Personāla vadība uzņēmumā SIA “Ragi, Nagi & Co”


LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTEPersonāla vadība uzņēmumā
SIA “Ragi, Nagi & Co”

 

Rīga
2005

 


SATURA RĀDĪTĀJS


Ievads.


Lai veiksmīgi izveidotu un attīstītu uzņēmējdarbību ir nepieciešams izstrādāt personāla vadības plānu un īstenot to.Personāla vadīšanas uzdevums ir veidot attiecības starp organizāciju un personālu tā , lai sakaņotu abu pušu intereses un sasniegtu izvirzītos mērķus.
Šis plāns aptver personāla vadības pamatfunkcijas ....
Organizācijas plānošana ir process, kas sastāv no mērķu noteikšanas un stratēģisku, taktisku un operatīvu plānu izstrādes, analīzes, darbības plāna izstrādes un prognozēm. Darbības organizēšana aptver resursu savākšanu, sadali un organizācijas struktūras veidošanu, lai labāk izpildītu attiecīgo plānu. Plānošanas procesā ir jānosaka izpildāmo darbu secība, apjoms, termiņi un izpildītāji. Kad resursi saorganizēti, savākti un sadalīti, tad organizācijas darbinieku darbs un darbības ir jāsaskaņo. Katrs darbinieks virzās uz noteiktu mērķi, zinot, ka viņa darbs atbilst kopējiem mērķiem, un viņam ir nepieciešamie līdzekļi, lai īstenotu savu uzdevumu. Lai darbinieki būtu ieinteresēti darboties efektīvāk, viņiem vajadzīga motivācija. Ir jāizvēlas tādi ietekmēšanas paņēmieni un metodes, kas pārliecinātu darbiniekus strādāt iespējami labi uzņēmuma interesēs, jo sarežģītākās problēmas organizācijā parasti rada tieši paši cilvēki, to vēlmes un attieksme, to individuālā uzvedība un uzvedība grupās. Vadībai ir jāpieliek lielas pūles, lai cilvēku prasmes un interesi izmantotu organizācijas labā. Regulāri jākontrolē, kā tiek pildīti plāni, jānosaka kārtējās problēmas, jāmaina plāni atbilstoši iekšējās un ārējās vides izmaiņām. Krīzes situācija jāprognozē jau pirms tās sākuma un laikus jāpieņem lēmumi par nepieciešamajām plānu korekcijām.
Izveidot efektīvu personāla vadību nav viegls uzdevums, taču no tā lielā mērā atkarīga uzņēmējdarbības veiksme.
Īss nozares raksturojums.


Reklāmas jomai raksturīga pastāvīga attīstība un pilnveidošanās. Potenciālie reklāmas nozares patērētāji ir uzņēmumi. Arvien vairāk uzņēmēju saprot ka veiksmīgas uzņēmuma izaugsmes veidošanā svarīga loma ir reklāmai un citām ar to saistītām aktivitātēm.
Konkurence ir diezgan liela. Uzņēmumiem ne tikai jākonkurē savā starpā, bet arī jāpārliecina patērētājs par reklāmas izdevīgumu un nepieciešamību.
Nozarē pārsvarā tiek izmantots cilvēku garīgais potenciāls, līdz ar to tajā strādā radoši cilvēki.
Likumdošanā ir iekļauti dažādi likumi un noteikumi, kas ierobežo nozares attīstību, ierobežojot dažus reklāmas veidus (alkohola, cigarešu). Nodokļu nasta ir ļoti smaga. Reklāmas aģentūrai jāievēro autortiesības. Valsts politika attiecībā uz reklāmas biznesu ir neitrāla. Ir daži nodokļu atvieglojumi investīciju projektiem.
Nozarē strādājošiem jāseko līdzi masu informācijas līdzekļu un sabiedrisko organizāciju reakcijai uz reklāmu. Sabiedrības attieksme pret reklāmu bieži ir nicinoša un neiecietīga, tomēr šī attieksme pārsvarā vērsta uz primitīvu un zemas kvalitātes reklāmu.
Valsts ekonomiskais stāvoklis šobrīd ir labvēlīgs, visu nozaru uzņēmumi attīstās. Slikti ir tas, ka cilvēku pirktspēja ir maza. Latvijā dzīvo vairāku kultūru pārstāvji, kas sašķeļ tirgu. Latvijā pagaidām vēl neveidojas stabila ekonomiskā politika ar mērķtiecīgu likumīga biznesa atbalstu. Šāds stāvoklis netieši, bet tomēr negatīvi ietekmē nozares attīstību.
Zinātnes un tehnikas progress veicina komunikācijas līdzekļu attīstību, veidojot jaunus un svaigus veidus, kā ietekmēt nepieredzējušus prātus.
Latvijai ieejot Eiropas Savienībā reklāmas tirgus būtiski paplašināsies, Latvijas valsti un produktus būs nepieciešams reklamēt ES, būs vajadzīgas jaunas idejas. Bez tam no ES valstīm ienāks konkurenti. Būs jāpiemēro darbība ar ES saistītajām likumdošanas izmaiņām.Uzņēmuma apraksts.


SIA „Ragi, Nagi & Co” nodarbojas ar mārketinga konsultācijām, reklāmu un reklāmas stratēģiju izstrādi, tirgus situācijas izpēti un analīzi, patērētāja attieksmes un uzvedības izzināšanu un prognozēšanu, radošo ideju izstrādi.
Uzņēmums dibināts 2004 gadā. Regulāri tiek veikta esošā un potenciālā tirgus analīze. Informācija tiek iegūta no interneta, masu informācijas līdzekļiem un izstādēm. Šobrīd iegūtā informācija norāda uz to, ka reklāmas jomā vēl ir iespējas attīstīties un iekarot pietiekami lielu tirgus daļu. Uzņēmuma apgrozījums ir apmēram 80 000 Ls gadā.
Uzņēmumā šobrīd strādā 27 darbinieki. Ir izveidojusies kompakta darbinieku grupa ar pieredzi reklāmas un mārketinga jomā, kura  strādā vienotā komandā. Uzņēmuma dibināšanai un darbības uzsākšanai nepieciešamie līdzekļi iegūti daļēji izmantojot īpašnieku personīgos uzkrājumus, daļēji aizņemoties no bankas. Uzņēmums īrē telpas un komunikācijas Ūnijas ielā 11a , tā saucamajā „Ūnijas centrā”, kur pēc pasūtījuma tika uzcelta jauna biroja ēka.
Organizācijas misija


Misija ir organizācijas vispārējs mērķis. Misija jānoformulē tā, lai organizācija varētu koncentrēt savu biznesa darbību vienā konkrētā virzienā un lai uzņēmuma vadītājiem nevajadzētu pamatoties tikai uz individuālām vērtībām. Visi pārēji mērķi veidojas lai realizētu šo misiju.
Daudziem vadītājiem rodās vilinājums par organizācijas misiju izvēlēties peļņas gūšanu. Taču izveidotas organizācijas ietvaros peļnu var gūt tikai izpildot noteiktus priekšnosacījumus, un, formulējot šos priekšnosacījumus, tiek ierobežoti peļņas gūšanas veidi un visas pūles tiek fokusētas vienā virzienā.

 SIA „Ragi, Nagi & Co” darbība ir saistīta ar reklāmu un organizācijas misijā ir minēti galvenie uzņēmuma piedāvātie produkti :„Mēs tiecamies sniegt klientiem labas kvalitātes reklāmas pakalpojumus, kas balstīti uz patērētāju uzvedības, tirgus situācijas un produkta izpratni, padarot klientu uzņēmumu tēlus atpazīstamus un darbību veiksmīgu.”
Personāla politika


Personāla politika ir paredzēta , lai izteiktu organizāciajs ilgtermiņa programmu darbinieku savstarpējo attiecību veidošanā. Izveidojot šādus uzvedības noteikumus gan rakstiskā formā , gan ieviešot praktiskas tradīcijas, ir iespējams attīstīt stratēģiju saskaņā ar šiem nosacījumiem.

SIA „Ragi, Nagi & Co” ir jauns uzņēmums, kurš veidojies apvienojoties domubiedriem, līdz ar to personāla politika ir attīstības fāzē. Šobrīd


Organizācijas mērķi


Organizācijas darbībā mērķiem ir svarīga loma. Mērķi ir organizācijas darbības virziena orientieri , kas palīdz darbiniekiem saprast to nozīmīgumu. Tos jāizmanto kā darbības plāna sastādīšanas un izpildes kontroles pamatu. Mērķus var izmantot arī kā darbinieku motivēšanas līdzekli, saistot mērķu sasniegšanu ar atalgojumu.

5.1 Stratēģiskie mērķi

Stratēģiskie mērķi ir ilgtermiņa mērķi , kurus nosaka augstākā līmeņa vadītāji.
SIA „Ragi, Nagi & Co” direktors uzņēmumam nosaka sekojošus mērķus:
  • Iegūt stabilu tirgus daļu Latvijas Reklāmas tirgū 10% apmērā 5 gadu laikā
  • Atgūt ieguldītos līdzekļus un atdot kredītus 3 gadu laikā
  • Regulāri paaugstināt personāla kvalifikāciju atbilstoši jaunākajām tendencēm
  • Piesaistīt vidējos un lielos klientus izveidojot stabilu sadarbību

5.2 Taktiskie mērķi

Taktiskie mērķi ir vidēja termiņa mērķi, kurus nosaka vidējā līmeņa vadītāji.
Visi nodaļu vadītāji reizi gadā analizē nozares tendences un nepieciešamības gadījumā izveido apmācību plānu , lai paaugstinātu darbinieku kvalifikāciju. Atkarībā no darbības veida nodaļu vadītāji nosaka specifiskus mērķus

5.2.1 Klientu nodaļas mērķi:

·         Nodrošināt augstas kvalitātes apkalpošanu katram klientam nepārkāpjot projektu termiņus vairāk par 5 %
·         Kvalitatīvi pabeigt vismaz 96% no uzsāktajiem projektiem
·         Katru mēnesi uzsākt vismaz 10 jaunus projektus

5.2.2 Radošās daļas mēķi:

·         Katram lielam projektam izstrādāt būtiski atšķirīgu noformējumu
·         3 mēnešu laikā izveidot produktu katalogu ar stila paraugiem

5.2.3 Maketēšanas daļas mērķi:

·         Nodrošināt, lai  kļūdu skaits maketos nepārsniedz 3%

5.2.4 Mārketinga daļas mērķi:

·         Reizi pusgadā veikt vispusēju tirgus analīzi
·         Katru ceturksni pētīt patērētāju uzvedību un izmaiņas pieprasījumā

5.3 Operatīvie mērķi

Operatīvie mērķi ir īstermiņa mērķi , kurus nosaka zemākā līmeņa vadītāji.
SIA „Ragi, Nagi & Co” zemākā līmeņa vadītāji ir projektu vadītāji. Viņu noteiktie mērķi ir saistīti ar konkrētu projektu izpildi un tiek izvirzīti uzsākot projektu. Projektu vadītājs sastāda plānu un nosaka termiņus , nepieciešamo kvalitāti un pieejamos resursus. Vadītājiem pakļautie darbinieki vadoties pēc plāna realizē tā izpildi, sastāda un apstiprina dienas grafiku. Ja darbinieks strādā pie vairākiem projektiem , tad grafiku var mainīt svarīgu ietekmējošu faktoru dēļ.
Vadlīnijas operatīvajiem mērķiem ir:
·         Noskaidrot klienta vajadzības pirms projekta uzsākšanas
·         Izstrādāt orģinālu ideju 3 dienu laikā
·         Veikt tirgus sektora izpēti un analīzi nedēļas laikā
·         Par 5% samazināt projekta pašizmaksu

Uzņēmumam „dzīvojot” parādīsies situācijas , kuras būs operatīvi jāatrisina, izvirzot īstermiņa mērķus un plānojot to sasniegšanu. Tie var būt gan izklaides pasākumi stresa noņemšanai vai jaunu darbinieku integrēšanai kolektīvā, gan  jaunu darba metožu ieviešana, kā arī motivējošu mērķu nospraušana.Organizācijas stratēģija


Parasti organizācijai ir daudz dažādu attīstības iespēju , taču no visiem alternatīvajiem variantiem jāizvēlas viens attīstības virziens , kuram jāseko. Šis attīstības virziens tiek formulēts stratēģijā.

6.1 Galvenās organizācijas stratēģijas sastāvdaļas

6.1.1 Darbības sfēra

SIA „Ragi, Nagi & Co” darbības sfēra ir reklāmas tirgus plašākā nozīmē. SIA „Ragi, Nagi & Co” piedāvā izstrādāt mārketinga un reklāmu stratēģiju , palīdz ieviest klientu uzņēmumos mārketinga komunikācijas un konsultē mārketinga jautājumos; veido vizuālās un multimēdiju reklāmas, sniedz atbalstu uzņēmuma tēla veidošanā; pēc klientu pasūtījuma tiek veikti gan konkrētu tirgus segmentu , gan patērētāju grupu uzvedības pētījumi; kā arī nodarbojas ar radošo ideju izstrādi.

6.1.2 Resursu izvietojums un sadale

Lielākā daļa uzņēmuma pamatkapitāla tiks izmantota ražošanas līdzekļu iegādei. Mēbeles visiem darbiniekiem. Māksliniekiem un maketētājiem MAC sistēmas datori , pie kam programmatūra, ko izmantos mākslinieki atšķiras no tās, kas ir maketētājiem; citiem speciālistiem un vadītājiem – PC sistēmas datori ar profesionālām vajadzībām piemērotu programmatūru. Speciālā tehnika audio/video informācijas apstrādei , kā arī prezentāciju vadīšanai.
Iegūtie līdzekļi saskaņā ar budžetu tiks sadalīti pa nodaļām. Peļņa tiks izmantota kredītsaistību kārtošanai un uzņēmuma attīstībai , kā arī daļēji ieguldīta stabilos klientu uzņēmumos.

6.1.3 Īpatnējās spējas

Atšķirībā no konkurējošiem uzņēmumiem SIA „Ragi, Nagi & Co” piedāvās pilnu pakalpojumu klāstu sākot ar uzņēmuma tēla veidošanu un beidzot ar produktu veiksmīgu virzīšanu tirgū. Pasūtītājam nevajadzēs apstaigāt vairākas firmas, lai iegūtu visu nepieciešamo. Klients kontaktēsies tikai ar vienu  personu – projektu vadītāju.

6.1.4 Attīstība un kapitāla atdeve

Attīstība un kapitāla atdeve ir darbības sfēras, resursu sadales un īpatnējo spēju apvienojuma rezultāts. Gadu pēc darbības uzsākšanas uzņēmumam būs jāizanalizē panāktie rezultāti un jānovērtē esošo nodaļu ražīgums, kā arī , atkarībā no pieprasījuma , jālemj par jaunu nodaļu izveidi vai sadarbību ar citiem uzņēmumiem.

6.2 Stratēģiskā plānošana

Stratēģiskā plānošana ir dzīvotspējīgu savienojumu starp organizācijas ilgtermiņa mērķiem , resursiem un vides apstākļiem veidošana ar noteiktām metodēm un aktivitātēm. Stratēģiskai plānošanai raksturīga kopēja , koordinēta un patstāvīgi saskaņota attīstība virzienā, kurā organizācija vēlas turpināt darbību , kā arī sekmīga organizācijas piemērošana vides izmaiņām.
Lai varētu veikt stratēģisko alternatīvu izpēti , jāveic organizācijas ārējās vides analīze pēc divu faktoru grupām  - ārējās izdevības un ārējie draudi; kā arī organizācijas iekšējās vides analīze pēc divu iekšējo faktoru grupām – iekšējais spēks un iekšējais vājums.
Iegūtos datus ievieto SWOT matricā.
                               Iekšējie
                               Faktori


Ārējie
Faktori
Iekšējais spēks – S
1. Jaunu tehnoloģiju izmantošana;
2. Entuziasma pilni darbinieki;
3. Augsts radošais potenciāls;
Iekšējais vājums – W
1. Samērā augstas izmaksas;
2. Neliela tirgus daļa;
3. Nav apzināts darbinieku kopdarbības potenciāls;
Ārējās iespējas – O
1. Jaunu klientu ienākšana tirgū, t. sk. no ES;
2. Klientu rotācija starp reklāmas uzņēmumiem;
3. Jaunu produktu ieviešana/lielas reklāmas kampaņas;
4. Brīvas reklāmas tirgus nišas;
5. Vienotas valūtas (eiro) ieviešana;
SO stratēģijas
1. Klientu apkalpošana izmantojot modernas tehnoloģijas;
2. Radošā potenciāla izmantošana klientu piesaistē;
3. Jaunu pakalpojumu izveide;

WO stratēģijas
1. Projektu vadības apgūšana;
2. Projektu grupas darbības analīze;
3. Izmaksu samazināšana;

Ārējie draudi – T
1. Konkurences saasināšanās sakarā ar iestāšanos ES;
2. Nelabvēlīga likumdošana;
3. Radošā potenciāla emigrācija;
4. Pircēju maksātspējas samazināšanās;
ST stratēģijas
1. Darbinieku apmācība;
2. Likumdošanas izmaiņu sagatavošana sadarbībā ar Reklāmas asociāciju;
3. Radošo darbinieku pastāvīgs ienākumu līmeņa pieauguma nodrošinājums (lai neemigrē)

WT stratēģijas
1. Risku sadalīšana, jaunu biznesa virzienu uzsākšana;
2. Uzņēmuma pārdošana,
3. Apvienošanās ar kādu citu uzņēmumu.Analizējot SWOT matricu tiek iegūtas četras alternatīvas stratēģijas :
·         Iekšējā stipruma  un ārējo iespēju izmantošana
·         Iekšējā spēka izmantošana cīņā ar ārējiem draudiem
·         Iekšējā vājuma samazināšana un ārējo iespēju izmantošana
·         Iekšējā vājuma un ārējo draudu samazināšana
Nemot vērā to , ka SIA „Ragi, Nagi & Co” ir jauns uzņēmums , tam vispievilcīgākā ir iekšējā spēka un ārējo iespēju izmantošanas stratēģija, tas ir
·         Klientu apkalpošana izmantojot modernas tehnoloģijas;
·         Radošā potenciāla izmantošana klientu piesaistē;
·         Orientēšanās uz jaunpienācējiem reklāmas tirgum augot;
·         Jaunu pakalpojumu izveide, orientācija uz izaugsmi.
Jāizmanto intensīva ( attīstības )stratēģija lai:
·         Iekļūtu tirgū un informētu potenciālos klientus par uzņēmuma esamību
·         Palielinātu tirgus daļu piedāvājot no konkurentiem atšķirīgus pakalpojumus
·         Paplašinātu tirgu fokusējoties uz specifiskām klientu grupām/interesēm
·         Izstrādātu jaunus produktus pētot patērētāju vēlmes un vajadzības
Lai organizācijas darbības efektivitāte nepārtraukti pieaugtu, reizi gadā tiks pārvērtēta uzņēmuma stratēģija salīdzinot to ar darbības rezultātiem. Stratēģijas vērtēšanā tiks izmantoti kvalitātes un kvantitātes kritēriji :
·         Darbinieku gandarījums par darbu
·         Pakalpojumu apjoma palielinājums
·         Tirgus izpēte , paplašināšana un padziļināšana
·         Ārējo draudu samazinājums
·         Iekšējo spēju palielinājums
·         Tirgus daļas palielinājums
·         Apgrozījuma un peļņas pieaugums
·         Izmaksu līmenis un darba ražīgums
·         Kapitāla atdeve
·         Organizācijas mērķu izpilde
Jāseko lai uzņēmuma stratēģija būtu skaidra katram vadītājam un vadītājs varētu balstīties uz stratēģiju veidojot taktisko un operatīvo mērķu īstenošanas plānus.

Organizācijas struktūra


Organizācijas struktūra ir organizācijas sadalīšana noteiktās nodaļās atbilstoši organizācijas mērķiem.
Uzņēmumā SIA „Ragi, Nagi & Co”  tiek plānoti trīs vadības līmeņi, kur pirmo un augstāko pārstāv direktors. Direktoram palīdz Sekretāre un Finansu direktors , kurš ir arī grāmatvedis. Nākošajā vadības līmenī strādājošie Klientu daļas vadītājs, Radošās daļas vadītājs , Maketēšanas daļas vadītājs un Marketinga daļas vadītājs sniedz atbalstu Direktoram un nodarbojas ar savu nodaļu uzturēšanu un attīstību. Otrā līmeņa vadītājiem ir padoti mākslinieki , tekstu redaktori, Audio/ video producenti, maketētāji , mārketinga speciālisti un analītiķi. Klientu daļas vadītājam ir padoti projektu vadītāji , kuri atrodas zemākajā vadības līmenī un ir atbildīgi par projektu izpildi , piesaistot vajadzīgos darbiniekus no citām struktūrvienībām.
Shematiski uzņēmuma struktūta izskatīsies šadi:Uzņēmuma struktūra ir matricas tipa un tās pamatā ir funkcionāls dalījums. Darbinieki ir apvienoti nodaļās, katram veicamajam darbam tiek piesaistīti nepieciešamie vadītāji un speciālisti, tādejādi veidojot projektu grupas. Katra specifiska pasūtījuma veikšanai tiks formēta atsevišķa komanda, kura būs vislabāk piemērota konkrētā darba izpildei. Viens konkrēts projektu vadītājs, būs atbildīgs par šīs grupas darbību un projekta virzību. Projekta vadītājs būs vienīgā persona no komandas, kas atskaitīsies vadībai un klientiem.
Šādai organizatoriskai struktūrai ir priekšrocības situācijās, kad katrs veicamais darbs ir unikāls vai atšķiras no iepriekšējā, kas ir tipiska situācijas reklāmas un mārketinga biznesā. Matricas struktūra ļauj ātri formēt optimālas komandas, uzdevumu veikšanai. Darbinieki neieslīgs rutīnā un nesūdzēsies par garlaicīgu darbu, jo veicamie pienākumi un uzdevumi mainīsies no projekta uz projektu. Šāda organizācijas struktūra, ļauj piesaistīt projektam darbiniekus ar atbilstošākām, labākām zināšanām.
Dalījums funkcionālās nodaļās ir saglābāts tādēļ, ka augstas specializācijas speciālisti vēlas būt organizatoriski saistīti ar savu profesionālo grupu. Speciālisti jūtas labāk funkcionālā grupā , jo uzskata, ka tad varēs labāk apliecināt savu profesionālo reputāciju un tiks labāk novērtēti viņu sasniegumi.
Matricas tipa struktūrās var veidoties konflikti starp funkcionālajiem un projektu vadītājiem, kuri sacenšas savā starpā par ierobežotajiem resursiem; lomu divējādības radīts stress; pilnvaru un varas nesabalansētība. Šie vadības konflikti var radīt pretrunas un stressu arī padoto vidū radot traucējumus projektu izpildē un pazeminot kvalitāti, rezultātā risinot konfliktus paaugstinās administrācijas noslodze.
Lai izvairītos no konfliktiem tiek:
·         Definēti projekta mērķi
·         Sadalītas vadītāju lomas
·         Līdzsvarotas vadītāju pilnvaras un atbildība
·         Ieviesta izmaksu, laika un kvalitātes kontrole
Ļoti svarīgi ir izveidot organizācijas struktūrai piemērotu komunikācijas sistēmu.
SIA „Ragi, Nagi & Co”  tiks izmantoti gandrīz visi komunikāciju veidi. Uzņēmuma iekšienē komunikācija pārsvarā būs verbāla, taču darba uzdevumi tiks doti arī rakstiski. Rakstiskā komunikācija uzņēmuma iekšienē būs nepieciešama saziņā starp dažāda līmeņa vadītājiem un to padotajiem. Saziņā ar klientiem tiks izmantota gan mutiskā, gan rakstiskā komunikācija, taču uzsvars tiks likts uz rakstisko komunikāciju, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem. Ir paredzams, ka lielākoties komunikācija notiks neformālā veidā. Vadības līmeņu ir maz, tāpēc vertikālā komunikācijai pārsvarā tiek īstenota apspriežoties sapulcēs un veidojot dažādas atskaites. Ļoti nozīmīga ir horizontālā komunikācija. Lai sekmīgi varētu darīt darbus un virzīt projektus projekta grupas ietvaros tiks ieviesta spēcīga horizontālā divvirzienu komunikācija.Vadīšanas stils


Vadīšanas stils ir tipisku un samērā stabilu paņēmienu kopums , ar kuriem vadītājs iedarbojas uz padotajiem , lai īstenotu organizācijas mērķus.
Augstākā līmeņa vadītājam ir jāorientējas uzņēmuma darbībā, t.i., viņam ir jābūt labām zināšanām par jomu, kurā viņš strādā. Viņam ir jābūt spējīgam loģiski un objektīvi spriest par norisēm birojā, kā arī ārpus tā. Viņam ir jābūt spējīgam apstrādāt un analizēt informāciju, izvirzīt mērķus un izstrādāt stratēģijas uzņēmuma nākotnei un pieņemt lēmumus saistītus ar to. Taču tai pašā laikā viņam ir jāpiemīt cilvēcīgajām īpašībām: spējai strādāt ar cilvēkiem, spējai motivēt padotos un palīdzēt tiem, viņam ir jābūt spējīgam risināt konfliktus uzņēmuma iekšienē un atbalstīt darbiniekus brīžos, kad tiem tas ir nepieciešams.
SIA „Ragi, Nagi & Co”   direktoram uzņēmumā būs jāpilda gandrīz visas lomas, kas ir uzskatītas H.Mincberga „Vadītāja 10 lomas” tabulā. Viņš ir „simbols”, jo pārstāvēs uzņēmumu dažādos pasākumos un prezentācijās, viņš ir „sakaru uzturētājs”, jo regulāri tiksies  ar klienta puses vadību, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem. Direktors pilda visas „informācijas lomas”, jo saņems informāciju no uzņēmuma iekšienes (atskaites, ziņojumi no nodaļu vadītājiem), kā arī no ārpus uzņēmuma organizācijām . Direktors reizi nedēļā vadīs biroja sapulces, kurās informēs darbiniekus par pieņemtiem lēmumiem un jaunumiem uzņēmumā un uzklausīs atskaites par iepriekšējā nedēļā paveikto. Viņš būs tas, kas piedalīsies intervijās, sniegs informāciju ārpus uzņēmuma. Direktors pilda arī visa „Lēmumu pieņemšanas lomas”, t.i., viņš būs tas, kas parasti ievieš dažādus uzlabojumus un izmaiņas, risina konfliktus starp nodaļu vadītājiem un darbiniekiem, ved pārrunas ar apakšuzņēmējiem un sadarbības partneriem. Direktors risinās problēmas, ar kurām nav tikuši galā zemākā līmeņa vadītāji, viņš noteiks prioritātes un sadalīs resursus atbilstoši prioritātēm.
SIA „Ragi, Nagi & Co” vidējā un zemākā līmeņa vadītājiem ir jābūt spējīgiem organizēt savu un savu padoto darbu, plānot ikdienas darbus un risināt ikdienas problēmas. Ļoti svarīgas viņiem ir cilvēciskās attiecības, kas ir jāuztur kā ar padotajiem, tā arī ar klientiem. Zemākā līmeņa vadītājam ir ļoti labi jāpārzina joma, kurā viņš strādā.
SIA „Ragi, Nagi & Co” notiks darba dalīšana, atbilstoši projekta vajadzībām. Darba gaitā viens darbinieks varēs atskaitīties gan savam tiešajam priekšniekam, gan tekošā projekta vadītājam.
Uzņēmumā nav plānota „dzelžaina” disciplīna , jo tādā gadījumā tā ierobežotu radošos darbiniekus. SIA „Ragi, Nagi & Co”   būs darbības virziena vienotība, visi strādās viena mērķa labā, un katrs indivīds pakļausies uzņēmuma interesēm un līdz ar to visi strādās kā vienota komanda. Uzņēmumā būs vienlīdzība, katram tiks dota iespēja paust savu viedokli un uzskatus, kā arī uzņemties iniciatīvu kāda darba veikšanai vai uzlabojuma ieviešanai.
SIA „Ragi, Nagi & Co” ir precīzi formulēti mērķi, kurus visi tiecas sasniegt. Vadītāja darbs balstās uz veselo saprātu. Tiek izmantots demokrātiskais vadīšanas stils. Vadītājs  saviem padotajiem piešķir patstāvību, iesaista viņus lēmumu pieņemšanas procesā. Pret cilvēkiem izturas ar cieņu, rūpējas par viņu vajadzībām. Vadītājs ļauj padotajiem risināt daudzus dažādus jautājumus, tikai ar sarežģītiem uzdevumiem viņš nodarbojas personīgi. Lai pieņemtu lēmumus, vadītājs konsultējas ar padotajiem, iesaista savus darbiniekus diskusijās. Sarunās ar darbiniekiem vadītājs saņem daudz neformāla rakstura informācijas un ir informēts par notikumiem kolektīvā. Līdz ar to kolektīvā valda labvēlīgs psiholoģiskais mikroklimats, jo cilvēki ir brīvāki.Darbinieku motivācijas politika


Motivēšana ir darbinieku stimulēšana izvēlēties kādu no rīcības alternatīvām , lai sasniegtu organizācijas un personīgos mērķus.
SIA „Ragi, Nagi & Co” darbinieku motivācijai tiks izmantota stimulējošās motivācijas sistēma. Ņemot vērā , ka cilvēku rīcība ir balstīta uz iepriekšējo pieredzi un darbinieki labprāt atkārto rīcību , kura ir bijusi labi atalgota iepriekš, tos var motivēt ar īpaši lietotām atalgojuma metodēm.
Uzņēmumā tiks ieviesta pozitīvās stimulēšanas metode. Darbinieki tiks atalgoti par efektīvāku , organizācijas prasībām atbilstošāk izpildītu darbu. Vadītāji publiski uzslavēs darbinieku par labiem darba rezultātiem un laikā iesniegtām atskaitēm , par augstāku darba kvalitāti tiks izmaksātas prēmijas. Ja darbinieks būs aizkavējis darba izpildes termiņus vai darbs būs izdarīts virspusēji, pavirši, tad nodaļas vadītājs uzaicinās darbinieku uz pārrunām vēlreiz atgādinot par katra darbinieka nozīmi kopējā uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Netiks praktizēta negatīva motivācija, tāda kā soda sankcijas vai draudi.
Stimulēšanas pamatā būs draudzīgas attiecības kolektīvā, komandas gars, visi lielākā vai mazākā mērā būs iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Tiks kultivēta brīva gaisotne un patīkama darba atmosfēra. Tas tiks panākts ar darbinieku darba novērtēšanu, saprotošu attieksmi, uzņēmuma vadības atbalstītiem, kolektīviem pasākumiem. Uzņēmuma darbiniekiem būs iespēja pašiem plānot savu darba laiku – strādāt arī pa vakariem vai ārpus biroja telpām, tiks darīts viss lai darbinieks justos ērti un spētu pilnībā izmantot savu radošo potenciālu. Darbiniekiem tiks maksāts konkurētspējīgs atalgojums, kuru iespējams palielināt, sasniedzot labus darba rezultātus. Reizi gadā ieplānotas individuālās pārrunas direktoram ar katru no darbiniekiem, kurās varēs izrunāt visus ar darbu saistītos jautājumus, t.i., atalgojumu, karjeru, apmācību, nākotnes plānus u.c.. Direktors sniegs novērtējumu par konkrētā darbinieka ieguldījumu uzņēmumā. Plānoti arī papildus bonusi, tādi kā Ziemassvētku prēmijas un uzņēmuma apmaksāta veselības apdrošināšana.
Kā motivācijas līdzeklis netiks izmantota karjeras izaugsmes iespēja, tāpēc, ka uzņēmums nav liels un strādājošo darbinieku specializācija ir ļoti šaura . Darbiniekiem ir nepieciešami pārāk atšķirīgi talanti un iemaņas, lai varētu veiksmīgi darboties citā amatā uzņēmuma ietvaros.
Uzņēmuma vadība pievērsīs lielu uzmanību darbinieku izglītībai un viņu amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo spēju izkopšanai un kvalifikācijas celšanai. Perspektīviem darbiniekiem tiks apmaksāti specializēti kursi un cita veida apmācība.

 Kontroles sistēma


Kontrole ir uzraudzība pār plānu izpildi un nepieciešamie plānu labojumi, lai piemērotos iekšējās un ārējās vides izmaiņām un sasniegtu organizācijas mērķus.

10.1 Kontroles nepieciešamība

Kontroles nepieciešamību nosaka:
·         Nenoteiktība – izstrādājot uzņēmuma darbības plānus var vadīties tikai no pašreizējās situācijas un nākotnes prognozēm. Nenoteiktību veido gan iespēja nepareizi interpretēt pašreizējo situāciju, gan iespēja , dažādu faktoru izmaiņu dēļ, nepiepildīties prognozēm.
·         Krīzes situācijas paredzēšana – bieži vien uzņēmumos veidojas kritiskas situācijas uzkrājoties sīkām problēmām un kļūdām. Analizējot iepriekšējās kļūdas , var paredzēt un nepieļaut to atkārtošanos nākotnē.
·         Panākumu uzturēšana – veicot kontroli , var noteikt , kuri pasākumi ir bijuši veiksmīgi, kuri neveiksmīgi. Līdz ar to var noteikt visefektīvākos darbības virzienus un izlemt , kādā virzienā uzņēmumam ir jāpaplašinās un kāda nodaļa ir jāstimulē.

10.2 Kontroles process

SIA „Ragi, Nagi & Co” kontroles procesā ietilpst:
·         Standartu noteikšana – standarti ir saistīti ar noteiktajiem organizācijas mērķiem
·         Kvalitātes un kvantitātes rādītāju noteikšana – katram standartam atbilst noteikti rādītāji , kas atspoguļo kontroles izpildes laiku, standartu mērvienību un kontroles veidu.
·         Sasniegto rezultātu salīdzināšana ar noteiktajiem standartiem – vadītājs noskaidro cik lielā mērā sasniegtais rezultāts atbilst iecerētajam un vai konstatētās novirzes no standartiem
·         Iegūto rezultātu novērtēšana – vadītājs balstoties uz atskaitēm saskaņā ar standartu mērvienībām novērtē cik būtiskas ir novirzes.
·         Rīcība – atkarībā no rezultātu novērtējuma vadītājs pozitīvu noviržu gadījumā lemj par darbinieku papildus atalgošanu saskaņā ar motivācijas sistēmu, negatīvu noviržu gadījumā analizē vai cēloņi ir nekorektā standartu noteikšanā, nekvalitatīvā koordinēšanā vai nepietiekošā motivēšanā un pieņem lēmumu par attiecīgās sistēmas pārskatīšanu.

10.3 Kontroles efektivitāte

Lai SIA „Ragi, Nagi & Co” kontrole būtu efektīva, tiek ņemti vērā vairāki kontroles raksturojumi:
·         Kontroles stratēģiskā ievirze – visstingrāk tiek kontrolēta uzņēmuma stratēģijas izpilde, zemāka līmeņa plānu kontrole tiek pastiprināta tikai tad , kad konstatētas būtiskas , uzņēmuma stratēģiju ietekmējošas novirzes
·         Kontrole tiek cieši saistīta ar plānošanu , koordinēšanu un motivēšanu, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti un nepieciešamo korekciju veikšanu
·         Kontrole tiek organizēta lai labāk sasniegtu uzņēmuma mērķus un kontroles gaitā savāktā informācija nonāk pie vadītāja , kuram ir pilnvaras risināt radušās problēmas
·         Kontrole tiek plānota tā , lai ar ievākto informāciju vispilnīgāk varētu novērtēt mērķu izpildi un savlaicīgi novērst  problēma , kuras varētu ietekmēt uzņēmuma darbību
·         Kontroles sistēma būs pietiekoši vienkārša un precīza, lai darbinieki varētu to saprast un ērti lietot vairāk laika veltot darba procesam, līdz ar to neizlietojot kontrolei pārāk daudz resursus
Ņemot vērā radošo gaisotni kolektīvā, kontroles procesā iesaistīsies visi uzņēmuma darbinieki un darba gaitā viens otru draudzīgi paskubinās.

 Organizācijas kultūra


Organizācijas kultūra ir uzņēmumā izveidojušos formālu un neformālu attiecību kopums, kuru ietekmē vadīšanas stils.
 Kultūra ir nozīmīgs spēks, kurš var darboties uzņēmuma interesēs vai pret tām. Kultūrai izveidojas dziļas saknes, tā ne vienmēr ir pilnībā apzināma. Kultūra nosaka arī uzņēmuma vadības un darbinieku savstarpējās attiecības. Kultūras negatīvā puse ir tā, ka tā ar laiku var kļūt par traucējošu faktoru pārmaiņās. Uzņēmuma kultūru parasti negatīvi ietekmē vadītāji, kuri vēlas darboties tikai atbilstoši izveidotām tradīcijām un pārāk lielu uzmanību velta uzņēmuma struktūras veidošanai, dažādu procesu dokumentēšanai, kā arī nosaka principus, pamatvērtības un normas, kas neatbilst darbinieku un klientu vajadzībām,
Veidojot uzņēmumu, vadībai jāpārdomā un jāizveido korporatīvās kultūras modelis. Atlasot personālu, vadība to veic saistībā ar savu kultūras modeli.
Lai uzņēmumā izveidotu specifisku kultūru jāanalizē sekojošie faktori:
Ārējā vide – vai tā var izmainīt uzņēmuma intereses un vai uzņēmums to var ietekmēt; kā gūt panākumus attiecībā pret konkurentiem; kādiem vides faktoriem jāpievērš uzmanība  pirmkārt – sociāliem, ekonomiskiem, tehniskiem, tiesiskiem?
Realitāte – kuri procesi ir patiesi; vai var panākt vadības un darbinieku vienotību; vai vadītāja vārdi saskan ar rīcību; vai tradīcijas tiek ievērotas?
Iekšējā vide – kādas telpas, telpu iekārtojums, darbavietu izvietojums piemērotāks?
Darbinieki – vai tie jākontrolē, vai uz viņiem var paļauties; vai jāveido iekšēja sacensība, konkurence vai kooperācija; vai darbinieki drīkst kļūdīties?.
Uzņēmuma kultūru ietekmē tas, ko vadītāji ievēro (vai neievēro), kā vadītāji rīkojas krīzes situācijās, kādu personisko piemēru sniedz. Uzņēmuma kultūra veidojas iekšienē - visi, kas piedalās, pieņem uzņēmuma kopīgās normas un kārtības, kuras veidojas kā «pareizās» rīcības paraugs.
SIA „Ragi, Nagi & Co” tiks ieviesta atklātība kā uzvedības norma un pastāvot atgriezeniskai saitei, atklāta un radoša sapulce būs šīs normas izpausme, kurā darbinieki nonāks savstarpējā saskarsmē. Tiks izveidotas vērtību sistēmas, kas nodrošinās pārliecību par rīcības pareizumu iekļaujot gan nerakstītās, gan rakstītās vērtības. Dokumentos tiks fiksētas tādas uzņēmuma vērtības, kā misija, mērķi, darba kārtības iekšējie noteikumi, nolikumi, procedūras. No darbinieku pieredzes tiks saņemta informācija par to, ko vadītāji sagaida no darbiniekiem, kolēģi no kolēģiem, darbinieki no vadības. Uzņēmumā tiks veidota izpalīdzīga un draudzīga mikrovide. Izmantoto avotu saraksts


1.         Praude V., Beļčikovs J. Menedžments – R.: Vaidelote, 2001. – 509 lpp.
2.         Kreitner R. Management – C.: Houghton Mifflin Company, Boston, 1998 – 579 lpp.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru