Kriminālprocesuālo tiesību būtība, nozīme, funkcijas

 


III.kursa studente
Ance Roze

 
Ventspils 2001


Saturs


Ievads................................................................................................................................... 3
Kriminālprocesa būtība un nozīme....................................................................................... 4
Kriminālprocesuālo tiesību funkcijas.................................................................................... 8
Nobeigums......................................................................................................................... 12
Izmantotie avoti................................................................................................................. 13


Ievads


Tā kā nevar pastāvēt absolūta demokrātija, it visās valstīs ir pieņemti likumi, lai kaut kādā veidā regulētu aktivitātes valstīs. Bet jebkuram likumam ir savi pārkāpēji, kā mēdz teikt: “Likumi ir domāti, lai tos apietu”, tāpēc arī  bija jārada sistēma, kas šos likuma pārkāpējus sodītu un reizē arī iegrožotu potenciālos likuma pārkāpējus. Tā rezultātā arī radīti krimināllikumi, krimilāprocesa kodeksi, kas visi kopā nosaka nepieciešamo, to veiksmīgai funkcionēšanai.
Kriminālprocesuālā kārtība ir Latvijas Kriminālprocesa kodeksā paredzētā secība, kādā noris visas nepieciešamās un pieļaujamās darbības nolūkā konstatēt noziedzīga nodarījuma faktu, noskaidrot noziedzīgā nodarījumā vainīgo personu un nodrošināt likumu pareizu piemērošanu, kā arī pārbaudīt krimināllietu ierosināšanas, izmeklēšanas un iztiesāšanas likumību un pamatojamību. Procesuālo kārtību Latvijā nosaka Kriminālprocesa kodekss un citi valstī spēkā esošie likumdošanas akti.
Procesuālās kārtības saturu veido kriminālprocesa kodeksa normās noteikto procesa virzītāju un dalībnieku tiesības un pienākumu kopums. Visas darbības kriminālprocesā notiek šo tiesību un pienākumu ietvaros, nepārkāpjot to robežas, galarezultātā realizējot kriminālprocesa uzdevumus. Lai apmierinātu kriminālprocesa dalībnieku vēlmes, kriminālprocesa kodeksā noteiktas kriminālprocesa dalībnieku tiesības, tādējādi garantējot to vienlīdzību likuma priekšā.

Kriminālprocesa būtība un nozīme.


Likumības un tiesiskās kārtības nodrošināšana valsī aptver plašu realizējamo pasākumu kopumu. Pie tiem pieskaitāmi sociāli ekonomiskie pasākumi, politiski pasākumi, preventīvie pasākumi, kā arī piespiedu līdzekļu piemērošanu personām, kas nevēlas ievērot likumu un citu tiesību aktu prasības.
Centrālā vieta ir darbam, kas tiek veikts noziedzības apkarošanas sfērā. Un tas ir likumsakarīgi. Jo noziedzīgie nodarījumi – kriminālpārkāpumi un noziegumi – nodara kaitējumu gan valsts un sabiedrības, gan personu interesēm, skar to likumiskās tiesības.[1]
Vēsturiski cīņu pret tiem cilvēkiem, kas izdarījuši noziegumus pret citiem sabiedrības locekļiem, raksturo vairāki posmi:
Pirmais posms cīņā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret personu dzīvību, veselību un citām interesēm raksturo tieša fiziska iedarbe uz noziedzīgo nodarījumu izdarījušo. Šis cīņas veids, kas bija raksturīgs pirmatnējās kopienas cilvēkam un bija pielāgots, lai aizstāvētu viņa personiskās intereses, juridiski tika atzīts līdz valstiskuma izveidošanos visās sabiedriski ekonomiskās informācijās, sākot ar verdzības iekārtu līdz mūsu dienām. Vietā pieminēt likumus par nepieciešamo aizstāvēšanos, galējo nepieciešamību.
Otrs posms cīņā ar noziedzību iet tālāk un atšķiras no pirmā ar to, ka nodarījumi pret cilvēku, viņa īpašumu izveidojušos sabiedrisko attiecību un to rakstura dēļ sāk jau aizskart sabiedrības, arī citu sabiedrības locekļu palīdzību, lai novērstu, pārtrauktu noziegumus, palīdzētu atrast un noskaidrot noziegumu izdarījušās personas un palīdzētu tās aizturēt. Juridiski arī šis cīņas veids ar noziedzību valstiskuma apstākļos iegūst atzīšanu.
Trešais posms ir speciālu valsts iestāžu  un amatpersonu darbība nozieguma atklāšanā un izmeklēšanā .Šis  posms ir kriminālprocess. Šajā darbībā tiesa un pārējās tiesību aizsardzības iestādes – un šo iestāžu amatpersonas darbojas kā varas, valsts iestādes, kas speciāli izveidotas, lai aizsargātu tiesisko kārtību valsī, valdošās sabiedrības attiecības gan starp personām, gan starp personām un valsti un lai realizētu pašas bīstamākās varas funkcijas, proti piespiešanas funkcijas. To visasākā forma ir sods.
Lingvistiskā nozīmē “kriminālprocess” ir saliktenis, kas radies no diviem latīņu vārdiem – crimen (noziegums) un processus (kustība, norise). Šajā nozīmē kriminālprocess ir noteikta izziņas iestāžu, prokuratūras un tiesas (tiesnešu) darbība, lai noskaidrotu, brīdinātu, ātri un pilnīgi arklātu noziedzīgus nodarījums, noskaidrotu vainīgos un nodrošinātu likumu pareizu piemērošanu, lai katra persona, kas izdarījusi noziegumu (noziedzīgu nodarījumu), tiktu taisnīgi sodīta, bet neviens nevainīgais netiktu saukts pie kriminālatbildības  un notiesāts, kā arī līdz ar šo darbību izveidojušās attiecības starp iestādēm un personām , kas piedalās procesā.
Kriminālprocesa jēdziens ietver ne tikai kompetentu iestāžu amatpersonu darbību, bet arī attiecības, kas izveidojas starp kriminālprocesuālājā darbībā iesaistītajiem subjektiem. Attiecības neveidojas patvaļīgi, bet rodas un eksistē saskaņā ar kriminālprocesuālajā likumā noteikto kārtību. Ir dažādi uzskati par kriminālprocesa saturu, viens no veidiem ir izdalīt trīs pamatelementus:
1.      Stingri likumā noteikta valsts iestāžu, to amatpersonu un procesa dalībnieku darbība, respektīvi, noteiktā kārtībā izveidota sistēma.
2.      Tiesiskās attiecības, kas izveidojas procesuālajā darbībā.
3.      Obligāta un precīza darbības un uz tās pamata izveidojusies attiecību reglamentācija.
Jēdziens “kriminālprocess” tiek saprasts arī kā kriminālprocesuālās tiesības. Kriminālprocesa jēdziens ietver gan procesuālo darbību, gan saistībā ar to izveidojušās tiesiskās attiecības, kuras detalizēti reglamentē kriminālprocesuālās likumdošanas normas. Visas šīs normas kopumā veido kriminālprocesuālās tiesības, kas ir tiesību nozare. Pamats kriminālprocesuālo tiesību atzīšanai par atsevišķu vai patstāvīgu nozari ir tās tiesiskās regulēšanas priekšmets, kurā ietilpst:
·                       Izziņas iestāžu, prokuratūras un tiesas, kā arī procesa dalībnieku darbības kārtība krimināllietā tās izmeklēšana un tiesas izskatīšanas laikā, ko reglamentā kriminālprocesuālās normas;
·                       Līdztekus nosaukto tiesību subjektu darbībai arī atbilstošās tiesiskās attiecības viņu starpā, proti, procesuālās attiecības. Kriminālprocesuālās tiesības ir normu kopums, kas nosaka un regulē kriminālprocesuālo darbību un tās pamatprincipus, un tiesiskās attiecības , kas rodas tās īstenošanā. Kriminālprocesuālās tiesības ir cieši saistītas ar citām tiesību nozarēm; tieši šajā saistībā atklājas kriminālprocesuālo tiesību specifika. Kriminālprocesuālās tiesības nenosaka tiesības un neuzliek pienākumus ārpus konkrtētās krimināllietas; tās eksistē tikai kopš krimināllietas ierosināšanas brīža un tikai lietas izmeklēšanas laikā līdz kriminālprocesa izpildei.
Kriminālprocesuālajām attiecībām ir izteikts piespiedu raksturs. Kriminālprocesuālās tiesības nosaka arī vienpusīgas subjekta tiesības, kurām nekorespondē citu tiesību subjektu pienākumi. Bieži kriminālprocesā subjektu tiesības sakrīt ar viņu pienākumu. Kriminālprocesuālās tiesības kā ikviena cita tiesību nozare pastāvīgi mainās līdz vēsturiskajiem procesiem, ienesot to saturā jaunus elementus.
Jēdzienu “kriminālprocess”  saprot arī kā zinātnisku disciplīnu. Šajā nozīmē kriminālprocess ir tiesību zinātņu nozare, kuras priekšmets ir kriminālprocesuālās tiesības un procesuālā kārtība. Kriminālprocesa zinātne pētī kriminālprocesa likumu, kompetento valsts iestāžu amatpersonu un personu darbību to  piemērošanā un izpildē, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas kriminālprocesuālās  darbības norisē. Vienlaikus kriminālprocesa zinātne vispārina pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu un tiesas praksi un uz tās pamata izstrādā priekšlikumus kriminālprocesuālās likumdošanas pilnveidei. Kriminālprocesuālā zinātne izstrādā principiālus noteikumus un praktiskus paņēmienus kriminālprocesuālo likumu pareizai tulkošanai un piemērošanai.[2]
Kriminālprocess kā jebkurš process vārda tiešajā nozīmē ar attiecīgs laika periods, kurā izziņas iestādes, tiesa, prokurors pieņem svarīgus lēmumus, gatavo krimināllietas materiālus izskatīšanai tiesā. Visa šī darbība ir saistīt ar procesuālo tiesību izmantošanu, tostarp piespiedu līdzekļu izmantošanu, kas attiecīgā pakāpē ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses. Līdz ar to darbība nedrīkst būt patvaļīga, tā nedrīkst būt haotiska. Tiesības aizsardzības iestāžu un to amatpersonu rīcībai ir jābūt sistemātiskai, pakāpeniskai, darbībām jānorit loģiskā un tiesiski pamatotā secībā. Visa kriminālprocesuālā darbība ir sadalīta posmos jeb stadijās. Kriminālprocesuālās stadijas ie viens no procesa dažādiem posmiem, kurus apvieno kopēju uzdevumu un principi. Taču nezaudējot kopēju vadlīniju, katrai stadijai ir savs uzdevums, savi dalībnieki, savas īpatnības un specifikas, tikai noteiktai stadijai atbilstošas metodes uzdevumu realizācijai. Katras sākuma un beigu momentu raksturo un nosaka attiecīgo procesuālo attiecību realizācija, kas saistīta ar procesuālo dokumentu sastādīšanu. Katru kriminālprocesa stadiju raksturo attiecīgi kriminālprocesuālie termiņi. Kriminālprocesuālās stadijas nav tikai mehāniski savienoti posmi, tās veido sistēmu no savstarpēji saisītām, pakāpeniskā sesībā izvietotām stadijām, kurā katras stadijas uzdevums ir sekmēt nākamo un galarezultātā nodrošināt kriminālprocesa mērķa sasniegšanu.
Saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu kriminālprocesu veido šādas stadijas:
·                       Krimināllietas ierosināšana
·                       Pirmstiesas izmeklēšana
·                       Apsūdzētā nodošana tiesai
·                       Lietas iztiesāšana pirmās instances tiesā
·                       Apelācija
·                       Kasācija
·                       Sprieduma izpilde
Šīs stadijas var tikt uzskatītas par kriminālprocesa stadijā, cauri kurām “jāiziet” tiesvedībai jebkurā krimināllietā. Izņēmums ir personīgās apsūdzības lietas un saīsinātā procesa piemērošana. Apelācija un kasācija jeb pārsūdzības stadija ir uzskatāmas par fakultatīvām stadijām, jo pastāv tikai saskaņā ar pārsūdzību. [3]


Kriminālprocesuālo tiesību funkcijas


Kriminālprocesuālo tiesību normas ir kriminālprocesa subjekta uzvedības noteikumi, kas reglamentē viņa rīcību, norādot uz atbilstošo tiesisko attiecību izcelsmes priekšnosacījumiem, nosaka šo attiecību subjektus, norādot viņu tiesības un pienākumus, kā arī sankcijas par nepienācīgu uzvešanos.[4]
 Pats galvenais, ko garantē kriminālprocess, ir dalībnieku vienlīdzība likuma priekšā, tas tiek garantēts visiem kriminālprocesa dalībniekiem garantējot viņu tiesības, kā arī nosakot konkrētus pienākumus, kā arī ar sacīkstes principu procesā. Tas gan vairāk dod vienlīdzību  abām procesā iesaistītajām pusēm (starp apsūdzētāju un apsūdzēto), bet ir kā pamata tiesības, tas nozīmē, ka ikvienai no pusēm tiek dotas tiesības izteikties, sniegt pierādījumus – strīdēties procesa laikā, lai pierādītu savu taisnību.
Ar tiesību normām tiek noregulēta cilvēku darbība, kas nosaka viņu savstarpējās tiesības un pienākumus tiesvedībā. Kriminālprocesuāl attiecību izcelsme, to izmaiņas un izbeigšanās notiek apstākļos, ko  nosaka tiesību normās paredzēties apstākļi – juridiskie fakti. Procesuālās attiecības rodas, kad realizē divpusīgas vai daudzpusīgas pricesuālās normas, kurās noteiktām viena subjekta tiesībām atbilst citu pienākums. Kriminālprocesa likumu tiesiskās attiecības rodas it visur, kur procesuālās darbības subjekti īsteno savas tiesības un pienākumus, tāpēc arī attiecības tiesvedības gaitā starp cietušo un viņa pārstāvi, starp apsūdzēto un galvinieku utt. ir kriminālprocesuālās attiecības.
Pārsvarā visiem kriminālprocesa dalībniekiem tiek garantētas līdzīgas tiesības, kas noteiktas kriminālprocesā, tādas kā tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, gūt nepieciešamās ziņas, pieteikt lūgumus, noraidījumus utt.
Kriminālkodeksa 100.p. Cietušais
Pilsonim, kas atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā, ir tiesības dot liecības lietā. Cietušajam un viņa pārstāvim ir tiesības: iesniegt pierādījumus: pieteikt lūgumus; iepazīties ar visiem lietas ,materiāliem no pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas brīža un izrakstīt no lietas nepieciešamās ziņas vai arī ar  tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos lietas materiālus; piedalīties lietas  iztiesāšanā; pieteikt noraidījumus, iesniegt sūdzības par iesniegt sūdzības par izziņas iestādes, izziņas izdarītāja, prokurora un tiesas darbībām un lēmumiem, kā arī iesniegt sūdzības par tiesas spriedumu vai lēmumu un tiesneša lēmumiem.

102.pants. Civilprasītājs
“Personai,  uzņēmumam,   iestādei  vai  organizācijai,  kura  ar  izziņas izdarītāja,   prokurora,    tiesneša   vai   tiesas   lēmumu   atzīta   par civilprasītāju,  vai   civilprasītāja   pārstāvim   ir  tiesības:  iesniegt pierādījumus;  pieteikt   lūgumus;  piedalīties  lietas  iztiesāšanā;  lūgt izziņas iestādi,  prokuroru  vai  tiesu  gādāt par pieteiktās civilprasības nodrošināšanu; uzturēt  civilprasību;  iepazīties  ar lietas materiāliem no pirmstiesas  izmeklēšanas   pabeigšanas   brīža   un  izrakstīt  no  lietas nepieciešamās ziņas  vai arī ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos lietas materiālus, bet lietās, kur pirmstiesas izmeklēšana nav notikusi, no brīža, kad  apsūdzētais  nodots  tiesai;  pieteikt  noraidījumus;  iesniegt sūdzības par  izziņas  izdarītāja,  prokurora  vai  tiesas  rīcību,  kā arī iesniegt sūdzības  par  spriedumu  un  tiesas  lēmumiem  tai daļā, kas skar civilprasību.”

103.pants. Civilatbildētājs
  “ Civilatbildētājam vai    pārstāvim  ir  tiesības: celt iebildumus pret pieteikto prasību;  sniegt  paskaidrojumus pēc pieteiktās prasības būtības; iesniegt pierādījumus;  pieteikt  lūgumus; iepazīties ar lietas materiāliem no pirmstiesas  izmeklēšanas  pabeigšanas  brīža  un  izrakstīt  no  lietas nepieciešamās ziņas  vai arī ar tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos lietas materiālus, bet lietās, kur pirmstiesas izmeklēšana nav notikusi, no apsūdzētā tiesai  nodošanas brīža; piedalīties lietas iztiesāšanā; pieteikt noraidījumus; iesniegt  sūdzības  par  izziņas  izdarītāja,  prokurora  vai tiesas rīcību,    arī  iesniegt sūdzības par spriedumu un tiesas lēmumiem tai daļā, kas skar civilprasību.”
Atšķirīgas no citu dalībnieku tiesībām ir aizdomās turētā tiesības. Kā pirmā jau jāmin nevainības prezumpcija, kas nosaka to , ka neviens nav vainīgs, līdz tā vaina ir pierādīta.
Kriminālprocesa kodekss 19.1 pants. Nevainīguma prezumpcija
“Nevienu nevar atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodīt, kamēr  viņa vaina nav pierādīta likumā paredzētajā kārtībā un atzīta likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.
Pierādīšanas pienākums ir apsūdzētājam. Apsūdzētajam nav jāpierāda savs nevainīgums.
Visas šaubas par vainu, kuras  nav iespējasm novērst, jāvērtē par labu apsūdzētajam. Tāpat vērtējamas šaubas, kas rodas, tulkojot un piemērojot krimināllikumus un kriminālprocesa likumus.”
Citas apsūdzētā tiesības ir līdzīgas jau minētajām dalībnieku tiesībām, tikai te vēl klāt jāmin tiesības uz aistāvību un pēdējo vārdu.
Kriminālprocesa kodeksa 95.pants
“Apsūdzētajam ir tiesības: zināt, par ko viņš ir apsūdzēts, un sniegt paskaidrojumus sakarā ar uzrādīto apsūdzību, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, iepazīties ar visiem lietas izmeklēšanas materiāliem no pirmstiesas izmeklēšans pabeigšanas brīža un izrakstīt no lietas nepieciešamās ziņas vai arī tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos lietas materiālus; pieņemt aizstāvi; piedalīties lietas iztiesāšanā pirmās instances tiesā; pieteikt noraidījumus; iesniegt sūdzības par izziņs izdarītāja, prokurora un tiesas darbībām un lēmumiem, pieprasīt drošības garantēšanu šajā kodeksa noteiktajā kārtībā.
Tiesājamam ir tiesības uz pēdējo vārdu.”
Kā nosaka Kriminālprocesa kodeksa 99.pants aizdomās turētajam, apsūdzētajam un tiesājamam ir tiesības arī atteikties no aizstāvja.
Tā kā apsūdzētajam ir tiesības uz aizstāvi, tad arī aizstāvim noteiktas tiesības kriminālprocesā:
Kriminālprocesa kodeksa 96.pants
“Aizstāvim ir tiesības piedalīties lietā no brīža, kad persona likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par aizdomās turēto.”
97.pants.
“No tā brīža, kad aizstāvis piedalās lietā, viņam ir tiesības: satikties ar  aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo vienatnē; iesniegt pierādījumus, pieteikt noraidījumus un lūgumus; piedalīties  aizdomās turētā nopratināšanā, apsūdzības uzrādīšanā un apsūdzētā nopratināšanā, kā arī citās izmeklēšanas darbības pēc aizdomās turētā, apsūdzētā, vai aizstāvja lūguma: piedalīties  iztiesāšanā: iesniegt sūdzības par izziņas iestādes, izziņas izdarītāja, prokurora un tiesas darbībām un lēmumiem.
Aizstāvim ir tiesības iepazīties ar visiem lietas materiāliem un izrakstīt no lietas nepieciešamās ziņas vai arī ar  tehniskiem līdzekļiem nokopēt nepieciešamos lietas materiālus.”
Šo garantēto tiesību pamatfunkcija ir nodrošināt kārtību kriminālprocesā, kā arī garantēt to, lai ikviens varētu izmantot viņam piešķirtās tiesības, tādējādi cenšoties pierādīt taisnību. “Spēkā esošā kriminālprocesuālā likumdošana garantē kriminālprocesa dalībnieku tiesību un likumisko interešu nodrošināšanu, nosakot personu speciālo procesuālo aizsardzību, reglamentējot procesuālās darbības procesuālo termiņu robežās, nosakot kriminālprocesa rakstisko formu utt. Katrs kriminālprocesa institūts, neraugoties uz tā tiešajiem uzdevumiem, vienlaikus ir personas tiesību un likumisko interešu garantija.”[5]

Nobeigums

Nobeigumā varētu  izdarīt šādus secinājumus:
ü  Kriminālprocess ir likumā noteikta darbība, lai atklātu noziegumu, nodrošinātu likumu pareizu piemērošanu, lai persona, kas izdarījusi noziegumu tiktu sodīta, bet neviens vainīgais netiktu saukts pie atbildības.
ü  Kriminālprocesa kodeksa būtība ir nodrošināt kriminālprocesa veiksmīgu darbību, nodrošināt tiesības un pienākumus procesa dalībniekiem, kā arī kārtību procesa izpildē.
ü  Galvenā kriminālprocesa kodeksā noteiktā tiesība ir palikt nevainīgam, līdz brīdim, kamēr nav pierādīta apsūdzētā, aizdomās turētā vai tiesājamā vaina.
ü  Aizdomās turētajam, apsūdzētajam vai tiesājamam ir tiesības uz aistāvību, kā arī no tās atteikties.
ü  Tiesājamam ir tiesības uz pēdējo vārdu.
ü  Visiem procesa dalībniekiem tiek garantētas tiesības procesā, kā arī noteikti to pamatpienākumi.
ü  Ja cilvēki nepārkāptu Krimināllikumu, nebūtu vajadzīgs ne Kriminālprocesa kodekss, ne tajā noteiktās tiesības.

Izmantotie avoti

1.      Ā. Meikališa kriminālprocesa kodekss “ “, Rīga, 1999
2.      Latvijas Kriminālprocesa kodekss ar grozījumiem, kas izsludināti līdz
1998.gada 16.jūnijam.[1]  A.Meikališa Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa, “RaKa “, Rīga, 2000, 9.lpp
[2] A.Meikališa Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa, “RaKa “, Rīga, 2000, 10.-13.lpp
[3] A.Meikališa Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa, “RaKa “, Rīga, 2000, 14.lpp
[4] A.Meikališa Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa, “RaKa “, Rīga, 2000, 58.lpp
[5] A.Meikališa Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa, “RaKa “, Rīga, 2000, 60.lpp

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru