Atvērtais ieguldījuma fonds BALTIC INDEX


  

Saturs
FONDA IEGULDĪJUMU POLITIKA.......................................................................................................... 3
BALTIC INDEX  INDEKSA RAKSTUROJUMS......................................................................................... 3
Vispārēja informācija par Baltic Index (BI)................................................................................................. 3
Indeksa aprēķināšanas regularitāte.............................................................................................................. 3
Iekļautas no.................................................................................................................................................. 3
IEGULDĪJUMU APLIECĪBA...................................................................................................................... 4
            IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS CENAS VEIDOŠANA............................................................................ 4
IEGULDĪJUMU APLIECĪBU IEGĀDES SHĒMA.................................................................................... 5
lEGULDĪJUMU FONDl................................................................................................................................ 6
KAS IR IEGULDĪJUMU FONDS............................................................................................................ 6
IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS MĒRĶIS................................................................................... 6
IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS ĪPATNĪBAS............................................................................. 6
KĀ JŪS PIERĀDĪSIET SAVU  LĪDZDALĪBU IEGULDĪJUMU FONDĀ?........................................ 6
JŪSU PRIEKŠROCĪBAS INVESTĒJOT NAUDU................................................................................. 6
IEGULDĪJUMU FONDĀ.......................................................................................................................... 6
JŪSU IEGULDĪJUMU RISKI UN TO IEROBEŽOŠANA.................................................................... 7
KĀ SAMAZINA RISKU IEGULDĪJUMA FONDS ?............................................................................. 8
        Fonda pārvaldītājam - ieguldījumu sabiedrība (IS):.................................................. 8
        Fonda līdzekļu turētājam - Turētājbanka:................................................................... 9
        Valsts uzraudzības institūcijai - Vērtspapīru tirgus komisijas (VTK):..................... 9
           KĀ KĻŪT PAR IEGULDĪJUMU FONDA ĪEGULDĪTĀJU?...................................................................... 9
          ĀRVALSTU PIEREDZE INVESTĪCIJU FONDU PĀRVALDĪŠANĀ..................................................... 10
         Informācijas avoti............................................................................................................................................. 11

 
FONDA IEGULDĪJUMU POLITIKA

Atvērtā ieguldījumu fonda "BALTIC INDEX fonds" līdzekļi tiks ieguldīti Baltijas valstu fondu biržu raksturojošā Baltic Index vērtspapīru grozā ietilpstošajos vērtspapīros.
Ja Fonda aktīvu izvietošana Baltic Index vērtspapīru groza vērtspapīros nenodrošina ieguldījumu ierobežojumu ievērošanu gadījumos, ja tas ir Fonda ieguldītāju interesēs, līdzekļi tiek ieguldīti Baltijas un OECD (Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija) dalībvalstu valdību emitētos un garantētos vērtspapīros.

BALTIC INDEX  INDEKSA RAKSTUROJUMS

Vispārēja informācija par Baltic Index (BI)

Baltic Index ir cenu indekss Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu akcijām, kas iekļautas Baltijas vērtspapīru sarakstā. Tas atspoguļo indeksā iekļauto akciju cenu izmaiņas. Indekss tiek uzturēts, balstoties uz tirgus datiem no Rīgas Fondu Biržas, Tallinas biržas un Lietuvas Nacionālās biržas.

Indeksa aprēķināšanas regularitāte

Indekss tiek aprēķināts pēc katras tirdzniecības sesijas, kas notiek 5 reizes nedēļā.
Indeksa grozs (indeksā iekļauti sekojoši uzņēmumi):
Nosaukums
 ISIN kods
Valsts
Akciju skaits indeksā

Iekļautas no

Eesti Telekom
 EE3100007220
Igaunija
              137 383 178
01.01.2000
Eesti Uhispank
 EE3100001793
Igaunija
66 562 381
01.01.2000
Hansapank
 EE3100001063
Igaunija
78 764 434
01.01.2000
Norma
 EE3100001850
Igaunija
13 200 000
01.01.2000
Pro Kapital
 EE3100006040
Igaunija
22 500 000
03.04.2000
Tallinna Kaubamaja
 EE3100001105
Igaunija
6 788 200
03.04.2000
Balta
 LV0000100576
Latvija
4 652 067
01.01.2000
Latvijas gāze
 LV000010089
Latvija
374 35 740
01.01.2000
Unibanka
 LV0000100188
Latvija
37 000 000
01.01.2000
Ventspils nafta
 LV0000100816
Latvija
104 479 519
01.01.2000
Lietuvos Telekomas
LT00000105454
Lietuva
25 424 031
01.07.2000
Kalnapilis
LT00000105454
Lietuva
25 424 031
01.01.2000
Rokiškio sūris
LT00000100372
Lietuva
4 623 499
01.01.2000
Utenos Trikotažas
LT00000109324
Lietuva
23 260 491
01.01.2000
Vilniaus bankas
LT00000101347
Lietuva
15 441 400
01.01.2000


’Baltikums Asset Management’’ ir tiesības atkāpties no Baltic Index vērtspapīru groza ievērošanas, veicot Fonda mantas ieguldīšanu, ja:
-        tas ir pretrunā ar LR likumdošanu;
-        Baltic Index vērtība vienas dienas laikā samazinās vismaz par 15 punktiem;
-        ir zema Baltic Index veidojošo vērtspapīru likviditāte. Tātad faktiskā vērtspapīru pirkšanas / pārdošanas cena atšķiras no indeksa aprēķinā izmantotās cenas par 10 %;
-        tiek apturēta vai izbeigta šī indeksa aprēķināšana.

IEGULDĪJUMU APLIECĪBA

          Ieguldījumu sabiedrības emitēts vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.

IEGULDĪJUMU APLIECĪBAS CENAS VEIDOŠANA

Ieguldījumu apliecību 1. izplatīšanas posma jeb Emisijas cenas veidošana
Fonda ieguldījumu apliecības emisijas cena ir ieguldījumu apliecību
izplatīšanas pirmā posmā noteiktā cena. Periods no 31.07.2000. līdz 31.08.2000.
§  Ieguldījumu Fonda daļas sākotnējā vērtība - 1.00 Ls.
§  Izlaišanas komisijas naudas summa -  2 (divi) procenti no ieguldītāja Fondā ieguldītās naudas summas.
Ieguldījumu apliecību 2. izplatīšanas posma jeb ieguldījumu apliecību mainīgās cenas veidošana
Turpmākajā periodā jeb 2. izplatīšanas posmā Fonda ieguldījumu apliecību pārdošanas cena ir mainīga un tiek noteikta vienlaikus ar Fonda daļas vērtību.
Fonda kopējā vērtība un Fonda daļas vērtība tiek noteiktas katru darba dienu un informācija par to ir pieejama  katras darba dienas finansu laikrakstā., vismaz vienā (Dienas bizness)
Ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu veido sekojošas sastāvdaļas:
§  Ieguldījumu Fonda daļas vērtība;
§  Izlaišanas komisijas naudas summa -  2 (divi) procenti no ieguldītāja Fondā ieguldītās naudas summas.

Turklāt neatkarīgi no Fondā ieguldītās naudas summas apjoma, Fonda ieguldītājs maksā Sabiedrībai konstantu komisijas maksu -  Ls 2.00 par katru DVP (piegāde pret apmaksu) vērtspapīru pārvedumu, iegādājoties Fonda ieguldījumu apliecības, un apmaksā sava kontu turētāja noteiktās komisijas maksas.

IEGULDĪJUMU APLIECĪBU IEGĀDES SHĒMA


 

 

 


4.posms
Ieguldījumu apliecību ieskaitīšana savā vērtspapīru kontā
Trīs darba dienu laikā no Ieguldījumu apliecību iegādes brīža pieteikuma iesniegšanas savam kontu turētājam
 
 
lEGULDĪJUMU FONDl

Ieguldījumu akciju sabiedrība ‘’Baltikums Asset Management’’ piedāvā Latvijas finansu tirgus produktu – IEGULDĪJUMU FONDUS, jebkurai juridiskai un fiziskai personai.

KAS IR IEGULDĪJUMU FONDS

‘’Baltikums Asset Management’’ ieguldījumu jeb investīciju fondi ir īpašuma kopums, ko veido klientu naudas līdzekļi, kuri tiek nodoti ‘’Baltikums Asset Management’’ pārvaldīšanā.

IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS MĒRĶIS

Naudas līdzekļu publiska piesaistīšana ar mērķi tos ieguldīt un gūt peļņu no šiem ieguldījumiem. Privāto uzkrājumu ieguldīšanas vērtspapīru tirgū veicināšana un riska samazināšana darījumos ar vērtspapīriem.

IEGULDĪJUMU FONDA DARBĪBAS ĪPATNĪBAS

Galvenā atšķirība starp ieguldījumu fondu un klientu patstāvīgu (personīgo) līdzekļu pārvaldīšanu ir tā, ka, apvienojot savus kapitālus, ieguldījuma fonda investori var saņemt papildus ienākumus. pamatojoties gan uz naudas līdzekļu, kas atrodas pārvaldīšanā, ievērojamo apjomu un izdevumu, kas rodas Fonda pārvaldes procesā, minimizāciju, gan arī pamatojoties uz "Baltikums Asset Management" speciālistu profesionālo darbību fondu tirgū.

KĀ JŪS PIERĀDĪSIET SAVU  LĪDZDALĪBU IEGULDĪJUMU FONDĀ?

Īpašuma tiesības uz klienta līdzdalību ieguldījumu fondā apliecina "Baltikums Asset Management" emitētie vērtspapīri - ieguldījumu apliecības, kas ir publiskās apgrozības objekts.  Ieguldījumu apliecības var brīvi pirkt un pārdot ārpusbiržas tirgū, kā arī to īpašnieks var pieprasīt "Baltikums Asset Management" atpirkt šos vērtspapīrus.

JŪSU PRIEKŠROCĪBAS INVESTĒJOT NAUDU

 IEGULDĪJUMU FONDĀ

ieguldot naudu "Baltikums Asset Management" izveidotajā ieguldījumu fondā, Jūs:
1) kļūstat par investoru vērtspapīru tirgū. Jūsu naudas līdzekļi tiek uzticēti profesionāļiem, kas sniedz augsti kvalificētu fondu (vērtspapīru) tirgus speciālistu pakalpojumus, ņemot vērā likumdošanā noteiktās stingrās prasības ieguldījumu fondu pārvaldītājiem – tas viss atbrīvo Jūs no galvassāpēm, formējot savu vērtspapīru portfeli;
          2) samazināt savus izdevumus, kas saistīti ar vērtspapīru operāciju veikšanu, jo jūsu nauda tiek iekļauta Fonda aktīvos un investīciju portfeļa pārvaldes izmaksas samazinās palielinoties darījumu apjomam. Tāpat samazinās izdevumi, kas saistīti ar vērtspapīru turēšanu - Jūsu vērtspapīru konta apkalpošanas izdevumi samazinās, jo ieguldot savus līdzekļus ar fonda starpniecību visdažādākajos finansu tirgus instrumentos, Jūsu vērtspapīru kontā tiek turēts tikai viens vērtspapīru veids – ieguldījumu apliecības;
3) iegūstiet savu ieguldījumu drošībai papildus garantijas, kuras ir noteiktas ar speciālo LR likumu "Par ieguldījumu sabiedrībām". Līdz ar to fondā investēto ieguldījumu drošība ir augstāka nekā patstāvīgi veikto investīciju drošības pakāpe;
4) par saviem ieguldījumiem saņemat vērtspapīru fonda ieguldījumu apliecības, kuras Jūs varat bez ierobežojumiem jebkurā brīdī pārdot jeb varat pieprasīt fondam tās atpirkt, t.i. Jūs iegūstat ieguldījumu ar augstu likviditāti;
5) iegūstat iespēju katru darba dienu bez sarežģītām matemātiskām darbībām, piezvanot uz "Baltikums Asset Management" vai atverot laikrakstu, iegūt ziņas par Jums piederošo ieguldījuma apliecību vērtību;
6) iegūstat priekšrocības, ko sniedz investīcijas ieguldījumu fondos, salīdzinot ar citām līdz šim Latvijā esošajām ieguldījumu iespējām - depozītnoguldījumiem komercbankās, trastiem, ieguldījumiem valsts vērtspapīros.
  Jūsu ieguldījumiem ir augstāka ienesīguma pakāpe, jo valsts parādzīmju un depozītu likmes šobrīd Latvijā ir vienādas jeb nedaudz augstākas par inflācijas līmeni un, ņemot vērā papildus izdevumus, Jums faktiski rodas zaudējumi. Jūsu ieguldījumiem ir augsta drošības pakāpe. Tā ir salīdzināma ar banku depozītu drošību un ievērojami pārsniedz Trastos ieguldītās naudas drošību, jo operācijas ar vērtspapīriem Trastos uzrauga tikai pati banka un tai ir dotas lielas iespējas veikt manipulācijas, kas ne vienmēr atbilst ieguldītāju interesēm.
7) kļūstat par vienu no progresīvākajiem vērtspapīru tirgus dalībniekiem, kas ar savu līdzdalību fondā apliecina savu lojalitāti pret ieguldījumu fondiem. Ieguldījumu fondi šobrīd pasaulē ir visietekmīgākā finansu institūcijas, kas lielā mērā nosaka pasaules finansu tirgus tālāku attīstību. ASV ieguldījumu fondu kopējie aktīvi šobrīd jau ir spējuši sasniegt banku aktīvus, kas liecina par pozitīvu un daudzsološu pavērsienu fondu tirgū.
Turklāt pasaules praksē ir virkne gadījumu, kad fondi nodarbojas ne tikai ar naudas pelnīšanu, bet arī ar dažādiem labdarības pasākumiem, kā to dara, piemēram, Sorosa fonds.

JŪSU IEGULDĪJUMU RISKI UN TO IEROBEŽOŠANA

Jūsu naudas ieguldījumu risks un jūsu ieguldījumu apliecību vērtības pieaugums ieguldījumu Fondā ir maz saistīts ar "Baltikums Asset Management" darbību, kas tiek kontrolēta, un jūsu ieguldīto naudas līdzekļu neaizskaramību, kas tiek nodrošināta. Jūsu risks ir saistīts ar vērtspapīru cenu svārstībām fondu tirgū. Šīs svārstības ir saistītas ar ārējiem riskiem, kuru attīstību ieguldījumu sabiedrība ietekmēt nevar, bet var prognozēt un savlaicīgi novērst.

KĀ SAMAZINA RISKU IEGULDĪJUMA FONDS ?

Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem Jūsu investīciju drošībai ir LR likumdošana, kas regulē ieguldījumu fondu un paredz sekojošas obligātas prasības:

Fonda pārvaldītājam - ieguldījumu sabiedrība (IS):

§  ieguldījumu sabiedrības vienīgie darbības veidi ir ieguldījumu fondu pārvalde un šī uzņēmējdarbības veida veikšanai sabiedrībai ir obligāti jāsaņem speciāla atļauja (licence);
§  par IS amatpersonām drīkst būt tikai tādas personas, kuras ir kompetentas investīciju jautājumos un kurām ir nevainojama reputācija;
§  IS atbild par zaudējumiem, ko fonda ieguldītājiem nodarījušas sabiedrības amatpersonas vai pilnvarotās personas ļaunprātīgas vai nolaidīgas rīcības rezultātā, pārkāpjot likuma, fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumus vai nolaidīgi veicot savus pienākumus;
§  veicot ieguldījumus uz fonda rēķina, sabiedrībai ir pienākums iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījuma objektiem, kā arī uzraudzīt to personu finansiālo un ekonomisko situāciju, kuru emitētajos vērtspapīros tiks vai ir tikusi ieguldīta fonda manta;
§  Fonda naudas līdzekļus drīkst ieguldīt tikai vērtspapīros, ievērojot likumdošanā un VTK izdotajos normatīvajos aktos noteiktos ieguldījumu ierobežojumus;
§  Fondu pārvaldošajai sabiedrībai ir pienākums veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma, samaksājot viņam atpakaļpirkšanas cenu naudā;
§  IS nedrīkst reorganizēt, to pārveidojot citā uzņēmējdarbības formā. Ja IS kādu likumdošanā noteiktu iemeslu dēļ nav iespējams turpmāk pārvaldīt fondu, tad fonda pārvalde ar VTK akceptu tiek nodota citai ieguldījumu sabiedrībai;
§  IS nedrīkst uzsākt savu likvidāciju, pirms nav beigušās tās tiesības pārvaldīt visus tās pārvaldē esošos ieguldījumu fondus;
§  Fonda likvidācijas gadījumā likvidators pilnā mērā atbild Fonda ieguldītajiem par zaudējumiem, kas nodarīti likvidācijas gaitā, ja likvidators ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpis likumu, vai Fonda pārvalde nolikumu, vai nolaidīgi veicis savus pienākumus;
§  ja likvidācijas ieņēmumu nepietiek, lai apmierinātu kreditoru prasījumus, neapmierinātie prasījumi apmierināmi no IS mantas.

Fonda līdzekļu turētājam - Turētājbanka:

§  Fonda manta ir fonda ieguldītāju kopīga manta, un tā turama, iegrāmatojama un pārvaldāma šķirti no IS un citu tās pārvaldē esošo fondu, kā arī Turētājbankas mantas;
§  darījumus ar Fonda mantu IS veic ar Turētājbankas starpniecību, kura nodrošina, lai darījumi ar Fonda mantu tiktu veikti saskaņā ar likumdošanu un fonda prospektu;
§  Turētājbanka pilnā mēra atbild Fonda ieguldītājiem par zaudējumiem, kas nodarīti, ja Turētājbanka ar nolūku vai aiz neuzmanības pārkāpusi likumu vai Turētājbankas līgumu vai nolaidīgi veikusi savus pienākumus;
§  ja Turētājbanka devusi piekrišanu darījumam, kas neatbilst likumdošanas nosacījumiem, vai nav iesniegusi pretenziju par likumdošanas noteikumu pārkāpumu, Turētājbanka un IS ir solidāri atbildīgas par Fondam nodarītajiem zaudējumiem;
§  Fonda mantu nedrīkst iekļaut IS vai Turētājbankas kā parādnieka mantā, ja IS vai Turētājbanka pasludināta par maksātnespējīgu vai tiek likvidēta;
§  IS nav tiesību uzņemties saistības uz Fonda mantas rēķina, ja šīs saistības tieši neattiecas uz Fondu;
§  Likumā ir noteikti stingri ierobežojumi darījumiem ar Fonda mantu.

 

Valsts uzraudzības institūcijai - Vērtspapīru tirgus komisijas (VTK):

§  VTK pienākums ir uzraudzīt, lai IS ievērotu LR likumdošanas prasības. Komisijai ir tiesības veikt sabiedrības iekšējo pārbaudi, kā arī uzlikt IS soda sankcijas;
§  visu LR dibināto ieguldījumu Fondu darbību uzraudzību veic VTK, kura veic IS licencēšanu, t.sk. Fonda prospekta, fonda pārvaldes nolikuma un Turētājbankas līguma apstiprināšanu;
§  Fonda pārvaldošās IS un Turētājbankas maiņa, kā arī izmaiņas augstāk minētajos dokumentos var notikt tikai ar VTK atļauju un tās uzraudzībā.

KĀ KĻŪT PAR IEGULDĪJUMU FONDA ĪEGULDĪTĀJU?


Lai kļūtu par "Baltikums Asset Management" izveidotā ieguldījumu Fonda ieguldītāju, Jums ir nepieciešams:
§  atvērt vērtspapīru kontu pie jebkura Latvijas Centrālā Depozitārija dalībnieka (bankas vai brokeru sabiedrības);
§  iepazīties ar ieguldījumu Fonda prospektu, kurā ir detalizēta informācija par "Baltikums Asset Management" un tās emitētajām ieguldījumu Fonda ieguldījumu apliecībām, kuras tā piedāvā publiskā apgrozībā;
§  telefoniski jeb personīgi ierodoties "Baltikums Asset Management", noskaidrot tekošās dienas vienas ieguldījumu apliecības pārdošanas cenu un Jums kopumā izmaksājamo naudas summu par konkrētā ieguldījumu apliecību skaita iegādi;
§  veikt naudas iemaksu par Ieguldījumu apliecībām ieguldījumu Fonda prospektā norādītajā kontā;
§  aizpildīt un iesniegt ieguldījumu apliecību izplatītājiem ieguldījumu apliecību iegādes veidlapu.
Trešajā dienā pēc augstāk minēto darbību veikšanas, ieguldījumu apliecības tiks ieskaitītas Jūsu vērtspapīru kontā, un ar ieguldījumu apliecību ieskaitīšanas brīdi Jūsu kontā Jūs iegūstat īpašumtiesības uz pieteikuma veidlapā norādītajām un apmaksātajām ieguldījumu apliecībām.

ĀRVALSTU PIEREDZE INVESTĪCIJU FONDU PĀRVALDĪŠANĀ

1997.gada beigās investīciju fondu (mutual fund) aktīvi sasniedza 4,500 miljardus ASV dolāru. Turklāt investīciju fondu sektoram ir tendence katru gadu pieaugt apmēram par 20%. Tas liecina, ka tuvākajā laika posmā investīciju fondi būs tik pat ietekmīgas finansu institūcijas kā bankas, kuru aktīvi 1997.gada beigās bija 4,700 miļjardi ASV dolāru, bet šī sektora pieaugums, atšķirībā no fondiem, ir tikai 9% gadā. Jāatzīst, ka Eiropā investīciju fondu darbībai nav tik liela popularitāte un to aktīvi sastāda apmēram 1/3 daļu no kopējiem aktīviem.
Kopš 1990.gada investīciju fondu ekspansija būtiski ietekmē akciju tirgus pieaugumu (bull market). Šobrīd akcijās investējošie fondi pārvalda apmēram 2,400 miljardus ASV dolāru, kas ir vairāk kā puse no kopējiem fondu industrijas aktīviem. Īpašu popularitāti investīciju fondi ir ieguvuši Amerikā, kur apmēram puse turīgāko ģimeņu no darījumiem ar vērtspapīriem gadā nopelna apmēram 20,000 līdz 50,000 ASV dolāru. Ja salīdzinām investīciju fondu ieguldījumu politiku, tad redzam, ka fondu ieguldījumiem fiksētā ienesīguma vērtspapīru tirgus instrumentos ir tendence pieaugt daudz lēnāk, nekā fondiem, kuru ieguldījumu politika ir vērsta uz investīcijām akcijās (uzņēmumu kapitāla daļās).

Baltic Index
                                                    

Informācijas avoti

2.      http://www.hbl.lv/
4.      http://www.rfb.lv/

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru