"KRIEVU TIESA" ‑ SENKRIEVU FEODĀLO TIESĪBU AVOTS


Rēzeknes Augstskola
Humanitārā fakultāte
Tiesību zinātņu katedraTiesību zinātņu specialitātes
dienas nodaļas 1.kursa students
Oskars Tretjuks, stud.apl. Nr.00H1058
"KRIEVU TIESA" ‑ SENKRIEVU FEODĀLO TIESĪBU AVOTS
Referāts Krievijas valsts un tiesību vēsturē

Rēzekne 2000

SATURA RĀDĪTĀJS

Ievads................................................................................................................ 3
1.     Senkrievu feodālo tiesību rašanās................................................................ 4
2.     "Krievu tiesa", krājuma raksturojums.......................................................... 6
2.1.     Civiltiesības................................................................................... 6
2.2.     Krimināltiesības............................................................................. 9
2.3.     Procesuālās tiesības....................................................................... 11
Nobeigums........................................................................................................ 13
Izmantotās literatūras un avotu saraksts.......................................................... 14

Ievads

          Apgūstot tiesību vēstures kursu, mēs pētām tiesību izcelšanos un analizējam to izcelšanos dažādos aspektos. Te var minēt vispārizglītojošo, akadēmisko, kā arī sociālo aspektu. It īpaši pēdējais aspekts ļauj saprast un analizēt tiesību izcelšanos.
          Valsts un tiesības parādījās privātā īpašuma rašanās rezultātā, iedzīvotāji tika dalīti pēc to mantiskā stāvokļa. Noteicošais faktors bija mantas cenzs.
          Nedaudz aplūkošu tiesību rašanos cēloņus. Par tādiem var uzskatīt: darba dalīšana, darba ražīguma pieaugums, produkcijas pārpalikumu rašanās, sabiedrības šķelšanās.
          Šķirisko nesaskaņu saasināšanās rezultātā parašu tiesības pakāpeniski zaudēja savu nozīmi un to vietā nāca cits sabiedrisko attiecību regulētājs- "rakstītās" tiesības. Tiesību normas kļuva par valsts un valdošās šķiras gribas diktēšanas instrumentu un tās veidojās divējādi:
1)    parašu tiesības pārveidojās un pielāgojās vispārējām prasībām;
2)    valsts bija orgāns, kurš izdeva attiecīgas normas. Svarīga vieta te ir tiesu iestādēm, taču sākotnēji tiesību normas ļoti bija saistītas ar reliģiskajām un morāles normām.
          Ar terminu "tiesības" mēs ikdienā sastopamies ļoti bieži. Parasti mēs to izmantojam, lai pasvītrotu kādas iespējas, kuras piemīt vai arī nepiemīt kādai personai. Tiesības ir neizbēgams un nepieciešams tirgus ekonomikas pamatprincips. Bez tiesībām, tāpat kā bez valsts, valdošā šķira nespēs diktēt savu gribu masām. Tiesības dod iespēju nostiprināt valsts iekārtu, privātīpašuma neaizskaramību. Tās ir viens no valsts politikas realizēšanas līdzekļiem. Pētot tiesību avotus atklājam, ka tiesību šķiriskā nozīme feodālajā sabiedrībā nav nekas neparasts. Tas tikai vēl vairāk akcentē darba autora viedokli.

1. Senkrievu feodālo tiesību rašanās

          No avotiem secinām, ka 9. un 10.gs. Kijevas Krievzeme bija barbariska pirmsfeodāla valsts. Pētot tā laika sabiedriskās attiecības un tiesību normas, redzam, ka asinsatriebība tiek aizvietota ar naudas sodu jeb izpirkumu. Procesuālajās tiesības bija liela ordāliju ietekme un bija raksturīgs sacīkstes princips. Par normu kodifikācijas avotu kalpoja parašu tiesību normas un kņazu tiesu prakse. Pakāpeniski likumdevējs cenšas asinsatriebību norobežot vai arī pavisam to aizstāt ar naudas sodu.
          Par vissenāko tiesību avotu, protams, kalpo parašas jeb arī tādas uzvedības normas, kuras sabiedrībai, vairākkārtējas to piemērošanas un lietošanas rezultātā, ir kļuvušas pieņemamas. Pirmatnējā sabiedrībā šīs uzvedības normas tika ievērotas labprātīgi. Nebija speciālu iestāžu un orgānu, kas sekotu līdzi šo normu izpildīšanai. Parašas mainījās ļoti lēni un tas bija, kas arī atbilda tā laika sabiedrības attīstības tempiem. Sākotnēji tiesības veidojās kā "jauno" uzvedības normu kopums, kuru ievērošanu nodrošināt sāka atbilstošas valsts institūcijas- pirmkārt, tiesa. Vēlākās tiesību normas ("uzvedības normas") tika reglamentētas ar kņazu likumu palīdzību. No iepriekšminētā secinām- kad valsts vara sankcionē kādu parašu, tā kļūst par tiesību normu. Pētot avotus, daudzi "Krievu tiesas" panti ir radušies no konfliktsituācijām, kas ir valdījušas tā laika sabiedrībā.
          9. un 10.gs. Krievijā darbojās tiesību normu sistēma, kuras fragmentus varam skatīt Krievijas-Bizantijas līgumos. Līgumi datējami ar 907., 911., 944., 972.gadu. Protams, tajos nekas nav minēts par sabiedrības zemākajiem slāņiem, tomēr līgumiem ir liela nozīme starptautisko attiecību regulēšanā. 911.gada līgumam ir 13 panti un šeit ir apstiprināti principi мир и любовь starp Krieviju un Bizantiju.
          988.gadā notiek Krievijas pāriešana pareizticībā. Process norit pakāpeniski un tas saistīts ar zināmām grūtībām, jo sabiedrībai ir jālauž vecie principi.
          Tā jau 10.gs. beigās un 11.gs. sākumā kopā ar jauno reliģiju Krievijā sāk parādīties likumdošanas akti, pārsvarā tie ir bizantiešu un dienvidu slāvu tautu, kuri kļūst par pamatu "Krievu tiesai". Kristietības nostiprināšanos un talākizplatīšanos Krievijā veicina vesela bizantiešu juridisko dokumentu virkne- vairāki Romas un Bizantijas imperatoru baznīcas nolikumi. Ar laiku šie dokumenti kļūst par pilntiesīgām likumu normām, jo šajā laikā posmā baznīca bija arī tiesu lemjoša institūcija.
          "Krievu tiesas" rašanos sekmēja divi faktori:
1)      pirmie "baznīcas tiesneši" bija grieķi, kuriem bija svešas krievu juridiskās tradīcijas;
2)      krievu juridiskajās tradīcijās bija daudz parašu tiesību normu, kuras bija pretrunās ar kristīgās morāles normām un "baznīcas tiesneši" centās tās, ja ne izskaust, tad vismaz mīkstināt kaut dažas no pretrunās esošajām normām.
Šie faktori bija noteicošie, kādēļ likumdevējs izveidoja "Krievu tiesu".
          Rakstīto likumdošanas normu parādīšanās ir saistīta ar kristietības izplatīšanos Krievijā un "baznīcas tiesu" institūtu. Līdz pat 11.gs. vidum kņazam nebija nepieciešamas rakstītās likumu normas, jo stipras bija senās juridiskās tradīcijas, kuras bija kņaza tiesu prakses pamatā. Tāpat tiesās valdīja sacīkstes princips, kurš ļāva, faktiski, konfliktējošajām pusēm vadīt tiesas procesu. Kņazs pats varēja izdot likumu normas un tulkot dažādus kazuālos gadījumus.
          Kņazu Vladimira un Jaroslava laikā attīstījās tiesu sistēma. Kņaza jurisdikcija sāka paplašināties un viņi sāka izdot likumus. Kņaza Jaroslava laikā parādās pirmais juridisko normu krājums- "Krievu tiesa".

2. "Krievu tiesa", krājuma raksturojums

          "Krievu tiesa" ir viens no lielākajiem viduslaiku likumu krājumiem. Krājums ir senākais krievu tiesību piemineklis.
          Pirmais rakstītais likums ir attiecināms uz sabiedriskās kārtības jautājumu regulēšanu, cilvēku dzīvības un veselības aizsardzību, taču jau šeit ir manāmas pirmās šķiriskās nevienlīdzības iezīmes. Piemēram, ja brīvam cilvēkam pāri nodarīja (обида) vergs (холоп), viņam bija tiesības vergu nogalināt; par verga nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem maksāja saimnieks, utt. "Krievu tiesa" uzskatāmi ataino tā laika Krievijas saimnieciskās, sabiedriskās un šķiriskās attiecības. Feodālā īpašuma jautājums bieži figurē "Krievu tiesā" un tas vēlreiz apliecina valdošās šķiras vēlēšanos turēt pakļautībā zemniekus- tiešos materiālo labumu ražotājus.
          Laika gaitā rodas jauns tiesību avots- kņazu likumi un kņazu tiesu prakse. Sākot parādīties feodālajām tiesībām, rodas nepieciešamība tās apkopot un izdot. Sākotnēji nav nepieciešamības kopēja krājuma veidošanai un tiek izdotas tikai dažas normas , kuras ir saistītas ar krimināltiesībām un procesuālajām tiesībām.

2.1. Civiltiesības

          Civiltiesības vislabāk aplūkot īpašumtiesību un dažādu īpašumdarījumu sakarā. Tā, piemēram, "Krievu tiesa" paredzēja 12 grivnu naudas sodu par zemes robežu neievērošanu, tāds pats sods piemērojams, ja tiek izpostīti bišu koki, nozagti medību vanagi. Lielāks naudas sods bija paredzēts tikai par zilumiem, izsistiem zobiem, izplēstām bārdām. Lielus naudas sodus paredzēja arī par bajāru sievu un meitu izvarošanu- no 1 līdz 5 zelta grivnām vai 5 sudraba grivnas.
          Senkrievu sabiedrībā liela nozīme bija īpašumam. Cilvēks tika vērtēts pēc tā, cik liels un kāds ir viņa īpašums. "Krievu tiesā" pārsvarā ir minēts individuālais īpašums, šajā sakarā īpašnieks drīkstēja brīvi rīkoties ar savu mantu, slēgt līgumus, saņemt ienākumus. Īpašnieks drīkstēja arī lūgt un pieprasīt sava īpašuma aizsardzību, ja tas tiek apdraudēts. Par īpašumtiesību objektiem ir uzskatāmi visdažādākie priekšmeti un lietas- zirgi un lopi, apģērbs un ieroči, tirdzniecībai paredzētas preces, utt.
          Nedaudz sarežģītāk "Krievu tiesa" klasificē nekustamo īpašumu, jo ir tikai daži panti, kuros ir noteikts, jau augstāk minētais, 12 grivnu naudas sods, par zemes gabala robežu neievērošanu, par robežu zīmes bojāšanu un viltošanu. Nav iespējams precīzi pateikt par kurām robežām iet runa- zemnieka, kolektīvajām vai arī feodāļa, taču varam secināt, ka katram zemes īpašumam bija savas robežas, kas bija likumdevēja apstiprinātas un robežzīmes tautas apziņā bija neaizskaramas un svētas.
          Normas, kas regulētu feodāļu savstarpējās īpašumattiecības, nav līdz mūsdienām saglabājušās.
          Par īpašumtiesību subjektiem varēja būt tikai brīvi cilvēki. Nav juridiski precizēti kustamā un nekustamā īpašuma jēdzieni, tomēr "Krievu tiesā" ir daudz normu, kas attiecas un definē kustamā īpašuma jēdzienu. Jāatzīmē, ka likumdevējs praksē, nošķīra jēdzienus īpašums un valdījums. Īpašniekam bija tiesības uz mantas atgūšanu, ja tā bija nonākusi nelikumīgā valdījumā, tāpat šajā gadījumā īpašniekam pienācās 3 grivnu liela kompensācija. Mantas atgūšanai bija nepieciešamas liecinieku liecības un lietu, nepieciešamības gadījumā, izskatīja "12 vīru padome" ("свод из 12 человек").
          Saistībtiesības- tiesiskās attiecības, kuras neievērojot, viena puse ir spiesta kompensēt otras puses zaudējumus. Līgumsaistības formējas par vienotu sistēmu, taču abstrakts jēdziens- līgums, vēl neeksistē. Vēl ar līgumu apzīmē saistības, kur piedalās divas vai vairākas personas un pusēm rodas tiesības un pienākumi. Eksistē vairāki līguma veidi. 9.-12.gs. līgumi rakstiskā formā vēl nav izplatīti, tie tiek slēgti mutiskā formā.
          Pirkuma-pārdevuma līgums arī ir reglamentēts krājumā "Krievu tiesa". Pirmkārt, te minēta "lietas pirkšanas kārtība". Ja pārdeva kādu preci, kura bija īpašumā iegūta nelikumīgi, darījums tika uzskatīts par nelikumīgu. Prece tika atdota īpašnieka un pircējs bija tiesīgs pārdevēju iesūdzēt tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu. Pirkuma-pārdevuma līgums bija visizplatītākais līgumsaistību veids. Darījumi ar vērtīgākām lietām un lielākām naudas summām tika slēgti publiski, lai izslēgtu jebkādas pretenzijas.
          Ķīlas līgums- galvenais saimnieciskās stabilitātes garants neražu un dabas stihiju gadījumā. Līguma saturā varēja būt dažādas kredītoperācijas- ar naudu, ar kustamo īpašumu, ar pārtikas produktiem. Ķīlas līgums tika slēgts publiski, liecinieku klātbūtnē (послух). Izņēmums varēja būt tikai tādi līgumi, kur kredīta summa nepārsniedza 3 grivnu vērtību.
          Mantošanas tiesībām jebkurā kārtu sabiedrībā ir liela nozīme. Mantošanas tiesības ļāva uzkrātajiem īpašumiem un bagātībai palikt vienas kārtas īpašumā. "Krievu tiesā" mantošanas tiesības regulē vesela normu virkne, tāpēc nevaram pilnībā norobežot valdošās šķiras tiesības no pārējo sabiedrības masu tiesībām. "Krievu tiesā" nesniedz ziņas, ka sieviete būtu nepilntiesīgs mantošanas tiesību subjekts. Jāsecina, ka "Krievu tiesā" mantošanas tiesību institūts ir sīki izstrādāts. "Krievu tiesa" runā par "individuālo" ģimeni (vīrs, sieva, bērni), kur vīra nāves gadījumā mantojums bija jāatstāj bērniem, arī tad, ja mantojums nebija novēlēts testamentāri. Proti, mantojums, galvenokārt, tiek atstāts sievai un bērniem, meitām paredzot tikai īpašuma daļu. Pirmās sievas bērniem ir tiesības uz kādu īpašuma daļu, kas pieder viņu mātei. "Nebrīvas" sievietes bērni mantojumā nesaņem neko, tomēr kopā ar māti saņem brīvību. Ja mātes bērniem katram ir dažādi tēvi, tad katrs dēls mantojumā saņem tēva daļu. Ja mātes otrais vīrs ir izlaupījis vai iztērējis pirmā vīra īpašumus un uzkrājumus, tad otrā vīra bērniem šī īpašuma daļa jāatgriež pirmā vīra bērniem, balstoties uz liecinieku sniegtajām liecībām. Visos gadījumos māja tiek atstāta mantojumā jaunākajam dēlam, vērā ņemot viņa nespēju sevi nodrošināt. Mazu bērnu īpašums atrodas mātes uzraudzībā, taču, ja māte iziet otrreiz pie vīra, īpašumu uzraudzīt tiek uzticēts aizbildnim- radiniekam. Gan māte, gan patēvs, gan arī aizbildnis ir juridiski atbildīgi par šo īpašumu. Kopumā izcelt varam mantojuma tiesību šķirisko raksturu.

2.2. Krimināltiesības

          Krimināltiesības laika gaitā ir attīstījušās, ir papildinātas ar jaunām normām. Sen ir pierādīts, ka valstij un tiesību institūcijām bieži ir jāstrādā "roku rokā", to kompetences sfēras dažreiz sakrīt, kā arī šīs institūcijas ir sekmējušas viena otras attīstību.
          Mūsdienu tiesību teorijā "noziedzīgs nodarījums" ir "…ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarīts nodarījums (darbība vai bezdarbība), kurš paredzēts šajā likumā un par kura izdarīšanu draud kriminālsods".[1] Kā gan terminu "noziegums" traktēja "Krievu tiesa"?
          Ar kristietības izplatīšanos, morāles principu maiņas rezultātā, notiek citādas "noziegums" un "sods" jēdzienu izpratnes veidošanās. Šādas pārmaiņas visspilgtāk atainojas jēdzienu traktējumos, proti- ja sākotnēji "noziegums" bija kā kņaza gribas vai likuma pārkāpums, tad "Krievu tiesa" ar šo jēdzienu saprot fiziska, materiāla vai morāla rakstura pārkāpumu (обида). Par šo pārkāpumu vainīgais cietušajam maksā noteiktu kompensāciju. Vārdu sakot, kriminālpārkāpums juridiski ne ar ko neatšķīrās no civiltiesību pārkāpuma.
          Nozieguma objektīvā puse ietvēra sevī 2 jēdzienus:
1)    "noziedzīgs nodoms" (покушение на преступление) Piem., cilvēks, kurš ir izvilcis zobenu, taču nav izdarījis cirtienu;
2)    "izdarīts noziegums" (оконченное преступление).
"Krievu tiesa" deklarēja noziegumus, kuri veikti grupās, taču līdzdalībnieku sīkāku lomu iedalījumu neparedzēja.
          Nozieguma subjekti, tātad, personas, kuras ir spējīgas atbildēt par saviem nodarījumiem, var būt brīvi cilvēki. Jebkurš noziegums paredzēja kompensāciju izmaksu. "Krievu tiesā" nav minēts, vai sievietes var būt nozieguma subjekti; noziedznieku vecums.
          "Krievu tiesā" minēti tikai 2 nozieguma veidi:
1)    pret personu (slepkavība, miesas bojājumi, apvainojumi, sasitumi);
2)    pret īpašumu (laupīšana, zagšana, zemes robežu neievērošana, nelikumīga cita īpašuma lietošana.
Likums aizstāvēja indivīda intereses. Indivīdam, sairstot pirmatnējai sabiedrībai, bija nepieciešama dzīvības un personiskā īpašuma aizsardzība. Valsts noziegumi nav iekļauti "Krievu tiesā", tāpat arī nav iekļauti noziegumi, kas vērsti pret kņaza administrāciju. Šajā posmā vēl nebija izveidojies abstrakts valsts jēdziens, tāpēc par smagiem noziegumiem tika uzskatīti tie, kuri bija vērsti pret kņazu. Sacelšanos un nemieru organizētājiem tika piespriests sods uz vietas. Tādos gadījumos visbiežāk tika lietoti masveida sodi. Jāmin, ka arī kņazu politiskās cīņas metodes ne vienmēr bija likumīgas, taču liela nozīme te bija politisko spēku attiecībām. Tas attiecās arī uz nodevībām pret kņazu. Šādus noziegumus izskatīja un izlēma ierobežots personu loks, pārsvarā paši kņazi.
          "Krievu tiesā" dominē dažādi naudas sodi, lai gan praksē kriminālpārkāpumi bija dažādi. Praksē tika lietoti šādi soda veidi: nāves sods, naudas sods, ieslodzīšana cietumā, "поток и разграбление", "членовредительская кара".
          "Krievu tiesa" it kā apstiprina tradīciju- nogalināt zagli nozieguma vietā, taču, tai pat laikā, mēģina ierobežot sabiedrības patvaļu, ļaujot nogalināt zagli tikai naktī un aizliedzot nogalināt sasietu zagli. Šis ir spilgts piemērs tam, kādas normas izdodot, kņazs paplašināja un nostiprināja savu varu.
          Nekas nav zināms par asinsatriebību dažādu sabiedrības kārtu pārstāvju starpā. Toties pastāv versija, ka aizvietot asinsatriebību ar naudas sodu bija izdevīgi bajāriem un kņaziem.
          Tāpat nav nekas zināms kā sodīja sievietes, ja tās bija izdarījušas smagu noziegumu.
          Pētot avotus, saskaramies ar dažādiem strīdiem un diskusijām par asinsatriebības tiesisko statusu. Proti, vai tas bija pirmstiesas vai arī pēctiesas sods? Tiesību vēsturnieki izsaka dažādus viedokļus:
1)    pēctiesas- asinsatriebība bija kā sods par nodarīto noziegumu;
2)    pirmstiesas- asinsatriebība bija kā feodālās sabiedrības cilvēka atbildes reakcija uz nodarījumu.
         Lai arī kura teorija mums nešķistu pieņemamāka, "Krievu tiesa" nesniedz atbildi uz šo jautājumu. Asinsatriebība ir vēsturiski veidojusies, un tā ir bijusi nepieciešama, lai cietušais (cietušā tuvinieki) varētu "izrēķināties" ar noziedznieku. Feodālajā sabiedrībā kādu laiku kņaza tiesa eksistē kopā ar kopienas tiesu, taču manāma pakāpeniska kņaza autoritātes palielināšanās, kas tad arī būtiski izmaina asinsatriebības, kā soda mēra, piemērošanas kārtību. Kņaza tiesa izvirzās priekšplānā.

2.3. Procesuālās tiesības

         Par senāko tiesas instanci ir jāuzskata kopienas tiesa, jo tai bija visas procesa tiesības un arī nepieciešamie pienākumi. Tiesas procesā jāizceļ ir sacīkstes princips. Tieši šī iemesla dēļ "Krievu tiesu" sauc par "состязание", retāk- "обвинение". Procesam ir raksturīgas tādas īpašības kā salīdzinoša pušu vienlīdzība un to aktivitāte lietas izskatīšanas laikā vācot lietiskos pierādījumus. Kā jau minēju, 10.-11.gs. priekšplānā izvirzījās kņaza un viņa administrācijas tiesa. Viņi paši ierosināja lietas izskatīšanu, vāca lietiskos pierādījumus, sprieda tiesu un piemēroja soda veidu.
         Lietas izskatīšanu ierosināja uz sūdzību pamata, notverot noziedznieku notikuma vietā vai arī paša nozieguma fakta rezultātā.
         Par procesa sākuma formu varēja kalpot "заклич"- publisks paziņojums par īpašuma pazušanu un vainīgā meklējumu uzsākšana (parasti tirgū).
         Eksistēja "послухи"- liecinieki, kuri bija dzirdējuši kādus procesam svarīgus faktus. "Свидетели доброй славы обвиняемого"- apsūdzētā aizstāvības liecinieki. Jāatzīmē, ka par liecinieku varēja būt tikai brīvi cilvēki.
         "Krievu tiesā" nekas nav minēts par vainīgā atzīšanos, taču tam bija izšķiroša nozīme. Liela nozīme bija divkaujām un cīniņiem procesa pušu starpā. Tas, kurš uzvarēja divkaujā, uzvarēja arī tiesas procesā.
         Jāmin arī zvērests, kurš īpaši procesā nostiprinājās sakarā ar kristietības izplatīšanos Tas bija vārdiskā formā un bija jāskūpsta krusts. Dodot zvērestu, parasti, bija jāpiesauc svēto vārdi un augstākie spēki. Bija divu veidu zvēresti: gan "atbildētājam", gan arī "prasītājam". Nodevis zvērestu, cilvēks, kurš teica nepatiesību; tika uzskatīts, ka viņu sodīs Dievs.
         "Krievu tiesā" tiesas lēmums bija mutisks. Nav nekas minēts par otrreizēju lietas izskatīšanu un lēmuma pārsūdzēšanu. Jādomā, ka sūdzības un pretenzijas par tiesas spriedumiem tika iesniegtas kņazam un viņš arī bija, sava veida, apelācijas instance.
         Neskaidrību gadījumā liela nozīme bija ordālijām (pārbaudījumi ar dzelzi un ūdeni). Pārbaudījums ar dzelzi- apsūdzētajam bija jāpieskaras nokaitētam dzelzs gabalam. Par vainas lielumu sprieda pēc apdegumu daudzuma un to rakstura. Pārbaudījums ar ūdeni- apsūdzēto sasēja īpašā veidā un iegremdēja ūdenī. Ja viņš negrima, tad apsūdzēto uzskatīja par vainīgu (ūdens viņu nepieņēma).
         Cits procesa veids bija noziedznieka meklēšana "pa pēdām". Slepkavības gadījumā, ja bija atstātas pēdas, kopienas ļaudīm bija jāsameklē noziedznieks vai arī jāmaksā naudas sods. Ja pēdas zuda uz ceļa vai arī laukā, tad tika uzskatīts, ka noziedznieks ir aizbēdzis un process tika pārtraukts.
         Nobeigumā jāatzīmē, ka process aizstāvēja valdošās šķiras intereses. Feodālis varēja savākt lielāku liecinieku skaitu, kas liecinātu par labu viņam procesa laikā, feodālim bija labāki ieroči, labāks bruņojums, labāks zirgs un viņš varēja pamatoti cerēt uz uzvaru divkaujā. Protams, viņa pusē bija arī tiesneši- arī valdošās šķiras pārstāvji.

Nobeigums

         Neapšaubāmi "Krievu tiesa" ir unikāls senkrievu tiesību vēstures piemineklis. Būdama pirmais rakstītais tiesību normu avots, tā tomēr aptver lielu tā laika sabiedrisko attiecību sfēru. "Krievu tiesa" ir feodālo tiesību apkopojums, kurā ir atradušas savu atspoguļojumu arī krimināltiesību, civiltiesību un procesuālo tiesību normas.
         "Krievu tiesa" ir oficiāls normatīvais akts. Tās teksts satur visas norādes uz personām (kņaziem), kas izdarījušas grozījumus un labojumus.
         "Krievu tiesa"- feodālo tiesību piemineklis. Tā aizsargā valdošās šķiras intereses.
         Vairāku gadsimtu garumā "Krievu tiesa" bija tiesību normu avots. Vēlāk "Krievu tiesa" veicināja Pleskavas un Novgorodas tiesu grāmatu rašanos.
         "Krievu tiesa" tika iekļauta dažādos vēlākos tiesību normu krājumos līdz pat 15.gs. 1497.gadā tiek izdots Ivana III tiesību normu krājums, kas pilnībā aizvieto "Krievu tiesu".

Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.     Latvijas Republikas Krimināllikums.- Rīga: Firma "AFS", 2000.
2.     Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства.- Москва: 1858.
3.     Исаев И.А. История государства и права России.- Москва: 1993.
4.     История России с древнейших времен до конца 17 века/ сост. А.Н.Сахарова, В.И.Буганова.- Москва: Просвещение, 1997.
5.     Свердлов М.Б. От закона русского к "Русской Правде".- Москва: 1988.


[1] Latvijas Republikas Krimināllikums.- 4.lpp.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru