Uzņēmuma "Lilaste" finansu analīzeLatvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības  fakultāteUzņēmuma "Lilaste" finansu analīze   3. kursa studenti
 KRISTAPS PUĶE
 NORMUNDS GARENČIKS
 JURIS KIRILOVIČS
                             

                            Rīga, 1999

Šajā referātā mēs aplūkosim sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lilaste" finansiālo stabilitāti, kā arī ar to saistītās problēmas. Uzņēmums tika dibināts Rīgā 1992. gada 1. oktobrī. Uzņēmums nodarbojas ar inženieru sistēmu montāžu un remontu celtniecības darbiem, kas saistīti ar elektroietaišu nomaiņu vai uzstādīšanu.

Lai raksturotu uzņēmuma darbību vispirms analizēsim uzņēmuma likviditātes rādītājus.

Kopējās likviditātes rādītājs   raksturo uzņēmuma spēju segt īstermiņa saistības. Jo augstāks šis rādītājs, jo augstāk jāvērtē uzņēmumam maksātspēju.


Apgrozāmie Līdzekļi
Likviditātes kopējais koeficients jeb likviditāte 1 =  ----------------------------   [1;2]
Īstermiņa Saistības
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Apgrozāmie līdzekļi
13779
3895
2796
2913
3032
8682
Īstermiņa saistības
9508
0
0
9
0
4906
Likviditāte 1
1,449200673
0
0
323,6667
0
1,76967

Šī rādītāja normas robežas ir no 1 līdz 2. Kā redzams diagrammā, uzņēmuma likviditāte bija normas robežās tikai 1993. un 1998. gados. Visos pārējos gados likviditāte nebija normas robežās, vai pat to nebija iespējams aprēķināt tāpēc, ka īstermiņa saistības līdzinājās nullei vai arī ļoti zemas, kā piemēram 1996. gadā tās sastādīja 9 Ls, ar ko arī ir izskaidrojama nesamērīgi augstā likviditāte šajā gadā.Starpseguma likviditātes rādītājs ir saistīts ar uzņēmuma saimnieciskajā darbībā iesaistīto aktīvo kapitālu. Šī kapitāla lielums liecina par uzņēmuma finansiālā stāvokļa nostiprināšanos. Šim rādītājam jābūt vismaz  1, jo tikai tādā gadījumā uzņēmums reāli spēj segt īstermiņa saistības .

Likviditātes 2 pa gadiem uzņēmumā bija sekojoša :

Apgrozāmie Līdzekļi - Krājumi
Likviditāte 2 =  ------------------------------------------ [1;2]
Īstermiņa Saistības1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Apgrozāmie līdzekļi
13779
3895
2796
2913
3032
8682
Krājumi

1138
3297
1784
405
593
450
Īstermiņa saistības
9508
0
0
9
0
4906
Likviditāte 2
1,32951199
0
0
278,6667
0
1,677945
 
Tā kā aprēķinot likviditāti 2, tiek izslēgti mazāk likvīdie uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi – krājumi, tad līdz ar to likviditātes 2 rādītāji ir zemāki nekā likviditāte 1.
Ja neņem vērā likviditātes rādītājus no 1994. gada līdz 1997. gadam, kur īstermiņa saistības tuvinājās nullei, kopumā abi likviditātes rādītāji ir pieauguši vidēji par 0,3.
Tā kā uzņēmums savas darbības laikā nav iegādājies īstermiņa vērtspapīrus, tad likviditāte 3 jeb likviditātes starpseguma koeficients līdzinās likviditātei 1.

Absolūtās likviditātes koeficientu  novērtē pēc naudas līdzekļu lieluma, kurš ir uzņēmuma rīcībā.

Likviditātes 3 pa gadiem uzņēmumā bija sekojoša :

īstermiņa vērts papīri + Naudas līdzekļi
Likviditāte 3 =  ------------------------------------------ [1;2]
Īstermiņa Saistības1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Naudas līdz.

67
351
962
602
1919
7690
Īstermiņa saistības
9508
0
0
9
0
4906
Likviditāte 3
0.007
0
0
66.888
0
1.567

Var redzēt, ka uzņēmums neracionāli izmanto savus naudas līdzekļus sevišķi pēdējā gadā, jo naudas līdzekļi netiek tērēti.
Pašu kapitāla īpatsvars bilances aktīvos uzņēmumā ir bijis samērā mainīgs. Tas mainījies robežās no 0,3 līdz 1. Šis rādītājs pa gadiem uzņēmumā bija sekojošs :
                                                                           Pašu kapitāls
Pašu kapitāla īpatsvars bilances aktīvos = -------------------
                                                                           Bilances aktīvi


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Pašu kapitāls
4406
4030
2931
3039
3032
5276
Bilances aktīvi
13914
4030
2931
3048
3032
10182
PK īpatsvars
0,31665948
1
1
0,997047
1
0,518169


Tik augsts pašu kapitāla īpatsvars bilances aktīvos izskaidrojams ar to, ka tā kā uzņēmums ir neliels un elektropakalpojumu sniegšanai nav nepieciešami lieli materiālie ieguldījumi, tad savā darbībā tas neņem kredītus, bet izmanto tikai pašu kapitālu. Ar to arī izskaidrojams fakts, ka pašu kapitāls vairākus gadus pēc kārtas sastādīja visus bilances pasīvus. Pēdējā gadā pieaugušas īstermiņa saistības - tas arī izskaidro investīciju riska pakāpes palielināšanos.

Saistību īpatsvars bilancē :

                                                     Saistības (Īstermiņa S. + Ilgtermiņa S.)
Saistību īpatsvars bilancē =  -------------------------------------------------  [0,5;0,8]
                                                                    Aktīvu kopsumma


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Saistības           
9508
0
0
9
0
4906
Bilances kopsumma
13914
4030
2931
3048
3032
10182
S. īpatsvars
0,68334052
0
0
0,002953
0
0,481831


K (krājumu aprite)

                                      Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
K(krājumu aprite) = --------------------------------------------------- [Jo lielāks, jo labāk]
                                                Vidējā krājumu summa


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Pārd. prod. raž. izm.
74539
97560
31387
13909
18428
52086
Vidējā krājumu summa
1138
3297
1784
405
593
450
K (krājumu aprite)
65,5
29,59054
17,59361
34,34321
31,07589
115,7467
dienās
5.5
12.16
20.45
10.48
11.59
3.1Debitoru parādu aprites koeficients
                                                                                NA
Debitoru parādu aprites koeficients = --------------------------------------
                                                                    Vidējā debitoru parādu summa


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
NA
79094
103026
32394
14044
18588
54707
Vidējā debitoru summa
12574
247
50
1853
499
542
K(debitoru aprite)
6,290281533
417,1093
647,88
7,579061
37,2505
100,9354
dienās
57,23114
0,863083
0,555658
47,49929
9,6643
3,566638

K(ilgtermiņa ieguldījumu aprite)
                                                                                Neto apgrozījums
K(ilgtermiņa ieguldījumu aprite) = ---------------------------------------------
                                                                Ilgtermiņa ieguldījumu vidējā vērtība

K(ilgtermiņa ieguldījumu aprite)
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
NA
79094
103026
32394
14044
18588
54707
Ilgtermiņa ieguldījumi
135
135
135
135
0
1500

585,8814815
763,1556
239,9556
104,0296
0
36,47133
dienās
0,614459
0,471726
1,500278
3,460554
0
9,870767K(aktīvu aprite)
                                                Neto apgrozījums
K(aktīvu aprite) = ---------------------------------------------------------
                                   Aktīvi [-Īstermiņa saistības]


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
NA
79094
103026
32394
14044
18588
54707
Aktīvi
13914
4030
2931
3048
3032
10182
K(aktīvu aprite)
5,684490441
25,56476
11,0522
4,607612
6,130607
5,372913
dienās
63,33021
14,08188
32,5727
78,13158
58,72175
67,00276Rentabilitāte ir uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājs, kuru izsaka %-os. Jo augstāks  šis  procentu līmenis, jo uzņēmuma darbība ir efektīvāka, zems rentabilitātes līmenis liecina par uzņēmuma neveiksmi; ja to nenovērš laicīgi, ir sagaidāma uzņēmuma darbības krīze. 

Realizācijas rentabilitāte - Aprēķinot realizācijas rentabilitāti ir redzams, ka pēdējā gada rentabilitātei līmenis ir paaugstinājies,  kas varētu būt saistīts  ar pārmaiņām  uzņēmuma finansu politikā. Tāpēc ir ieteicams aprēķināt tādu rentabilitātes koeficientu kuru ietekmē tikai operatīvas darbības rezultāti, uzņēmuma cenu politikas un operatīvās darbības izmaksu efektivitāte. Tāds ir operatīvās darbības rentabilitātes rādītājs, kuru aprēķinot var redzēt, ka pēdējā gadā tas ir palielinājies.    

Realizācijas rentabilitāte
                                                  Peļņa  *  100
Realizācijas rentabilitāte = ------------------------
                                                  Neto apgrozījums


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Peļņa
3416
4099
755
108
128
2244
NA
79094
103026
32394
14044
18588
54707

4,318911675
3,978607
2,330679
0,769012
0,688616
4,101852


Operatīvās darbības rentabilitāte
                                                Peļņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas        * 100
Operatīvās darbības =     ------------------------------------------------------------------
rentabilitāte                                                                          NA


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Peļņa pirms % un nod. atsk.
4555
5466
1007
135
160
2621
NA
79094
103026
32394
14044
18588
54707
Operatīvās darbības rentabilitāte
5,758970339
5,305457
3,1086
0,961265
0,86077
4,790977

Bruto peļņas rentabilitāte
                                                    Bruto peļņa * 100
Bruto peļņas rentabilitāte = ------------------------
                                                                NA


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Bruto peļņa
4555
5466
1007
135
160
2621
NA
79094
103026
32394
14044
18588
54707

5,758970339
5,305457
3,1086
0,961265
0,86077
4,790977Aktīvu rentabilitāte -  Ir visbiežāk lietotais ekonomiskās rentabilitātes rādītājs. Šis rādītājs rāda, cik efektīvi uzņēmumā izmanto aktīvus, lai gūtu ienākumus, un var redzēt  cik naudas vienību bija nepieciešams uzņēmumam, lai iegūtu vienu peļņas naudas vienību neatkarīgi no šo līdzekļu piesaistīšanas avota.

Aktīvu rentabilitāte
                                                Peļņa
Aktīvu rentabilitāte = ----------------------------------------------------------
                                        Aktīvi  – Īstermiņa saistības (=Tīrie aktīvi)


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Peļņa
3416
4099
755
108
128
2244
Aktīvi
13914
4030
2931
3048
3032
10182
Īstermiņa saistības
9508
0
0
9
0
4906

0,7753064
1,017122
0,257591
0,035538
0,042216
0,425322

Pašu kapitāla rentabilitāte  ļauj noteikt tā kapitāla izlietošanas   efektivitāti, kuru ir investējuši uzņēmuma īpašnieki, un salīdzināt  šo rādītāju ar iespējamo ienākuma saņemšanu, ieguldot šos līdzekļus citos vērtspapīros. No īpašnieka viedokļa raugoties šis ir pats svarīgākais rentabilitātes rādītājs; tas rāda, cik daudz peļņas iegūts uz īpašnieka uzņēmuma ieguldīto katru latu.

Pašu kapitāla rentabilitāte
                                                    Peļņa  *  100
Pašu kapitāla rentabilitāte = ------------------------
                                                    Pašu kapitāls


1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
Peļņa
3416
4099
755
108
128
2244
Pašu kapitāls
4406
4030
2931
3039
3032
5276

77,53064004
101,7122
25,75913
3,553801
4,221636
42,53222


Secinājumi :

Tīrie apgrozāmie aktīvi  ir nepieciešami uzņēmuma finansiālās stabilitātes uzturēšanai, jo apgrozāmo līdzekļu pārsvars pār īstermiņa saistībām liecina, ka uzņēmums ne tikai var nosegt savas īstermiņa saistības, bet tam ir arī finansu resursi savas darbības paplašināšanai nākotnē. Šie aktīvi, kuri ir uzņēmuma rīcībā, pārliecina kreditorus par līdzekļu aizdošanu uzņēmumam. Kaut gan uzņēmumā ir daudz brīvo naudas līdzekļu un ar tiem var nosegt saistībās- pēdējā gadā likviditāte ir augsta, tomēr pēc mūsu domām līdzekļus varētu izmantot racionālāk, ieguldot tos pamatlīdzekļos un inventārā.
Uzņēmuma pastāvēšanas laikā ir bijušas maz saistības, uzņēmumam nav bijusi vajadzīga kreditoru palīdzība.
Aprites rādītāji ir ļoti augsti, kas liecina par uzņēmuma efektīvu darbu, tomēr tas varētu būt saistīts ar nozares specifiku.
Uzņēmuma darbības sākumposmā neto apgrozījums un bruto peļņa bija augsta. Turpmākajā uzņēmuma darbībā tas strauji samazinājās, taču pēdējā gadā ir novērojams atkal neto apgrozījumā un bruto peļņas pieaugums. Tam varētu būt vairāki izskaidrojumi:
·         Tas ir pateicoties jauniem iegādātiem pamatlīdzekļiem un inventāriem.
·         Laika posmā no 1995-1997 gadam bija vērojama nozares lejupslīde.
·         Mūsuprāt uzņēmums laika posmā no 1995-1997 gadam izmantojot nepilnības likumdošanā, vai izmantojot dubulto grāmatvedību ir apzināti uzrādījis nepilnīgus datus par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Apskatot uzņēmuma rentabilitātes rādītājus var secināt, ka šis uzņēmums ir augošs un tā pastāvēšanai un turpmākai darbībai briesmas nedraud.

1 komentārs:

  1. Kredīts uzņēmumiem ar izdevīgiem noteikumiem, piesakies aizpildot anketu un piesaisti naudu! Vairāk info: http://www.cityfinances.lv/lv/kredits-uznemumiem/

    AtbildētDzēst