Ar ražošanu saistītās izmaksas, periodu izmaksas.Ievads

Vadības grāmatvedībā izmaksu uzskaite un pašizmaksas aprēķini ir uzņēmuma iekšējās uzskaites svarīgākās sastāvdaļas un veido līdztekus finansu grāmatvedībai otru uzņēmuma kopējās grāmatvedības nozari vai bloku. Izmaksu uzskaites dati un aprēķinu rezultāti ir paredzēti tikai iekšējai izmantošanai uzņēmumā, bet tie nav izpaužami ieinteresētām personām ārpus uzņēmuma.
Izmaksu uzskaite vadības grāmatvedībā ir visdinamiskākā fāze visā uzņēmuma uzskaitē. Tās galvenais uzdevums ir palīdzēt vadībai plānot un kontrolēt uzņēmuma saimniecisko darbību. Īpaši svarīgi tas ir lielos uzņēmumos, kur vadības funkcijas pārsniedz viena cilvēka spējas un ir nepieciešams vadības darbu sadalīt starp vairākiem atbildīgiem vadītājiem.
Izmaksu uzskaitē izmanto gan finansu grāmatvedības datus, gan primāros informācijas nesējus – grāmatvedības dokumentus, tikai šī informācija ir sakopota citā veidā, kā tas nepieciešams izmaksu un pašizmaksas aprēķinos.

Ar ražošanu saistītās izmaksas (tiešās izmaksas)

Tiešās izmaksas to rašanās brīdī var saistīt ar konkrētiem izmaksu nesējiem (izstrādājuma veidu, pasūtījumu, pakalpojumu veidu) un tieši saistīt ar ražošanas pašizmaksu.
Rūpnieciskajā ražošanā tās ir galvenokārt triju veidu:
1)    Izgatavošanai nepieciešamās izejvielas un materiāli
Materiālu izmaksas sastāv no pamatmateriālu, palīgmateriālu un ražošanas nodrošināšanas materiālu izmaksām.
Pamatmateriāli ir izejvielas un materiāli, kas tieši veido gatavo produktu. Tādi, piemēram, ir metāls mašīnbūvē, koksne celulozes un papīra ražošanā, diegi tekstilindustrijā, piens piena pārstrādes uzņēmumos. Pamatmateriāli izmaksu uzskaitē ir jāuztver kā daudzumos, tā arī naudas novērtējumā, un to patēriņš veido svarīgāko tiešo izmaksu posteni.
Palīgmateriāli arī ietilps gatavajā produktā, bet to uzskaitei daudzumos ir mazāka nozīme, jo gatavā produkta veidošanā tie nav tik svarīgi. Vislabākais piemērs varētu būt krāsa gatavā produkta nokrāsošanai, vai garšvielas konditorijas izstrādājumu ražošanā.
Ražošanas nodrošināšanas materiāli ir nepieciešami paša ražošana procesa veikšanai, bet tie neietilpst gatavajā produktā. Tādi ir smērvielas apstrādes mašīnu ieeļļošanai, elektroenerģija mašīnu darbināšanai u.c. Izmaksās tos ietver naudas novērtējumā un arī tie ir izgatavošanas izmaksu sastāvdaļa. Materiālu patēriņš izmaksu uzskaitē jānorāda kā daudzumos, tā arī naudas novērtējumā.
2)    Izgatavošanas algas
Izgatavošanas jeb tiešās algas tiek aprēķinātas par darbu tieši produkcijas izgatavošanas procesos – tātad izgatavošanas izmaksu jomā. Ir svarīgi tās nodalīt no netiešās jeb palīgalgas, jo tiešās darba algas bieži izmanto par vispārējo izmaksu sadales pazīmi, un tāpēc to atdalīšana no kopējā algu apjoma ir nepieciešama.
3)    Pārējās (īpašās) izmaksas

Periodu izmaksas (vispārējās izmaksas)

Vispārējās izmaksas to rašanās brīdī nevar saistīt ar kādu atsevišķu izstrādājumu, pasūtījumu vai pakalpojumu vaidu, tas ir, ar noteiktu izmaksu nesēju, kaut gan šīs izmaksas, neapšaubāmi, ir saistītas ar ražošanu kopumā.
Vispārējās izmaksās ietilpst šādi galvenie veidi:
-         materiālu patēriņš vispārējām vajadzībām
-         strādnieku algas izgatavošanas iecirkņu apkalpojošos darbos (netiešās algas) – tās aprēķina par darbu, kas nav saistīts ar produkcijas ražošanu.
-         administrācijas personāla algas
-         sociālās izmaksas
-         nodokļi un nodevas, kurus drīkst iekļaut ražošanas izmaksās
-         īres un nomas maksas
-         kantora izdevumi u.c.
Vispārējās izmaksas vispirms attiecina uz uzņēmuma struktūrvienību, kurā tās izveidojušās. Pēc tam tās sadala pa izmaksu nesējiem, lietojot īpašas sadales pazīmes. Vēl var diferencēt šīs izmaksas īstenajās vispārējajās izmaksās, kuras var sadalīt tikai vadoties pēc sadales pazīmes, un neīstenās vispārējās izmaksas, kam patiesībā ir tiešo izmaksu pazīmes. Tās varētu attiecināt uz noteiktu izmaksu nesēju, tomēr uzskaites vienkāršībai sadala izmatojot sadales pazīmes.

Izmantotā literatūra

Jānis Benze, Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija, Auditorfirma “Grāmatvedis”, Rīga 1996.g.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru