Kā ieguldīt līdzekļus ieguldījumu fondā?Kas ir ieguldījumu fonds?

Ieguldījumu fondu varētu salīdzināt ar iešanu uz ķīniešu restorānu ar draugiem. Ja es ietu tur viens, tad man būtu jāizvēlas viens nepazīstams ēdiens, jo es nevaru atļauties visus, kam ir labs un skanīgs nosaukums. Tādēļ iet uz šādu restorānu vienam būtu riskanti. Savukārt, ja es savākšu bariņu ar draugiem, kas būs ar mieru nākt man līdz uz šo restorānu un dalīties ar mani, tad es dabūtu pagaršot nedaudz no visa – gan ķīniešu cūkgaļu, gan vistas gaļu un slaveno suši. Varbūt kāds ēdiens radīs manī vilšanos, bet noteikti būs arī tādi ēdieni, par kuriem būšu vienkārši sajūsmā.
Ar ieguldījumu fondu ir līdzīgi. Ieguldījumu sabiedrība savāc kopā līdzekļus no cilvēkiem ieguldījumu fondā, kam varbūt nemaz nav vairāk liekas naudas kā lai iegādātos dažus vērtspapīrus[1]. No saviem 100 brīvajiem latiem nebūs nemaz tik viegli sastādīt vispusīgu vērtspapīru portfeli[2]. Ja iedomājamies, ka ir daudz tādu cilvēku ar 100 brīviem latiem, tad savācot šo cilvēku naudu vienā investīciju fondā, iegūsim pietiekami daudz līdzekļu, lai izveidotu samērīgu investīciju portfeli. Tādējādi ieguldot savu nelielo kapitālu ieguldījumu fondā, jūs iegūstat nedaudz no katra veida vērtspapīriem. Tādējādi jūs samazināt savu risku nopirkt tādus vērtspapīrus, kurus jūs nemaz nepirktu, ja zinātu par tiem pietiekami daudz.

Ieguldījumu sabiedrība Latvijas Republikā

Pašlaik Latvijā ieguldījumu sabiedrības praktiski nedarbojas. Nākotnē paaugstinoties iedzīvotāju dzīves līmenim, palielināsies viņu uzkrājumi. Līdz ar to parādīsies arī pieprasījums pēc ieguldījumu sabiedrības pakalpojumiem.
Ieguldījumu sabiedrību darbību Latvijas Republikā reglamentē likums “Par ieguldījumu sabiedrībām”[3]. Šā likuma mērķis ir samazināt risku darījumos ar vērtspapīriem un veicināt privāto uzkrājumu ieguldīšanu vērtspapīru tirgū. Ieguldījumu sabiedrība ir publiska finansu un kredīta akciju sabiedrība, kuras vienīgie darbības veidi ir ieguldījumu fondu pārvalde un šo fondu ieguldījumu apliecību emisija un citas ar to tieši saistītās darbības. Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem”.  Sabiedrība tiek dibināta un darbojas saskaņā ar šo likumu, likumu “Par akciju sabiedrībām”, likumu “Par vērtspapīriem”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem un saviem statūtiem.
Latvijas Republikā pret ieguldījumu sabiedrībām, lai aizsargātu ieguldītāju intereses, ir izvirzītas sekojošas prasības:
1)      sabiedrības minimālais dibināšanas pamatkapitāls ir 100 000 latu,
2)      sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls apmaksājams tikai naudā,
3)      sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir apmaksājams pilnā apmērā līdz brīdim, kad sabiedrība iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijai pieteikumu speciālas atļaujas saņemšanai,
4)      sabiedrības pašu kapitāls nedrīkst būt mazāks par minimālo dibināšanas pamatkapitālu,
5)      komisijai ir tiesības noteikt sabiedrībām papildu prasības attiecībā uz likviditāti un citiem finansu rādītājiem.
Ieguldījumu fonds likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” izpratnē ir lietu kopība, ko veido pret ieguldījumu apliecībām izdarītie ieguldījumi, kā arī darījumos ar ieguldījumu fonda mantu un uz tajā esošo tiesību pamata iegūtās lietas.

Ieguldījumu apliecības

Ieguldījumu apliecība ir ieguldījumu sabiedrības emitēts vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības. Tātad, ieguldot savus ieguldījuma objektu ieguldījumu fondā, ieguldītājs pretī saņem ieguldījumu apliecību.
Ieguldījuma objekts var būt brīvi pārvedami vērtspapīri, nekustamais īpašums, termiņnoguldījums bankā un cita lieta, kuru saskaņā ar likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām”[4] nosacījumiem ieguldījumu sabiedrība ir tiesīga iegādāties par fonda mantu.

9 iemesli, lai izšķirtos par labu ieguldījumu fondam

1)      Tas ir vienkārši – investoram atliek tikai izvēlēties pēc viņa domām piemērotāko fondu.
2)      Diversifikācija – lielākā daļa fondu līdzekļus iegulda lielā daudzumā uzņēmumu. Viņi var piedāvāt diversifikācijas iespējas ne vien vispārēji, bet arī kādā konkrētā nozarē, piemēram, bankās vai IT uzņēmumos.
3)      Profesionāla vadība – profesionāli fondu pārvaldnieki izdarīs visu grūto riska pārvaldības darbu jūsu vietā.
4)      Sniegums – iespējams salīdzināt vairāku fondu pēdējo gadu rezultātus un izvēlēties visienesīgāko.
5)      Ietaupa laiku un naudu – ieguldījumu fondi ietaupa jūsu laiku un pūles, ko jūs ieguldītu atsevišķi pētot, novērtējot un sekojot katra vērtspapīra, kas atrodas portfelī, uzvedībai.
6)      Zemākas minimālās investīciju iemaksas – minimālā summa, kas nepieciešama, lai sāktu investēt šādā fondā ASV ir 250$.
7)      Zemas izmaksas – lieliska iespēja iesācējiem šajā jomā.
8)      Investīciju fleksibilitāte pieredzējušiem investoriem – investīciju sabiedrība var palīdzēt sabalansēt investīciju portfeli kādā noteiktā investoram jau pazīstamā nozarē.
9)      Periodiski ziņojumi – investīciju sabiedrībai ir pienākums periodiski ziņot ieguldītājiem par savu darbību, tādējādi ir iespējams vienmēr zināt, kur ir ieguldīti ieguldītāja līdzekļi.

Ko jautāt, iesaistoties fondā?

Kā fonda investoram jums ir skaidri jāzina, par ko jūs atdodat savu naudu. Kad jūs jautāsiet ieguldījumu sabiedrībā pēc informācijas, jūs saņemsiet fonda prospektu. Tas ir tiesisks dokuments, kas satur informāciju par to, kur sabiedrība ieguldīs fonda līdzekļus, kā arī kur šie līdzekļi netiks ieguldīti. Likumdošana nosaka, ka ieguldījumu sabiedrībai jāsniedz jums patiesas ziņas par fondu. Fonda prospektā var būt norādīts, piemēram, ka fonda līdzekļi tiks ieguldīti uzņēmumos ar pamatkapitālu virs 1 000 000$, vai arī tie tiks ieguldīti tikai ASV finansu tirgos. Tas samazina jūsu iespējas nopirkt kaķi maisā.
Neuzticieties tikai ieguldījumu sabiedrības padomam. Ir ieteicams lietot objektīvus 3.puses novērojumus un analīzi. Šajā gadījumā ir ieteicams lietot piemēram Internet lapas http://www.morningstar.com piedāvāto informāciju.
Ieteicams noskaidrot arī, pie kādas stratēģijas fonds pieturas. Iespējamas divas:
1)      Indeksēšana – fonda līdzekļi tiek indeksēti – piesaistīti noteiktam indeksa grozam.
2)      Aktīvā pārvaldīšana – fonda līdzekļi tiek pārvaldīti aktīvi sekojot finansu tirgus tendencēm un vērtspapīru kursu izmaiņām.
Tāpat ir ieteicams painteresēties arī par izvēlētā fonda iepriekšējo darbības gadu rezultātiem, kā arī salīdzināt tos ar citu fondu darbības rezultātiem.
Vajadzētu painteresēties arī par to, cik riskanti ir investēt šajā konkrētajā fondā. Šādu informāciju jūs varat atrast jau iepriekšminētajā Internet lapā http://www.morningstar.com.
Un, protams, nevajadzētu aizmist par blakusizmaksām, kas saistītas ar līdzekļu investēšanu un atgūšanu no ieguldījumu sabiedrības.

Izmaksas, kas saistītas ar ieguldīšanu fondā

Dažas ieguldījumu sabiedrības iekasē samaksu par darījumiem ar ieguldījumu apliecībām – to pirkšanu, pārdošanu. Tajā pašā laikā ir fondi, kas to nedara[5].
Daudzos gadījumos tiek iekasēta zināma naudas summa brīdī, kad investors iegādājas ieguldījumu apliecības[6], savukārt citos fondos šo samaksu jāmaksā pārdošanas brīdī[7].
Katra investīciju sabiedrība šai problēmai pieiet individuāli, tādēļ ieteicams painteresēties, kādas papildus izmaksas un kādā apmērā jums kā ieguldītājam būs jāmaksā, ieguldot konkrētajā fondā, kā arī saņemot savus līdzekļus atpakaļ.

Avoti

Interneta resursi:
·         http://www.etrade.com/cgi-bin/gx.cgi/applogic+ResearchStock?gxml=mf_top10.html Piektdiena, 2000.gada 6.decembris.
·         http://www.morningstar.com Piektdiena, 2000.gada 6.decembris.

Normatīvie akti:
·         Likums par ieguldījumu sabiedrībām – Vēstnesis 30.12.97. nr. 342/346
·         Likums par vērtspapīriem - Vēstnesis, 12.09.1995, nr. 138


[1] Vērtspapīrs – privāttiesību dokuments, kas apliecina emitenta saistību pret dokumenta valdītāju un var būt par publiskās apgrozības objektu, nemainoties tajā nostiprināto tiesību apjomam.
[2] Vērtspapīru portfelis – vērtspapīru kopums, kas pieder vienam ieguldītājam.
[3] Likums par ieguldījumu sabiedrībām – Vēstnesis 30.12.97. nr. 342/346
[4] Likums par ieguldījumu sabiedrībām – Vēstnesis 30.12.97. nr. 342/346
[5] No Load Funds
[6] Front – End Load
[7] Back – End Load

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru