BAKALAURA STUDIJU PSIHOLOĢIJĀ KLĪNISKĀS (nepilns)PRAKSES ATSKAITE.


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE
BAKALAURA STUDIJU PSIHOLOĢIJĀ KLĪNISKĀS PRAKSES ATSKAITE.Prakses vadītājs :                                                                    Sarmīte Voitkāne

2000.

Saturs.

Ievads.........................................................................................    3


Praktiskā daļa – ievāktā informācija un tās interpretācija.

T.......................................................................................     5
E........................................................................................   13 
A.......................................................................................    21

C......................................................................................     31

S.......................................................................................    42
I.........................................................................................   49

Nobeigums................................................................................   57

Pielikums.


Ievads.

Prakses darba mērķis:
Kā prakses darba mērķi es izvirzīju sev apgūt prasmi strādāt cilvēku psiholoģiskās izpētes laukā un iemācīties pielietot praksē iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas.

Prakses uzdevumi:
1.     Rakstīt prakses dienasgrāmatu
·        veikt katras prakses dienas aprakstu, fiksējot tikšanos ar ārstiem, slimnīcas personālu, klientu, sniedzot īsu ieskatu par šīm tikšanās reizēm
·        katras dienas aprakstu beigt ar īsu darba dienas analīzi, uzsverot tās dienas veiksmes un grūtības, norādot aspektus, par kuriem esmu pārliecināts un drošs savā darbā un par kuriem es vēlētos konsultēties ar savu prakses vadītāju
·        katru nedēļu prakses laika iespaidi kas fiksēti dienasgrāmatā ir jāpārrunā ar prakses vadītāju
2.     Veikt psiholoģiskās izpētes darbu ar sešiem klientiem
·        Izvēlēties sešus klientus, balstoties uz ārsta, vai pašu klientu interesējošajiem jautājumiem problēmām vai vēlmēm
·        Pārunāt ar klientu konfidencialitātes jautājumus
·        Veikt klienta dzīves datu ievākšanu
·        Balstoties uz saņemto problēmas pieteikumu un klienta dzīves vēstures izvērtējumu izvirzīt izpētes hipotēzi vai mērķus
·        Atbilstoši darba hopotēzei un klienta vecumam izvēlēties izvēlēties darba metodes
·        Ievākt psiholoģiskās izpētes datus
·        Veikt pacienta aptauju izmantojot “Pacienta uzskatu aptauju”
·        Sniegt informāciju pacientam vai ārstam par psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja nepieciešams klientam, veikt psiholoģiskai konsultācijai līdzīgu sarunu ar klientu, sniedzot viņam atbalstu vai palīdzību.

Prakses norise:
Par savas klīniskās prakses veikšanas vietu es izvēlējos Paula Stradiņa Klīniskās Slimnīcas  19. (neiroloģisko) nodaļu. Nodaļas vadītāja Zaiga Kalniņa.
Kontakts ar slimnīcas personālu veidojās normāli. Neskatoties uz personāla lielo noslogojumu viņi bija ļoti atsaucīgi un savu iespeju robežās palīdzēja risināt darba gaitā radušās neskaidrības.
Kontakts ar klientiem veidojās veiksmīgi, ko daļēji varētu skaidrot ar to, ka slimnīcā viņi nevar sevi nodarbināt ne fiziski, ne intelektuāli un tādēļ jebkuras izmaiņas tradicionālajā dienas ritumā tiek uztvertas ar prieku un entuziasmu.
Prakses laikā veicu izpēti 6 klientiem (vārdi šifrēti; vīriešiem – līdzskanis, sievietēm patskanis) :
A (71 g.v.)
E (41.g.v.)
I (50g.v.)
C (55g.v.)
S (22 g.v.)
T (43g.v.).T


Demogrāfiskie dati.


Vecums 43 g.
Dzimums – vīrietis.
Izglītība – vidējā speciālā.
Dzīvesvieta – mazpilsēta
Ģimenes sastāvs – pracējies, divi dēli (7 un 9g.v.)


Izraksts no stacionāra slimnieka kartes.

3. grupas invalīds, saslimšanas no 1997.g.
Diagnoze :
Atlieku parādības pēc atkārtotām kraviospinālām traumām.
Anamnēze :
Kraviospinālas traumas (divas)
Objektīvais stāvoklis : apmierinošs. Apziņa skaidra, miesas uzbūve astēniska, sirdsdarbība sinhrona.
Neiroloģija:
Acs ābolu kustības brīvas, zīlītes simetriskas, uz gaismu reaģē simetriski, mīmikas muskulatūra simetriska, refleksi dzīvi.
Slēdziens:
atlieku parādības pēc atkārtotām kraviospinālām traumām vestibulārajā aparātā ar ikdienas eifoloģiju.


Ārstējošā  ārsta viedoklis par pacientu.

Pacients tiek raksturots kā atsaucīgs, komunikabls. Uzsver savas saslimšanas, mēģina pierādīt savas slimības nozīmīgumu. Slimnīcā jūtas ļoti labi, ir apmierināts ar šo stāvokli, nevēlas doties mājās. Rodas iespaids, ka viņa galvenais mērķis ir pierādīt savas saslimšanas nozīmīgumu.

Kontakts ar klientu.

Klients ir ļoti atsaucīgs, izrāda interesi par notiekošo. Testus pilda labprāt, interesē iegūtie rezultāti. Izrāda lielu interesi par šo testu nozīmi, ko ar tiem var noteikt.


Klienta svarīgāko dzīves faktu izvērtējums.

Svarīgākie dzīves notikumi.
Iespējamā atstātā ietekme.
Dzimis Sibīrijā, vecāki bija izsūtīti, dzīvoja ļoti trūcīgos apstākļos.

3. gadu vecumā atbrauc uz Latviju.
Stress, ilgstoša pārvietošanās bez noteiktas dzīvesvietas.
Pabeidzis celtniecības tehnikumu

Kad T ir 20.g. - nomirst tēvs
Emocināli smags brīdis dzīvē, jāuzsāk pilnīgi patstāvīga dzīve.
24.g. vecumā apprecās.

Divi dēli viens 8g. vecs, otrs 6g. vecs.Hipotēze.
Pamatojoties uz ārsta stāstījumu tiks pētīta klienta personība, papildus pētot arī kognitīvo sfēru.


Metodes.
Personības sfēras izpētei izmantoju “Pacienta uzskatu aptauju”, Kettela testu, nepabeigto teikumu testu un Dembo testu.
Atmiņas izpētei izmantoju 15 vārdu testu un asoiāciju ar paša veidotu atbalsta vārdu testu.
Domāšanas izpētei izmantoju sinonīmus, skaitļu virknes, un analoģijas.
Testu rezultāti un to interpretācija.

Kognitīvā sfēra.

Atmiņas izpēte.

15 vārdu tests.

Vārds/ atk. reize
1
2
3
4
Politika
1
1
1
1
Kapitulācija
1
1
1
1
Mīlestība
1
1
1
1
Pārveidojums

1
1
1
Ironija
Dedukcija


1

Tehnoloģija
1
1
1
1
Izmisums

1
1
1
Ilūzija

1
1
1
Varbūtība
Satraukums
Domāšana
Leģenda
1
1
1
1
Monopols
1
1
1
1
Noskaņojums


1

CITI
Kopā %
33
60
73
67

Mācāmība aug līdz trešajai atkātošanas reizei. Pirmajā reizē tiek reproducēti 6 vārdi, kas ir vidējs rezultāts. Augstākais reproducēto vārdu skaits ir 11 un no tā varētu secināt, ka T ir vidējs īslaicīgās mehāniskās verbālās atmiņas apjoms.

Secinājumi
·        T ir vidējs  īslaicīgās mehāniskās atmiņas apjoms.

Asociatīvā atmiņa ar paša veidotu balsta vārdu.

Nr.
Dotais vārds
Izvēlētais vārds
Reproducētais v.
Precizitāte
1
Atļauja
aizliegums
Atļauja
1
2
Iztēle
tēls

0
3
Noskaņojums
garastāvoklis

0
4
Slēdziens
secinājums

0
5
Ticamība
patiesums

0
6
Intuīcija
nojauta
intuīcija
1
7
Pārliecība
godīgums

0
8
Izturība
darbs
izturība
1
9
Jēdziens
vārds

0
10
Darbība
art
darbība
1
11
Atruna
izvairīšanās
atruna
1
12
Telpa
palāta

0
13
Būtne
kaķis
kaķis
1
14
Likums
kārtība
likums
1
15
Vientulība
vienatne
vientulība
1

Kopā %


53,33


Kopumā pareizi tiek reproducēti 53% vārdu. Asociāciācijas lielāko tiesu tiek veidotas kā sinonīmi vai saīsinājumi, retāk tiek izvēlēti vārdi ar loģisku saistību.

Secinājumi.
·        Paša veidotās asociācijas ir pārāk vājas, tās bieži nav pietiekoši spēcīgas lai reproducētu miņā doto vārdu
·        Kopumā asociatīvo atmiņu pēc šā testa rezultātiem var vērtēt kā vidēju.


Domāšanas izpēte.

Sinonīmi


progresīvs – intelektuāls, pirmrindnieks, veikls, atpalcis
anulēšana – parakstīšana, atcelšana, paziņošana, atlikšana
ideāls – fantāzija, nākotne, gudrība, pilnība
arguments- uzskats, piekrišana, strīds, frāze
mīts – senatne, radošums, teiksma, zinātne
amorāls – noturīgs, grūts, nepatīkams, netikumisks
etalons – kopija, forma, pamats, paraugs
sociāls – pieņemts, brīvs, saplānots, sabiedrisks
gravitācija – pievilkšanās, atgrūšanās, bezsvara stāvoklis, pacelšanās
agrārs – vietējs, zemniecisks, ar zemi saistīts, saimniecisks
eksports – pārdošana, preces, izvešana, tirdzniecība
efektīvs – nepieciešams, sekmīgs, nolemjošs, īpašs
negatīvs – neveiksmīgs, kļudains, noraidošs, neuzmanīgs
morāle – ētika, attīstība, spēja, tiesības
subjektīvs – īss, sabiedrisks, personisks, slēpts
sentimentāls – poētisks, jūtīgs, priecīgs, dīvains

Precīzi 50 %
Neprecīzi 50 %

Secinājumi.
·        T ir vājas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, ja doti vārdu paraugi.
·        Iespējams, nav zināšanu, izpratnes par dotajiem svešvārdiem.

Skaitļu virknes.

Šajā uzdevumā pareizi izpildīti 60% piemēru, kas norāda uz vidējām matemātiski loģiskajām  domāšanas spējām.

Analoģijas.

Šajā uzdevumā pareizi ir izpildīti 62,5% piemēru, kas nav pārāk augsts rezultāts. Tas liecina par grūtībām galveno pazīmju izdalīšanā.


Personības sfēra


Kettela 16 PF tests.

Intraversija – ekstraversija.
Pārdzīvojumu dinamika nenorāda ne uz izteiktu vēsumu, ne uz izteiktu emocionalitāti. F skala norāda vieglu tendenci uz intraversiju, kas saistībā ar mazliet paaugstinātu O uz neizlēmību. Q2 skala norāda uz pašpietiekamību, neatkarību no grupas. Tas kopumā varētu norādīt uz vainas sajūtu par ģimenes grūto materiālo stāvokli, nespēju veikt krasas pārmaiņas šajā situācijā.

Atkarība – neatkarība.
Viegla tendence dominēt, uz ko norāda viegli paaugstināta E skala. Q1 ir mazliet pazemināta, kas norāda uz tradīciju respektēšanu, konservatīvismu, gatavību paciest grūtības.

Praktiskums.
Mazliet paaugstinātā I skala norāda uz iecietību, emocionālu jūtīgumu. M skala liecina par orientāciju uz praktiskām lietām, pašreizējām vajadzībām.

Paškontrole.
Q3 skala norāda uz nespēju kontrolēt savu trauksmi, spontānu rīcību. G skala parāda spēju pielāgoties sociālajām normām, tajā pašā laikā piejeot tām pietiekoši kritiski, izvērtējot tās.

Trauksmes faktors,aizdomīgums.
L skala norāda uz aizdomīgumu un vieglu aizvainojamību, ietiepību. Saistībā ar mazliet paaugstināto E skalu var radīt iepaidu par sevi kā par agresīvu un kontrolējošu cilvēku. Q4 skala norāda uz augstu spriedzes līmeni, vieglu sakaitināmību. Iespējams, ka T ir paaugstināts trauksmes līmenis.
B skala liecina, ka inteliģence ir normālā līmenī.

Kopsavilkums.
T raksturīga augsta trauksmainība, raizēšanās, nedrošība, bažīgums. Testā parādijās, ka T ir vairāk intraverts. Parādījās arī tādas īpašības kā ietiepība, iekšēja nedisciplinētība un vāja vēlmju kontrole.


Nepabeigtie teikumi.

Nepabeigtajos teikumos vairākkārt tiek uzsvērtas bažas par veselību, kas norāda uz šīs problēmas aktualitāti. Iespējams, ka šīs bažas ir pārspīlētas ar nodomu, lai parādītu savu stāvokli smagāku nekā tas ir patiesībā. Par to varētu liecināt arī tas, ka veselības problēmas tiek uzsvērtas tikai daļā atvērto jautājumu, bet citos, kuros arī būtu iespējams runāt par veselību, parādās materiālas dabas problēmas. Vēl parādās nevēlēšanās uzņemties atbildību, jo nepabeigtajos teikumos gan sarunu laikā tiek norādīts uz valdības un policijas slikto darbu, taču nav jūtama ne mazākā paškritika, doma, ka pats varētu uzlabot savu stāvokli.

Pacienta uzskatu aptauja.

Pacienta uzskatu aptaujā arī ir likts uzsvars uz viņa slikto emocionālo un fizisko pašsajūtu, taču citos jautājumos ieskanas pretrunas, (piemēram, klients vienlaicīgi dod priekšroku gan lietišķai, gan emocionālai un personiskai ārsta attieksmei pret sevi), kas varētu norādīt uz spēcīgu koncentrēšanos uz slimību un tās izpausmju “pareizu” atspoguļošanu.
No tā varētu secināt, ka klients slimnīcā jūtas labi, viņam nav emocināla rakstura problēmu saistībā ar uzturēšanos šajā iestādē.


Dembo tests.

Veselības skalā klients sevi novietoja vidū, paskaidrodams, ka veselības problēmas esot, taču arī ar tām viņš dzīvojot labi, un ka tās reizēm radot zināmas priekšrocības.
Prāta skalā viņš sevi novietoja vidū, paskaidrodams, ka tas esot tādēļ, ka viņam trūkstot izglītības, ja tā būtu, tad viņš noteikti varētu tikt augstāk.
Rakstura skalā klients sevi novietoja vidū, kā lielāko savu trūkumu atzīmēdams straujumu, neapdomību, dēļ kā bieži var sanākt nepatikšanas.
Laimes skalā klients kā trūkumu pieminēja veselību un savu materiālo stāvokli, kas traucē viņam būt pietiekoši laimīgam.

Secinājums.
·        Klients sevi novērtē adekvāti, pamana savas sliktās īpašības, paškritisks.Kopsavilkums.

T ir 43 gadi, viņš ir ieguvis vidējo speciālo izglītību. Nelaimes gadījuma dēļ kļuvis par 3 grupas invalīdu.
Klients bija ļoti atsaucīgs, izrādija interesi par notiekošo. Testus pildija labprāt. Izrāda lielu interesi par šo testu nozīmi, ko ar tiem var noteikt.
Personības sfērā testu rezultāti parādīja, ka T raksturīga augsta trauksmainība, raizēšanās, nedrošība, bažīgums. Testos parādijās, ka T ir vairāk intraverts. Parādījās arī tādas īpašības kā ietiepība, iekšēja nedisciplinētība un vāja vēlmju kontrole. Tiek uzsvērtas veselības problēmas. Vēl parādās nevēlēšanās uzņemties atbildību. Klients slimnīcā jūtas labi, viņam nav emocināla rakstura problēmu saistībā ar uzturēšanos šajā iestādē. Klients sevi novērtē adekvāti, kritiski izvērtē savas īpašības.
Kognitīvajā sfērā T ir grūtības būtisko pazīmju izdalīšanā, vājas verbāli loģiskās analīzes spējas, kā arī vidējas matemātiski loģiskās  domāšanas spējas. Atiecībā uz atmiņu T paša veidotās asociācijas ir pārāk vājas, tās bieži nav pietiekoši spēcīgas lai reproducētu doto vārdu. Kopumā asociatīvo atmiņu var vērtēt kā vidēju. T ir vidēja mehāniskā atmiņa.

E


Demogrāfiskie dati.

Vecums 41 g.
Dzimums – sieviete.
Izglītība – augstākā
Dzīvesvieta – Rīga
Ģimenes sastāvs – pracējusies, ir meita (22g.v.)


Izraksts no stacionāra slimnieka kartes.

Diagnoze :
Vertebralis sindroms, neliela starpskriemeļu spraugu asimetrija kakla daļā un deformēta fizioloģiskā lordoze.
Anamnēze :
Salimusi pakāpeniski, pirms sešiem gadiem. Ārstējusies LOR nodaļā Paula Stradiņa klīniskajā slimnīcā, pēc tam ar akūtu rahītu.
Neiroloģija:
Acs ābolu kustības brīvas, zīlītes simetriskas, uz gaismu reaģē simetriski, mīmikas muskulatūra simetriska, refleksi dzīvi.
Slēdziens:
Neliela starpskriemeļu spraugu asimetrija kakla daļā un deformēta fizioloģiskā lordoze.


Ārstējošā  ārsta viedoklis par pacientu.

Ļoti mierīga, atsaucīga. Nekad ne par ko nesūdzās. “Klusie ūdeņi”. No viņas nekad nedzīrdēs sūdzības par palātas biedriem vai personālu.
Klienta svarīgāko dzīves faktu izvērtējums.

Svarīgākie dzīves notikumi.
Interpretācija.
No bērnības visvairāk atcerās pavadīto laiku pie vecmāmiņas laukos, kur ļoti paticis.

Kā svarīgu notikumu atcerās savas kristības, kuras tajā brīdī neizsauca nekādas emocijas, bet tagad par to vecākiem ir ļoti pateicīga.

Skolā slēpusi savas ģimenes reliģiozitāti,bijis par to kauns.
Atkarīga no grupas, nespējaizstāvēt savu viedokli.
Kad iestājusies augstsolā esot pametusi reliģiju novārtā, paticis priecāties kopā ar draugiem, izklaidēties.

Ceturtajā kursā apprecējusies, piedzimis dēls.

Pēc tēva nāves 27 gadu vecumā atkal pievērsusies Dievam.
Smags emocionāls trieciens, kas liek pārvērtēt vērtības.Kontakts ar klientu.

Kontakts ar klientu veidojās viegli, taču sākotnēji viņa bija ļoti piesardzīga aizskarot reliģijas jautājumus un tās nozīmi viņas dzīvē. Kā pati vēlāk teica, viņai nepatīkot uzspiest citiem savus uzskatus.


Hipotēze.
Pamatojoties uz uzstādīto diagnozi pētīju klientes personību, papildus pētot atmiņu un domāšanu.


Metodes.
Personības sfēras izpētei izmantoju “Pacienta uzskatu aptauju”, Kettela testu un nepabeigto teikumu testu.
Atmiņas izpētei izmantoju 15 vārdu testu, piktogrammas, kā arī asociācijas ar dotu atbalsta vārdu.
Domāšanas izpētei izmantoju sinonīmus, skaitļu virknes, un vārdu izslēgšanu.Testu rezultāti un to interpretācija.

Kognitīvā sfēra.

Atmiņas izpēte.

15 vārdu tests.

Vārds/ atk. reize
1
2
3
4
Politika
1
1
1
1
Kapitulācija
1
1
1
1
Mīlestība
1
1
1
1
Pārveidojums
Ironija
Dedukcija
Tehnoloģija
Izmisums
Ilūzija
Varbūtība
Satraukums

1
1
1
Domāšana
Leģenda

1

1
Monopols
Noskaņojums


1
1
CITI
Kopā %
20
33
33
40

Mācāmība aug līdz ceturtajai atkārtošanas reizei. Pirmajā reize tiek reproducēti 3 vārdi, kas ir vājš rezultāts. Lielākais reproducēto vārdu skaits ir 6, tas ir pēdējā atkārtošanas reizē un tas ir samērā vājš rezultāts.

Secinājumi
·        E ir mazs  īslaicīgās verbālās mehāniskās atmiņas apjoms.


Piktogrammas


Dotais vārds
Reproducētais v.
Precizitāte

1
Jautri svētki
svinēt
0
0-neprecīzi
2
Grūts darbs
smags darbs
1
1-precīzi
3
Garšīgas vakariņas
maltīte
0

4
Slimība
skumjas
0

5
Skumjas
nepatīkams
0

6
Laime

0

7
Mīlestība
Mīlestība
1

8
Attīstība
Attīstība
1

9
Šķiršanās
Šķiršanās
1

10
Krāpšana
Krāpšana
1

11
Uzvara
Uzvara
1

12
Varoņdarbs
-
0

13
Naids
Naids
1

14
Patiesība
vienmērība
0

15
Šaubas

0

16
Draudzība
Draudzība
1


KOPĀ

8


Precīzi tika reproducēti 44% vārdu. Vēl četri vārdi tika reproducēti neprecīzi. Pašas veidotās asociācijas ir pārāk vājas, lai reproducētu doto vārdu. 

Secinājums.
·        Rezultāti kopumā liecina par zemu asociatīvās atmiņas līmeni, ja pastarpinājumsor vizuāls paša veidots materiāls.Domāšanas izpēte.

Sinonīmi


progresīvs – intelektuāls, pirmrindnieks, veikls, atpalcis
anulēšana – parakstīšana, atcelšana, paziņošana, atlikšana
ideāls – fantāzija, nākotne, gudrība, pilnība
arguments- uzskats, piekrišana, strīds, frāze
mīts – senatne, radošums, teiksma, zinātne
amorāls – noturīgs, grūts, nepatīkams, netikumisks
etalons – kopija, forma, pamats, paraugs
sociāls – pieņemts, brīvs, saplānots, sabiedrisks
gravitācija – pievilkšanās, atgrūšanās, bezsvara stāvoklis, pacelšanās
agrārs – vietējs, zemniecisks, ar zemi saistīts, saimniecisks
eksports – pārdošana, preces, izvešana, tirdzniecība
efektīvs – nepieciešams, sekmīgs, nolemjošs, īpašs
negatīvs – neveiksmīgs, kļudains, noraidošs, neuzmanīgs
morāle – ētika, attīstība, spēja, tiesības
subjektīvs – īss, sabiedrisks, personisks, slēpts
sentimentāls – poētisks, jūtīgs, priecīgs, dīvains

Precīzi 94%

Secinājums
·        E  ir ļoti labas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, ja doti vārdu paraugi.

Skaitļu virknes.

Šajā uzdevumā pareizi izpildīti 74% piemēru, kas norāda uz labi attīstītu matemātiski loģisko domāšanu, taču uzdevuma beigās viņa padevās nevēloties veikt lielāku piepūli, kura būtu vajadzīga sarežģītāku piemēru atrisināšanai.

Secinājumi.
·        E ir labi attīstīta matemātiski loģiskā domāšana.
·        E nevēlās pielikt pārāk lielu piepūli uzdevumu risināšanā.


Vārdu izslēgšana.

Grāmata, portfelis, čemodāns, maciņš
Krāsns, lampa, svece, elektriskā plītiņa
Pulkstenis, brilles, svari, termometrs
Laiva, ķerra, motocikls, ritenis
Lidmašīna, nagla, bite,ventilātors
Taurenis, cirkulis, svari, šķēres
Koks, plaukts, slota, dakša
Vectētiņš, skolotāja, tētis, mama
Sarma, putekļi, lietus, rasa
Ūdens, vējš, ogles, zāle
Ābols, grāmata, kažoks, roze
Piens, krējums, siers, maize
Bērzs, priede, oga, ozols
Minūte, sekunde, stunda, vakars
S, Pēteris, Māris, Lapiņš

Pareizi 80%

Secinājums.
·        E ir labas būtisko pazīmju izdalīšanas spējas vienkāršos piemēros.

Personības sfēra

 

Kettels 16
PFA
17
9

F1
6.5
B
6
6

F2
7.2
C
15
5

F3
1.9
E
10
6

F4
2.6
F
12
5G
16
7H
15
7I
17
9L
8
6M
12
5N
10
5O
17
9Q1
5
3Q2
7
4Q3
12
6Q4
15
6
Intraversija – ekstaversija
Skala A norāda uz emocionālu siltumu, vieglu attiecību veidošanu, saistībā ar skalu Q1 un Q2 tas varētu norādīt uz atkarību no grupas, nespēju darboties bez tās. Skala F nav izttekti novirzīta ne uz vienu pusi, kas liecina, ka Ei nav raksturīgs ne izteikts apdomīgums, ne pārsteidzība. Skala H norāda uz zināmu avantūrisma devu, impulsivitāti.


Neatkarība –atkarība.
Skalā E nav novērojama izteikta tendence ne uz dominēšanas, ne uz pakļaušanās pusi. Skala Q1 liecina par izteiktu konservatīvismu, rēķināšanos ar pieņemtajām normām.

Praktiskums – nepraktiskums.
Skala I liecina par jūtīgumu, sensitivitāti, atbalsta meklēšanu. Dod priekšroku prātam nevis spēkam, atzīst kultūras nozīmi.  Skala M liecina, ka Es rīcibu nevada emocijas vai loģiskā domāšana atsevišķi bet gan abi šie procesi mijiedarbībā, kurā  nav novērojama izteikta kāda procesa dominēšana.

Paškontrole.
Skala G ir mazliet paaugstināta, kas liecina par to, patstāvību uzskatos, morāles normu atzīšanu, atbildīgu izturēšanos pret pienākumiem. Skala Q3 liecina, ka E spēj kontrolēt savu trauksmi, taču pēc zināma spriedzes līmeņa iestāšanās kontroles spējas var arī izzust.
Skalas Q4,N un L atrodas normas robežās.
Skala B liecina Ka Ei nav izteiktas konkrētās vai abstraktās domāšanas tendences, vidējs inteliģences līmenis.

Kopsavilkums.
Ei trauksmainības rādītāji atrodas normas robežās, tomēr bažīgums, drūmas nojautas raksturīgs. Ei ir tendence uz ekstraversiju, viņa viegli veido attiecības ar cilvēkiem. Viņa ir emocionāli jūtīga un atkarīga no grupas viedokļa par viņu. Viņai ir raksturīgs patstāvības trūkums. Viņa rēķinās ar pieņemtajām normām, ir konservatīva savos uzskatos.


Nepabeigtie teikumi.

Nepabeigtajos teikumos parādās nepatika pret pašas spontānajām emociju izpausmēm, pārliecība par to, ka pati ir savu problēmu cēlonis. Viņa sevi vērtē mazliet zemāk nekā apkārtējos cilvēkus, uzskatot ka citi visu spēj izdarīt labāk. Kā galveno problēmu viņa min nespēju tikt galā ar sevi, savu emocionalitāti. Iespējams, ka viņas vīrs ir ļoti autoritatīvs cilvēks, kas pārmet viņai šo saslimšanu.Pacientu uzskatu aptauja.

Atbildēs parādās izteikta vēlēšanās zināt vairāk par savu slimību, kā arī bailes no slimības. Viņa vēlētos lai ārsti pret viņu izturētos lietišķi, bez emocionālas saites. Viņa uzskata, ka nav nobijusies no slimības un var cīņīties pret to. Vēl viņa izsaka vēlmi pārrunāt ar kādu savu slimību, taču viņa iepriekšējās atbildēs nevēlējās šajās emocijās dalīties ar ārstiem.  Tas varētu norādīt uz vēlmi labāk saprasties ar ģimeni.


Kopsavilkums.

E ir 41 gadu veca sieviete, ieguvusi augstāko izglītību, dzīvo pilsētā. Kontakts ar klienti veidojās viegli, taču sākotnēji viņa bija ļoti piesardzīga aizskarot reliģijas jautājumus un tās nozīmi viņas dzīvē. Kā pati vēlāk teica, viņai nepatīkot uzspiest citiem savus uzskatus.
Personības sfērā E trauksmainības rādītāji atrodas normas robežās, taču viņai raksturīgs bažīgums, drūmas nojautas. E ir tendence uz ekstraversiju, viņa viegli veido attiecības ar cilvēkiem. Viņa ir emocionāli jūtīga un atkarīga no grupas viedokļa par viņu. Viņai ir raksturīgs patstāvības trūkums. Viņa rēķinās ar pieņemtajām normām, ir konservatīva savos uzskatos.
Nepabeigtajos teikumos parādās nepatika pret pašas spontānajām emociju izpausmēm, pārliecība par to, ka pati ir savu problēmu cēlonis. Viņa sevi vērtē mazliet zemāk nekā apkārtējos cilvēkus, uzskatot ka citi visu spēj izdarīt labāk. Kā galveno problēmu viņa min nespēju tikt galā ar sevi, savu emocionalitāti.
Kognitīvās  sfēras izpētē, parādījās, ka E ir mazs  mehāniskās atmiņas apjoms,  zems asociatīvās atmiņas līmenis. E  ir ļoti labas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, ja doti vārdu paraugi. Kā arī labi attīstīta matemātiski loģiskā domāšana, bet viņa  nevēlās pielikt pārāk lielu piepūli uzdevumu risināšanā.
A.


Demogrāfiskie dati.

Vecums 71g.
Dzimums – sieviete.
Izglītība – augstākā
Dzīvesvieta – pilsēta
Ģimenes sastāvs – pracējusies, divas meitas.


Izraksts no stacionāra slimnieka kartes.

Diagnoze :  
discirkulatora encefalopātija ar parkinsonisma sindromu.
Šīs diagnozes dēļ hospitalizēta atkārtoti un nosūtīta uz Paula Stradiņa Klīnisko slimnīcu.
Pacientes apskate nodaļā :
stipras spiedoša rakstura galvassāpes, vairāk paura daļā ar izstarojumu uz deniņiem.
Anamnēze :
1.gr. invaliditātes saslimšanas no 1992.g. , operēts vairoigdziedzeris.
Objektīvais stāvoklis :
neiroloģiskais stāvoklis apmierinošs, acs ābolu kustības brīvas.
Slēdziens:
Somatoforma veģetatīva disfunkcija.


Ārstējošā  ārsta viedoklis par pacientu.

Kliente tiek raksturoa kā atsaucīga, labvēlīgi noskaņota pret apkārtējiem. Viegli viedo kontaktu. Izrāda ieinteresētību par visu kas ar viņu notiek. Klientu ieteica nodaļas vadītāja kā pirmo klientu.


Kontakts ar klientu.

Visās tikšanās reizēs klienta poza bija atvērta, tika izrādīta interese par notiekošo. Stāstījums bija emocionāls un saturīgs, izņemot vietas kas skāra vecāku nāvi, kurās kliente nevēlējās iedziļināties un vērtēja no zināmas distances, mēginot neizrādīt emocijas. Darba gaitā kliente bija enerģiska un ieninteresēta. Klientei piemīt savam vecumam diezgan augstas darbaspējas kā arī vēlme sasniegt izvirzītos mērķus. Ārējais izskats kārtīgs un sakopts, tīrīga.


Klienta svarīgāko dzīves faktu izvērtējums.

Svarīgākie dzīves notikumi.
Iespējamā atstātā ietekme.
Dzimusi Liepājas rajonā, zemnieku ģimenē

10g. vecumā nomira abi vecāki (aizgāja bojā ugunsgrēkā)
Neapšaubāmi vecāku nāve 10g. vecumā atstāj smagas pēdas bērna psihē.
Bērnus pie sevis pieņem tēva māsa Tiek uzskatīts par daļēji pozitīvu notikumu, jo māsai bija arī savi bērni, ar kuriem sākotnēji bijuši konflikti. Sākumā bijusi spēcīga atsvešinātības sajūta, vēlāk kļuvis labāk, pieradusi.
Iemācijusies paļauties pati uz sevi, tas radījis ļoti lielu patstāvību.
Iestājusies augstskolā Ļoti lepojās ar to ka spējusi tkt dzīvē tik tālu saviem spēkiem
 Tas devis ticību sev un radījis stabilitātes sajūtu dzīvē.Roda pārliecība par saviem spēkiem.
Darbs ventspils slimnīcā. Ļoti patīk strādāt, palīdzēt cilvēkiem.
Ļoti dziļi iegrimst darbā, iespējams tādēļ lai varētu atslēgties no personīgās dzīves.Nevēlēšanās risināt ar personīgo dzīvi saistītās problēmas.
Kāzas. Apprecējusies 27 gadu vecumā.
Pēc šī notikuma viņas stāstījumā ar vien mazāka loma tiek piešķirta darbam, ar vien lielāka ģimenei. Tas varētu norādīt uz personīgās dzīves nozīmes palielināšanos.
Bērnu piedzimšana
Bērnu piedzimšana stāstījumu pilnībā aizvirza no darba uz personīgo dzīvi, kas varētu norādīt uz vērtību skalas izmaiņām , to pārvērtēšanu.Hipotēze.

Pamatojoties uz diagnozi tiks pētīta klientes atmiņas un domāšanas sfēra, papildus pētot personības sfēru.


Metodes.

Atmiņas izpētei izmantoju 15 vārdu testu, piktogrammu testu, un asoiāciju ar paša veidotu atbalsta vārdu testu. Pēdējie divi ļauj arī izprast domāšanas īpatnības.
Domāšanas izpētei izmantoju Ravēna testu, vārdu izslēgšanu un sinonīmus.
Personības sfēras izpētei izmantoju “Pacienta uzskatu aptauju”, Kettela testu, nepabeigto teikumu testu un Dembo testu.
Testu rezultāti un to interpretācija.

Kognitīvā sfēra.

Atmiņas izpēte.

15 vārdu tests.

Vārds/ atk. reize
1
2
3
4
Politika
1
1
1
1
Kapitulācija
1
1
1
1
Mīlestība
1
1
1
1
Pārveidojums
Ironija


1

Dedukcija
Tehnoloģija
Izmisums
Ilūzija
Varbūtība
Satraukums
Domāšana

1
1
1
Leģenda

1
1
1
Monopols1
Noskaņojums

1
1
1
CITI
industrija


industrija
Kopā %
20
40
46.67
46.67

Pirmajā reizē tiek reproducēti 3 vārdi, kas ir zems rezultāts un liecina par vāju īslaicīgo mehānisko atmiņu. Mācāmība pieaug līdz trešajai reizei, kurā tiek reproducēti 7 vārdi. Vairākas reizes tiek nosaukts cits – nenosaukts vārds, kas norāda uz neprecizitāti reproducēšanas spējās.

Secinājumi.
·        Kopumā Ai ir vidēja īslaicīgā mehāniskā atmiņa.
·        Mācāmība aug pakāpeniski. Optimālais atkārtojumu skaits 3 reizes.


Asociatīvā atmiņa ar paša veidotu balsta vārdu.

Nr.
Dotais vārds
Izvēlētais vārds
Reproducētais v.
Precizitāte
1
Atļauja
drīkst
atļauja
1
2
Iztēle
fantāzija
iztēle
1
3
Noskaņojums
garastāvoklis
noskaņojums
1
4
Slēdziens
lēmums
likums
0
5
Ticamība
laikam
varbūt
0
6
Intuīcija
nojauta
intuīcija
1
7
Pārliecība
zināšanas
gudrība
0
8
Izturība
pacietība
izturība
1
9
Jēdziens
saprast
zināt
0
10
Darbība
rīkošanās
varēšana
0
11
Atruna
atteikšanās
-
0
12
Telpa
vide
telpa
1
13
Būtne
runcis
būtne
1
14
Likums
rāmis
likums
1
15
Vientulība
atstumtība
vientulība
1
16
Spējas
griba
varēšana
0
17
Iegaumēšana
atmiņa
-
0
18
Indukcija
dedukcija
-
0
19
Sacerējums
dzeja
sacerējums
1
20
Relativitāte
īstenība
patiesība
0

Kopā %


50.00

Kopumā pareizi tiek reproducēti 50% vārdu. Asociāciācijas tiek lielāko tiesu tiek veidotas kā sinonīmi, retāk tiek izvēlēti vārdi ar loģisku saistību.

Secinājumi.
·        Pašas veidotās asociācijas ir diezgan vājas, tās bieži nav pietiekoši spēcīgas lai atsauktu atmiņā doo vārdu
·        Kopumā asociatīvo atmiņu pēc šā testa rezultātiem var vērtēt kā vidēju.


Piktogrammas.


Dotais vārds
Reproducētais v.
Precizitāte

1
Jautri svētki
priecīga uzdzīvošana
0
0-neprecīzi
2
Grūts darbs
smags darbs
0.5
1-precīzi
3
Garšīgas vakariņas
garšīgs ēdiens
0.5

4
Slimība
slimība
1

5
Skumjas
bēdas
0

6
Laime
laime
1

7
Mīlestība
mīlestība
1

8
Attīstība
gudrība
0

9
Šķiršanās
šķiršanās
1

10
Krāpšana
krāpšana
1

11
Uzvara
uzvara
1

12
Varoņdarbs
viltība
0

13
Naids
naids
1

14
Patiesība
patiesība
1

15
Šaubas
šaubas
1

16
Draudzība
draudzība
1


KOPĀ %

68.75


Precīzi reproducēti 10 no sešpadsmit vārdiem. Visas piktogrammas ir simboliskas, loģiskas, adekvātas. Tātad klientei ir samērā laba asociatīvā atimiņa izmantojot pašas veidotu piktogrammu kā pastarpinājumu dotajam vārdam.


Secinājumi.
·        A ir samērā laba asociatīvā atmiņa izmantojot piktogrammu kā pastarpinājumu dotajam vārdam.
·        Piktogrammas ir simboliskas, loģiskas, adekvātas.


Domāšanas izpēte.

Vārdu izslēgšana


Grāmata, portfelis, čemodāns, maciņš
Krāsns, lampa, svece, elektriskā plītiņa
Pulkstenis, brilles, svari, termometrs
Laiva, ķerra, motocikls, ritenis
Lidmašīna, nagla, bite, ventilātors
Taurenis, cirkulis, svari, šķēres
Koks, plaukts, slota, dakša
Vectētiņš, skolotāja, tētis, mamma
Sarma, putekļi, lietus, rasa
Ūdens, vējš, ogles, zāle
Ābols, grāmata, kažoks, roze
Piens, krējums, siers, maize
Bērzs, priede, oga, ozols
Minūte, sekunde, stunda, vakars
S, Pēteris, Māris, Lapiņš

Pareizie  40%

Nepareizie  60%


Pareizi tika izslēgti 40% vārdu. Tas liecina, ka tie tikuši klasificēti pēc nebūtiskajām pazīmēm. Tas varētu norādīt uz to ka arī izprotot apkārtējās sakarības var tikt izmantotas nebūtiskās pazīmes.

Secinājums.
·        Konkrētās domāšanas tendence.


Ravēna tests.

Sēr./Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
kopā %
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
91.7
B
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
83.3
C
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
66.7
D
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
58.3
E
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
25
vid.
65

A sērijā ir iegūts augsts rezultāts, bet B sērijā ir iegūts vidēji augsts rezultāts, kas liecina par adekvātu formas un lieluma uztveri kā arī spēju salīdzināt un analizēt pazīmes, telpiskās attiecības starp raksta atsevišķām detaļām. C sērijā ir iegūts vidējs rezultāts, kas varētu liecināt par zināmām grūtībām atrast pazīmju kvantitatīvo vai telpisko loģiku figūrās, izmantojot tādas domāšanas operācijas kā salīdzināšana, analīze. D sērijā pareizi atbildēti 58% piemēru, kas norāda uz zināmām grūtībām atrast pazīmju kombinēšanās loģiku. E sērijā ir pareizi atbildēti tikai 25% atbilžu, kas norāda uz grūtībām atrast kombināciju variāciju starp figūrām.


Secinājumi.
·        A ir adekvāta formas un lieluma uztvere kā arī spēja salīdzināt un analizēt pazīmes un telpiskās attiecības starp raksta atsevišķām detaļām
·        A ir zināmas grūtības atrast pazīmju kvantitatīvo vai telpisko loģiku figūrās.
·        A ir grūtības ar kombināciju variāciju atrašanu starp figūrām.


Sinonīmi


progresīvs – intelektuāls, pirmrindnieks, veikls, atpalcis
anulēšana – parakstīšana, atcelšana, paziņošana, atlikšana
ideāls – fantāzija, nākotne, gudrība, pilnība
arguments- uzskats, piekrišana, strīds, frāze
mīts – senatne, radošums, teiksma, zinātne
amorāls – noturīgs, grūts, nepatīkams, netikumisks
etalons – kopija, forma, pamats, paraugs
sociāls – pieņemts, brīvs, saplānots, sabiedrisks
gravitācija – pievilkšanās, atgrūšanās, bezsvara stāvoklis, pacelšanās
agrārs – vietējs, zemniecisks, ar zemi saistīts, saimniecisks
eksports – pārdošana, preces, izvešana, tirdzniecība
efektīvs – nepieciešams, sekmīgs, nolemjošs, īpašs
negatīvs – neveiksmīgs, kļudains, noraidošs, neuzmanīgs
morāle – ētika, attīstība, spēja, tiesības
subjektīvs – īss, sabiedrisks, personisks, slēpts
sentimentāls – poētisks, jūtīgs, priecīgs, dīvains

Precīzi 94%

Secinājums.
·        A ir labas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, ja doti vārdu paraugi.

Personības sfēra

Kettela 16 PF tests.

A
11
5

F1
6.4
B
8
8

F2
4.3
C
15
5

F3
4.1
E
38
0

F4
2.7
F
10
4G
10
4H
18
8I
14
7L
16
10M
13
6N
18
10O
12
6Q1
4
2Q2
10
6Q3
14
7Q4
16
7
Intraversijas – ekstraversijas skalās atklājas ka Ai nav izteiktas tendences uz vienu vai otru pusi, intravertas vai ekstravertas izpausmes ir atkarībā no situācijas un tās nav pārāk izteiktas.
Atkarības – neeatkarības skalās parādās tendence dominēt, konservatīvisms, savu uzskatu uzspiešana. Saskaņā ar to ka ir augstas skalas E un L var rasties grūtības sadarboties grupā.
Praktiskuma skalas parāda ka A ir nosliece uz abstrakto domāšanu, jūtīgumu, nepraktiskumu.
Paškontroles skalu grupā iezīmējās viegla sabiedrsko normu neatzīšana, taču attīstīta atbildības sajūta un paškontrole.
Trauksmes skalu grupā iezīmējas mazliet paaugstināts trauksmes līmenis, viegla aizkaitināmība, kā arī izteikta sociālā pieredze, spēja būt samākslotai un aprēķinātājai.

Kopsavilkums.
Rezultātos iezīmējas paaugstināta trauksmainība. A ir raksturīga ekstraversija, savu uzskatu aizstāvēšana, dominēšana, konservatīvisms. A ir aprēķinātāja, labi izprot notikumus un ir gatava izmantot to savā labā.


Dembo tests.

Veselības ziņā A sevi novērtē zem vidējā, kas varētu būt adekvāti viņas gadījumā, jo viņai bieži uznāk diezgan smagas galvassāpju lēkmes.Viņa arī uzskata viņas vecumā vairs nevar būt pārāk laba veselība.
Prāta skalā viņa savi novērtē mazliet virs vidējā sakot ka sievietēm esot daudz grūtāk iegūt izglītību, jo viņai ir jādzemdē bērni, un tieši tas viņai visvairāk ir traucējis iegūt labāku izglītību. Toties viņa esot ļoti laimīga tādēļ, ka viņai esot tik jauka ģimene, un ka labāk ir būt mazliet dumjākai bet daudz laimīgākai. Pilnīgai laimēi pietrūkst mazliet labāks materiālais stāvoklis.
Savu raksturu viņa atzīst par labu, jo viņa cenšoties iet zelta vidusceļu, kas arī esot pats labākais ko cilvēks var darīt.

Secinājums.
·        A vērtējums par sevi ir adekvāts, viņa spēj kritiski izvērtēt savas īpašības.


Pacienta uzskatu aptauja.

Pacienta uzskatu aptauja tika veikta brīvas sarunas veidā. Kliente sarunas laikā atklāja, ka viņa nevēlas uzzināt vairāk par savu slimību, viņu apmierina ārstu un personāla darbs. Slimību smagi pārdzīvojusi sākumā, tagad ir iemācījusies ar to sadzīvot. Uz slimību nedusmojas, uzskatot ka tas ir muļķīgi. Par slimību runāt ar citiem nevēlās, jo labprāt patur emocijas pie sevis.

Secinājums.
·        Kliente ir pieņēmusi savu slimību un apzinās tās esamību, kā arī izmaiņas ko tā ir nesusi viņas dzīvē.


Kopsavilkums.

A ir 71 gadu veca, precējusies, divi bērni. Visās tikšanās reizēs klientes poza bija atvērta, tika izrādīta interese par notiekošo. Darba gaitā kliente bija enerģiska un ieninteresēta. Klientei piemīt savam vecumam diezgan augstas darbaspējas kā arī vēlme sasniegt izvirzītos mērķus. Ārējais izskats kārtīgs un sakopts, tīrīga.  
Kognitīvā sfērā A ir vidēja īslaicīgā mehāniskā verbālā atmiņa. Mācāmība aug pakāpeniski. Pašas veidotās asociācijas ir diezgan vājas, tās bieži nav pietiekoši spēcīgas lai atsauktu atmiņā doto vārdu. Kopumā asociatīvo atmiņu var vērtēt kā vidēju. A ir samērā laba asociatīvā atmiņa izmantojot piktogrammu kā pastarpinājumu dotajam vārdam. A ir adekvāta formas un lieluma uztvere kā arī spēja salīdzināt un analizēt pazīmes un telpiskās attiecības starp raksta atsevišķām detaļām, bet zināmas grūtības rodas atrast pazīmju kvantitatīvo vai telpisko loģiku figūrās un  ir grūtības ar kombināciju variāciju atrašanu starp figūrām. A piemīt konkrētās domāšanas tendence, bet ir zināšanas vai izpratne par svešvārdiem.
Personības sfēras testu ezultātos iezīmējas paaugstināta trauksmainība. A ir raksturīga ekstraversija, savu uzskatu aizstāvēšana, dominēšana, konservatīvisms. A ir aprēķinātāja, labi izprot notikumus un izmanto to savā labā. A vērtējums par sevi ir adekvāts, viņa spēj kritiski izvērtēt savas īpašības. Kliente ir pieņēmusi savu slimību un apzinās tās esamību, kā arī izmaiņas ko tā ir nesusi viņas dzīvē.
C.


Demogrāfiskie dati.

Vecums 55 g.
Dzimums – vīrietis.
Izglītība – 7 klašu.
Dzīvesvieta – lauku viensēta
Ģimenes sastāvs – pracējies, divas meitas un dēls.


Izraksts no stacionāra slimnieka kartes.

Diagnoze :
Deformējoša spondiloze
Šīs diagnozes dēļ hospitalizēts un nosūtīts uz Paula Stradiņa Klīnisko slimnīcu.
Pacienta apskate nodaļā :
stipras  sāpes mugurkaulā un jostas daļā ar izstarojumu uz labo kāju.
Anamnēze :
Kopš 1998g. konstatēts slimības saasinājums.
Hroniska 12 pirkstu zarnas čūla.
Kopš 1998g. arodsaslimšana – vibŗācijas slimība.
Objektīvais stāvoklis :
Kraniālā inervācija bez pataloģijām. Jostas daļas fizioloģiskā lordoze. Paaugstināts sāpīgums Wh1-h5;h5-i2,kā arī Wc4-i4. Vidēji ierobežots kustību apjoms jostas daļā. Pataloģisku refleksu nav.
Slēdziens:
Vibrācijas slimība, hroniska čūlas slimība.


Ārstējošā  ārsta viedoklis par pacientu.

Klients tiek raksturots kā noslēgts cilvēks, kurš nemīl izrādīt savas emocijas. Mierīgs, bez ierunām un jautājumiem kārtīgi izpilda visus ārsta norādījumus.
Kontakts ar klientu.

Visās tikšanās reizēs klienta poza bija atvērta. Tika izrādīta interese par notiekošo. Stāstījums bija mazliet atturīgs, izpaudās nevēlēšanās iedziļināties emocijās. Darbā klients neizrādija lielu ieinteresētību, drīzāk zināmu pasivitāti, nevēlēšanos sevi garīgi piepūlēt. Klientam neskatoties uz to, piemīt samērā augstas darbaspējas. Ārējais izskats mazliet nevīžīgs, āda un drēbes tīras.


Klienta svarīgāko dzīves faktu izvērtējums.

Svarīgākie dzīves notikumi.
Interpretācija.
Bērnībā dzīvojuši ļoti nabadzīgi, bieži pusbadā, bijuši 5 bērni ģimenē.
Iespējams, ka lielās ģimenes un smago sadzīves apstākļu dēļ vecāki nav varējuši veltīt katram bērnam pietiekoši daudz uzmanības
Skolā pabeidzis 7. klases un sācis strādāt, lai nopelnītu iztiku ģimenei.
Ātri jakļūst patstāvīgam
22. g. vecumā apprecējies un aizgājis dzīvot atsevišķi no vecākiem

Piedzimst trīs bērni ar ļoti lielām gadu starpībām.

Dibina savu zemnieku saimniecību.
Pieņem svarīgu patstāvīgu lēmumu,uzņemas risku.Hipotēze.
          Pamatojoties uz iegūto informāciju par C (ārsta stāstījums, paša novērotais), pētīšu viņa personības sfēru.
          Papildus, labākai klienta izpratnei tiks pētīta arī C kognitīvā sfēra.


Metodes.

Personības sfēras izpētei izmantoju “Pacienta uzskatu aptauju”, Kettela testu, nepabeigto teikumu testu un Dembo testu.
Atmiņas izpētei izmantoju 15 vārdu testu un asoiāciju ar paša veidotu atbalsta vārdu testu.
Domāšanas izpētei izmantoju Ravēna testu, vārdu izslēgšanu un sinonīmus.
Uzmanības izpētei izmantoju korektūru provi.Testu rezultāti un to interpretācija.

Kognitīvā sfēra.

Atmiņas izpēte.

15 vārdu tests.

Vārds/ atk. reize
1
2
3
4
Politika
1
1
1
1
Kapitulācija
Mīlestība
1
1
1
1
Pārveidojums
Ironija


1
1
Dedukcija
Tehnoloģija
Izmisums
1
1
1
1
Ilūzija
Varbūtība
Satraukums
1
1
1
1
Domāšana
Leģenda


1

Monopols

1

1
Noskaņojums
1
1
1
1
CITI
Kopā %
33%
40%
46%
46%

Pirmajā reizē klients reproducē 5 vārdus, jeb 33%, kas ir vājš rezultāts. Mācāmība aug līdz trešajai atkārtošanas reizei. Augstākis rezultāts ir 7 reproducēti vārdi, kas ir samērā vājš rezultāts un norāda uz samŗeā mazu verbālās mehāniskās īslaicīgās atmiņas apjomu.

Secinājums:
·        C ir vāja verbālā mehāniskā īslaicīgā atmiņa.Asociatīvā atmiņa ar paša veidotu balsta vārdu.

Nr.
Dotais vārds
Izvēlētais vārds
Reproducētais v.
Precizitāte
1
Atļauja
licence
atļauja
1
2
Iztēle
izdoma
fantāzija
0
3
Noskaņojums
garastāvoklis

0
4
Slēdziens
verdikts
Lēmums
0
5
Ticamība
draudzība

0
6
Intuīcija
7. prāts
intuīcija
1
7
Pārliecība
nelaba īpašība
naids
0
8
Izturība
stingrība

0
9
Jēdziens
domas apzīmējums

0
10
Darbība
pretdarbība

0
11
Atruna
runa
atruna
1
12
Telpa
istaba
telpa
1
13
Būtne
cilvēks

0
14
Likums
ierobežojums
likums
1
15
Vientulība
viens
vientulība
1
16
Spējas
ekstrasens
spēja
1
17
Iegaumēšana
atmiņa

0
18
Indukcija
spole
indukcija
1
19
Sacerējums
domraksts
sacerējums
1
20
Relativitāte
doma
jēdziens
0

Kopā %


45 %

Kopumā pareizi tiek reproducēti 45% vārdu. Asociāciācijas lielāko tiesu tiek veidotas kā sinonīmi vai saīsinājumi, retāk tiek izvēlēti vārdi ar loģisku saistību.

Secinājumi.
·        Paša veidotās asociācijas ir vājas, tās bieži nav pietiekoši spēcīgas lai reproducētu  doto vārdu
·        Kopumā asociatīvo atmiņu pēc šā testa rezultātiem var vērtēt kā vidēju.

Domāšanas izpēte.

Vārdu izslēgšana


Grāmata, portfelis, čemodāns, maciņš
Krāsns, lampa, svece, elektriskā plītiņa
Pulkstenis, brilles, svari, termometrs
Laiva, ķerra, motocikls, ritenis
Lidmašīna, nagla, bite, ventilātors
Taurenis, cirkulis, svari, šķēres
Koks, plaukts, slota, dakša
Vectētiņš, skolotāja, tētis, mamma
Sarma, putekļi, lietus, rasa
Ūdens, vējš, ogles, zāle
Ābols, grāmata, kažoks, roze
Piens, krējums, siers, maize
Bērzs, priede, oga, ozols
Minūte, sekunde, stunda, vakarsSinonīmi


progresīvs – intelektuāls, pirmrindnieks, veikls, atpalcis
anulēšana – parakstīšana, atcelšana, paziņošana, atlikšana
ideāls – fantāzija, nākotne, gudrība, pilnība
arguments- uzskats, piekrišana, strīds, frāze
mīts – senatne, radošums, teiksma, zinātne
amorāls – noturīgs, grūts, nepatīkams, netikumisks
etalons – kopija, forma, pamats, paraugs
sociāls – pieņemts, brīvs, saplānots, sabiedrisks
gravitācija – pievilkšanās, atgrūšanās, bezsvara stāvoklis, pacelšanās
agrārs – vietējs, zemniecisks, ar zemi saistīts, saimniecisks
eksports – pārdošana, preces, izvešana, tirdzniecība
efektīvs – nepieciešams, sekmīgs, nolemjošs, īpašs
negatīvs – neveiksmīgs, kļudains, noraidošs, neuzmanīgs
morāle – ētika, attīstība, spēja, tiesības
subjektīvs – īss, sabiedrisks, personisks, slēpts
sentimentāls – poētisks, jūtīgs, priecīgs, dīvains

Precīzi 50 %

Precīzi veikti 50% piemēru, kas norāda uz grūtībām būtisko pazīmju izdalīšanā, neizpratne par dažādiem svešvārdiem. 

Secinājums.
·        C ir vājas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, ja doti vārdu paraugi.
·        Vāja doto svešvāru izpratne, kas varētu norādīt uz samērā nabadzīgu verbālās informācijas apjomu.


Uzmanība.

Korektūru proves kvadrātu modifikācija.


N
n
M
K
P
I
1
130
9
2
6.92
0.917
1.57
2
110
8
1
7.27
0.919
1.31
3
115
9
3
7.83
0.898
1.34
4
103
10
2
9.71
0.886
1.11
5
80
8
0
10
0.9
0.851
6
100
6
1
6
0.931
1.251
vid.
106
8.3
1.5
7.96
0.908
1.239

C visu darba laiku krītās darba temps, kā arī samazinās precizitāte. Tikai pēdējā minūtē šie rādītāji uzlabojas. Tāda pati tendence novērojama arī ar informācijas pārstrādes ātrumu. Tas varētu nozīmēt to, ka C nespēj atrast optimālo darba tempu. koncentrēšanās līkne samazinās pēdējā minūtē, kad kad uzlabojas precizitāte un informācijas pārstrādes ātrums, kā arī mazliet paaugstinās darba temps. Tas varētu norādīt uz zināmu satraukumu, ko varētu izraisīt meierasti uzdevumi. Jo beigās, kad samazinās koncentrēšanās rādītāji uzlabojas precizitāte un informācijas pārstrādes ātrums. Darbs kopumā tiek veikts ar vidēji augstu precizitāti.

Secinājums.
·        C ir samērā nenoturīga uzmanība.

 Personības sfēra.

 

Kettela 16 PF tests.

A
8
5
B
5
5
C
12
3
E
13
5
F
8
3
G
11
4
H
10
4
I
8
8
L
8
5
M
10
4
N
13
6
O
16
9
Q1
9
5
Q2
7
4
Q3
12
6
Q4
14
7

F1
7.7

F2
3.8

F3
3.5

F4
4.5

Intraversija – ekstraversija.
Skalā A rezultāts liecina par noslieci uz zināmu emomcionālu vēsumu, taču tās rezultāti atrodas normas robežās. Rezultāts skalā F liecina par noslieci uz introspekciju, patstāvības trūkumu lēmumu pieņemšanā, saistībā ar paaugstinātu rezultātu skalā O tas liecina par paaugstinātu vainas sajūtu. Mazliet pazeminātais rezutāts skalā H liecina par iespējamām grūtībām spriedzes situācijās, kautrību, noteikumu ievērošanu. Skala Q2 liecina, ka C ir atkarīgs no grupas, viņam pietrūkst izlēmības, taču viņš labprāt seko grupas piemēram.

Neatkarība – atkarība.
kalā E iegūtais rezultāts liecina, ka C nav raksturīga ne dominēšana, ne pakļāvība. Skalā Q1 iegūtais rezultāts liecina, ka C viņa rīcībā       nav raksturīgs ne konservatīvisms, ne radikālisms.


Praktiskums.
Skalā I iegūtais rezultāts liecina par jūtīgumu un atkarību, patstāvības trūkumu. Skalā M iegūtais rezultāts liecina par praktiski orientētu pieeju problēmām, rūpēm par ikdienu

Paškontrole.
Skalā G iegūtais rezultāts liecina, ka C nerēķinās ar grupas standartiem, iecietīgs pret sevi. Skalā Q3 iegūtais rezultāts liecina, ka Cm ir normāla paškontrole. Skalā L iegūtais rezultāts liecina ka C ir spējīgs pielāgoties, taču aizstāv arī savus uzskatus. Skalā Q4 iegūtais rezultāts liecina, ka C ir paaugstināts trauksmes līmenis. Skalā N iegūtais rezultāts liecina, ka C pietiekoši labi izprot apkārtējos notikumus, taču neizmanto to savtīgos nolūkos.

Skalā B iegūtais rezultāts liecina, ka C nav raksturīga ne konkrētā , ne abstraktā domāšana, vidējs inteliģences līmenis.

Kopsavilkums.
C ir raksturīga augsta trauksmainība – vainas apziņa, bažīgums, emocionāla nelīdzsvarotība.  C vairāk ir rarksturīga intraversija un emocionāls jūtīgums.


Dembo tests.

Veselības skalā C sevi novērtē diezgan augstu, aptuveni ¾ no skalas garuma, to pamatojot ar to, ka viņa slimība nemaz tik briesmīga nav un ir arī ļaunākas. Viņš pat slimojot var izdarīt daudz ko tādu, ko daži veselie nevar.
Prāta skalā viņš sevi novieto pa vidu, jo uzskata, ka ir daudz cilvēku, kas ir gudrāki par viņu, taču galīgs muļķis viņš nav.
Rakstura skalā viņš sevi novieto ¾ no iespējamā augstākā rezultāta, kaut gan nevarēja nosaukt konkrētas sliktās īpašibas, kas viņam varētu traucēt sasniegtpilnību. Viņš uzskatīja, ka pilnību sasniegt nav iespējams.
Laimes skalā viņš sevi novietoja pa vidu, un kā taucējošos faktorus uzrādīja naudas trūkumu un valdības negodīgumu.

Secinājums.
·        C sevi vērtē samērā augstu, viņam nav raksturīga paškritika. Savas sliktās īpašības viņš vai nu nesaskata, vai arī uzkata tās par mazsvarīgām.


Nepabeigtie teikumi.

Nepabeigtajos teikumos bieži tiek pieminēts nogurums, stress un vēlme atpūsties. No tā var secināt, ka C ir sastapies ar problēmu, kuru viņš nespēj atrisināt un viņu tas nomāc. Paaugstinātais trauksmes līmenis parādās arī Kettela testā.

Secinājums.
·        C ir paaugstināts trauksmes līmenis, iespējams, dēļ materiāla rakstura problēmām.


Pacienta uzskatu aptauja.

Pacienta uzskatu aptaujā C atzīst, ka vēlas uzzināt vairāk par savu slimību, pauž apmierinātību ar saviem ārstiem. Viņš uzskata, ka ģimene pieņem viņu ar slimību un atbalsta viņu. C pauž arī dusmas par to, ka viņš ir slims un vēlmi pārrunāt ar kādu savu slimību.

Secinājums.
·        C ir apmierināts ar slimnīcu kopumā, taču vēlētos uzzināt vairāk par savu slimību. Kaut arī viņš uzkata, ka ģimene viņu atbalsta, viņš pauž vēlmi pārrunāt ar slimību saistītos jautājumus.Kopsavilkums.

C ir 55 gadus vecs, strādā pašam piederošajā zemnieku saimniecībā.
C izrādīja interesi par notiekošo. Stāstījumi bija mazliet atturīgi, izpaudās nevēlēšanās iedziļināties emocijās. Darbā klients neizrādija lielu ieinteresētību, drīzāk zināmu pasivitāti, nevēlēšnos sevi garīgi piepūlēt. Ārējais izskats mazliet nevīžīgs.
Personības sfērā parādās tas,ka C ir raksturīga augsta trauksmainība – vainas apziņa, bažīgums, emocionāla nelīdzsvarotība. Tas apstiprinās visos personības izpētes testos. C vairāk ir rarksturīga intraversija un emocionāls jūtīgums. C sevi vērtē samērā augstu, viņam nav raksturīga paškritika. Savas sliktās īpašības viņš vai nu nesaskata, vai arī uzkata tās par mazsvarīgām.C ir apmierināts ar slimnīcu kopumā, taču vēlētos uzzināt vairāk par savu slimību. Kaut arī viņš uzkata, ka ģimene viņu atbalsta, viņš pauž vēlmi pārrunāt ar slimību saistītos jautājumus.
Kognitīvajā sfērā C ir samērā nenoturīga uzmanība, kā arī vājas verbāli loģiskās analīzes spējas un būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, ja doti vārdu paraugi. Izprotot apkārtējās vides likumsakarības tiek izmantotas nebūtiskās pazīmes. C ir adekvāta formas un lieluma uztvere kā arī spēja salīdzināt un analizēt pazīmes un telpiskās attiecības starp raksta atsevišķām detaļām. C nespēj atrast pazīmju kvantitatīvo vai telpisko loģiku figūrās un kombināciju variāciju starp figūrām
Attiecībā uz asociatīvo atmiņu paša veidotās asociācijas ir vājas, tās bieži nav pietiekoši spēcīgas lai reproducētu  doto vārdu. Kopumā asociatīvo atmiņu pēc var vērtēt kā vidēju. C ir vāja arī verbālā mehāniskā īslaicīgā atmiņa.
         


S.


Demogrāfiskie dati.

Vecums 22g.
Dzimums – vīrietis.
Izglītība – pamatizglītība
Dzīvesvieta – lauku ciemats
Ģimenes sastāvs – neprecējies.


Izraksts no stacionāra slimnieka kartes.

Diagnoze :
Mugurkaulāja jostas – krustu daļas osteohondroze.
Klīniskā diagnoze – osteeohondroze ar izteiktu saknīšu sāpju sindromu
Anamnēze :
 1997 gadā ārstējas neiroloģijas nodaļā afektīvi, bez pataloģijas. Pacients sūdzās par stiprām sāpēm mugurā no 11.10.98.
Kustību sfēra. Paužu nav. Refleksi rokās dzīvi. Izteikti augsts tonuss mugurpuses garajos muskuļos abpusēji.


Ārstējošā  ārsta viedoklis par pacientu.

Mierīgs, kluss. Nemēģina neko uzzināt par ārstēšanas gaitu. Nelabprāt iesaistās sarunās.


Kontakts ar klientu.

Darba gaitā klients neizrādija lielu ieinteresētību, arī testu rezultāti viņu neinteresēja.


Klienta svarīgāko dzīves faktu izvērtējums.

Svarīgākie dzīves notikumi.
Iespējamā atstātā ietekme.
Piedzimis Rīgā

2 gadu vecumā vecāki pārvākušies uz Rīgu.

Pabeidzis pamatskolu.
19 gadu vecumā aizgājis armijā, kur arī sabeidzis muguru.

Pēc armijas strādājis apsardzē.
Hipotēze.
Pamatojoties uz ārsta stāstīto pētīju klienta personības sfēru, kā arī domāšanu.


Metodes.
Personības sfēru izmanojot pacientu uzskatu aptauju, kettela personības izpētes testu, BDI.
Domāšanu izmantojot sinonīmus, skaitļu virknes un vārdu izslēgšanu.Testu rezultāti un to interpretācija.


Kognitīvā sfēra.

Domāšanas izpēte.

Vārdu izslēgšana.


Grāmata, portfelis, čemodāns, maciņš
Krāsns, lampa, svece, elektriskā plītiņa
Pulkstenis, brilles, svari, termometrs
Laiva, ķerra, motocikls, ritenis
Lidmašīna, nagla, bite, ventilātors
Taurenis, cirkulis, svari, šķēres
Koks, plaukts, slota, dakša
Vectētiņš, skolotāja, tētis, mamma
Sarma, putekļi, lietus, rasa
Ūdens, vējš, ogles, zāle
Ābols, grāmata, kažoks, roze
Piens, krējums, siers, maize
Bērzs, priede, oga, ozols
Minūte, sekunde, stunda, vakars
S, Pēteris, Māris, Lapiņš

Pareizie  73%

Nepareizie  27%


Pareizi tika izslēgti 73% vārdu. Tas liecina, ka tie tikuši klasificēti pēc būtiskajām pazīmēm.


Sinonīmi.


progresīvs – intelektuāls, pirmrindnieks, veikls, atpalcis
anulēšana – parakstīšana, atcelšana, paziņošana, atlikšana
ideāls – fantāzija, nākotne, gudrība, pilnība
arguments- uzskats, piekrišana, strīds, frāze
mīts – senatne, radošums, teiksma, zinātne
amorāls – noturīgs, grūts, nepatīkams, netikumisks
etalons – kopija, forma, pamats, paraugs
sociāls – pieņemts, brīvs, saplānots, sabiedrisks
gravitācija – pievilkšanās, atgrūšanās, bezsvara stāvoklis, pacelšanās
agrārs – vietējs, zemniecisks, ar zemi saistīts, saimniecisks
eksports – pārdošana, preces, izvešana, tirdzniecība
efektīvs – nepieciešams, sekmīgs, nolemjošs, īpašs
negatīvs – neveiksmīgs, kļudains, noraidošs, neuzmanīgs
morāle – ētika, attīstība, spēja, tiesības
subjektīvs – īss, sabiedrisks, personisks, slēpts
sentimentāls – poētisks, jūtīgs, priecīgs, dīvains

Precīzi 88%

Secinājums.
·        S ir labas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, ja doti vārdu paraugi.
·        Zināšanas, izpratne par dotajiem svešvārdiem, kas norāda uz samērā bagātu aktīvo vārdu krājumu.


Skaitļu virknes.

Šajā uzdevumā pareizi izpildīti 45% piemēru, kas norāda uz samērā vāji attīstītu matemātiski loģisko domāšanu.Personības sfēra.

Kettela 16 PF tests.

A
13
7

F1
7
B
5
5

F2
4
C
16
5

F3
5
E
9
3

F4
2
F
13
5G
15
6H
9
4I
10
6L
9
6M
8
3N
13
6O
16
9Q1
5
2Q2
9
5Q3
10
5Q4
12
6
Intraversija – ekstraversija
Skala A parāda, ka S ir tendēts uz sadarbību, saistībā ar skalu Q1 tas liecina ka S viegli iekļaujas grupā. Skala F atrodas normas robežās, kas norāda, ka viņam nav noslieces uz izteiktu dzīvesprieku vai nopietnību. Skala H norāda uz atturību, grupas noteikumu ievērošanu. Skala Q2 norāda uz to, ka S nav pārāk atkarīgs no grupas, taču ievēro tās izvirzītos nosacījumu, lai ar to nekonfliktētu.


Atkarība – neeatkarība.
Skala E norāda, ka S ir viegli vadāms, pakļāvīgs prot izvērtēt situāciju, nosliece uz trauksmainību. Skala Q1 norāda uz konservatīvismu, gatavību paciest grūtības.

Praktiskums.
Skala I atrodas normas robežās. Skala M liecina, ka S piemīt praktiska pieeja jautājumu risināšanā,  viņš rūpējas par ikdienu, patreizējām vajadzībām.

Paškontrole.
Skalas G un Q3 atrodas normas robežās, kas liecina, ka S ir normāla paškontrole.

Trauksme.
Skalas L, Q4 un N liecina, ka S ir normāls trauksmes līmenis.

Skala B normas robežās, kas liecina, ka S nav izteiktas tendences pielietot konkrēto vai abstrakto domāšanu, vidējs inteliģences līmenis.

Kopsavilkums.
Kopumā testā parādās neapmierinātība ar sasniegto, paaugstināta trauksmainība, drūmas nojautas. S ir raksturīga intraversija, viņš ir kautrīgs, rēķinās ar pieņemtajām normām, konservatīvs. Viņam raksturīga praktiska pieeja, vadīšanās pēc reālajiem apstākļiem. Viņš ir atkarīgs no grupas, neizrāda iniciatīvu.


Pacienta uzskatu aptauja.

S no ārstiem vēlas sagaidīt fomālu pieju, nevēlas lai interesētos par vina emocijām. Par savu slimību vairāk uzzināt nevēlas, jo uzskata, ka tas irjāzin ārstiem. Kopumā ar slimnīcu ir apmierināts, bet tomēr ātrāk grib izveseļoties, lai varētu sākt kaut ko darīt. Savā ziņā gan esot labi, jo slimnīca dodot iespēju nesteidzīgi apdomāties.


BDI

1
1
GarastāvoklisKognitīvi afektīvā apakšskala

7
(no 39)
2
1
Pesimisms
3
0
Neapmierinātība  ar sevi

Pesimisma līmenis

2
(no 9)
4
1
Zaudējuma sajūtaVainas sajūta


0
(no 6)
5
0
Vainas sajūtaPašvainošanas tendence

1
(no 6)
6
0
Sodīšanas sajūtaUzbudināmība, nosliece raudāt

1
(no 6)
7
0
Nepatika pret seviSociālā distancēšanās

1
(no 3)
8
1
PašapsūdzībaNeizlēmība


1
(no 3)
9
0
Pašnāvības domasZaudējuma sajūta


1
(no 3)
10
0
Raudāšanas vēlmePašnāvības domas

0
(no 3)
11
1
Uzbudināmība
12
1
Sociālā distancēšanās


Somatiski produktīvā apakšskala
6
(no 24)
13
1
Neizlēmība
14
0
Priekšstats par savu ķermeni

Priekšstati par savu ķermeni

0
(no 6)
15
1
Grūtības darbāDarba problēmas


1
(no 6)
16
0
Miega traucējumiMiega problēmas


1
(no 3)
17
0
NogurdināmībaĒstgriba


1
(no 3)
18
1
Ēstgribas trūkumsVeselība


1
(no 3)
19
0
Svara zudumsInterese par seksu

1
(no 3)
20
1
Raizes par veselību
21
1
Seksuālās intereses zudums

Kopā


13


0.


Vieglas depresijas iezīmes

.


.
Secinājums.
·        S ir vieglas depresijas iezīmes.


Kopsavilkums.

S ir 22 gadus vecs. Neprecējies. Darba gaitā klients neizrādija lielu ieinteresētību, arī testu rezultāti viņu neinteresēja.
Personības sfērā kopumā testā parādās neapmierinātība ar sasniegto, paaugstināta trauksmainība, drūmas nojautas. S ir raksturīga intraversija, viņš ir kautrīgs, rēķinās ar pieņemtajām normām, konservatīvs. Viņam raksturīga praktiska pieeja, vadīšanās pēc reālajiem apstākļiem. Viņš ir atkarīgs no grupas, neizrāda iniciatīvu. S no ārstiem vēlas sagaidīt fomālu pieju, nevēlas lai interesētos par vina emocijām. Par savu slimību vairāk uzzināt nevēlas, jo uzskata, ka tas ir jāzin ārstiem. S ir vieglas depresijas iezīmes.
Kognitīvajā sfērā S ir vāji attīstīta matemātiski loģiskā domāšana. S ir labas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, ja doti vārdu paraugi. S spēj izdalīt būtiskās pazīmes vienkāršos piemēros.I.


Demogrāfiskie dati.

Vecums 50g.
Dzimums – sieviete.
Izglītība – vidējā
Dzīvesvieta – pilsēta
Ģimenes sastāvs – pracējusies, meita un dēls.


Izraksts no stacionāra slimnieka kartes.

1.gr. invaliditātes saslimšanas no 1996.g.
Diagnoze :
 dissiminēts encefalomielīts ar centrālā tipa tetraparēzi
Šīs diagnozes dēļ hospitalizēta atkārtoti un nosūtīta uz Paula Stradiņa Klīnisko slimnīcu.
Sūdzības:
nespēks abās kājās, tirpšana abos apakšstilbos, nespēks kreisajā rokā un koordinācijas traucējumi.
Neiroloģiski:
emocionāli labila, daļēji eiforiska. Refleksi augsti, rokās un kājās, arālā automātisma reflekss.


Ārstējošā  ārsta viedoklis par pacientu.

Izprot savu slimību, cenšās to neņemt vērā un dzīvot tālāk pēc iespējas labāk. Ļoti labvēligi noskaņota pret apkārtējiem. 


Nobeigums.

Prakses laikā es ieguvu praktisku pieredzi darbā ar klientiem, un līdz ar to varēju izvērtēt savas spējas šajā jomā, kā arī novērtēt to, cik lielā mērā es vēlos ar to nodarboties.
Ar īpašiem pārsteigumiem prakses laikā es nesastapos, mans priekšstats par slimnīcas ikdienu un ārstu darbu izrādījās atbilstošs.
Kā lielāko veiksmi prakses laikā es varētu minēt nodaļas vadītāju Zaigu Kalniņu, kura man piešķīra lielu patstāvību, tajā pašā laikā palīdzot jautājumos, kuros ir vajadzīga praktiskā pieredze. Tas deva iespēju mierīgi izvērtēt savu piemērotību šajā jomā un labāk izprast to, ko tā prasa no profesionāļa, kurš tajā strādā.
Ļoti interesantas man likās manu klientu personības un radusies iespēja tās samērā objektīvi izvērtēt, kā arī tuvāk izprast šāda veida cilvēku iekšējo pasauli un dzīves filosofiju. Apkopojot to visu un novērojot šo cilvēku dzīvi tuvplānā, es secināju, ka nevēlos savu profesionālo dzīvi saistīt ar klīnisko psiholoģiju, jo uzskatu ka neesmu piemērots šim darbam. Taču atskatoties uz šo savas dzīves posmu es to vērtēju kā ļoti interesantu pieredzi un esmu pārliecināts, ka daļa no iegūtajām zināšanām man noderēs turpmākajā dzīvē.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru