Audita pamati Patstāvīgais darbs


Patstāvīgais darbs


Temats: LR likumdošanas akti, kas reglamentē auditora darbību
Darba mērķis: Iepazīties ar likumu “Par zvērinātiem revidentiem”
Informācijas avoti: LR likums “Par zvērinātiem revidentiem”, pieņemts 03.05.2001


1.Kāds ir likuma “Par zvērinātiem revidentiem” mērķis.
Šis likums regulē tās personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumi.


2. Kā var iegūt zvērināta revidenta statusu.
Šādu statusu var iegūt fiziska persona, kura ir nokārtojusi atbilstošus kvalifikācijas eksāmenus un ieguvusi sertifikātu.

3.Kādas personas nevar būt par zvērinātiem revidentiem?
Par zvērinātu revidentu nevar būt persona:
- kura atzīta par maksātnespējīgu parādnieku;
- kura ir tiesājamais krimināllietā vai ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu vai šāda krimināllieta izbeigta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju, pat ja sodāmība par šo noziegumu ir dzēsta;
- kura atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;
- kuras nodarbošanās ētisku apsvērumu dēļ nav savienojama ar zvērināta revidenta darbu.

4. Kādi aizliegumu noteikti likumā, lai garantētu zvērinātu revidentu neatkarību?
Lai zvērināts revidents savā profesionālajā darbībā būtu neatkarīgs valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm ir aizliegts:
1) iejaukties zv.revidenta profesionālajā darbībā, ietekmēt vai iespaidot viņu;
2) pieprasīt no zv.revidentiem ziņas un paskaidrojumus, kā arī nopratināt viņus kā lieciniekus par faktiem, kas viņiem ir kļuvuši zināmi, sniedzot profesionālos pakalpojumus;
3) kontrolēt korespondenci, kā arī dokumentus, kurus zv.revidenti ir saņēmuši, sniedzot profesionālos pakalpojumus;
4) pieprasīt no klientiem ziņas par zvērinātu revidentu sniegto pakalpojumu saturu;
5) pakļaut zv.revidentus jebkādām sankcijām vai draudiem sakarā ar profesionālajiem piekalpojumiem, kurus viņi atbilstoši likumiem sniedz klientiem;
6) saukt zv.revidentus pie jebkāda veida atbildības par rakstveidā vai mutvārdos izteiktiem paziņojumiem, kurus viņi snieguši, likumīgi pildot savus pienākumus.

5. Ko saprot ar zvērinātu revidentu palīgiem, ko viņi var un ko nevar darīt?
Tā ir persona, kura zv.revidenta pārraudzībā sniedz revīzijas pakalpojumus. Viņam nav tiesību sniegt ziņojumus un revīzijas pārskatu. Viņus nodarbina tādos uzdevumos, kas ļauj apgūt zv.revidenta sertifikāta iegūšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas klientu gada pārskatu obligātās likumos noteiktās pārbaudes veikšanā un finansu revīzijā.

6. Kādu disciplinārsodus zvērinātiem revidentiem var uzlikt Latvijas Zvērināto Revidentu asociācija?
LZRA var:
- izteikt brīdinājumu;
- izteikt rājienu;
- apturēt zv.revidenta sertifikāta darbību uz laiku, ne ilgāku par gadu;
- anulēt zv.revidenta sertifikātu.

7. Kam likums “Par zvērinātiem revidentiem” ir saistošs?
Šis likums attiecas uz visām personām, kas sniedz zv.revidenta pakalpojumus.

8. Kāds ir Latvijas Zvērināto Revidentu asociācijas statuss, darbības mērķi un uzdevumi?
LZRA ir neatkarīga Latvijas zvērinātu revidentu profesionāla korporācija.
LZRA īsteno zvērinātu revidentu profesionālo pašpārvaldi un pārstāv savu biedru intereses. Tās ietvaros Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija nodrošina profesionālo standartu un ētikas normu, kā arī citu uz profesiju attiecināmo regulējošo normatīvo aktu ievērošanas un asociācijas biedru profesionālās darbības uzraudzību.
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbības finansēšanai tās biedri maksā ikgadēju biedra naudu asociācijas kopsapulces noteiktajā apmērā.

9. Kādām prasībām jāatbilst pretendentam, lai tas varētu kārtot zv.revidenta eksāmenu?
Lai varētu kārtot zvērināta revidenta eksāmenu personai ir jāatbilst sekojošām prasībām:
1) ir sasniegusi 25 gadu vecumu;
2) ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieguvusi augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finansu jomā vai arī ārvalstīs ieguvusi attiecīgās valsts revidenta kvalifikāciju;
3) prot latviešu valodu;
4) ir ieguvusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītu vismaz triju gadu pieredzi klienta gada pārskatu pārbaudē, kā arī finansu revīzijā;
5) ir persona ar nevainojamu reputāciju.

10. Kādas likumā zv.revidentiem ir noteiktas konfidencialitātes prasības?
Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu, kuru viņš uzzinājis, pildot profesionālos pienākumus. Komercnoslēpumu saturošu informāciju aizliegts izmantot vai atklāt bez klienta rakstveida piekrišanas, izņemot likuma par zvērinātiem revidentiem 33.panta otrajā un trešajā daļā minētos gadījumus vai gadījumus, kad zvērinātam revidentam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar tiesas nolēmumu. Informācija jebkurā gadījumā ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ja, to izpaužot, var kaitēt klienta konkurētspējai. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma informācija, kas saskaņā ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem iekļaujama klienta gada pārskatā.

11. Kādas prasības likumā ir noteiktas attiecībā uz revīzijas darba dokumentiem?
Revīzijas darba dokumenti ir revīzijas pakalpojuma sniedzēja — zvērināta revidenta vai attiecīgi zvērinātu revidentu komercsabiedrības īpašums.
Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības vadības pienākums ir pienācīgi glabāt revīzijas darba dokumentus. Ar tiem nedrīkst iepazīstināt trešās personas, un tos nedrīkst izsniegt trešajām personām bez klienta atļaujas, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus. Revīzijas darba dokumentu glabāšanas laiks – 5 gadi.

12. Kādas prasības likumā ir noteiktas attiecībā uz civiltiesisko apdrošināšanas atbildību?
Zvērināta revidenta (arī revidentu komercsabiedrības) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir iepriekšējā pārskata gadā no revīzijas pakalpojumiem gūto šā zvērinātā revidenta ieņēmumu kopsumma.
Sniedzot revīzijas pakalpojumu finansu institūcijai, kā arī tai komercsabiedrībai, kuras akcijas ir iekļautas fondu biržas sarakstos, pakalpojuma sniedzēja — zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits ir divi procenti no tā revidējamā klienta aktīvu summas, kuram šie aktīvi ir vislielākie iepriekšējā pārskata gada beigās.
Savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai zvērināts revidents un zvērinātu revidentu komercsabiedrība var izvēlēties likumam likumam par Zvērinātiem revidentiem atbilstošu apdrošināšanas sabiedrību.

13. Ko saprot ar revīzijas pakalpojumu?
Revīzijas pakalpojums ir:
1) normatīvajos aktos noteiktā klienta gada pārskata, arī konsolidētā gada pārskata, pārbaude un revidenta ziņojuma sniegšana par tajā ietvertajiem finansu pārskatiem,
2) revīzijas uzdevuma veikšana pēc likumos noteiktā Komercreģistra iestādes, izziņas iestādes, prokurora, tiesneša vai tiesas uzaicinājuma likumos noteiktajos gadījumos,
3) valsts un pašvaldību institūciju finansu revīzija un revīzijas pārskata sagatavošana, kā arī atzinuma sniegšana par saimnieciskā gada pārskatu,
4) citos normatīvajos aktos vai revīzijas pakalpojuma līgumā paredzēta revīzijas uzdevuma veikšana;

14. Kādi obligātie rekvizīti ir noteikti zvērināta revidenta ziņojumā?
Lai zvērināta revidenta ziņojums iegūtu juridisku spēku, tam ir nepieciešami šādi rekvizīti (identifikācijas dati):
1) adresāts;
2) dokumenta datums;
3) dokumenta nosaukums;
4) zvērināta revidenta (likumā paredzētajos gadījumos — atbildīgā zvērināta revidenta) vārds un uzvārds;
5) sertifikāta numurs;
6) zvērināta revidenta (likumā paredzētajos gadījumos — atbildīgā zvērināta revidenta) paraksts;
7) šajā likumā paredzētajos gadījumos — tās personas vārds, uzvārds, personas kods un paraksts, kura rīkojas zvērinātu revidentu komercsabiedrības vārdā, un zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numurs.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru