Kriminālprocesuālā tiesvedība. Kriminālprocesa stadijas.


 

 

 

 

 

 

Kriminālprocesuālā tiesvedība.

Kriminālprocesa stadijas.Ventspils Augstskolas
Pārvaldības nodaļas
3.kursa studenta
Raimonda Aronieša
referāts

2001.gads
Saturs:

Ievads....................................................................................................................... 3
Krimināllietas ierosināšana.............................................................................. 3
Materiālu vai izbeigtas krimināllietas nosūtīšana uz tiesu..................................... 4
Personas neaizskaramība...................................................................................... 4
Prokuratūras uzraudzība kriminālprocesā............................................................ 5
Tiesas spriešana..................................................................................................... 5
Tiesa un piekritība................................................................................................. 5
Procesa dalībnieku noraidījums............................................................................ 6
Koleģialitātes princips........................................................................................... 6
Lietas iztiesāšanas valoda..................................................................................... 6
Lietas atklāta iztiesāšana....................................................................................... 7
Aizstāvības nodrošināšana.................................................................................... 7
Patiesības noskaidrošana...................................................................................... 7
Nevainīguma prezumpcija..................................................................................... 7
Pierādījumi............................................................................................................ 8
Liecinieki............................................................................................................... 8
Eksperta atzinums................................................................................................. 9
Lietiskie pierādījumi............................................................................................ 10
Tiesas spriedums................................................................................................... 11
Sprieduma sastādīšana........................................................................................ 11
Tiesas sprieduma pasludināšana......................................................................... 13
Sprieduma stāšanās spēkā................................................................................... 14
Izmantotā literatūra........................................................................................ 14


Ievads

Kriminālprocesa uzdevums ir ātri un pilnīgi atklāt noziedzīgus nodarījumus, noskaidrot vainīgos un nodrošināt likumu pareizu piemērošanu, lai katra persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, tiktu taisnīgi sodīta un neviens nevainīgais netiktu saukts pie kriminālatbildības un notiesāts. Kriminālprocesuālo kārtību nosaka Latvijas kriminālprocesa likums. Šī kārtība ir vienota un obligāta visās krimināllietās, tiesu prokuratūru un izziņas iestādēs.

Krimināllietas ierosināšana

Tiesai, prokuroram un izziņas iestādei savas kompetences robežās katru reizi, kad atklātas noziedzīga nodarījuma pazīmes, jāierosina krimināllieta, pielietojot visus likumā paredzētos līdzekļus, lai noskaidrotu noziedzīgā nodarījuma notikumu un personas, kas vainīgas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, un lai tās sodītu.
Apsūdzības celšana pieļaujama vienīgi uz likuma pamata un likumā noteiktā kārtībā. Nevienu nevar saukt pie kriminālatbildības kā apsūdzēto citādi kā vien uz likuma pamata un likumā noteiktā kārtībā.
Krimināllietu nevar ierosināt, bet ierosinātā lieta jāizbeidz ja atklājas sekojoši apstākļi:
1) ja nav noticis noziedzīgs nodarījums;
2) ja nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva;
3) ja iestājies noilgums, bet tikai tad ja pret to neiebilst cietušais, vai viņa nāves gadījumā viņa tuvi radinieki;
4) sakarā ar amnestijas aktu, ja amnestija novērš soda piemērošanu par nodarījumu, kā arī sakarā ar atsevišķu personu apžēlošanu, bet tikai tad ja pret to neiebilst cietušais, vai viņa nāves gadījumā viņa tuvi radinieki;
5) pret personu, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī nav sasniegusi vecumu, pēc kura sasniegšanas saskaņā ar likumu iespējama kriminālatbildība;
6) uz cietušā un apsūdzētā izlīguma pamata lietās, kuras ierosināmas vienīgi pēc cietušo sūdzībām;
7) kad nav cietušā sūdzības, ja lietu var ierosināt vienīgi uz viņa sūdzības pamata;
8) pret mirušo, izņemot gadījumus, kad tiesvedība nepieciešama, lai mirušo reabilitētu vai lietu atjaunotu pret citām personām sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, kā arī lietās par noziedzīgiem nodarījumiem pret cilvēci, par genocīdu, par noziedzīgiem nodarījumiem pret mieru un par kara noziedzīgiem nodarījumiem;
9) pret personu, par kuru tai pašā apsūdzībā jau ir likumīgā spēkā stājies spriedums vai tiesas lēmums par lietas izbeigšanu uz tāda paša pamata;
10) pret personu, par kuru tai pašā apsūdzībā ir neatcelts izziņas iestādes vai prokurora lēmums par lietas izbeigšanu, izņemot gadījumus, kad lietas ierosināšanu atzinusi par nepieciešamu tiesa, kuras tiesvedībā atrodas krimināllieta.
Ja šie apstākļi atklājas iztiesāšanas stadijā, tiesa turpina un pabeidz lietas iztiesāšanu un taisa attaisnojošu spriedumu vai notiesājošu spriedumu, atbrīvojot notiesāto no soda.
Ja, izdarot pirmstiesas izmeklēšanu, nav noskaidrota persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, krimināllieta tiek izbeigta, izņemot lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuru izdarīšanu paredzēts nāves sods, kā arī lietas par tīšu slepkavību un tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu.
Prokurors vai ar viņa piekrišanu izziņas iestāde var pieņemt lēmumu par atteikšanos ierosināt krimināllietu vai lēmumu par krimināllietas izbeigšanu, ja:
1)      persona izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kuram ir Krimināllikumā paredzētā nodarījuma pazīmes, bet ar kuru nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu;
2)      personai, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu, ir izlīgums ar cietušo vai viņa likumisko pārstāvi;
3)      noziedzīgu nodarījumu izdarījis nepilngadīgais un ir konstatēti noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai īpaši apstākļi, un par nepilngadīgā personību iegūtas ziņas, kas mīkstina viņa atbildību.
Nav pieļaujams atteikties ierosināt krimināllietu vai izbeigt krimināllietu, ja pret to iebilst persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, vai likumā noteiktajos gadījumos tās likumiskais pārstāvis. Kriminālpārkāpuma gadījumā nav pieļaujams atteikties ierosināt krimināllietu vai izbeigt krimināllietu uz izlīguma pamata, ja cietušais ir nepilngadīgs.

Materiālu vai izbeigtas krimināllietas nosūtīšana uz tiesu

Ja nepilngadīgais izdarījis noziedzīgu nodarījumu un ir konstatēti iepriekš minētie trīs apstākļi, prokurors var pieņemt lēmumu par atteikšanos ierosināt krimināllietu vai lēmumu par krimināllietas izbeigšanu un materiālu vai izbeigtas krimināllietas nosūtīšanu tiesai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanai nepilngadīgajam.

Personas neaizskaramība

Nevienu nedrīkst apcietināt citādi kā tikai uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata.
Prokuroram nekavējoties jāatbrīvo katra persona, kam nelikumīgi atņemta brīvība vai kas tiek turēta apcietinājumā ilgāk par likumā vai tiesas spriedumā paredzēto laiku.
Kriminālprocesa likums nodrošina:
1)      Dzīvokļa neaizskaramību
2)      Personu personiskās dzīves un korespondences noslēpuma aizsardzību

Prokuratūras uzraudzība kriminālprocesā

Uzraudzību pār Latvijas Republikas likumu precīzu un vienveidīgu ievērošanu kriminālprocesā realizē Latvijas Republikas ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori. Prokuroram visās kriminālprocesa stadijās savlaicīgi jālieto likumā paredzētie līdzekļi, lai novērstu jebkuru likuma pārkāpumu, vienalga, kas šo pārkāpumu būtu izdarījis.
Savas pilnvaras kriminālprocesā prokurors realizē neatkarīgi no jebkādām iestādēm un amatpersonām, pakļaudamies vienīgi likumam.
Prokurora lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar likumu, obligāti jāizpilda visiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, amatpersonām un pilsoņiem.

Tiesas spriešana

Krimināllietās tiesu spriež tiesa, tiesas sēdēs izskatot un izlemjot pret personām celto apsūdzību pamatotību, attaisnojot nevainīgas personas vai arī atzīstot personas par vainīgām noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un nosakot tām sodu. Tiesu spriež, pamatojoties uz personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā neatkarīgi no viņu izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura, dzīves vietas un citiem apstākļiem.
Latvijas Republikas Augstākā Tiesa uzrauga Latvijas Republikas tiesu jurisdikciju.

Tiesa un piekritība

Tiesas sastāvā,  kas  izskata  lietu,  var  būt  vienīgi personas, kuras likumā noteiktā kārtībā ievēlētas šās tiesas sastāvā.
Katra lieta  jāizskata  vienā  un  tai  pašā  tiesas sastāvā. Ja kāds no tiesnešiem kaut  kādu  iemeslu  dēļ  nevar  turpmāk  piedalīties sēdē, viņu aizstāj cits  tiesnesis,  un  lietas  izskatīšana jāatsāk no jauna. Ja no  tiesas  sastāva  izstājas priekšsēdētājs, lietas izskatīšana tiek atlikta.
Lietā, kuras  izskatīšanai  vajadzīgs ilgāks laiks, var aicināt rezerves tiesas piesēdētāju.  Rezerves  tiesas  piesēdētājs  ir  klāt tiesas sēdē no krimināllietas izskatīšanas sākuma un, izstājoties no tiesas sastāva tiesas piesēdētājam, viņu aizstāj.
Ja rezerves  tiesas  piesēdētājs,  kas  stājies  cita piesēdētāja vietā, nepieprasa tiesas darbību atsākšanu, tad lietas iztiesāšana turpinās.
Rajona (pilsētas)  tiesai  ir  piekritīgas visas krimināllietas, izņemot tās, kuras ir piekritīgas apgabaltiesai. Apgabaltiesai  ir   piekritīgas   krimināllietas  par  noziegumiem,  kas paredzēti Latvijas  Kriminālkodeksa  59.  - 66.1, 68.1 - 68.3 un 70. - 72.1 pantā, 73.panta  otrajā daļā, 74., 82., 98., 99. un 105. pantā, 111.1 panta ceturtajā daļā,  121.panta  ceturtajā  daļā, 125.1 pantā, 141.panta otrajā, trešajā un  ceturtajā  daļā,  143. un 143.1 pantā, 162.2 panta otrajā daļā, 162.3 panta  otrajā  daļā, 164., 168., 169., 169.2 un 170. pantā, 186.panta ceturtajā daļā,  186.1,  214.2,  216.1,  216.2,  216.3, 216.4 un 219.pantā, 222.2 panta otrajā un trešajā daļā.
Krimināllieta izskatāma  tajā  tiesā,  kuras  darbības  rajonā  izdarīts noziegums. Ja  nozieguma izdarīšanas vietu nav iespējams precīzi konstatēt, lieta piekritīga  tai  tiesai,  kuras rajonā šai lietā pabeigta pirmstiesas izmeklēšana. Ilgstošu vai  turpināmu noziegumu gadījumos lieta piekritīga tai tiesai, kuras darbības rajonā noziegums pabeigts vai pārtraukts. Lai nodrošinātu  lietas  izskatīšanas  ātrumu  un  pilnīgumu, atsevišķos gadījumos to var izskatīt pēc nozieguma atklāšanas vietas vai pēc nozieguma seku iestāšanās  vietas,    arī  pēc  apsūdzētā  vai liecinieku vairākuma atrašanās vietas.
Tiesai piekritīgu krimināllietu var nodot citai tādai pašai tiesai tikai tai gadījumā,  ja  ar to var panākt lietas ātrāku un pilnīgāku izskatīšanu. Lietas nodošana citai tiesai pieļaujama tikai līdz tās izskatīšanas sākumam tiesas sēdē. Jautājumus par lietu nodošanu citai rajona (pilsētas) tiesai izšķir attiecīgā apgabaltiesa.
Ikviena lieta, ko tiesa nosūta citai tiesai Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā, šai tiesai obligāti jāpieņem, un nekādi piekritības strīdi starp tiesām nav atļauti.

Procesa dalībnieku noraidījums

Tiesnesis, tiesas piesēdētājs, prokurors, izziņas izdarītājs, tiesas sēdes sekretārs, eksperts, speciālists un tulks nevar piedalīties tiesvedībā krimināllietā un ir noraidāmi, ja viņi personīgi tieši vai netieši ieinteresēti šai lietā.

Koleģialitātes princips

Krimināllietas tiesās izskata koleģiāli. Koleģiāli izskatot lietas, tiesas sastāvā esošajiem tiesnešiem un tiesas piesēdētājiem ir vienādas tiesības izlemt visus ar lietas izskatīšanu saistītos jautājumus. Visus tiesas nolēmumus pieņem ar tiesnešu balsu vairākumu. Tiesnesis nav tiesīgs atturēties no balsošanas. Ja balsis sadalās līdzīgi, jautājumu izlemj tiesas sēdes priekšsēdētājs.
Ja amatpersona vai cita persona, no kuras tiesas piesēdētājs sakarā ar darba attiecībām ir atkarīgs, jebkāda iegansta dēļ traucē viņam pildīt savus pienākumus, tiesnesis var saukt to pie likumā noteiktas administratīvās atbildības.
Iztiesājot krimināllietas, tiesneši un tiesas piesēdētāji ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam. Tiesneši un tiesas piesēdētāji izspriež krimināllietas, pamatojoties uz likumu, atbilstoši tiesiskai apziņai un apstākļos, kuros izslēgta tiesnešu ietekmēšana.

Lietas iztiesāšanas valoda

Tiesvedība krimināllietā notiek valsts valodā. Tiesa, tiesnesis, prokurors un izziņas iestāde, kuru lietvedībā atrodas lieta, var pieļaut arī citu procesa valodu, ja tam piekrīt prokurors un procesa dalībnieki. Personai, kas piedalās lietā, bet nepārvalda procesa valodu, tiesa, tiesnesis, prokurors un izziņas iestāde nodrošina tiesības iesniegt pieteikumus, liecināt, pieteikt lūgumus, iepazīties ar visiem lietas materiāliem, kā arī uzstāties tiesā tajā valodā, kuru šī persona pārvalda, un izmantot tulku šajā kodeksā noteiktajā kārtībā. Procesuālie dokumenti, kas izsniedzami apsūdzētajam, tiesājamam vai citiem procesa dalībniekiem, kuri nepārvalda procesa valodu, jātulko tajā valodā, kuru šīs personas pārvalda.

Lietas atklāta iztiesāšana

Lietas visās tiesās iztiesā atklāti, izņemot gadījumus, kad tas ir pretrunā ar valsts noslēpuma sargāšanas interesēm. Bez tam pēc motivēta tiesas lēmuma ir atļauts slēgtā tiesas sēdē iztiesāt lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas personas, lietas par dzimumnoziegumiem un citas lietas, lai netiktu izpausti lietas dalībnieku dzīves intīmie apstākļi, kā arī gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt cietušā, liecinieka vai citu lietas dalībnieku, viņu ģimenes locekļu vai citu viņiem tuvu personu drošību. Lietu izskatīšana slēgtā tiesas sēdē notiek, ievērojot visus tiesvedības noteikumus. Tiesas spriedumus vienmēr pasludina publiski.

Aizstāvības nodrošināšana

Aizdomās turētajam, apsūdzētajam un tiesājamam tiek nodrošinātas tiesības uz aizstāvību.
Tiesai, prokuroram un izziņas izdarītājam jānodrošina aizdomās turētajam, apsūdzētajam un tiesājamam iespēja aizstāvēties ar likumā noteiktajiem līdzekļiem un veidiem, kā arī jānodrošina viņu personisko un mantisko tiesību aizsardzība.

Patiesības noskaidrošana

Tiesai, tiesnesim, prokuroram un izziņas izdarītājam ir pienākums pilnīgi, vispusīgi un objektīvi izmeklēt lietas apstākļus un atbilstoši objektīvajai patiesībai noskaidrot noziedzīga nodarījuma esamību un to, kas vainīgs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kā arī citus apstākļus, kam ir nozīme pareizā krimināllietas izlemšanā.
Lietas apstākļu noskaidrošanai var izmantot tikai tos pierādījumus, kas iegūti, pārbaudīti un novērtēti šajā LR Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Izlemjot jebkādus jautājumus lietā, jānoskaidro un jāņem vērā apsūdzēto (tiesājamo) apsūdzošie un attaisnojošie, kā arī atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi.

Nevainīguma prezumpcija

Nevienu nevar atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodīt, kamēr viņa vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā un atzīta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.
Pierādīšanas pienākums ir apsūdzētājam. Apsūdzētajam (tiesājamam) nav jāpierāda savs nevainīgums.
Notiesājoša sprieduma pamatā jābūt tiesas sēdē pārbaudītiem pierādījumiem, kas apstiprina tiesājamā vainu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.
Visas šaubas par vainu, kuras nav iespējams novērst, jāvērtē par labu apsūdzētajam (tiesājamam). Tāpat vērtējamas šaubas, kas rodas, tulkojot un piemērojot krimināllikumus un kriminālprocesa likumus.

Pierādījumi

Pierādījumi krimināllietā  ir  jebkuri  fakti,  uz  kuru  pamata izziņas iestāde, prokurors,  tiesnesis  un  tiesa  likumā  noteiktā  kārtībā nosaka sabiedriski  bīstama   nodarījuma  esamību  vai  neesamību,  šo  nodarījumu izdarījušās personas vainu un citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā. Šos faktus  konstatē  ar liecinieku liecībām, cietušā liecībām, aizdomās turētā  liecībām,   apsūdzētā   liecībām,   eksperta  atzinumu,  lietiskiem pierādījumiem, izmeklēšanas un tiesu protokoliem un citiem dokumentiem. Operatīvās darbības  pasākumos iegūtās ziņas par faktiem, arī ziņas, kas fiksētas ar  tehnisku  līdzekļu  palīdzību,  drīkst izmantot kā pierādījumu tikai tad,  ja tās iespējams pārbaudīt šajā kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.
Izziņas izdarītājs,  prokurors,  tiesnesis  un tiesa Kriminālprocesa likuma noteiktā kārtībā var  viņu  rīcībā  esošās  lietās  aicināt  jebkuru personu, lai to nopratinātu  vai  pieprasītu  no  tās  eksperta  atzinumu;  var  prasīt  no uzņēmumiem, iestādēm,  organizācijām,  amatpersonām  un  pilsoņiem, lai tie iesniegtu  priekšmetus   un   dokumentus,   no   kuriem  var  iegūt  lietai nepieciešamās  ziņas;  prasīt,  lai  uzņēmumi,  iestādes  un  organizācijas izdarītu dokumentālās revīzijas. Šāds  pieprasījums  obligāti  jāizpilda  visiem  pilsoņiem,  uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām. Pierādījumus  uz  savu  ierosmi  var  iesniegt  arī  aizdomās  turētais, apsūdzētais un  viņa  aizstāvis,  apsūdzētājs,  cietušais,  civilprasītājs, civilatbildētājs un  viņu  pārstāvji,    arī  jebkurš pilsonis, uzņēmums, iestāde un organizācija.
Tiesa, tiesnesis, prokurors un izziņas izdarītājs pierādījumus vērtē pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatota uz vispusīgi, pilnīgi un objektīvi izskatītiem visiem  lietas  apstākļiem  to  kopumā, pēc likuma un tiesiskās apziņas. Nekādiem pierādījumiem  nav iepriekš noteikta spēka, kas saistītu tiesu, tiesnesi, prokuroru un izziņas izdarītāju.

Liecinieki

Liecinieku var  nopratināt vienīgi par lietā noskaidrojamiem apstākļiem, arī par apsūdzētā un cietušā personu. Liecinieks tai  pašā  lietā  nevar būt par aizstāvi, apsūdzētāju, kā arī par cietušā, civilprasītāja vai civilatbildētāja pārstāvi.
Nevar aicināt un nopratināt kā liecinieku:
1) apsūdzētā aizstāvi lietā, kurā viņš izpilda aizstāvja pienākumus;
2) personu,  kas  savu  fizisko  vai psihisko trūkumu dēļ nespēj pareizi uztvert apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, un par tiem pareizi liecināt;
3) advokātu,  arodbiedrības un citas sabiedriskās organizācijas pārstāvi - par  apstākļiem,  kas  viņam kļuvuši zināmi sakarā ar pārstāvja pienākumu izpildi.
Ja liecinieka liecības ir pamatotas uz citu personu izteikumiem, tad arī šīs personas jānopratina.
Nevar uzlūkot  par  pierādījumu  liecības,  kas pamatotas uz ziņām, kuru avots nav zināms.
Par liecinieku  aicinātai  personai jāierodas un pēc izziņas izdarītāja, prokurora un  tiesas  priekšlikuma  jāizstāsta  viss  viņai lietā zināmais, patiesīgi liecinot  un  atbildot  uz  jautājumiem, kas uzdoti saskaņā ar šā Kriminālprocesa likuma noteikumiem.  Liecinieks var neliecināt pret sevi un saviem ģimenes locekļiem. Lieciniekam ir  tiesības:  liecināt  savā dzimtajā valodā; iepazīties ar nopratināšanas protokolu  pirmstiesas  izmeklēšanā,  pieprasīt šā protokola papildināšanu un  labošanu;  iesniegt sūdzības par tās personas rīcību, kas izdara pratināšanu;  saņemt izdevumu atlīdzību par visu laiku, kas patērēts sakarā ar  ierašanos  uz izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma, kā arī saņemt atlīdzību par atraušanu no parastā darba.
Par  atteikšanos   liecināt   liecinieks   ir   atbildīgs  pēc  Latvijas kriminālkodeksa  176.   panta;  par  apzināti  nepatiesas  liecības  došanu liecinieks ir atbildīgs pēc Latvijas kriminālkodeksa 174.panta.
Par  liecinieka  atteikšanos  dot  izziņas  izdarītājam  vai  prokuroram liecību tiek  sastādīts  protokols,  ierosināta  lieta, un pēc izmeklēšanas lieta tiek  nosūtīta pēc piekritības. Ja liecinieks atsakās liecināt tiesā, tiesa uz  šā  pamata  pieņem  lēmumu  par  lietas ierosināšanu, kuru nosūta prokuroram izmeklēšanai.
Par  apzināti   nepatiesas   liecības   došanu   liecinieku   sauc   pie kriminālatbildības vispārējā  kārtībā  pēc tam, kad tiesas spriedums lietā, kurā viņš liecinājis, stājies likumīgā spēkā, vai arī pēc tam, kad šī lieta izbeigta.
Ja liecinieks  neierodas  bez  attaisnojoša iemesla, izziņas izdarītājs, prokurors, tiesnesis  vai  tiesa  var  likt  šo liecinieku atvest piespiedu kārtā. Par  liecinieka  neierašanos  bez  attaisnojoša  iemesla pēc izziņas izdarītāja vai  prokurora  aicinājuma, izziņas izdarītājam un prokuroram ir tiesības sastādīt  protokolu  un  nosūtīt  to tiesai, lai tiesnesis izlemtu jautājumu par liecinieka saukšanu pie likumā paredzētās atbildības. Ja liecinieks neierodas bez attaisnojoša iemesla pēc tiesneša vai tiesas aicinājuma, tiesa,  kas  izskata  lietu, var uzlikt lieciniekam naudas sodu līdz divām minimālajām mēnešalgām.
Cietušo var  nopratināt  par  faktiem,  kas lietā noskaidrojami, arī par savstarpējām attiecībām ar apsūdzēto. Cietušais var neliecināt pret sevi un saviem ģimenes  locekļiem. Bez tam cietušajam ir tiesība dot paskaidrojumus par faktiem, kam lietā ir pierādījumu nozīme.
Par atteikšanos  liecināt un apzināti nepatiesas liecības došanu, kā arī par neierašanos bez attaisnojoša iemesla pēc izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai  tiesas  aicinājuma  cietušais atbild pēc iepriekšminētajiem noteikumiem.
Apsūdzētais dod  liecības  pēc viņam uzrādītās apsūdzības būtības un par viņam zināmiem lietas apstākļiem.

Eksperta atzinums

Eksperta  atzinums  lietā  tiek  dots  gadījumos,  kad  lietai  nozīmīgu apstākļu noskaidrošanai nepieciešamas speciālas zināšanas zinātnē, tehnikā, mākslā vai kādā amatniecības nozarē. Eksperta atzinums nevar pārsniegt viņa speciālo zināšanu robežas. Eksperta  atzinums   nav   obligāts   izziņas  izdarītājam,  prokuroram, tiesnesim un  tiesai,  tomēr  viņu nepiekrišana eksperta atzinumam jāmotivē attiecīgā lēmumā vai spriedumā. Ja izziņas izdarītājs, prokurors, tiesnesis vai tiesa nepiekrīt eksperta atzinumam     neskaidrības   vai  nepilnības  dēļ,  var  noteikt  papildu ekspertīzi, ko uzdod tam pašam vai citam ekspertam. Ja eksperta  atzinumam  nepiekrīt    nepamatotības  dēļ,  var  noteikt atkārtotu ekspertīzi, ko uzdod citam ekspertam vai citiem ekspertiem.
Ekspertīze ir obligāta:
   1) nāves cēloņu noteikšanai;
   2) miesas bojājuma rakstura noteikšanai;
   3) aizdomās  turētā  vai  apsūdzētā  psihiskā  stāvokļa noteikšanai tais gadījumos, kad  izziņas izdarītājam, prokuroram, tiesnesim vai tiesai rodas šaubas par viņu pieskaitāmību;
   4) liecinieka vai cietušā psihiskā vai fiziskā stāvokļa noteikšanai tais gadījumos, kad  rodas šaubas par viņu spējām pareizi uztvert apstākļus, kam nozīme lietā, un pareizi par tiem liecināt;
   5) aizdomās  turētā,  apsūdzētā  vai  cietušā  vecuma  noteikšanai,  kad vecumam lietā ir nozīme, bet nav nepieciešamo dokumentu.

Lietiskie pierādījumi

Lietiskie pierādījumi  sīki  jāapraksta apskates protokolā, pēc iespējas jānofotografē un  jāpievieno  lietai ar īpašu izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesas  lēmumu  un  jāglabā  tai  pirmstiesas  izmeklēšanas iestādē vai tiesā, kuras  rīcībā  atrodas krimināllieta. Atsevišķos gadījumos lietiskos pierādījumus jau  pirms  lietas pabeigšanas var izsniegt to īpašniekiem, ja viņi to lūdz un ja šādu lūgumu iespējams apmierināt, nekaitējot tiesvedībai šai lietā.
Lietiskos pierādījumus,  kurus  nav iespējams glabāt pie krimināllietas, aizzīmogo,  nofotografē   un  glabā  uz  vietas  līdz  izziņas  izdarītāja, prokurora vai tiesas turpmākam rīkojumam.
Ja izziņas  iestāde,  prokurors vai tiesa (tiesnesis) nosūta lietu citai izziņas iestādei,  prokuroram vai tiesai (tiesnesim), lietiskie pierādījumi nododami kopā ar lietu. Par lietisko pierādījumu pārvietošanu, to iesaiņojuma atvēršanu vai citu rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem sastāda protokolu.
Lietiskos pierādījumus  uzglabā,  kamēr  spriedums stājas likumīgā spēkā vai kamēr notek termiņš lēmuma par lietas izbeigšanu pārsūdzībai. Ja strīds par  tiesībām   uz   lietām   izšķirams   civilprocesa  kārtībā,  lietiskos pierādījumus uzglabā,  kamēr  attiecīgais  civilspriedums  stājas  likumīgā spēkā.
Ja lietiskos  pierādījumus, kas ātri bojājas, nevar izsniegt īpašniekam, tos  nodod   attiecīgām  iestādēm  izlietošanai  atbilstoši  to  uzdevumam. Vajadzības  gadījumā  tos  atlīdzina  īpašniekam  ar  tās  pašas  sugas  un kvalitātes priekšmetiem  vai arī samaksā to vērtību pēc valsts cenām, kādas pastāv atlīdzināšanas brīdī.

Tiesas spriedums

Tiesas  spriedums   var   būt   notiesājošs   vai  attaisnojošs.  Tiklab notiesājošs, kā arī attaisnojošs spriedums tiesai jāmotivē. Notiesājošu spriedumu  nevar  taisīt,  ja  tiesājamā  vaina ir pierādīta tikai un  vienīgi  ar  tādu  personu liecībām, kuru identitātes dati netiek izpausti un citu pierādījumu lietā nav.
Notiesājošs spriedums  nedrīkst  balstīties  uz  pieņēmumiem  un taisāms tikai ar  nosacījumu,  ka  iztiesāšanas  gaitā tiesājamā vaina noziegumā ir pierādīta. Tiesa  taisa  notiesājošu spriedumu, nepiespriežot sodu, ja līdz lietas iztiesāšanas  brīdim  nodarījums  zaudējis sabiedrisko bīstamību vai persona, kas  to  izdarījusi,  vairs nav sabiedriski bīstama. Tiesa  saskaņā ar Kriminālprocesa likumu taisa notiesājošu spriedumu, atbrīvojot notiesāto no soda.
Attaisnojošu spriedumu  taisa  gadījumos,  ja  nav  konstatēts nozieguma notikums, ja  tiesājamā  nodarījumā  nav  nozieguma sastāva, kā arī tad, ja tiesājamā piedalīšanās  noziegumā nav pierādīta vai kā pierādījumi lietā ir tikai tādu  personu  liecības,  kuras  saskaņā  ar  šā  Kriminālprocesa likumu atzītas par  speciāli  procesuāli aizsargājamām un tām piemēroti Kriminālprocesa likumā paredzētie speciālās procesuālās aizsardzības pasākumi.
Ja,  tiesai  taisot  attaisnojošu  spriedumu  tādēļ,  ka  nav  pierādīta tiesājamā piedalīšanās  noziegumā,  šo  noziegumu izdarījusī persona paliek nenoskaidrota, tiesa  pēc  sprieduma  stāšanās  likumīgā spēkā nosūta lietu prokuroram  vajadzīgo  pasākumu  veikšanai,  lai  konstatētu  personu,  kas saucama pie atbildības kā apsūdzētais.

Sprieduma sastādīšana

Taisot spriedumu, tiesa apspriežu istabā izlemj šādus jautājumus:
   1) vai noticis tiesājamam inkriminētais nodarījums;
   2) vai  šai nodarījumā ir nozieguma sastāvs un tieši kurā krimināllikumā tas paredzēts;
   3) vai tiesājamais ir vainīgs šai noziegumā;
   4) vai tiesājamais sodāms par viņa izdarīto noziegumu;
   5) vai  ir  Latvijas  kriminālkodeksa 24. pantā paredzētie apstākļi, kas dod pamatu atzīt tiesājamo par sevišķi bīstamu recidīvistu;
   6) vai ir apstākļi, kas pastiprina vai mīkstina tiesājamā atbildību;
   7) tieši kāds sods jāpiespriež tiesājamam un vai tas viņam jāizcieš;
   8) kāds  brīvības  atņemšanas  iestādes  veids,  uzsākot soda izciešanu, jānosaka tiesājamam;
   9) vai apmierināms sabiedriskās organizācijas vai darba kolektīva lūgums nodot notiesāto pāraudzināšanai un labošanai;
   10)  vai  jāsaglabā,  jāgroza  vai  jāizvēlas  drošības  līdzeklis  pret tiesājamo;
   11) vai  apmierināma  civilprasība,  kam  par  labu  un kādā apmērā; vai atlīdzināmi cietušajam  nodarītie  zaudējumi,  ja  civilprasība  nav bijusi pieteikta;
   12)     rīkoties   ar   lietiskajiem  pierādījumiem  un  citiem  lietā atņemtajiem priekšmetiem;
   13) kam uzliekami tiesu izdevumi.
Ja tiesājamais  apsūdzēts  vairākos  noziegumos,  tiesa  šos  jautājumus izlemj par katru noziegumu atsevišķi. Ja noziegumā  apsūdzēti  vairāki tiesājamie, tiesa šos jautājumus izlemj par katru tiesājamo atsevišķi.
Izlēmusi iepriekš minētos  jautājumus,  tiesa  stājas pie sprieduma sastādīšanas. Spriedumu  sastāda   valodā,   kurā  notikusi  lietas  iztiesāšana.  Tas jāuzraksta vienam no tiesnešiem, kas piedalījies sprieduma taisīšanā. Spriedumu  paraksta  visi  tiesneši,  kas  piedalījušies    taisīšanā. Tiesnesis, kurš palicis pie atsevišķām domām, arī paraksta spriedumu. Sprieduma labojumi jāatrunā pirms tā parakstīšanas.
Spriedums sastāv no ievaddaļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas.
Sprieduma ievaddaļā jānorāda:
   1) ka spriedums taisīts Latvijas Republikas vārdā;
   2) sprieduma taisīšanas laiks un vieta;
   3) tiesas  nosaukums, tiesas sastāvs, tiesas sēdes sekretārs, prokurors, aizstāvis, kā  arī  civilprasītājs,  civilatbildētājs,  cietušais  un  viņa pārstāvji;
   4) tiesājamā  uzvārds, vārds un tēva vārds, viņa dzimšanas gads, datums, mēnesis un  vieta, dzīves vieta, nodarbošanās, izglītība, ģimenes stāvoklis un citas ziņas par tiesājamā personu, kurām ir nozīme lietā;
   5)  krimināllikuma   pants,   kas  paredz  noziegumu,  kurā  tiesājamais apsūdzēts.
Notiesājoša  sprieduma  motīvu  daļā  jānorāda:  par  pierādītu  atzītās noziedzīgās darbības apraksts, minot tās vietu, laiku un izdarīšanas veidu, tiesājamā vainas  raksturu,  nozieguma  motīvus  un  sekas; pierādījumi, uz kuriem pamatoti  tiesas  secinājumi,  un motīvi, kas izskaidro, kāpēc tiesa noraidījusi citus  pierādījumus;  atbildību  mīkstinošie  vai pastiprinošie apstākļi; ja  daļu  apsūdzības  atzīst  par  nepamatotu,  -    pamats; ja apsūdzība tiesā grozīta, - grozīšanas motīvi.
   Tiesai  jāmotivē   arī   brīvības   atņemšanas   soda  piespriešana,  ja krimināllikuma  sankcija   paredz   arī   citus  -  ar  brīvības  atņemšanu nesaistītus -  sodus;  tiesājamā  atzīšana par sevišķi bīstamu recidīvistu; nosacītās notiesāšanas  piemērošana;  tāda soda piespriešana, kas ir mazāks par minimālo  krimināllikumā par šādu noziegumu paredzēto sodu, kā arī cita vieglāka  soda   izvēle;   ar   sprieduma  izpildīšanu  saistīto  jautājumu izlemšana.
   Attaisnojoša sprieduma  motīvu daļā jānorāda apsūdzība, kurā tiesājamais attaisnots,  tiesas   noskaidrotie   lietas   apstākļi,    arī  tiesājamā attaisnošanas pamatojums,  motivējot,  kāpēc tiesa noraida pierādījumus, ar kuriem pamatota apsūdzība.
Notiesājoša sprieduma rezolutīvajā daļā jānorāda:
   1) tiesājamā uzvārds, vārds, tēva vārds;
2) ka  tiesājamais  atzīts par vainīgu noziegumā, un krimināllikums, pēc kura viņš atzīts par vainīgu;
   3) tiesājamā atzīšana par sevišķi bīstamu recidīvistu, ja tam ir pamats;
4) tiesājamam  piespriestā  soda veids un soda mērs par katru noziegumu, kas atzīts par pierādītu, un galīgais sods, kas jāizcieš;
   5) par iepriekšējā apcietinājuma ieskaitīšanu soda izciešanas laikā;
6) drošības līdzeklis, kas izraudzīts tiesājamam, kamēr tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā;
7)  pārbaudes  laiks  un  kam  uzlikts  pienākums  pārraudzīt  notiesāto nosacītās notiesāšanas gadījumā;
   8) nosakot brīvības atņemšanas sodu, tiesa spriedumā norāda tās brīvības atņemšanas iestādes veidu, kurā uzsākama soda izciešana;
   9) uz  cik  ilgu laiku sprieduma izpildīšana notiesātajam atlikta, viņam uzliktie pienākumi;  darba kolektīvs vai persona, kam uzlikts par pienākumu pārraudzīt notiesāto un veikt viņa audzināšanas darbu.
Ja pret tiesājamo celtas vairākas apsūdzības un dažas no tām atzītas par nepierādītām, tad  spriedumā  precīzi  jānorāda, kurā apsūdzībā tiesājamais attaisnots un kurā tas notiesāts.
   Ja krimināllikumā  paredzētajos  gadījumos tiesājamais tiek atbrīvots no soda, tiesa to norāda sprieduma rezolutīvajā daļā.
Sods vienmēr  jānosaka  tā, lai, izpildot spriedumu, nerastos šaubas par tiesas piespriestā soda veidu un soda mēru.
Attaisnojoša sprieduma rezolutīvajā daļā jānorāda:
   1) attaisnotā tiesājamā uzvārds, vārds un tēva vārds;
   2) ka  tiesājamais  atzīts  par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā un tiesā attaisnots;
   3) ka atcelts drošības līdzeklis, ja tas bijis izraudzīts;
   4) ka  atcelti  civilprasības  un  mantas  konfiskācijas  nodrošināšanas līdzekļi, ja tie bijuši izraudzīti.

Tiesas sprieduma pasludināšana

Pēc sprieduma  parakstīšanas tiesa atgriežas tiesas sēžu zālē, un tiesas sēdes priekšsēdētājs vai tiesas piesēdētājs pasludina spriedumu.
Visi tiesas  sēžu  zālē  klātesošie, ieskaitot tiesas sastāvu, spriedumu noklausās stāvot.
Ja  spriedums  uzrakstīts  valodā,  kuru  tiesājamais  neprot,  tad  pēc sprieduma pasludināšanas  to,  pārtulkotu  tiesājamā  dzimtajā  valodā  vai valodā, kuru viņš prot, nolasa tulks, kas piedalījies tiesas sēdē.
Ne vēlāk    trīs  dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas tā noraksts jāizsniedz notiesātajam vai attaisnotajam.
   Ja  spriedums  uzrakstīts  valodā,  kuru  notiesātais  vai  attaisnotais neprot, viņam  jāizsniedz  sprieduma  rakstveida  tulkojums  viņa  dzimtajā valodā vai valodā, kuru viņš prot.

Sprieduma stāšanās spēkā

Spriedums stājas  likumīgā spēkā pēc kasācijas vai apelācijas sūdzību un protesta iesniegšanai  paredzētā  termiņa notecēšanas, ja šādas sūdzības un protests nav  iesniegti.  Ja kasācijas vai apelācijas sūdzība vai kasācijas vai apelācijas  protests  ir iesniegts, spriedums stājas likumīgā spēkā pēc lietas izskatīšanas  kasācijas  vai apelācijas instances tiesā, ja šī tiesa spriedumu nav atcēlusi.
   Ja lietā  ir  vairāki  notiesātie  un ja spriedums pārsūdzēts vai par to iesniegts protests  attiecībā kaut vai uz vienu no tiem, spriedums nestājas likumīgā spēkā  attiecībā  uz  visiem  notiesātajiem,  kamēr  lietu izskata kasācijas vai apelācijas instances tiesa.
Likumīgā spēkā  stājies  tiesas  spriedums  un lēmums ir saistošs visiem uzņēmumiem, iestādēm  un  organizācijām,  amatpersonām un pilsoņiem, un tas jāizpilda visā  Latvijas  Republikas  teritorijā  un  ārvalstīs  saskaņā ar attiecīgiem starpvalstu nolīgumiem.

Izmantotā literatūra

·         Kriminālprocesa kodekss  sagatavots ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 1998.gada 16.jūnijam.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru