Uzņēmuma darbības, tā vadības analīze


BIZNESA AUGSTSKOLA “TURĪBA”

VADĪBAS KATEDRA
Uzņēmuma darbības, tā vadības analīze

KURSA DARBSE.Pekainis


Rīga, 1999

ANOTĀCIJA

          Menedžmenta nozīmīgums konkurētspējīga uzņēmuma funkcionēšanā ir neiztrūkstošs posms un process, kas jārealizē. No šī procesa  realizēšanas kvalitātes atkarīga uzņēmuma darbība kopumā.
          Darbā tiek dots koncentrēts apraksts par organizācijas darbību un menedžmentu, kas trešajai personai dod iespēju saprast uzņēmuma būtību un darbības koncepciju.
Darbā atspoguļots mans viedoklis par uzņēmumā esošajām un iespējamām problēmām un to risināšanas veidiem.
          Informācija kursa darba izstrādei iegūta no uzņēmuma vadītājiem, darbiniekiem un četru autoru darbiem par menedžmentu tādējādi papildinot prakses laikā gūtās atziņas par uzņēmuma funkcionēšanu tā vadīšanu, kas atspoguļots kursa darbā.
          Manis veiktā kursa darba informācija var būt noderīga namīpašuma Stabu 59 īpašniekiem, vadītājiem kā arī līdzīgiem uzņēmumiem ar līdzīgu pārvaldes struktūru.

ANNOTATION

          Managment in the functiong of a competitive enterprise is an essential part and process to be carried out.The quality of this process influences the performance of the enterprise.
          The work describes the operation of a company and managment, which gives an opportunety for the third part to understand the concept of the company.
          The work reflects my apinion about the existing problems in the company and ways how to solve them.
          The information for the course paper is gained from company executives, employees and four authors books about managment. It adds to the conclusions about the operation of the company drawn during the practive time, which are also reflected in the course paper.
          The information included in my course paper can be useful for the real estate owners at 59 Stabu street, also for the managers who work is similar companies with a similar structure of administration.
SATURA RĀDĪTĀJS

1. IEVADS
2. ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS
2.1. organizācijas darbības veids
2.2. organizācijas lielums
2.3.  organizācijas dzīves cikls
3. MENEDŽMENTS
3.1. Menedžmenta realizēšana organizācijā
3.2. Organizācijas centralizācijas un decentralizācijas pakāpe
3.3. Organizācijas sakārtojuma būtība
3.4. Lēmumu pieņemšanas process organizācijā
3.5. Lēmumu, mērķu realizēšana organizācijā
4. ORGANIZĀCIJAS PROBLĒMAS, TO RISINĀŠANA
5. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
6. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS
1. IEVADS

          Menedžmenta nozīmīgums konkurētspējīga uzņēmuma funkcionēšanā ir neiztrūkstošs posms un process, kas jārealizē. No šī procesa  realizēšanas kvalitātes atkarīga uzņēmuma darbība kopumā.

          Atbilstoši nolikumam par praksi kursā “Menedžments” un metodiskajiem norādījumiem, par kursa darba izstrādi kursa darbā analizēts uzņēmums un uzņēmuma vadītāju darbības efektivitāte. Informācija kursa darba izstrādei iegūta no uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem, tādējādi papildinot prakses laikā gūtās atziņas par uzņēmuma funkcionēšanu, tā vadīšanu, kas atspoguļots kursa darbā.

          Darbā tiek dots koncentrēts apraksts par organizācijas darbību un menedžmentu, kas trešajai personai dod iespēju saprast uzņēmuma būtību un darbības koncepciju. Kā arī darbā atspoguļots mans viedoklis par uzņēmumā esošajām un iespējamām problēmām un to risināšanas veidiem.

Darbā ir izmantota arī teorētiska informācija, lai objektīvi motivētu savu viedokli.
ORGANIZĀCIJAS RAKSTUROJUMS

2.1. Organizācijas darbības veids
Organizācijas pamatnodarbošanās ir apdzīvojamo telpu īre un neapdzīvojamo platību noma, kā arī ar šo pakalpojumu saistītie papildus pakalpojumi kā piemēram :
·     komunālo pakalpojumu sniegšana
·     kapitālie remonti, kosmētiskie darbi, santehnikas darbi
·     papildus pakalpojumi, kas paredz telpu uzkopšanu, stāvvietas pakalpojumu sniegšanu u.c.

2.2. Organizācijas lielums
    Organizācija pēc grāmatvedības datiem uzskatāma par vidēja lieluma uzņēmumu (uzrādīti 1997. finansu gada grāmatvedības dati)

                   Pamatkapitāls        ............... Ls 240 000
                   Naudas plūsma      ............... Ls 119 000
                   Strādājošo skaits    ..............  10

2.3. Organizācijas dzīves cikls
    Analizējot organizācijas dzīves ciklu jāmin, ka organizācijas dzīves ciklam piemīt tādas īpašības kādas piemīt :
·     organizācijas paplašināšanās stadijai (galvenā īpašība -  visu resursu pieaugums (cilvēku, finansu, informācijas un materiālu))
·     organizācijas attīstības stadijai ( galvenā īpašība - uzņēmums attīstās balstoties uz resursu sasniegtajiem rezultātiem)
    No iepriekšminētā jāsecina, ka organizācija atrodas “organizācijas attīstības stadijā”, ko pamato arī organizācijas likviditāte :

                   likviditāte - 94% (dati par 1997.finansu gadu)


3. MENEDŽMENTS

3.1. Menedžmenta realizēšana organizācijā
          Organizācijas vadītāji - menedžeru grupa, kas sastāv no četriem menedžeriem kuri pārstāv visu līmeņu menedžmentu, kas atkarīgs no to kompetences.  Organizācijā ir divi augstākā līmeņa menedžeri un divi vidējā līmeņa menedžeri kuriem ir savas tiesības un pienākumi.
          Sekojošā struktūra (1.att.) ir augstāko menedžeru un vidējo līmeņu menedžeru (2.att.) pienākumu un tiesību struktūra organizācijā (atbilstoši menedžmenta prasībām (plānošana, organizēšana, motivācija, kontrole)).
ORGANIZĀCIJAS STRATĒĢIJA,  BIZNESA STRATĒĢIJA,  FUNKCIONĀLĀ STRATĒĢIJA


 


(1.att.pienākumu struktūra organizācijā)
 
MANAGER 1


NEAPDZĪVOJAMO PLATĪBU NOMA
APDZĪVOJAMO TELPU ĪRE

NORĒĶINI AR IEDZĪVOTĀJIEM PAR SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

GRĀMATVEDĪBAS VEŠANA
          MANAGER 2


           PROJEKTU REALIZĀCIJA


         NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
        APSAIMNIEKOŠANAS DARBIMANAGER 3
                    MANAGER 4
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANA NOSAKOT ĪSTERMIŅA MĒRĶUS UN TO REALIZĒŠANA
ILGTERMIŅA MĒRĶU NOTEIKŠANA, STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

CELTNIECĪBAS DARBU VADĪŠANA


PROJEKTU REALIZĀCIJAS PLĀNU IZSTRĀDE, TĀ REALIZĀCIJA
                                                                    
 (2.att.pienākumu struktūra organizācijā)
3.2. Organizācijas centralizācijas un decentralizācijas pakāpe
Uzņēmumā vērojams samērs centralizācijas un decentralizācijas pakāpē, ko pamato :
1)  organizācijas birokrātiskais modelis
2)  pilnvaru nodošanas struktūra organizācijā
3)  lēmumu pieņemšanas process organizācijā
4) pienākumu struktūra organizācijā

3.3. Organizācijas sakārtojuma būtība
          Organizācijas sakārtojuma būtība - birokrātiskais modelis ar uzvedības modeļa tendencēm, kas pamatojams ar to, ka organizācijas darbības pamatā ir noteikumi, instrukcijas, formālu un neformālu pilnvaru piešķiršana.
 
MANAGER 1                      MANAGER 2


 
                            


  
MANAGER 3

MANAGER 4
 
STRĀDNIEKS
STRĀDNIEKS
STRĀDNIEKS
STRĀDNIEKS
STRĀDNIEKS
STRĀDNIEKS
                                               
                                       (3.att.pilnvaru nodošanas struktūra organizācijā)

3.4. Lēmumu pieņemšanas process organizācijā

·     lēmumi, kas saistīti ar ilgtermiņa plāniem - augstāko līmeņu menedžeru kompetence
·     lēmumi, kas saistīti ar īstermiņa plāniem, projektu realizēšanu - vidējā līmeņa menedžeru kompetence
·     lēmumi, kas saistīti ar organizācijas stratēģiju - augstākā līmeņa menedžeru kompetence
·     lēmumi, kas saistīti ar biznesa, funkcionālo stratēģiju -  augstākā un vidējā līmeņa menedžeru kompetence
          Kā attēlots “pilnvaru nodošanas struktūra organizācijā” struktūrā starp uzņēmuma vadītājiem  ir ne tikai vienkārša saite, kas paredz tiesību deleģēšanu, bet arī pastāv tā saucamā atgriezeniskā saite, kas paredz efektīvu lēmumu pieņemšanu balstoties uz savu darbinieku domām, idejām, problēmu risinājumiem.

3.5. Lēmumu, mērķu realizēšana organizācijā
          Viens no vadošajiem stratēģiskās plānošanas speciālistiem G. Steiners izteicās, ka plānošana ir lēmums par to, kas jādara, kad jādara, kā jādara un kas to izdarīs. Neeksistē reāli plāni, pirms nav pieņemts lēmums par cilvēku vai materiālo resursu piesaistīšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas, ir jāveic plānošanas studēšana, analīze, jāizvirza priekšlikumi, bet ne reāls plāns. Plānošana ir tilts uz to, kur mēs gribam nokļūt vēlamajā laikā nākotnē.
          Organizācijā visi nospraustie īstermiņa mērķi tiek realizēti vadoties pēc :
                             1. vadošo menedžeru intuīcijas
                             2. stratēģiskās plānošanas
          Lēmumu, mērķu realizēšana saskaņā ar intuīcijas palīdzību tiek pielietota darbiem kuriem ir īstermiņa raksturs, un kuri nav apjomīgi organizācijas resursu izmantošanā. Šo var pamatot ar intuīcijas skaidrojumu - intuīcija ir saistīta ar zināšanām un pieredzi.
          Mērķi, projekti kuri veicami izmantojot nozīmīgus organizācijas resursus vai mērķa, projekta realizēšana prasa nozīmīgu priekš organizācijas laika periodu veicami saskaņā ar stratēģiskās plānošanas procesu.
          Šajā organizācijā plānošana nozīmē stratēģisku plānošanu, kas pamatojams ar vēlēšanos realizēt nospraustos mērķus, kā arī konkurences draudu faktora ietekme, kuru novēršanai jāpaaugstina menedžmenta kvalitāte uzņēmuma vadīšanā.
          Kā visraksturīgāko sastāvdaļu organizācijas stratēģiskajā plānošanā jāmin stratēģisko alternatīvu izpēte, kas raksturo dažādas iespējas un veidus mērķa sasniegšanai.


4. ORGANIZĀCIJAS PROBLĒMAS, TO RISINĀŠANA

Problēma - nepietiekama kontroles sistēma
Uzņēmuma vadītājam jāizveido sava uzņēmuma darbības kontroles sistēma, kas reāli nodrošinātu visu vadīšanas funkciju izpildes kontroli visos vadāmās sistēmas posmos un elementos, lai nepieļautu darba neizpildīšanu, nekvalitatīvu darbu un sadārdzinājumus.
          Budžeta sistēmas ieviešana, ir kontroles elements, kas palīdz plānot naudas plūsmu, tādējādi arī organizācijas resursus un iespējas.
                   Budžeta ieviešana paaugstina vidējo līmeņu menedžeru pienākumus, varu savukārt augstākā līmeņa menedžeri iegūst iespēju kvalitatīvāk kontrolēt to darbību.
Problēmas risināšanai iesaku ieviest - izdevumu budžetu, kapitāla izdevumu budžetu.

Problēma - nav izveidotas izdevīgas ekonomiskās attiecības ar izejmateriālu tirgotājiem
Atbilstoši pašreizējai tirgus situācijai izejmateriālus patstāvīgiem vairumpircējiem ir iespēja iegādāties ar atlaidi līdz 10%. Šī neizmantotā iespēja samazinātu organizācijas izdevumus 1997.finansu gadā par Ls 220. (1997.finansu g. izejmateriālu iepirkšanas izdevumi kopā -  Ls 22000).
Problēma - vidējo - zemāko līmeņu vadītāju nespēja motivēt augstākā līmeņa vadītājiem savu viedokli par jaunas tehnoloģijas ieviešanas nepieciešamību
Jaunas tehnoloģijas neieviešana rada zaudējumus organizācijai, kas tieši saistīti ar izdevumu palielināšanos  -  darba algu palielināšanās, projektu realizācijas laika paildzināšanās , kas nes zaudējumus kā neiegūtā peļņa un kā nespēja uzsākt jaunu projektu realizēšanu.
          Problēmas risinājums meklējams objektīvas informācijas sagatavošana un iesniegšanā augstākā vadības līmeņa vadītājiem noformējot to pārskata veidā

Problēma - pārmaiņu bremzējošie spēki uzņēmumā
Ārējā organizācijas apkārtne arvien vairāk kļūst par mūsdienīga vadītāja problēmu avotu. Sabiedrībā svarīgas organizācijas vadītāji ir spiesti sakoncentrēt visu savu uzmanību uz ātri mainošos vidi un tās iedarbību uz organizācijas iekšējo uzbūvi.
Zinātnes izstrādes un jaunā tehnika atstāj milzīgu iespaidu uz organizāciju: mainās darbības tehnoloģijas, parādās jaunas ražošanas un vadīšanas organizatoriskās formas, līdz ar to - jaunas organizāciju vadīšanas funkcijas, mainās to saturs, izpildes darbietilpīgums un arī izdevumi to izpildei.
Vadītājam vajag ieviest "darvinismu" organizācijas vidē, kur ātrās izmaiņas pasaulē būtu par iemeslu jaunu iespēju meklēšanai un realizēšanai organizācijā ar visu tās darbinieku palīdzību.
Jaunu tendenču nepamatota kritika ir attīstības bremzējošs spēks, kas jāpadara neitrāls, labvēlīgs vai jāatbrīvojas no tā. Nepamatotu kritiku par inovācijām darba procesos un to izpildē organizācijā varēja vērot no    atsevišķu strādnieku puses, kas patiesi nelielā uzņēmumā var rast sarežģījumus. Inovāciju nepieciešamība attiecīgi jāpamato no vadītāju puses iepazīstinot darbiniekus ar to pozitīvo ietekmi uz organizāciju un uz tās darbiniekiem.

Problēma - augstāko līmeņu vadītāju nepilnvērtīga organizācijas stratēģijas plānošana
Organizācijas stratēģijas plānošana paredz plānot uzņēmuma attīstību, kas paredz jaunu produktu ražošanu, iesaistīšanos citās uzņēmējdarbības nozarē(-ēs), vai citu projektu realizēšanā ar nolūku gūt peļņu.
Uzskatu, ka uzņēmums, kuru analizēju pēc finansu rādītājiem atbilst iepriekšminētajām iespējām lai sekmīgi darbotos citās uzņ. darb. nozarēs.
Kā galvenos argumentus šādas darbības  nepieciešamībai jāmin riska izkliedēšanas faktors, tirgus situācijas izmaiņas gadījumā kā arī uzņēmuma attīstīšanās iesaistoties citās uzņ. darb. nozarēs.
Jaunu projektu realizācijai vislietderīgāk izmantot :
(3) Biznesa (uzņēmējdarbības) plāna sistēma
1. Izstrādājuma vai pakalpojuma, pieprasījuma un piedāvājuma tirgus piesātinātības analīze.

2. Uzņēmējdarbības mērķa izvēle, darbības variantu vērtēšana

3. Uzdevums ražošanai. Nepieciešamās produkcijas vai pakalpojumu grupas (laika periods, vienību skaits) pa ražotnēm vai darba vietām.

3.1.                             3.2 .                         3.3.                       3.4.
Nepieciešams   Nepieciešamie        Nepieciešamie             Pieskaitāmās
darbaspēks      ražošanas līdzekļi      mater., izejvielas,      izmaksas
(darbagaldi, ierīces, ēkas)    energoresursi

4. Produkcijas vai pakalpojumu realizācijas plāns (fiziskās vienības naudas izteiksmē, termiņos pa realizācijas vietām. Izdevumi. Ienākumi.

5. Finansiālais rezultāts.  5.1. Kopējie izdevumi.
5.1.1. Ražošanai tiešās un pieskaitāmās izmaksas (algas, ražošanas fondu uzturēšana, telpu īre, amortizācija, apdrošināšana). 5.1.2. Realizācijas izmaksas (noliktavas, transports, reklāma, administratīvās izmaksas, kredīti, nodokļi, vekseļi). 5.2. Peļņa, peļņas sadale (ražošanas attīstībai, investīcijām, sociāliem pasākumiem).
Nepastāv viens vislabākais veids, kā vadīt cilvēkus, lai komandas locekļi sasniegtu augstu morāles līmeni un darba ražīgumu. Tomēr pastāv vairāki mainīgie, kuri pasvītro efektivitāti organizācijā. Tie ir šādi:
* menedžera rakstura iezīmes;
* menedžera lietotās varas veids;
* padoto rakstura iezīmes;
* savstarpējās attiecības starp menedžeri un padotajiem;
* savstarpējās attiecības starp grupas locekļiem;
* organizācijas veids un raksturs;
* izpildāmo uzdevumu daba;
* ārējo spēju daba;
* organizācijas struktūra un kultūra;
Menedžerim - vadītājam jārīkojas un nereti jāuzņemas risks. Ja risks ir visu interesēs, tas ir pieļaujams, ja tas dod kādu labumu tikai pašam vadītājam, tad sabiedrība un organizācijas darbinieki nepiedos risku. Pirms riskēt, vajag visu sīki izanalizēt, aprēķināt, izpētīt "ar aukstu prātu". Vadītājs nedrīkst baidīties riskēt. Risks patērētāju interesēs pieļaujams, pamatojoties uz analīzēm un aprēķiniem.
Lai labi, sekmīgi strādātu, vadītājam jātic saviem spēkiem un izraudzītajiem mērķiem, jājūt kā ekonomiskā, tā politiskā stabilitāte, jārada šī ticība arī strādājošajos.
SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI

·     Pēc grāmatvedības datiem (1997.finansu g.) organizācija uzskatāma par vidēja lieluma uzņēmuma
·     Uzņēmuma pamatnodarbošanās - apdzīvojamo telpu īre un neapdzīvojamo platību noma, kā arī ar šo pakalpojumu saistītie papildus pakalpojumi
·     Organizācijas dzīves cikls atbilst - organizācijas attīstīšanās un paplašināšanās stadijai
·     Organizācijā labi izstrādāta pienākumu un pilnvaru nodošanas struktūra
·     Nepilnīga kontroles sistēma
·     Nav izveidotas izdevīgas ekonomiskas attiecības ar izejmateriālu tirgotājiem
·     Jaunas tehnoloģijas ieviešanas nepieciešamība
·     Pārmaiņu bremzējošie spēki uzņēmumā
·     Nepilnvērtīga organizācijas stratēģijas plānošana
ÞNepilnīgas kontroles sistēmas problēmas risināšanai jāievieš budžeta sistēma
ÞJaunas tehnoloģijas ieviešanu jāpanāk ar objektīvas, finansiāli pamatotas informācijas analīzi
ÞJāveido izdevīgas attiecības ar izejmateriālu tirgotāju (-iem)
ÞPārmaiņu bremzējošo spēku neitralizācijai jāmotivē pārmaiņu nepieciešamība uzņēmumam un tās darbiniekiem
ÞOrganizācijas augstāko vadības līmeņu vadītājiem  jāstrādā pie jauniem projektiem atbilstoši organizācijas stratēģijas plānošanas prasībām.
6. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS

1. K. Blanšārds,  S. Džonsons “Vienas minūtes menedžeris” , 1995;
2. G. Gulbis, J. Liepiņš, V. Nešpors “Menedžeris” ;
3. A.  Līdumnieks “Vadīšana” ;
4. V. Praude, J. Beļčiks “Menedžments”, 1996;

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru