SKAIDRĀS NAUDAS UZSKAITE


BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA
GRĀMATVEDĪBAS KATEDRA

Studiju darbs Nr

KURSĀ FINANSU GRĀMATVEDĪBASKAIDRĀS NAUDAS UZSKAITEUN II 4 students
Raimonds Ozoliņš

Studija darba vadītājs:
                                                                                   Rasa Pēce
Rīga 2000Saturs


Ievads.................................................................................3

1.Skaidrās naudas uzskaite..............................................................................4

Secinājumi .......................................................................7

Izmantotā literatūra .........................................................8

IEVADS.

            Uzņēmumā naudas līdzekļi parādās divos veidos: kā skaidra nauda vai bezskaidras naudas līdzekļi.
            Uzņēmuma kasē tiek uzskaitīta skaidrā nauda. Tās ir dažādas iemaksas un izmaksas. Savukārt bezskaidras naudas līdzekļus uzskaita uzņēmuma kontos kredītiestādēs.
šī patstāvīgā studiju darba mērķis ir, balstoties uz konkrētas uzņēmējsabiedrības ikdienas finansu darbības bāzes, kas saistīta ar skaidras un bezskaidras naudas līdzekļu norēķiniem, parādīt skaidras naudas līdzekļu kustību .

1.   SKAIDRĀS NAUDAS UZSKAITE.

            Uzņēmuma kasē tiek uzskaitīta skaidrā nauda. Tās ir dažādas iemaksas un izmaksas. Piemēram, ieņēmumi par iegādāto un pārdoto produkciju, sniegtajiem pakalpojumiem, u.c. Savukārt no uzņēmuma kases izmaksā skaidrā naudā algas, prēmijas, no algām ieturētos alimentus,aprēķinātās atvaļinājuma summas un slimības naudu, izsniedz naudu norēķinu personām.
            Naudas līdzekļu daudzums, kas atrodas uzņēmuma rīcībā, katru dienu mainās, tāpēc nepieciešama stingra skaidrās naudas kontrole. Katru dienu jāuzskaita naudas līdzekļu atlikumi, jāreìistrē un jākontrolē saņemtie un izdarītie maksājumi.
            Naudas kustība kasē noformējamam ar kases izdevumu orderi un kases ieņēmumu orderi.
Ilustrācijai aplūkosim SIA"X" 1998. gada 30. decembrī veiktos skaidras naudas darījumus. (sk.pielikumu)
            Dienas sākumā atlikums kasē bija Ls.1981.76

1) Ar kases ieņēmumu orderi Nr. 251 tika iemaksāta nauda kasē 70.00 LVL (uzņēmumam pieder veikals, un tie ir dienas ieņēmumi)

            D2610 70.00   K6115 59.32
                                                K5721 10.68

2) Ar kases izdevumu orderi Nr.409 izsniegta nauda norēķinu personai 13.53 LVL

            D2380 13.53   K2610 13.53

3) Ar kases izdevumu orderi Nr.410 izsniegta nauda norēķinu personai 4.84 LVL

            D2380 4.84     K2610 4.84

4) Ar kases izdevumu orderi Nr.411 izsniegta nauda norēķinu personai 144.49 LVL

            D2380 144.49 K2610 144.49

5) norēķinu persona atgriezusi kasē avansa atlikumu 341.10 LVL

            D2610 341.10 K2380 341.10

6) Ar kases izdevumu orderi Nr.412 izsniegta nauda norēķinu personai 2.73 LVL

            D2380 2.73                 K2610 2.73

           
            Dienas debeta apgrozījums - 411.10 LVL

            Dienas kredīta apgrozījums - 165.59 LVL
           
            Atlikums dienas beigās- 2227.27 LVL


Naudas kustība kasē tiek noformēta ar kases ieņēmumu un kases izdevumu orderi.
           
            Kases izdevumu orderis ir grāmatvedības dokuments,kas pamato skaidrās naudas izsniegšanu no uzņēmuma kases. Kases izdevumu orderi izraksta grāmatvedis, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un iesniedz kasierim izpildīšanai. Uz izdevumu ordera jābūt grāmatveža un uzņēmuma vadītāja parakstiem. Kasieris, izsniedzot naudu,pārbauda pēc dokumentiem saņēmēja personību. Pēc naudas izsniegšanas kasieris parakstās un ieraksta kases izdevumu orderi kases grāmatā.
           
            Kases ieņēmumu orderis ir grāmatvedības dokuments, kas pamato skaidrās naudas saņemšanu uzņēmuma kasē. Kases ieņēmumu orderim ir divas daļas (orderis un kvīts), kuras aizpilda,paraksta un apzīmogo grāmatvedis. Par uzņēmuma kasē saņemtu skaidru naudu izsniedzama grāmatveža un kasiera parakstīta kases ieņēmuma ordera kvīts, kurā ir tādi paši rekvizīti kā kases ieņēmumu orderī.
            Kases ieņēmumu un izdevumu orderiem ir atšķirīga numerācija.
            SIA "Hydro Texaco Latvija" grāmatvedība tiek kārtota izmantojot datorprogrammu SCALA
            Uzņēmuma norēķinu konts tiek regulāri papildināts ar skaidras naudas iemaksām bankas kontā. Tiek aizpildīta bankas veidlapa “skaidras naudas iemaksas pieteikums”. Dažādās bankās ir šīs veidlapas ir atšķirīgas pēc to formas, bet ne pēc satura.
            Savukārt uzņēmuma kasieris noformē attiecīgu kases izdevuma orderi par norēķinu konta papildināšanu.
           
            D2610 K2620.
           
Visas kases operācijas nepieciešams atspoguļot kases grāmatā.
Šāda kārtība noteikta Ministru Kabineta noteikumos Nr. 330 no 1995. gada 7. novembra.
Šie noteikumi paredz, ka kases operāciju uzskaite veicama tā, lai katru dienu tiktu reģistrēts ikviens saņemtais vai izdarītais maksājums. Katru dienu jānorāda kases atlikums dienas sākumā, jāsastāda dienas ieņēmumu un izdevumu pārskats un jāaprēķina kases atlikums dienas beigās.

SECINĀJUMI


1.         Naudas līdzekļi ir visa uzņēmuma nauda,kas atrodas uzņēmuma kasē un bankas kontos.
2.         Nauda var būt divos veidos: skaidrā un bezskaidrā veidā.
3.         Uzņēmuma kasē tiek uzskaitīta skaidrā nauda. Tās ir dažādas izmaksas un iemaksas.
4.         Naudas kustība kasē noformējama ar veidlapām: kases izdevumu orderis un kases ieņēmumu orderis.
5.         Ja no norēķinu konta jāpārskaita līdzekļi uz kāda cita uzņēmuma kontu, tad rakstāms maksāšanas uzdevums, uz kura pamata banka pārskaita naudu citam uzņēmumam.
6.         Visi pārējie naudas līdzekļi var būt kā naudas līdzekļi ceļā. Tie ir naudas pārvedumi uz uzņēmuma kontiem bankās, inkasētie skaidrās naudas ieņēmumi u.c.
7.         Visi naudas līdzekļi tiek uzskaitīti bilances aktīva kontos, t.i., ka atlikums tajos vienmēr ir debeta pusē, ienākošā nauda tik iegrāmatota debetā, bet izdevumi - kredītā.


IZMANTOTĀ LITERATŪRA

1. Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995. gada 7. novembra noteikumi Nr. 330 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, R.,1995.
2.   Benze J. Finansu grāmatvedība: Māc. Grām.- R.,1995
3.   Grebenko M. Grāmatvedība . Pirmā daļa : Māc. Līdz.- R.,1998.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru