Aizbildnība. Aizbildņa loma.
¨      Ievads.
¨      Aizbildnības un aizbildņa termins.
¨      Kam uzliekama aizbildnība? Bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns.
¨      Kas var būt aizbildnis?
¨      Aizbildņa pienākumi un tiesības.
¨      Aizbildņa atcelšana. Aizbildnības izbeigšana.
¨      Nobeigums.

Aizbildnība mūsdienu Latvijā varētu būt ļoti izplatīta, ja vien bērnu attīstībai un dzīves apstākļiem valsts iestādes pievērstu pietiekošu uzmanību. Manuprāt, ļoti daudzas ģimenes ir tādas, kur pašiem vecākiem būtu nepieciešams aizgādnis sava izlaidīgā dzīves veida dēļ, un bērni šādās ģimenēs negūst ne vajadzīgo audzināšanu, ne arī nepieciešamās zināšanas, kas ir stipri saistīts ar bērnu skolas dzīvi. Te arī jāmin, ka, salīdzinot ar citām ES valstīm, daudzi vecāki Latvijā savus bērnus skolā nemaz nesūta. Domāju, ka šeit komentāri nav vajadzīgi secinājumam, ka šiem bērniem varētu būt nepieciešams aizbildnis ar veselīgāku dzīves uztveri.
Es šajā referātā vairāk pievērsīšos tādiem jautājumiem, kas skar aizbildņa un aizbilstamā juridiskās attiecības, kā arī sīkāk aizbildņa tiesībām un pienākumiem.
Bāriņtiesas darbam aizbildnības jomā es nepievērsīšos, jo, manuprāt, svarīgāk ir zināt to, kam aizbildņi ir vajadzīgi un ko no viņiem gaidīt.
Es ar bāriņtiesu darbību neesmu apmierināts vienā aspektā: neviens nekontrolē situāciju uz ielas un necenšas palīdzēt bērniem, kas vieni klīst pa tām. Pēc manām domām, vajadzētu izveidot bāriņtiesas regulētu kontroli, kas sekotu aktuālajai situācijai nelabvēlīgās ģimenēs.
No otras puses skatoties, cilvēki mūsdienās ir ļoti dažādi, un varbūt bāriņtiesa, nozīmējot bērnam it kā piemērotu aizbildni, nodara mazajam cilvēkam lielāku ļaunumu, nekā tas būtu bez aizbildņa iejaukšanās. Turpmākajās referāta daļās ir redzams, ka likumdošanas cenšas kontrolēt arī aizbildņus, lai nepieļautu bērnu vai to mantas izmantošanu nelikumīgiem mērķiem.
Kā juridiskie termini, aizbildnība un aizbildnis nozīmē:
Aizbildnību nodibina tiesa pār nepilngadīgām (kā zināms, nepilngadība  abu  dzimumu  personām  turpinās  tik ilgi, kamēr tās sasniedz astoņpadsmit gadu vecumu) personām. Aizbildnis ir persona, ko ieceļ un atbrīvo no tās pienākumiem bāriņtiesa (uz laukiem – pagasttiesa), pamatojoties uz tiesas spriedumu par aizbildnības nodibināšanu vai izbeigšanu. Tai ir jāpārstāv nepilngadīgās personas, kurām ir vajadzīga aizsardzība. [1]
Attiecībā uzpilngadības iestāšanos gan jāsaka, ka izņēmuma gadījumos un sevišķi svarīgu iemeslu dēļ, kad nepilngadīgā aizbildņi un  tuvākie  radinieki  apliecina, ka viņš uzvedas nevainojami un spēj patstāvīgi  aizsargāt  un  aizstāvēt  savas tiesības un izpildīt savus pienākumus,  nepilngadīgo   var   izsludināt   par   pilngadīgu  arī  pirms astoņpadsmit gadu  vecuma sasniegšanas, bet ne agrāk, kamēr viņš sasniedzis pilnus sešpadsmit gadus. Pilngadību  pirms  termiņa  piešķir attiecīgā bāriņtiesa,kuras lēmumu apstiprina tiesa. Par  pilngadīgu   uzskatāma  persona,  kas  likumā  paredzētajā  kārtībā stājusies laulībā pirms astoņpadsmit gadu vecuma..[2]
Aizbildnības piešķiršanas nepieciešamību nepilngadīgajam nosaka bāriņtiesa (pagasttiesa) un tā ir šādos gadījumos:
§  kad pārtraukta vai  izbeigta  vecāku vara, abi vecāki miruši vai nepilngadīgais palicis bez  vecāku  gādības  vai  arī ja bērna māte ir nepilngadīga un nav laulībā;
te varētu sīkāk uzskaitīt gadījumus, kas rada augstākminētās sekas:
§  bçrni,  kurus mâtes atstâjuðas dzemdîbu namâ un par kuriem ir vecku juridiski pareizi noformçta rakstiska piekriðana bçrna adopcijai;
§  dzemdîbu  nodaïâs,  bçrnu  slimnîcâs,  zîdaiòu namos vai bçrnunamos ïaunprâtîgi un  apzinâti  pamesti bçrni, par kuriem vecâki neinteresçjas un kuru audzinâðanâ nepiedalâs;
§  pamesti bçrni, kuru vecâki nav zinâmi;
§  bçrni,  kuru vecâkiem Civillikumâ noteiktajâ kârtîbâ ir izbeigusies vai pârtraukta vecâku vara;
§  bçrni, kuru vecâki atrodas bezvçsts prombûtnç;
§  bçrni,  kuru  vecâki ilgstoðas slimîbas vai brîvîbas atòemðanas dçï nav spçjîgi pildît vecâku pienâkumus;[3]
§  bçrni,  kuriem  viens  no  vecâkiem minçto apstâkïu dçï nav spçjîgs pildît  vecâku   pienâkumus,   bet  otrs  seðus  mçneðus  nepiedalâs  bçrna audzinâðanâ
Zîdaiòa  vecuma  bçrni  tiek uzòemti un uzturçti bçrnu bâreòu aprûpes centros. Bçrnu  bâreòu  aprûpes  centros  uzòemtos bçrnus patur ne ilgâk kâ lîdz divu gadu vecuma sasniegðanai.

Tēvs  un māte jau uz vecāku varas pamata ir savu nepilngadīgo bērnu dabiskie aizbildņi.
Par aizbildni (dabisko) nevar būt vecāks, kam ir atņemtas vecāku tiesības. Tas pats  attiecas  arī  uz  nepilngadīgā  mantu,  kas  tam dāvināta vai novēlēta ar nosacījumu, lai to nepārvaldītu vecāki.
Kad  viens  no  vecākiem  mirst,  aizbildnība  piekrīt  otram  bez bāriņtiesas apstiprinājuma.
Jo īpaša procedūra ir vecāku šķiršanās un vēlākā jaunas ģimenes veidošanas gadījumā: “kad  viens  no vecākiem mirst un otrs dodas jaunā laulībā, pēdējais paliek joprojām  par  savu  agrākās  laulības  nepilngadīgo  bērnu  dabisko aizbildni, bet viņam ir pienākums paziņot bāriņtiesai par paredzamo došanos laulībā un  izdalīt  mirušā mantu saskaņā ar mantojuma tiesību noteikumiem, kā arī  izdot  vai  pienācīgi nodrošināt bērniem pienākošos mantas daļu. Šī izdalīšana  izdarāma,   piedaloties  attiecīgajai  bāriņtiesai,  kura  šajā gadījumā bērnu  interešu  aizsardzībai  ieceļ  sevišķus aizbildņus, kas pēc izdalīšanas pabeigšanas tūliņ atsvabināmi. Ja  laulātais,  kas  pārdzīvojis otru laulāto, dodas jaunā laulībā, viņš iepriekšējās  laulības bērnu mantas pārvaldībā ir pakļauts vispārējiem noteikumiem par  aizbildnību  un  viņam jāsastāda un jāiesniedz bāriņtiesai bērnu mantas saraksts un ik gadus - pārskats par savu pārvaldību.”.[4]
Kā pirmie aizbildņi pēc vecākiem, kurus nozīmē bāriņtiesa, ir vecvecāki (viens no viņiem oficiāli). Viņi var arī nozīmēt vēlamo aizbildni saviem mazbērniem.
Vecāki var arī norādīt testamentā vēlamos aizbildņus saviem bērniem - kā jau esošiem, tā arī gaidāmajiem. Šādos gadījumos bāriņtiesas spriedums nav vajadzīgs. Tomēr zināmos gadījumos aizbildņus, ko ieteikuši vai testamentā norādījuši vecāki vai vecvecāki, ir jāpārbauda bāriņtiesai un jāpārliecinās, ka tas ir spējīgs kvalitatīvi pildīt aizbildņa pienākumus.
Pēc vecākiem un vecvecākiem, aizbildņi pār nepilngadīgajiem var būt viņu tuvākie radinieki, bet tikai ar bāriņtiesas atļauju. “Par  tuvākajiem   nepilngadīgo  radiniekiem  uzskatāmi  tie,  kas,  šiem nepilngadīgajiem mirstot, būtu viņu likumiskie mantinieki”.[5]
Abos šajos gadījumos var būt arī iespēja, ka nepilngadīgā tuvākās personas nevar uzreiz ķerties pie aizbildņa pienākumu pildīšanas. Tad bāriņtiesa var iecelt pagaidu aizbildni.
Bāriņtiesa aizbildņa iecelšanā vadās no sekojošiem noteikumiem, kas norāda, tieši kādas personas nevar būt aizbildņi:
§  personas, kas atrodas aizgādnībā;
§  personas, kam jau reiz ar tiesas spriedumu atņemta vecāku vara un kas atceltas no aizbildnības nekārtīgas aizbildņa pienākumu izpildīšanas dēļ;
§  personas, kas atzītas par maksātnespējīgiem parādniekiem;
§  personas,   ko   vecāki  vai  vecvecāki  testamentā  noraidījuši  no aizbildnības pār saviem palikušajiem nepilngadīgajiem;
§  personas,   kuru   intereses   acīm  redzami  runā  pretim  svarīgām aizbilstamā interesēm;
§  tās bāriņtiesas locekļi, kura pārzina attiecīgo aizbildnību;
§  ārvalstnieki,  izņemot  gadījumus,  kad aizbildnību nodibina pār viņu valsts pilsoņiem;
§  nepilngadīgas personas.
Kā viens no aspektiem ir arī topošā aizbildņa dzīvesvieta. Aizbildnim būtu jādzīvo  tajā  pašā  pilsētā  vai  pagastā,  kur  dzīvo aizbilstamais. Protams, var būt arī izņemumi, kad bāriņtiesa var pielaist par aizbildņiem arī citur dzīvojošas personas.

Aizbildņa pienākumus uzskaitīšu vienā sarakstā:
§  neizmantot aizbilstamā darbu ļaunprātīgi un savtīgos nolūkos;
§  pieņemt aizbilstamā mantu pēc saraksta un vienu  saraksta   eksemplāru  iesniegt  bāriņtiesai;
§  sastādīt  mirušā  atstātās  mantas  sarakstu un iesniegt vienu saraksta eksemplāru bāriņtiesai - gadījumos, kad miris viens no nepilngadīgā vecākiem;
§  nobeidzot aizbildnību,  sniegt galīgo norēķinu  un  nodot  aizbilstamajam pārvaldībā esošo mantu pēc saraksta;
§  atvietot aizbilstamajam vecākus;
§  savs aizbilstamais visādi atbalstīt un aizstāvēt;
§  gādāt par sava aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību,  ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par savu bērnu audzināšanu;
§  audzināšanas  mērķim jābūt attīstīt aizbilstamo tikumiski un garīgi;
§  izlietot aizbilstamā uzturam vienīgi  nepieciešamo,  sedzot patēriņu no  viņa  mantas ikgadīgiem ienākumiem un vispār samērojot ar tiem visus izdevumus, īsāk sakot, censties taupīt;
§  ievērot aizbilstamā vecāku gribu (arī tuvāko radinieku padomus) izglītības un nākamā dzīvesveida izvēlē;
§  darboties patstāvīgi un ved ar  saimnieka  tiesībām visas aizbilstamā lietas;
§  pārstāvēt prāvās aizbilstamo;
§  atlīdzināt visus izdevumus un zaudējumus prāvās,  kuru  priekšmets  ir  svarīgs  un vērtīgs un kuras var būt saistītas  ar  lieliem  izdevumiem,    arī  tādas,  kuru  iznākumu  grūti paredzēt,  ja  viņš nav ievērojis noteikumu, kā aizbildnis  prāvu var  uzsākt aizbilstamā vietā,  tikai saņemot uz to bāriņtiesas  piekrišanu;
§  atbildēt  ar  savu  mantu  par  tiesas  izdevumiem  tādās prasībās, kuras  viņš  aiz  nolaidības  pieļauj  celt  pret  aizbilstamo;
§  slēgt līgumus  un  citus  tiesiskus  darījumus ar aizbildni tikai ar bāriņtiesas piekrišanu;
§  pārvaldīt aizbilstamā  mantu  ar  tādu pašu rūpību un apzinību, ar kādu viņš kā labs saimnieks pārvalda savas paša lietas;[6]
§  pēc   aizbildnības  pieņemšanas  noskaidrot aizbilstamā mantas  sastāvu  un  mantas saraksts (dārglietas,  parādu   prasījumu   dokumenti,   kredītiestāžu   zīmes  un vērtspapīri, kas atrasti, sarakstu sastādot, jāglabā bāriņtiesā);
§  atteikties no aizbildņa pienākumu pildīšanas, ja tam ir tiesiski pamati (sk. tālāk referārā);
§  iesniegt tiesai lūgumu uzaicināt kreditorus, ja aizbilstamajam atstātais mantojums ir apgrūtināts ar parādiem (šeit parādu segšana turpinās kā parastā gadījumā, aizbildnis var nepieciešamības gadījumā izmantot arī aizbilstamā mantu);
§  lūgt bāriņtiesas piekrišanu ierosināt vai nu  administrācijas  nodibināšanu, vai konkursa atklāšanu par mantojuma masu, ja  uz mantojumu gulošie parādi pārsniedz tā vērtību un izlīgums ar kreditoriem nenotiek;
§  turpināt uz  aizbilstamā rēķina viņa mantotu  tirdzniecības,  rūpniecības  vai  kādu  citu uzņēmumu darbību,  ja  vien  tāda turpināšana nav  saistīta  ar  risku  vai  tai  nestāv  ceļā  kādi šķēršļi (uzņēmuma darbības turpināšanu vai izbeigšanu jāizšķir bāriņtiesai);
§  noguldīt visu aizbilstamajam piederošo skaidro  naudu uz  procentiem  kādā  no  valsts  vai pašvaldības kredītiestādēm,  izņemot  viņa  kārtējiem  izdevumiem nepieciešamo (jāpiemin, ka aizbildnis ir pilnībā atbildīgs par visu, kas ir saistīts ar šiem noguldījumiem);
§  lūgt bāriņtiesas iepriekšēju atļauju nekustamā īpašuma  vai jau piederoša nekustamā īpašuma, sevišķu tiesību vai servitūtu pirkšanai;
§  rūpēties, lai aizbilstamā lauki  būtu  pienācīgi apstrādāti, lopi  labi  uzturēti, ēkas izlabotas, visādi ienākumi pienācīgi ievākti, nodevas  un  citas  sabiedriskas  nastas  laikā segtas un uzņēmumi uzturēti (ja aizbilstamā manta sastāv no lauku nekustamiem īpašumiem);
§  uzturēt lietojamus un labā stāvoklī nekustamos  īpašumus  pilsētās, ievācot  no  tiem  ienākumus  un  laikā  sedzot  to izmaksas;
§  griezties pie  konkursa  valdes  un  kreditoriem,  lai nepilngadīgajam pa konkursa laiku dod uzturam nepieciešamos līdzekļus, ja bāriņtiesa  dod  savu  piekrišanu  konkursa  atklāšanai par mantojuma masu;
§  pārdot aizbilstamajam piekritušās kustamās lietas, kas maitājas vai vispār kļūst nevērtīgākas  un  turklāt nav vajadzīgas viņam lietošanai, par  iespējami izdevīgāku cenu, nelūdzot šim nolūkam īpašu atļauju,  bet  dodot  bāriņtiesai  norēķinu  par pārdošanu un iegūto naudu.[7]

Un aizbildņa tiesības ir:
§  griezties pēc palīdzības bāriņtiesā, ja  aizbilstamais  neklausa  un nepakļaujas aizbildņa audzināšanai;
§  ar bāriņtiesas piekrišanu atkāpties no vecāku atstātajiem rīkojumiem, ja tie izrādās   aizbilstamajam  neizdevīgi;
§  lūgt bāriņtiesas padomu, ja nepietiek iztikas līdzekļu. Šajā gadījumā bāriņtiesa, raugoties pēc  apstākļiem,  sašaurina  liekos  izdevumus  un  cenšas atrast līdzekļus iztrūkuma segšanai;
§  var izlietot daļu no aizbilstamā kapitāla audzināšanas  izdevumu  segšanai, ja aizbilstamais izrāda sevišķas spējas, ko ir lietderīgi  attīstīt (pieļaujams tikai ar bāriņtiesas piekrišanu);
§  nav pienākums aizbilstamo uzturēt uz sava rēķina, ja trūkst  aizbilstamā  līdzekļu  viņa uzturam;
§  doties laulībā ar aizbilstamo (arī  viņa  lejupējie  radinieki  un  vispār  viņa mantinieki) (pieļaujams tikai ar bāriņtiesas atļauju);
§  ar  bāriņtiesas  piekrišanu  noslēgt  ar aizbilstamā kreditoriem izlīgumus viņam par labu (ja aizbildnis pats ir kreditors,  viņam,  izlietojot  savu  prasījumu,  jāapmierinās ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi paredzēti pārējiem kreditoriem);
§  pārdot  nepilngadīgajam piederošas kustamās lietas, kas nemaitājas.Tas pieļaujams, ja:
§     tas nepieciešams parādu samaksai, kuri guļ uz aizbilstamajam piekritušo mantojumu, vai arī viņa uztura iztikas nodrošināšanai;
§     minētās  lietas  ir  bijušas  preces,  ar  ko mantojuma atstājējs tirgojies.
§  pārdot aizbilstamā nekustamo īpašumu, ja:
§     nepieciešams izdalīt mantojumu starp pilngadīgajiem un nepilngadīgajiem mantiniekiem;
§     neatliekamu parādu samaksai, kas pārgājuši uz viņu kopā ar mantojumu;
§     ja nav nekādu citu līdzekļu viņa uzturam;
§     ja  pārdošana ir vienīgais līdzeklis novērst nepilngadīgajam draudošu ievērojamu zaudējumu.
  Šādai aizbilstamā īpašuma pārdošana ir pieļaujama tikai ar bāriņtiesas attiecīgu atļauju.
Pārdošanai nav vajadzīga tiesas atļauja šādos gadījumos, kad:
§     to dara, izpildot spēkā stājušos tiesas spriedumu;
§       persona,  no kuras mantojuma lieta pārgājusi aizbilstamā īpašumā, pati testamentā vai kā citādi noteikusi to pārdot;
§     to prasa trešā persona, kam ir uz to tiesība.
Bet arī šādas pārdošanas notiek tikai bāriņtiesas uzraudzībā.
§  noguldīt aizbilstamā naudu uz procentiem pret pietiekamu nodrošinājumu ar nekustamo īpašumu (ar bāriņtiesas atļauju).
Ir īpaši noteikumi, lai nepieļautu aizbilstamā mantas izmantošanu savtīgiem mērķiem: izbildņi,  viņu  laulātie  un  bērni nekādā ziņā nedrīkst pirkt aizbilstamā mantu. Tas pats ir arī ar aizbilstamā īpašumu nomāšanu vai īrēšanu. Tāpat šīs personas nedrīkst arī aizņemties un lietot aizbilstamā mantu.

Aizbildnis tiek atbrīvots no saviem pienākumiem:
§  ja aizbilstamais ir sasniedzis pilngadību, vai arī ieguvis to priekšlaicīgi ar attiecīgu tiesas lēmumu
§  ar nāvi
§  atsakoties no aizbildņa pienākumu pildīšanas, ja viņš bāriņtiesā sūdzās par sekojošiem iemesliem:
§     valsts  vai  pašvaldības  dienests,  ar kuru grūti savienot aizbildņa pienākumus;
§     lasīt vai rakstīt neprašana;
§     vairāk kā sešdesmit gadu vecums;
§     pārziņa pār trim aizbildnībām vai aizgādnībām vai kaut arī pār vienu, bet pār tādu, kas saistīta ar lielām pūlēm;
§     liela ģimene;
§     nabadzība;
§     slimība, kas traucē pienācīgi izpildīt aizbildņa pienākumus;
§     pārvietošanās citas bāriņtiesas iecirknī;
§     bieža  un  ilga  dienesta prombūtne vai tāds dzīvesvietas attālums no aizbildnības  atrašanās   vietas,   kas   apgrūtina   aizbildņa   pienākumu izpildīšanu.
§  ja bāriņtiesa aizbildni atceļ, un tas ir šādos gadījumos:
§     ja bāriņtiesa atklāj trūkumus  vai  nepilnības  aizbildņa  rīcībā (bāriņtiesa var aizbildni arī neatcelt, bet tikai novērst aizbilstamā nepareizo darbību sekas);
§     ja  aizbildņa  rīcība radījusi aizbilstamajam zaudējumus, par kuriem aizbildnis ir  atbildīgs (tad bāriņtiesa  uzdod jaunajam aizbildnim celt tiesā attiecīgu prasību);
§     ja  bāriņtiesa  konstatē  aizbildņa tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, kas kaitējusi aizbilstamā interesēm (par to tiek ziņots arī  tiesībaizsardzības iestādēm);
§     ja  aizbildnis sāk pārvaldīt aizbilstamā  mantu,  nesastādot  tās sarakstu (aizbildnis atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies aizbilstamajam).

Kā bija redzams šajā referātā, par bāriņtiesu, tās pienākumiem runāts netika, toties plaši tika apskatīta aizbildņa darbības sfēra, viņa pienākumi un tiesības.
Daudz ir darīts aizbildņa, kā arī ar viņu saistīto personu, ierobežošanai. Īpaša uzmanība ir vērsta uz aizbilstamā mantas pārvaldību, un brīžiem šie noteikumi jau sāk atgādināt darījumu attiecības.
Toties praktiski nemaz nav pievērsta uzmanība aizbilstamā izglītošanai un sabiedriskās dzīves nodrošināšanai. Sakot, ka “aizbildņi atvieto saviem aizbilstamajiem vecākus”[8], būtībā netiek pateikts nekas, jo viedokļu par to, kas ir labi vecāki bērnam, ir tikpat, cik cilvēku virs zemes.
Toties tam, kā rīkoties ar aizbilstamā mantu, un kā to pārvaldīt, sadarbojoties ar bāriņtiesu, tiek pievērsta salīdzinoši pārāk liela uzmanība.
Ja likumdošana būtu manā varā, es būtu izveidojis komisiju, kura rūpētos tieši par bērniem, kas dzīvo nelabvēlīgos apstākļos, kā tas ir ieviests jau daudzās ārvalstīs. Varbūt šāda komisija Latvijā eksistē, bet tad tās darbība nav manāma.
Izmantotā literatūra:

ü  LR Likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”
ü  LR Civillikums / Ģimenes tiesības
ü  LR MK noteikumi “Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”
ü  Juridisko terminu vārdnīca, Rīga, NORDIK 1998[1] Juridisko terminu vārdnīca, Rīga, NORDIK 1998
[2] Likums Par bāriņtiesām un pagasttiesām
[3] MK  noteikumi  Par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

[4] Likums Par bāriņtiesām un pagasttiesām
[5] Likums Par bāriņtiesām un pagasttiesām
[6] Likums Par bāriņtiesām un pagasttiesām
[7] Likums Par bāriņtiesām un pagasttiesām
[8] LR Civillikums / Ģimenes tiesības

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru