Izglītības iespējas Liepājā pēc 9.klases9. klase ir tā robeža, uz kuras stāvot, ikviens jaunietis, iespējams, pirmo reizi aizdomājas par to, ko darīt tālāk – pēc pamatskolas beigšanas. Viens izvēlas turpināt mācības vidusskolā, lai pēc tam mēģinātu iegūt augstāko izglītību, cits nolemj apgūt kādu profesiju, lai pēc iespējas ātrāk startētu darba tirgū, vēl kāds mīņājas neziņā līdz pēdējam brīdim un nespēj vien tikt skaidrībā par savas nākotnes izvēli.

Pagājušā gada oktobrī tika veikts pētījums. Liepājā kopā ir 85684 iedzīvotāji. No tiem 8741 ir vecumā no 6 – 16 gadiem. Tātad tie, kas mācās pamatskolā. Vidusskolēnu vecuma jauniešu (17 – 19 gadi) skaits Liepājā ir 4095.
Tāpēc arī nolēmu rakstīt projektu par tēmu “Izglītības iespējas pēc 9.klases.” Projektā ir sīkāk izklāsts par Liepājas skolām, kurās uzņem skolēnus pēc 9.klases.

Mērķis: apkopot materiālus par Liepājas skolām, kurās var turpināt mācīties pēc 9.klases.
Uzdevumi:
1.      atrast informāciju par Liepājas skolām,
2.      Atrast informāciju par vidējo izglītību,
3.      Apkopot materiālus,
4.      Izveidot aptaujas anketas,
5.      Apkopot anketas,
6.      Uzrakstīt secinājumus.


Kādās skolās var apgūt vidējo izglītību?


Vispārējo vidējo izglītību var iegūt trīs veidu mācību iestādēs:
·         vidusskolās;
·         vakara (maiņu) skolās
·         ģimnāzijās.
Vidusskola (1.-12. klase)
Vidusskola piedāvā pamatizglītību un vismaz vienu vispārējās vidējās izglītības programmu. Daudzas vidusskolas savās izglītības programmās cenšas ieviest kaut ko specifisku un īpašu.
Ģimnāzija (7.-12. klase)
Ģimnāzija īsteno ne mazāk par divu virzienu vispārējās vidējās izglītības programmām. Tās var piedāvāt arī daļējas pamatizglītības programmas no 7.-9.klasei. Ģimnāzijas ir arī rajona vai pilsētas izglītības sistēmas metodiskie centri, tādēļ tajās ir noteikti uzņemšanas noteikumi.
Vakara (maiņu) vidusskola (1.-12.klase)
Vakara (maiņu) skolās mācības notiek dažādos laikos (ir dienas un vakara grupas), tāpēc tās ir iespējams apvienot ar darbu. Šajās skolās izglītību iegūst dažāda vecuma cilvēki. Līdzīgi kā vidusskolas, arī vakara (maiņu) skolas piedāvā kādu no izglītības programmu virzieniem. Dažās vakara skolās pieejamas saucamās līmeņu mācības. Tiek noteikts iepriekšējās sagatavotības līmenis, un tad var pakāpeniski (nevis visu uzreiz) apgūt galvenos mācību priekšmetus. Ir iespējamas arī vakara skolu neklātienes programma.
Lai pabeigtu vakara skolu vai neklātienes programmu un iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jānokārto centralizētie eksāmeni, un prasības ir tādas pašas kā parastajās vidusskolās un ģimnāzijās.
Ir arī mācību iestādes, kas piedāvā iegūt profesionālo vidējo izglītību. Sagatavojoties profesionālās izglītības ieguvei tu vari, paralēli vidusskolā izglītoties profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas skolās u.tml.) Tā ir sistematizēta un tematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā. Iegūstot šo izglītību, tu saņemsi apliecību [par profesionālo ievirzi.

Kādas vispārējās vidējā izglītības programmas var izvēlēties?


Iestājoties vidusskolā, tu iestājies noteiktā izglītības programmā. Skolas izglītības programmā var noskaidrot, kādus mācību priekšmetus tajā būs jāapgūst obligāti un kādus varēs izvēlēties.
Pavisam ir četri vispārējās izglītības programmu virzieni:
·         Vispārinošais virziens, kurā neviens mācību priekšmets netiek īpaši akcentēts. Mācību priekšmetu piedāvājums tiek samērots, līdzsvarojot visas izglītības jomas.
·         Humanitārais un sociālais virziens, kurā īpašs uzsvars tiek likts uz humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem. Šajā virzienā ietilpst:
-          valodu programmas;
-          cilvēkzinību programmas;
-          ekonomisko un politisko zinību programmas.
·         Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kurā akcentēti matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību mācību priekšmeti. Šajā virzienā ietilpst:
-          matemātikas un datorzinību programmas;
-          dabaszinību (fizika, ķīmija, bioloģija) programmas;
-          fizikas un ķīmijas programmas;
-          ķīmijas un bioloģijas programmas.
·         Profesionāli orientētais virziens, kurā uzsvars likts uz profesionālo ievirzi. Šajā virzienā ietilpst:
-          komerczinību programmas;
-          mūzikas programmas;
-          mākslas programmas;
-          lauksaimniecības programmas;
-          mājsaimniecības programmas;
-          amatizglītības programmas;
-          sporta programmas;
-          valsts aizsardzības programmas.

Kādi mācību priekšmeti jāapgūst?


Izglītības programmu virziens
Obligātie mācību priekšmeti
Visās izglītības programmās
Konkrētā virziena izglītības programmās
Vispārizglītojošais virziens
·    Latviešu valoda un literatūra
·    Pirmā svešvaloda
·    Otrā svešvaloda (tikai latviešu skolām)
·    Mazākumtautību valoda un literatūra (tikai mazākumtautību skolām)
·    Matemātika (algebra, ģeometrija)
·    Vēsture
·    Sports
·    Biznesa ekonomiskie pamati
·    Lietišķā informātika
·      Ģeogrāfija
·      Dabaszinības (vai fizika, ķīmija, bioloģija, veselības mācība)
·      Mūzika vai kultūras vēsture
Humanitārais un sociālais virziens
·      Filozofija
·      Ģeogrāfija
·      Psiholoģija
·      Politika un tiesības
·      Dabaszinības (apvienoti fizika, ķīmija, bioloģija)
·      Mūzika vai kultūras vēsture
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens
·      Matemātika
·      Ģeogrāfija vai filozofija
·      Fizika (arī astronomija)
·      Ķīmija
·      Bioloģija, veselības mācība
·      Mūzika vai kultūras vēsture
Profesionāli orientētais virziens
·      Ģeogrāfija
·      Psiholoģija
·      Politika un tiesības
·      Dabaszinības (apvienoti fizika, ķīmija, bioloģija)
·      Mūzika vai kultūras vēsture
·      Mācību priekšmeti ar praktisku ievirzi (komerczinības, amati, mājsaimniecība, tehnoloģijas un dizains, māksla vai sports) – ne visi, bet viens vai daži no minētajiem)

Izglītības programmā skola var papildus iekļaut arī vairākus izvēles mācību priekšmetus. Parasti šī izvēles daļa ir kopēja visai klasei vai vismaz grupai.
Mācību priekšmeti, kas jāapgūst visās mācību programmās jāapgūst arī arodvidusskolās, koledžās, mūzikas un mākslas vidusskolās, skolās ar profesionālo vidējo izglītību u.c. Katrā no šīm skolām tiek piedāvāti vēl atsevišķi tieši šai izglītībai piemēroti mācību priekšmeti.Kas jānoskaidro par skolu?


Pirms iestāšanās skolā noteiktu vajadzētu noskaidrot:
·         Vai skolai ir reģistrācijas apliecība?
·         Vai skola ir akreditēta?
·         Vai skolā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas?
·         Kādi ir skolas iekšējās kārtības noteikumi?
·         Kāda ir mācību slodze?
·         Kādu līmeņa izglītību iegūst, skolu pabeidzot?
·         Kādas būs tālākās izglītības iespējas?
·         Kāda ir mācību maksa (ja skola ir privāta)?
Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs izvērtēt, vai skola nodrošina kvalitatīvu izglītību un vai tā ir piemērota tieši tev.
Valsts atzītu izglītības dokumentu jeb diplomu var izsniegt tikai tās skolas, kas īsteno licenzētas un akreditētas izglītības programmas. Tas attiecas gan uz valsts, gan pašvaldību, gan privātajām skolām.

Kas jānoskaidro par sevi?


Pirms stāšanās kādā skolā pajautā pats sev:
·         Vai es nākotnē plānoju iegūt augstāko izglītību?
·         Vai gribu pēc iespējas ātrāk uzsākt darba gaitas?
·         Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama, lai varētu sākt apgūt izvēlēto profesiju?
·         Kādas bija manas sekmes pamatskolā?
·         Kādai mācību slodzei esmu gatavs?
Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs izlemt, kādu izglītību iegūt un kādā skolā mācīties.

Kā iestāties izraudzītajā skolā?


Uzsākt vispārējās vidējās izglītības apguvi var ikviens (bez vecuma ierobežojuma), kas ieguvis apliecību par pamatizglītību.
Ģimnāzijā tiem jauniešiem, kas grib iestāties šīs skolas 10.klasē, parasti ir noteikti uzņemšanas pārbaudījumi. Tie var būt dažādi – gan pārrunu, gan testa, gan plašāka apjoma rakstiska darba pārbaudes veidā. Piesakoties mācībām vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē, tev
·         jāiesniedz skolas direktoram vecāku (aizbildņa) vai paša rakstīts iesniegums, kurā jānorāda tavs personas kods, dzīvesvieta un interesējošās skolas izglītības programma;
·         jāiesniedz arī:
-          pases vai dzimšanas apliecības kopija;
-          apliecības par pamatizglītību kopija;
-          sekmju izraksts kopija;
-          bērna medicīniskā karte 026/u;
-          ja skola pieprasa – izraksts no medicīniskās kartes 027/u par iepriekš veiktām profilaktiskajām vakcinācijām;
-          Izglītības satura un eksaminācijas centra pamatizglītības sertifikāta kopija (ja 9.klases noslēgumā kārtoti centralizētie eksāmeni).
Skolas Liepājā


Vidusskolas:
·         DALP 5.vidusskola,
·         J.Čakstes 10.vidusskola,
·         Liepājas Raiņa 6.vidusskola,
·         Liepājas 8.vidusskola,
·         Liepājas 15.vidusskola,
·         Liepājas 2.vidusskola,
·         Liepājas 7.vidusskola,
·         Liepājas 11.vidusskola,
·         Liepājas vakara vidusskola,
Ģimnāzijas:
·         Liepājas 1.ģimnāzija,
Koledžas:
·         Liepājas Medicīnas koledža,
·         Liepājas Jūrniecības koledža,
Arodvidusskolas:
·         Liepājas 31.arodvidusskola,
·         Liepājas 48.arodvidusskola,
Tehnikumi, skolas ar vidējo profesionālo izglītību:
·         RTU profesionāli tehniskajā skola (Liepājas filiāle),
·         Liepājas Mākslas vidusskola,
·         Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola:

Skolu programmas


Liepājas 1.ģimnāzija:
·         Vispārizglītojošais virziens,
·         Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens,
-          matemātikas – informātikas programma,
-          matemātikas – fizikas programma,
-          ķīmijas un bioloģijas programma.
DALP 5.vidusskola:
·         Vispārizglītojošais virziens,
·         Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens,
·         Profesionāli orientētais virziens,
-          komerczinību programma.
·         Humanitārais un sociālais virziens.
-          valodu programma.
Liepājas Raiņa 6.vidusskola:
·         Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens,
·         Humanitārais un sociālais virziens.
Liepājas J.Čakstes 10.viduddkola:
·         Vispārizglītojošais virziens,
·         Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens,
·         Humanitārais un sociālais virziens,
-          Valodu programma.
Liepājas 15.vidusskola:
·         Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens,
·         Humanitārais un sociālais virziens,
·         Profesionāli orientētais virziens.
RTU Liepājas filiāle;
·         Biznesa programmas:
-          komercdarījumu darbinieks,
-          komercpakalpojumu darbinieks,
-          reklāmas servisa komercdarbinieks,
-          biroja darbinieks,
-          grāmatvedis,
-          transportu pārvadājumu komercdarbinieks,
-          finansu komercdarbinieks.
·         Tehniskās programmas:
-          elektriķi,
-          automehāniķi,
-          mehatorisko sistēmu tehniķi (elektronika, auto mehānika, datortehnika)
·         Datorsistēmas programma:
-          datorsistēmu tehniķis.
Liepājas 31.arodvidusskola:
·         galdnieka palīgs,
·         galdnieks,
·         atslēdznieks,
·         sanitārtehnisko iekārtu montētājs,
·         apdares darbu tehniķis,
·         izlīdzinošais kurss ( vispārējās vidējās izglītības iegūšana)
Liepājas 48.vidusskola:
·         pavāra palīgs,
·         šuvējs,
·         pavārs,
·         mazumtirdzniecības veikalu pārdevējs,
·         sekretārs,
·         saimniecības vadītājs,
·         šūto izstrādājumu izgatavotājs.
Liepājas Jūrniecības koledža:
·         sardzes stūrmanis,
·         sardzes mehāniķis.
Liepājas Medicīnas koledža:
·         māsas palīgs.
Liepājas Mākslas vidusskola:
·         apģērbu dizainers,
·         ādas izstrādājumu dizainers,
·         koka izstrādājumu dizainers,
·         metāla izstrādājumu dizainers,
·         tekstilizstrādājumu dizainers,
·         keramikas izstrādājumu dizainers,
·         interjera vai reklāmas dizainers,
·         rokdarbu modelētājs.
Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola:
·         mūziķis, mūzikas teorijas speciālists,
·         kormeistars, kora dziedātājs,
·         vokālists, kora dziedātājs,
·         mūziķis – pianists, koncertmeistars,
·         mūziķis – vijolnieks,
·         mūziķis – altists,
·         mūziķis – čellists,
·         mūziķis – kontrabasists,
·         pūšaminstumentu spēles mūziķis, ansambļa vadītājs,
·         mūziķis – sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs,
·         mūziķis – ģitārists,
·         mūziķis – akordeonists.

Pamats skolēna uzņemšanai vidusskolā.


Kā jau iepriekš tika minēts, pamats uz kāda tiek uzņemts vidusskolas klasēs katrā skolā var būt atšķirīgs. Tie var būt iestājeksāmeni, tās var būt pārrunas ar skolas vadību, arī testa veidā u.c. Arī Liepājas skolās šie nosacījumi ir dažādi.
·         Liepājas 1.ģimnāzija – ģimnāzijas absolventiem, kam 9.klases beigšanas apliecībā sekmes ir no 6 uz augšu tiek uzņemti bez iestājeksāmeniem. Visiem pārējiem ir jākārto iestājeksāmens attiecīgajā programmā.
·         J.Čakstes 10.vidusskola – skolēni skolā tiek uzņemti, pēc viņa pamatizglītības sekmju izraksta.
·         DALP 5.vidusskola – šīs skolas absolventi, kam 9.klases beigšanas apliecībā sekmes ir no 6 uz augšu tiek uzņemti bez iestājeksāmeniem. Visiem pārējiem ir jākārto iestājeksāmens attiecīgajā programmā.
·         Liepājas 15.vidusskola - skolēni skolā tiek uzņemti, pēc viņa pamatizglītības sekmju izraksta.
·         Liepājas mākslas vidusskola – stājoties skolā ir jāiesniedz dokumenti par pamatizglītību un jākāro iestājeksāmeni gleznošanā un zīmēšanā.
·         Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola – stājoties skolā ir jākārto iestājpārbaudījumi specialitātē un mūzikas teorijā.
·         Liepājas Jūrniecības koledža – uzņem pēc izglītības dokumentu konkursa un pārrunām.
·         Liepājas 31.arodvidusskola - uzņem pēc izglītības dokumentu konkursa un pārrunām.
·         Liepājas 48.arodvidusskola - uzņem pēc izglītības dokumentu konkursa un pārrunām.
·         RTU profesionāli tehniskajā skola (Liepājas filiāle) - skolēni skolā tiek uzņemti, pēc viņa pamatizglītības sekmju izraksta. Vērā tiek ņemti 5 mācību priekšmeti (Matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, dabaszinības, vēsture) no kuriem izvelk vidējo atzīmi.
Aptaujas rezultāti.

Lai būtu vieglāk rakstīt projektu, izdomāju veikt pētījumu. Pētījumu veicu Liepājas 1.ģimnāzijā, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā un DALP 5.vidusskolā. Kopā aptaujā piedalījās 161 9.klašu skolēni. No tiem 87 meitenes un 72 zēni.
Aptaujā jautāju vai jauniešiem liekas, ka ir pietiekami daudz informācijas, par skolām, kurās turpināt mācības pēc 9.klases. Pēc anketu apkopošanas sapratu, ka informācijas ir daudz pa maz, jo diezgan daudzi nezin, kur meklēt šādu informāciju.
Lielākā daļa jaunieši, kas domāja, ka informācijas ir pietiekami to bija ieguvuši no vecākiem, karjeras centrā un no skolotājiem. Daudzi šo informāciju ir atraduši internetā un neliela daļa to uzzinājusi no skolotājiem.
Jautāju jauniešiem, vai ir jau izvēlējušies, kur turpinās mācības pēc 9.klses. Liela daļa jauniešu jau bija izvēlējušies. Daži vēl svārstījās starp vairākām skolām. Daļa jauniešu par to vēl nav domājuši un izlēmuši. Pēc aptaujas secināju, ka lielākā daļa tomēr izglītību vēlas turpināt skolās, kur mācījušies līdz šim.
Aptaujā jautāju, kas ieteica jauniešiem mācību iestādi, kur turpināt mācības. Atbildes bija ļoti dažādas. Interesanti man likās, ka daži bija minējuši, ka skolu, kurā mācīties tālāk ir izlēmuši un to piespieduši vecāki.
Intereses atšķīrās arī no tā kādas ir skolēnu sekmes pamatskolā. Jo izvērtējot savas sekmes, jaunieši lemj ko darīt tālāk. Lielākā daļa, 100 aptaujāto skolēnu, mācās uz vidējām atzīmēm. 51 aptaujātais skolēns mācās uz labām un teicamām atzīmēm, un 10 aptaujāto mācās uz vājām atzīmēm.
Runājot pat tālāko dzīvi, karjeru lielākā daļa, gandrīz puse vel nezin, ko vēlas darīt, ko mācīties, kur strādāt. Daudzi saka, ka viņiem vēl 3 vidusskolas gadi priekšā un laiks domāt. Otrai pusei, kas ir jau izlēmuši ko darīt, intereses ir daudz un dažādas – sākot ar pavāriem, līdz pat modeles karjerai. Tomēr visbiežāk nosauktie amati bija dizaineri, medicīna, arhitektūra, uzņēmējs, darbs saistībā ar cilvēkiem un darbs ar datoriem, datoru sistēmām.


Intervija.

Lai noskaidrotu vairāk par tālākās izglītības iespējām, devos uz Karjeras izglītības centru, un tikos ar direktori Gintu Paspārni.

Līga: Cik bieži ierodas jaunieši interesēties par tālākās izglītības iespējām?
G.Paspārne: Katru dienu. Un nāk ne tikai jaunieši, bet arī pieaugušie.
L: Kāda vecuma jaunieši visbiežāk ierodas?
G.P.: Parasti sākot no 8. klases. Nāk arī jaunāki, bet tos parasti ved skolotāji vai arī vecāki.
L.: Kādā vecumā vislabāk būt apmeklēt karjeras centru?
G.P.: Kad sāk rasties doma, ka grib to visu saprast. Vecums nav būtisks. Šeit var nākt arī pēc informācijas. Un jo vairāk informācija, jo vieglāk izvēlēties, ko izvēlēties nākotnei.
L.: Kā visbiežāk jaunieši nāk? Vieni paši, no skolām, kopā ar vecākiem, kopā ar draugiem vai kā?
G.P.: Skaita ziņā visvairāk ir, kad skolotāji atved. Grupas no skolām. Tiem, kuriem vajag vēl kādu informāciju nāk paši.
L.: Vai sniedzat informāciju arī pieaugušajiem?
G.P.: Jā, protams! Mūsu pakalpojumi domāti ikvienam, kas mācās, strādā, meklē darbu vai plāno tālāko izglītību un kam šajā profesionālās realizācijas ceļā radušies visdažādākie jautājumi.
L.: Kādas metodes izmantojat, nosakot profesijas izvēli?
G.P.: Mums ir ap 40 testu ar kuriem strādājam. Satiekoties ar cilvēku pēc vajadzības izvēlas piemērotāko testu. Tests, kuru pilda grupas no skolām ir tikai iepazīšanās tests. Lai varētu skaidrāk pateikt, kāda profesija cilvēkam būtu piemērotāja ir jāizpilda vismaz 3 testi.
L.: Vai Jums ir informācijas par to, vai jaunieši aiziet mācīties par to, ko uzrāda tests?
G.P.: Tas ir grūti, jo nevar visus sazināt. Un tas arī prasa daudz darba un līdzekļus, bet karjeras centram šobrīd tādu līdzekļu nav. Aptuveni 2.gadus atpakaļ veicām testu. Protams, nesazinājām pilnīgu visus, bet daļu no mūsu klientiem. Aptuveni ½ atbilda testa rezultātiem. Ir daži, kas paši atnāk un pasaka paldies, ka palīdzējām, bet tādu nav daudz.
L.: Vai sniedzat informāciju arī par mācību iestādēm, kur apgūt izvēlēto profesiju? Piemēram, cik ilgi, ir jāmācās, cik ir jāmaksā par mācībām, kādas ir stipendijas, vai skolai ir dienesta viesnīcas utt.
G.P.: Jā! Mēs sniedzam informāciju gan par skolām, gan par iestājeksāmeniem un visu pārējo.
Secinājumi

1.      Skolas, kurās var apgūt vidējo izglītību var būt dažādas.
2.      Skolās var atšķirties mācību programmas.
3.      Dažādās skolās ir dažādi uzņemšanas pamati.
4.      Liepājā ir iespējams izvēlēties jebkura interesēm atbilstošu mācību iestādi.
5.      Informācija par tālāk izglītību pēc 9.klases ir par maz.
6.      Lielākā daļa 9. klašu skolēni mācības vēlas turpināt skolā, kurā mācījušies līdz šim.
7.      Liela daļa 9. klašu skolnieki vēl nav izlēmuši savu tālāko karjeru.
8.      Šobrīd jauniešu vidū pieprasītākie darba amati ir dizaineri, medicīna, arhitektūra, uzņēmējs, darbs saistībā ar cilvēkiem un darbs ar datoru, datoru sistēmām.Izmantotā literatūra


Izglītība pēc 9. klases – Rīga: V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās orientācijas informācijas centrs
Karjeras izglītības mērķi pamatskolā – Rīga: V/A Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Profesionālās orientācijas informācijas centrs
http://www.latvija.lv

1 komentārs:

  1. Sazinies ar mums, lai saņemtu Kredīts uzņēmumiem https://www.cityfinances.lv/kontakti/

    AtbildētDzēst