārvalstīs samaksāto nodokli;
2.          mazajiem uzņēmumiem;
3.          uzņēmumiem, kas veic lauksaimniecisko darbību;
4.          ziedotājiem;
5.          uzņēmumiem, kas izmanto kā darbaspēku notiesātos.

Atsevišķu nodokļu veidu īpatsvars valsts kopbudžeta nodokļu ieņēmumos 1998. gadā (% ieņēmumi no kopsummas):

 
Kopbudžeta izdevumu struktūra 1993.gadā

NODOKĻA APRĒĶINS

UZDEVUMS:

Ražošanas uzņēmuma 1999. g. pirmajā pusgadā kopējais produkcijas un pakalpojumu apjoms: Ls 500 000.
Ražošanas izmaksas bez pamatlīdzekļu nolietojuma summas Ls 28 000 Uzņēmuma pamatlidzekļu atlikusi bilances vērtība uz 01.01.99 - Ls 400 000
Pamatlīdzekļu struktūra:
1.      kategorija 50%
2.      kategorija 20%
3.      kategorija 5%
4.      kategorija 25%
Uzņēmuma zeme 4,0 ha,to kadastrālā vērtība ir 2 Ls/m2.
Dabas resursu vīrslimita izmantošanas maksājuma summa + soda naudas Ls 12 000.
Apreķināt par 1999.gada pirmo pusgadu uzņēmuma ienākuma nodokļa  summu?

APRĒĶINS.
     
I Maksatāja apliekamais ienākums
1)        Neto apgrozījumu Ls 500 000
2)        Pārdotas produkcijas izmaksas Ls 280 000
3)        Bruto peļņa 500 000 – 280 000 = 220 000 Ls
II  Apliekamā ienākuma palielināšanas.
To jāpalielina par soda naudam un dabas resursu vīrslimīta izmantošanas maksājuma summu.
Mūsu uzdevuma ir jāpalielinā par Ls 12 000.
III Apliekamā ienākuma samazināšana.
Samazina par pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu vērtības summu saskaņa ar 13.pantu.
Pamatlīdzekļu nolietjuma likmes var atrast tabulā tabula
Uzņēmumu saimnieskajā darbība izmantojumo pamatlīdzekļu veidi, to kategorijas un nolietojuma likmes
                    
Kategorija
Pamatlīdzekļa veids
Nolietojuma likme %
1.
Ēkas, būves, ilggadīgie stādijumi
5
2.
Transportlīdzekļu un tehnoloģiskas iekartas.
10
3.
Skaitļošanas iekārtas, informaciju sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas.
25
4.
Visi pārējie pamatlīdzekļi
20

Lai aprēķinātu pamatlīdzekļu nolietojumu, jāņem divkaršo likmi.
I.         Ls 200 000      Ls 20 000
II.       Ls  80 000       Ls 16 000
III.      Ls  20 000       Ls 10 000
IV.      Ls 100 000      Ls 40 000
Ls 400 000      Ls 86 000                                                                  
  
Tā, ka taksācijas periods ir 1 gads, bet mums vajag par pusgadu  nolietojuma summu jādala ar 2.
Par pusgadu  Ls 86 000  = Ls 43 000.
Par nekustama īpašuma nodokļa summu.Tā ietver zemes nodokli. Zemes gabaliem, kuriem vērtība ir noteiktā, zemes nodokli aprēķinā, reizot zemes kadastrālo vērtību ar koeficentu 0,015.
Zemes kadastrāla vērtība ir: 2 Ls/m2
Mums ir 4 ha = 40 000 m2
Zemes  kopēja kadastralā vērtība:
40 000m2*2 Ls/m2=Ls 80 000.
Zemes nodoklis = Ls 80 000*0,015=Ls 1 200 (par 1 gadu)
Par pusgadu: Ls 1200  =Ls 600
                          2
3)            Īpašuma nodoklis.
Aprēķinot īpašuma nodokļa summu:
I kategorijas līdzekļu vērtība tiek pieņemta ar koeficientu 1.
II kategorijas – ar koeficientu 0.1
III un IV kategoriju –ar koeficientu 0.4
I.              Ls 200 000 k=1.0
II.                               Ls  80 000 k=0.1
III.                            Ls 20 000  k=0.4
IV.                            Ls 100 000 k=0.4
Īpašuma nodokļa summa =Ls 200 000+ Ls 80 000*0.1+
+(Ls 20 000+Ls100 000)*0.4=Ls 256 000
Šī summa atrodas intervalā virs Ls 250 000 un zem Ls 750 000

Nodoklis =Ls 4 492.50+2.5%(no īpašuma vērtības virs Ls 250 000)
Nodoklis = Ls 4 492.50+0.025*6 000=Ls 4 642.50 (gadā)

Pusgadā =Ls 4 642.50/2=Ls 2 321.50

Kopā jāsamazinā par :
Ls 43 000+Ls 600+Ls 2321.25=Ls 4 591.25

IV.Apliekamais ienākums(koriģētais)
Apliekamais ienākums=Ls 220 000+Ls 12 000-Ls 45 921.25=Ls186 078.75

V. Uzņēmuma ienākuma nodoklis(UIN)
 UIN likme ir 25% no koriģēta apliekamā ienākuma.
 UIN=Ls 186 078.75*0.25=Ls 46 519.69


ABILDE:
Apliekamais ienākums=Ls 186 078.75
Uzņēmuma ienākuma nodoklis=Ls 46 519.69
  

Kontroldarba secinājumi un priekšlikumi
  
Es esmu uzrakstījis kontroldarbu par nodokļiem un nodevām. Kā arī mēs esam veikuši praktisko darbu par nodokļiem. No šī visa mēs varam secināt kā nodokļu sistēma valstij ir ļoti svarīga, jo ar nodokļu palīdzību tiek pildīts valsts budžets.
Budžets valstij ir svarīga tāpēc, ka no valsts budžeta tiek veiktas sociālo pabalstu, pensiju, kā arī citu veidu izmaksās.
Vēl, kā galveno piemirēt ta, ka no valsts budžeta tiek uzturēts viss valsts pārvaldes aparāts.
Lielā mērā valsts stabilitāte ir atkarīga no valsts budžeta ekonomiskā stāvokļa. Bet, savukārt, pareiza nodokļu politika valstī ir galvenais faktors, kas veicina budžeta izpildi.

Izmantotās literatūras saraksts:

A.Zvejnieks “Nodokļi un nodevas” - mācību grāmata, RTU 1998.
B.Rulle “Nodokļi šodien” - Diena 16.09.99.

PIELIKUMS:
I Valsts  ieņēmumu  dienests  PVN deklarācija.
II Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru