Uzņēmuma “SEV ESMU LABĀKAIS KALPS” iekšējās un ārējās vides raksturojums.


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Ekonomikas un vadības fakultāte

Vadībzinību katedra
BAKALAURA DARBS

Uzņēmuma “SEV ESMU LABĀKAIS KALPS” iekšējās un ārējās vides raksturojums.


Badības zinību bakalaura
studiju programmas
Ražošanas vadības
Studiju virziena
4. kursa students
Biz V B 96318                                                                       …………………………
                                                                                                            Juris Kirilovičs
Zinātniskais vadītājs
Docents                                                                                 …………………………
                                                                                                            Jānis Vitkovskis

Rīga 2000
Anotācija………………………………………………………………………………………….3
Ievads…………………………………………………………………………………………….4
1. Uzņēmuma iekšējā un ārējā vide…………………………………………………………10
2. Uzņēmuma ‘SELK’ iekšējās un ārējās vides raksturojums. ………………………...…40
2.1. Uzņēmuma “SELK” iekšējās vides raksturojums. ………………………………..40
      2.1.1. Mērķu raksturojums uzņēmumā “SELK”.………………………………….…40
      2.1.2. Uzņēmuma “SELK” personāla apraksts.……………………………….……43
      2.1.3. Uzņēmuma “SELK” organizatoriskā struktūra.……………………………...48
      2.1.4. Darba kultūra uzņēmumā “SELK”.……………………………………………50
      2.1.5. Uzņēmuma “SELK” tehnoloģijas raksturojums. .……………………………50
      2.1.6. Uzņēmuma “SELK” finansu darbības rādītāju raksturojums.. …………….51
2.2. Uzņēmuma “SELK” ārējās vides raksturojums. ………………………………..…62
      2.2.1. Uzņēmuma “SELK” tieši ietekmējošās ārējās vides raksturojums..………62
                  2.2.1.1. Uzņēmuma “SELK” patērētāju raksturojums. …………………….62
                  2.2.1.2. Uzņēmuma “SELK” konkurentu raksturojums.……………………65
                  2.2.1.3. Uzņēmuma “SELK” piegādātāju raksturojums……………………66
                  2.2.1.4. Likumdošanas ietekme uz uzņēmuma “SELK” darbību…..……..67
                  2.2.1.5. Sabiedrisko organizāciju ietekme.………………………………….68
      2.2.2. Uzņēmumu “SELK” netieši ietekmējošā ārējā vide. ….……………………69
2.2.2.1. Valsts ekonomiskā stāvokļa ietekme uz uzņēmuma “SELK” darbību. ……………………………………...…………………………………69
                        2.2.2.2. Sociālkultūras attiecību raksturojums.……………………………..72
                        2.2.2.3. Zinātnes un tehnikas progresa raksturojums.…………………….72
                        2.2.2.4. Starptautisko attiecību raksturojums. ……………………………..72
Secinājumi un priekšlikumi. ………………………………………………………………….74
Izmantotās literatūras un avotu saraksts. …………………………………………………..77


Anotation.

In this report I would like to introduce you with the internal and external environment of the company named “SELK”. The company “SELK” is established in Riga in 1992. The firm “SELK” is engaged in offering the services of electricity. The company “SELK” is a small firm, its turnover in 1999 was only 61332 lats.
So, in this work I will describe the influence of small companies like “SELK” to the national economy.
In this diploma work I will describe the target market of the company “SELK” as well as determine, how the director of the firm uses the opportunities, that the market offers.
The work includes the description of the branch, where the company “SELK” is engaged.
I will describe the influence of the unstable economic situation in Latvia to the company “SELK”. Although the inflation is not high, still the level of unemployment is quite high. That means that the average income of the population of Latvia is quite law. From this we can conclude, that the demand of electric services is quite law. Furthermore there is a great competitence in the sector of electric services. That means, that the company “SELK” must reduce its prices and must improve the quality of the services. This is a great and significant task for the director of the company “SELK”, thus I will describe, how the director of the firm manages with these problems.
As the company “SELK” is not a great firm, it has not enough financial resources to invest in the development of its business. Furthermore the company “SELK” has not a positive image in the society. In this work I will discuss the consequence of the mentioned factors.
In my work I will discuss if the firm’s director pays the necessary attention to the promotion of the companie’s services. The work includes the description of the companyš “SELK” technologies.
In this work I will analyse the financial ratios of the company “SELK”.

Ievads.

Latvija kā neatkarīga valsts pasaules kartē parādījās pirms deviņiem gadiem. Šajā laikā ir izmainījušies ne tikai tās ekonomiskie rādītāji, bet arī ekonomiskā orientācija. Valstī ir strauji samazinājusies ražošana, jo ir samazinājies lielo uzņēmumu skaits. Tā kā ir samazinājies ražošanas apjoms, aizvien lielāka nozīme valsts ekonomikā ir pakalpojumus sniedzošajiem mazajiem uzņēmumiem. Tas izskaidrojams ne tikai ar valsts ekonomikas politiku, bet arī ar kopīgām likumsakarībām, kas saistītas ar atziņu, ka lielākajā daļā pakalpojumus sniegšanas nozarēs dominē liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu. Tāpēc autors šajā darba ir iecerējis analizēt nelielas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sev esmu labākais kalps" (turpmāk tekstā “SELK”) ārējo vidi, kā arī tās ietekmi uz uzņēmuma darbību un uzņēmuma vadības lēmumu pieņemšanu.
Uzņēmums nodarbojas ar inženieru sistēmu montāžu un remontu celtniecības darbiem, kas saistīti ar elektroietaišu nomaiņu vai uzstādīšanu. Uzņēmums tika dibināts Rīgā 1992. gada 1. oktobrī, un uzņēmumu vada tā direktors.
Pamatojot darba satura nozīmīgumu, jāpiebilst, ka tas izskaidrojams ne tikai ar uzņēmumu ārējās vides analīzes nepieciešamību, bet arī ar to, ka šajā darbā ir aplūkota tādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ārējā vide, kuras ekonomiskā darbība ir nepieciešama lielai daļai Latvijas fiziskajām un juridiskajām personām, jo elektroenerģija ir neatņemama valsts iedzīvotāju dzīves sastāvdaļa, un līdz ar to neatņemama ir arī nepieciešamība pēc elektropakalpojumiem. Tas attiecināms kā uz juridiskām tā uz fiziskām personām.
Taču organizāciju ārējās vides analīze, kura ir balstīta tikai uz atsevišķu faktu konstatēšanu, nebūs pilnīgi objektīva. Tāpēc autors meklē kopsakarības starp novērotiem faktiem un rādītājiem un šīs iegūtās informācijas teorētisko pamatojumu. Darbā tiek aplūkota ekonomisko likumu darbība, kā arī to darbības īpatnības gan elektropakalpojumu nozarē, gan arī valstī kopumā. Tādejādi tiek ne tikai konstatēti fakti, bet arī analizētas likumsakarības.
Kā liecina ārvalstu pieredze un ekonomiskie rādītāji, mazo uzņēmumu īpatsvars ir iespaidīgs lielā daļā attīstīto valstu. Tas izskaidrojams ar šo uzņēmumu elastību un lielāku spēju pielāgoties mainīgajiem ārējās vides apstākļiem nekā lielajiem uzņēmumiem.
Pašlaik Latvijā tiek atjaunotas daudzas ēkas, tiek iekārtoti ofisi, kā arī veikali. Tiek iekārtoti un remontēti veci dzīvokļi. Līdz ar to tiek uzstādītas daudzas elektroiekārtas. Jāpiebilst, ka elektrotīklus iedala parastajos elektrotīklos un maģistrālajos elektrotīklos. Parastie elektrotīkli sastopami visur, kur ir pievadīta elektrība Tādejādi liela nozīme ir elektropakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem. To darbība zināmā mērā atspoguļo firmu veidošanos un izaugsmi, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeni valstī, jo paaugstinoties iedzīvotāju dzīves līmenim, palielinoties pieprasījumam un līdz ar to arī rodoties jauniem uzņēmumiem, šīm firmām rodas nepieciešamība iekārtot jaunus ofisus, kabinetus vai pat ražošanas iekārtas, kuru iekārtošana un apkalpošana nenoliedzami ir saistīta ar jaunu elektrotīklu izveidi, kas, savukārt, izraisa elektropakalpojumu nepieciešamību.
Aplūkojot elektroenerģijas ražošanas un izmantošanas attīstību, jāsecina, ka šeit nav novērojams ievērojams progress, taču tiek atjaunoti novecojušie elektrotīkli, kā arī tiek uzstādītas elektroiekārtas, kā rezultātā būtiski nepalielina elektroenerģijas patēriņu un līdz ar to netiek veicināta tās ražošana, taču būtiski palielinās pieprasījums pēc elektropakalpojumiem  Elektroenerģijas ražošana Latvijas teritorijā novērojama jau kopš pagājušā gadsimta sākuma. Lai pamatotu šo apgalvojumu, ieskatīsimies elektroenerģijas ražošanas vēsturē Latvijas teritorijā.
Elektroenerģijas ražošanas un pārvadīšanas pirmssākumi Centrālo elektrisko tīklu zonā meklējami pirmā pasaules kara laikā. Vācu okupācijas karaspēks, izmantojot evakuēto papīrfabriku hidrotehnisko iekārtu, ierīkoja divas elektrostacijas uz Mazās Juglas upes : Juglas HES toreizējā Stopiņu pagastā 17 kilometrus no Rīgas Lubānas šosejas malā un Augstpriedes HES, kura atradās Juglas augštecē. Sākumā Juglas HES bija 95kW  210V ģenerators, kuru piedzina divas turbīnas ar 150 un 90 ZS jaudu. Augstpriedes HES bija viena 75 ZS turbīna un 55 kW 120 V ģenerators. Šīs elektrostacijas apgaismoja piefrontes objektus un pievadīja spriegumu frontes dzeloņstiepļu žogiem. Pēc kara, 1919. gada septembrī, nodibināja Juglas hidroelektriskos tīklus. Tajā laikā bija divas elektrostacijas un četri tīklu rajoni : Ropažu, Ogres, Baldones un Stopiņu. Elektrostacijas darbojās no plkst. 6 līdz gaismai, vakaros – no krēslas līdz plkst. 24. Patērētājiem elektroenerģijas skaitītāju nebija. Par patērēto elektroenerģiju maksāja pēc paušāltarifa. Sakariem ar elektrostaciju pēc slēgšanas izmantoja augstsprieguma līniju vadus. Paušāltarifs nozīmēja maksu par elektroenerģiju pēc spuldžu vai strāvas ierobežotāja jaudas atkarībā no gada mēneša. 1927. gadā pie Dobelniekiem papildus esošai turbīnai uzstādīja vēl divas turbīnas, katru ar 120 ZS jaudu un 275 kW 0,4 kV ģeneratoru. 1939. gadā nodibināja valsts elektrības uzņēmumu “Ķegums”. Ķeguma HES sāka ražot elektroenerģiju. Tika izbūvēta 20kV līniju no Jaunciema uz Juglu. Tā atrisināja Juglas tīkla barošanu. 1940. gadā pabeidza 1,5 kV sprieguma likvidēšanu. Kā pēdējo pārslēdza Tīnužu – Turkalnes līniju. Tad sākās karš. Karam beidzoties, nebojāta bija palikusi tikai Dobelnieku elektrostacija un daļa no tīkla transformātoriem. Turpinājās tīklu atjaunošana. 1949. gadā elektrorajonā ietilpa Ropažu,
Ogres, Baldones, Juglas, Mangaļu, Suntažu, Skrīveru un Valles iecirknis. 1950. gadā tika nodibināts trests “Latvkomunenergo”. Juglas energorajons tresta sastāvā kļuva pastāvīgs uzņēmums – Centrālā enerģētiskā rajona pārvalde. 1952. gadā enerģijas piegādi iekārtoja Viesītes pilsētai. Sākās izvērsta kapitālā būvniecība. 1953. gadā uzbūvēja Juglas, Skaistkalnes un Putnukalna sadales punktus. 1955. gadā elektroenerģijas vadošais uzņēmums pārņēma Ērgļu pilsētciemata tīklus. Nozīmīgas izmaiņas notika 1957. gadā, kad likvidēja trestu “Latvkomunenergo”, nododot tā saimniecību “Latvenergo” pārziņā. Ar 1958. gadu uzņēmums saucas – Centrālie elektriskie tīkli. Pavērsiens līniju darbu mehanizācijā notika piecdesmito gadu beigās. Uzņēmums no kolhoza nopirka pašu mazāko riteņtraktoru DT-14B, kuru Nikolajs Grīnfelds aprīkoja ar palīgierīcēm līniju remonta darbu veikšanai. Darbu mehanizācijas pirmos rezultātus apkopoja Valmierā 1960. gadā sarīkotajā mehanizācijas skatē. Pļaviņu HES celtniecības uzsākšanai 1960. gadā nepieciešamo transformatoru punktu un 4,3 km garu līniju uzņēmums izbūvēja rekorda laikā – 11 dienās. 1961. gads iezīmējās ar uzņēmuma struktūras maiņu. Likvidēja republikānisko ekspluatācijas kantori “Seļektro”un tīkla rajonu robežas pārkārtoja tā, lai tās sakristu ar rajonu administratīvajām robežām. 1964. gadā releju dienests izveidoja pirmo pārvietojamo augstsprieguma laboratoriju autobusā. 1967. gadā Suntažos sāka būvēt ietaisi balstu antiseptēšanai autoklāvā ar spiedienu un denolīta antiseptiķi. 1968. gadā sakaru dienests Stučkā uzstādīja pirmo 35 m augstu radiomastu. 1969. gadā Stučkas tīklu rajonu no Skrīveriem pārvietoja uz Stučkas pilsētu. Suntažos apguva tehnoloģiju balstu
antiseptēšanai ar autoklāva metodi. 1971. gadā visi uzņēmuma transformatoru punkti kā augstsprieguma, tā zemsprieguma pusē bija aizsargāti ar ventiļizlādņiem. 1972.
______________________________________________________________________
Laikraksts “Enerģētiķis”, (1992. gada 7. aprīlis), 15. lpp.
gadā uzņēmums saņēma trīs bedru urbšanas un balstu celšanas mašīnas, un mehanizēti uzstādīto balstu apjoms sasniedza 80%. 1973. gadā uzstādīja 10 slodzes slēdžus. Pirmo reizi ieviesa tālvadību un tālsignalizāciju no Rīgas tīklu rajona uz Juglas SP, izmantojot rajonu traktoru aprīkošanu ar līniju remonta palīgierīcēm. Auga kolektīva tehniskā meistarība, un 1975. gadā sadarbībā ar Rīgas MK uzbūvēja Siguldas 110/20 kV apakšstaciju. Apakšstacijai iekārtoja tālvadību pa fizisko pāri no tīkla rajona. Uzņēmuma dispečeru dienests pirmo reizi piedalījās automātiskās vadības sistēmas pasākumos. Pastiprinoties prasībām par elektroapgādes drošību, 1976. gadā uzņēmumā nozīmīgu vietu sāka ieņemt tīkla sekcionēšana. 1977. gadā turpinājās tīkla operativitātes palielināšana, pastiprināti iebūvējot slodzes slēdžus. 1978. gads bija nozīmīgs sekcionēšanā. Tehniskie dienesti izveidoja pirmo līnijā iebūvējamo komplekto sekcionēšanas sadales iekārtu ar slodzes slēdzi. Madlienas tīkla rajons savā īpašumā ieguva pirmo pārvietojamo elektrostaciju ar 20 kW jaudu. Ražīgs bija 1979. gads. Šajā gadā rekorda skaitu sasniedza uzstādītie slodzes slēdži un jaudas slēdži. EER “Jauda” pēc CET izveidotā parauga izstrādāja komplekto sekcionēšanas sadales iekārtu. Releju dienests pirmo reizi Suntažu apakšstacijā noregulēja aizsardzību un automātiku 110 kV slēdžiem. Tuvojās nobeigumam jaunās uzņēmuma pārvaldes ēkas būvniecība. Nozīmīgs bija 1980. gads. Pēc garu gadu staigāšanas un īrēšanas, uzņēmuma darbinieki pārgāja uz jauno pārvaldes korpusu Juglā. Šobrīd vadošais elektroenerģijas ražotājs ir a/s ‘Latvenergo’. Pagaidām šim uzņēmumam ir monopolstāvoklis šajā nozarē, un šķiet, ka tuvākajā laikā tā stāvoklis arī nemainīsies.
Lielākie elektroenerģijas patērētāji ir rūpniecības uzņēmumi. Aiz tiem seko transporta paklpojumu sfēra, tirdzniecība, lauksaimniecība, kā arī citas nozares, kuru īpatsvars elektroenerģijas patēriņa ziņā ir mazāk nozīmīgs. Runājot par rūpniecību un tai nepieciešamajiem elektropakalpojumiem, šeit elektropakalpojumu sniegšanā dominē lieli uzņēmumi. Tādejādi uzņēmumam ‘SELK’ varētu ieteikt paplašināt savu pakalpojumu sniegšanas apjomu, lai varētu konkurēt ar lieliem uzņēmumiem un lai varētu paplašināt savu klientu skaitu arī ar ražotājuzņēmumiem.
Elektropakalpojumu sniegšanas īpatsvars kopējā nozaru ražošanas un pakalpjumu sniegšanas apjomā nav liels, taču ņemot vērā to, ka tiek atjaunotas daudzas ēkas, tiek nomainīti vecie elektrotīkli, šai nozarei ir vērā ņemamas attīstības iespējas.
Aplūkojot konkurenci, ir jāņem vērā gan nozaru un pakalpojumu, gan arī veidu konkurence. Runājot par nozaru konkurenci, tai ir ļoti liela ietekme jebkurā ražošanas un pakalpojumu sniegšanas veidā. Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju zemo ienākumu līmeni, šajā konkurencē pārsvaru gūst pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi. Tā kā elektrībai mūsdienās ir ļoti liela nozīme, elektropakalpojumi ir neatņemama industrijas un sadzīves sastāvdaļa. Problēmas uzņēmumam var radīt veidu konkurence. Atšķirībā no precēm, kur liela nozīme ir preču kvalitātei, un kur patērētājam nozīmīga ir ne tikai cena, bet arī preces īpašības, elektropakalpojumus sniedzošās firmas piedāvā praktiski vienādus pakalpojumus. Kvalitāte šeit nav tik nozīmīga, jo darbi ir jāatrāda un jāsaskaņo ar ‘Rīgas elektrotīkliem’, kuri pieņem tikai kvalitatīvi veiktus darbus. Tātad kvalitāte šajā nozarē ir kā normatīvs nevis kā privilēģija vai papilus pakalpojums. Galvenā priekšrocība, kas elektropakalpojumus sniedzošam uzņēmumam var būt, ir zemas darbu izmaksas, kā arī īsi darbu veikšanas termiņi.
Raksturojot veidu konkurenci šajā nozarē, tā ir ļoti sīva. Rīgā vien ir vairāk nekā 50 elektropakalpojumus sniedzoši uzņēmumi. Kā nozīmīgākie, kuriem ir lielākais apgrozījums mināmi :  ‘Indikators’, ‘Kontakts’, ‘Alfa elektriķis’, ‘Ampērs’, ‘Latvijas energomontntieks’, ‘Aktis’,  ‘Spriegums’, ‘Elektroremonti’.
Jāsecina, ka ne visi minētie uzņēmumi ir tieši uzņēmuma ‘SELK’ konkurenti, jo daļai no tiem nav to licenču, kas ir mūsu aplūkotajam uzņēmumam, taču daļai no minētajiem uzņēmumiem ir arī vēl citas licences darbu veikšanai.
Piegādātājiem jebkurā uzņēmumā ir liela nozīme. Pareiza piegādātāju izvēle var samazināt ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kā arī var saīsināt darbu izpildes termiņus. Uzņēmumam ‘SELK’ ir trīs pamatpiegādātāji : ‘Poliplast’, ‘Kolorīts’, ‘Jauda’. Tā kā uzņēmums no šīm firmām iegādājas materiālus regulāri, tam tiek piešķirtas zināmas atlaides. Firmā ‘Poliplast’ uzņēmums ar 5-7% atlaidi iegādājas gaismas ķermeņus un spēka kabeļus, firmā ‘Kolorīts’ – vadus, kabeļus, kontaktus un slēdžus ar 7-15% atlaidi, savukārt firmā ‘Jauda’ – spēka sadales un apgaismes sadales ar 3-5% atlaidi. Minētajās firmās uzņēmums var bez kavējumiem iegādāties visus nepieciešamos materiālus.
Ar elektropakalpojumiem ir saistītas gandrīz visas nozares, jo elektroenerģija tiek patērēta praktiski visur. Analizējot elektroenerģijas patēriņu pa nozarēm, jāteic, ka visvairāk tā tiek patērēta uzņēmumos, kuri nodarbijas ar preču ražošanu. Kā liels mīnuss uzņēmumam “SELK” mināms faktors, ka Latvijā ļoti lēni attīstās ražošana, jo līdz ar to nepieaug ne tikai pieprasījums pēc elektroenerģijas, bet arī pēc elektropakalpojumiem. Kā vēl vienu uzņēmumu grupu, kura ir saistīta ar minēto nozari, var minēt uzņēmumus, kuri ražo elektromateriālus. Latvijā šī rūpniecība pagaidām vēl nav attīstījusies, tādejādi gandrīz visi materiāli tiek importēti no ārvalstīm : Somijas, Vācijas un Polijas.
Ņemot vērā organizāciju ārējās vides, kā arī elektropakalpojumu nozares nozīmīgumu, darba mērķis ir izpētīt neliela elektropakalpojumus sniedzoša uzņēmuma ārējo vidi, atsegt pozitīvos momentus kā arī trūkumus, kas saistīti ar uzņēmuma pielāgošanos ārējai videi, un izstrādāt priekšlikumus atklāto trūkumu novēršanai.
Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, autors ir izvirzījis uzdevumus, kuri veicami šajā darbā :
1)    noskaidrot ārējās vides faktorus, kuri ietekmē uzņēmuma darbības un attīstības iespējas,
2)    noskaidrot ārējās vides ietekmes sekas, kā arī draudus un iespējas dotajam uzņēmumam,
3)    izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus ārējās vides iespēju izmantošanai un draudu novēršanai.
Darbā izmantotās pētīšanas metodes :
a)    grupēšana,
b)    salīdzināšana,
c)    Laspeiresa tipa formula,
d)    vidējo lielumu aprēķināšana,
Laika periods, kurā tiks aplūkota uzņēmuma ārējā vide, ir no uzņēmuma dibināšanas dienas (1992. gada 1. oktobris) līdz 1999. gada martam. Šāds laika periods ir izvēlēts tāpēc, ka tas sevī ietver dažādus ārējās vides faktorus un atšķirīgu ekonomisko un politisko situāciju valstī. Tādejādi ir iespējams izdarīt secinājumus par uzņēmuma ārējās vides ietekmi uz uzņēmumu, kā arī iespējams pamatot nepieciešamās izmaiņas uzņēmumā.
Izmantotās literatūras un datu avotu grupas :
1)    SIA 'SELK' bilances un tāmes,
2)    LR likumi,
3)    valsts statistiskie krājumi.

1. Uzņēmuma iekšējā un ārējā vide.

Darbojoties tirgus ekonomikas apstākļos, uzņēmumu vadītājiem nav doti konkrēti plāni no augstāk stāvošām organizācijām un nav noteiktas direktīvas, kā rīkoties un vadīt uzņēmumu. Nenoliedzami, katram vadītājam ir noteikti ierobežojumi un pienākumi, kuri ir jāņem vērā un jāizpilda, taču tie tikai reglamentē nosacījumus, kurus jāievēro, veicot tādu vai citādu darbību. Tādejādi darbības plānošanā vērā ņemama nozīme ir uzņēmuma iekšējai un ārējai videi. Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze tiek veikta paralēti visām pārējām darbībām, nevis atšķirti no tām.
Organizācijas vide tiek iedalīta iekšējā un ārējā vidē. [1 ;70] Iekšējā vide ir tie galvenie organizācijas darbības nosacījumi un faktori, kas izveidojas tās menedžmenta galaiznākumā. Pastāv vairāki organizācijas iekšējās vides faktori :
1)    mērķi (organizācijas stratēģija, politika, kārtējie uzdevumi);
2)    darbinieki (viņu zināšanas, iemaņas, prasmes, uztvere);
3)    struktūra (darba dalīšana, funkciju sadale un izpilde);
4)    organizācijas kultūrvērtības, menedžmenta darba stils;
5)    tehnoloģija (iekārtas izmantošana, informācijas sistēmas).
Minētās sastāvdaļas nav atšķirtas viena no otras, bet ir savstarpēji saistītas.

1. attēls “Organizācijas iekšējā vide”[1,45]

Ārējā vide ir tie organizācijas funkcionēšanas nosacījumi un faktori, kas izveidojas samērā neatkarīgi no tās menedžmenta un var ietekmēt organizācijas darbību.
Ņemot vērā, ka ārējo faktoru ir samērā daudz, ir lietderīgi tos grupēt apakšnodaļās. Sistēmpieejas piekritēji D. Bells un O. Elbergs piedāvāja organizācijas ārējo vidi diferencēt šādi [1,73] :
·         tieši ietekmējošā ārējā vide;
·         netieši ietekmējošā ārējā vide.
Tieši ietekmējošā ārējā vide ietver sevī tos faktorus, kuri tieši ietekmē organizācijas darbību. Pie šīs vides faktoriem ir pieskaitāmi :
1)    patērētāji;
2)    konkurenti;
3)    piegādātāji;
4)    valsts likumdošana;
5)    sabiedriskās organizācijas, prese.
Piemēram, SIA “SELK” darbību tieši ietekmē materiālu piegādātāji, pieprasījums pēc elektropakalpojumiem, konkurenti u.c. faktori.
Netieši ietekmējošā ārējā vide ietver sevī tos faktorus, kas netieši ietekmē organizācijas darbību. Pie šīs vides faktoriem pieskaitāmi :
1)    valsts ekonomiskais stāvoklis;
2)    sociālkultūras attiecības;
3)    valsts un likumdošana;
4)    zinātnes un tehnikas progress;
5)    starptautiskās attiecības.
Aplūkojot tādu organizācijas iekšējās vides elementu kā mērķus, jāsecina, ka tie ir cilvēku darbības rezultāta priekšstatīšana, motīvs cilvēku apzinīgai rīcībai. Lai raksturotu mērķus, var izmantot divus uzskatus. Pirmais no tiem ir saistīts ar apgalvojumu, ka organizācija ir cilvēku grupa ar apzinātiem kopējiem mērķiem. Taču otrs uzskats ir saistīts ar apgalvojumu, ka organizācija ir mērķu sasniegšanas līdzeklis.
Organizācijas mērķi ir atšķirīgi. Šī mērķu atšķirība ir novērojama dažādos organizācijas vadības līmeņos. Šie atšķirīgie mērķi var radīt nesaskaņas vai pat konfliktus organizācijā. Konfliktus var novērot gan starp atsevišķām personām, gan starp personu un grupu, gan starp atsevišķām personu grupām. Šeit jāpiebilst, ka uzņēmumu un to struktūrvienību vadītājiem savi individuālie mērķi ir jāpakārto organizācijas mērķiem.

Organizācijas mērķiem ir raksturīga hierarhija :
1)    sociāli ekonomiskais mērķis;
2)    misija;
3)    organizācijas vispārējie mērķi (stratēģiskie, ilgtermiņa);
4)    funkcionālie mērķi (mārketinga, finansu, ražošanas);
5)    individuālie mērķi.
Hierarhijas virsotnē ir sociālais mērķis, t.i., organizācijas mērķis nodrošināt iedzīvotājus ar precēm un pakalpojumiem par pieņemamām cenām.
Savukārt, biznesa mērķis var būt apgādāt vidusmēra iedzīvotājus ar ērtu, lētu transportu. Tiešais uzdevums var būt ražot, pārdot un apkalpot automobiļus. Šos uzdevumus var ietvert ģenerālajos mērķos un stratēģijā, piemēram, ērtu, lētu un ekonomisku automobiļu plānošana, ražošana un realizācija. Nākošajā hierarhijas pakāpē ir specializēti mērķi, kuru izpilde ietekmē arī kopējo organizācijas mērķu īstenošanu.
Tālāk mērķi tiek transformēti uz lielajām nodaļām, mazākajām nodaļām, vienībām un uz zemākajiem organizācijas līmeņiem.
Stratēģiskā plānā vispirms ir jāformulē misija (uzņēmuma pastāvēšanas vispārējs pamatojums). Misijas formulējumā ir jānorāda uzņēmuma darbības virziens, uzņēmuma attiecības ar ārējo vidi un uzņēmuma darba kultūra, tas ir tās vērtības, ko uzņēmums uzskata par svarīgākām, nozīmīgākām. Misiju var arī nosaukt kā uzņēmuma pastāvēšanas galveno mērķi. Misijas formulēšanā vienmēr ir jācenšas uztvert ārējās vides vajadzību. Tātad misijas formulējums ir jāmeklē ārējā vidē. Peļņa ir uzņēmuma iekšējās vides elements, tātad peļņa nevar būt uzņēmuma misija. Ja nevar formulēt, kas ir uzņēmuma misija, tad noskaidrojiet kādas ir jūsu patērētāju vajadzības. Latvijas uzņēmumi reti kad formulē savu misiju.
Ja uzņēmuma misija ir labi formulēta un par tās būtību ir informēti visi uzņēmumā strādājošie, tad tas nozīmē, ka ir sperts pirmais solis uz saskaņotu darbošanos.
Stratēģiskā plāna mērķi ir nepieciešami tādēļ, ka tie koncentrē vadītāja un personāla uzmanību uz pašiem svarīgākiem faktoriem, mērķi kalpo kā cilvēka darba intensitātes regulatori. Stratēģiskie mērķi no īstermiņa mērķiem atšķiras ar to, ka to sasniegšanai nepieciešams ilgāks laika periods. Īstermiņa mērķi ir pakārtoti stratēģiskajiem mērķiem.
Mērķi piedod cilvēku rīcībai lielāku noteiktību un neatlaidību – it sevišķi tad, ja tie ir grūtāk sasniedzami. Lai stratēģiskā plāna mērķi pildītu savas funkcijas, tiem ir jābūt konkrētiem, izmērāmiem un sasniedzamiem.
Ja mērķis ir noteikts pārāk augsts, tad netiek veicināta uzdotā uzdevuma izpilde. Ja nav jūtama realitāte mērķī, tad ir sarežģīti nodrošināt tā realizāciju.
Stratēģiskā plāna izstrādāšanas pamatā ir mērķu trijstūris (stratēģisko mērķu trijstūris). Izstrādājot plānu, mērķiem jābūt saskaņotiem. Izstādājot stratēģisko plānu izmanto trīs mērķu veidus atkarībā no šī mērķa objekta.2. attēls “Stratēģisko mērķu trijstūris” [10,31]
1. grupa - uzņēmuma kopējie vai korporatīvie mērķi.
Šie mērķi raksturojas ar to, ka tie nosaka uzņēmuma kā sistēmas attīstības galvenos virzienus. Var teikt, ka šie mērķi ir reāls misijas izteiksmes veids. Šie mērķi parasti raksturo uzņēmuma saimniekošanas stratēģiskās zonas ģeogrāfisko plašumu, uzņēmuma pozīcijas sociālās atbildības jomā un šie mērķi izsaka arī tās prasības, kuras ir jāievēro visām apakšvienībām.
2. grupa - uzņēmējdarbības mērķi.
Šī mērķu grupa raksturo uzņēmuma vēlamo ienesīgumu, likviditāti, peļņas lielumu un citus absolūtos rādītājus, uzņēmuma konkurētspēju. Šo mērķu grupu bieži sauc par uzņēmuma kopējiem finansu mērķiem. Šī mērķu grupa stratēģiskā plānā ir nepieciešama, jo to izpilde (šo mērķu sasniegšana) nodrošina līdzekļus uzņēmuma kopējo (korporatīvo) mērķu sasniegšanai. Ja stratēģiskā plānā nepareizi formulē mērķi, tad var būt situācijas, kad uzņēmumā pietrūkst resursi mērķu sasniegšanai. Uzņēmuma mērķu sasniegšana ir atkarīga no uzņēmuma kopējiem mērķiem.
3. grupa - funkcionālie mērķi.
Šie mērķi raksturo tās robežlīnijas, kuras savā specifiskā, nošķirtā darbības jomā, paredz sasniegt katra uzņēmuma apakšvienība. Katrai apakšvienībai pirmkārt jādarbojas tā, lai nodrošinātu uzņēmuma kopējo mērķu sasniegšanu un uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanu. Bet vienlaicīgi katrai apakšvienībai ir jānosaka savi mērķi un šie mērķi jānosaka tā, lai ar mazāku piepūli un izmaksām sasniegtu uzņēmuma, kā vienotas sistēmas, mērķus.
Lai trijstūris pildītu savu koordinējošo funkciju, ir jānodrošina savstarpēja informētība. Tas nozīmē, ka katram uzņēmuma strādātājam ir jābūt informētam par izvirzītiem korporatīviem mērķiem un savukārt augstākā līmeņa vadītājiem ir jāpārzin apakšvienību izvirzītie mērķi.
Šis trijstūris (skatīt 2. attēlu) uztver mērķu grupēšanu pēc objektiem. Šajā sakarā mērķus var klasificēt:
1)    pēc satura;
2)    pēc objekta;
3)    pēc funkcijas (mārketinga, ražošanas utt.).
Plānošanā jāņem vērā fakts, ka mērķu daudzveidība palielinās, jo uzņēmums kā sistēma pats paliek sarežģīts. Vērojama ir tendence, ka iepriekšējos periodos ierobežojošie nosacījumi kļūst par plāna mērķiem.
Darba dzīves kvalitātes paaugstināšana ir viens no mūsdienās aktuālākiem uzņēmumu vadītāju mērķiem.
Izstrādājot stratēģisko plānu nedrīkst pieļaut kļūdu, ka mērķu formulēšana kļūst par plāna pašmērķi. Tā rezultātā mērķu skaits var būt tik liels ka tas aizēnos visas stratēģiskā plāna darbības. Stratēģiskā plānā izvirzītiem mērķiem ir jābūt elastīgiem, jo stratēģiskās plānošanas periods ir salīdzinoši ilgs un šajā periodā var notikt būtiskas izmaiņas iekšējā un ārējā vidē.
Stratēģiskā plāna mērķi savu stimulējošo un motivējošo lomu var zaudēt tajos gadījumos, ja mērķi ir noteikti pārāk augstu, un tie vai nu praktiski nav sasniedzami, vai arī to sasniegšana prasa ilgstoši ļoti saspringtu darbu. Paaugstinātas slodzes situācijā uzņēmums kā sistēma var funkcionēt tikai zināmu laiku.
Nepārdomāta plānošanas rezultātā stratēģiskam plānam var noteikt tādus mērķus, kuru izpildei uzņēmumam nepietiek resursu. Pašreizējais uzņēmuma potenciāls nedod iespēju sasniegt izvirzītos mērķus.
Bet tagad pievērsīsimies organizācijas darbinieku izpētei.
Darbinieki ir organizācijā strādājošie cilvēki (menedžeri un to padotie), kuri izturas atbilstoši personiskajām īpašībām un organizācijas iekšējās un ārējās vides apstākļiem.
Uzņēmuma iekšējā vides analīze vai uzņēmuma stipro vai vājo pušu noskaidrošana ir svarīgā tādēļ, ka liela daļa problēmu kuras rodas stratēģiskā plāna izpildes nodrošināšanā, veidojas tādēļ, ka plāna atsevišķi izpildes posmi ir uzticēti personālam, kas to nespēj veikt, jo nepietiek zināšanas un nav atbilstošās spējas darboties. Personāla vērtēšanā ir svarīgi norobežot svarīgāko jautājumu loku. Kā pirmie jautājumi, kuri jāvērtē ir :
1)    Kādu vadīšanas stilu izmanto uzņēmuma vadītājs (autoritatīvais, demokrātiskais, liberālais.) ?
2)    Kāda ir augstākā līmeņa vadītāju profesionālā sagatavotība un kompetence ?
3)    Vai uzņēmumā ir efektīva un konkurētspējīga darba motivācijas sistēma, tai skaitā samaksas sistēma salīdzinot ar konkurentiem ?
4)    Vai uzņēmumā ir izstrādāta un funkcionē personāla pēctecības sistēma? Skaidra pēctecība tiek izmantota kā spēcīgs motivācijas līdzeklis ?
5)    Vai uzņēmumā pastāv un funkcionē personāla sagatavošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma. 5 gadu laikā vismaz vienreiz jāiziet kvalifikācijas paaugstināšanas kurss. Kvalifikācijai jāaptver no direktora līdz apkopējai ?
6)    Vai pēdējos gados uzņēmumu nav atstājuši vadošie speciālisti it kā bez redzama iemesla ?
7)    Vai uzņēmumā veic personāla darba kvalitātes novērtēšanu un kad šāda kompleksa novērtēšana ir veikta pēdējo riezi ?  Personālam ir jājūt darba kvalitātes sistēmas klātbūtne ?
8)    Kādās formās un cik intensīvi personāls tiek iesaistīts uzņēmuma attīstības stratēģiju vērtēšanā un saimniecisku lēmumu sagatavošanā ?
Balstoties uz menedžmenta nejaušību skolas pārstāvja F. Fidlera pētījumiem, pierādīts, ka grupas darbība ir atkarīga no menedžera spējas izvēlēties noteiktu darbības stilu atkarībā no valdošās situācijas labvēlīguma. F. Fidlers uzskatīja, ka labvēlīgums ir atkarīgs no 3 mainīgiem pamatelementiem [1,236] :
1)    vadītāja un grupas savstarpējās attiecības;
2)    uzdevuma strukturizācijas pakāpe;
3)    menedžera vara un autoritāte.
Šie trīs mainīgie var izveidot 8 dažādas kombinācijas. Vislabvēlīgākās situācijas ir tad, kad ir :
1)    labas savstarpējās attiecības;
2)    pietiekami labi strukturizēts uzdevums;
3)    vadītājam ir stingra pozīcija un autoritāte.
Un otrādi, visnelabvēlīgākās situācijas ir tad, kad :
1)    līderis kolektīvam nepatīk;
2)    uzdevums nav strukturizēts;
3)    līderim ir vājas pozīcijas un praktiski nav autoritātes.
Citu pamatelementu kombināciju piedāvā R. Hauss. Viņš menedžmenta situācijā saskata šādus trīs mainīgos :
1)    uzdevuma nepieciešamība;
2)    grupas vajadzības;
3)    individuālās vajadzības.
Personāla vadīšanas procesu var iedalīt vairākos posmos :
1)    plānošana;
2)    rezerve;
3)    atlase;
4)    adaptācija;
5)    izglītošana;
6)    motivācija;
7)    novērtēšana;
8)    virzība.
Personāla plānošana sevī ietver esošā personāla nodrošinājuma un lietderības izpēti, personāla nepieciešamības noteikšanu nākotnē, kā arī personāla pārmaiņu un virzības prognozēšanu.
Personāla rezerves izveide sevī ietver  esošā personāla analīzi, izvēli un gatavošanu konkrētam amatam, kā arī iespējamo darbinieku apzināšanu no citiem uzņēmumiem. Tādejādi, ja no uzņēmuma aiziet kāds nozīmīgs darbinieks, firmai ir iespēja aizpildīt vakanto darba vietu, vai nu izmantojot iekšējos personāla avotus, piedāvājot darbu uzņēmuma darbiniekam, kurš tika gatavots noteiktajam amatam, vai arī, izmantojot ārējos avotus, pieaicināt darbiniekus, kuri tika apzināti no citām firmām.
Personāla atlase sevī ietver amata apraksta sastādīšanu, nepieciešamības izziņošanu, pirmreizējo kandidātu atlasi, atbilstoša darbinieka izvēli, kā arī līguma noslēgšanu.
Personāla adaptācija sevī ietver darbinieku iepazīstināšana ar amata aprakstu, pienākumiem, tiesībām, atbildību, darbinieka iepazīstināšanu ar uzņēmuma vēsturi, misiju, sasniegumiem, iepazīstināšanu ar kolektīvu, kā arī darba vietas iekārtošanu.
Personāla izglītošana sevī ietver darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, pārkvalifikāciju, konsultēšanu, kā arī pašizglītošanas nodrošināšanu.
Darbinieku motivācija ir saistīta ar indivīda psihofizioloģiskā mehānisma apzināšanu, motivācijas metožu izvēli un izmantošanu, kā arī veselības, drošības un labklājības nodrošināšanu.
Personāla novērtēšana ietver sevī funkcionālās novērtēšanas metodikas izstrādi un izmantošanu, kā arī neformālās novērtēšanas pielietošanu.
Personāla virzība sevī ietver darbinieku karjeras plānošanu, darbinieku atbrīvošanu, paaugstināšanu amatā, pārvietošanu, saglabāšanu, kā arī vadošo darbinieku rezerves izvēli un gatavošanu.

Organizācijas darbinieku hierarhija ir noteikta uzņēmuma struktūras ietvaros, kas var būt formulēta uzņēmuma statūtos, ir formulēta darba līgumu ietvaros vai arī pastāv mutiski vienojoties.
Raksturojot organizācijas struktūru, tā ir loģiskas savstarpējās attiecības starp menedžmenta līmeņiem un funkcionālām nodaļām, kas ir konstruētas tā, lai efektīvi sasniegtu organizācijas mērķus.
Organizācijas struktūra tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem elementiem organizācijā. Klasiskās menedžmenta skolas teorētiķi uzskatīja to par galveno organizācijas darbības efektivitātes noteicēju. Mūsdienu teorētiķi vairs neatvēl tai tik lielu nozīmi, tomēr uzskata to kā vienu no svarīgākajiem mainīgajiem, kurus jāņem vērā, izveidojot organizāciju. Jāpiebilst, ka :
1)    organizāciju izveido menedžeris;
2)    struktūra tiek veidota, lai veicinātu kopējo mērķu sasniegšanu, nevis aizstāvētu kāda atsevišķa indivīda vai kādas apakšgrupas intereses;
3)    nevienu struktūru nevar uzskatīt par pastāvīgu un nemainīgu; tā ir jāmaina atbilstoši izmaiņām, kuras izraisa ārējā vide un notiekumi;
4)    izņemot ļoti nelielus uzņēmumus, kad menedžeris kontrolē visas galvenās funkcijas (mārketings, ražošana u.c.), organizācijām, neatkarīgi no to darbības veida, ir nepieciešama funkcionāla un horizontāla darba sadale.
Organizācijas struktūra ir nozīmīgs tās vadīšanas elements, taču tās pārdomāta izveide vēl nespēj nodrošināt efektīvu vadīšanu un produktīvu un saskaņotu organizācijas darbinieku darbu [1,243]. Vērā ņemama nozīme ir arī organizācijas darba kultūrai, kas sevī ietver dažādu pārliecību, nostāju, pieņemumu un atziņu kopumu organizācijā, kas nosaka, kā darbinieku uzvedību, tā arī darbu izpildes paņēmienus.
Dzīvotspējīgas uzņēmuma struktūras izveidošana ir nepieciešama tādēļ, ka atbilstošai stratēģijai ir jāveido arī atbilstoša uzņēmuma struktūra. Stratēģijas izmaiņas salīdzinoši bieži rada nepieciešamību, veidot jaunas struktūras apakšvienības, vai likvidēt daļu no esošajām struktūrvienībām, loģiska situācija būtu tāda, ka katrai stratēģijas izmaiņai pretī tiek vērtēts struktūras atbilstības līmenis. Tomēr tieši šo nosacījumu pārkāpj visbiežāk un vispirms veic dažādas stratēģijas izmaiņas, un tad konstatē, ka jaunā stratēģija nedod gaidītos rezultātus, jo esošā struktūra traucē tai darboties. Šī iemesla dēļ vajag vērtēt struktūru uzsākot realizēt stratēģiju. Lielos uzņēmumos struktūras analīzi uztic pat atsevišķām projektu grupām. Struktūras analīze ietver arī to apakšvienību uzdevumu izvērtēšanu, kuras piedalās stratēģijas izpildes nodrošināšanā un vadīšana. Stratēģijas izpilde ir atkarīga no tā vai uzņēmuma vadībā ir cilvēks vai cilvēku grupa, kas atbalsta stratēģiskā plāna idejas. Tātad – vai ir šīs stratēģiskās plānošanas  un vadīšanas līderis. Bez šāda līdera stratēģiskā plāna izpilde ir nolemta neveiksmei. Ja uzņēmumā vispār nav atbalstošās grupa tad nav pienācis laiks uzsākt stratēģiskā plāna izstrādi.
Organizācijas darba kultūra ir ir funkcionāla, ja tā pozitīvi ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu, vai nefunkcionāla, ja tā traucē organizācijas efektīvu darbību. Kultūras vadīšanas uzdevums ir nodrošināt eksistējošo funkcionālo kultūru vai izmainīt nefunkcionālo kultūru.
Ar uzņēmuma kultūru saprot to atmosfēru un mikroklimatu kāds pastāv uzņēmumā. Kultūra parāda dominējošās tikumus un strādnieka cerības. Augstākā vadība kultūru izmanto, lai iesaistītu attiecīgus darbiniekus. Uzņēmuma tēls ir tas iespaids, kuru mēs radām par uzņēmumu ārējā vidē. Tēla veidošanā iekšējā kultūra ir kā sastāvdaļa. Tēla veidošanā būtiska loma ir uzņēmuma apkārtējās vides kvalitātei un tēla veidošanā nozīmīga vieta ir produkcijas kvalitātei un uzņēmuma attieksmei pret dažādiem noslēgtiem līgumiem.
Iekšējās vides analīzē mazliet atšķirīgu pieeju piedāvā M. Porters, kas saka, ka ir jānoskaidro, kā dažādi uzņēmuma darbības veidi ietekmē peļņu (vērtību).
Ņemot vērā to, ka organizācijas kultūra ir attīstījusies gadu gaitā un parasti ir dziļi iesakņojusies, to ir grūti mainīt. Ir ļoti sarežģīti piespiest cilvēkus mainīt gadu gaitā izveidojušos pārliecību un nostāju, un centieni to mainīt parasti ir neveiksmīgi. Vienīgais, ko var panākt, ir piespiest darbiniekus mainīt savu uzvedību tiktāl, lai samazinātu nefunkcionālu elementu ietekmi kultūrā un veicinātu funkcionālu elemntu ieviešanu. Uzvedības maiņa parasti nav vienkārša, lai gan tā ir neizbēgama tādos sarežģītos gadījumos, kā, piemēram, krīze, īpašnieku maiņa vai spēcīga un visu redzoša līdera ierašanās
Kultūras analīzi un prognozi, kādas menedžmenta aktivitātes ir jālieto, var veikt ilgākā laikā, aplūkojot un atzīmējot organizācijā valdošās uzvedības.
Piemēram, pazīstamais teorētiķis V. Hanejs izšķir četras kultūras iespējas [16,67] :
1)    lomu kultūra jeb birokrātijas kultūra, kurā ieņemamā amata spēks ir galvenais autoritātes avots un to veido šaura augstākās pakāpes menedžmenta grupa. Vizuāli to var attēlot kā piramīdu.
2)    Izpildes kultūra, kurā galvenais akcents likts uz darba izpildes kvlaitāti, kur eksperta viedoklim ir lielāks spēks nekā ieņemamajam amatam. Cilvēki strādā grupās, organizācijas struktūra veido it kā tīklveida matricu.
3)    Varas kultūra – vara tiek kontrolēta viena vai divu cilvēku rokās. Akcents likts uz rezultātu sasniegšanu. Shematiski tā izskatās kā zirnekļa tīkls.
4)    Personības kultūra – katrs darbinieks dara to, ko var veikt vislabāk. Organizācija pastāv galvenokārt tāpēc, lai atbalstītu darbiniekus, nevis otrādi. To var attēlot kā ķekaru vai “individuālu zvaigžņu kopu”.
Nav teikts, ka vienā organizācijā visi menedžeri strādās pēc viena darba stila. Pat vienas organizācijas ietvaros katra menedžera stils būs atšķirīgs. Pamatīgākai analīzei var lietot arī tādus paņēmienus kā intervijas, aptaujas.
Kā viens no organizācijas iekšējās vides faktoriem mināma arī tās tehnoloģija. Tehnoloģiju cilvēki parasti pieraduši saistīt tikai ar iekārtu, izgudrojumu, datoru u.tml. racionālu lietošanu. No menedžmenta viedokļa ar tehnoloģijas palīdzību organizācijās visi resursi tiek pārveidoti gatavā produkcijā. Tehnploģija ir prasmju, zināšanu, informācijas, iekārtu, instrumentu savienojums, kas nodrošina resursu racionālu pārveidošanu gatavā produkcijā vai pakalpojumā.
Tehnoloģiskā vide (tā ir mainīga un tā rada papildus iespējas uzņēmumam un arī veido darbības ierobežojumus. Visjūtamākie lielumi, ko ietekmē tehnoloģija, ir preču pieprasījums un pats ražošanas process. Tehnoloģisko izmaiņu rezultātā, tirgū arvien ienāk jaunas preces, kas var apmierināt tās pašas vajadzības, ko iepriekšējie ražojumi, tikai šīm jaunām precēm ir atšķirīgi kvalitātes rādītāji. Ja patērētājs īpaši nereaģē uz cenu izmaiņām, tad redzot tirgū jaunu ražojumu viņš diezgan viegli noslieksies uz viņu. Tātad tehnoloģija rada jaunus ražojumus, taču tajā pašā vienu.

Pēc D. Tompsona viedokļa pastāv trīs tehnoloģijas kategorijas [1,62] :
1)    secīga tehnoloģija, kad katru operāciju, uzdevumu izpilda noteiktā secībā, piemēram, konvejera montāžas līnija autorūpnīcā;
2)    starpnieka tehnoloģija, kad sadarbojas savstarpēji atkarīgas darbinieku grupas, piemēram, banku darbība (ieguldītāji un aizņēmēji), tirdzniecības darbība (pircēji un pārdevēji);
3)    intensīva tehnoloģija, kad tiek izmantoti individuāli darba paņēmieni, lai izgatavotu produkciju vai sniegtu pakalpojumu, piemēram, firmas montāža, individuālā ražošana, slimnieku ārstēšana.
Ja secīgā tehnoloģija principā var būt pilnīgi standartizēta, tad intensīvā tehnoloģija pēc būtības ir ļoti maz standartizēta, bet starpnieku tehnoloģija ir tikai daļēji standartizēta. Praktiskā darbībā nevar noteikt kādas vienas tehnoloģijas priekšrocības, katra tehnoloģija atbilst konkrētam uzdevumam un mērķiem.
Bet tagad aplūkosim organizāciju finansu darbības rādītājus. Uzņēmumu finansu pārskatu sistēmu raksturo [18,12] :
a)    bilance,
b)    peļņas un zaudējumu pārskats,
c)    peļņas un zaudējumu pārskats,
d)    naudas plūsmas pārskats.

Bilance.
Bilance ir uz grāmatvedības reģistru datu pamata sastādīts pārskats, kurš atspoguļo finansiālo stāvokli noteiktā brīdī. Bilancei ir divas sastāvdaļas : aktīvs un pasīvs. Bilance raksturo uzņēmuma stāvokli un atspoguļo uzņēmuma resursus naudas izteiksmē pēc to sastāva un izlietošanas virzieniem, no vienas puses (aktīvs), un to finansēšanas avotiem, no otras puses (pasīvs).
Uzņēmuma finansu vadīšanai ir nepieciešami daži galvenie parametri, kuri raksturo to lēmumu efektivitāti, kuri ir pieņemti pagājušos pārsktu periodos un ir nākamo finansu lēmumu pamatā.
Bilances aktīva un pasīva iekšējā uzbūve var būt dažāda. Tradicionāli bilances aktīvs ir kreisajā pusē, bet pasīvs – labajā. Bilance var būt vertikālā sakārtojumā. Tādā gadījumā augšējā daļā ievieto aktīva posteņus, bet zem tās – pasīva posteņus. Bilances aktīvs satur ziņas par uzņēmuma rīcībā esošo līdzekļu sastāvu un izvietošanu konkrētā datumā. Bilances pasīvs parāda uzņēmuma līdzekļu finansēšanas avotus pēc to mērķa nozīmes un dzēšanas termiņa.Peļņas un zaudējumu pārskats.
Peļņas un zaudējumu aprēķins sniedz informāciju par finansiālā rezultāta veidiem, par noteikta perioda izmaksu un ieņēmumu veidiem un lielumu. Tos salīdzinot, aprēķina finansiālo rezultātu – peļņu vai zaudējumus. Peļņas un zaudējumu pārskats sastāv no vairākiem posteņiem. Turpmāk aplūkošu katru no tiem.
Netto apgrozījums rāda uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumus no preču, produkcijas vai pakalpojumu realizācijas, no kuriem atskaitīti nodokļi, kurus aprēķina no apgrozījuma, kā arī atlaides.
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas atspoguļo pārdotās produkcijas, preču vai pakalpojumu ražošanas vai iegādes tiešās izmaksas.
Bruto peļņu vai zaudējumus aprēķina kā starpību starp posteņos “Neto apgrozījums” un “Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas” uzrādītajām summām.
Posteņos “Pārdošanas izmaksas” un “Administrācijas izmaksas” uzrāda netiešās izmaksas, kas nav tieši attiecināmas uz konkrētiem produkcijas, preču vai pakalpojumu veidiem, piemēram, telpu uzturēšanas izmaksas, kancelejas un pasta izmaksas u.c.
“Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi” atspoguļo ražošanas krājumu, ārvalstu valūtas un vērtspapīru pārdošanas finansiālo rezultātu.
“Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem” un “nodokļiem” tiek noteikta aprēķinu ceļā, t.i., no posteņa “Brutto peļņa vai zaudē’jumi” atskaitot izmaksu posteņus un pieskaitot ieņēmumu posteņu summas.
“Ārkārtas ieņēmumos” un “ārkārtas izmaksās” atspoguļo izmaksas un ieņēmumus, kas nav saistīti ar uzņēmuma pamatdarbību, bet gan ar gadījuma rakstura darbībām (sankcijas, likvidācija).
Psteņos “Peļņas nodoklis par pārskata periodu” un “Pārējie nodokļi” atspoguļo valsts un pašvaldību budžetā no peļņas maksājamās summas.
“Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” atspoguļo uzņēmuma rīcībā palikušo peļņu.

Naudas plūsmas pārskats.
Naudas plūsmas pārskats sniedz datus par naudas ieņēmumiem un izdevumiem pārskata periodā. Naudas plūsmas pārskata uzdevums ir informēt lietotāju, cik uzņēmums naudas saņēmis, cik izdevis. Naudas plūsmas pārskats balstās uz naudas apriti.
Naudas plūsmu klasificē sekojošās grupās :
1)    saimnieciskā darbība – saimnieciskās darbības rezultāti naudas izteiksmē – starpība starp saņemto naudu no ieņēmumiem un izlietoto naudu no izdevumiem, kā arī citas darbības, bet tās nav ieguldījumu operācijas.
2)    ieguldījumu operācijas – šajā grupā iekļautas darbības, kas saistītas ar pamatlīdzekļu ieguvi un pārdošanu, kā arī citi ieguldījumi, kuri nav pielīdzināmi naudai vai tās ekvivalentiem.
3)    naudas ieguldījumi – finansu naudas plūsma, kas saistīta ar naudas sagādāšanu no ārējiem finansistiem un tās atdošanu. Šīs darbības rezultāts netiek izmantots pašu kapitālā un aizņemto līdzekļu apmērā.
Naudas plūsmu var salīdzināt ar peļņas un zaudējumu aprēķinu. Tomēr jāatzīst, ka naudas plūsma sastāda faktisko naudas plūsmu.

Finansu pārskatus analizējot, izmanto dažādus rādītājus, gan absolūtu, gan relatīvu lielumu izteiksmes formās. Visbiežāk šos rādītājus iedala šādās grupās :
1)    Likviditātes rādītāji (liquidity ratios) – ar tiem raksturo uzņēmuma spēju atmaksāt īstermiņa saistības.
2)    Saistību vai maksātspējas rādītāji (leverage ratios) – tie rāda uzņēmuma saistību attiecību salīdzinājumā ar pašu kapitālu, palīdz novērtēt uzņēmuma spēju palielināt saistību summu, novērtēt spēju noteiktā termiņā dzēst savas saistības.
3)    Aktivitātes rādītāji  (activity ratios) rāda netto apgrozījuma un netto ienākuma attiecības salīdzinājumā ar uzņēmuma līdzekļiem. Rentabilitātes rādītājus parasti izteic procentu formā.

Bet tagad aplūkosim finansu darbības rādītājus. Kā galvenie no tiem ir mināmi :
1)    likviditātes rādītāji;
2)    saistību un maksātspējas rādītāji;
3)    aktivitātes rādītāji;
4)    rentabilitātes rādītāji.
Likviditāte raksturo svarīgu uzņēmuma finansiālā stāvokļa aspektu : tā ir uzņēmuma spēja jebkurā laikā dzēst (atmaksāt) savas īstemiņa saistības. Šī spēja ir atkarīga no attiecības starp uzņēmuma mkaksāšanas līdzekļu  potenciālu un uzņēmuma finansiālajām saistībām.
Likviditāti var aplūkot no diviem viedokļiem :
1)    no uzņēmuma likvidācijas viedokļa, t.i., jānosaka, kādi maksāšanas līdzekļi būtu uzņēmuma rīcībā, ko varētu novirzīt saistību dzēšanai, ja maksātspējas vai nepietiekamas rentabilitātes dēļ uzņēmums būtu jālikvidē. Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, nepieciešama informācija par :
a)    ieņēmumiem, ko uzņēmuma eventuālas likvidācijas gadījumā varētu iegūt, pārdodot īpašumu;
b)    priviliģēto saistību lielumu;
c)    garantētā kredīta nodrošinājuma lielumu.
Finansu pārskatā šādas informācijas nav. Tātad likviditāti šādā aspektā nemēdz aplūkot gada (ceturkšņa) pārskata analīzes gaitā. Likviditāti šādā veidā analizē, nosakot kreditēšanas režīmu.
2)    no uzņēmuma darbības turpināšanas viedokļa, t.i., jānovērtē varbūtība, ka uzņēmums varētu kļūt maksātnespējīgs un tiktu ierosināta piespiedu likvidācija. Bet tā, kā finansu pārskatu informācija balstās uz uzņēmuma darbības turpināšanas principa, analizējot bilanci, likviditāti var aplūkot tikai no šī viedokļa.
Informācija par likviditāti ir ļoti svarīga, jo maksātnespējas iestāšanās draud ar uzņēmuma darbības pārtraukšanu. Uzņēmēju un arī analītiķi interesē nākotnē sagaidāmā likviditāte, nevis pagātnes skatījumā.
Sagaidāmo likviditāti nav iespējams noteikt tikai pēc grāmatvedības pārskata datiem, bet plaši izmantojot finansu plāna datus. Parasti rentabls uzņēmums ir arī maksātspējīgs, jo tam ir pieejami pietiekami kredīta resursi.
Īstermiņa saistību dzēšanai izmanto apgrozāmos līdzekļus. Apgrozāmo līdzekļu posteņus likviditātes vērtēšanas gaitā mēdz iedalīt grupās : likvīdie aktīvi, mazāk likvīdie aktīvi. Par likvīdiem sauc tos aktīvus, kuri jau atrodas naudas formā kā arī tos, kurus ātri var pārvērst naudas formā (īstermiņa prasības, gatavie izstrādājumi, kuriem ir noiets). Palielinoties likvīdo aktīvu summai, paaugstinās uzņēmuma likviditāte un maksātspēja.
Uzņēmuma likviditāti var paaugstināt arī potenciālās saistības, piemēram, neizmantotās iespējas saņemt kredītus.
Uzņēmuma likviditāti var paaugstināt arī potenciālās saistības, piemēram, neizmantotās iespējas saņemt kredītus. Pieņemsim, ka uzņēmumam ir iespējas saņemt kredītu 50 000 Ls apmērā, bet faktiski ir saņemts kredīts 20 000 Ls. Neizmantotās (potenciālās) iespējas saņemt kredītu ir 30 000 Ls. Ja šādu kredīta summu uzņēmums vēl saņemtu, tas paaugstinātu tā likviditāti. Jo lielāka likvīdo aktīvu summa, jo augstāka uzņēmuma likviditāte.
Sagaidāmo likviditāti var aplūkot divos aspektos :
1)    plānotā likviditāte – to nosaka vadoties no finansu plānošanas gaitā aprēķinātiem lielumiem. Tās noteikšanā vislielākā loma ir nepieciešamajam maksāšanas līdzekļu daudzumam, ar ko dzēst īstemiņa saistības.
2)    Protektīvā likviditāte – tā ir spēja segt malsāšanas līdzekļu neparedzēto vajadzību (ja faktiskie naudas izdevumi pārsniedz plānotos). Šāda vajadzība var izveidoties dažādu cēloņu rezultātā : iepriekš neparedzētās iespējas izdevīgiem ieguldījumiem, nav iegūta plānotā peļņa, pircējs atsakās pirkt uzņēmuma produkciju, neparedzēts ražošanas krājumu pirkšanas cenu paaugstinājums u.c.
Likviditātes mērīšanai literatūrā visbiežāk tiek ieteikti šādi rādītāji (koeficitenti) :
1)    Likviditētes kopējais koeficients = Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības
2)    Likviditātes starpseguma koeficients = (Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri +      + Debitori) / Īstermiņa saistības
3)    Absolūtās likviditātes koeficients = (Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri) /              / Īstermiņa saistības
Uzņēmuma likviditātes analīzes svarīgākais uzdevums ir novērtēt tā maksātspēju t.i., spēju laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības. Maksātspējas novērtēšanai izmantojami visi trīs iepriekš uzrādītie likviditātes koeficienti. Tie atšķiras viens no otra ar apgrozāmo līdzekļu sastāvu, kurus pieņem īstermiņa saistību dzēšanai. Apgrozāmos līdzekļus grupē pēc likvīduma :
1)    krājumi,
2)    debitori,
3)    īstermiņa finansu ieguldījumi,
4)    īstermiņa vērtspapīri,
5)    naudas līdzekļi.
Šīs grupas posteņiem ir raksturīgs tas, ka tajos kapitāls ir iesaistīts uz laiku līdz vienam gadam.
Aplūkojot īstermiņa saistības, tās jāsedz viena gada laikā. Ja likviditātes starpseguma koeficients ir par zemu, tad uzņēmumā var izveidoties grūtības īstermiņa saistību kārtošanā. Ja turpretī tas ir par augstu, tad uzņēmums par daudz kapitāla ieguldījis apgrozāmo līdzekļu posteņos, vai arī nepietiekami izmantojis īstermiņa kredītus (banku kredītu un komerckredītu). Uzskata, ka normālos apstākļos šim koeficientam jābūt robežās no 1 līdz 2. Lai novērtētu šī koeficienta pārmaiņas, ieteicams to aplūkot dinamikas skatījumā vai arī salīdzināt ar citu radniecīgu uzņēmumu koeficientu līmeni.
Šo koeficientu var paaugstināt divejādi :
1)    palielinot apgrozāmo līdzekļu atsevišķo posteņu lielumu,
2)    pazeminot īstermiņa saistību lielumu.
Ir svarīgi novērtēt un salīdzināt prasību un saistību kārtošanas termiņus. Tāpat ir jānovērtē krājumu sastāvs, vai to sastāvā neietilpst nelikvīdie aktīvi, kurus pārdot var tikai piešķirot cenu atlaidi (skonto).
Parasti uzskata, ka jo augstāks likviditātes koeficients, jo augstāka uzņēmuma likviditāte. Bet ne vienmēr tas tā ir, jo šī koeficienta aprēķināšanas metodikai piemīt vairākas nepilnības :
1)    aprēķinot šo koeficientu, pieņem, ka visi apgrozāmie līdzekļi ir likvīdi, taču tas nekad tā nav;
2)    koeficients var paaugstināties nevēlamu procesu rezultātā :
3)    likviditātes rādītājs atsevišķos gadījumos var pārvērsties par pretējo, t.i., likvidācijas rādītāju; tikai likvidācijas gadījumā uzņēmums pārdod lielu daļu krājumu, lai varētu dzēst īstermiņa saistības;
4)    šis koeficients atspoguļo statiku, t.i. stāvokli uz noteiktu datumu; aprēķinā netiek ņemta vērā līdzekļu apgrozība (dinamika).
Bet tagad aplūkosim saistību un maksātspējas rādītājus. Šis grupas rādītāji raksturo uzņēmuma līdzekļu struktūru. Tie ir paredzēti, lai :
1)    noteiktu un raksturotu saistību attiecību pret pašu kapitālu vai aktīvu kopsummu;
2)    novērtētu uzņēmuma iespējas paaugstināt saistību summu;
3)    palīdzētu novērtēt firmas spēju noteiktā termiņā nokārtot saistības.
Šīs grupas rādītāji atspoguļo uzņēmuma spēju segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Šie rādītāji ir īpaši svarīgi esošajiem un arī potenciālajiem kreditoriem, jo tie rāda, kādā mērā uzņēmuma ieņēmumi sedz procentu un citus fiksētus maksājumus, kā arī to, vai uzņēmuma likvidācijas gadījumā ir pietiekami daudz aktīvu, lai segtu saistības. Uzņēmuma dalībniekus šie rādītāji interesē, jo aprēķinātie procenti ir uzskatāmi par izmaksām, kas palielina uzņēmuma saistības. Ja aizņēmumu, un tātad arī maksājamo procentu summas ir pārmērīgas, uzņēmumam var draudēt bankrots.
Vairāk pielietotie šīs grupas rādītāji ir sekojoši :
1)    Saistību īpatsvars bilancē = Saistības / Bilances kopsumma (atkarībā no analīzes mērķa aprēķinā ievieto īstermiņa vai ilgtermiņa saistības, vai arī saistību kopsummu);
2)    Saistību attiecība pret pašu kapitālu = Saistības / Pašu kapitāls (Saistību summa var būt īstermiņa, ilgtermiņa vai saistību kopsumma).
Šo rādītāju izmanto, lai spriestu par uzņēmuma finansiālo autonomiju (neatkarību). Šim koeficientam ir noteikta kritiskā robeža. Uskata, ja šis koeficients pārsniedz 1, tad uzņēmuma finansiālā stabilitāte ir sasniegusi kritisko punktu. Taču ne vienmēr vajadzētu spriest tik viennozīmīgi par šī koeficienta kritisko robežu. Šis koeficients ir atkarīgs no saimnieciskās darbības rakstura un apgrozāmo līdzekļu aprites ātruma. Ja apgrozāmie līdzekļi aprt ātri, šī koeficienta kritiskā robeža var ievērojami pārsniegt 1, būtiski neietekmējot uzņēmuma finansiālo autonomiju. Augsts šī koeficienta līmenis rāda, ka liela daļa finansējumu ir saistības, t.i., uzņēmums daudz izmanto aizņemtos līdzekļus. Kreditori parasti dod priekšroku zemākam šī koeficienta līmenim, jo tas ir saistīts ar mazāku risku, uzņēmuma dalībnieku lielāku ieguldījumu uzņēmuma kapitālā.
3)    Maksājamo procentu seguma koeficients = Peļņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas/ / Maksājamo % summa
Bet tagad pievērsīsimies aktivitātes rādītāju raksturojumam. Šīs grupas rādītāji rāda, cik intensīvi uzņēmums izmanto savus aktīvus, lai saražotu produkciju (pakalpojumus) pārdošanai. Šie rādītāji dod iespēju spriest par to, vai ieguldījumi uzņēmuma aktīvos nav par lielu vai par amzu. Ja ieguldījumi ir par lielu, tad var būt, ka līdzekļi ir iesaistīti tādos aktīvos, kurus būtu lietderīgāk izamntot citiem mērķiem.
Ir pazīstamas divas pieejas aktivitātes rādītāju aprēķināšanai. Pirmā pieeja, ka analīzes mērķis ir novērtēt uzņēmuma darbību gada vai kāda cita perioda laikā. Otra pieeja ir tad, ja nepieciešams novērtēt, vai aktīvu krājumi noteiktā datumā ir pienācīgā līmenī. Šādos gadījumos nepieciešams izmantot aktīvu līmeni perioda beigās, t.i., uz konkrētu datumu.

Pastāv vairāki aktivitātes rādītāji :
1)    Krājumu aprites koeficients = Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas / Krājumu vidējais atlikums
Šo koeficientu aprēķina, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas dalot ar krājumu vidējo atlikumu; tātad jāizmanto bilances un arī peļņas un zaudējumu aprēķina dati. Krājumu summa ievērojami mainās gada laikā, un tāpēc ir ieteicams šajā aprēķinā izmantot krājumu vidējo līmeni, nevis atlikumu gada beigās.
2)    Pircēju parādu vidējais dzēšanas ilgums = Pircēju parādi / Vidēji vienā dienā uz kredīta pārdoto preču summa
Šis koeficients raksturo uzņēmuma spēju laikus iekasēt no pircējiem samaksu par uz kredītu pārdotajām precēm. Tas ietekmē šo preču likviditāti. Šis rādītājs rāda, cik dienas vidēji paiet no produkcijas pārdošanas datuma līdz samaksas saņemšanas dienai. Produkcija tiek uzskatīta par pārdotu, kad norēķinu dokumenti ir iesniegti bankā vai arī izsniegti pircējam.
3)    Ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients = Netto apgrozījums / Ilgtermiņa ieguldījumi
Šis koeficients raksturo ilgtermiņa ieguldījumu izmantošanas intensitāti. Zems šī koeficienta līmenis nozīmē to, ka ir pieļauta pārmērīga līdzekļu investīcija ilgtermiņa ieguldījumos, salīdzinājumā ar uzņēmumā saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjomu. Šādos gadījumos uzņēmumam ieteicams pārdot daļu pamatlīdzekļu vai arī tos iznomāt. Šādā ceļā saņemtos līdzekļus vajadzētu ieguldīt efektīvāk, vai arī atmaksāt saistības, vai ieņēmumus izmaksāt dividendēs, vai paplašināt uzņēmējdarbību.
4)    Visu aktīvu aprites koeficients = Netto apgrozījums / Aktīvu summa
Šis koeficients rāda, cik efektīvi tiek izmantoti aktīvi netto apgrozījuma veidošanā.
Bet tagad pievērsīsimies rentabilitāstes rādītājiem un to raksturojumam.
Ar rentabilitāti saprot attiecību starp peļņas lielumu un kādu citu rādītāju, kurš saistīts ar attiecīgās peļņas lielumu. Rentabilitātes analīzes gaitā par peļņu ietekmējošiem rādītājiem parasti mēdz pieņemt iesaistīto kapitālu vai īpašumu, vai arī netto apgrozījumu.
Rentabilitāti parasti raksturo un mērī no trim viedokļiem :
1)    komerciālais viedoklis (komerciālā rentabilitāte) – cik daudz peļņas uzņēmums ieguvis uz netto apgrozījuma vienību;
2)    ekonomiskais viedoklis (ekonomiskā rentabilitāte) – cik peļņas iegūts, rēķinot uz uzņēmuma aktīvu vienību;
3)    finansiālais viedoklis (finansiālā rentabilitāte) – cik daudz peļņas ieguvuši uzņēmuma īpašnieki, rēķinot uz ieguldītā kapitāla vienību.
Katram minētajam viedoklim atbilst savs rentabilitātes līmeņa mērīšanas rādītājs. Rentabilitātes rādītāji atspoguļo uzņēmumu panākumus peļņas gūšanā. Tā kā peļņa ir pats svarīgākais uzņēmuma darbības rezultāts, zems rentabilitātes līmenis atspoguļo neveiksmi; ja to laikus nenovērš, tad sagaidāms uzņēmuma bankrots.
Bet tagad aplūkosim katram no minētajiem trim viedokļiem atbilstošos rentabilitātes rādītājus.
Komerciālās rentabilitātes līmeņa raksturošanai izmanto sekojošus rādītājus :
1)    Realizācijas rentabilitāte = Pārskata perioda peļņa (vai zaudējumi) *100 / Netto apgrozījums
2)    Operatīvās darbības rentabilitāte = Peļņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas * 100 / Netto apgrozījums
3)    Bruto peļņas rentabilitāte = Bruto peļņa * 100 / Netto apgrozījums
Aktīvu rentabilitāte ir visbiežāk pielietotais ekonomiskās rentabilitātes rādītājs.
Aktīvu rentabilitāte = Peļņa pirms % un nodokļu atskaitīšanas / Aktīvu vidējais atlikums
Finansiālās rentabilitātes raksturošanai mēdz izmantot divus rādītājus :
1)    Kopkapitāla rentabilitāte = (Gada peļņa + Samaksātie %) / Kopkapitāla vidējā summa
2)    Pašu kapitāla rentabilitāte = Gada peļņa * 100 / Pašu kapitāla gada vidējā summa
Uzņēmumu finansu darbībā vērā ņemama nozīme ir arī bilances “zelta likumu” ievērošanai.

Tie ir sekojoši :
1)    Ilgtermiņa ieguldījumi jāfinansē ar pašu kapitālu (Pašu kapitāls – Ilgtermiņa ieguldījumi. Ja negatīvs, tad uzņēmums racionāli izmanto pašu kapitālu. Ja pozitīvs, tad uzņēmums daļu no pašu kapitāla novirza apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.),
2)    Ilgtermiņa ieguldījumi jāfinansē ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām (PK+Ilgt.Saist. – Ilgt.Ieg. Ja pozitīvs, tad nelietderīgi izmantots PK un ir jāpalielina ilgtermiņa ieguldījumi. Ja ir negatīvs, tad uzņēmums racionāli izmanto PK, un varbūt nepieciešams kredīts),
3)    Apgrozāmie līdzekļi jāsedz ar īstermiņa saistībām : Īst.Saist – Apgr.Līdz. Ja īstermiņa saistības ir mazākas, jāsamazina apgrozāmie līdzekļi.

Bet tagad pievērsīsiemies organizāciju ārējai videi. To iedala organizāciju tieši ietekmējošā ārējā vidē un netieši ietekmējošā ārējā vidē. Vispirms aplūkosim organizāciju tieši ietekmējošās ārējās vides elementus:
1)    patērētājus,
2)    konkurentus,
3)    piegādātājus,
4)    likumdošanu,
5)    sabiedriskās organizācijas.
Patērētāji (pircēji) ir galīgais mērķis, ko cenšas sasniegt organizācijas, lai pārdotu preces. Lai apmierinātu viņa vajadzības pēc precēm un pakalpojumiem, tiek nodibināti saimnieciski sakari ar piegādātājiem un starpniekiem. Pastāv pieci pircēju tirgus tipi : patēriņa tirgus; industriālais tirgus; starpnieku tirgus; valdības tirgus;  starptautiskais tirgus. Patēriņa tirgus dalībnieki ir atsevišķi cilvēki vai ģimenes, kas pērk preces un pakalpojumus personisko vajadzību apmierināšanai.
Industriālā tirgus dalībnieki ir uzņēmumi, organizācijas, kas preces un pakalpojumus pērk, lai ražotu citu produkciju. Starpnieku tirgus dalībnieki ir organizācijas, kas preces un pakalpojumus pērk, lai tos pārdotu tālāk. Valsts tirgū preces un pakalpojumus pērk valsts institūcijas, lai ražotu citas preces vai patērētu tās. Starptautiskajā tirgū pircēji meklējami ārpus valsts robežām, to visū ir individuāli pircēji, ražotāji, starpnieki, valstis. Katram uzņēmumam ir jānosaka savs mērķtirgus.
Mērķtirgus noteikšanā jāņem vērā arī tirgus ietilpība. To ietekmē galvenokārt iedzīvotāju vidējais ienākumu līmenis un valsts demogrāfiskie rādītāji. Iedzīvotāju skaita pieaugums norāda, ka tirgus ietilpība pieaug. Iedzīvotāju skaits var izmainīties ne tikai dabiskā pieauguma, bet arī iedzīvotāju migrācijas rezultātā. Šeit jāvērtē ne tikai kopējie dati par iedzīvotāju skaita izmaiņām, bet  galvenokārt jāpievērš uzmanība iedzīvotāju skaita izmaiņām attiecīgajos segmentos. Pastāv iespēja, ka iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir pozitīvs, taču attiecīgajā segmentā migrācijas vai mirstības rezultātā mērķpircēju skaits samazinās.
Būtu samērā viegli vadīt uzņēmumu, ja tā tieši ietekmējošā ārējā vide sastāvētu tikai no patērētājiem. Diemžēl pastāv arī konkurenti. Tie ietekmē tirgus izvēli, kā arī mārketinga starpnieku un piegādātāju izvēli, preču sortimenta veidošanu un visu menedžmenta darbību kopumā.
Konkurences vidi nedrīkst reducēt tikai uz  konkurējošām firmām. Pastāv daudzi citi konkurences     veidi :
1)    vēlmju konkurence;
2)    funkcionālā konkurence;
3)    veidu konkurence;
4)    starpfirmu konkurence.
Preču aizstājēju ietekme izpaužas tā ka veidojas cenu griesti pie kuriem pircējs sāk pārorientēties uz aizstājēju. Bez cenu ietekmes patērētājs pārorientēsies uz jaunu preci ja tai būs labākas kvalitātes īpašības. Stratēģisko plānu izstrādājot ir jāprognozē šādu aizstājēju parādīšanās un savu cenu stratēģija.
Sastādot ārējās vides raksturojumu konkurenti ir jāanalizē īpaši rūpīgi. Maikls Porters – pētījis konkurenci [11,61]. Viņš saka ka konkurenti ir jāsistematizē. Konkurences analīzē ir jānosaka, kas virza konkurentu, ko patreiz dara konkurents un ko konkurents var izdarīt nākotnē. Lai iegūtu atbildi uz šiem trīs jautājumiem var izvēlēties kādu no konkurentu analīzes veidiem. Pirmkārt var analizēt tos priekšnosacījumus kuri nosaka konkurenta darbību šajā nozarē. Otrs analīzes veids ir konkurentu nākotnes mērķu analīze. Trešais analīzes veids ir konkurenta pašreizējo stratēģiju novērtēšana. Ceturtais analīzes variants ir padziļināta katra konkurenta stipro un vājo pušu novērtēšana. Maikls Porters iesaka visu sākt ar nozares izvērtēšanu. Kāda pievilcība piemīt nozarei. Piecu konkurences spēku modelis
Konkurence starp nozares uzņēmumiem notiek vienmēr. Izpausmes forma ir cīņa par tirgus paplašināšanu, agresīva darbība tirgū (jauninājumi). Izmaksu samazināšana un cenu politikas realizācija. Kā līdzekļi var tikt izmantoti pirms un pēc pirkumu apkalpošanas sistēma, reklāma, produkcijas iesaiņojums un utt. Raksturot konkurences stiprumu starp nozarē esošiem uzņēmumiem var izmantot šim konkurences veidam raksturīgos vispārējos izmaiņu principus. Konkurence nozarē palielinās, ja palielinās uzņēmumu skaits nozarē un izlīdzinās uzņēmumu lielums. Konkurence ir lielāka, jo tā ir vienlīdzīgāka, jo visi partneri ir vienlīdzīgā "svarā". Konkurence nozarē palielinās starp uzņēmumiem, ja pieprasījums pēc nozares produkcijas aug lēni vai vispār nepieaug. Nav pieprasījums, nav patērētāju loks, tāpēc notiek liela cīņa par atlikušajiem. Konkurence palielinās, kad konkurenti cenšas palielināt pārdotās produkcijas daudzumu naturālās vienībās. Konkurence ir stiprāka , ja patērētājiem pārejot no viena piegādātāja uz otru, papildus izmaksas ir nelielas. Konkurence pieaug, ja viens vai nedaudzi konkurenti cenšas uzlabot savas pozīcijas uz citu uzņēmumu rēķina. Konkurence ir daudz stiprāka, kad darbības izbeigšana kādā darbības jomā prasa vairāk līdzekļus nekā palikšana šajā nozarē. Konkurence pastiprinās, ja lielas kompānijas, kuras neietilpst nozarē, nopērk nozares uzņēmumus outsiderus un šīs svešās nozares līdzekļiem pārvērš šos uzņēmumus par konkurētspējīgiem. Jaunu uzņēmumu parādīšanās nozarē var radīt nopietnas ekonomiskās sekas, jo samazinās ienākumi, pieaug mārketinga izmaksas un saasinās cīņa par tirgus robežām. Jaunu uzņēmumu ienākšana nozarē ir atkarīga no nozares vidējā rentabilitātes līmeņa. Ja nozares vidējais rentabilitātes līmenis ir augstāks par citas nozares rentabilitātes līmeni, tad jauni uzņēmumi nozarē centīsies ienākt ļoti strauji. Jaunu uzņēmumu ienākšana nozarē ir atkarīga arī no tām barjerām kas traucē ienākšanu. Barjeras kas traucē ienākšanu nozarē ir tie šķēršļi kas jāpārvar lai sekmīgi konkurētu nozarē. Šie šķēršļi nav jāpārvar tiem uzņēmumiem kuri jau ir nozarē. Šie šķēršļi var būt ekonomija uz apjoma rēķina. Ja ir lielu apjomu nozare, tad jaunienācējs sākotnēji nav konkurētspējīgs, jo pirmajā posmā jaunienācējs nesaražo tādu produkcijas daudzumu lai veidotos ietaupījums uz apjoma rēķina. Otrais šķērslis ir nozares ražošanas pieredzes un ražošanas noslēpumu izcila glabāšanas sistēma, tā ka ir lielas grūtības lai tiem piekļūtu. Patērētāju orientācija uz noteiktu produkcijas marku. Lai uzsāktu ražošanu nozarē nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. Valsts regulējoša politika pret nozari. Starptautiskas vienošanās, kas paredz uzņēmumu neveidošanos nozarē.
Kā viens no organizāciju tieši ietkmējošās vides faktoriem mināmi arī tās piegādātāji, kuri piegādā uzņēmumiem resursus preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Šeit jāpiebilst, ka pastāv četri resursu veidi : cilvēku, finansu, meteriālu un informācijas resursi. Piegādātāji raksturojas ar to, ka tie nodrošina uzņēmumu ar materiālu resursiem.
Organizāciju vadītāju tiešs uzdevums ir piegādātāju izvēle. Atlasi lietderīgi veikt pēc šādiem  kritērijiem : cenas līmenis; apkalpošanas kvalitāte; piegādes drošība un ātrums; piegādātāja finansiālais stāvoklis; izvietojums.
Kā viens no tieši ietekmējošās vides faktoriem mināma arī likumdošana. Tā ietekmē menedžmenta galvenās daļas : plānošanu, organizēšanu, motivēšanu un kontroli.
Sabiedriskās organizācijas ir nākamais pastāvīgais uzņēmuma mikrovides elements. Tā ir jebkura pietiekami precīzi finansējama cilvēku grupa, kura izrāda reālu vai potenciālu interesi par uzņēmuma darbību un var arī zināmā mērā to ietekmēt.
Katram uzņēmumam, pirmkārt, ir saikne ar tādu sabiedrības kategoriju, kuras intereses saskan ar uzņēmuma interesēm. Šai grupai pieskaitāmas, piemēram, arodbiedrības. Noteikti eksistē arī tādi sabiedrības iedibinājumi, kas uzņēmuma darbībā gan ir ieinteresēti, taču neizrāda grupas, kas interesējas par uzņēmumu, un tādas, kuras tas neinteresē. Šeit mināmas dažādas patērētāju tiesību aizsardzības asociācijas.
Prese ir masu informācijas un komercinformācijas līdzeklis, piemēram, avīzes, žurnāli, radio, televīzija u.c. Preses līdzekļi pauž jaunāko informāciju, apskatus par aktuāliem jautājumiem, redakciju komentārus utt. Katram uzņēmumam ir ļoti nozīmīga preses attieksme pret tā darbību. Preses pozitīvas attieksmes veidošana ir viena no svarīgākajām menedžmenta problēmām. Dažām ārzemju firmām ir pat īpašas daļas sakariem ar presi. Šādas daļas menedžeris personiski pazīst ietekmīgu masu informācijas līdzekļu pārstāvjus un pastāvīgi uztur abpusēji izdevīgas attiecības ar vieņiem. Parasti viņš neizdara spiedienu uz viņiem, neizvirza prasības, bet gan piedāvā interesantu materiālu, jaunāko informāciju.
Sabiedriskās organizācijas pārstāv cilvēku grupas, kuras apvienojušas kopējas patērētāju intereses. Rietumu zemēs 60. Gadu sākumā strauji attīstījās kustība, ko dēvē par konsjumerismu (patērētāju aizsardzība). Tā ir organizāta iedzīvotāju un valdības aprindu kustība, kurai jānostiprina pircēju tiesības attiecvībās ar preču pārdevējiem (ražotājiem). Konsjumerisma biedrības uzņēmas savu biedru aizsardzību un nereti uzvar tiesu prāvās kreditēšanas, cenu veidošanas, produkcijas kvalitātes un reklāmas jautājumos. Tieši viena no šādām biedrībām (Ralph Nader’s Public Citizen) 60. Gados sekmēja vairāku likumdošanas aktu pieņemšanu automobiļu kvalitātes standartu jomā, ņemot vērā to kustības un ekoloģisko drošību.
Firmas nespēj ignorēt patērētāju interešu organizēto izpausmi. Uzņēmumos, kuru darbības pamatā ir sociālā mārketinga koncepcija, dibina daļas sakaru uzturēšanai ar sabiedriskajām organizācijām, lai pastāvīgi kontaktētos ar tām, izskaidrotu savus savus mērķus un uzdevumus, organizētu tematiskas konferences, aktīvi piedalītos preču kvalitātes problēmu risināšanā, sagatavotu kadrus šīm organizācijām, organizētu žēlsirdības akcijas to labā.
Masu patērētājs nepauž savu attieksmi pret firmu darbību tik organizētā veidā kā konsjumerisms, taču katrs cilvēks objektīvi veido noteiktu sabiedrisku nostāju pret firmu, paužot savas domas pārējiem. Savukārt firmas veic dažādus pasākumus, lai celtu prestižu iedzīvotāju vidū. Tā, piemēram, daudzās no tām ir izveidota sistēma patērētāju sūdzību izklāstīšanai.
Bet tagad pievērsīsimies organizāciju netieši ietekmējošai ārējai videi. Tā sastāv no vairākiem elementiem :
1)    valsts ekonomiskais stāvoklis;
2)    sociālkultūras attiecības;
3)    valsts politika;
4)    zinātnes un tehnikas progress;
5)    starptautiskās attiecības;
6)    ģeogrāfiskā ārējā vide.
Vispirms aplūkosim valsts ekonomiskā stāvokļa ietekmi uz organizācijas darbību.

Valsts ekonomiskais stāvoklis var būtiski, kaut arī netieši ietekmēt organizācijas caur  :
1)    inflāciju;
2)    bezdraba līmenis;
3)    uzņēmējdarbību ietekmējošo nodokļu likmēm;
4)    valsts izaugsmes līmeni;
5)    procentu likmi;
6)    iedzīvotāju maksātspēju.
Inflācijas laikā firmas izdevumi par resursiem nemitīgi pieaug, ar to neizbēgami saistīta cenas paaugstināšana, lai segtu lielās izmaksas. Inflācija ir uzņēmējiem ir izdevīga tad, kad viņi ir paņēmuši kredītus. Šajos gadījumos bankām atgriežamās summas un procentu lielums nemainās, taču to reālais lielums krītas. Tāpēc kredītiestādes, aizdodot naudu un aprēķinot procentu likmi par aizdevumu ņem vērā arī inflācijas līmeni valstī. Kad palielinās bezdarbs, organizācijām ir it kā plašas iespējas darbinieku izvēles jomā, taču maksātspējas samazināšanās nozīmē arī pieprasījuma (pēc precēm un pakalpojumiem) samazināšanos. Bezdarbs rada lielākus draudus nekā iespējas. Drauds ir pirktspējas samazināšanās, kas ir lielāks nekā lēta darbaspēka iegūšanas zaudēšana.
Šeit jāņem vērā arī inflācijas un bezdarba līmeņu attiecība. Pastāv sakarība, ka jo augstāks bezdarba līmenis valstī, jo zemāka ir inflācija. Tas izskaidrojams ar to, ka, palielinoties bezdarba līmenim, samazinās vidējie iedzīvotāju ienākumi, samazinās pirktspēja, līdz ar to samazinās arī pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem, kā rezultātā to cenas palielinās minimāli vai vispār nepieaug.
Aplūkojot nodokļus, jāņem vērā, kādu pozitīvu iemslu rada nodokļu sistēma. Tā rada līdzekļu pārvaldes iespējas, kas tādejādi rada iespējas iegūt līdzekļus no dažādiem fondiem, kur līdzekļi uzkrājas.
Aplūkojot ekonomikas izaugsmi, ja tā ir pārāk augsta, tad rodas liela nenoteiktība un uzņēmuma nespēja reaģēt uz tik straujiem tempiem. Jāraugās no konkrētās nozares īpatnības.
Ja procentu likmei ir tendence palielināties, tas nestimulē investīcijas tautsaimniecībā un otrādi – procentu likmes pazemināšana pozitīvi ietekmē investīciju aktivizēšanos.
Iedzīvotāju pirktspējas pazemināšanās pirmkārt skar firmas, kas ražo un pārdod ilgstošas lietošanas preces. Savus nelielos ienākumus pircēji iztērē fizioloģisko vajadzību apmierināšanai.
Organizācijas vadītājam jāprognozē un jānovērtē valsts ekonomiskais stāvoklis un gaidāmās izmaiņas. Gaidāmās inflācijas gadījumā būtu lietderīgi palielināt resursu krājumus, veikt sarunas ar darbiniekiem par fiksēto darba algu, lai nodrošinātu pieaugumu nākotnē, ņemot kredītus, jo maksājuma termiņā naudai būs zemāka vērtība.
Gaidāmās ekonomikas lejupslīdes apstākļos firmas menedžeri var piedāvāt samazināt preču krājumus, lai nebūtu grūtību to realizēšanā, samazināt darbinieku skaitu, atlikt rūpnīcas rekonstrukciju u.tml.

Bet tagad pievērsīsimies sociālkultūras attiecību raksturojumam.
Sociālkultūras attiecības kopumā ietver :
1)    demogrāfisko stāvokli;
2)    vēsturiskās tradīcijas;
3)    cilvēku paradumus;
4)    kultūras vērtības;
5)    dzīvesveidu.
Demogrāfiskā ziņā svarīgs ir iedzīvotāju skaita pieaugums, jo līdz ar to arī noteiktas pirktspējas apstākļos palielinās vajadzības, kas sekmē tirgus attīstību, vai arī, ja iedzīvotāju pieaugums pārsniedz ražošanas iespējas, tirgū rodas negatīvas sekas. Neatkarīgi no šiem apsvērumiem iedzīvotāju skaita pieaugums uz katru firmu iedarbojas dažādi, un katras firma atšķirīgi reaģē uz to. Svarīga nozīme ir arī iedzīvotāju sadalījumam pēc vecuma grupām, pēc dzimuma. Jāņem vērā, ka galvenais patērētājs visbiežāk ir nevis individuāls, bet ģimene. Tāpēc pieprasījuma attīstības tendenču noteikšanā svarīgi ir arī tādi faktori, kā bērnu skaits ģimenē, laulību un šķiršanās gadījumu samēri, strādājošo ģimenes locekļu skaits.
Katrai valstij ir savas vēsturiskas tradīcijas, kultūras vērtības. Piemēram ASV propogandēja individuālu, neformālu un materiālistisku kultūru, piedēvēja lielu vērtību laikam. Savukārt Ķīnā un japānā vērtīgāka ir sadarbība un pakļautība nekā individuālisms. Dienvidamerikā lielāka vērtība ir tradīcijām, ieražām, formālām attiecībām.
Sabiedriskā doma var ietekmēt cilvēku attieksmi pret konkrētām preču grupām, piemēram, pret veselībai kaitīgām precēm (tabakas izstrādājumi, alkoholiskie dzērieni), pret sporta apģērbu (treniņtērpi, sporta apavi) utt.
Ņemot vērā sociālkultūras faktoru svarīgo nozīmi, organizācijai jāprognozē sabiedrības sociālās vēlmes. Līdz ar izmaiņām sabiedrībā jāmaina arī vadīšanas stils.
Bet tagad pievērsīsimies valsts politikas ietekmes uz organizāciju raksturojumam.
Politika - nosaka vispārējos priekšnoteikumus un vispārējos atvieglojumus valsts darbībai. Politikai jābūt tādai kas aizstāv uzņēmēju.

Organizāciju darbību valsts politika var ietekmēt divejādi :
1)    valsts ekonomiskā regulēšana;
2)    valsts institūciju attieksme pret biznesa un nebiznesa organizācijām.
Šie faktori ietekmē šādi :
1)    nosaka noteiktus organizācijas darbības ierobežojumus, lai tās ievērotu sabiedrības intereses;
2)    ekonomiskā politika var atbalstīt, motivēt vai neatbalstīt biznesa attīstību;
3)    stabila politika veicina ilgtermiņa plānošanu biznesā, bet nestabila politika apdraud normālu biznesa attīstību.
Valsts politika izpaužas vairākās darbības jomās. Latvija virzās uz ES. Zinot šo ievirzi uzņēmums novērtē ko šis virziens dos, vai tas būs labs, vai tiks radīta kāda perspektīva. Jāatceras ka ieejot ES mēs saņemsim stingru konkurenci.
Valsts politika izpaužas arī ar likumdošanas palīdzību. Šī iemesla dēļ vērtējot valsts politiku ir jāanalizē tā likumdošanas kopa, kura reglamentē uzņēmējdarbību. Īpaši analizējamas varētu būt likumi, kas reglamentē uzņēmuma norisi, reģistrāciju, likumi kas reglamentē līgumu slēgšanu. Likumu grupa, kas reglamentē patērētāju aizsardzību. Jāanalizē no katra konkrēta uzņēmuma viedokļa.
Likumdošanas aktos ir arī atrodamas norādes, ka bez standartiem var uzmantot produkcijas kvalitātes noteikšanai citu normatīvos tehniskos dokumentus – tādus kā – tehniskie noteikumi, receptes, tehniskās pases u.c.
Standartizācija, sertifikācija, licencēšana, drošības normas un pārējie biznesa ierobežojumi nepieciešami, lai aizsargātu firmas pret konkurentu nelikumīgu darbību, aizsargātu patērētājus pret uzņēmēju patvaļu, aizsargātu sabiedrības intereses pret uzņēmējdarbības bezatbildības iespējamām sekām.
Biznesa atbalsts saistīts ar nodokļu atvieglojumiem, kredītiem, investīciju projektiem, valsts pasūtījumiem, eksportētāju atlīdzību u.tml. Un otrādi – lieli nodokļi biznesa organizācijām, liela procentu likme, investīciju projektu un valsts pasūtījumu trūkums, vienaldzība pret eksportētāju vajadzībām nemotivē biznesa attīstību.
Stabila nodokļu politika, stabils valūtas kurss veicina naudas ieguldījumus savā valstī, un otrādi – nestabila iekšējā finansu politika sekmē biznesu ārzemēs. Pēc iespējas stabilai jābūt ne tikai finansu politikai, bet arī politikai preču un darba tirgū.
Latvijā pagaidām vēl neveidojas stabila ekonomiskā politika ar mērķtiecīgu likumīga biznesa atbalstu. Šāds stāvoklis netieši, bet tomēr negatīvi ietekmē biznesa attīstību.
Bez valsts politikas nozīmīgs ir arī zinātnes un tehnikas progress, kas plašākā nozīmē ir ne tikai iekšējā, bet arī ārējā organizācijas vide. Šis progress ietver zinātni, tehniku un tehnoloģiju un ietekmē virzību šādos virzienos :
1)    tehniski un tehnoloģiski jauninājumi veicina produkcijas ražošanas un pārdošanas efektivitātes paaugstināšanu;
2)    zinātnes un tehnikas jaunatklājumi tajā pašā laikā paātrina produkcijas novecošanos un prasa jaunas produkcijas ražošanas attīstīšanu;
3)    progress veicina komunikācijas līdzekļu attīstību, atvieglo un paātrina darbu ar informāciju.
Nav pareizs uzskats, ka zinātnes un tehnikas progress skar tikai organizācijas, kuras saistītas ar tehnikas ietilpīgo attīstību. Principā, ja ņem vērā organizācijas darbību, gala rezultātu (preces, pakalpojumus) un ārējo vidi (konkurenti), visiem jāiet kopsolī ar laikmetu.
Raksturojot starptautiskās attiecības, tās ir sarežģītākas par visiem pārējiem ārējās vides elementiem, jo ietver gan ekonomiku, gan politiku, gan sociālās kultūras faktorus.
Kad jebkura A valsts organizācija plāno uzsākt biznesu valstīs B, C vai D, tai pilnīgi vai daļēji jāmodificē menedžmenta paņēmieni un metodes, kuri sekmīgi darbojās, strādājot vietējos apstākļos. Tātad jānosaka :
1)    jaunās vides atšķirības no vietējās vides;
2)    kādā veidā jāmaina menedžments, strādājot jaunajos apstākļos.
Pieredze rāda, ka starptautiskās vides faktoru analīze ir grūts un darbietilpīgs process.
Lai iekļūtu starptautiskajā tirgū, biznesa organizācijas lieto dažādus paņēmienus :
1)    produkcijas eksports (nolūkā paplašināt eksportu var izveidot meitas uzņēmumu vai eksporta nodaļu organizācijas ietvaros);
2)    licencēšana (uzņēmums var pārdot licenci vai patentu firmai ar tiesībām ražot un pārdot savu produkciju tirgū);
3)    kopuzņēmuma veidošana (divi vai vairāki uzņēmumi no divām vai vairāk valstīm iegulda kapitālu kopuzņēmumā, lai realizētu savstarpēji izdevīgu projektu);
4)    tieši kapitāla ieguldījumi (firma var nolemt ražot produkciju arī ārzemēs ar pilnu kontroli ražošanas, mārketingas un finansu sfērās);
5)    transnacionālas korporācijas (apvieno daudzus uzņēmumus daudzās valstīs ar īpašuma un menedžmenta tiesībām).
Aplūkojot ģeogrāfisko ārējo vidi, tā ietekmē ne tikai klimatu valstī, bet arī tās tirdzniecības (importa, eksporta un tranzīta) iespējas.

2. Uzņēmuma “SELK” iekšējās un ārējās vides raksturojums.

2.1. Uzņēmuma “SELK” iekšējās vides raksturojums.

2.1.1. Mērķu raksturojums uzņēmumā “SELK”.

Uzņēmuma “SELK” vadība ne dibinot firmu, nedz arī turpinot tās darbību, nav formulējusi nevienus no šajā darbā minētajiem organizāciju mērķiem. Šeit jāpiemin, ka mērķi nenoliedzami tika noteikti, taču tie netika formulēti nevienā uzņēmuma dokumentā. Jebkurā uzņēmumā ne vienmēr pastāv vienoti mērķi visiem tajā strādājošiem. Katram uzņēmumā strādājošajam darbiniekam ir savi individuālie mērķi, kuri ir noteicošie viņa darbībā. Uzņēmuma “SELK” vadība vienīgi ierobežo darbinieku patvaļu un formulē viņu uzdevumus, taču tas neliecina par firmas mērķu esamību, jo, kā jau minējām, mērķi ir darbības rezultāta paredzēšana un nevis tikai ierobežojumi.
Taču šādu uzņēmuma vadības nostāju attiecībā uz mērķu formulēšanu var pamatot ar to, ka uzņēmuma ārējā vide ir ļoti mainīga. Ja uzņēmuma vadība būtu formulējusi firmas un tajā strādājošo mērķus, tad mainoties ārējās vides faktoriem, būtu jāmaina arī mērķi, par kuriem būtu jāinformē visi uzņēmumā strādājošie. Ņemot vērā uzņēmuma lielumu, kas ir salīdzinoši niecīgs, darbinieku informēšana par uzņēmuma mērķiem nebūtu darbietilpīgs process, taču tas dezorganizētu viņu rīcību vai arī mērķu formulēšana kļūtu par formalitāti. Tā rezultātā uzņēmuma darbiniekiem varētu rasties negatīva attieksme pret uzņēmuma vadību, jo tā nodarbojas ar nevajadzīgām formalitātēm, kuras neveicina ne viņu, nedz arī pašas uzņēmuma vadības ienākumu palielināšanos.
Taču, neskatoties uz to, ka uzņēmuma vadība nav formulējusi uzņēmuma mērķus, neformāli tomēr tā pieturas pie konkrētām normām, pieņēmumiem un vērtībām, par kuriem iespējams būtu jāinformē uzņēmumā strādājošie.
Tādejādi varam secināt, ka pastāv mērķi, par kuriem ir jāinformē visi uzņēmumā strādājošie, pastāv mērķi, kurus ir nepieciešams formulēt un pastāv mērķi, kuri ir tik īslaicīgi, ka tos pat nav nepieciešams rakstiski formulēt kā arī nav nepieciešamības par šiem mērķiem informēt uzaņēmumā strādājošos.
Kā jau minējām pirmajā nodaļā, pastāv organizāciju mērķu hierarhija. Arī uzņēmumā “SELK” pastāv mērķu hierarhija
6)    sociālais mērķis;
7)    ekonomiskais mērķis;
8)    misija;
9)    organizācijas vispārējie mērķi (stratēģiskie, ilgtermiņa);
10) funkcionālie mērķi (mārketinga, finansu, ražošanas);
11) individuālie mērķi.
Uzņēmuma “SELK” sociālais mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus ar elektropakalpojumiem par viņiem pieņemamām cenām, kaut arī jāpiebilst, ka šis mērķis nav formulēts.
Uzņēmuma “SELK” ekonomiskais mērķis ir peļņas iegūšana gan savas labklājības nodrošināšanai, gan arī uzņēmuma tālākai attīstībai.
Arī uzņēmuma “SELK” misija nav formulēta. Konsultējoties ar uzņēmuma vadību, autors secināja, ka uzņēmuma “SELK” misija varētu būt sekojoša :
“nodrošināt Latvijas Republikas individuālas un juridiskas personas ar kvalitatīviem elektropakalpojumiem par viņiem pieņemamām cenām”.
Bet tagad pievērsīsimies uzņēmuma “SELK” vispārējo mērķu raksturojumam. Kā pirmos aplūkosim uzņēmuma stratēģiskos mērķus, kuri sevī ietver korporatīvos, uzņēmējdarbības un funkcionālos mērķus.
Uzņēmuma “SELK” korporatīvie mērķi ir saistīti ar pašreizējo firmas pozīciju saglabāšanu. Uzņēmuma vadība plāno saglabāt pastāvīgos klientus,  kā arī nemainīt pastāvošo darbinieku atalgošanas sistēmu. Šāda nostāja nevar tikt uzskatīta par pareizu, jo, ja uzņēmums neattīstīsies, tad ne tikai palēlināsies uzņēmuma attīstība, bet arī pastāv iespēja, ka uzņēmums zaudēs savas pozīcijas tirgū, jo stāvēšana uz vietas nav iespējama – pastāv vai nu attīstība vai arī lejupslīde.
Aplūkojot uzņēmuma “SELK” uzņēmējdarbības mērķus, šie mērķi ir saistīti ar uzņēmuma konkurētspēju un vēlamo ienesīgumu. Tādi rādītāji, kā likviditāte, rentabilitāte un aprite uzņēmumā netiek aprēķināti un analizēti.
Ņemot vērā, ka uzņēmums ir neliels, tam nav lieli pamatlīdzekļi, turklāt pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiālu krājumu apjoms arī ir minimāls. Tas nav lielāks par to materiālu krājumu apjomu, kādu var izvietot uzņēmuma materiālu noliktavās. Uzņēmuma materiālu krājumu minimālais apjoms nav noteikts. Uzņēmuma “SELK” iecirkņa priekšnieks ir atbildīgs, lai uzsākot darbus kādā objektā, uzņēmumam būtu visi nepieciešamie materiāli. Taču tie tiek piegādāti nevis no uzņēmuma “SELK” noliktabvas, bet gan tiek iepirkti un uzreiz tiek vesti uz darbu veikšanas vietu. Tādejādi uzņēmuma “SELK” krājumus veido materiālu atlikumi no iepriekš veiktajiem darbiem.
Aplūkojot uzņēmuma “SELK” funkcionālos mērķus, analizēsim tā mārketinga un finansu mērķus. Mārketinga mērķiem uzņēmuma “SELK” vadība nav pievērsusi pietiekamu vērību, tāpēc raksturosim tikai tos mārketinga mērķus, kurus vadītāji ir noteikuši neformāli.
Nosakot mārketinga mērķus uzņēmuma “SELK” vadībai būtu jācenšas atbildēt uz sekojošiem jautājumiem :
1)    Kādas ir pasūtītāju prasības pēc elektropakalpojumiem ?
2)    Kādai ir jābūt elektropakalpojumu kvalitātei ?
3)    Kādām ir jābūt pakalpojumu cenām, lai nodrošinātu to sniegšanas izdevīgumu ?
4)    Kur ir jāpiedāvā uzņēmuma pakalpojumi ?
5)    Kādi ir optimālie pakalpojumu virzīšanas tirgū ceļi ?
Ņemot vērā pasūtītāju prasības pēc elektropakalpojumiem, šeit nozīmīga ir elektropakalpojumu cena, kā arī elektropakalpojumu kvalitāte, kas raksturojas ar :
a)    uzstādīto vai remontēto elektrotīklu drošību;
b)    elektrotīklu uzstādīšanas vai remonta ilgumu;
c)    uzstādīto elektrotīklu ekspluatācijas ilgumu;
d)    elektrotīklu izmantošanas jaudu.
Aplūkojot uzņēmuma “SELK” finansu mērķus, šeit jāsecina, ka tie viennozīmīgi ir saistīti ar pietieakmu ienākumu gūšanu, lai segtu izmaksas, kā arī ar to, lai uzņēmuma darbiniekiem būtu algas, kas vismaz trīs reizes pārsniedz iztikas minimumu. Kā būs redzams vēlāk tekstā norādītajos uzņēmuma finansu rādītājos, uzņēmuma vadība ļoti izvairīgi ņem īstermiņa kredītus un pilnībā atsakās no ilgtermiņa aizņēmumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka uzņēmuma vadība nevēlas riskēt ņemt kredītu, jo gadījumā, ja ārējās vides apstākļu dēļ pieprasījums pēc elektropakalpojumiem samazināsies, uzņēmums nevarēs atgriezt bankai kredītu un tā procentus.
Bet tagad pievērsīsimies uzņēmuma darbinieku individuālajiem mērķiem. Korporatīvos mērķus nebūtu iespējams sasniegt, ja netiktu ņemti vērā mērķu hierarhijas viszemākie mērķi, proti, uzņēmuma darbinieku individuālie mērķi.
Šeit jāatzīst, ka uzņēmuma “SELK” vadība līdz šim ir apmierinājusi tikai darbinieku fizioloģiskās vajadzības un vajadzības pēc drošības. Pārējiem vajadzību hierarhijas līmeņiem uzņēmumā “SELK” gandrīz netiek pievērsta uzmanība. Taču tas nenozīmē, ka arī darbiniekiem šīs vajadzības šķiet nenozīmīgas. Vienkārši tās netiek ņemtas vērā. Ņemot vērā augsto bezdarba līmeni valstī, uzņēmuma vadība var būt pārliecināta, ka darbinieku neapmierinātības gadījumā un iespējams pat viņu atlaišanas no darba gadījumā uzņēmumam nebūs problēmu piesaistīt jaunus kvalificētus darbiniekus. Taču uzņēmuma vadība neņem vērā, ka, neapmierinot šīs darbinieku vajadzības un pat piesaistot jaunus darbiniekus, necelsies darba ražīgums. Turklāt uzņēmumam nav radies un tūlītējas darbības neuzsākšanas gadījumā arī neradīsies pozitīvs tēls sabiedrībā. Šo faktoru varētu arī apiet, jo uzņēmuma vadība nav uzstādījusi par mērķi veidot pozitīvu uzņēmuma tēlu sabiedrībā, jo uzņēmums ir neliels un sabiedrībā maz pazīstams. Taču ir viens faktors, kuru uzņēmuma vadība neņem vērā, proti, apmierinot uzņēmuma darbinieku sociālās vajadzības, paaugstinātos viņu (īpaši elektriķu) pašapziņas līmenis, un viņi vairāk rūpētos par uzņēmuma tēlu kaut vai darbu pasūtītāju skatījumā.
Lai īstenotu visus iepriekš minētos uzņēmuma “SELK” mērķus, nepieciešams iegūt informāciju par uzņēmuma ārējo vidi. Šī informācija ir saistīta ar :
1)    darbaspēka pieprasījums un piedāvājums;
2)    jaunu uzņēmumu veidošanās statistiku;
3)    kādas ir pasūtītāju prasības attiecībā uz elektropakalpojumu kvalitāti, kādas ir to izmaiņas, kā arī citi rādītāji, kurus aplūkosim vēlāk.
Šo informāciju uzņēmums “SELK” varētu iegūt no valsts statistikas komitejas, analizējot klientu atsauksmes, kā arī veicot iedzīvotāju aptaujas.
Diemžēl uzņēmuma “SELK” vadība neatbalstīja autora priekšlikumu veikt firmas klientu aptauju par viņu prasībām pēc elektropakalpojumiem.

2.1.2. Uzņēmuma “SELK” personāla apraksts.

Kā vienu no svarīgākajiem faktoriem mērķu sasniegšanā varam minēt uzņēmuma darbiniekus. Vispirms aplūkosim uzņēmuma “SELK” esošā personāla nodrošinājumu.
Tā kā uzņēmums “SELK” ir neliels, tad nav sarežģīti noteikt tā darbinieku nodrošinājuma pakāpi. Šeit jāņem vērā arī pieprasījums pēc uzņēmuma pakalpojumiem. Tā kā pasūtījumu skaits ir samērā mainīgs, tad līdz ar to mainīgs ir arī uzņēmumā strādājošo zemākā līmeņa darbinieku skaits. Uzņēmumā “SELK” ir pastāvīgi strādājošie zemākā līmeņa darbinieki un uz laiku darbā pieņemtie darbinieki. Pastāvīgi strādājošie darbinieki saņem atalgojumu arī tajos periodos, kad pieprasījums ir neliels vai pat tuvinās nullei.
Aplūkojot uzņēmuma “SELK” darbinieku noslogotību ar darbu, šeit jāteic, ka darbinieki netiek pieņemti darbā gadījumā, ja nav jaunu pasūtījumu. Pastāvīgie darbinieki ir nozīmīgs pamats uzņēmuma sekmīgai darbībai, jo viņi jau ir pierādījuši savu profesionalitāti savā darbā, kā arī ir guvuši jaunu pieredzi darbā šajā uzņēmumā, kā rezultātā samazinās konfliktu skaits uzņēmumā, kā arī nerodas neskaidrības uzticēto pienākumu izpildē.
Aplūkojot personāla nepieciešamības noteikšanu nākotnē, jāpiebilst, ka paredzēt pieprasījumu pēc uzņēmuma “SELK” elektropakalpojumiem praktiski nav iespējams. Tas izskaidrojams ar mainīgo un nepastāvīgo situāciju valstī, kuru aplūkosim vēlāk.
Prognozējot personāla pārmaiņas un virzību, jāņem vērā ne tikai uzņēmuma “SELK” iekšējā, bet vēl jo vairāk ārējā vide. Personāla virzība pa karjeras kāpnēm uzņēmuma “SELK” iekšienē praktiski nav iespējama. Pastāv iespēja tikai labāk apgūt elektriķa amatu, kā arī tikt nosūtītam pie nozīmīgākjiem pasūtītājiem. Tādejādi uzņēmums “SELK” nenodrošina jaunu progresīvu elektriķu saglabāšanu, jo īslaicīgs darba samaksas paaugstinājums bez paaugstinājuma amatā (piemēram, paaugstinājums no elektromontiera uz iecirkņa vadītāju) var nodrošināt uzņēmuma darbinieku saglabāšanu tikai īslaicīgi.
Tāpēc ir nepieciešams apzināt elektromontierus no citiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu no uzņēmuma aizgājušo darbinieku aizstāšanu. Kaut arī uzņēmumā “SELK” darbinieku izaugsmes iespējas ir niecīgas, gadījumā, ja no uzņēmuma aiziet kāds nozīmīgs darbinieks, ne vienmēr tiek meklēts cits darbienieks no cita uzņēmuma. Nereti vakanto darbavietu aizpilda jau uzņēmumā strādājošs zemāka līmeņa darbinieks. Piemēram, ja no uzņēmuma aiziet kāds no vadošjiem elektriķiem, viņa vietu aizņem cits elektriķis, kurš laika gaitā guvis nepieciešamo darba pieredzi. Zināšanas un darba pieredzi uzņēmuma “SELK” darbinieki gūst praktiskā veidā. Viņi netiek sūtīti uz kursiem vai citām apmācības iestādēm. Tadejādi nepārtraukti notiek darbinieku gatavošana jaunu pienākumu izpildei.
Gadījumā, ja uzņēmumam “SELK” steidzīgi ir nepieciešami jauni kvalificēti darbinieki, tie tiek piesaistīti no citiem uzņēmumiem vai arī tiek meklēti ar nodarbinātības dienestu  starpniecību.
Tādos gadījumos tiek veikta amata apraksta sastādīšana, kas ietver sevī amatinstrukcijas. Amatu apraksti visiem elektriķiem ir vienādi. Šeit nav norādīti konkrēti darba uzdevumi, jo tie tiek paziņoti pēc katra pasūtījuma saņemšanas un darbinieku nosūtīšanas uz konkrētiem objektiem.
Darbinieku nepieciešamības izziņošana tiek veikta tūlīt pēc amata apraksta sastādīšanas. Tā tiek veikta dažādos laikrakstos, piemēram, laikrakstā ‘Diena’. Pēc tās seko pirmreizēja kandidātu atlase. Ar darbinieku atlasi nodarbojas iecirkņa vadītājs.
Atbilstoša darbinieka izvēle tiek veikta ļoti rūpīgi. Šeit tiek ņemti vērā sekojoši rādītāji :
1)    prasme :
a)    intelektuālās un fiziskās spējas;
b)    nepieciešamā kvalifikācija;
c)    profesionālā pieredze;
2)    slodze :
a)    piemērotība sarežģītu un dažādu uzdevumu izpildei;
b)    intelektuālās un fiziskās prasības;
c)    ķermeņa noslogojums;
3)    atbildība par veicamo darbu drošību;
4)    piemērotība darba apstākļiem.
Kad atbilstošs darbinieks ir izvēlēts, ar viņu tiek noslēgts darba līgums.
Pēc darbinieka pieņemšanas darbā un darba līguma noslēgšanas seko jaunā darbinieka adaptācija uzņēmumā. Uzņēmuma direktors iepazīstina darbinieku ar amata aprakstu, tiesībām un atbildību. Kā trūkums šeit mināms fakts, ka jaunais darbinieks netiek iepazīstināts ar uzņēmuma vēsturi, mērķiem un sasniegumiem. Darbinieks tiek iepazīstināts ar kolektīvu.
Aplūkojot darbinieku izglītošanu uzņēmumā “SELK”, jau minējām, ka uzņēmuma vadība nenosūta savus darbiniekus uz apmācības kursiem, bet tikai apmāca darbiniekus uz vietas. Tas neliedz uzņēmuma darbiniekiem celt savu kvalifikāciju, gūstot praktiskas iemaņas. Ar darbinieku pārkvalifikāciju uzņēmums arī nenodarbojas, ietaupot līdzekļus. Ja nepieciešami darbinieki ar citu kvalifikāciju, viņi tiek pieņemti darbā no citiem uzņēmumiem vai arī tiek piesaistīti ar reklāmas vai nodarbinātības dienestu palīdzību. Darbinieki tiek konsultēti jautājumos, kā pareizāk veikt uzdotos pienākumus. Viņi netiek vispārizglītoti darba tirgus kā arī kvalifikācijas celšanas jautājumos. Neskatoties uz iepriekš minētajiem trūkumiem uzņēmuma “SELK” personālvadībā, kā viens pozitīvs faktors ir mināms tas, ka tiek nodrošināta darbinieku pašizglītošanās. Uzņēmuma darbinieki gūst pieredzi no citiem pieredzējušākiem darbiniekiem. Pašizglītošanās šeit ir iespējama dažādu remontdarbu veikšanā.
Aplūkojot darbinieku darba motivāciju, jau minējām, ka uzņēmuma “SELK” vadība līdz šim nav pievērsusi tai pietiekamu vērību, taču firmā tiek ņemtas vērā sekojošas darbinieku prasības :
1)    veselības nodrošināšana;
2)    drošības nodrošināšana;
3)    labklājības nodrošināšana.
Taču arī labklājības nodrošināšana attiecas tikai uz uzņēmuma pastāvīgajiem darbiniekiem.
Individuāla pieeja darbiniekiem uzņēmumā “SELK” ir attiecināma tikai uz dažiem jau ilgu laiku uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem. Uzņēmuma darbinieku darba motivācijas pamatā ir darba novērtēšana, kuras pamatā savukārt ir darba samaksa.
Aplūkosim darbinieku novērtēšanu uzņēmumā “SELK” sīkāk. Kā jau minējām darbinieku novērtēšanu var veikt ar divu paņēmienu palīdzību :
1)    funkcionālās novērtēšanas metodikas izstrāde,
2)    neformālās novērtēšanas pielietošana.
Uzņēmumā “SELK” tiek pielietotas galvenokārt funkcionālās novērtēšanas metodes, t.i. darba algas paaugstināšana, kā arī prēmijas par labi padarītu darbu. Neformālās novērtēšanas metodes tiek pielietotas galvenokārt attiecībā uz pastāvīgi strādājošiem darbiniekiem. Šeit mināmi apsveikumi dažādās svētku dienās, vārdadienās un dzimšanasdienās. Taču arī apsveikumi svētku dienās ir saistīti ne tik daudz ar morāla gandarījuma radīšanu darbiniekā, bet ar apsveikumu naudas formā un nelielu dāvanu. Uzņēmuma vadība maldīgi uzskata, ka darbinieki visvairāk būs apmierināti par atalgojumu naudas izteiksmē. Šeit jāteic, ka uzņēmuma darbinieki, kuri tajā nestrādā pastāvīgi un nesaņem lielu atalgojumu tik tiešām ir apmierināti par naudu. Taču darbinieki, kuri uzņēmumā strādā pastāvīgi, saņem salīdzinoši lielu atalgojumu.
Lai varētu izdarīt secinājumus par to, vai uzņēmumā “SELK” darbinieku darba motivācijas sistēma atbilst viņu vajadzībām un vēlmēm, autors veica elektromontieru aptauju firmā. Aptaujas rezultāti bija sekojoši (skatīt 3. attēlu).

3. attēls “Uzņēmuma “SELK” darbinieku aptaujas rezultāti”

No aptaujas rezultātiem varam secināt, ka visas aptaujas anketās minētās vajadzības uzņēmuma “SELK” darbiniekiem ir nozīmīgas. Ir novērojams, ka visām vecuma grupām kā nozīmīgākā vai viena no nozīmīgākajām ir vajadzība pēc darba algas pieauguma. To varētu skaidrot vai nu ar uzņēmuma “SELK” zemo darbinieku atalgojumu salīdzinājumā ar citu uzņēmumu darbinieku atalgojumu vai arī ar zemo dzīves līmeni valstī. Tā kā uzņēmumā “SELK” darbinieku atalgojums nav zemāks nekā vidējais darbinieku darba atalgojums par attiecīgo darbu citos elektromontāžas pakalpojumus sniedzošos uzņēmumos Rīgā, var secināt, ka darba algas pieauguma nepieciešamība ir izskaidrojama ar zemo darbinieku vidējo atalgojumu valstī.
Aplūkojot Rīgas elektromontāžas uzņēmumu darbinieku karjeras iespējas, šo firmu darbienieki jāsagrupē pēc ieņemamajiem amatiem un atrašanās kādā no firmu vadības līmeņiem. Ņemot vērā, ka uzņēmumā “SELK” pastāv tikai divi vadības līmeņi, raksturosim tikai elektromontieru un iecirkņu priekšnieku karjeras iespējas citos Rīgas elektromontāžas uzņēmumos.
Raksturojot iecirkņu priekšnieku karjeras iespējas citos Rīgas elektromontāžas uzņēmumos, tās ir nelielas. Vienīgā iespēja iecirkņa priekšniekiem gūt augstāku amatu ir nodibināt savus uzņēmumus.
Elektromontieru karjeras iespējas citos Rīgas elektromontāžas uzņēmumos ir nelielas. Gadījumā, ja kāds iecirkņa priekšnieks uzteic darbu, tad pieredzējušam elektromontierim ir iespēja ieņemt aizgājušā darbinieka amatu.
Aplūkojot uzņēmuma “SELK” darbinieku karjeras plānošanu, kā jau minējām, darbinieku karjeras iespējas uzņēmumā nav lielas. Tādā veidā uzņēmuma vadība pakļauj sevi riskam, ka pieredzējušākie darbinieki uzteic darbu un uzsāk darbu citos elektropakalpojumus sniedzošajos uzņēmumos vai arī dibina savus uzņēmumus. Kas attiecas uz pieredzējušāko darbinieku aiziešanu no uzņēmuma “SELK” ar mērķi dibināt savus uzņēmumus, kā rāda uzņēmuma vadības pieredze, aizgājušo darbinieku uzņēmējdarbība nav bijusi sekmīga, kā rezultātā pēc neveiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanas šie darbinieki atgriežas uzņēmumā “SELK”, jo pieredze elektromontāžas darbos vēl nenodrošina sekmīgu uzņēmuma vadīšanu.
Taču ne visi uzņēmuma “SELK” darbinieki uzteic darbu ar mērķi dibināt savus elektromontāžas uzņēmumus, un ne visi pamet uzņēmumu labprātīgi. Daļa uzņēmumā strādājošo zin, ka, ja uzņēmumam nebūs jaunu pasūtījumu, viņi tiks atlaisti, jo viņi ir pieņemti darbā uz konkrētu laiku – noteiktu darbu pasūtītājam nodošanas termiņu. Gadījumā, ja uzņēmumam ir jauni pasūtījumi, ar šiem darbiniekiem tiek slēgti jauni darba līgumi – arī uz noteiktu laiku. Darbinieku atbrīvošana notiek arī gadījumos, ja netiek ievēroti uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi. Šādos gadījumos ne vienmēr darbinieki tiek atlaisti. Dažreiz vainīgajiem darbiniekiem tikai tiek doti aizrādījumi. Taču ir gadījumi, kad darbinieki izdara tādus pārkāpumus, kuri ir nepiedodami un var kaitēt uzņēmuma tēlam un var kavēt darbu izpildi. Pie šādiem pārkāpumiem galvenokārt ir pieskaitāma patvaļīga neierašanās darbā.

2.1.3. Uzņēmuma “SELK” organizatoriskā struktūra.

Uzņēmumā pastāvīgi darbojas 8 cilvēki (skatīt 4. attēlu) :
1)    direktors,
2)    elektromontāžas iecirkņa vadītājs,
3)    6 augstas kategorijas elektromontieri.                                    4. attēls Uzņēmuma vadības struktūra, [28,10].
Kā jau minējām uzņēmuma radniecīgos iecirkņus apvieno cehos. Ir kļūdaini veidot bezcehu uzņēmuma organizatorisko struktūru, ja darba apjoms ir liels. Taču, ņemot vērā, ka uzņēmums “SELK” ir neliels, būtu nelietderīgi veidot cehu vienam iecirknim. Tas tikai palielinātu organizatoriskās izmaksas, kā arī sarežģītu darbu procesus. Gadījumā, ja uzņēmums paplašināsies, kas notiks tikai tajā gadījumā, ja palielināsies elektromontāžas pakalpojumu pieprasījums, uzņēmums veidos jaunus cehus, kuri tiks iedalīti atkarībā no veicamo darbu apraksta, piemēram, iekšdarbu cehs, ārdarbu cehs utt.
Katram uzņēmumā strādājošajam ir noteikti pienākumi un pilnvaras. Uzņēmuma “SELK” direktora un iecirkņa vadītāja pienākumi un pilvaras ir noteikti uzņēmuma statūtos. Elektromontieru darba pienākumi un nosacījumi, kā arī tiesības ir noteiktas darba līgumos, kuri atšķiras tikai pastāvīgajiem un uz laiku pieņemtajiem darbiniekiem.
Direktoram nav speciālas izglītības uzņēmējdarbībā vai ekonomikā, taču ir ikgadēja pieredze šajā jomā un darba vide ir labi pazīstama. Tas ļauj samērā veiksmīgi organizēt darbu un vadīt uzņēmumu. Direktora pienākumos ietilpst :
1)    galveno darbības virzienu noteikšana un tās vadība,
2)    jautājumu lemšana par sabiedrības fondu izmantošanu,
3)    lēmumu pieņemšana par kredītu saņemšanu un izmantošanu,
4)    paraksta līgumus un kontraktus, slēdz sabiedrības vārdā darījumus, izsniedz pilnvaras, pieņem un atlaiž personālu, izdod pavēles, rīkojumus,
5)    tiesības parakstīt sabiedrības vārdā finansu dokumentus, kā arī vienpersoniski atvērt un izdarīt rēķinus bankās.

Iecirkņa vadītāja pienākumi ir sekojoši :
1)    iepazīties ar veicamā darba tehniskajiem noteikumiem, apjomu, nozīmēt darbā elektromontierus,
2)    apgādāt objektu ar nepieciešamajiem materiāliem un mehānismiem,
3)    sekot darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu ievērošanai,
4)    ievērot spēkā esošā elektroietaišu izbūves un tehniskās ekspluatācijas normas un noteikumus,
5)    sagatavot izpilddokumentāciju un nodot izbūvēto elektroietaisi energoinspekcijas inspektoram.
Ar pienākumu sadali uzņēmumā “SELK” nodarbojas tā direktors un iecirkņa vadītājs. Elektromontieru pienākumi tiek sadalīti nevis vienlīdzīgi, bet proporcionāli katra prasmēm un darba pieredzei, par ko katrs no viņiem saņem attiecīgu atalgojumu.

2.1.4. Darba kultūra uzņēmumā “SELK”.

Aplūkojot darba kultūru uzņēmumā “SELK”, šeit jāteic, ka uzņēmuma vadība pievērš lielu vērību, lai darbs tiktu veikts atbilstoši standartiem, taču nav pievērsusi pietiekamu vērību pašas darba kultūras veidošanai. Tā kā darbinieku mainība ir samērā augsta, tad ir sarežģīti veidot kādas kultūrvērtības, kuras nebūtu formulētas rakstiski, bet būtu pašas par sevi saprotamas katram uzņēmumā strādājošajam. Tāpēc uzņēmumā pastāv tikai tās kultūrvērtības, kuras ir noteiktas darba līgumā, ja tās varētu saukt par kultūrvērtībām, t.i. ar pildīt augstāk stāvošās amatpersonas norādījumus, ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.un veikt darbus noteiktajos termiņos.
Ņemot vērā to, ka uzņēmumā nav pievērsta pietiekama vērība darba kultūrai, uzņēmumā nereti rodas konflikti starp organizatoriskās struktūras dažādu līmeņu darbiniekiem. Nesaskaņas rodas tāpēc, ka dažreiz uzdotos pienākumus nevar izpildīt noteiktos termiņos. Augstākā līmeņa darbiniekiem vajadzētu vērīgāk uzklausīt zemākā līmeņa darbinieku sūdzības, kas nav saistītas ar darbinieku neprasmi veikt darbu, bet ir saistītas, piemēram, ar materiālu trūkumu. Darba kultūras trūkums uzņēmumā ir izskaidrojams ar zemākā līmeņa uz laiku pieņemto elektromontieru atbildības sajūtas trūkumu. Viņi jūtas atbildīgi par veikto darbu kvalitāti, taču paši neuzņēmas iniciatīvu darba procesa nepārtrauktības nodrošināšanai. Viņi atrod iemeslu, ar ko attaisnot savu neizdarību. Iecirkņa vadītājs, nopietni neuzklausot darbinieku sūdzības, nosoda viņus un uzliek elektromontieriem stingrākas normas. Tādejādi veidojas apburtais loks – elektromontieri nav apmioerināti ar iecirkņa vadītāju, savukārt, iecirkņa vadītājs nav apmierināts ar elektromontieriem.

2.1.5. Uzņēmuma “SELK” tehnoloģijas raksturojums.

Aplūkojot uzņēmuma “SELK” tehnoloģiju, jāteic, ka, ņemot vērā mazo pakalpojumu sniegšanas apjomu, un uzņēmuma lektromontāžas pakalpojumu specifiku, tam nav nepieciešamas speciālas iekārtas. Uzņēmuma īpašumā ir pamatlīdzekļi, kuri ir nepieciešami elektromontāžas pakalpojumu sniegšanai un telpas, kur tiek uzglabāti instrumenti un nepieciešamie materiāli. Uzņēmums neveido lielus materiālu krājumus, tādejādi ietaupot finansu līdzekļus, kuri būtu nepieciešami šo krājumu glabāšanai.


2.1.6. Uzņēmuma “SELK” finansu darbības rādītāju raksturojums.

Aplūkojot finansu uzskaiti uzņēmumā “SELK”, jāteic, ka tā tiek veikta samērā rūpīgi, taču tikai likuma prasību ietvaros. Uzņēmumā netiek aprēķināti ne rentabilitātes, ne aprites, nedz arī citi ar finansu analīzi saistītie rādītāji. Tāpēc uzņēmuma “SELK” vadībai ir samērā pagrūti novērtēt pašreizējo finansu situāciju uzņēmumā. Kā vienīgais rādītājs, kurš uzņēmumā “SELK” tiek salīdzināts ilgtermiņa skatījumā, ir tā peļņa. Taču šis vienīgais rādītājs neatspoguļo faktisko finansu situāciju uzņēmumā. Tāpēc analizēsim arī pārējos uzņēmuma “SELK” finansu darbības rādītājus. Vispirms aplūkosim uzņēmuma likviditātes rādītājus. Kā jau minējām pastāv trīs galvenie likviditātes rādītāji: likviditātes kopējo koeficients, likviditātes starpseguma koeficients un absolūtās likviditātes koeficients.
Vispirms aplūkosim likviditātes kopējo koeficientu, kuru aprēķina apgrozāmo līdzekļu rādītāju dalot ar īstermiņa saistību rādītāju. Ņemot vērā to faktoru, ka no 1994. gada līdz 1997. gadam uzņēmuma īstermiņa saistības tuvinājās vai pat bija vienādas ar nulli, šajos gados aprēķināt likviditātes kopējo koeficientu nebija iespējams (skatīt 5. attēlu).
Attēlus no 5. līdz 19. izstrādāja autors pēc uzņēmuma “SELK” nepublicētiem materiāliem.

5. attēls “Likviditāte 1”

Taču, aplūkojot šo rādītāju 1993., 1998., un 1999. gados, tas bija normas robežās. Tas liecina par to, ka uzņēmums spēj segt savas īstermiņa saistības, kā arī lietderīgi tiek izmantoti ieguldītie finansu līdzekļi.

Aplūkojot likviditātes starpseguma koeficientu, jāteic, ka arī to uzņēmumā “SELK” ir iespējams aprēķināt tikai tajos gados, kuros īstermiņa saistības nav tuvinājušās vai bijušas vienādas ar nulli. Taču visos pārējos gados šis rādītājs ir bijis normas robežās(sk. 6. attēlu).

6. attēls “Likviditāte 2”

Aplūkojot absolūtās likviditātes koeficientu (skatīt 7. attēlu), jāsastopas ar divām problēmām, kas saistītas ar šī rādītāja aprēķināšanu. Pirmkārt, kā jau minējām, īstermiņa saistības dažos gados līdzinājās vai tuvinājās nullei, bet, otrkārt, uzņēmumam visā tā pastāvēšanas laikā nav piederējuši īstermiņa vērtspapīri.

7. attēls “Absolūtās likviditātes koeficients”

Tajos periodos, kuros absolūtās likviditātes koeficientu ir iespējams aprēķināt, ir novērojamas lielas šī koeficienta svārstības. Pēdējos divos gados, kā redzams 7. attēlā tas, bija normas robežās, taču tas bija ļoti zems pirmajā uzņēmuma pastāvēšanas gadā. Tas izskaidrojams ar to, ka uzņēmumam sākumā bija ļoti maz naudas līdzekļu un krājumi, kā rezultātā uzņēmums bija spiests sadarboties tikai ar tiem klientiem, kuri maksāja avansu, kā rezultātā bija samērā liels īstermiņa saistību rādītājs. Pēdējajos divos gados īstermiņa saistības pieauga tāpēc, ka parādījās lielāks negodīgo pasūtītāju skaits, kuri nevēlējās maksāt par padarīto darbu, kā rezultātā uzņēmums atkal bija spiests pieprasīt avansu pirms darbu uzsākšanas.
Aplūkojot pašu kapitāla īpatsvaru bilances aktīvos (skatīt 8. attēlu), šeit jāsecina, ka tas visos periodos

8. attēls “Pašu kapitāla īpatsvars bilances aktīvos”

ir samērā liels. 1994., 1995. un 1997. gados tas veidoja visus bilances aktīvus. Tas izskaidrojams ar to, ka uzņēmumam “SELK” šajos periodos nebija ne īstermiņa, ne ilgtermiņa saistību.
Aplūkojot uzņēmuma “SELK” saistības (skatīt 9. attēlu), jateic, ka šis rādītājs visos periodos ir

9. attēls “Saistību īpatsvars bilancē”

bijis normas robežās vai pat līdzinājie nullei. Taču pārāk zems saistību īpatsvars bilancē nav mināms kā pozitīvs rādītājs, jo ilgtermiņa saistību iztrūkums var liecināt par uzņēmuma “SELK” darbības nepaplašināšanu, kā tas diemžēl arī ir.
Aplūkojot saistību attiecību pret pašu kapitālu uzņēmumā “SELK” (skatīt 10. attēlu), kā jau minējām, uzņēmumam ir bijušas tikai īstermiņa saistība, turklāt dažos periodos arī tās līdzinājās nullei, tādejādi šis rādītājs visos periodos ir bijis samērā zems. kas izskaidrojams ar zemo saistību īpatsvaru bilancē nevis ar pašu kapitāla rādītāju.


10. attēls “Saistību attiecība pret pašu kapitālu”

Bet tagad pievērsīsimies aprites rādītājiem. Aplūkojot krājumu aprites rādītājus uzņēmumā

11. attēls “Krājumu aprites koeficients”

“SELK” (skatīt 11. attēlu), jāteic, ka tas visos periodos ir bijis samērā augsts, kas izskaidrojams ar to, ka, kā jau minējām uzņēmumam ir maz krājumu.
Aplūkojot debitoru parādu aprites koeficientu (skatīt 12. attēlu) uzņēmumā “SELK”, jāteic, ka šis rādītājs uzņēmumā ir bijis samērā mainīgs. Sākumā tas bija samērā zems, jo uzņēmums saņēma avansus par veicamajiem darbiem un tikai neliela12. attēls “Debitoru parādu aprites koeficients”

daļa pasūtītāju palika uzņēmumam parādā.
Aplūkojot ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficientu uzņēmumā “SELK” (skatīt 13. zīmējumu), jāsecina,

13. attēls “Ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients”

ka šis rādītājs ir samērā augsts, taču tas neliecina, ka uzņēmums lietderīgi izmanto ieguldītos līdzekļus, jo uzņēmums ir veidojis ilgtermiņa ieguldījumus tik minimālus, kādus nossaka likumdošana un uzņēmuma statūti. Tādejādi šis rādītājs faktiski tikai atspoguļo uzņēmuma apgrozījuma izmaiņas.

Aplūkojot uzņēmuma “SELK” aktīvu aprites koeficientu (skatīt 14. attēlu), jāsecina, ka tas bijia visaugstākais 1994. un 1995. gados, bet viszemākais 1996. gadā.
14. attēls “Aktīvu aprites koeficients”

Tas izskaidrojams ar to, ka 1994. un 1995. gados uzņēmums ir visvairāk spējis piesaistīt klientus, taču 1996. gadā apgrozījums ir bijis viszemākais. Tas izskaidrojams ar nestabilo ekonomisko situāciju valstī, kā rezultātā pazeminājās pieprasījums pēc elektromontāžas pakalpojumiem.
Analizējot uzņēmuma “SELK” realizācijas rentabilitāti (skatīt 15. attēlu), var novērot, ka šis rādītājs pēdējajos divos periodos ir palielinājies. Taču tas neliecina, ka uzņēmums darbojas sekmīgi. Iespējams, ka šis rādītājs ir palielinājies uzņēmuma finansu politikas pārmaiņu dēļ.


15. attēls “Realizācijas rentabilitāte”

Tāpēc ir lietderīgi aprēķināt tādu rentabilitātes koeficientu, kuru ietekmē tikai operatīvās darbības rezultāti, uzņēmuma cenu politika un operatīvās darbības izmaksu efektivitāte. Tāds ir operatīvās darbības rentabilitātes rādītājs, kura aprēķini redzami 16. attēlā (skatīt 16. attēlu).

16. attēls “Operatīvās darbības rentabilitāte”

Kā redzams 16. attēlā, operatīvās darbības rentabilitāte pēdējos divos periodos ir pieaugusi vēl straujāk nekā realizācijas rentabilitāte, no kā var secināt, ka uzņēmums “SELK” pēdējos divos gados ir darbojies efektīvāk.
Aplūkojot bruto peļņas rentabilitāti uzņēmumā “SELK” (skatīt 17. attēlu), jāsecina, ka šis

17. attēls “Bruto peļņas rentabilitāte”

rādītājs viszemākais bija 1996. un 1997. gados, kas izskaidrojams ar zemo ienākumu līmeni šajos periodos. Taču pēdējos divos periodos šis rādītājs uzņēmumā ir strauji pieaudzis, kas varētu būt izskaidrojams ar kopējā pārdoto pakalpojumu apjoma palielināšanos.
Aplūkojot aktīvu rentabilitāti uzņēmumā “SELK” (skatīt 18. attēlu), var secināt, ka tā visos periodos ir bijusi lielāka nekā citi līdz šim aplūkotie rādītāji. Tas liecina par to, ka uzņēmuma aktīvi ir rentabli un uzņēmuma finansu līdzekļi ir ieguldīti rentablos, peļņu nesošos aktīvos.

18. attēls “Aktīvu rentabilitāte”

Analizējot uzņēmuma “SELK” pašu kapitāla rentabilitāti (skatīt 19. attēlu), jāteic, ka šie rādītāji
19. attēls “Pašu kapitāla rentabilitāte”

visos periodos ir bijuši samērā augsti (dažos periodos pat augstāki nekā aktīvu rentabilitātes rādītāji), no kā var secināt, ka uzņēmums ļoti racionāli izmanto tajā ieguldīto pašu kapitālu.
Analizējot visus uzņēmuma “SELK” rentabilitātes rādītājus, var ievērot, ka tie ir palielinājušies un bijuši visaugstākie tajos periodos, kad palielinājies ir uzņēmuma netto apgrozījums. Taču nav novērojama tieša sakarība starp minētajiem diviem rādītājiem, no kā var secināt, ka ir periodi, kad uzņēmums ir lietderīgāk izmantojis savus līdzekļus, bet savukārt citos periodos līdzekļi nav bijuši ieguldīti rentablos darījumos.
Uzņēmuma “SELK” rentabilitāti ietekmē arī veicamo darbu specifika. Dažreiz neparedzēto darbu izmaksas pārsniedz tāmē norādīto izmaksas neparedzētiem darbiem, un ne vienmēr izdodas vienoties ar pasūtītājiem par tāmes vērtības izmaiņām, kā rezultātā palielinās ražošanas izmaksas, ieņēmumiem paliekot nemainīgiem. Tādejādi pazeminās uzņēmuma “SELK” rentabilitātes rādītāji. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, uzņēmuma direktors, sastādot tāmes un paredzot, ka neparedzētie darbi var pārsniegt tāmēs norādītās summas, šajos dokumentos klāt tiek pierakstīts, ka, mainoties darbu apjomam un palielinoties neparedzēto darbu izmaksām, mainīsies arī tāmju vērtības.
Kā vērā ņemams faktors, kas ietekmē uzņēmuma “SELK” rentabilitātes rādītājus. Kā jau noskaidrojām, kaut arī nepastāv tieša sakarība starp uzņēmuma netto apgrozījumu un tā rentabilitātes rādītājiem, var novērot, ka rentabilitātes rādītāji paaugstinās, palielinoties netto apgrozījumam. Šis rādītājs savukārt pieaug, palielinoties pieprasījumam pēc elektromontāžas pakalpojumiem. Šo rādītāju savukārt ietekmē fizisku un juridisku personu maksātspēja. Tādejādi varam secināt, ka uzņēmuma “SELK” rentabilitātes rādītājus ietekmē fizisku un juridisku personu maksātspēja.
Pirktspēju samazināja banku krīze 1995. gadā, kad daļai ietekmīgu banku bankrotējot, nozīmīgs skaits juridisko personu zaudēja daļu savu apgrozāmo līdzekļu, kā rezultātā veidojās pat situācijas, kad daži pasūtītāji nevarēja smaksāt uzņēmumam “SELK” par padarītajiem darbiem. Debitoru apjoms 1995. gada beigās gan bija tikai 50 LVL, taču šī gada vidū to apjoms bija ievērojami lielāks.
Aplūkojot uzņēmuma “SELK” peļņas / zaudējumu pārskatus (skatīt 1. tabulu), jāsecina, ka mainoties neto apgrozījumam, mainījušies arī citi finansu rādītāji. Lietderīgi būtu šeit analizēt
1. tabula “Uzņēmuma “SELK” peļņas / zaudējumu pārskati”

1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
Neto apgrozījums
79094
103026
32394
14044
18588
54707
61332
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas
74539
97560
31387
13909
18428
52086
56393
Bruto peļņa
4555
5466
1007
135
160
2621
4939
Ienākuma nodoklis
1139
1367
252
27
32
377
1235
Tīrā peļņa
3416
4099
755
108
128
2244
3704

netto apgrozījuma un pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu attiecības, kas atspoguļotu cik lielā mērā samazinās pakalpojumu vienības pašizmaksa, palielinoties pakalpojumu sniegšanas apjomam (skatīt 20. attēlu).
20. attēls “Ražošanas izmaksu attiecība pret NA (%)”

Kā redzams 20. attēlā, palielinoties netto apgrozījumam, samazinājās ražošanas izmaksu īpatsvars peļņas / zaudējumu pārskatos. Tas liecina par to, ka palielinot pakalpojumu sniegšanas apjomu, uzņēmums “SELK” ir samazinājis pakalpojumu sniegšanas pašizmaksu. Elektromontāžas darbu pašizmaksu samazināt var, palielinot pakalpojumu sniegšanas apjomu un tādejādi samazinot pastāvīgās izmaksas uz vienu vienību. Elektromontāžas darbu vienība ir samērā mainīgs rādītājs. Tas ietver sevī, piemēram, viena metra kabeļa vai viena elektroskaitītāja uzstādīšanu, kā arī neparedzēti darbi, piemēram, urbumu izdarīšana sienās un to atjaunošana. Tādejādi elektromontāžas darbu pašizmaksu var aprēķināt tikai nosacīti – katram pasūtījumam atsevišķi, summējot tiešās materiālu izmaksas, tiešās darba izmaksas, organizatoriskās izmaksas vienam pasūtījumam un uzņēmuma pastāvīgās izmaksas uz vienu vienību. Tikai pēdējais no minētajiem rādītājiem ir atkarīgs no pakalpojumu sniegšanas apjoma.
Bet tagad pievērsīsiemies bilances “zelta likumu” ievērošanai uzņēmumā “SELK”.
Analizējot pirmā bilances “zelta likuma” ievērošanu uzņēmumā (skatīt 21. attēlu),


21. attēls “Pirmais bilances “zelta likums””

jāsecina, ka uzņēmums daļu pašu kapitāla novirza apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.
Ņemot vērā, ka otrā bilances “zelta likuma” rādītājs visos periodos ir pozitīvs (skatīt 22. attēlu), var secināt, ka uzņēmums nelietderīgi izmanto pašu kapitālu un ir jāpalielina ilgtermiņa ieguldījumi, jo neskatoties uz to, ka pašu kapitāla rentabilitāte ir samērā augsta, uzņēmums nav veidojis ilgtermiņa ieguldījumus.22. attēls “Otrais bilances “zelta likums””

Aplūkojot trešā bilances “zelta likuma” ievērošanu uzņēmumā “SELK”, kā redzams 23. attēlā (skatīt 23. attēlu), visos periodos šis rādītājs ir bijis negatīvs. Tas liecina par to, ka uzņēmumam pārāk augsts apgrozāmo līdzekļu apjoms.

23. attēls “Trešais bilances “zelta likums””

2.2. Uzņēmuma “SELK” ārējās vides raksturojums.

2.2.1. Uzņēmuma “SELK” tieši ietekmējošās ārējās vides raksturojums.

2.2.1.1. Uzņēmuma “SELK” patērētāju raksturojums.
Raksturojot uzņēmuma tieši ietekmējošo ārējo vidi, vispirms aplūkosim iedzīvotāju skaita izmaiņas. Šis statistikas rādītājs var ietekmēt pieprasījumu pēc elektromontāžas pakalpojumiem, kā arī darbaspēka piedāvājumu. Jāsecina, ka vērā ņemama nozīme šeit galvenokārt ir iedzīvotāju mehāniskajam pieaugumam jeb migrācijai.
Uzņēmuma “SELK” mērķtirgus ir Rīgas iedzīvotāji, tāpēc nedaudz raksturosim tieši šī segmenta vidējos ienākumus.
Ir novērojama atšķirība starp iedzīvotāju ienākumiem Rīgā un citās Latvijas pilsētās un lauku rajonos. Taču pēc autora domām šī atšķirība ir izskaidrojama nevis ar to, ka ārpus valsts galvaspilsētas strādājošie saņem mazāku atalgojumu, bet gan ar to, ka šeit ir augstāks bezdarba līmenis, kā rezultātā samazinās vidējie ienāskumi uz vienu iedzīvotāju. Tāpēc, lai raksturotu uzņēmuma “SELK” mērķtirgus vidējos ienākumus, autors izmantoja datus par Latvijas iedzīvotāju vidējo bruto darba samaksu (skatīt 24. attēlu).
24. attēls “Latvijas iedzīvotāju vidējā bruto darba samaksa”

Raksturojot 24. attēlu, var secināt, ka iedzīvotāju vidējie ienākumi, kaut arī nedaudz, tomēr palielinās (1999. gadā vidēji par 3,7% katrā ceturksnī vai arī gada laikā – par 11,39%).
Jāpiebilst, ka cenu pieaugums 1999. gadā bija tikai 2,4 % (skatīt 25. attēlu).
Tādejādi varam secināt, ka iedzīvotāju pirktspēja 1999. gadā ir pieaugusi. Šo pieaugumu var aprēķināt pēc formulas :
Pirktspējas pieaugums = ((Algas pieaugums (%) + 100) / (Inflācija (%) +100) - 1) * 100
Pirktspējas pieaugums = ((11,39+100) / (2,4+100) –1) * 100 = 8,78 (%)
No iegūtā rezultāta varam secināt, ka iedzīvotāju pirktspēja ir palielinājusies par 8, 78%, kas savukārt liecina par to, ka pieprasījums pēc elektropakalpojumiem nākotnē var palielināties. 1999. gadā, salīdzinot ar 1998. gadu uzņēmuma “SELK” netto apgrozījums pieauga par 12,11 %, no kā var secināt, ka firmas netto apgrozījuma pieaugums ir izskaidrojams ne tikai ar iedzīvotāju pirktspējas pieaugumu, bet arī ar citiem faktoriem.
Kā otrs vērā ņemams faktors, kas raksturo patērētājus, ir iedzīvotāju vidējie ienākumi.
Kā jau noskaidrojām, uzņēmuma “SELK” klienti ir visas maksātspējīgas fiziskas un juridiskas, kuru veiktos pasūtījumus var veikt ne vairāk kā desmit elektromontieri. Tādejādi varam secināt, ka uzņēmuma klienti pārsvarā ir nelielas organizāciojas un privātpersonas.
Privātpersonu vidējos ienākumus noteikt ir ļoti sarežģīti vai pat neiespējami, jo nozīmīga daļa Rīgas iedzīvotāju, kuri ir uzņēmuma “SELK” mērķpircēji, faktiski saņem lielāku atalgojumu nekā norādīts viņu darba līgumos, tādā veidā nemaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli, kā arī sociālās apdrošināšanas maksājumus.
Taču uzņēmuma “SELK” klienti ir arī juridiskas personas.
Raksturojot atšķirības starp lielo, vidējo un mazo uzņēmumu maksātspēju, var novērot, ka šis rādītājs nav tieši proporcionāls uzņēmuma lielumam un netto apgrozījumam. Tas izskaidrojams ar to, ka palielinot realizācijas apjomu, samazinās pastāvīgās izmaksas uz vienu vienību, kā rezultātā samazinās ar kopējās ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas izmaksas, un palielinās organizāciju maksātspēja. Šo sakarību apliecina arī uzņēmuma “SELK” finansu rādītāji. Tādejādi varam secināt, ka nelielās organizācijas un privātpersonas, kas ir uzņēmuma “SELK” klienti, ir mazāk maksātspējīgas nekā lielie uzņēmumi.
Tādejādi, palielinot ražošanas jaudu uzņēmums “SELK” ne tikai samazinātu savas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, bet arī palielinātos uzņēmuma netto apgrozījums, jo tas iegūtu jaunus maksātspējīgākus klientus, kā rezultātā palielinātos uzņēmuma peļņa.

Kaut arī elektropakalpojumu sniegšana ir neatņemama mūsdienu sabiedrības sastāvdaļa, no tā vēl nevar secināt, ka pēc tiem ir liels pieprasījums. Nozīmīgākais faktors, kurš ietekmē pieprasījumu pēc uzņēmuma “SELK” elektromontāžas pakalpojumiem, ir visai sīvā konkurence šajā nozarē. Turklāt vērā ņemams faktors ir arī iedzīvotāju zemais ienākumu līmenis. Tāpēc daļa privātpersonu atsakās no elektromontāžas uzņēmumu pakalpojumiem un veic darbus paši.

Raksturojot uzņēmuma “SELK” daļu elektromontāžas pakalpojumu tirgū, jāteic, ka tā ir ļoti neliela. Tas izskaidrojams ar to, ka uzņēmumam nav licences visu elektromontāžas darbu veikšanai, kā arī uzņēmums nav spējis vai arī nav vēlējies piesaistīt papildus finansu līdzekļus darbības paplašināšanai.
Uzņēmuma “SELK” mērķtirgus ir Rīgas iedzīvotāji, tādejādi pasūtījumi biežāk tiek izpildīti šajā reģionā. Tā kā lielākā daļa juridisko personu atrodas Rīgas centrā, uzņēmuma “SELK” pasūtījumi koncentrējas šajā reģionā.

Raksturojot uzņēmuma “SELK” tirgus segmentēšanu, jāatzīst, ka uzņēmuma vadība tai nav pievērsusi pietiekamu vērību. Taču tas nav mināms kā negatīvs faktors, jo elektromontāžas pakalpojumu nozarē uzņēmums nevar diversificēt pakalpojumus un to sniegšanas veidu, jo pastāv noteikti standarti, saskaņā ar kuriem veiktos darbus pieņem energoinspektori.

Raksturojot uzņēmuma “SELK” mērķtirgu, tas diemžēl nav formulēts, jo uzņēmums veic darbus visiem patērētājiem, kuri ir maksātspējīgi. Taču, konsultējoties ar uzņēmuma “SELK” vadību, autors secina, ka firmas mērķtirgus ir privātpersonas ar ienākumiem, kuri nav zemāki par 150 LVL mēnesī, kā arī juridiskās personas.

2.2.1.2. Uzņēmuma “SELK” konkurentu raksturojums.
Bet tagad pievērsīsimies konkureces raksturojumam elektromontāžas pakalpojumu tirgū. Kā jau noskaidrojām, pastāv četri konkurences veidi : vēlmju konkurence, funkcionālā konkurence, veidu konkurence un starpfirmu konkurence.
Aplūkojot konkurenci, ir jāņem vērā gan nozaru un pakalpojumu, gan arī veidu konkurence. Runājot par nozaru konkurenci, tai ir ļoti liela ietekme jebkurā ražošanas un pakalpojumu sniegšanas veidā. Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju zemo ienākumu līmeni, šajā konkurencē pārsvaru gūst pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi. Tā kā elektrībai mūsdienās ir ļoti liela nozīme, elektropakalpojumi ir neatņemama industrijas un sadzīves sastāvdaļa. Problēmas uzņēmumam var radīt veidu konkurence. Atšķirībā no precēm, kur liela nozīme ir preču kvalitātei, un kur patērētājam nozīmīga ir ne tikai cena, bet arī preces īpašības, elektropakalpojumus sniedzošās firmas piedāvā praktiski vienādus pakalpojumus. Kvalitāte šeit nav tik nozīmīga, jo darbi ir jāatrāda un jāsaskaņo ar ‘Rīgas elektrotīkliem’, kuri pieņem tikai kvalitatīvi veiktus darbus. Tātad kvalitāte šajā nozarē ir kā normatīvs nevis kā privilēģija vai papilus pakalpojums. Galvenā priekšrocība, kas elektropakalpojumus sniedzošam uzņēmumam var būt, ir zemas darbu izmaksas, kā arī īsi darbu veikšanas termiņi.
Raksturojot veidu konkurenci šajā nozarē, tā ir ļoti sīva. Rīgā vien ir vairāk nekā 50 elektropakalpojumus sniedzoši uzņēmumi.
Jāteic, ka ne visi minētie uzņēmumi ir tieši uzņēmuma “SELK” konkurenti, jo daļai no tiem nav to licenču, kas ir mūsu aplūkotajam uzņēmumam, taču daļai no minētajiem uzņēmumiem ir arī vēl citas licences darbu veikšanai.

Tā kā elektromontāžas pakalpojumu nozarē ir visai sīva starpfirmu konkurence, un minēto pakalpojumus uzņēmumi nevar veikt nekvalitatīvi, jo darbus pieņem energoinspektori no ‘Latvenergo’, vienīgais pakalpojumu raksturlielums, kuru konkurējošie elektromontāžas uzņēmumi var mainīt, ir minēto pakalpojumu cenas. Tāpēc tās tiek samazinātas līdz minimumam. Ņemot vērā, ka uzņēmumiem, kuru kopējais pārdošanas apjoms ir lielāks, ir mazākas ražošanas izmaksas, lielākie uzņēmumi viegli varētu izkonkurēt mazās firmas ar zemākām cenām. Turklāt lielajiem elektromontāžas uzņēmumiem ir licences visu ar elektromontāžu saistīto darbu veikšanai. Taču lielie uzņēmumi par nozīmīgāku uzskata lielāku pasūtītāju apkalpošanu, jo peļņa no mazajiem pasūtītājiem arī ir neliela. Tāpēc pastāv brīva niša nelielajiem elektromontāžas uzņēmumiem.
Mazie elektromontāžas uzņēmumi var izkonkurēt citas firmas tikai ar to, ka to vadītāji praktiski atsakās no peļņas, kā arī samazinot elektromontieru darba algas. Šo uzņēmumu daļa tirgū ir nenozīmīga, jo to pakalpojumu sniegšanas apjoms ir neliels un netto apgrozījums ir pat mazāks nekā firmai “SELK”.

2.2.1.3. Uzņēmuma “SELK” piegādātāju raksturojums.
Piegādātājiem jebkurā uzņēmumā ir vērā ņemama nozīme. Pareiza piegādātāju izvēle var samazināt ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kā arī var saīsināt darbu izpildes termiņus. Uzņēmumam “SELK” ir trīs pamatpiegādātāji : ‘Poliplast’, ‘Kolorīts’, ‘Jauda’. Tā kā uzņēmums no šīm firmām iegādājas materiālus regulāri, tam tiek piešķirtas zināmas atlaides. Firmā ‘Poliplast’ uzņēmums ar 5-7% atlaidi iegādājas gaismas ķermeņus un spēka kabeļus, firmā ‘Kolorīts’ – vadus, kabeļus, kontaktus un slēdžus ar 7-15% atlaidi, savukārt firmā ‘Jauda’ – spēka sadales un apgaismes sadales ar 3-5% atlaidi. Minētajās firmās uzņēmums var bez kavējumiem iegādāties visus nepieciešamos materiālus.
Jāatzīst, ka uzņēmuma “SELK” vadība nav apspriedusi jautājumu par potenciālajiem materiālu piegādātājiem, jo līdz šim ar jau esošajiem piegādātājiem nav bijuši nekādi starpgadījumi. Ņemot vērā to informāciju, kuru autors ieguva par firmām, kuras nodarbojas ar elektromontāžai nepieciešamo materiālu tirdzniecību, uzņēmuma “SELK” potenciālie piegādātāji ir a/s ‘Jauda’, ‘Kolorīts’, ‘Atlantija’ kā arī citi uzņēmumi.

2.2.1.4. Likumdošanas ietekme uz uzņēmuma “SELK” darbību.
Latvijā starp uzņēmumiem visizplatītākās ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, turklāt, kā jau noskaidrojām arī uzņēmuma “SELK” dibinātāji arī ir izvēlējušies šo uzņēmējdarbība formu. Tādejādi aplūkosim likumu “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”.
Uzņēmuma “SELK” dibinātāji izvēlējās šo uzņēmējdarbības formu tāpēc, ka tai ir vairākas priekšrocības attiecībā pret pārējām uzņēmējdarbības formā :
1)    Akciju sabiedrību minimālais pamatkapitāls ir 5000 LVL, taču sabiedrībām ar ierobežotu atbildību tikai 2000 LVL;
2)    Individuālā uzņēmuma īpašnieks atbild par sava uzņēmuma saistībām ar visu savu mantu, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar likumu vērst peidziņu (likuma “Par individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu” 3. pants), taču likuma “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 4. pantā teikts :
“Dalībnieki neatbild par sabiedrības saistībām.”

Kā jau noskaidrojām, valsts ekonomika var veiksmīgi attīstīties tikai tad, ja tajā pastāv uzņēmumu brīva konkurence, kuru var mazināt monopoli. Elektropakalpojumu nozarē atšķirībā no elektroenerģijas ražošanas sfēras monopoli nav novērojami, jo elektropakalpojumu sniegšanas uzsākšanai nav nepieciešami tik lieli pamatlīdzekļi kā elektroenerģijas ražošanas uzsākšanai. Tāpēc elektropakalpojumu nozarē nav novērojama monopolu veidošanās.
Taču monopolu darbība var traucēt uzņēmuma “SELK” darbību arī, veidojoties monopoliem, kuri varētu noteikt augstākas cenas elektromontāžas pakalpojumu sniegšanai nepioeciešamajiem materiāliem. Turklāt šīs nav vienīgās nozares, ar kurām tieši vai netieši ir saistīts uzņēmums “SELK”. Ja valstī vairākās sfērās veidosies jauni monopoli, kuri paaugstinās cenas vienas nozares produkcijai, tad paralēli celsies cenas arī citām precēm un pakalpojumiem. To, vai elektromontāžas uzņēmumu izmaksas augs straujāk vai lēnāk nekā citu nozaru uzņēmumu izmaksas, nevar viennozīmīgi pateikt. Tādejādi uzņēmums “SELK” varētu kļūt konkurētspējīgāks vai arī ne tik konkurētspējīgs kā citu nozaru uzņēmumi. Taču viennozīmīgi var secināt, ka monopolu rašanās rezultātā pazeminātos iedzīvotāju un tātad arī uzņēmuma “SELK” mērķtirgus pirktspēja. Tādejādi varam secināt, ka uzņēmumam “SELK” jaunu monopolu rašanās ne elektropakalpojumu ne citās nozarēs nebūs izdevīga.
Tāpēc kā pozitīvs faktors uzņēmumam “SELK” mināms tas, ka Latvijā pastāv likumi, kuri ierobežo to veidošanos un tiesības. Šeit varam minēt likumu “Par konkurenci un monopoldarbības ierobežošanu” kā arī “Konkurences likumu”.
Latvijā ir izveidoti Konkurences padome un Konkurences birojs. Konkurences padome uzrauga tirgus dalībnieku izņēmuma stāvokļa ļaunprātīgas un negodīgas konkurences aizlieguma ievērošanu saskaņā ar konkurences likumu un starptautiskajiem līgumiem, kā arī veic citas darbības, lai novērstu konkurences likuma neievērošanu. Konkurences birojs izskata un analizē Konkurences padomē saņemtos iesniegumus.
Tādjādi valstī un jo īpaši Rīgā tiek ierobežota jaunu monopolu izveidošanās, kā arī tiek veikta jau esošo monompolu darbības uzraudzība.

2.2.1.5. Sabiedrisko organizāciju ietekme.
Raksturojot sabiedriskās organizācijas Rīgā un to ietekmi uz uzņēmumu “SELK”, jāsecina, ka to darbība nav vērā ņemama, jo parasti to mērķi ir aprobežoti tikai savas nozares ietvaros. Likuma “Par sabiedriskām organizācijām” 7. pantā teikts :
“Lai sabiedriskās organizācijas un to apvienības varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt statūtos paredzētos mērķus, tām likumos noteiktajā kārtībā ir tiesības:
 1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;
 2. veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus), iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos).”
Tā kā Rīgā un Latvijā kopumā nav reģistrētas sabiedriskas organizāzācijas, kuru darbība būtu saistīta ar elektromontāžas pakalpojumiem, tad varam secināt, ka sabiedrisko organizāciju ietekme uz uzņēmuma “SELK” darbību praktiski nav vērā ņemama.

Raksturojot preses ietekmi uz uzņēmumu “SELK”, tie tikai netieši ietkmē firmas darbību. Uzņēmums “SELK” nav sabiedrībā tik pazīstams, lai tas tiktu pieminēts laikrakstos. Arī publikācijas laikrakstos par a/s ‘Latvenergo’ ietekmē uzņēmuma “SELK” darbību netieši. Minētās publikācijas daļēji veido sabiedrības attieksmi pret elektroenerģijas nozari, taču tas neietekmē tās nostāju pret elektropaskalpojumiem.
Vienīgais veids, kā uzņēmumu “SELK” ietekmē prese ir iespējas, kuras tā rada, proti, iespēja reklamēties laikrakstos. Jāatzīst, ka uzņēmuma “SELK” reklāmas laikrakstos ir bijušas neefektīvas, tāpēc firmas vadība pēdējā laikā reklāmai nepievērš tik lielu vērību kā dažus gadus iepriekš.
Raksturojot preses izdevumu ietekmi kopumā, jāsecina, ka tā nedaudz samazinājusies, jo pieaugušas ir laikrakstu cenas. Salīdzinot ar decembri, preses izdevumi padārdzinājušies par 4,7%. Ievērojamākais cenu pieaugums ir avīzēm – vidēji par 6,3%.
Līdz ar to samazinās pieprasījums pēc laikrakstiem, kā rezultātā presei ir mazāka ietekme uz organizāciju un līdzar to arī uz uzņēmuma “SELK” darbību.

2.2.2. Uzņēmumu “SELK” netieši ietekmējošā ārējā vide.

2.2.2.1. Valsts ekonomiskā stāvokļa ietekme uz uzņēmuma “SELK” darbību.
Ekonomisko situāciju valstī raksturo valsts iekšzemes kopprodukts, cenas un inflācija, ārējās tirdzniecības bilance, ārvalstu investīcijas u.c. rādītāji. Līdz 1995. gadam Latvija pārdzīvoja hiperinflāciju, naudas maiņu, banku krīzi. Šie faktori, kā jau noskaidrojām, negatīvi ietekmēja uzņēmuma “SELK” darbību. 1998. gads bija raksturīgs ar globālām ekonomiskām krīzēm. Latviju vistiešāk ietekmēja ekonomiskā krīze Krievijā. Tā kā uzņēmums “SELK” nesadarbojas ar Krievijas uzņēmumiem, tad šī krīze uzņēmumu ietekmēja netieši. Samazinoties uzņēmumu preču realizācijai uz Krieviju, samazinājās to ražošana, palielinājās bezdarbs, kā rezultātā samazinājās gan fizisko, gan juridisko personu brīvie līdzekļi, kurus izlietot elektropakalpojumiem.
Lai arī Latvijas ekonomiskās situācijas uzlabošanās nav īpaši strauja, tā tomēr ir stabila un noturīga. Valsts iekšzemes kopprodukts, sākot ar 1996. gadu, stabili pieaug vidēji par 4 procentiem gadā. Patēriņa cenu indekss noturīgi un nepārtraukti samazinās, bet ražotāju cenu indekss, kā redzams 25. attēlā, 1999. gadā pat bija negatīvs. Uzņēmumam “SELK” šis mināms kā pozitīvs faktors, jo samazinoties izejvielu un materiālu cenām, uzņēmums kļūst konkurētspējīgāks starp citu nozaru firmām.
Valstī ārējā tirdzniecībā imports pārsniedz eksportu, tomēr tas, ka galvenokārt tiek importētas tehnoloģiskās iekārtas, liecina par ieguldījumiem ražošanas līdzekļos. Latviju par piemērotu sava kapitāla ieguldīšanai atzīst arvien vairāk ārzemju investoru. Ārvalstu ieguldījumi Latvijā katru gadu palielinās. Arvien vairāk līdzekļu tiek ieguldīts celtniecībā, ieguldījumu apjoms kopš 1993. gada gandrīz divkāršojies. Tā kā celtniecība ir cieši saistīta ar elektromontāžu un elektrotīklu uzstādīšanu, tad attīstīsies arī šī nozare. Diemžēl jāatzīst, ka lai uzņēmums “SELK” spētu konkurēt ar citiem elektromontāžas uzņēmumiem par lielu pasūtījumu izpildi, kā jau noskaidrojām, firmai jāpalielina sava pakalpojumu sniegšanas jauda.
Jāpiebilst, ka Latvijā turpinās investīciju uzkrāšanas, strukturālu pārkārtojumu un tirgus attiecību sakārtošanas process, kura pozitīva izpausme dzīves līmeņa uzlabošanā pagaidām vēl ir jūtama mazāk, bet tas ir pamats, uz kura var attīstīt Latvijas ekonomiku nākotnē. Tādejādi var secināt, ka, ja uzņēmums “SELK” saglabās savu tirgus nišu, tā ienākumi un līdz ar to arī peļņa nākotnē palielināsies.
Raksturojot nodarbinātības līmeni, ir lietderīgi raksturot divus rādītājus :
1)    kopējo bezdarba līmeni Rīgā;
2)    bezdarba līmeni Rīgā elektromontāžas nozarē.
Augstais bezdarba līmenis Rīgā samazina iedzīvotāju vidējos ienākumus, kā rezultātā samazinās arī viņu pirktspēja un pieprasījums pēc elektropakalpojumiem.
Augstais bezdarba līmenis elektromontāžas nozarē uzņēmumam “SELK” dod iespēju atrast un pieņemt darbā kvalificētus elektromontierus.
Tādejādi jāsecina, ka augstais bezdarba līmenis Rīgā uzņēmumam “SELK” ir mināms gan kā iespēja, gan kā drauds. Taču šim rādītājam ir vairāk negatīvu seku nekā iespēju uzņēmumam “SELK”, jo zemās iedzīvotāju pirktspēja samazina pieprasījumu pēc elektropakalpojumiem tik lielā mērā, ka uzņēmums nevar izmantot lēto darbaspēku.Kā jau noskaidrojām, inflācijas laikā firmas izdevumi par resursiem nemitīgi pieaug, ar to neizbēgami saistīta cenas paaugstināšana, lai segtu lielās izmaksas. Tā kā uzņēmums ‘SELK nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu, kur galvenās izmaksas veido materiāli, tad varam secināt, ka firmu inflācija negatīvi ietekmētu, ja pieaugtu ražotāju cenas rūpniecībā. Taču, kā redzams 25. attēlā (skatīt 25. attēlu), ražotāju cenas 25.attēls “Cenu pārmaiņas”
rūpniecībā 1999. gadā, salīdzinot ar 1998. gada cenām, samazinājās par 4 %. Taču šis rādītājs atspoguļo kopējās ražotāju cenu pārmaiņas, un tas vēl neliecina par to, ka uzņēmuma “SELK” izmaksas ir samazinājušās, jo elektromontāžas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiālu cenu kritumu firmas iecirkņa priekšnieks nav novērojis. Tādejādi varam secināt, ka tuvākajā nākotnē nav paredzams elektromontāžas pakalpojumu cenu samazinājums.
Kā jau minējām, inflācija uzņēmumam ir izdevīga tad, ja tas ņem kredītu, bet banka neņem vērā inflāciju. Taču uzņēmuma “SELK” vadība neplāno paplašināties un ņemt kredītu. Turklāt, ja arī tomēr uzņēmuma vadība ņems kredītu, pēdējo periodu inflācijas līmenis nav tik liels, lai to varētu uzskatīt par vērā ņemamu izdevīgu faktoru kredīta ņemšanai un atgrišanai.

Kā jau noskaidrojām, nodokļiem uzņēmējdarbībā ir vērā ņemama nozīme. Uzņēmumu “SELK” ietekmē četri nodokļi :
1)    iedzīvotāju ienākuma nodoklis (25 %),
2)    uzņēmuma ienākumu nodoklis (peļņas nodoklis – 25 %),
3)    pievienotās vērtības nodoklis (18 %),
4)    valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (27,09 % +9 %).
Raksturojot uzņēmuma “SELK” darbību ietekmējošo nodokļu izmaiņas, tās bija novērojamas tikai sociālās apdrošināšanas maksājumos, kuru likme samazinājās no 28,09 % līdz 27,09 %. Taču jāsecina, ka tik nenozīmīga (-1%) nodokļa lejupslīde, ņemot vērā, ka uzņēmumā strādā tikai 6 elektromontieri, ir maz nozīmīga. Līdz ar to minētās izmaiņas tikai nedaudz (mazāk par 20 LVL) palielināja uzņēmuma “SELK” apgrozāmos līdzekļus salīdzinājumā ar to apgrozāmo līdzekļu rādītāju, kāds tas būtu, ja nebūtu pazemināta sociālās apdrošināšanas iemaksu likme.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 1999.gada pirmajos deviņos mēnešos, iekšzemes kopprodukta apjoms nesasniedza aizvadītā gada deviņu mēnešu līmeni – tas atpalika par 1,3%. Savukārt trešajā ceturksnī iekšzemes kopprodukta apjoms ir palicis pagājušā gada analogā laika posma līmenī, kas ļauj secināt, ka Latvijas tautsaimniecības lejupslīde ir apstājusies. Šis faktors liecina par to, ka iedzīvotāju pirktspēja un līdz ar to arī kopējais pieprasījums pēc elektromontāžas pakalpojumiem varētu pieaugt.
Analizējot iekšzemes kopprodukta apjoma izmaiņas deviņu mēnešu laikā, var secināt, ka krituma pamatā joprojām ir apstrādes rūpniecības apjomu samazināšanās par 12,9%, kā arī lauksaimniecības produkcijas apjomu kritums par 10,7%.
Racionālāka enerģijas resursu izmantošana bija par iemeslu elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes apjomu kritumam par 2,6%. Šis apstāklis nav mināms, kā negatīvs faktors elektromontāžas pakalpojumu nozarei un līdz ar to arī uzņēmumam “SELK”, jo elektroenerģijas patēriņa kritums vēl neliecina par to, ka tiks mazāk uzstādīti jauni elektrotīkli, kā arī nevar secināt, ka, samazinoties elektroenerģijas patēriņam, būs mazāk ar elektroenerģijas piegādi saistītu avāriju.

2.2.2.2. Sociālkultūras attiecību raksturojums.
Kā jau minējām, sociālkultūras attiecības sevī ietver gan iedzīvotāju demogrāfisko stāvokli, kuru jau raksturojām, gan vēsturiskās tradīcijas, gan cilvēku paradumus, kultūras vērtības un dzīvesveidu.
Ņemot vērā to faktoru, ka sociālkultūras attiecība būtiski neietekmē pieprasījumu pēc elektropakalpojumiem, tad pēc autora domām nebūtu lietderīgi šo faktoru analizēt sīki.

2.2.2.3. Zinātnes un tehnikas progresa raksturojums.
Elektropakalpojumu sniegšanā liela nozīme ir arī zinātniski tehniskajam progresam.
Šis progress, kā jau visās nozarēs pēdējo gadu laikā ir visai straujš. Tas ietekmē elektropakalpojumu pieprasījumu. Daļai no pasūtītājiem elektropakalpojumi nepieciešami tikai tāpēc, lai nomainītu vecos elektrotīklus. Taču zinātniski tehniskais progress pakalpojumu sniedzējiem un ražotājiem nav vērtējams tikai pozitīvi. Tas saistās ar zināmām izmaksām. Tā kā uzņēmums “SELK” ir neliels, un tam nav speciālu ražošanas iekārtu, tad minētais progress ietekmē uzņēmuma darbību nelielā mērā. Tomēr uzņēmums seko līdzi zinātniski tehniskajam progresam.

2.2.2.4. Starptautisko attiecību raksturojums.
Kā jau noskaidrojām, starptautiskajā situācija, kaut arī netieši, tomēr nozīmīgi var ietekmēt uzņēmumu darbību pat tad, ja tie tieši nesadarbojas ar citu valstu firmām. Tā kā Latvija ir uzsākusi sarunas ar Eiropas Savienību par iestāšanos tajā, tad Latvijā tiks īstenoti 3 nozīmīgi projekti.
Sākot ar 2000.-2006.gadam visām Eiropas Savienības kandidātvalstīm papildus esošajai “PHARE” programmai ir izveidoti divi jauni finansu instrumenti tautsaimniecības strukturālajām reformām, līdz tās iestāsies Eiropas Savienībā.
Eiropas Savienības pirmsiestāšanās palīdzība tiks nodrošināta ar trīs pamatinstrumentu palīdzību:
1.    “PHARE” programma :
·         institūciju konsolidācijai,
·         reģionālā un sociālā attīstībai,
·         līdzdalībai kopienas programmās,
·         mazo un vidējo uzņēmumu pārstrukturizācijai un attīstībai;
2.    “SAPARD” (Community Support for Pre-Accession for Agriculture and Rural Development)– lauksaimniecības un lauku attīstībai
3.    “ISPA” (Instrument for the Structural Policies for Pre-Accession) – transporta un vides infrastruktūras attīstībai;
Tādejādi Latvijā ieplūdīs finansu līdzekļi no Eiropas Savienības, kā rezultātā palielināsies kopējais naudas apgrozījums valstī. Tādejādi uz kādu laiku palielināsies arī iedzīvotāju ienākumi, kā rezultātā iespējams pieaugs pieprasījums pēc elektropakalpojumiem.
Secinājumi un priekšlikumi.

Secinājumi.
1.    Uzņēmuma “SELK” vadība ne dibinot firmu, nedz arī turpinot tās darbību, nav formulējusi nevienus no šajā darbā minētajiem organizāciju mērķiem, izņemot darbinieku uzdevumus, taču tas neliecina par firmas mērķu esamību.
2.    Uzņēmuma “SELK” ekonomiskais mērķis ir peļņas iegūšana gan savas labklājības nodrošināšanai, gan arī uzņēmuma tālākai attīstībai, taču tas vienlaicīgi realizē arī sociālā mērķa sasniegšanu.
3.    Uzņēmuma “SELK” korporatīvie mērķi ir saistīti ar pašreizējo firmas pozīciju saglabāšanu, taču uzņēmuma “SELK” uzņēmējdarbības mērķi ir saistīti ar uzņēmuma konkurētspēju un vēlamo ienesīgumu.
4.    Tādi rādītāji, kā likviditāte, rentabilitāte un aprite uzņēmumā netiek aprēķināti un analizēti.
5.    Uzņēmuma materiālu krājumu minimālais apjoms nav noteikts, tādejādi uzņēmuma “SELK” krājumus veido materiālu atlikumi no iepriekš veiktajiem darbiem.
6.    Uzņēmumā “SELK” netiek pētīta darbinieku vajadzību hierarhija (pēc A. Maslova), tādejādi šeit netiek nodrošināta jaunu progresīvu elektriķu saglabāšana, jo īslaicīgs darba samaksas paaugstinājums bez paaugstinājuma amatā var nodrošināt uzņēmuma darbinieku saglabāšanu tikai īslaicīgi.
7.    Kaut arī uzņēmumā “SELK” darbinieku izaugsmes iespējas ir niecīgas, gadījumā, ja no uzņēmuma aiziet kāds nozīmīgs darbinieks, ne vienmēr tiek meklēts cits darbienieks no cita uzņēmuma. Nereti vakanto darbavietu aizpilda jau uzņēmumā strādājošs zemāka līmeņa darbinieks.
8.    Individuāla pieeja darbiniekiem uzņēmumā “SELK” ir attiecināma tikai uz dažiem jau ilgu laiku uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem. Uzņēmuma darbinieku darba motivācijas pamatā ir darba novērtēšana, kuras pamatā savukārt ir darba samaksa.
9.    Katram uzņēmumā strādājošajam ir noteikti pienākumi un pilnvaras. Uzņēmuma “SELK” direktora un iecirkņa vadītāja pienākumi un pilnvaras ir noteikti uzņēmuma statūtos. Elektromontieru darba pienākumi un nosacījumi, kā arī tiesības ir noteiktas darba līgumos, kuri atšķiras tikai pastāvīgajiem un uz laiku pieņemtajiem darbiniekiem.
10. Ņemot vērā mazo uzņēmuma “SELK” pakalpojumu sniegšanas apjomu, un to specifiku, firmai nav nepieciešamas augstražīgas iekārtas.
11. Finansu uzskaite uzņēmumā tiek veikta samērā rūpīgi, taču tikai likuma prasību ietvaros. Uzņēmumā netiek aprēķināti ne rentabilitātes, ne aprites, nedz arī citi ar finansu analīzi saistītie rādītāji.
12. Likviditātes kopējais koeficients, likviditātes starpseguma koeficients un absolūtās likviditātes koeficients uzņēmumā “SELK” visos gados ir bijuši normas robežās.
13. Uzņēmuma “SELK” saistību rādītājs visos periodos ir bijis normas robežās vai pat līdzinājies nullei, taču saistību attiecība pret pašu kapitālu uzņēmumā “SELK” visos periodos ir bijušas samērā zemas.
14. Bruto peļņas rentabilitāte uzņēmumā “SELK” pēdējos divos periodos ir strauji pieaugusi.
15. Pašu kapitāla īpatsvars bilances aktīvos, krājumu aprites rādītāji, ilgtermiņa ieguldījumu aprites koeficients, aktīvu un pašu kapitāla rentabilitātes rādītāji uzņēmumā “SELK” visos periodos ir bijuši samērā augsti, taču debitoru parādu aprites koeficients uzņēmumā “SELK” ir bijis samērā mainīgs.
16. Palielinoties netto apgrozījumam, samazinājās ražošanas izmaksu īpatsvars peļņas / zaudējumu pārskatos. Tas liecina par to, ka palielinot pakalpojumu sniegšanas apjomu, uzņēmums “SELK” ir samazinājis pakalpojumu sniegšanas pašizmaksu.
17. Uzņēmuma “SELK” daļa elektromontāžas pakalpojumu tirgū ir ļoti neliela, līdz ar to firmas vadība tirgus segmentēšanai nav pievērsusi pietiekamu vērību, tādejādi uzņēmuma “SELK” mērķtirgus nav formulēts, jo uzņēmums veic darbus visiem patērētājiem, kuri ir maksātspējīgi.

Priekšlikumi.
Uzņēmuma “SELK” vadībai darbības pilnveidošanas nolūkos būtu :
1.    jāformulē uzņēmuma mērķus;
2.    jāveic mārketinga analīze – jāsegmentē tirgu un jāformulē mērķtirgus;
3.    jāveic finansu analīze firmā :
3.1. regulāri jāaprēķina tādi rādītāji, kā likviditāte, rentabilitāte un aprite;
3.2. nevajadzētu daļu pašu kapitāla novirzīt apgrozāmo līdzekļu segšanai;
3.3. racionālāk jāizmantot pašu kapitālu;
3.4. jāpalielina firmas netto apgrozījums – iespējams pat pazeminot cenas, jo tādā veidā tiek samazināta pakalpojumu pašizmaksa;
4.    jāizstrādā personāla politika :
4.1. jāpievērš lielāka uzmanība darbinieku vajadzību apmierināšanai;
4.2. jāpievērš lielāka uzmanība darbinieku izaugsmes stimulēšanai;
4.3. jāpievērš lielāka vērība darbinieku darba motivācijai – jāveic darbinieku izglītošanu, kā arī jābūt individuālai pieejai attiecībā pret visiem uzņēmumā strādājošajiem;
4.4. jāpievērš lielāka vērība neformālajām novērtēšanas metodēm attiecībā pret visiem darbiniekiem;
4.5. jāpievērš lielāka vērība darba kultūrai firmā;
5.    jānosaka uzņēmuma materiālu krājumu minimālais apjoms;

Izmantotās literatūras un avotu saraksts.

1.    V. Praude, J. Beļčikovs, “Menedžments”, Rīga, “Vaidelote”, 1996., 416 lpp.;
2.    V. Praude, J. Beļčikovs, “Mārketings”, Rīga, “Vaidelote”, 1999., 558 lpp.;
3.    Lībermanis Georgs, “Ceļvedis ekonomikā (Uzņēmējdarbības pamati 1)”, Rīga, “Kamene”, 1997., 70 lpp.
4.    Lībermanis Georgs, “Peļņa kā uzņēmējdarbības motīvs (Uzņēmējdarbības pamati 7)”, Rīga, “Kamene”, 1998., 135 lpp.;
5.    Lībermanis Georgs “Makroekonomika:teorija un Latvijas attīstības problēmas-II”, Rīga, “Kamene”, 1998., 264 lpp.;
6.    Lībermanis Georgs “Nauda,inflācija”, Rīga, “Kamene”, 1999., 140 lpp.;
7.    Lībermanis Georgs, “Īpašuma attiecības un uzņēmējdarbības formas”, Rīga, “Kamene”, 1998., 134 lpp.;
8.    Lībermanis Georgs, “Makroekonomika:teorija un Latvijas attīstības problēmas-I”, Rīga, “Kamene”, 1999., 116 lpp.;
9.    Vīksna Aiga, “Personāla vadība”, Rīga, “Jumava”, 1999., 120 lpp.;
10. Marita Rurāne, “Ražošana”, Rīga, “Elpa – 2”, 1998., 125 lpp.;
11. Ilze Biķe, “Vispārējā tautsaimniecība”, Rīga, “Zvaigzne AbC”, 1995., 30 lpp.;
12. Stiglics Dž. E., Driflis Dž., “Makroekonomika”, Rīga, Latvijas Universitāte, 1994., 415 lpp.;
13. Ē. Vēciņš, “Naudas lietas : skaidrojošā vārdnīca”, Rīga, “Zvaigzne”, 1993., 170 lpp.;
14. Škapars Roberts “Mikroekonomikas teorijas pamati”, Rīga, “LAB”, 1997., 390 lpp.
15. Gods Uģis, “Mikroekonomika 2 (Uzņēmējdarbības bibliotēka 9)”, Rīga, “Turība Biznesa augstskola”, 1998., 224 lpp.
16. Edeirs Džons “Efektīvas vadības skola”, Rīga, “Asja”, 1999., 255 lpp.
17. Latvijas Republikas Centrālā Statistikas Pārvalde, “Latvijas demogrāfijas gadagrāmata”, Rīga, 1999., 196 lpp.;
18. L. Bednarskis, V. Paupa, J. Vaikulis, “Finansu pārskatu analīze”, “Tipogrāfija Ogrē”, 1998., 103 lpp.;
19. Benze Jānis “Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija”, Rīga, “Grāmatvedis”, 1996., 136 lpp.;
20. Klauss Andris, “Uzņēmējdarbība”, Talsi,   ,1998., 214 lpp.;
21. Gods Uģis, “Mikroekonomika 1 (Uzņēmējdarbības pamati 5)”, Rīga, “Turības mācību centrs”, 1998., 136 lpp.
22. Young T.L. “Handbook of Project Management”, Londona, “Kogan Page”, 1998., 223 lpp.;
23. Melville Dalton “Conflicts Between Staff and Line Managerial Officers”, American Sociological Review, 1950.;
24. Andersen E.S., Grude K.V., Haug T. “Goal Directed Project Management”, Londona, “Kogan Page”, 1999., 244 lpp.;
25. William R.Scott, “Organiozation Theory : A. Reapraisal”, Academy of Management Journal, 1961.;
26. Gould Richard, “Practical Project Management”, Londona, “Kogan Page”, 1999., 52 lpp.;
27. Denisons Delis, Tobi Linda “Ievads reklāmā”, Rīga, “Kamene”, 2000., 94 lpp.;
28. Uzņēmuma “SELK” nepublicētie atskaišu materiāli.            Bakalaura darbs aizstāvēts 2000. gada “____”___________________ un novērtēts ar atzīmi ___________________________________________________
Protokola Nr. __________Bakalaura pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs   ______________________
                                                                                                            (paraksts)

170 comments:

 1. UniCredit Finance uznemumi
  777 # Romas dzelzcela stacija Road, italy
  Tel: +393512646127
  Laba diena visiem izlasot musu post online es sanemšanu no
  e-pasts. Paldies, lai atbildetu uz manu reklamu. Vispirms laujiet man
  iepazistinat sevi uz jums esmu Mr.Mr.Kenneth E Credit Company. Attieciba uz e-pastu, mes
  esam gatavi piedavat aizdevumus sabiedribas locekliem par 2% gada, bez jebkadam parbaudem
  un kreditu melnaja saraksta. Mes pieškirt kreditu, kas ir robežas £
  5,000.00 lidz £ 40,000,000.00 no Apvienotas Karalistes. Mes piedavajam bezmaksas
  aizdevumus, jo es bijas Dieva, un aizdevejs nevar pienemt chances.only intereset personai butu
  contanct mums uz musu privety e-pastu: (edwardkennethcredit@gmail.com)
  Mes dodam aizdevumus privatpersonam, uznemumiem un sadarboties neatkarigi
  no vinu gimenes stavokla, dzimuma, religijas, un vieta, bet ir jabut juridiskai
  nozime atmaksat aizdevumu noteiktaja laika, un stingri, lai butu
  cienigs uzticibas ..
  Paldies par sapratni..
  Sveicieni No Mr.Kenneth E

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. SCAMMERS DRAINED AND RUINED ME FINANCIALLY AND LEFT ME HOMELESS BUT THANKS TO PROSPER LOAN PLC:- prosperloanplc@gmail.com or call +1(205) 224-8709 .

   Greetings to everyone, Life they say is full of deceit. No torture and pain can be compare to what i Theresa L. Bernard experience in the hands of scammers, I trusted the words of those fake loan lenders without verifying, I lost more than $12,500 in the quest of obtaining a loan i sold my car defaulted in my bills but i keep on falling victim my life has been piece of trash full of mess. My kids dropped out of school, My bank denied me credit because my credit score was down already. Until last week a very close friend told me that she got a loan from PROSPER LOAN PLC that i should also give it a try. Not having an option I contacted them with a heart full of sorrow and skepticism i shyly follow their procedures comply to their policy, I was waiting for the bad news like every other loan company i contacted gave me then i receive a credit alert that my bank account has been credited with $250,000 which i initially applied for instantly tears of joy roll out of my eyes because I never believe it will come through. Whenever you are in need of any kind of loan don't be a prey and contact the one true loan company via their information. Email: prosperloanplc@gmail.com or Call +1(205) 224-8709. And receive your financial breakthrough. /.......

   Dzēst
 2. Sveiki, es esmu Janet Robort kundzi, privet aizdevumu aizdevējs, kas dod dzīves laikā iespēja loan.Do jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai nomaksātu savus parādus vai jums ir nepieciešams kredīts, lai uzlabotu savu biznesu?
  Jūs esat devusies uz bankām un citām finanšu iestādēm palīdzību un vēl bez palīdzības no viņiem? Vai jums ir nepieciešams hipotēku vai konsolidāciju aizdevumu, meklēt ne vairāk šodien, jo mēs sniegsim atbildes uz Jūsu
  finanšu problēmas.Mēs aizdod līdzekļus indivīdam samaksāt rēķinus, uzlabot biznesa un mēs arī sniegt finansiālu palīdzību, kas ir slikta credit.we dodam no aizdevuma 2%, un mēs piedāvājam arī konfidenciālu palīdzību indivīdiem un grupām
  kas nepieciešams mūsu assistance.contact mums šodien pie janetrobort@gmail.com un jums būs priecīgs jūs

  AtbildētDzēst
 3. Sveiki, es esmu Leonardo Sanchez kungs, privāts aizdevumu aizdevējs, kas dod dzīves laikā alternatīvās aizdevumus. Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai notīrītu savu parādu vai jums ir nepieciešama kapitāla aizdevumu, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir noraidīts ar bankām un citām finanšu iestādēm? Vai jums ir nepieciešams konsolidāciju aizdevumu vai hipotēku? Redzēt ne vairāk, jo mēs esam šeit, lai visiem jūsu finanšu problēmas pagātnē. Mēs aizdevuma līdzekļus privātpersonām nepieciešama finansiāla palīdzība, kas ir slikta kredītu vai nepieciešama nauda, lai samaksāt rēķinus, ieguldīt uz uzņēmējdarbību likmi 2%. Es vēlos izmantot šo mediju, lai informētu Jūs, ka mēs padarīt uzticamu un saņēmēju palīdzību, un būs gatava piedāvāt jums aizdevumu. Tāpēc sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: (Sanchezloanfirm@gmail.com)

  AtbildētDzēst
 4. Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai atrisinātu savas finansiālās vajadzības, mēs piedāvājam aizdevumu sākot no $ 5,000.00 līdz $ 10,000,000.00 Max, mēs esam uzticami, efektīvi, Ātrs un dinamisks, Nr kredīta pārbaude, un 100% garantēta Mēs piedāvājam aizjūras aizdevumus visiem noteikumiem šeit. mēs arī sniedz out kredītu eiro, mārciņas un dolāri. Procentu likme, kas piemērojama visiem aizdevumiem ir 2%, ja jūs interesē saņemtu atpakaļ pie mums Via (francisefirm@outlook.com) ar zemāk informāciju:

  Tavs pilnais vārds:
  Valsts:
  pilsēta:
  adrese:
  Summa Needed:
  ilgums:
  Age:
  Sex:
  Nodarbošanās:
  telefona numurs:

  AtbildētDzēst


 5. Real liecība par nopietnu iegūto aizdevumu


  Sveiki,

  Kad bankas vai radinieki nevar tev sekot, tas ir labi zināt, ka ir savstarpēja kaut kur. Attiecībā uz jebkuru aizdevumu starp īpaši sūtīt vēstules tieši uz to, ko kungs ietver nosaukumu manu Guilabert kas atbilst 72 stundās. Pateicoties viņam, šodien es izdodas savilkt galus kopā, un es būšu pateicīgs viņam visu savu dzīvi.
  Sazinieties, ja jums ir nepieciešams, lai jūsu vajadzībām nopietni un ātri.

  Šeit ir viņa e-pasts: wald_dietrich@outlook.fr
  Šeit ir viņa e-pasts: wald_dietrich@outlook.fr
  Šeit ir viņa e-pasts: wald_dietrich@outlook.fr

  "No jūsu aizdevumu līdz 100% pēc pieņemšanas savā mapē garantija" esat apmierināts ar viņu "

  Ar cieņu.

  AtbildētDzēst
 6. Real liecība par nopietnu iegūto aizdevumu


  Sveiki,

  Kad bankas vai radinieki nevar tev sekot, tas ir labi zināt, ka ir savstarpēja kaut kur. Attiecībā uz jebkuru aizdevumu starp īpaši sūtīt vēstules tieši uz to, ko kungs ietver nosaukumu manu Guilabert kas atbilst 72 stundās. Pateicoties viņam, šodien es izdodas savilkt galus kopā, un es būšu pateicīgs viņam visu savu dzīvi.
  Sazinieties, ja jums ir nepieciešams, lai jūsu vajadzībām nopietni un ātri.

  Šeit ir viņa e-pasts: wald_dietrich@outlook.fr
  Šeit ir viņa e-pasts: wald_dietrich@outlook.fr
  Šeit ir viņa e-pasts: wald_dietrich@outlook.fr

  "No jūsu aizdevumu līdz 100% pēc pieņemšanas savā mapē garantija" esat apmierināts ar viņu "

  Ar cieņu.

  AtbildētDzēst
 7. Labdien.
  Es esmu aizdevējs atzina gandrīz visos kontinentos un man ir 25.720.000 €, kas būs mani privāto īsā un ilgā termiņā, sākot no 1000 € līdz bezgalībai jebkuram nopietni spējīgs izdarīt pareizu un labu atlaidi fondus aizdevumu kapitālu. 3 % procentu atkarībā no gatava summa gadā jo īpaši būs nepārkāpj likumu par augļošanu. Jūs varat maksāt vairāk nekā 5 līdz 25 gadiem vai vairāk, atkarībā no gatava apjoma maksimums. Lai iegūtu vairāk informācijas, jūs varat sazināties ar mani pa e-pastu: leferfrancisjean@gmail.com

  AtbildētDzēst
 8. Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai samaksāt rēķinus? Vai jums ir nepieciešams
  personas vai uzņēmuma aizdevumu? Ir nepieciešams kredīts, lai dažādi
  citiem mērķiem? Ja jā, lūdzu, sazinieties ar mums šodien pie
  (AustineDan413@gmail.com) aizdevumam.
  Mēs piedāvājam lielāko aizdevumu 5,000.000.00 $. Mēs piedāvājam
  aizdevums @ 3% fiksētā procentu likme uz laiku,
  1-20 gadiem. Mēs dodam divus mēnešus labvēlības periodu pirms
  ikmēneša maksājums sākas. Tātad, ja jūs interesē,
  lūdzu, aizpildiet zemāk esošo formu un atgriezties pie mums, jo
  drīz vien iespējams pārstrādei.
  Pilnais vārds: ...................
  Dzimums: ...................
  Age: .....................
  Adrese: ................
  Pilsēta: .......................
  Valsts: ..................
  Kredīta summa: ..............
  Ilgums aizdevums: .............
  Telefona numurs: ................
  personu skaits: ...................
  Mēneša ienākumi: ..............
  Aizdevuma mērķis: .................
  Vai esat prasījis aizdevumu pirms? .............

  AtbildētDzēst
 9. Jums vajag steidzamu kredītu, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, vai jums ir nepieciešams kredīts refinansēt, jums nepieciešams aizņēmumu, lai nomaksātu parādu? Vai jums ir nepieciešams iegādāties mašīnu vai māju aizdevumu? Ja jā, jāuztraucas ne vairāk, mēs piedāvājam visu veidu aizdevumu pieņemamām procentu likmi bez kredīta pārbaude! sazinieties ar mums jau šodien pa e-pastu. (co.operateloanservice@gmail.com) (+ 1-617-934-1393)
  Mēs piedāvājam aizdevumus visiem mērķiem. Šodien un saņemt finansējumu 3 darba dienu laikā.
  -Minimālā aizdevuma summa: € 2, 000.00
  -Maksimālā aizdevuma summa: € 100,000,000.00
  -Procentu likme: 3 % gadā
  Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mums pa e-pastu (co.operateloanservice@gmail.com) (+ 1-617-934-1393)

  AtbildētDzēst
 10. aizdevums piedāvājums

  Vai jums ir nepieciešams kredīts, vai jūs meklējat legit aizdevumu piedāvājumu, un jūs nevarat atrast vienu? Mēs vēlamies, lai jūs zināt, ka mēs esam šeit, lai dotu jums labāko no mūsu veids, lai pārliecinātos, ka jums no šīs nabadzības, sazinieties ar mums šodien celyndestine@gmail.com~~dobj mēs garantēt, kad jūs saņemtu atpakaļ pie mums jums būs smaids, kad jūs saņemsiet savu aizdevumu

  AtbildētDzēst
 11. Nepieciešams steidzami aizdevumu, lai nomaksātu savus parādus? Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai sāktu jaunu biznesu? Vai jums ir nepieciešams personas aizdevumu? Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumu pie procentu likmi 2%. Sazinieties ar mums šodien par e-pastu: (augustinejunio@gmail.com)

  AtbildētDzēst
 12. Sky World aizdevums Firm, mēs dot aizdevumus ar procentu likmi 0f 3%.
   

  Laba diena Sir / ma am.

  Mēs esam privāts uzņēmums, un mēs piedāvājam aizdevumus ar zemām procentu likmēm, nosakot aizdevuma summa ir starp 100000000 aizdevuma noteikumus 1000 $ dolāru aizdevumu uzņēmējdarbības attīstībai: EDGE / uzņēmējdarbības paplašināšanai konkurētspēju.

  Mēs piedāvājam dažādus aizdevumu

  * Personas Aizdevumi (nodrošināto un nenodrošināto)
  * Business Aizdevumi (nodrošināto un nenodrošināto)
  * Consolidation Loan
    

  Mēs pateicamies, ka veltījāt laiku, lai izlasītu šo reklāmu.
  Lai iegūtu vairāk informācijas un izmeklēšanas, sūtīt e-pastu uz mums šodien
  skyworldloanfirm@gmail.com

  NO Avansa maksājumi.

  Sarah Williams.

  AtbildētDzēst
 13. Sveiki,
  Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka Mr.FERNANDO CARLOS JUAN, laba reputācija privātu aizdevumu aizdevējs ir atvērusi ekonomisko iespēju visiem, kam nepieciešama jebkāda finansiāla atbalsta. Jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai notīrītu savu parādu vai nepieciešama mājas kapitāla. aizdevums, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir noraidīts ar bankas un citas finanšu iestādes? Redzēt ne tālāk, jo mēs esam šeit, lai visiem jūsu finanšu problēmas. Mēs nodrošināti aizdevumi ar procentu likmi 2% privātpersonu, uzņēmumu un sabiedrības skaidrā un saprotamā veidā, noteikumiem un nosacījumiem. Nav kredīta pārbaude nepieciešama, 100% garantēta. Rakstiet mums: (FERNANDOCARLOSJUAN@GMAIL.COM)

  AtbildētDzēst
 14. Sveiki,
  Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka Mr.FERNANDO CARLOS JUAN, laba reputācija privātu aizdevumu aizdevējs ir atvērusi ekonomisko iespēju visiem, kam nepieciešama jebkāda finansiāla atbalsta. Jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai notīrītu savu parādu vai nepieciešama mājas kapitāla. aizdevums, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir noraidīts ar bankas un citas finanšu iestādes? Redzēt ne tālāk, jo mēs esam šeit, lai visiem jūsu finanšu problēmas. Mēs nodrošināti aizdevumi ar procentu likmi 2% privātpersonu, uzņēmumu un sabiedrības skaidrā un saprotamā veidā, noteikumiem un nosacījumiem. Nav kredīta pārbaude nepieciešama, 100% garantēta. Rakstiet mums: (FERNANDOCARLOSJUAN@GMAIL.COM)

  AtbildētDzēst
 15. Sveiki,
  Tas ir, lai informētu plašu sabiedrību, ka Mr.FERNANDO CARLOS JUAN, laba reputācija privātu aizdevumu aizdevējs ir atvērusi ekonomisko iespēju visiem, kam nepieciešama jebkāda finansiāla atbalsta. Jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai notīrītu savu parādu vai nepieciešama mājas kapitāla. aizdevums, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir noraidīts ar bankas un citas finanšu iestādes? Redzēt ne tālāk, jo mēs esam šeit, lai visiem jūsu finanšu problēmas. Mēs nodrošināti aizdevumi ar procentu likmi 2% privātpersonu, uzņēmumu un sabiedrības skaidrā un saprotamā veidā, noteikumiem un nosacījumiem. Nav kredīta pārbaude nepieciešama, 100% garantēta. Rakstiet mums: (FERNANDOCARLOSJUAN@GMAIL.COM)

  AtbildētDzēst
 16. Sveiki man ir liecība, lai jums .
  Šeit ir viņa e-pasta adrese : robertodupp@gmail.com

  Pēc daudzajiem noraidījumiem ierakstu ar bankām, un daudzi upuri scam cilvēki bez sirds,man bija mana aizdevuma 6000 eiro 72 h. sākotnēji es domāju, ka ne, bet mana ziņkārība uzstāja mani mēģināja, bet galu galā man bija iespēja, lai iegūtu šo aizdevumu, ka mani atbrīvot no šī strupceļa, kurā es dzīvoju. Es tikai šī daļa, kas jums informēti tātad tagad jūs zināt, kas jūs adrese, ja jums būs nepieciešams,savu e-pasta adresi : robertodupp@gmail.com
  Sazinājās-ja jums ir nepieciešams

  AtbildētDzēst
 17. Ocean Aizdevēji un Hipotēkas Limited maziem un liela apjoma aizdevumiem. Mēs dodam no aizdevuma pie 2% procentu likmi, mūsu speciālisti ir nākt palīgā cilvēkiem, kam nepieciešama nauda, un par to, ko mēs ieliekam mūsu pakalpojumus par labu katram cilvēkam. Lai palielinātu skaitu mūsu darbību un dotu iespēju sasniegt, mēs piešķirt naudas aizdevumus ikvienai personai, noraizējies vai kurai finansiālas grūtības nekustamā īpašuma iegādei, lauksaimniecības projektu paveikto vai citā būvniecības projektu, un cita veida. Ja mūsu piedāvājums interesēs, lūdzu, sazinieties ar us.Email Adrese; oceanlenders05@gmail.com

  AtbildētDzēst
 18. Sveiki, es esmu FRANKLIN BLISS kundze, privāts aizdevumu aizdevējs, kas dod dzīves laikā alternatīvās aizdevumus. Vai jums ir nepieciešams kredīts steidzami, lai nomaksātu savus parādus, vai jums ir nepieciešams kredīts, lai uzlabotu savu biznesu? Jums ir noraidīti ar bankām un citām finanšu iestādēm? Vai jums ir nepieciešams konsolidāciju aizdevumu vai hipotēku? meklējat vairāk, jo mēs esam šeit, lai visas jūsu finanšu problēmas lieta par pagātni. Mēs aizdod līdzekļus privātpersonām nepieciešama finansiāla palīdzība, kas ir slikta kredītu vai nepieciešama nauda, lai samaksāt rēķinus, ieguldīt uz uzņēmējdarbību ar likmi 2%. Es vēlos izmantot šo mediju, lai informētu Jūs, ka mēs piedāvājam uzticamu un saņēmēju palīdzību, un būs gatava piedāvāt aizdevumu. Tāpēc sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: franklinbliss40@gmail.com

  AtbildētDzēst
 19. Es vēlos sirsnīgi pateikties mr westhood, apexloans@yahoo.com, man dota aizdevumu. ir bijis scammed 6000 eiro ar dažādiem viltus lenders.i redzēja liecību par kā draugs izsniegtais aizdevums apexloans internetā. un es pieteicos un i got manu aizdevumu 24h. Ja jums ir nepieciešama aizdevumu šodien pieteikties pa e-pastu; apexloans@Yahoo.com

  AtbildētDzēst
 20. Dear Sir / Madam

  AIZDEVUMA cik ātri vien iespējams noteiktajā 2days. Jose Micro finanšu fonds Plc Tirdzniecības un Personal, X-mas Loan, House Loan 2% procentu rate.Interested personām ir sazināties ar kredītspeciālistu pa e-pastu ar zemāk informāciju:
  VĀRDS: ..... Uzvārds: ...... VALSTS: ....... Tālruņa numurs: ..... Nodarbošanās: ...... AGE: ...... ....... SEX: ...... Ģimenes stāvoklis: ...... Kredīta summa nepieciešami: ...... Ikmēneša ienākumi ...... AIZDEVUMA ILGUMS: ..... .Officer Name: Loan Investment piedāvājums E-pasts: josedennisonloans007@googlemail.com
  Paldies un Dievs svētī
  Sveicieni,

  Jāzepa mr

  AtbildētDzēst
 21. Dear Sir / Madam

  AIZDEVUMA cik ātri vien iespējams noteiktajā 2days. Jose Micro finanšu fonds Plc Tirdzniecības un Personal, X-mas Loan, House Loan 2% procentu rate.Interested personām ir sazināties ar kredītspeciālistu pa e-pastu ar zemāk informāciju:
  VĀRDS: ..... Uzvārds: ...... VALSTS: ....... Tālruņa numurs: ..... Nodarbošanās: ...... AGE: ...... ....... SEX: ...... Ģimenes stāvoklis: ...... Kredīta summa nepieciešami: ...... Ikmēneša ienākumi ...... AIZDEVUMA ILGUMS: ..... .Officer Name: Loan Investment piedāvājums E-pasts: josedennisonloans007@googlemail.com
  Paldies un Dievs svētī
  Sveicieni,

  Jāzepa mr

  AtbildētDzēst
 22. Sveiki, es esmu FRANKLIN BLISS kundze, privāts aizdevumu aizdevējs, kas dod dzīves laikā alternatīvās aizdevumus. Vai jums ir nepieciešams kredīts steidzami, lai nomaksātu savus parādus, vai jums ir nepieciešams kredīts, lai uzlabotu savu biznesu? Jums ir noraidīti ar bankām un citām finanšu iestādēm? Vai jums ir nepieciešams konsolidāciju aizdevumu vai hipotēku? meklējat vairāk, jo mēs esam šeit, lai visas jūsu finanšu problēmas lieta par pagātni. Mēs aizdod līdzekļus privātpersonām nepieciešama finansiāla palīdzība, kas ir slikta kredītu vai nepieciešama nauda, lai samaksāt rēķinus, ieguldīt uz uzņēmējdarbību ar likmi 2%. Es vēlos izmantot šo mediju, lai informētu Jūs, ka mēs piedāvājam uzticamu un saņēmēju palīdzību, un būs gatava piedāvāt aizdevumu. Tāpēc sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: franklinbliss40@gmail.com

  AtbildētDzēst
 23. EAGLES AIZDEVUMS LIMITED PAR ASV valsts of America.
  Piedāvā zemu procentu aizdevumu 2% atlikušajiem mēnešiem 2016. gadā.

  Tālruņa numurs: +18653126336
  E-pasts: eaglesloanlimited@gmail.com
  ================================================== ==========

  AtbildētDzēst
 24. Sveiki, es esmu Jonna kungs, privāts naudas aizdevējs jums ir nepieciešams kredīts, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, vai maksāt savus rēķinus un korporatīvo finanšu nekustamo īpašumu un jebkuras uzņēmējdarbības finansēšanas veidus. Es arī piedāvāt Kredīti privātpersonām, uzņēmumiem un institūcijām ir 2% procentu likmi. Es dodu no aizdevuma nopietni domājošiem cilvēkiem, kas interesējas par aizdevumu, ja interese kontakts šo e-pastu: jonnafinance@outlook.com

  AtbildētDzēst
 25. Sveiki !!! Ignorēt, to laiku, lai izlasītu !!! SECURITY ALL !!!
  Es pateicos visiem, kas atspoguļo reālās aizdevējiem par sociālajiem tīkliem. Auto; ja es varētu atrast peli sākumā šī mēneša pateicības
  šis cilvēks CHAPEL BRUNO kungs, ka mans padarot aizdevumu pēc tam man bija sazinājies kredītu bez jebkādām problēmām my home, jo man bija darītsaizdevums pie mana bankas, ka es nevaru atmaksāt vairāk es iestrēdzis uz manu bankas, un ka man vajadzēja ārkārtas naudu par manu
  projektu un nokārtot savus parādus bankai un restartēt biznesa .Franchement, es esmu diezgan apmierināts pēc 48 stundām Es runāju ar
  vairāki kolēģi, kuri ir saņēmuši arī aizdevumus Bruno Chapelle kungu bez raizēm, jo ​​viņu apstākļi ir ļoti labvēlīgi. viņi
  aizdevumi 2000 eiro līdz 5.000.000 eiro ar procentu likmi 2% atmaksājamās no 2 līdz 70 gadiem. Es atstāju jums adresi, lai nosūtītu savu
  lietojumprogrammas.
  E-pasts: servicechapellebruno@gmail.com
  PS: izplatīt ziņu, lai palīdzētu tiem, kam nepieciešama veiksmi jums

  AtbildētDzēst
 26. Sveiki !!! Ignorēt, to laiku, lai izlasītu !!! SECURITY ALL !!!
  Es pateicos visiem, kas atspoguļo reālās aizdevējiem par sociālajiem tīkliem. Auto; ja es varētu atrast peli sākumā šī mēneša pateicības
  šis cilvēks CHAPEL BRUNO kungs, ka mans padarot aizdevumu pēc tam man bija sazinājies kredītu bez jebkādām problēmām my home, jo man bija darītsaizdevums pie mana bankas, ka es nevaru atmaksāt vairāk es iestrēdzis uz manu bankas, un ka man vajadzēja ārkārtas naudu par manu
  projektu un nokārtot savus parādus bankai un restartēt biznesa .Franchement, es esmu diezgan apmierināts pēc 48 stundām Es runāju ar
  vairāki kolēģi, kuri ir saņēmuši arī aizdevumus Bruno Chapelle kungu bez raizēm, jo ​​viņu apstākļi ir ļoti labvēlīgi. viņi
  aizdevumi 2000 eiro līdz 5.000.000 eiro ar procentu likmi 2% atmaksājamās no 2 līdz 70 gadiem. Es atstāju jums adresi, lai nosūtītu savu
  lietojumprogrammas.
  E-pasts: servicechapellebruno@gmail.com
  PS: izplatīt ziņu, lai palīdzētu tiem, kam nepieciešama veiksmi jums

  AtbildētDzēst
 27. Sveiki !!! Ignorēt, to laiku, lai izlasītu !!! SECURITY ALL !!!
  Es pateicos visiem, kas atspoguļo reālās aizdevējiem par sociālajiem tīkliem. Auto; ja es varētu atrast peli sākumā šī mēneša pateicības
  šis cilvēks CHAPEL BRUNO kungs, ka mans padarot aizdevumu pēc tam man bija sazinājies kredītu bez jebkādām problēmām my home, jo man bija darītsaizdevums pie mana bankas, ka es nevaru atmaksāt vairāk es iestrēdzis uz manu bankas, un ka man vajadzēja ārkārtas naudu par manu
  projektu un nokārtot savus parādus bankai un restartēt biznesa .Franchement, es esmu diezgan apmierināts pēc 48 stundām Es runāju ar
  vairāki kolēģi, kuri ir saņēmuši arī aizdevumus Bruno Chapelle kungu bez raizēm, jo ​​viņu apstākļi ir ļoti labvēlīgi. viņi
  aizdevumi 2000 eiro līdz 5.000.000 eiro ar procentu likmi 2% atmaksājamās no 2 līdz 70 gadiem. Es atstāju jums adresi, lai nosūtītu savu
  lietojumprogrammas.
  E-pasts: servicechapellebruno@gmail.com
  PS: izplatīt ziņu, lai palīdzētu tiem, kam nepieciešama veiksmi jums

  AtbildētDzēst
 28. Sveiki !!! Ignorēt, to laiku, lai izlasītu !!! SECURITY ALL !!!
  Es pateicos visiem, kas atspoguļo reālās aizdevējiem par sociālajiem tīkliem. Auto; ja es varētu atrast peli sākumā šī mēneša pateicības
  šis cilvēks CHAPEL BRUNO kungs, ka mans padarot aizdevumu pēc tam man bija sazinājies kredītu bez jebkādām problēmām my home, jo man bija darītsaizdevums pie mana bankas, ka es nevaru atmaksāt vairāk es iestrēdzis uz manu bankas, un ka man vajadzēja ārkārtas naudu par manu
  projektu un nokārtot savus parādus bankai un restartēt biznesa .Franchement, es esmu diezgan apmierināts pēc 48 stundām Es runāju ar
  vairāki kolēģi, kuri ir saņēmuši arī aizdevumus Bruno Chapelle kungu bez raizēm, jo ​​viņu apstākļi ir ļoti labvēlīgi. viņi
  aizdevumi 2000 eiro līdz 5.000.000 eiro ar procentu likmi 2% atmaksājamās no 2 līdz 70 gadiem. Es atstāju jums adresi, lai nosūtītu savu
  lietojumprogrammas.
  E-pasts: servicechapellebruno@gmail.com
  PS: izplatīt ziņu, lai palīdzētu tiem, kam nepieciešama veiksmi jums

  AtbildētDzēst
 29. Es vēlos pateikties apexloans@yahoo.com aizdevumi dota man 70000 eiro aizdevumu. Ja jums ir nepieciešama steidzamu kredītu, izvairītos no bijis scammed ar viltus aizdevējiem kontaktpersona legit sabiedrība caur e-pastu apexloans@yahoo.com, lai saņemtu aizdevumu

  AtbildētDzēst
 30. Aizdevuma piedāvā ĀTRU UN GODĪGI ( garez.sabine@gmail.com )
  Labdien,
  Es dotācijas, kredītus, lai visi cilvēki, kas nosaka finansiāli.
  Mans piedāvājums ir ierobežota līdz eur 500 000, bet procentu likme-2.90 %.
  Kā rezultātā manu finansiālo atbalstu, es piešķirt par maksimāli 25 gadiem.
  Faktiski finanšu nepieciešams, lūdzu, sazinieties ar mani suite, lietotājam draudzīgs, lai saņemtu finanšu atbalstu.
  Mans e-pasts ir šādas: garez.sabine@gmail.com
  Prieks lasīt.

  AtbildētDzēst
 31. Aizdevuma piedāvā ĀTRU UN GODĪGI ( garez.sabine@gmail.com )
  Labdien,
  Es dotācijas, kredītus, lai visi cilvēki, kas nosaka finansiāli.
  Mans piedāvājums ir ierobežota līdz eur 500 000, bet procentu likme-2.90 %.
  Kā rezultātā manu finansiālo atbalstu, es piešķirt par maksimāli 25 gadiem.
  Faktiski finanšu nepieciešams, lūdzu, sazinieties ar mani suite, lietotājam draudzīgs, lai saņemtu finanšu atbalstu.
  Mans e-pasts ir šādas: garez.sabine@gmail.com
  Prieks lasīt.

  AtbildētDzēst
 32. Get bagāts šodien un uzņemties risku pārveidot savu life.Try un saņemt tukšu ATM karti šodien no (MR Wandy) un būt starp laimīgo tiem, kuri gūst labumu no šīs card.This ATM karti ir tukša kopa karti, spēj hakeru jebkurā bankomātā visā pasaulē. Man ir jāzina par šo tukšu ATM karti, kad es meklēju darbu internetā apmēram mēnesi ago..It patiešām izmainīja manu dzīvi uz visiem laikiem, un tagad es varu teikt, es esmu bagāts, jo es esmu dzīva liecība. Jo mazāk naudas man vienā dienā ar šo karti ir $ 3,000.Every tagad un pēc tam saglabāt sūknēšanas naudu manā kontā. Lai gan nelikumīga, nepastāv risks tikt pieķertiem, jo tas ir ieprogrammēts tā, ka tā nevar izsekot, bet arī tehniku, kas padara neiespējamu CCTV atklāt you..For informāciju par to, kā iegūt jums šodien, e-pasta hakeri : wandyhackersworld88@gmail.com

  AtbildētDzēst
 33. Get bagāts šodien un uzņemties risku pārveidot savu life.Try un saņemt tukšu ATM karti šodien no (MR Wandy) un būt starp laimīgo tiem, kuri gūst labumu no šīs card.This ATM karti ir tukša kopa karti, spēj hakeru jebkurā bankomātā visā pasaulē. Man ir jāzina par šo tukšu ATM karti, kad es meklēju darbu internetā apmēram mēnesi ago..It patiešām izmainīja manu dzīvi uz visiem laikiem, un tagad es varu teikt, es esmu bagāts, jo es esmu dzīva liecība. Jo mazāk naudas man vienā dienā ar šo karti ir $ 3,000.Every tagad un pēc tam saglabāt sūknēšanas naudu manā kontā. Lai gan nelikumīga, nepastāv risks tikt pieķertiem, jo tas ir ieprogrammēts tā, ka tā nevar izsekot, bet arī tehniku, kas padara neiespējamu CCTV atklāt you..For informāciju par to, kā iegūt jums šodien, e-pasta hakeri : wandyhackersworld88@gmail.com

  AtbildētDzēst
 34. Es saņēmu savu jau ieprogrammēts un aizklāti ATM karti
  atsaukt ne vairāk kā $ 50,000 dienā maksimāli 20
  dienas. Es esmu tik priecīgs par to, jo es got mine pagājušajā nedēļā
  un man ir izmantoti, lai iegūtu $ 100,000. Georg Bednorz Hakeri dod
  ārā karti tikai, lai palīdzētu nabadzīgajiem un trūcīgajiem, lai gan tas ir nelikumīgs, bet tas
  ir kaut kas jauks un viņš nav kā citi scam izliekoties
  ir tukšās ATM kartes. Un neviens izpaužas nozvejotas kad
  izmantojot karti. get yours no Georga Bednorz hakeriem. Just Uzrakstīt
  līdz georgbednorzhackers@gmail.com

  AtbildētDzēst
 35. Vai jums ir nepieciešams kredīts? Mēs varam palīdzēt!

  Nepieciešama steidzama atbildes reakcijas U ekonomiskās situācijas, vai jums ir slikta kredītu vai nepieciešama nauda, lai samaksāt rēķinus un ieguldīt sevi un finansiālā situācija jūsu ģimenes biznesa dzīves mainās plāni? Uztraukties ne vairāk kā NANNELI Hasli AIZDEVUMA SEVRICES, uzticamību saņēmējs palīdzība būs šeit pirkstu galiem, lai palīdzētu atrisināt finansiālās problēmas. Mūsu pakalpojums ir ērti, jo mēs esam laimīgi, mēs piedāvājam jums aizdevumu atlaidi 2% apmierinātību. Vairāk pētījumu un pieprasījumi, lūdzu sazinieties: nannelihasli@outlook.com


  Sazinieties ar mums šodien 24/7 pakalpojumus.

  nannelihasli@outlook.com

  Ar cieņu,
  Mrs. Nanneli Hasli
  nannelihasli@outlook.com

  AtbildētDzēst
 36. HACK ATM UN kļūt bagāts ŠODIEN
  Jūs var kapāt un ielauzties bankas drošības bankomāts, neveicot
  lielgabali vai jebkurš ierocis. Kā tas ir iespējams? Vispirms mums ir jāmācās
  Par rokasgrāmata uzlauzt bankomāti un banku konti, kā ATM
  MACHINE DARBI. Ja jums ir bankā jūs uzzināt, ka ar naudu
  ATM MACHINE tiek piepildīts labi iekšā mājā, kur mašīna ir
  būvēts ar pietiekamu drošību .Lai banalizēt šo mašīnu mums ir jāizstrādā īpašas
  tukšs ATM Card kuru jūs varat izmantot jebkurā bankomāts visā pasaulē. šis
  karte ir ieprogrammēts, un to var izņemt 8000 USD 24 stundu laikā jebkurā
  valūta jūsu valstī izmantot nav bankomāti tukšu ATM
  Karti nevar iekļūt to, jo tas ir ieprogrammēts ar dažādiem
  Rīki un programmatūra, pirms tā tiks nosūtīta uz jums. Karte padarīs
  drošības kameras darbības traucējums tajā konkrētā laikā, kamēr tas ir
  paveikts ar
  darījums jūs nekad nevar izsekot. tas arī ir tehnika, kas padara
  neiespējamu CCTVs atklāt jums, tur ir tik daudz citu hacker
  tur kuru pretendē būt reāls jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, viņi nekad nevar
  izveidot šo karti visi viņi vēlas, ir jūsu nauda. neviens ATM karti
  var būt iespējai
  atsaukt $ 50,000 USD katru dienu, kas ir iespējams, iegūt karti, būs
  nosūtīt uzņēmumam adrešu informāciju, lai mēs varētu turpināt nosūtīt kartīti
  jums, kad jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem. Jūs varat
  sazināties ar mums
  e-pastu tagad americapressblankatmcard@gmail.com
  Labākais veids, kā labu summu sākt labs bizness, vai sākt dzīvot A
  LABA DZĪVE


  AtbildētDzēst
 37. HACK ATM UN kļūt bagāts ŠODIEN
  Jūs var kapāt un ielauzties bankas drošības bankomāts, neveicot
  lielgabali vai jebkurš ierocis. Kā tas ir iespējams? Vispirms mums ir jāmācās
  Par rokasgrāmata uzlauzt bankomāti un banku konti, kā ATM
  MACHINE DARBI. Ja jums ir bankā jūs uzzināt, ka ar naudu
  ATM MACHINE tiek piepildīts labi iekšā mājā, kur mašīna ir
  būvēts ar pietiekamu drošību .Lai banalizēt šo mašīnu mums ir jāizstrādā īpašas
  tukšs ATM Card kuru jūs varat izmantot jebkurā bankomāts visā pasaulē. šis
  karte ir ieprogrammēts, un to var izņemt 8000 24 stundu laikā jebkurā
  valūta jūsu valstī izmantot nav bankomāti tukšu ATM
  Karti nevar iekļūt to, jo tas ir ieprogrammēts ar dažādiem
  Rīki un programmatūra, pirms tā tiks nosūtīta uz jums. Karte padarīs
  drošības kameras darbības traucējums tajā konkrētā laikā, kamēr tas ir paveikts ar
  darījums jūs nekad nevar izsekot. tas arī ir tehnika, kas padara
  neiespējamu CCTVs atklāt jums, tur ir tik daudz citu hacker
  tur kuru pretendē būt reāls jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, viņi nekad nevar
  izveidot šo karti visi viņi vēlas, ir jūsu nauda. neviens ATM karti var būt iespējai
  atsaukt $ 50,000 USD katru dienu, kas ir iespējams, iegūt karti, būs
  nosūtīt uzņēmumam adrešu informāciju, lai mēs varētu turpināt nosūtīt kartīti
  jums, kad jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem. Jūs varat sazināties ar mums
  e-pasts tagad @ blankatmcardorg@gmail.com
  Labākais veids, kā labu summu sākt labs bizness, vai sākt dzīvot A
  LABA DZĪVE

  AtbildētDzēst
 38. Sveiki dārgie draugi,
  Es esmu atrast daudz cilvēku ir nepieciešama nauda, lai finansētu visu veidu lietas, vai ir parādi, faktiski gandrīz ikvienam, lai būtu reālāks. Lai cīnītos pret nabadzību un finansiālā atstumtība, esmu gatavs kredītu nodrošināšanu (privātpersonām, uzņēmumiem, piemēram, asociācijām) nepatikšanas vai meklē palīdzību, lai atrisinātu dažas no savām finanšu problēmām vai uzsākt uzņēmējdarbību.
  Lūdzu, lūdzu, sazinieties ar mani pa e-pastu, ja jūs interesē. Mana adrese: cassandrabazarov@gmail.com tad iet uz priekšu. Sazinieties ar mani, lai atrastu gandarījumu Jūsu problēmu.
  paldies

  AtbildētDzēst
 39. Laba diena,
  Tas ir mans pazemīgs prieks celt jūsu namdurvīm, tad
  labāko aizdevuma finansēšanas ieguldījumu iespējām.
  Mēs KPHOL DUBAI izprast problēmas iegūt
  apstiprināja aizdevumu ar mazāk nekā zvaigžņu kredīta score, un
  vēsture. Tas ir iemesls, kāpēc mēs esam specializējušies daudzus gadus
  apkalpo un apstrādes apstiprināšanu aizdevumi privātpersonām
  kam nav šādu kredīta rādītājus. Mēs piedāvājam biznesa aizdevumu,
  mājokļu kredīti, un tik daudzi citi, kā arī segtu visas
  Aizdevums ir nepieciešams ar aizraujošu procentu likmēm un bez piepūles
  maksājumu plāni.
  Mēs strādājam, lai paplašinātu mūsu starptautisko
  portfolio globāli un finansēšanas projekti veidā parāda
  finansējums no $ 1 Million un augstāk.
  Šis finansējums programma ļauj klientam baudīt zemu interesi
  atmaksāšanās tik zema kā 3-4% gadā uz laiku no 8-7
  gadiem. Mēs varam arī apstiprināt personīgās un biznesa aizdevumiem
  no melodija no $ 100,000.00 USD līdz 1,000,000.00 $ USD
  atkarībā no biznesa. Mēs pašlaik nodrošina
  finansējums:
  * Start-Up Franchise
  * Biznesa iegāde
  * Business Expansion
  * Commercial Real Estate pirkums
  * Līguma izpildi
  Mūsu mērķis ir, lai varētu palīdzēt visiem, cik vien iespējams,
  neatkarīgi no tā, ko jūsu kredīta ziņojumu ir ko teikt. Mēs neesam
  izveidot mūsu kompānija diskriminēt.
  Mēs būtu priecīgi saņemt Jūsu Kopsavilkums /
  Projekta plāns, kā arī pieņemot NDA. Tā ir mūsu firma
  atrisināt to cītīgi piedalīties jebkurā izdevīgā projektā jūsu
  izvēle ar skatu uz finansējumu un sniegt aizdevumu ar atvieglotiem
  piemēram.
  E-pasts jūsu projekti kopsavilkumu mums uz:
  Adamfredloanfirm@outlook.com vai Adamfredloanfirm@yahoo.com

  Ar laba vēlējumiem,
  Ahmet Gur.

  AtbildētDzēst
 40. Laba diena,
  Tas ir mans pazemīgs prieks celt jūsu namdurvīm, tad
  labāko aizdevuma finansēšanas ieguldījumu iespējām.
  Mēs KPHOL DUBAI izprast problēmas iegūt
  apstiprināja aizdevumu ar mazāk nekā zvaigžņu kredīta score, un
  vēsture. Tas ir iemesls, kāpēc mēs esam specializējušies daudzus gadus
  apkalpo un apstrādes apstiprināšanu aizdevumi privātpersonām
  kam nav šādu kredīta rādītājus. Mēs piedāvājam biznesa aizdevumu,
  mājokļu kredīti, un tik daudzi citi, kā arī segtu visas
  Aizdevums ir nepieciešams ar aizraujošu procentu likmēm un bez piepūles
  maksājumu plāni.
  Mēs strādājam, lai paplašinātu mūsu starptautisko
  portfolio globāli un finansēšanas projekti veidā parāda
  finansējums no $ 1 Million un augstāk.
  Šis finansējums programma ļauj klientam baudīt zemu interesi
  atmaksāšanās tik zema kā 3-4% gadā uz laiku no 8-7
  gadiem. Mēs varam arī apstiprināt personīgās un biznesa aizdevumiem
  no melodija no $ 100,000.00 USD līdz 1,000,000.00 $ USD
  atkarībā no biznesa. Mēs pašlaik nodrošina
  finansējums:
  * Start-Up Franchise
  * Biznesa iegāde
  * Business Expansion
  * Commercial Real Estate pirkums
  * Līguma izpildi
  Mūsu mērķis ir, lai varētu palīdzēt visiem, cik vien iespējams,
  neatkarīgi no tā, ko jūsu kredīta ziņojumu ir ko teikt. Mēs neesam
  izveidot mūsu kompānija diskriminēt.
  Mēs būtu priecīgi saņemt Jūsu Kopsavilkums /
  Projekta plāns, kā arī pieņemot NDA. Tā ir mūsu firma
  atrisināt to cītīgi piedalīties jebkurā izdevīgā projektā jūsu
  izvēle ar skatu uz finansējumu un sniegt aizdevumu ar atvieglotiem
  piemēram.
  E-pasts jūsu projekti kopsavilkumu mums uz:
  Adamfredloanfirm@outlook.com vai Adamfredloanfirm@yahoo.com

  Ar laba vēlējumiem,
  Ahmet Gur.

  AtbildētDzēst
 41. Hey guys !!! I got mine no Stenlija kunga My tukšs ATM karti var izņemt
  € 2.000 dienā. Es saņēmu no viņa pagājušajā nedēļā trešdien un tagad man ir € 7.000
  par brīvu. Karte izstājas naudu jebkurā bankomātā mašīnas un nav
  vārdu uz tā, tas nav izsekojama, un tagad man ir nauda jaunu māju un
  pietiekami daudz naudas, lai man un maniem 4 bērniem. Es esmu patiesi priecīgs i bas Stanley kungu un
  sūtīts viņu (atmhacker131@gmail.com), jo es satiku divus cilvēkus
  pirms viņa un viņi paņēma manu naudu nezinot, ka tie bija veida izkrāpšanu. bet esmu
  tagad laimīgs. Stanley kungs nosūtīja karti caur DHL, un es saņēmu to divās dienās. nokļūt
  viens no viņa tagad. viņš dod to, lai palīdzētu cilvēkiem, pat ja tā ir nelikumīga
  bet tas palīdz daudz, un neviens nekad izpaužas nozvejotas. Kāršu strādā visu
  valstis, izņemot Filipīnas, Mali un Nigērijā. sazināties ar viņu šodien, izmantojot:
  Tālruņa numurs (+13152903241) vai e-pasta adresi, izmantojot: (atmhacker131@gmail.com)

  AtbildētDzēst
 42. Laba diena

  X-mas Kredīta piedāvājums Piesakies tagad ..

  Vai jums nepieciešama steidzama kredītu? Mēs dodam no aizdevuma ieinteresētajām personām, kas vēlas kredītu ar labu ticību. Vai jūs nopietni nepieciešama steidzama kredīta? tad jūs esat īstajā vietā. Mēs dodam out uzņēmējdarbības aizdevums, personas aizdevums, pie minimālo summu € 2,000.00 uz maksimālo summu € 40,000.000.00, sazinieties ar mums par savu aizdevumu pieprasījumu pēc 2% zemu procentu likmi, lai apmierinātu savu pieprasījumu un noteikti no finanšu problem.contact mums šodien pa e-pastu: jsemkffloaninvestment@gmail.com

  Aizpildiet šo informāciju zem

  Pilna nosaukumi:
  Valsts:
  Telefona numurs:
  Kredīta summa nepieciešams:
  Aizdevuma ilgums:
  Mēneša ienākumi:
  Mājas adrese:

  Thanks kā mēs gaidām jūsu atbildi

  Jeff Michael aizdevumu uzņēmumam.

  Aizdevumu / Finanšu pakalpojumu sniedzēji.

  AtbildētDzēst
 43. Sky World aizdevums Firm, mēs dot aizdevumus ar procentu likmi 0f 3%.
   

  Laba diena Sir / ma am.

  Mēs esam privāts uzņēmums, un mēs piedāvājam aizdevumus ar zemām procentu likmēm, nosakot aizdevuma summa ir starp 100000000 aizdevuma noteikumus 1000 $ dolāru aizdevumu uzņēmējdarbības attīstībai: EDGE / uzņēmējdarbības paplašināšanai konkurētspēju.

  Mēs piedāvājam dažādus aizdevumu

  * Personas Aizdevumi (nodrošināto un nenodrošināto)
  * Business Aizdevumi (nodrošināto un nenodrošināto)
  * Consolidation Loan
    
  Nav sākotnējās maksas.

  Mēs pateicamies, ka veltījāt laiku, lai izlasītu šo reklāmu.
  Lai iegūtu vairāk informācijas un izmeklēšanas, sūtīt e-pastu uz mums šodien
  skyworldloanfirm@gmail.com
  skyworldloanfirms@yahoo.com


  Sarah Williams.

  AtbildētDzēst
 44. Finansējums uzņēmumiem tālākai attīstībai un izaugsmei! Cityfinances ir ātrākais ceļš ka uzsākt savu biznesa izrāvienu! http://www.cityfinances.lv/lv/finansejums-uznemumiem/

  AtbildētDzēst

 45. Laba diena Dear Loan meklētāji,

  Vai jums nepieciešama steidzama aizdevumu apmaksāt savus parādus? atvērt savu biznesu? Pirkt automašīnu vai mājās? Esmu WRIGHT DAVE A likumīgu un uzticamu privāts aizdevējs. Es piedāvāju visu aizdevumu paketes veidus. Es dodu aizdevumus saskaņā ar skaidriem un saprotamiem nosacījumiem, ar procentu likmi 3%. No 5,000.00 $ un vairāk ASV dolāru, eiro un mārciņas tikai. Es nodrošināt uzņēmējdarbības aizdevumus, individuālie aizņēmumi, studentu kredīti, auto aizdevumus, Jaunais gads kredītus, banku aizdevumus un kredītus, lai samaksātu rēķinus. Ja Jums ir nopietns cilvēks, un jūs interesē manu dienestu lūdzu steigā tagad un saņemt savu aizdevumu, izmantojot šo
  e-pasts: (ultimateloanfirm200@gmail.com)

  AtbildētDzēst

 46. Hello Mr / Ms
  Es nāku pie jums pēc jūsu kredīta pieteikumu par neto, es varu pastāstīt par manu nosacījumiem subsīdiju finansējumu, ja joprojām interesējas par jebkuru aizdevuma pieteikumu, jūs varat sazināties ar mani uz šādu e-pasta adrese: mralixbruno@gmail.com

  Informāciju, lai novērstu ļaunprātīgu uzticēšanos, viss iet ar bankas pārskaitījumu. Mans procentu likme ir 3 procenti atkarībā no garuma jūsu kredīta, vienīgā prasība ir jūsu atbalsta saņemšanas.
  Jūs lasīt


  AtbildētDzēst

 47. Hello Mr / Ms
  Es nāku pie jums pēc jūsu kredīta pieteikumu par neto, es varu pastāstīt par manu nosacījumiem subsīdiju finansējumu, ja joprojām interesējas par jebkuru aizdevuma pieteikumu, jūs varat sazināties ar mani uz šādu e-pasta adrese: mralixbruno@gmail.com

  Informāciju, lai novērstu ļaunprātīgu uzticēšanos, viss iet ar bankas pārskaitījumu. Mans procentu likme ir 3 procenti atkarībā no garuma jūsu kredīta, vienīgā prasība ir jūsu atbalsta saņemšanas.
  Jūs lasīt


  AtbildētDzēst
 48. Sveiki dārgie draugi. Es Agathónikos Andreas. Tikai tu runā par mūsu kredītu piedāvājumu. agathonikos.andreas@gmail.com

  Ar 8 gadu pieredze šajā jomā, mūsu struktūra personas aizdevumiem piešķirt jums aizdevumu, kas svārstās starp 3000000 1000 EURO EURO ar atmaksas plānu, saskaņā ar savu spēju mācīties. Ļoti uzticams un likumīgs, lūdzu, lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir nepieciešama. agathonikos.andreas@gmail.com
  Paldies jums sazināties ar mani, lai iegūtu vairāk informācijas.

  AtbildētDzēst
 49. Vai jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, lai atrisinātu savas finansiālās vajadzības, mēs piedāvājam aizdevumu
  sākot no $ 5,000.00 līdz $ 10,000,000.00 Max, mēs esam uzticami, efektīvi,
  Ātrs un dinamisks, Nr kredīta pārbaude, un 100% garantēta Mēs piedāvājam aizjūras
  aizdevumus visiem noteikumiem šeit. mēs arī sniedz out kredītu eiro, mārciņas un dolāri.
  Procentu likme, kas piemērojama visiem aizdevumiem ir 2%, ja jūs interesē saņemtu atpakaļ pie mums
  Via (princeloanfirms@yahoo.co.uk~~pobj) ar zemāk informāciju:

  Tavs pilnais vārds:
  Valsts:
  pilsēta:
  Adrese:
  Summa Needed:
  ilgums:
  Age:
  Sex:
  Nodarbošanās:
  telefona numurs:

  AtbildētDzēst
 50. Vai jūs, kas meklē patieso kredītu ?? Vai jums ir nepieciešams kredīts jebkādā veidā un jebkura iemesla dēļ ?? Mēs esam šeit, lai palīdzētu jums, galu galā, kā mēs piedāvājam uzticamu aizdevumus tikai 2% procentu likmi. Ieinteresētie aizņēmējiem Sazinieties ar mums šodien, pa e-pastu: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) un saņemt aizdevumu šodien.

  Aizdevuma piedāvājums.

  AtbildētDzēst
 51. Kredīts uzņēmumiem no Cityfinances ir labākā iespēja Latvijas uzņēmējiem kā uzsākt savu biznesa izrāvienu! Piesakies tūlīt aizpildot anketu http://www.cityfinances.lv/lv/kredits-uznemumiem/

  AtbildētDzēst
 52. Vai jums ir slikta finansiālā situācija? Vai jums ir nepieciešams kredīts? piedāvātie pakalpojumi ir šādi:

  personas aizdevumiem
  studentu kredīti
  Biznesa aizdevumi
  Mājokļu kredīti
  parādu atmaksa
  medicīnas aizdevumi

  Mūsu pakalpojumi ir ātri un ļoti uzticams, jo jums ir garantēta, kā iegūt savu aizdevumu, kad jūs pieteikties, kredīti 30 minūšu laikā pēc apstrādes tiek apstiprināti. Sazinieties ar mums tagad ir (Freemanloanfinance@gmail.com) un saņemt savu aizdevumu šodien.

  Paldies,
  Jamie Freeman
  www.freemanfinance.webs.com

  AtbildētDzēst
 53. Esmu Joan Felch, privāta nauda aizdevējs. Es dot aizdevumus ar procentu likmi 2% gada un robežās summu $ 1000,00 līdz $ 500,000,000.00 kā aizdevuma piedāvājumu. 100% Projekta finansējums ar nodrošināto un nenodrošināto aizdevumi ir pieejami. Mēs garantētas kas veic finanšu pakalpojumus mūsu daudziem klientiem visā pasaulē. Ar mūsu elastīgu aizdevumu paketes, aizdevumus var apstrādāt un nodot aizņēmējam līdzekļus īsā laikā iespējams. Mēs strādājam ar skaidri un saprotamā veidā, un mēs piedāvājam aizdevumus visu veidu sniegšanu ieinteresētajiem klientiem, uzņēmumiem, uzņēmumiem, un visiem uzņēmējdarbības organizācijām, privātpersonām un nekustamā īpašuma investoriem veidu. Vienkārši aizpildiet zemāk esošo formu un saņemt atpakaļ pie mums, jo mēs sagaidām jūsu ātru un tūlītēju atbildi. E-pasts: (joanfelchloanhome@gmail.com vai jfloanlendingcompany@yahoo.com)

  Uzmanību !!!

  Vai jums ir slikta kredītu?
  Vai jums ir nepieciešama nauda, ​​lai samaksātu rēķinus?
  Vai jums ir nepieciešams, lai uzsāktu jaunu biznesu?
  Vai jums ir nepabeigts projekts pie rokas sliktu finansējumu?
  Vai jums ir nepieciešama nauda, ​​lai ieguldītu kādā specialitātē, kas būs
  peļņa jums? un jūs nezināt, ko do.a

  Mēs piedāvājam šādus aizdevumus zemāk,
  personas aizdevumiem [drošu un nenodrošināto]
  biznesa aizdevumiem [drošu un nenodrošināto]
  kombinācija aizdevumi
  studentiem aizdevumi
  konsolidācijas aizdevumus un tik daudzi citi.

  1. Full Names: ............................
  2. Kontaktpersona Adrese: ..................... ..
  3. Kredīta summa nepieciešams: .................. ..
  4. ilgums Aizdevuma ...................
  5. Tiešais Tālruņa numurs: ............... ..
  6. Mēneša Ienākumi: ............... ..

  E-pasts (joanfelchloanhome@gmail.com vai jfloanlendingcompany@yahoo.com)
  Ar laba vēlējumiem,

  Joan Felch kgs.

  AtbildētDzēst
 54. Es saņēmu savu jau ieprogrammēts, aizklāti ATM karti
  atsaukt maksimāli $ 50,000 mēnesī ne ilgāk par 12 mēnešiem. Es esmu tik priecīgs par to, jo es saņēmu raktuves pagājušajā nedēļā
  un man ir izmantoti, lai iegūtu $ 150,000 jau. Georg Bednorz Hakeri sniedz
  ārā karti tikai, lai palīdzētu nabadzīgajiem, lai gan tas ir nelikumīgs, bet tā
  ir kaut kas jauks un viņš nav līdzīgs citu scam izliekoties
  ir tukšās ATM kartes. Un neviens izpaužas nozvejotas kad
  izmantojot karti. nokļūt jūsu no Georga Bednorz hackers jau šodien! Vienkārši nosūtiet e-pastu
  līdz georgbednorzhackers@gmail.com

  AtbildētDzēst
 55. Lūdzu, sazinieties ar šo e-pastu: emanuelloanfirm500@hotmail.com, ja jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu, vai jūs sazināties ar viņu, izmantojot WhatsApp: +2349056716289 viņš vārds ir Joshua Emanuels viņš man palīdzēt ar aizdevumu summu 45000 $, kad esmu vajadzīga aizdevumu.

  Mans vārds ir Anita Rufer es dzīvoju Turcijā

  AtbildētDzēst
 56. Mēs esam likumīgi un Cienījams naudas aizdevējs. Mēs aizdot līdzekļus no privātpersonām nepieciešama finansiāla palīdzība, mēs dodam aizdevums cilvēkiem, kuriem ir slikta kredītu vai nepieciešama nauda, lai samaksāt rēķinus, ieguldīt uz uzņēmējdarbību. Vai jums ir meklējat aizdevumu? Jums nav jāuztraucas, jo jums ir īstajā vietā es piedāvāt aizdevumu ar zemu procentu likmi 2%, tādēļ, ja jums ir nepieciešama aizdevuma Es gribu, lai jūs vienkārši sazinieties ar mani caur šo e-pasta adresi: mobilfunding1999@gmail.com

  AIZDEVUMA PIETEIKUMS informācija, kas nepieciešama:

  1) Pilna Vārdi: ............
  2) Dzimums: .................
  3) Vecums: ........................
  4) Valsts: .................
  5) Tālruņa numurs: ........
  6) Nodarbošanās: ..............
  7) Ikmēneša ienākumi: ......
  8) Aizdevuma summu, kas nepieciešama: .....
  9) Aizdevuma ilgums: ...............
  10) mērķis Loan: ...........
   
  Paldies

  AtbildētDzēst
 57. Pieteikties aizdevuma ātri un ērts veids, lai samaksātu rēķinus, un atsākt savu projektu finansēšanai lētākais procentu likmi 3%, sazinieties ar mums šodien, izmantojot: trustfunds804@outlook.com. Aizdevuma nepieciešama aizdevuma piedāvājumu mūsu minimums 1,000.00 izvēle aizņemšanās naudu, es esmu sertificēts reģistrāciju un aizdevēji Legit, jūs varat sazināties ar mums šodien, ja jūs interesē., Lai iegūtu šo aizdevumu, sazinieties ar mani, lai iegūtu vairāk informācijas par aizdevuma process kā noteikumiem un nosacījumiem, aizdevumu un aizdevuma summas tiks nodota jums. Man vajag jūsu tūlītēju reakciju, ja jūs interesē

  AtbildētDzēst
 58. Mans vārds ir Chow Ping no Singapūras, es sazinājās aizdevumu Firm biznesa aizdevuma summu $ 200,000.00 Tad man bija teicis par soli apstiprinot savu pieprasīto aizdevuma summu, pēc tam, kad uzņemas risku vēlreiz, jo man bija tik daudz katastrofāls izveidot biznesu mans lielākais pārsteigums, aizdevuma summa tika ieskaitīta manā bankas kontā 24 bankas stundu laikā, bez jebkāda stresa, kā iegūt manu aizdevumu. Man bija pārsteigums, jo es pirmo reizi tika kritums upuris scam! Ja Jums ir interese par nodrošināt jebkuru aizdevuma summu un jūs atrodaties jebkurā valstī, es ieteiktu jūs varat sazināties Bishop Elija

  pa e-pastu: bishopelijahloanfirm002@hotmail.com

  WhatsApp numurs: +2349035555247

  AtbildētDzēst
 59. Vai jūs mēģināt sākt uzņēmējdarbību, nokārtot savu parādu, paplašināt jau esošo, ir nepieciešams naudas, lai izveidotu, ir nepieciešama nauda, lai iegādātos supplies.Have Jums ir, kam problēmas mēģina nodrošināt labu kredīta mehānismu, Sazinieties ar mums tagad finansēšanai šodien un ievietot pieturas visiem jūsu finanšu šķēršļiem. Mums ir ātri, uzticama un kompetenta. Tūlītējai reakcijas E-pasts: kelvinsmithfunds@hotmail.com

  AtbildētDzēst
 60. Es vēlos pateikties mr westhood devāt man aizdevumu atradu liecību par to, kā draugs dabūja aizdevumu no apexloans un es pieteicos uz aizdevumu un saņēma manu kredītu. ja jums ir nepieciešams steidzami aizdevumu šodien izvairītos interneta krāpniekiem šodien pieteikties legit aizdevumu pa e-pastu; apexloans@yahoo.com

  AtbildētDzēst
 61. Laba diena,
  Vai ir kāds, kas tur, kas ir grūti saņemt kredītu? Mēs piedāvājam aizdevumus visa veida vajadzībām.

  Mēs piedāvājam no minimālā apjoma 10,000.00 eiro līdz 10 miljoniem eiro

  klienti jābūt virs 18 gadu vecumam
  Lai iegūtu vairāk informācijas par aizdevumu, lūdzu, sazinieties Mr HENRY FORD GT finanšu Homes pa e-pastu: ford1759@outlook.com

  ford21101@gmail.com

  AtbildētDzēst
 62. Labdien,
  Taisnība, cilvēki ir tie, kas tur, kas zina, kā, lai nāk viņu glābt, lai to līdzīgu, kad tie cieš. Šī Dāma ar nosaukumu Ms. LYSE ir devusi man aizdevumu eur 250 000 bez manis sarežģīt uzdevumu līmenī dokumenti, ko pieprasa bankas, kas kredītu pieteikumiem. Ja jums ir finansiālās grūtībās, žēlastība ir tā ti šodien super tirgus ap stūri, tas ir mans glābējs un tiešām nezinu, ko darīt ar to, ka ir iemesls, kāpēc es nolēmu šodien, lai liecinātu viņa labā, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu un sekot tā vadlīnijām, un jūs būsiet apmierināti ar 48 stundas maksimāli .Es varu apstiprināt, un no šī brīža tā ir noticis, ka jums ir nepieciešama aizdevuma, lūdzu, sazināties ar viņu . Tātad jūs, kas nepieciešama, piemēram, man, jūs varat rakstīt viņam un izskaidrot viņam savu situāciju, tas varētu palīdzēt jums savas e-pasts : lysemarie3@gmail.com

  AtbildētDzēst
 63. Sveiki,

  Meklējat parādu konsolidācijas aizdevumu, nenodrošinātu aizdevumu, biznesa aizdevums, mājas aizdevums, auto aizdevums, students aizdevums, personas aizdevums, riska kapitāls, utt! Es esmu privāto aizdevēju, es piešķirt aizdevumus uzņēmumiem un privātpersonām par zemu procentu likmi un pieejamu procentu likmi 2%. e-pastu uz: morrisloanfrom@gmail.com

  AtbildētDzēst
 64. Vai jums ir nepieciešams steidzami finanšu kredīta aizdevumu?
  * Ļoti ātrs un tūlītēja pārsūtīšana uz savu bankas kontu
  * Atmaksāšana sākas astoņus mēnešus pēc tam, kad jūs saņemsiet naudu
  bankas konts
  * Zems procentu likmi 2%
  * Ilgtermiņa atmaksa (1-30 gadi) Garums
  * Elastīga kredīta noteikumi un ikmēneša maksājumu
  *. Cik ilgs laiks nepieciešams, lai finansētu? Pēc iesniegšanas kredīta pieteikumu
  Jūs varat gaidīt iepriekšēja atbildi mazāk nekā 24 stundas
  finansējums 72-96 stundas pēc nepieciešamo informāciju saņem
  no tevis.

  Sazinieties ar likumīgu un licencēts uzņēmums, atļauts
  sniegt finansiālu palīdzību visiem
  Lai iegūtu vairāk informācijas un aizdevuma pieteikuma veidlapu

  e-pasts: cashfirmarena@gmail.com


  Ar laba vēlējumiem
  Sir Joel Williams
  CASH FIRM AIZDEVUMS COMPANY
  CEO
  Tel: +601111850392
  E-pasts: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  AtbildētDzēst
 65. Es tikai vēlos pateikties jums par jūsu palīdzību ar savu aizdevumu. Jūs veicāt procesu vieglāku un ātrāku, nekā es domāju, ka tas varētu būt. Es ieteiktu Austine Kredīti ikvienam, kas var būt nepieciešams nedaudz palīdzība kļūst atpakaļ uz pareizā ceļa. Es vēlētos veikt darījumus ar tiem atkal un ieteiktu tos ikvienam, tādēļ, ja jūs vēlaties, tur piedāvāt, jūs varat sazināties ar viņiem, izmantojot austinedan423@gmail.com

  AtbildētDzēst
 66. Sveiki visiem, Vai jūs finansiāli izspiež? Vai jums meklēt līdzekļus, lai nomaksātu kredītus un parādus? Vai tu meklē finansējumu, lai izveidotu savu biznesu? Vai jums nepieciešama privātām vai uzņēmējdarbības Aizdevums dažādiem mērķiem? Vai tu meklē aizdevumu, lai veiktu lielus projektus? Secure aizdevumu no mums šodien, un sākt ar kaut ko atalgojot. Mūsu darbība ir 100% garantēta, jo mums ir arī jānodrošina draudzīgās attiecības ar mūsu klientiem. Mēs piedāvājam Aizdevumi ar Nr Credit Pārbaudes, nav nodrošinājuma, soļos, ātri finansēšanas un zemu procentu likmi 3%. Kāpēc paliek finanšu sadalījumu? Sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: Oceanicfinance113@gmail.com

  AtbildētDzēst
 67. Vai jums ir nepieciešams steidzami finanšu kredīta aizdevumu?
  * Ļoti ātrs un tūlītēja pārsūtīšana uz savu bankas kontu
  * Atmaksāšana sākas astoņus mēnešus pēc tam, kad jūs saņemsiet naudu
  bankas konts
  * Zems procentu likmi 2%
  * Ilgtermiņa atmaksa (1-30 gadi) Garums
  * Elastīga kredīta noteikumi un ikmēneša maksājumu
  *. Cik ilgs laiks nepieciešams, lai finansētu? Pēc iesniegšanas kredīta pieteikumu
  Jūs varat gaidīt iepriekšēja atbildi mazāk nekā 24 stundas
  finansējums 72-96 stundas pēc nepieciešamo informāciju saņem
  no tevis.

  Sazinieties ar likumīgu un licencēts uzņēmums, atļauts
  sniegt finansiālu palīdzību visiem
  Lai iegūtu vairāk informācijas un aizdevuma pieteikuma veidlapu

  e-pasts: cashfirmarena@gmail.com


  Ar laba vēlējumiem
  Sir Joel Williams
  CASH FIRM AIZDEVUMS COMPANY
  CEO
  Tel: +601111850392
  E-pasts: cashfirmarena@gmail.com
  Webisite: cashfirmarena.wordpress.com

  AtbildētDzēst
 68. Vai jums ir nepieciešams patiesu aizdevumu uzņēmējdarbības vajadzībām, vai samaksāt savu parādu kontaktu Kellie Vilsons tagad patiesi aizdevumu pa e-pastu: Oceanicfinance113@gmail.com

  AtbildētDzēst
 69. *** AVOID SCAMS ***

  NEPĀRSNIEDZ NEPĀRTRAUKTU MAKSĀJUMU

  Aizdevuma iespēja jūsu durvju solī

  Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums?
  Vai ir nepieciešams biznesa aizdevums?
  Vai jums nepieciešams aizdevums savam ieguldījumam?
  Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai finansētu jūsu problēmu?
  Vai ir nepieciešams personīgais aizdevums?

  Lai pienācīgi ieviestu sevi, es esmu Freds Roberts, privāts aizdevējs, kas izsniedz aizdevumu ar 3% procentu likmi gadā. Tā ir finansiāla iespēja pie jūsu durvīm. Pastipriniet šodien un saņemiet tūlītēju aizdevumu. Daudzi no viņiem meklē finansiālas iespējas vai palīdzību, un joprojām nevarēs to iegūt.

  Bet tā ir finansiāla iespēja pie durvīm, un tādēļ jūs nevarat palaist garām šo iespēju. Šis pakalpojums ir paredzēts privātpersonām, uzņēmumiem, biznesa vīriešiem un sievietēm. Pieejamais aizdevuma apjoms ir no 3000 eiro līdz 50 milj. Eiro jebkuram juridiskam mērķim ar ērtu laiku. Tas svārstās no 1-30 gadiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mums pa e-pastu: Fredrobert129@gmail.com

  AtbildētDzēst
 70. Sveiki !

  Nepieciešams likumīgs un ātrs aizdevumu pakalpojums?

  Piesakies tagad un nekavējoties saņem naudu!

  * Pozicija no 5000 līdz 50 miljoniem
  * Izvēlieties no 1 līdz 30 gadiem, lai atmaksātu.
  * Elastīgi aizdevuma noteikumi.

  Visi šie un vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Pilnais vārds: ..........
  Telefona numurs:.......
  Mēneša ienākumi: .............
  Valsts .................. A .............
  Kredīta mērķis ...........
  Nepieciešamā summa .................
  Kredīta statuss ............
  Ilgums: ...........................

  Sazinieties ar mums pa e-pastu: thompson.loanservice@gmail.com
  Vadība.
  Sazinieties ar kredītu Speedy tagad!

  AtbildētDzēst
 71. Šī ir aizdevumu sabiedrība, kas izveidota ar galveno biroju AMERICA, filiāles vairākās valstīs, piemēram, TURCIJA, INDIJA, FILIPĪNA, ITĀLIJA uc, mums ir arī aģenti visā pasaulē, lai atvieglotu piekļuvi mūsu aizdevumu pakalpojumam.

  MĒS PIEDĀVĀJAMIE NEDĒĻA AIZDEVUMU PAKALPOJ

  * Investors Aizdevumi ..........
  * Parādu konsolidācija ...........
  * Hipotekārie aizdevumi .......
  * Biznesa aizdevumi ........
  * Personas aizdevumi ...............
  * Starptautiskie aizdevumi ...
  * Ceļojumu aizdevumi .........
  * Visa aizdevumi .........

  Mēs piedāvājam aizdevumus cilvēkiem, kam nepieciešama finansiāla palīdzība, ar zemu 3% procentu likmi. Lai saņemtu aizdevumu no šī lieliskā uzņēmuma, jums jāatgriežas pie mums vai nu pa e-pastu, vai sms uz mūsu numuru vai aicinām iegūt plašāku informāciju. Tādēļ, ja interesē, laipni sazinieties ar mums ar zemāk esošajām detaļām.

  E-pasts: kate_solution@outlook.com
  Mobilais: +1 561-531-5935

  Sveicieni,

  Kate Lisa, KATE LISA KREDĪTS VADĪTĀJS UN VADĪTĀJS.

  AtbildētDzēst
 72. Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai sāktu uzņēmējdarbību vai samaksāt to
  Dzīvoklis šeit ir jūsu iespēja aizņemties ar mums
  Ja jūs esat laipni ieinteresēts, lai mēs to darītu
  Markusgreyloanfirm@gmail.com, lai iegūtu vairāk informācijas

  AtbildētDzēst
 73. Sveiki !

  Nepieciešams likumīgs un ātrs aizdevumu pakalpojums?

  Piesakies tagad un nekavējoties saņem naudu!

  * Pozicija no 5000 līdz 50 miljoniem
  * Izvēlieties no 1 līdz 30 gadiem, lai atmaksātu.
  * Elastīgi aizdevuma noteikumi.

  Visi šie un vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums.

  Pilnais vārds: ..........
  Telefona numurs:.......
  Mēneša ienākumi: .............
  Valsts ...............................
  Kredīta mērķis ...........
  Nepieciešamā summa .................
  Kredīta statuss ............
  Ilgums: ...........................

  Sazinieties ar mums pa e-pastu: thompson.loanservice@gmail.com
  Vadība.
  Sazinieties ar kredītu Speedy tagad!

  AtbildētDzēst
 74. Kredīta piedāvājums @ 2% likme !!!

  Mūsu uzņēmums ir juridiska organizācija, kas tika izveidota, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, piemēram, finansiāls atbalsts. Mēs esam ASV balstīta finanšu kompānija.
  Tātad, ja jums ir finansiālas grūtības finanšu traucējumos, un jums ir nepieciešama nauda, lai sāktu savu biznesu pati, vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai nomaksātu parādus vai samaksātu rēķinus, uzsāktu labu uzņēmējdarbību vai būtu aizņēmies Grūtības vietējās bankās, sazinieties ar mums Šodien e-pasts: ohioloans85@gmail.com


  Mr Scotty

  AtbildētDzēst
 75. * Piedāvā procentu likmes 3% likmi
  * Apdrošināšana bezapmaksātam uzņēmējam
  * Garantija par naudu

  Ar labu kredītreitingu, Credit Fincier Home piedāvā nodrošinājuma aizdevumus un bez nodrošinājuma aizdevumus privātpersonām vai uzņēmumu vai kooperatīvu asociācijām, lai iegūtu rūpnieciskos un personīgos labumus.

  Kontaktpersonas adrese:
  Tiešais pasts
  creditfinancierhome@gmail.com

  AtbildētDzēst
 76. * Piedāvā procentu likmes 3% likmi
  * Apdrošināšana bezapmaksātam uzņēmējam
  * Garantija par naudu

  Ar labu kredītreitingu, Credit Fincier Home piedāvā nodrošinājuma aizdevumus un bez nodrošinājuma aizdevumus privātpersonām vai uzņēmumu vai kooperatīvu asociācijām, lai iegūtu rūpnieciskos un personīgos labumus.

  Kontaktpersonas adrese:
  Tiešais pasts
  creditfinancierhome@gmail.com

  AtbildētDzēst
 77. Mani sauc Ana Michael, vadītāja GARANTIJU TRŪKUMU KREDĪTI. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai nomaksātu savus parādus? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams konsolidācijas aizdevums? Hipotēkas vai citiem mērķiem? Vai jūs esat noraidījis bankas un citas finanšu iestādes? Meklējiet ne vairāk, jo mēs esam šeit, lai padarītu visas jūsu finansiālās problēmas pagātnei !!! Mēs izsniedzam aizdevumus uzņēmumiem, privātām struktūrām un uzticamām personām ar zemu un pieņemamu cenu procentu likmi uz noteiktu laiku no 1-30 gadiem un sešu mēnešu labvēlības periodu pirms ikmēneša maksājuma sākuma. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot
  E-pasts: (anamichaelguarantytrustloans@gmail.com)


  Mēs piedāvājam šādus tālāk norādītos naudas līdzekļus.

  1) STUDENTU KREDĪTI
  2) hipotēkas
  3) PERSONĪGIE KREDĪTI
  4) UZŅĒMUMU KREDĪTI
  5) MĀJAS AKVIVITĀTES AIZDEVUMI
  6) KONSOLIDĒTIE KREDĪTI
  7) AUTO KREDĪTI
  8) KREDĪTI VETERĀNIEM

  Paldies

  AtbildētDzēst
 78. Mani sauc Ana Michael, vadītāja GARANTIJU TRŪKUMU KREDĪTI. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai nomaksātu savus parādus? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams konsolidācijas aizdevums? Hipotēkas vai citiem mērķiem? Vai jūs esat noraidījis bankas un citas finanšu iestādes? Meklējiet ne vairāk, jo mēs esam šeit, lai padarītu visas jūsu finansiālās problēmas pagātnei !!! Mēs izsniedzam aizdevumus uzņēmumiem, privātām struktūrām un uzticamām personām ar zemu un pieņemamu cenu procentu likmi uz noteiktu laiku no 1-30 gadiem un sešu mēnešu labvēlības periodu pirms ikmēneša maksājuma sākuma. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot
  E-pasts: (anamichaelguarantytrustloans@gmail.com)


  Mēs piedāvājam šādus tālāk norādītos naudas līdzekļus.

  1) STUDENTU KREDĪTI
  2) hipotēkas
  3) PERSONĪGIE KREDĪTI
  4) UZŅĒMUMU KREDĪTI
  5) MĀJAS AKVIVITĀTES AIZDEVUMI
  6) KONSOLIDĒTIE KREDĪTI
  7) AUTO KREDĪTI
  8) KREDĪTI VETERĀNIEM

  Paldies

  AtbildētDzēst
 79. Mani sauc Ana Michael, vadītāja GARANTIJU TRŪKUMU KREDĪTI. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai nomaksātu savus parādus? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai uzlabotu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams konsolidācijas aizdevums? Hipotēkas vai citiem mērķiem? Vai jūs esat noraidījis bankas un citas finanšu iestādes? Meklējiet ne vairāk, jo mēs esam šeit, lai padarītu visas jūsu finansiālās problēmas pagātnei !!! Mēs izsniedzam aizdevumus uzņēmumiem, privātām struktūrām un uzticamām personām ar zemu un pieņemamu cenu procentu likmi uz noteiktu laiku no 1-30 gadiem un sešu mēnešu labvēlības periodu pirms ikmēneša maksājuma sākuma. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot
  E-pasts: (anamichaelguarantytrustloans@gmail.com)


  Mēs piedāvājam šādus tālāk norādītos naudas līdzekļus.

  1) STUDENTU KREDĪTI
  2) hipotēkas
  3) PERSONĪGIE KREDĪTI
  4) UZŅĒMUMU KREDĪTI
  5) MĀJAS AKVIVITĀTES AIZDEVUMI
  6) KONSOLIDĒTIE KREDĪTI
  7) AUTO KREDĪTI
  8) KREDĪTI VETERĀNIEM

  Paldies

  AtbildētDzēst
 80. Labdien, esmu Dr Harry Carlos, privātā aizdevuma aizdevējs, kas izsniedz aizdevumu tiem, kuriem ir nepieciešams aizdevums, un tie, kuri vēlas uzsākt jaunu uzņēmējdarbību. Es izsniedzu personas aizdevumus, biznesa aizdevumus, studentu aizdevumus, uzņēmuma aizdevumus un Visu veidu aizdevumi, ar interesējošo likmi 2% kontaktu šodien pie: harryloanfirm56@gmail.com


  LĪGUMA LĪGUMA LĪGUMS

  AtbildētDzēst
 81. Saņemiet ātru un drošu aizdevumu no vienas uzticamas kompānijas. Mēs piedāvājam finanšu pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumu īpašniekiem dažādos finanšu pakalpojumos. Laikā no 1 līdz 30 gadiem mēs piedāvājam aizdevumus no $ 5000 līdz $ 2,000,000 ar ļoti zemu 3% likmi. Sazinieties ar mums pa e-pastu šodien: firstloanfinanceservice@yahoo.com vai (firstloanfinanceservice@yahoo.com)

  AtbildētDzēst
 82. Es turpinu lūgt Arlene Williams kundzi, kas aizveda mani no tumšās nakts man. Dažreiz es jūtos žēl par sevi un nožēloju lēmumu, kuru es pieņēmu par uzņēmēju. Bet viņa man teica, ka esi pacietīgs un spēcīgs, kad es nepieprasu aizdevumu. Manas sirds apakšā es zinu, ka viņam ir plāns Mani Es saņēmu veiksmīgu aizdevumu par viņas kontaktu ar uzņēmuma pastu Arlenewilliamsloanfinance@hotmail.com sazinieties ar viņu tieši, izmantojot whatsapp +19513957929 Es zvēru Es zvanu jums idiots, ja jums joprojām ir jautājumi vai tos nozagtu citi viltus kreditori. Piesakies Arlene kundzei, un jūs labprāt aizņemsieties no sava uzņēmuma.

  AtbildētDzēst
 83. Vai jums ir nepieciešams 100% aizdevums? Es varu apkalpot jūsu finansiālās vajadzības ar mazāku atgriešanās problēmu, tāpēc mēs jums finansējam tikai 2%. Neatkarīgi no jūsu situācijas, pašnodarbinātie, pensijas vecāki, kredītreitingi, mēs varam palīdzēt. Flexiblerepayment no 1 līdz 30 gadiem. Sazinieties ar mums: rechaelfrankloanfirm@gmail.com  Jūs meklējat ilgtermiņa vai īstermiņa aizdevumus

  1 Pilns nosaukums: ............................
  2 Kontaktpersonas adrese: .......................

  3.Kolija: .....................

  4.Seks: ...............

  5. Vajadzīgais kredīta apjoms: ....................
  6. Ilgums Kredīti: ...................
  7. Tiešais tālruņa numurs: .................

  Daudz mīlestības,

  Rechaelfrankloanfirm@gmail.com

  L
  Mrs: Rechael

  AtbildētDzēst
 84. Vai tev ir nepieciešami aizdevumi? TIKAI 3% JA JŪS EMAIL AR SUMMU NEPIECIEŠAMS. Piezīme. Visai atbildei jābūt kopētai un jānosūta uz šo e-pasta adresi wenzelronaldjoseph@gmail.com wenzelronaldjoseph@gmail.com Pilns nosaukums .......... Nepieciešamā summa: .......... Aizņēmuma ilgums:. ......... Vecums: .......... Valsts .......... Nodarbošanās .......... Tālruņa numurs ..... ..... Wenzel Ronald Joseph

  AtbildētDzēst
 85. sveiks mans vārds ir ANNA Es gribu izmantot šo mediju, lai pateiktu lielu paldies Jasmin noor Loan kompānijai par to, ko viņi darīja ar mani un manu ģimeni .... vispirms, kad es saņēmu viņu kontaktus tiešsaistē, es domāju, ka viņi bija tāpat kā citi viltus aizdevumu aizdevēji, kas izliekas, ka palīdzēja, bet es tikai gribēju izmēģināt manu vislielāko pārsteigumu pēc sazināšanās ar viņiem, es saņēmu savu aizdevumu 24 stundu laikā sazinoties ar viņiem, viņi vienkārši ir labākie, un es ticu viņiem ar manu dzīvi, jo viņi deva man jaunu dzīvi dzīvot ...... Lūdzam sazināties ar viņiem uz jasminnoorloancompany@gmail.com

  AtbildētDzēst
 86. Laba diena,

  Jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai sāktu lielu uzņēmumu. Tas ir aizdevumu kompānijas reitings. Nodrošināsim aizdevumu ar likmi 2%. Aizņēmējs būs kreditora izslēgšanas aizdevums. Nodrošināsim aizdevumu no 50 000 ASV dolāriem, 1 000 000 ASV dolāru. 100 000 000 USD. Aizņēmējam ir atkarīgs no aizdevuma pieteikuma iesniedzēja vajadzībām, maksimāli no 1 līdz 30 gadiem. Ja jums tas ir nepieciešams Aizdevums Sazinieties ar mūsu uzņēmuma aizdevuma līgumu vai e-pastu mums fred_foldvik2013@outlook.com par jebkuru aizdevumu, kas jums nepieciešams.

  Aizņēmēju informācija

  Tavs vārds ...
  Tava valsts.....
  Jūsu adrese .....
  Jūsu profesija ...
  Sociālais statuss .......
  Pašreizējā situācija darba vietā
  .................................. ...
  Tālruņa numuri / mobilā telefona / telefona birojs
  .................................. ...
  Mēneša ienākumi .....
  Aizdevuma termiņš
  Kredīta summa
  Kā Jūs uzzinājāt par mums?
  Vai jūs jau esat pieteicies?
  Vai tu runā angliski?
  .................................. .......
  Mēs piedāvājam aizdevumu, lai atmaksātu parādu, personīgo, biznesa un rēķinu aizdevumu arī,

  Sveicieni.

  Freds kungs

  AtbildētDzēst
 87. * Piedāvā procentu likmes 3% likmi
  * Apdrošināšana bezapmaksātam uzņēmējam
  * Garantija par naudu

  Ar labu kredītreitingu, Credit Fincier Home piedāvā individuālus aizdevumus un bez nodrošinājuma aizdevumus privātpersonām vai uzņēmējsabiedrībām vai kooperatīvajām apvienībām, lai iegūtu rūpnieciskos un personīgos labumus.

  Kontaktpersonas adrese:
  Whatsapp: +15184181390
  Tiešais pasts
  creditfinancierhome@gmail.com

  AtbildētDzēst
 88. Sveiki,

  Mēs atkal esam iegādājušies nieres pacientiem un esam apņēmušies maksāt labu naudas summu ikvienam, kas vēlas ziedot nieres, lai to glābtu, un tādēļ, ja jūs esat ieinteresēts būt donoram vai vēlaties glābt dzīvību, lūdzu, rakstiet mums pa e-pastu zemāk.

  Šī ir iespēja, ka jūs esat bagāts, labi, mēs nodrošinām un garantējam 100% drošu darījumu ar mums, viss tiks darīts saskaņā ar likumu, kas nosaka nieres donorus.
  Tātad veltiet neko vairāk laika, lūdzu rakstiet mums uz irruaspecialisthospital20@gmail.com

  Irruas speciālistu mācību klīnika.

  AtbildētDzēst
 89. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums? Vai esat meklējat Legit aizdevuma aizdevēju? Vai biznesa aizdevums? Vai jūs kādreiz atteicās no sava bankas vai finanšu iestādes aizdevuma? Mēs piedāvājam privātos, komerciālos un individuālos aizdevumus no $ 5000 līdz $ 10,000,000, ar ļoti zemām ikgadējām procentu likmēm, kas ir 3% gadā, līdz 10 gadu atmaksai. Sazinieties ar A-One Loan Limited, uzreiz, lai saņemtu ātru aizdevumu. Mēs jums tiešsaistē 24 stundas. E-pasts: raymond.smithfirm55@yahoo.com

  Pilnais vārds:
  Kontaktpersonas adrese:
  Valsts:
  Aizdevumam nepieciešamā summa:
  Aizdevuma ilgums:
  Aizdevuma mērķis:
  Nodarbošanās:
  Dzimums:
  Vecums:
  Tālrunis:

  Ar cieņu
  Raymond Smith kungs
  Direktors / MD

  AtbildētDzēst
 90. Sveiki, vai jūs zināt, ka jūs varat saņemt $ 5,500 USD katru dienu 2 gadus!

  Skaties kā tas strādā

  Vai jūs zināt, ka jūs varat kapāt jebkurā bankomātā ar uzlauztu Atm karti?

  Izveido prātu pirms pieteikšanās, taisni galā ...

  Pasūtiet tūlītēju atmiņas karti tūlīt un saņemiet miljonus nedēļas laikā !: sazinieties ar mums

  izmantojot e-pasta adresi: blankatmhackersgroup@gmail.com

  Mums ir īpaši ieprogrammētas ATM kartes, kuras var izmantot, lai banalizētu bankomātu

  automātus, ATM karti var izņemt bankomātā vai bīdīt uz

  veikali un POS.

  jūs pasūtāt: caur blankatmhackersgroup@gmail.com

  Šeit ir mūsu cenu karte bankomātām:

  Kartes, kurās tiek izņemti 5500 dolāri dienā, maksā 250 USD

  Kartes, kas atsūta 10 000 ASV dolāru dienā, maksā 455 USD

  Kartes, kurās tiek izņemti 35 000 ASV dolāri dienā, maksā 650 USD

  Kartes, kas izņem 50 000 ASV dolāru dienā, maksā 4670 USD

  Kartes, kurās tiek izņemti $ 100 000 dienā, maksā $ 6600 USD

  izliek prātu pirms pieteikšanās, taisni galā !!!

  Cenā ir iekļautas piegādes nodevas un maksa, pasūtīšana tūlīt: sazinieties ar mums caur

  e-pasta adrese: blankatmhackersgroup@gmail.com

  AtbildētDzēst
 91. Terima kasih atas email Anda,
    Anda dipersilakan ke Rumah Sakit Ginjal Departemen Luar Negeri, di sini Anda akan mendapatkan kepuasan maksimal dan kepuasan Anda adalah prioritas kami. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengenalkan diri saya, nama saya adalah Dr Daniel, saya adalah wakil dari mantan spesialis medis di sini, kami mengkhususkan diri dalam transplantasi ginjal dan mengobati semua jenis penyakit dan penyakit.
  Saya tahu bahwa Anda berada di tempat di mana Anda bisa menjual ginjal Anda dengan baik.
  Kami memberikan jaminan kami di atas yang tidak nol untuk menghindari memberikan langkah berani untuk penawaran kami dengan baik.
  Tapi pertama sebelum kita bisa melangkah lebih jauh harus memberikan informasi pribadi Anda dan Anda memastikan data pribadinya memadai dan benar terisi dengan baik.
  DATA PRIBADI YANG DIPERLUKAN
  Nama:
  Usia:
  Seks:
  Tanggal lahir:
  Nomor telepon:
  Profesi / pekerjaan:
  Pendapatan bulanan:
  Alasan untuk dijual:
  Golongan darah:
  Genotip:
  Jumlah untuk menjual ginjalnya:
  Negara:
  Telah:
  Kami berharap bisa mendengar kabar dari Anda segera setelah Anda menerima surat ini.
  Tepuk tangan
  Ginjal Departemen Rumah Sakit UBTH

  AtbildētDzēst
 92. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai arī vēlaties pārdot nieres? Vai tu
  meklējat iespēju pārdot savas nieres ar naudu
  finanses ir salauztas, un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien un mēs piedāvājam labu summu jūsu nieram. Mani sauc
  Doktors Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mēs
  Speciālā klīnika nieru operācijā, un mēs arī rīkojam pirkumus
  un nieru transplantācijas ar atbilstošiem dzīviem donoriem.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja tu
  Interese pārdodot vai iegādājoties nieres, nevilcinieties
  sazinieties ar mums pa e-pastu

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  whatsapp numurs: +2349028230916.

  Apsveikumi
  Dr Daniels.

  AtbildētDzēst
 93. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai arī vēlaties pārdot nieres? Vai tu
  meklējat iespēju pārdot savas nieres ar naudu
  finanses ir salauztas, un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien un mēs piedāvājam labu summu jūsu nieram. Mani sauc
  Doktors Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mēs
  Speciālā klīnika nieru operācijā, un mēs arī rīkojam pirkumus
  un nieru transplantācijas ar atbilstošiem dzīviem donoriem.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja tu
  Interese pārdodot vai iegādājoties nieres, nevilcinieties
  sazinieties ar mums pa e-pastu

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  Whatsapp skaits: +2349028230916.

  Apsveikumi
  Dr Daniels.

  AtbildētDzēst
 94. Sveiki

  Vai jums ir nepieciešams jebkura veida aizdevums? Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus zemā līmenī
  procentu likme 2%

  Tāpēc, lūdzu, ja jums šodien vajag aizdevumu, lūdzu, rakstiet mums tūlīt
  charles_din@hotmail.com ar zemāk, lai iegūtu vairāk informācijas:

  Pilnais vārds:...
  Valsts: ....
  Obligātā summa: ...
  Ilgums: ....
  Tālrunis: ....

  Lūdzu, atbildiet uz adresi charles_din@hotmail.com, lai iegūtu plašāku informāciju.
  Charles Din kungs

  AtbildētDzēst
 95. Laba diena jums visiem pievienojās man, lai pateiktu lielu pateicību John Williams kungam par manas un manas ģimenes glābšanu, šodien esmu saņēmis aizdevumu no sava uzņēmuma, un es varēju samaksāt par manu slimā bērna ārstēšanu, un es priecājos par to teikt, jo mans prieks ir atjaunots atpakaļ ikvienam, kuram nepieciešams aizdevums, steidzami jāsazinās ar viņu pa e-pastu: johnwilliamstrustfirm@gmail.com

  AtbildētDzēst
 96. Vai jums ir nepieciešams aizdevums. Mēs esam likumīgi un garantē kredīta aizdevēju. Mēs esam uzņēmums ar finansiālu palīdzību. Mēs izsniedzam aizdevumu līdzekļus personām, kurām vajadzīga finansiāla palīdzība, kuriem ir slikta kredīts vai kuriem vajadzīga nauda, lai nomaksātu rēķinus, lai ieguldītu uzņēmējdarbībā. Es vēlos izmantot šo datu nesēju, lai informētu jūs, ka mēs sniedzam drošu labuma guvēju palīdzību, jo mēs priecāsimies piedāvāt jums aizdevumu. Sazinieties ar mums, izmantojot woodgatecredit@outlook.com

  AtbildētDzēst
 97. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai arī vēlaties pārdot nieres? Tas esi tu
  meklējat iespēju pārdot savu nieru naudu, jo
  finanšu sadalījums un jūs nezināt, ko darīt, sazinieties ar mums
  Šodien mēs piedāvājam jums labu devu nieram. Mani sauc
  Dr Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mūsu
  Klīnika specializējas nieru operācijā, un mēs arī nodarbojamies ar pirkumu
  un nieru transplantācija ar dzīvu donoru un atbilstošu donoru.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja Jums ir
  Interese pārdodot vai iegādājoties nieres, nevilcinieties
  sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  WhatsApp numurs: +2349028230916

  Ar laba vēlējumiem.
  Dr Daniels

  AtbildētDzēst
 98. SCAMMERS DRAINED AND RUINED ME FINANCIALLY AND LEFT ME HOMELESS BUT THANKS TO PROSPER LOAN PLC:- prosperloanplc@gmail.com or call +1(205) 224-8709 .

  Greetings to everyone, Life they say is full of deceit. No torture and pain can be compare to what i Theresa L. Bernard experience in the hands of scammers, I trusted the words of those fake loan lenders without verifying, I lost more than $12,500 in the quest of obtaining a loan i sold my car defaulted in my bills but i keep on falling victim my life has been piece of trash full of mess. My kids dropped out of school, My bank denied me credit because my credit score was down already. Until last week a very close friend told me that she got a loan from PROSPER LOAN PLC that i should also give it a try. Not having an option I contacted them with a heart full of sorrow and skepticism i shyly follow their procedures comply to their policy, I was waiting for the bad news like every other loan company i contacted gave me then i receive a credit alert that my bank account has been credited with $250,000 which i initially applied for instantly tears of joy roll out of my eyes because I never believe it will come through. Whenever you are in need of any kind of loa-n don't be a prey and contact the one true loan company via their information. Email: prosperloanplc@gmail.com or Call +1(205) 224-8709. And receive your financial breakthrough. --==

  AtbildētDzēst
 99. SCAMMERS DRAINED AND RUINED ME FINANCIALLY AND LEFT ME HOMELESS BUT THANKS TO PROSPER LOAN PLC:- prosperloanplc@gmail.com or call +1(205) 224-8709 .

  Greetings to everyone, Life they say is full of deceit. No torture and pain can be compare to what i Theresa L. Bernard experience in the hands of scammers, I trusted the words of those fake loan lenders without verifying, I lost more than $12,500 in the quest of obtaining a loan i sold my car defaulted in my bills but i keep on falling victim my life has been piece of trash full of mess. My kids dropped out of school, My bank denied me credit because my credit score was down already. Until last week a very close friend told me that she got a loan from PROSPER LOAN PLC that i should also give it a try. Not having an option I contacted them with a heart full of sorrow and skepticism i shyly follow their procedures comply to their policy, I was waiting for the bad news like every other loan company i contacted gave me then i receive a credit alert that my bank account has been credited with $250,000 which i initially applied for instantly tears of joy roll out of my eyes because I never believe it will come through. Whenever you are in need of any kind of loan don't be a prey and contact the one true loan company via their information. Email: prosperloanplc@gmail.com or Call +1(205) 224-8709. And receive your financial breakthrough.

  AtbildētDzēst
 100. Vai tev ir nepieciešama kredīta piešķiršana?

  Mēs šobrīd piedāvājam peldošās kredīta shēmu ar procentu likmi 2% ar derīgu derīgu personas apliecību verifikācijai.
  Jūs varat nosūtīt aizdevuma pieprasījumu par jebkuru nepieciešamo aizdevuma summu.
  Mēs piedāvājam aizdevumus sākot no $ 5000 USD USD Min. USD 50 000 000 USD Maks.
  Mēs ilgtermiņa kredītu no pieciem (5) līdz piecdesmit (50) gadiem maksimums.
  Mēs piešķiram šāda veida aizdevumu: Projekta aizdevums, Refinanses aizdevums, uzņēmējdarbības investīciju aizdevumi, automašīnu vai transportlīdzekļu aizdevumi, Studentu aizdevums, parāda konsolidācija, mājokļu kredīti, individuālie aizdevumi, ceļojumu un atvaļinājuma kredīts, Ziemassvētku un jaunā gada aizdevums.
  Mūsu uzņēmumam ir vajadzīga arī persona, kas var būt mūsu uzņēmuma pārstāvis jūsu valstī.
  Sazinieties ar mūsu biroju "BARBARA HODGE FINANCIAL LOAN FIRM" pa e-pastu: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com vai zvaniet mums pa tālruni +12149978460

  Ja jūs interesē mūsu finanšu piedāvājums un vēlaties saņemt aizdevumu no mums, sazinieties ar mums un sniedziet mums tālāk sniegto informāciju, un tas būs nepieciešams, lai atbilstoši uzsāktu aizdevuma summas noteikumus.
  Nosaukums: ____________________________
  Dzimums: _______________________________
  Ģimenes stāvoklis: _______________________
  Kontaktpersonas adrese: ______________________
  Pilsēta / zip: ________________________
  Valsts: ______________________________
  Dzimšanas datums: ________________________
  Summa, kas nepieciešama kā aizdevums: ________________
  Aizdevuma ilgums: ________________________
  Ikmēneša ienākumi / Ikgadējie ienākumi: _________
  Nodarbošanās: ___________________________
  Mērķis aizdevumam: _____________________
  Tālrunis: ________________________________
  Fakss: __________________________________
  Atzīstot šo informāciju, tiks nosūtīti labi aprēķināti noteikumi un nosacījumi, ieskaitot līgumu.
  Paldies par jūsu patronāžu!
  Ar laba vēlējumiem,
  BARBARA HODGE KREDĪTU FIRM
  E-pasts: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com vai zvaniet mums pa tālruni +12149978460  Atbildēt

  AtbildētDzēst
 101. Pieteikties aizdevumam, lai ātri un ērti apmaksātu rēķinus un atjaunotu finansējumu jūsu projektam ar lētāko procentu likmi 3%, lai sazinātos ar mums šodien, izmantojot: worthamloanfim11@gmail.com. Aizdevumam nepieciešams aizdevuma piedāvājums, mūsu minimums ir 1,000.00 izvēle aizņemties jebkuru naudu, esmu sertificēta reģistrācija un aizdevēji Legit, šodien varat sazināties ar mums, ja jūs interesē. Lai saņemtu šo aizdevumu, sazinieties ar mani, lai iegūtu plašāku informāciju par aizdevuma procesu. jo aizdevuma nosacījumi un aizdevuma summa tiks pārskaitīta jums. Man ir nepieciešama jūsu steidzamā atbilde, ja jūs interesēties.

  AtbildētDzēst
 102. Pieteikties uz aizdevumu, lai ātri un ērti apmaksātu rēķinus un atjaunotu finansējumu jūsu projektam ar lētāko procentu likmi 3%, lai sazinātos ar mums šodien, izmantojot: trustfunds804@outlook.com. Aizdevumam nepieciešams aizdevuma piedāvājums, mūsu minimums ir 1,000.00 izvēle aizņemties jebkuru naudu, esmu sertificēta reģistrācija un aizdevēji Legit, šodien varat sazināties ar mums, ja jūs interesē. Lai saņemtu šo aizdevumu, sazinieties ar mani, lai iegūtu plašāku informāciju par aizdevuma procesu. jo aizdevuma nosacījumi un aizdevuma summa tiks pārskaitīta jums. Man ir nepieciešama jūsu steidzamā atbilde, ja jūs interesēties.

  AtbildētDzēst


 103. springfinanceloanlimited@gmail.com

  Mēs piedāvājam privātus, komerciālus un individuālus aizdevumus ar ļoti zemu ikgadējo
  procentu likmes ir zemas par 2% vienā gadā līdz 50 atmaksāšanas periodam
  gadiem jebkurā pasaules daļā. Mēs piedāvājam aizdevumus no 1000 eiro līdz
  100 miljoni eiro
  Pieteikties šodien pa Springfinanceloanlimited@gmail.com
  Aizņēmējiem jāaizpilda aizdevuma pieteikuma veidlapa

  KREDĪTU PIETEIKŠANA
  Tavs pilnais vārds*
  Tavs telefons*
  Jūsu adrese *
  Valsts / province *
  Valsts *
  Dzimšanas datums *
  Vai jūs jau esat pieteicies? *
  Obligātā kredīta summa *
  Aizdevuma ilgums *
  Aizdevuma mērķis *
                                        springfinanceloanlimited@gmail.com

  AtbildētDzēst
 104. Vai vēlaties nopirkt nieres vai vēlaties pārdot nieres? Tu
  meklējot iespēju pārdot nieres naudu sakarā ar to
  Finanšu sabrukums, un jūs nezināt, ko darīt, sazinieties ar mums
  Šodien mēs piedāvājam labu nieru devu. Mani sauc
  Dr. Daniels ir UBTH medicīnas centra nefrologs. Mums
  Klīnika specializējas slimnīcu intervences un arī rokturi tirgū
  un nieru transplantācija ar atbilstošiem donoriem.
  Mums ir biroji Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja Jums ir
  Kas rūpējas pārdot vai nopirkt nieres, nevilcinieties
  sazinieties ar mums pa e-pastu

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  Whatsapp: +2349028230916

  Apsveikumi
  Dr Daniels

  AtbildētDzēst
 105. Neticami, bet patiesais Dievs vienmēr ir lielisks. Pēc tam, kad banka vairākkārt noraidīja manu lūgumu, es saņēmu aizdevumu, pateicoties šai ļoti godīgajai sievai, Lombardi kundzei. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar viņu pa e-pastu: lombardiangelina6@gmail.com. tas piedāvā aizdevumus no 3000 eiro līdz 3,000,000 eiro, lai ikviens, kas to varētu atmaksāt ar procentiem par 2%, neapšauba šo ziņojumu. Tā ir ideāla realitāte. Izplatiet vārdu saviem mīļajiem, kuriem tā ir nepieciešama.
  Dievs tevi svētī.

  AtbildētDzēst
 106. Neticami, bet patiesais Dievs vienmēr ir lielisks. Pēc tam, kad banka vairākkārt noraidīja manu lūgumu, es saņēmu aizdevumu, pateicoties šai ļoti godīgajai sievai, Lombardi kundzei. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar viņu pa e-pastu: lombardiangelina6@gmail.com. tas piedāvā aizdevumus no 3000 eiro līdz 3,000,000 eiro, lai ikviens, kas to varētu atmaksāt ar procentiem par 2%, neapšauba šo ziņojumu. Tā ir ideāla realitāte. Izplatiet vārdu saviem mīļajiem, kuriem tā ir nepieciešama.
  Dievs tevi svētī.

  AtbildētDzēst
 107. Small business financing
  https://www.cityfinances.lv/finansejums-uznemumiem/

  AtbildētDzēst
 108. Tas ir informēt plašu sabiedrību. Vīrieši vai sievietes, kas ir veseli un 100% nopietni pārdod nieres, steidzami jāsazinās ar NEW LIFE KIDNEY TRANSPLANT HOSPITAL, jo mums ir daudz pacientu, kuri šeit ir nieru transplantācijas gadījumā. Ja jūs meklējat iespēju pārdot savu nieru naudu finanšu sabrukuma dēļ, mēs piedāvājam jums 530 000 USD par savu nieri. Mans vārds ir Doctor GEORGE PRANAV, es esmu nefrologs NEW LIFE KIDNEY TRANSPLANT HOSPITĀLĀ. Mūsu slimnīca specializējusies nieru operācijas, transplantācijas un citu orgānu ārstēšanā, kā arī nodarbojamies ar nieru iegādi un transplantāciju ar dzīviem un veseliem donoriem. Mēs atrodamies ASV, Indijā, SAUDI ARABIA, e.t.c. Ja jūs interesē nieres pārdošana, lūdzu, nekautrējieties sazināties ar mums pa e-pastu:
  (drgeorgepranav@outlook.com)
  Piezīme. Internetā ir daudz cilvēku ar dažādu motīvu, lūdzu, esiet patiesi un patiesi, kad piesakāties, jo tas ir par citu cilvēku dzīvību glābšanu. Krāpšana netiek pieņemta, lūdzu.

  AtbildētDzēst
 109. Vai jums ir nepieciešams steidzams aizdevums vai cita finansiāla palīdzība? Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus ar procentu likmi trīs procentus (3%). e-pastu mums tagad, izmantojot: Johnlambservicelimited@gmail.com ar šādu informāciju

  Pilnais vārds:
  Dzimšanas datums::
  Valsts:
  Nodarbošanās:
  aizdevuma summa:
  Aizdevuma ilgums:
  Aizdevuma mērķis:
  Ikmēneša ienākumi: lūdzu, rakstiet atpakaļ, ja vēlaties saņemt plašāku informāciju, sazinoties ar mums zemāk

  EMAIL: Johnlambservicelimited@gmail.com

  AtbildētDzēst
 110. Vai jums ir nepieciešams jebkura veida aizdevums? Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus ar zemu procentu likmi 2%

  Tāpēc, lūdzu, ja jums šodien ir nepieciešams aizdevums, lūdzu, rakstiet mums uz adresi charles_din@hotmail.com, lai iegūtu plašāku informāciju.

  Pilnais vārds:...
  Valsts: ....
  Obligātā summa: ...
  Ilgums: ....
  Tālrunis: ....

  Lūdzu, atbildiet uz adresi charles_din@hotmail.com, lai iegūtu plašāku informāciju.
  Charles Din kungs

  AtbildētDzēst
 111. Mēs esam kristiešu organizācija, kas izveidota, lai palīdzētu cilvēkiem palīdzības vajadzībām, piemēram, finansiālajai palīdzībai. Tāpēc, ja jums ir finansiālas grūtības vai jums ir kāda finansiāla krīze, un jums ir nepieciešami līdzekļi, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību, vai jūs meklējat finansiālu jebkura veida palīdzība? Mēs esam privātā aizdevuma uzņēmums, kas nodrošina visu veidu aizdevumus / finansējumu visiem, kas vēlas saņemt finansiālu palīdzību. vai arī jums ir grūti iegūt kapitāla aizdevumu no vietējām bankām, jo ​​Bībele saka: "Lūkas 11:10 Ikviens, kurš lūdz saņemt; kas meklē meklēt; un tam, kas klauvē, tiks atvērtas durvis ", tāpēc neļaujiet šai iespējai nokļūt, jo Jēzus ir tas pats vakar, šodien un uz visiem laikiem. Lūdzu, tie ir domāti nopietni, un Dievs, baidoties no cilvēkiem, būs šeit, lai palīdzētu tiem. kam vajadzīga palīdzība ..
  E-pasts; adamsjohnloanfirm@hotmail.com

  AtbildētDzēst
 112. Sveiki, kungs / kundze!

  Es esmu Starptautiskais aizdevuma aizdevējs, es izsniedzu aizdevumus ar 1% procentu
  Piedāvājam joprojām ļoti daudz pieejamo e-pasta adresi: (worldbirdloan0944@gmail.com)

  Sveicieni,
  Ātrā aizdevums
  Ģenerālkonsultants
  Izpilddirektors (C.E.O)
  Mr Harrison Peterson

  AtbildētDzēst
 113. Do not use all of these Private Money Lender here.They are located in Nigeria, Ghana Turkey, France and Israel.My name is Mrs.Ramirez Cecilia, I am from Philippines. Have you been looking for a loan?Do you need an urgent personal or business loan?contact Fast Legitimate Loan Approval he help me with a loan of $78.000 some days ago after been scammed of $19,000 from a woman claiming to be a loan lender from Nigeria but i thank God today that i got my loan worth $78.000.Feel free to contact the company for a genuine financial Email:(urgentloan22@gmail.com)

  AtbildētDzēst
 114. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai arī vēlaties pārdot nieres? Tas esi tu
  meklējat iespēju pārdot savu nieru naudu, jo
  finanšu sadalījums un jūs nezināt, ko darīt, sazinieties ar mums
  Šodien mēs piedāvājam jums labu devu nieram. Mani sauc
  Dr Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mūsu
  Klīnika specializējas nieru operācijā, un mēs arī nodarbojamies ar pirkumu
  un nieru transplantācija ar dzīvu donoru un atbilstošu donoru.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja Jums ir
  Interese pārdodot vai iegādājoties nieres, nevilcinieties
  sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  WhatsApp numurs: +2349028230916
  Ar laba vēlējumiem.
  Dr Daniels

  AtbildētDzēst
 115. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: (urgentloan22@gmail.com)

  AtbildētDzēst
 116. VĒL VĒRTU APLIECINĀT kundzi Julie Jones kundzei par patiesu palīdzību man ar aizdevumu 364 250 $, kad man bija aplaupīti 970 AR ŠO PĒDĒJO DIENU INTERNETA FAKE aizdevumu aizdevējiem, dzīve bija tik pilna ar izaicinājumiem, ciktāl es domāju, ka es nekad nevarētu saņemt aizdevumu no jebkura aizdevēja aizdevējs līdz vienam rītam es redzēju liecību par sievieti, kas viņas aizdevumā ir nopelnījusi no jasmīna jaunieša 6 840 dolāriem, un tāpēc, ka esmu pieteikusi aizdevumu, un šodien esmu tik priecīgs, ka esmu labākā dzīvē ar saviem bērniem, māsas Džūlija Jones patiešām ir tāda veida, kā es varētu saņemt aizdevumu ar zemu stresu no šī aizdevuma uzņēmuma, un, ja jums ir nepieciešams steidzams aizdevums, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, samaksātu rēķinu vai konsolidētu savus parādus vai personīgai lietošanai. pieteikties aizdevumam no (juliejonesloancompany@yahoo.com) vai ar whatsApp starpniecību (+234 8086 043 817)

  AtbildētDzēst
 117. Sveiki, es esmu āķi, kas šobrīd dzīvo Dubajā. Es esmu atraitne ar četriem bērniem, un man bija iestrēdzis finansiālais stāvoklis 20145. gada maijā, un man vajadzēja refinansēt un maksāt rēķinus. Es mēģināju meklēt aizdevumus no dažādām aizdevumu firmām, gan privātām, gan korporatīvām, bet nekad neesmu veiksmīgs, un lielākā daļa banku samazināja manu kredītu. Bet, tā kā Dievam tas būtu, es iepazīstināju ar Dieva sievieti ar privātā aizdevuma aizdevēju, kurš devis manu aizdevumu 850 000 ASV dolāru apmērā, un šodien esmu uzņēmuma īpašnieks, un mani bērni šobrīd labi darbojas, ja jums ir jāsazinās ar jebkuru uzņēmumu lūdzu, sazinieties ar Julie Jones kundzi pa e-pastu @ (juliejonesloancompany@yahoo.com). Piezīme: Šī lapa ir tulkoja mašīntulkošanas programmatūru, klikšķiniet šeit, lai iegūtu angļu valodas versiju. viņa nezina, ka es to daru, bet tagad esmu tik laimīga, ka es nolēmu ļaut cilvēkiem vairāk uzzināt par viņu un arī es vēlos, lai Dievs viņu svētī vairāk. Jūs varat sazināties ar viņu pa viņu pa pastu. juliejonesloancompany@yahoo.com vai caur whatsAPP (+234 808 604 3817)

  AtbildētDzēst
 118. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  AtbildētDzēst


 119. Sveiki.
  Es esmu Rahel Cohran kungs privātā aizdevuma aizdevējs, kurš dod iespēju saņemt aizdevumu ar dzīvības iespējām personām, komercuzņēmumiem, apdrošināšanu utt. Vai jums ir kādas finansiālas grūtības vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai ieguldītu vai jums nepieciešams aizdevums, lai apmaksātu savus rēķinus kā mēs esam šeit, lai padarītu visas jūsu finansiālās problēmas par pagātnes lietu. Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus jebkurā valūtā ar 2% likmi bez avansa maksas. Es gribu izmantot šo lielisko datu nesēju, lai informētu, ka mēs esam gatavi palīdzēt jums ar jebkāda veida aizdevumu, lai atrisinātu jūsu finansiālo problēmu. Ja jā, tad atgriezieties tagad pa e-pastu (rahelcohranloan@gmail.com), lai saņemtu sīkāku informāciju, jūs esat ļoti priecīgs.

  AtbildētDzēst
 120. Sveiki,
  Mans vārds ir Amber, es esmu šeit, lai ieteiktu jums likumīgu aizdevēju, kurš man iedeva 45 000 ASV dolāru aizdevumu, viņa vārds ir Jerry Jones kungs no Jerry Jones finanšu ieguldījumiem, es vēlos mudināt jūs visus, kuriem nepieciešama finansiāla palīdzība, sazināties ar viņu pa e-pastu Jūsu kredīta pieteikumam: jerryjonesfinancialinvestments@gmail.com

  AtbildētDzēst
 121. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai vēlaties pārdot nieres? Vai tu
  meklējot iespēju pārdot savu nieru ar naudu sakarā ar to
  finanšu traucējumi un nezina, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien un mēs piedāvājam labu daudzumu jūsu nierēm. Mani sauc
  Doktors Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mēs
  Klīnika specializējas nieru operācijā, un mēs arī nodarbojamies ar tirgu
  un nieru transplantācijas ar piemērotiem donoriem.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja tu
  Kas ir ieinteresēts pārdot vai iegādāties nieres, nevilcinieties
  sazinieties ar mums pa e-pastu

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com

  Whatsapp: +2349028230916

  Apsveikumi
  Dr Daniels.

  AtbildētDzēst
 122. I’m Charles David by name, i want to use this medium to alert all loan seekers to be very careful because there are scam everywhere, Few months ago I was financially strained, and due to my desperation I was scammed by several online lenders. I had almost lost hope until a friend of mine referred me to a very reliable lender called Dr Purva Pius ( A God fearing man) who lend me a loan of $237,000 under 72 working hours without any stress. I explain to the company by mail and all they told me was to cry no more because i will get my loan from this company and also i have made the right choice of contacting them i filled the loan application form and proceeded with all that was requested of me and to my shock I was given the loan, If you are in need of any kind of loan just contact him now via: {urgentloan22@gmail.com}

  I‘m using this medium to alert all loan seekers because of the hell I passed through in the hands of those fraudulent lenders.

  Thanks you Dr Purva Pius Loan service for your help.

  AtbildētDzēst
 123. Sveiki visiem

  Es esmu privāts aizdevējs, es piedāvāju aizdevumu 2%, tas ir likumīgs uzņēmums ar godu un atšķirību, mēs esam gatavi jums palīdzēt jebkurā finanšu problēmā, ka jūs piedāvājat visu veidu aizdevumu, tādēļ, ja jūs interesē šis aizdevuma piedāvājums lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: (anggadiman1@gmail.com)

  Norādiet arī sekojošas ziņas, lai mēs varētu nekavējoties turpināt aizdevumu.

  Vārds:
  Nepieciešamā summa:
  Ilgums: a
  valsts:
  Aizdevuma mērķis:
  Mēneša ienākumi:
  Telefona numurs:

  Sazinieties ar mums ar iepriekš minēto informāciju par mūsu e-pastu: anggadiman1@gmail.com

  Ar cieņu visiem jums.

  AtbildētDzēst
 124. Labdien, es ļoti priecājos dalīties savā laimē šajā vietnē
  Es vakar saņēmu kapteiņa karti, un tas man izmaksā 2500 eiro (divi tūkstoši pieci simti eiro). Es atkal izmēģināju jau šodien un tas tika izmaksāts 2500 eiro apmērā. Šī galvenā karte man piešķirs 2500 eiro katru dienu 6 mēnešus. Ja jums ir nepieciešama steidzama nauda, varat saņemt šo galveno karti, vienkārši sazinieties ar (RAYMONDLOGAN01@YAHOO.COM vai nosūtiet whatsapp ziņu uz numuru +15186286514) Esmu teicis, ka šī karte ir labāka nekā aizdevumi, vienkārši jāpiemēro tagad, un saņemsit savu karti

  Paldies

  AtbildētDzēst
 125. Sveiki,
     Vai esat ieinteresēts saņemt aizdevumu? Mēs piedāvājam aizdevumus, sākot no personīgiem līdz rūpnieciskiem aizdevumiem, ieinteresētajām personām un uzņēmumiem, kuri meklē finansiālu palīdzību vai izaugsmi. Mūsu klientiem piedāvājam lielu un mazu aizdevumu summu. Mēs piedāvājam arī ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumu ar uzticamu garantiju. Mūsu kredīta procentu likmes ir ļoti zemas un pieejamas ar apgrozāmu ilgumu. Mēs piedāvājam mūsu aizdevumus saviem klientiem USD ($), GBP (?) Vai Euro (?) Un šādās kategorijās.
  Auto aizdevumi
  Hipotekārie aizdevumi
  Biznesa aizdevumi
  Personas aizdevumi
  Nekustamā īpašuma aizdevums.
  Es gaidu jūsu atbildi šodien. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar: collinsmark640@gmail.com

  AtbildētDzēst
 126. Es esmu kungs Greg Williams pēc vārda, es esmu trīs zēnu un divu meiteņu tēvs, es un mana ģimene dzīvo šeit Misisipi, ASV, esmu dzirdējis cilvēkus, kas sūdzas par krāpšanos neskaitāmas reizes, un es pats esmu arī upuris, Es biju vairāku iemeslu dēļ mēģinājis finansējumu, lai pabeidzu savu projektu, un manai mazai meitai Eunice operācijai slimnīcā es zaudēju lielu summu 15 500 dolāru apjomā, lai uzbruktu šim uzņēmumam no Vācijas, kam ir mazs birojs pie manis māja šeit Misisipi, tāpēc es nolēmu pieteikties uz aizdevuma no tiem, es izmantoju aizdevumu $ 250,000.00 USD no Perella Weinberg partnera. Tas ir uzņēmuma nosaukums, un es esmu izdarījis visu nepieciešamo soli saskaņā ar viņu rīkojumu. manas aizdevuma pieteikuma divu nedēļu laikā esmu saņēmis precīzu summu USD 250 000,00 apmērā manā kontā, ko ieskaitījis Ronald Faris, kurš ir uzņēmuma izpilddirektors, pateicoties Perella Weinberg Partners, es ar manu ģimeni tagad dzīvo labā stāvoklī un mūsu uzņēmumi pārvietojas labi, kā gaidīts, lūdzu, es vēlos, lai visi, kam nepieciešams aizdevums, ātri sazinātos ar šo godīgo uzņēmumu, jūs varat tos sasniegt savā e-pastā [dporterwintrustmortgage@outlook.com] vai whatsapp numuru +2348159907177

  AtbildētDzēst
 127. Aizdevums piedāvā uzticību un nopietnību. Es esmu fiziska persona, kas piedāvā aizdevumu starp privātpersonām un uzņēmumiem, lai iegūtu visu citu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums: elenanino0007@gmail.com

  AtbildētDzēst
 128. GLOBAL FINANCE INVESTMENT.

  I am Mr. Larry Moura, the executive for a recognized legitimate
  lending company known as GLOBAL FINANCE INVESTMENT . Do you have a bad
  credit or do you need money to pay your bills? We give all types of
  loans to individual or company as low as 2% interest rate.

  LOAN APPLICATION

  Name of applicant:________
  Age: _________
  Sex:__________
  COUNTRY: _________
  Marital status _________
  Occupation _________
  Location:____________
  Amount Needed __________
  Duration: ___________
  Phone: ___________


  Contact Email: l.globalfinanceinvestment@gmail.com
  God bless you all
  Mr.Larry Maura

  AtbildētDzēst
 129. GLOBAL FINANCE INVESTMENT.

  I am Mr. Larry Moura, the executive for a recognized legitimate
  lending company known as GLOBAL FINANCE INVESTMENT . Do you have a bad
  credit or do you need money to pay your bills? We give all types of
  loans to individual or company as low as 2% interest rate.

  LOAN APPLICATION

  Name of applicant:________
  Age: _________
  Sex:__________
  COUNTRY: _________
  Marital status _________
  Occupation _________
  Location:____________
  Amount Needed __________
  Duration: ___________
  Phone: ___________


  Contact Email: l.globalfinanceinvestment@gmail.com
  God bless you all
  Mr.Larry Maura

  AtbildētDzēst
 130. sveiki mans vārds ir Ina zeberga, es saņēmu aizdevumu no Jerry Best kompānijas par manu sliktā bērna ķirurģiskas operācijas veikšanu šodien, ja jums steidzami nepieciešams aizdevums un jūsu problēmas ir atrisinātas: jerrybestloanfirm@gmail.com

  AtbildētDzēst
 131. Sveiki visiem, mans vārds ir Kristīne no Rīgas. Es redzēju komentārus no cilvēkiem, kuri jau ir saņēmuši aizdevumu no Jessica Rojas aizdevuma sabiedrības, un pēc tam es nolēmu pieteikties saskaņā ar viņu ieteikumiem un tikai dažas stundas atpakaļ es savā personīgajā bankas kontā apstiprināju kopējo summu 30 000 eiro, par kuru esmu pieprasījis. Tas ir patiešām lieliskas ziņas, un es ieteiktu ikvienam, kam nepieciešams reāls aizdevums, izmantojot viņu e-pastu (Jessicarojasloanfirm1998@hotmail.com) vai whatsapp +2349079785567 Es priecājos tagad, ka esmu ieguvis aizdevumu, kuru pieprasīju

  AtbildētDzēst
 132. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai arī vēlaties pārdot nieres? Vai tu
  meklējat iespēju pārdot savas nieres par naudu, jo
  finanses ir salauztas, un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien un mēs piedāvājam jums labu daudzumu jūsu nieres. Mani sauc
  Doktors Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mēs
  īpaša klīnika nieru slimnīcā, un mēs arī nodarbojamies ar pirkumiem
  un nieru transplantācijas ar piemērotu donoru dzīvi.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja tu
  Interese pārdodot vai iegādājoties nieres, nevilcinieties to darīt
  sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai DoctorDanielben@gmail.com
  Mobilā tālruņa numurs: +2349028230916

  Apsveikumi
  Dr Daniels.

  AtbildētDzēst
 133. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai arī vēlaties pārdot nieres? Vai tu
  meklējat iespēju pārdot savas nieres par naudu, jo
  finanses ir salauztas, un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien un mēs piedāvājam jums labu daudzumu jūsu nieres. Mani sauc
  Doktors Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mēs
  īpaša klīnika nieru slimnīcā, un mēs arī nodarbojamies ar pirkumiem
  un nieru transplantācijas ar piemērotu donoru dzīvi.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja tu
  Interese pārdodot vai iegādājoties nieres, nevilcinieties to darīt
  sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai DoctorDanielben@gmail.com
  Mobilā tālruņa numurs: +2349028230916

  Apsveikumi
  Dr Daniels.

  AtbildētDzēst
 134. Es pazaudēju savu darbu pirms pāris mēnešiem, un man man bija tikai daži simti dolāru. Es meklēju veidus, kā pelnīt naudu reāli ātri, un es ielauzu šo lapu no Google. Sākumā es biju sajukums, bet es to izmēģināju jebkurā laikā. Es pasūtīju € 5000 tukšo bankas karti un es saņēmu manu karti šeit CA. Man bija ziņkārīgs, tāpēc es piecēlos un ātri devos uz bankomātu, un, manuprāt, man bija iespēja atņemt 10500 dolāru šajā dienā. Mana karte pārtrauca darbu pēc pāris dienām, bet man izdevās izņemt 20500 eiro kopumā. Liels paldies, es pasūtīšu lielāku summu. Šeit ir kontaktinformācija. Lai sasniegtu inženieri: rickatmcardoffer@gmail.com un izkļūtu no slikta tvaika. Liels paldies.

  AtbildētDzēst
 135. Vai meklējat privātu aizdevēju? Vai jums steidzami nepieciešams aizdevums? Vai jums ir slikta kredīta? Es varu jums palīdzēt nodrošināt aizdevumu ar procentu likmi līdz pat 2%. 100% finansējums ar minimālu dokumentāciju.
  Lūdzu, atgriezieties pie mums pa e-pastu: {lendersuccess@gmail.com}, ja jūs interesē aizdevums, lai mēs varētu sniegt jums plašāku informāciju par mūsu aizdevuma noteikumiem un nosacījumiem.
  Paldies

  AtbildētDzēst
 136. Es pazaudēju savu darbu pirms pāris mēnešiem, un man man bija tikai daži simti dolāru. Es meklēju veidus, kā pelnīt naudu reāli ātri, un es ielauzu šo lapu no Google. Sākumā es biju sajukums, bet es to izmēģināju jebkurā laikā. Es pasūtīju EUR 10000 tukšo bankas karti, un es saņēmu manu karti šeit CA. Man bija ziņkārība, tāpēc es piecēlos un ātri devos uz bankomātu, un, manuprāt, šai dienai esmu varējis atsaukt 10 500 eiro. Mana karte pārtrauca darbu pēc pāris dienām, bet man izdevās izņemt 20500 eiro kopumā. Liels paldies, es pasūtīšu lielāku summu. Šeit ir kontaktinformācija. Lai sasniegtu inženieri: rickatmcardoffer@gmail.com un izkļūtu no slikta tvaika. Pateicoties ļoti

  AtbildētDzēst
 137. Vai jūs vēlaties pārdot savu nieru? vai arī jūs meklējat iespēju pārdot savu nieru naudu finanšu izjaukšanas dēļ, un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums šodien, un mēs piedāvāsim jums labu devu savam nierim. Mans vārds ir (Doctor Elvis Whyte) ir frenoloģists mūsu slimnīcā, kas specializējies nieres operācijā, un mēs arī nodarbojamies ar nieru pirkšanu un transplantāciju ar atbilstošu donoru. E-pasts: doctorelviswhyte@gmail.com Lai iegūtu vairāk informācijas

  AtbildētDzēst
 138. Es esmu profesionāla privātā aizdevuma aizdevējs. Es strādāju kopā ar ekspertu komandu kā personālu. Es piedāvāju lētus aizdevumus ar ļoti zemu 3% procentu likmi, darījumi šeit ir lēti, vienkārši, ātri, efektīvi un veiksmīgi. Man ir tiesības aizdot visu pasauli. Es piedāvāju ātru kredīta apstiprinājumu pirmajās 24 pieteikšanās stundās. Minimālā aizdevuma summa ir 20 miljoni eiro. Apmeklējiet mūs jebkura veida aizdevumiem, finansējumam vai projektu finansējumam. Apmeklējiet mūs šodien, izmantojot jerrybestloanfirm@gmail.com

  AtbildētDzēst
 139. Es esmu profesionāla privātā aizdevuma aizdevējs. Es strādāju kopā ar ekspertu komandu kā personālu. Es piedāvāju lētus aizdevumus ar ļoti zemu 3% procentu likmi, darījumi šeit ir lēti, vienkārši, ātri, efektīvi un veiksmīgi. Man ir tiesības aizdot visu pasauli. Es piedāvāju ātru kredīta apstiprinājumu pirmajās 24 pieteikšanās stundās. Minimālā aizdevuma summa ir 20 miljoni eiro. Apmeklējiet mūs jebkura veida aizdevumiem, finansējumam vai projektu finansējumam. Apmeklējiet mūs šodien, izmantojot jerrybestloanfirm@gmail.com

  AtbildētDzēst
 140. Es esmu profesionāla privātā aizdevuma aizdevējs. Es strādāju kopā ar ekspertu komandu kā personālu. Es piedāvāju lētus aizdevumus ar ļoti zemu 3% procentu likmi, darījumi šeit ir lēti, vienkārši, ātri, efektīvi un veiksmīgi. Man ir tiesības aizdot visu pasauli. Es piedāvāju ātru kredīta apstiprinājumu pirmajās 24 pieteikšanās stundās. Minimālā aizdevuma summa ir 20 miljoni eiro. Apmeklējiet mūs jebkura veida aizdevumiem, finansējumam vai projektu finansējumam. Apmeklējiet mūs šodien, izmantojot jerrybestloanfirm@gmail.com

  AtbildētDzēst
 141. Likumīga aizdevuma iegūšana vienmēr ir bijusi milzīga problēma Klientiem, kuriem ir finansiālas problēmas un kuriem ir nepieciešams risinājums. Kredīta un nodrošinājuma jautājums ir tas, ka klienti vienmēr ir noraizējušies, meklējot aizdevumu no likumīga aizdevēja. Bet mēs esam padarījuši šo atšķirību kreditēšanas nozarē. Mēs varam noorganizēt aizdevumu no 5000 eiro. līdz 500 000 000 eiro, kā minimums 3% apmērā. Lūdzu, nekavējoties atbildiet uz šo e-pasta ziņojumu: Gregowenloanfirm1@gmail.com  Mūsu pakalpojumi ietver sekojošo:  1) Parādu konsolidācija

  2) otra hipotēka

  3) biznesa aizdevumi

  4) personas aizdevumi

  5) Starptautiskie aizdevumi

  6) Aizdevums jebkuram veidam

  7) Ģimenes aizdevums E.T.C  Nav sociālā nodrošinājuma un nav kredīta pārbaudes, 100% garantija. Viss, kas jums jādara, ir precīzi informēt mūs par to, ko jūs vēlaties, un mēs, protams, padarīsim jūsu sapni. GREG OWEN LOAN FIRM1 saka YES, kad jūsu bankas saka NO. Visbeidzot, mēs finansējam neliela apjoma aizdevumu sabiedrību, starpniekus, mazās finanšu iestādes, jo mums ir neierobežots kapitāls. Lai saņemtu sīkāku informāciju par aizdevuma saņemšanu, sazinieties ar mums, lūdzu, nekavējoties atbildiet.  Uzņēmuma kontaktinformācija

  E-pasta adrese: Gregowenloanfirm1@gmail.com

  AtbildētDzēst
 142. Vai jūs vēlaties pārdot savu nieru? Vai jūs meklējat iespēju pārdot savu nieru naudu finanšu sabrukuma dēļ un nezināt, ko darīt, pēc tam sazinieties ar mums šodien ar dr.louisclinic@gmail.com, un mēs piedāvāsim jums labu devu nieram, jo mums steidzami ir nepieciešami nieres mūsu klīnikā vai zvaniet pa tālruni +918704214690 vai dr.louisclinic@gmail.com.
  Cena: 450 000 USD

  AtbildētDzēst
 143. PIEPRASIET AIZDEVUMU

  Es esmu Clinton Brown, privātā naudas aizdevējs, kas piedāvā visu veidu aizdevumus visā pasaulē ar tādu pašu dienu apstiprinājumu, es piedāvāju visu veidu aizdevumus ar 3% vienotu procentu likmi. Mana aizdevuma programma ir vienkārša un ātra, un mans kredīts ir 100% garantēts, lūdzu, atgriezieties pie manis, ja jūs interesē.

  Paldies

  E-pasts: capitalfundings3@gmail.com

  Numurs: +1 951-356-1777

  Ar cieņu.
  Mr Clinton Brown

  AtbildētDzēst
 144. PIEPRASIET AIZDEVUMU

  Es esmu Clinton Brown, privātā naudas aizdevējs, kas piedāvā visu veidu aizdevumus visā pasaulē ar tādu pašu dienu apstiprinājumu, es piedāvāju visu veidu aizdevumus ar 3% vienotu procentu likmi. Mana aizdevuma programma ir vienkārša un ātra, un mans kredīts ir 100% garantēts, lūdzu, atgriezieties pie manis, ja jūs interesē.

  Paldies

  E-pasts: capitalfundings3@gmail.com

  Numurs: +1 951-356-1777

  Ar cieņu.
  Mr Clinton Brown

  AtbildētDzēst
 145. PIEPRASIET AIZDEVUMU

  Es esmu Clinton Brown, privātā naudas aizdevējs, kas piedāvā visu veidu aizdevumus visā pasaulē ar tādu pašu dienu apstiprinājumu, es piedāvāju visu veidu aizdevumus ar 3% vienotu procentu likmi. Mana aizdevuma programma ir vienkārša un ātra, un mans kredīts ir 100% garantēts, lūdzu, atgriezieties pie manis, ja jūs interesē.

  Paldies

  E-pasts: capitalfundings3@gmail.com

  Numurs: +1 951-356-1777

  Ar cieņu.
  Mr Clinton Brown

  AtbildētDzēst
 146. Sveiki, vai jums ir nepieciešams aizdevums steidzami? rakstiet mums pa e-pastu šodien: markwilliamstrustfirm@gmail.com

  AtbildētDzēst
 147. Labdien, vai tev ļoti nepieciešams aizdevums? vai jums ir nepieciešams ārkārtas kredīts? Dinamiskās kreditēšanas klubs palīdzēs jums ātri saņemt naudas aizdevumu, lai atrisinātu finansiālās problēmas

  Mēs piedāvājam visu veidu aizdevumus, neatkarīgi no tā, vai tas ir par Medicīnas rēķiniem, skolu maksām, avansa maksājumiem avansā, biznesa aizdevumiem, personas aizdevumiem vai negaidītām naudas problēmām e.t.c. Mūsu pakalpojums ir ātrs, drošs, uzticams un ne vairāk gaidīšanas laiku vai stresa banku apmeklējumu. Mūsu pakalpojums ir pieejams visu diennakti - jūs varat saņemt aizdevumu un pabeigt darījumus jebkurā laikā un vietā, kur tas ir nepieciešams

  Jūs saņemat iespēju atlasīt atmaksas datumu iknedēļas, ikmēneša vai ik gadu uz laiku no 1-30 gadiem.

  Par pieprasījumiem / sūdzībām / jautājumiem? Mēs sniedzam 24 stundu pasaules klases atbalstu - sūtiet e-pastu uz (dynamic_lendingclub5050@hotmail.com) vai (dynamiclendingclub5050@gmail.com) un saņemiet atbildi pēc dažām minūtēm.

  Jūsu ģimenei, draugiem un kolēģiem nav jāzina, ka jums ir zems naudas apmērs, tikai vienkārši rakstiet mums, un jūs saņemsiet savu aizdevumu.

  Jūsu finansiālā brīvība ir jūsu rokās!

  SAZINIES AR MUMS

  Mēs vienmēr esam priecīgi dzirdēt no jums! Ja jums ir atsauksmes, jautājumi vai bažas, lūdzu, rakstiet mums
  (dynamic_lendingclub5050@hotmail.com)
  (dynamiclendingclub5050@gmail.com)

  AtbildētDzēst
 148. Laba diena visiem ir Bianca D. Luevano. Pēc vārda es dzīvoju 930 Timbercrest Road Pump Station Three, AK 9970. Es vēlos pateikties un lielu pateicību Star Loan Company, lai piedāvātu man kredītu, lai iegādātos savu māju ar zemu procentu likmi. Es vēlos pateikties viņam par to, ka viņš ir devis šo aizdevumu. Mani draugi no turienes, kam nepieciešams aizdevums dažādiem mērķiem Es padomu, jūs sazināties ar Star Loan Company aizdevuma vietā, nevis nokļūstot Scammers rokās tiešsaistē. Es priecājos šodien, pateicoties Thompson Gary Loan Company kungam. Tātad, ja vēlaties sazināties ar viņiem par aizdevumu, ar kuru viņi sazinās: thompson.loanservice@gmail.com

  AtbildētDzēst
 149. Sveiki, Mr Paul Moritz, likumīgs un uzticams aizdevuma aizdevējs. Es izsniedz aizdevumus ar skaidriem un saprotamiem noteikumiem ar 3% procentu likmi. Es izsniedzu biznesa kredītus, personīgos aizdevumus, studentu aizdevumus, automašīnu aizdevumus un aizdevumus, lai nomaksātu parādzīmes. Ja jums ir nepieciešams aizdevums, kas jums jādara, ir tieši sazināties ar mani tieši tūlīt: paulhelpfund@yahoo.com

  Lai Dievs tevi svētī.

  Sveicieni,

  Paul Moritz kungs
  E-pasts: paulhelpfund@yahoo.com
  Whatsapp: +91 733 787 3110

  AtbildētDzēst
 150. Vai jūs interesē īsts aizdevums, lai jūs varētu izmantot biznesu vai personisku izmantošanu? Vai jūs meklējat aizdevumu uz ilgu laiku un jums joprojām ir grūti iegūt nepieciešamo aizdevumu? Neuztraucieties, es esmu Josef Wilmer, sertificēts privāts aizdevējs, un es piedāvāju jums aizdevumus 2% apmērā, tas ir pieejams gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. E-pasts: Europafunding@gmail.com un saņemiet apstiprinājumu jau šodien.

  AtbildētDzēst
 151. Sveiki, vai jums šodien ir steidzami nepieciešams aizdevums? E-pasts johnwilliamstrustfirm@gmail.com

  AtbildētDzēst
 152. Sveicināti un laipni aicināti Apex aizdevumu namā, vai jūs esat biznesa vīrietis vai sieviete? Vai jums ir nepieciešama nauda, lai sāktu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai nokārtotu parādu vai samaksātu par saviem rēķiniem vai sāktu jauks bizness? Vai jums ir nepieciešama nauda par savu projektu? Mēs piedāvājam drošus un drošus aizdevumus jebkurā apjomā un visā pasaulē (privātpersonām, uzņēmumiem, nekustamajiem īpašumiem un juridiskajām personām) mūsu likme ir 3% lielisks.

  Lūdzu, ja jūs interesē, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi: (apexlendinghouse@gmail.com)

  Mēs piedāvājam dažādus aizdevumus
  * Personas aizdevumi (nodrošināti un nenodrošināti)
  * Biznesa aizdevumi (nodrošināti un nenodrošināti)
  * Depozīta konsolidācija

  Jums ir 100% garantija, ka jūs saņemsiet aizdevumu šīs aizdevuma darījuma beigās.
    
  Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pastu zemāk, lai sāktu savu aizdevuma darījumu.
  E-pasts: apexlendinghouse@gmail.com

  Paldies

  AtbildētDzēst
 153. Sveicināti un laipni aicināti Apex aizdevumu namā, vai jūs esat biznesa vīrietis vai sieviete? Vai jums ir nepieciešama nauda, lai sāktu savu biznesu? Vai jums ir nepieciešams aizdevums, lai nokārtotu parādu vai samaksātu par saviem rēķiniem vai sāktu jauks bizness? Vai jums ir nepieciešama nauda par savu projektu? Mēs piedāvājam drošus un drošus aizdevumus jebkurā apjomā un visā pasaulē (privātpersonām, uzņēmumiem, nekustamajiem īpašumiem un juridiskajām personām) mūsu likme ir 3% lielisks.

  Lūdzu, ja jūs interesē, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi: (apexlendinghouse@gmail.com)

  Mēs piedāvājam dažādus aizdevumus
  * Personas aizdevumi (nodrošināti un nenodrošināti)
  * Biznesa aizdevumi (nodrošināti un nenodrošināti)
  * Depozīta konsolidācija

  Jums ir 100% garantija, ka jūs saņemsiet aizdevumu šīs aizdevuma darījuma beigās.
    
  Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pastu zemāk, lai sāktu savu aizdevuma darījumu.
  E-pasts: apexlendinghouse@gmail.com

  Paldies

  AtbildētDzēst
 154. Vai vēlaties iegādāties nieres vai vēlaties pārdot nieres? Tu
  meklējat iespēju pārdot savas nieres par naudu, jo
  finanses ir bojātas, un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien un mēs piedāvājam jums labu daudzumu jūsu nierēm. Mani sauc
  Doktors Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mēs
  īpaša klīnika nieru slimnīcā, kā arī nodarbojas ar tirgiem
  un nieru transplantācijas ar atbilstošu donoru dzīvi.
  Mēs esam Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja tu
  kas ir ieinteresēti pārdot vai iegādāties nieres, nevilcinieties to darīt
  sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  Mobilā telefona numurs: +2349028230916

  Apsveikumi
  Dr Daniels.

  AtbildētDzēst
 155. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai vēlaties pārdot nieres? Tu
  meklēt iespējas pārdot nieres par naudu, jo
  finanses ir bojātas, un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien mēs piedāvājam vairākas jūsu nieres. Mani sauc
  Daniels ir nefrologs UBTH veselības centrā. Mēs
  īpaša klīnika nieru slimnīcā, kā arī saistīta ar tirgu
  un nieru transplantācijas ar pietiekamu donoru dzīvi.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja tu
  Cilvēki, kas ir ieinteresēti pārdot vai iegādāties nieres, nevilcinieties to izdarīt
  sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  Mobilais tālrunis: +2349028230916

  Apsveikumi
  Dr Daniels

  AtbildētDzēst
 156. Vai jūs vēlaties iegādāties nieres vai arī vēlaties pārdot nieres? Vai Tu esi
  meklējot iespēju pārdot savu nieru naudu sakarā ar
  finanšu sabrukums, un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien mēs piedāvājam jums labu devu nieram. Mani sauc
  Ārsts Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mūsu
  Klīnika ir specializējusies Slimnīcas ķirurģijā, un mēs arī nodarbojamies ar pirkšanu
  un nieru transplantācija ar atbilstošu donoru.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja Jums ir
  interesē nieru pārdošana vai iegāde, lūdzu, nevilcinieties
  sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  Mobilā tālruņa numurs: +2349028230916

  Ar laba vēlējumiem.
  Dr Daniels.

  AtbildētDzēst
 157. Sveiki, vai jums šodien ir steidzami nepieciešams aizdevums? Pieteikties tagad ar 2% likmi E-pasts: johnwilliamstrustfirm@gmail.com

  AtbildētDzēst

 158. We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs.

  We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c

  DESCRIPTION OF INSTRUMENTS

  1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) ICC-600

  2. Currency : USD/EURO

  3. Age of Issue: Fresh Cut

  4. Term: One year and One day

  5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value)

  6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2

  7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties

  8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c

  9. Delivery Term: Pre advise MT199 or MT799 first. Followed By SWIFT MT760

  10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103

  11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier


  Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request.  Name: Muhammed Emir Harun

  Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com

  Skype: info.financewizardltd@gmail.com

  AtbildētDzēst
 159. Uzmanību:
  Vai jūs meklējat REAL FINANŠU AIZDEVUMU KOMPĀNIJU, lai sniegtu aizdevumu no 5000 eiro līdz 5,000,000 eiro (uzņēmuma vai uzņēmuma aizdevums, personīgais aizdevums, mājokļu aizdevumi, automašīnu aizdevums, parādsaistību konsolidācijas aizdevumi, riska kapitāls, veselības aprūpes aizdevums utt.)
  Vai jums ir liegts aizdevums no bankas vai finanšu iestādes viena vai otrā iemesla dēļ?
  Piesakieties tagad un saņemiet reālu finanšu aizdevumu, kas apstrādāts un apstiprināts 3 dienu laikā.
  METHODIST LIMELIGHT CO-OPERATIVE LOAN COMPANY, mēs esam "Starptautiski akreditēta aizdevuma aizdevējs", kas sniedz REAL FINANSIĀLĀS KREDĪTAS personām un uzņēmumiem ar zemu procentu likmi 2% ar jūsu derīgu personas apliecību vai jūsu valsts starptautisko pasi pārbaudei.
  Mūsu aizdevuma atmaksa sākas 1 (vienu) gadu pēc tam, kad esat saņēmis savu aizdevumu, un atmaksas termiņš ir no 3 līdz 35 gadiem.

  UZ TIEŠU IESPĒJAMU ATBILDĪBU UN TĀS PĀRSTRĀDES PASŪTĪŠANU 2 DARBA DIENĀM,
  Sazinieties ar mums tieši pa šo e-pastu: methodistcooperativeloan@gmail.com


  Sazinieties ar mums ar šādu informāciju:

  Pilnais vārds:____________________________
  Summa, kas nepieciešama kā aizdevums: ________________
  Aizdevuma ilgums: _________________________
  Mērķis aizdevumam: ______________________
  Dzimšanas datums:___________________________
  Dzimums: _______________________________
  Ģimenes stāvoklis:__________________________
  Kontaktpersonas adrese: _______________________
  Pilsēta / pasta indekss: __________________________
  Valsts: _______________________________
  Nodarbošanās: ____________________________
  Mobilais telefons:__________________________

  Sūtiet savu pieprasījumu uz tūlītēju atbildi uz: methodistcooperativeloan@gmail.com

  Paldies.
  KATHY HALL kundze
  Direktors.
  METHODIST LIMELIGHT CO-OPERATIVE LOAN COMPANY
  E-pasts: methodistcooperativeloan@gmail.com

  AtbildētDzēst
 160. Laba diena,

  Mēs esam likumīga un cienījama naudas aizdevējs. Mēs aizdodam naudu personām, kurām vajadzīga finansiāla palīdzība, mēs izsniedzam aizdevumus cilvēkiem, kuriem ir slikta kredīts vai kuriem ir vajadzīga nauda, lai nomaksātu rēķinus, lai veiktu ieguldījumus uzņēmējdarbībā. Tātad jūs meklējat steidzamu aizdevumu? Jums nav jāuztraucas, jo jūs esat īstajā vietā, piedāvājam aizdevumus ar zemu 2% procentu likmi, tādēļ, ja jums ir nepieciešams aizdevums, ar kuru vēlaties sazināties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi: mobilfunding1999@gmail.com

  INFORMĀCIJA PAR KREDĪTA PIETEIKUMU:

  1) Pilns vārds: ............
  2) Dzimums: .................
  3) Vecums: ........................
  4) Valsts: .................
  5) tālruņa numurs: ........
  6) Nodarbošanās: ..............
  7) Ienākumi mēnesī: ......
  8) Obligātā aizdevuma summa: .....
  9) Aizdevuma termiņš: ...............
  10) Aizdevuma mērķis: ...........
  11) Valūta: ...............

  Paldies

  AtbildētDzēst
 161. Ponuka pôžičky

  Ste informovaní, že Robert William Foundation v súčasnosti poskytuje úvery jednotlivcom, spoločnostiam a orgánom spolupráce s cenovo dostupnými úrokovými sadzbami vo výške 1%.
   
          Môžeme vám dovoliť poskytnúť úver a táto pôžička vám pomôže veľa vo vašom živote. Poskytujeme našim zákazníkom dobrú službu
   
         Máte finančné ťažkosti alebo špecifikujete? Boli ste niekedy odmietnuté bankami alebo chcete uhradiť svoje dlhy, aby ste zaplatili svoj účet raz a navždy, potrebujete peniaze na založenie svojho podnikania.Tu príde príležitosť, ktorú nikdy nemôžete nechať ujsť. Tu je skvelá príležitosť, kde môžete získať pôžičku rýchlejšie a ľahšie, môžete si vytvoriť svoj vlastný sen majiteľa samostatného podnikania a osobného stať sa podnikateľom.
   
         Viac informácií nájdete na adrese Robert William LOANS FOUNDATION prostredníctvom e-mailu na kontaktných informáciách Robertwilliamfinancialloan@hotmail.com uvedených vyššie. Garantujeme vám transparentnú a efektívnu službu.

   Môžem vám pomôcť s úverom.


   Musíte poskytnúť nasledujúce informácie, ktoré nám umožnia pokračovať v úvere.

     
   Tvoje celé meno.....

   Požadované množstvo úveru .......

   Vaša spoločnosť .......

   Váš mesačný príjem

  Zamestnanie ..........

  Sex ........
   
  Vek.......
   
  Adresa .....

  Dĺžka splácania .......

  Telefónne číslo ..........

   Kontaktujte nás dnes prostredníctvom e-mailu (Robertwilliamfinancialloan@hotmail.com)
   Môžem vám dovoliť poskytnúť vám túto pôžičku

  Ďakujem
  Pán Robert William MD

  AtbildētDzēst
 162. Sveiki, mēs meklējam nieru donorus Mēs atrodamies Indijā, Kanādā, Lielbritānijā, Turcijā, ASV, Malaizijā, Dienvidāfrikā, Jordānijā, Krievijā uc
  Whataspp: 917204719376
  Whataspp: 917204719376
  sunajkidneyfundation@gmail.com
  Dr Sunaj

  AtbildētDzēst
 163. Sveiki, mēs meklējam nieru donorus Mēs atrodamies Indijā, Kanādā, Lielbritānijā, Turcijā, ASV, Malaizijā, Dienvidāfrikā, Jordānijā, Krievijā uc
  Whataspp: 917204719376
  Whataspp: 917204719376
  sunajkidneyfundation@gmail.com
  Dr Sunaj

  AtbildētDzēst
 164. Sveiki, mēs meklējam nieru donorus Mēs atrodamies Indijā, Kanādā, Lielbritānijā, Turcijā, ASV, Malaizijā, Dienvidāfrikā, Jordānijā, Krievijā uc
  Whataspp: 917204719376
  Whataspp: 917204719376
  sunajkidneyfundation@gmail.com
  Dr Sunaj

  AtbildētDzēst
 165. Sveiki, mēs meklējam nieru donorus Mēs atrodamies Indijā, Kanādā, Lielbritānijā, Turcijā, ASV, Malaizijā, Dienvidāfrikā, Jordānijā, Krievijā uc
  Whataspp: 917204719376
  Whataspp: 917204719376
  sunajkidneyfundation@gmail.com
  Dr Sunaj

  AtbildētDzēst
 166. Vai vēlaties iegādāties nieru vai vēlaties pārdot savu nieru? Vai Tu esi
  meklējot iespēju pārdot savu nieru naudas dēļ
  finanšu sadalījums un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien un mēs jums piedāvāsim labu summu jūsu nierēm. Mani sauc
  Ārsts Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mūsu
  klīnika specializējas nieru ķirurģijā, un mēs arī nodarbojamies ar pirkšanu
  un nieru transplantācija ar dzīvo donoru.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja Jums ir
  Jums ir interese pārdot vai pirkt nieres, lūdzu, nevilcinieties
  sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  Mobilā tālruņa numurs: +2349028230916

  Ar laba vēlējumiem.
  Dr Daniel.

  AtbildētDzēst
 167. Vēlaties iegādāties nieru vai vēlaties pārdot nieru? Vai Tu esi
  meklē iespēju pārdot naudu nierēm
  finanšu dalījumi un jūs nezināt, ko darīt, tad sazinieties ar mums
  šodien mēs jums piedāvāsim labu summu jūsu nierēm. Mani sauc
  Daniels ir nefrologs UBTH medicīnas centrā. Mūsu
  Klīnika specializējas nieru operācijās, un mēs arī esam iesaistīti iegādē
  un nieru transplantācija ar dzīvu donoru.
  Mēs atrodamies Indijā, Turcijā, Nigērijā, ASV, Malaizijā. Ja Jums ir
  Nevilcinieties pārdot vai iegādāties nieres
  Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu.

  E-pasts: Doctordaniel95@outlook.com vai Doctordanielben@gmail.com
  Mobilais numurs: +2349028230916

  Sveicieni.
  Dr Daniel.

  AtbildētDzēst
 168. Jūs zināt, ka varat izņemt naudu no jebkuras bankomāta automāta bankomāta, ja jums nav naudas jūsu kontā?

  Jūs zināt, ka jūs varat iebrukt jebkurā automātiskajā bankomātā (ATM) ar hacked ATM karti?
  Skatiet, kā tā darbojas, ir šķeterēta karte, ko sauc par tukšu bankomātu, šī karte tiek izmantota, lai izņemtu skaidru naudu jebkurā bankomāta ierīcē, karte ir ieprogrammēta ar programmatūru, kas iekļūst jebkurā bankomāta ierīcē, tāpēc ar šo karti būs iespējams. izņemt skaidru naudu Šīs kartes ir Visa / MasterCard. Tāpēc tā darbojas uz jebkuras bankomāta, kas pieņem Visa / MasterCard Worldwide. Pasūtiet tukšo ATM karti tagad un laimē miljoniem nedēļā!: Ar savu ģimeni.
  Bieži uzdotie jautājumi (FAQ)
  Šādu pakalpojumu sniegšanas gaitā mēs esam satikuši daudzus klientus ar dažādiem jautājumiem, tāpēc cenšamies atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas jums varētu būt:
  1: Jūs pārdodat naudu?
  Nē, mēs nepārdodam naudu. Ja jūs pareizi izlasīsiet savu ziņu, jūs sapratīsiet, kā šī lieta.
  2: Šis pakalpojums ir pieejams manai valstij?
  Jā, mūsu pakalpojumi ir pieejami visā pasaulē
  3: Kā es varu saņemt karti pēc maksājumiem?
  Kravas caur DHL, parastā piegāde parasti aizņem septiņas dienas. Viss, kas Jums nepieciešams, ir pilns vārds un adrese

  Papildu jautājumi:
  sazinieties ar mums pa e-pastu: milankyblankatmcard@aol.com
  E-pasts milankyblankatmcard@aol.com

  AtbildētDzēst