Latvija kā valsts, attīstības formās, 20.gs


 

 

 

                                                 
“SOCIĀLIE ATTĪECĪBAS MODEĻI”


“Latvija kā valsts, attīstības formās, 20.gs.”

 


Cilvēkam ir jāapzinās, ka viņam ir sava etniskā dzimtene un piederība. Tas būtu, ka cilvēks pieder pie noteiktas cilvēku kopības. Viņiem ir sava valoda, sava kultūra, savi tikumi un paražas, savas tradīcijas. Cilvēka pašapziņa visaugstāk attīstās, kad pāriet nācijā. Katram ir savas etniskās jūtas un intereses. Un viņi cenšas, un grib realizēt savas etniskās intereses. Lai šo procesu varētu realizēt, etnosi mēģina veidot savu valsti. Pirmās valstis izveidojās, tad, kad saira pirmatnējā kopiena – tas ir tad, kad veidojās šķiras – mantīgās un trūcīgās. Veidojoties šķirām parādās šķiriskās intereses, un līdz ar to šķiras grib tās realizēt. Lai varētu realizēt ir vajadzīgs noteikts mehānisms un to veido valsts. Valsts – ir valdošās šķiras varas orgāns, ar kuru palīdzību tiek realizēta noteiktas partijas, vai šķiras intereses. Lai realizētu savas intereses šis slānis mobilizē visus savus spēkus. Mazākums šādi var uzspiest vairākumam savu gribu ar valsts palīdzību. Lai noteiktu valsti ir sekojošas pazīmes:
·        Valsts aparāts – ierēdņi ar kuru palīdzību, tiek realizētas valsts varas funkcijas;
·        Jābūt juridisko normu sistēmai – sava likumdošana;
       (piemēram: nāves soda atcelšana, jo mēs ejam uz Eiropas savienību).
·        Jābūt noteiktai teritorijai, kur šie likumi darbojas – robežas;
Vēsturiski valsts ir unitāras un federatīvas valstis:
·        Unitāra – viengabalaina (Latvija, Polija….);
·        Federatīva – no dažādām pavalstīm (ASV, Krievija,….).
Vēl valstis iedala pēc saimnieciskās darbības:
·        Agrāras;
·        Industriālas;
·        Agrāri industriālas;
·        Industriāli agrāras;
·        Postindustriālas.
Latvija pieder pie agrāri industriālā valsts tipa.
          Šajā laikā (1918 – 1920) tika nodibināta Latvijas valsts, kaut arī mūsu teritorijā atradās divi ienaidnieki vācieši un lielnieki, kurus arī bija jāpadzen. Šīs cīņas tiek dēvētas par Brīvības cīņām, kurās gāja bojā daudz latviešu un pateicoties, kurām Latvija tapa brīva. Tautas atmodas laikmetā latvieši bija Krievijas pavalstnieki. Bet Krievija toreiz bija spēcīga. Tāpēc atdalīšanās no Krievijas un savas valsts nodibināšana izlikās pilnīgi neiespējama lieta. Par to gandrīz neviens neuzdrošinājās ne runāt, ne domāt. Vienīgais iespējamais mērķis toreiz likās – daudzmaz plašāka pašvaldība jeb autonomija. Tas nozīmē, ka Latvija paliktu Krievijas province, bet tai iedotu lielāku vai mazāku patstāvību iekšējo jautājumu risināšanā. Bet arī šī mērķa sasniegšanā bija jāuzduras uz nepārvaramām grūtībām. Nebija ko domāt par visu latviešu apdzīvoto zemju vienā jaunā pārvaldes apgabalā – Latvijā : valdība negribēja atļaut pat Latvijas vārda lietošanu un cenzūra centās to visos rakstos nosvītrot. Toreiz varēja runāt tikai par pašvaldību jau pastāvošos pārvaldes apgabalos tas ir guberņās un apriņķos. Pēc tādas pašvaldības latvieši visu laiku arī centās. Nolūks bija vai nu ievest Latvijā jau pastāvošos pārvaldes principus kā Krievijā  (tā saucamās apriņķu un  guberņu zemstes), vai arī pārveidot Vidzemes un Kurzemes landtāgus, dodot iespēju tur piedalītie arī latviešu pārstāvjiem. Tomēr ar šādiem centieniem latvieši neko nepanāca, jo tiem pretojās gan vācu muižniecība, gan arī krievu valdība. Vācu muižniecība centās uzturēt spēkā esošo landtāgu kārtību. Bet krievu valdība gribēja iztikt bez jebkādām pašvaldībām, pārvaldot valsti tikai ar savu ierēdņu palīdzību. Un tā pašvaldības reformu jautājums stāvēja uz vietas. Zināmas izredzes un cerības pašvaldības jautājuma labvēlīgā nokārtošanā radās Pirmā pasaules kara sākumā. Varonīgi cīnīdamies krievu armijā, latvieši klusībā cerēja, ka vismaz tagad krievu valdība atalgos viņu uzticību piešķirot mums pašvaldību. Šo savu kluso cerību latvieši izteica vārdos: “Brīvu Latviju , brīvā Krievijā. ”  Tomēr no valdības izturēšanā bija redzams, ka tā arī tagad nedomā izpildīt latviešu vēlēšanos (labākajā gadījumā varēja cerēt uz apriņķa un guberņu zemstēm).
Sabiedroto uzvarām Francijas frontē sekoja revolūcija un tās militārās varas galīgs sabrukums.  Izmantojot labvēlīgo situāciju vajadzēja tikai pašiem latviešiem vienoties savā starpā par to, kas lai uzņemas neatkarīgās Latvijas valsts dibināšanu un organizēšanu. Šai jautājumā iesākās sarunas starp nacionālās padomes un Demokrātiskā bloka locekļiem. 1918. gada 17. novembrī panāca galīgu vienošanos nodibinot pilnīgi jaunu organizāciju – Latvijas tautas padomi. Tā sastāvēja no dažādu politisko partiju pārstāvjiem, katru partiju pārstāvēja noteikts deputātu skaits. Arī iedalīja vietas mazākumtautību pārstāvjiem, lai šī organizācija ne tikai pārstāvētu latviešus, bet gan visus Latvijas iedzīvotājus. Par savu priekšsēdētāju Tautas padome ievēlēja J. Čaksti, par biedriem – M. Skujinieku un G. Zemgalu. Ministru kabinetu sastādīja K. Ulmanis. Tautas padome nolēma jau nākošā dienā, 18. novembrī pasludināt Latvijas valsts nodibināšanu. Latvijas valsts dibināšana notika 18. novembrī Nacionālajā teātrī.
Latvijas valsts bija nodibināta, tagad to vajadzēja veidot un nostiprināt. Šo darbu bija uzņēmusies pagaidu valdība ar K. Ulmani priekšgalā. Toreizējos apstākļos tas bija grūts un atbildīgs darbs. Grūtības arī sagādāja paši latviešu pilsoņi, jo sākumā viņiem nebija ticības pret šo valsti, viņi vairāk uzticējās lieliniekiem, to vajadzēja ieaudzināt. Pamazām šī ticība pieauga un patriotiskā sajūsma un uzupurēšanās spējas latviešos kļuva spēcīgas. Kad pagaidu valdība uzsāka darbu, faktiskā vara atradās okupācijas iestāžu rokās. Pagaidu valdībai nebija varas, ar ko piespiest iedzīvotājus uzturēt valsti  drošu un kārtīgu. Pagaidu valdībai okupācijas iestādes lēnā garā sāka atdod dažus varas objektus, bet militāros tā paturēja, kas ļoti apgrūtināja pagaidu valdības darbu. Pagaidu valdībai bija daudz uzdevumu, bet tam vajadzēja līdzekļus kādu nebija, sākumā bija izveidojies tāds paradokss, ka paši ministri ar saviem ietaupījumiem centās ko virzīt uz priekšu. Pirmos līdzekļus valdība ieguva no personīgiem ziedojumiem, vēlāk no muitas nodokļa un akcīzēm.
Vislielākās rūpes Pagaidu valdībai sagādāja valsts aizsardzība. Tūlīt pēc valsts nodibināšanas tai sāka uzmākties lielinieku draudi. Viņi ielauzās mūsu teritorijā un devās uz Rīgas pusi viņu rindās bija arī latviešu strēlnieki, kas pēc Rīgas krišanas un Vidzemes okupēšanas bija aizgājuši uz Krieviju. Tagad viņi nāca ar lieliniekiem  atpakaļ uz dzimteni, lai atbrīvotu to no vāciešiem un pagaidu valdības, kas turas ar tiem uz vienu roku, tā krievi ieskaidroja strēlniekiem. Problēma arī bija tā, ka Latvijā bija daudz piekritēju lieliniekiem, kas karā bija daudz cietuši un gribēja labāku dzīvi, ko solīja lielinieki.
Lielnieku valdība, kuras priekšgalā atradās P. Stučka, nekavējoties stājās pie latviešu dzīves pārveidošanas komunisma garā. Zemi, rūpniecības uzņēmumus un citus ražošanas līdzekļus valsts izsludināja par savu īpašumu. Saimniekiem pagaidām zemi atstāja to lietošanā, bet muižas lielnieki pārņēma savā apsaimniekošanā. Būdami zemes sadalīšanas  pretinieki, viņi centās muižās iekārtot saimniecības uz kopības pamatiem. Par to jutās ļoti vīlušies lielnieku līdzšinējie piekritēji – bezzemnieki, kas bija cerējuši no tiem dabūt kādu zemes gabalu. Vīlušies bija arī pilsētas strādnieki, kas bija cerējuši uz dzīves apstākļu pieaugumu. Lielnieki centās visu vadīt paši. Rezultātā sāka samazināties pārtikas daudzums un brīvie līdzekļi. Tādēļ sākās bads. Lielnieki centās uzvelt vainu buržuāziem, tiesājot un nogalinot tos. Tautā  sāka veidoties naidīgs noskaņojums pret tiem, tādēļ liela daļa sabēga mežos un apvienojās tā sauktajos Zaļajos partizānos un uzsāka partizānu karu pret lieliniekiem, kas arī atviegloja Pagaidu valdības cīņu pret tiem. Tā grūtos apstākļos un ar sabiedroto palīdzību tikka izcīnītas daudzas un smagas kaujas līdz 1920. gada 1. februārī abi pretinieki noslēdza pamieru, bet  ar to viss nebeidzās, lielinieki gausi atstāja Latvijas teritoriju un dažviet sanāca sīkas sadursmes. Miera sarunas ar Krieviju ilga diezgan ilgi. 1920. gada 11. augustā Krievija un Latvija parakstīja galīgu miera līgumu. Pēc tā Krievija atzina Latvijas patstāvību un atteicās no tiesībām uz tautu un zemi uz mūžīgiem laikiem. Pateicoties šīm cīņām tika atbrīvota Latvijas valsts no ienaidnieka un arī nostiprinājās valstiskā apziņa un ticība valstij.
Valsts realizētajai politikai iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumos, kā redzam, ir būtiska loma valstu dimplomātisko attiecību sfērā. LR gan tās pašos iesākumos, gan arī 20.-30.gados raksturīga smalka un pārdomāta diplomātiskā taktika. Citādi tas gan notika LSPR laikā. Kā vēlāk atzinis pats Padomju valdības vadītājs P. Stučka, tā kabinetam “ārzemju politikas patiesībā nebija un nebija pat aparāta šādai politikai”[1]. Latvijas Pagaidu valdības realizētā skaidrā koncepcija būtiski kontrastēja ar Padomju valdības nihilistisko ārpolitiku. Tas zināmā mērā nostiprināja Pagaidu valdības pozīciju diplomātiskajā jomā un vēsturiskajā situācijā.
1940.  gada notikumi cieši saistīti ar PSRS - Vācijas 1939.gada 23.augusta neuzbrukšanas un draudzības līgumu un tā slepenajiem protokoliem, t.s. Molotova  - Ribentropa paktu. Tajos PSRS un Vācija sadala Eiropu t.s. ”interešu sfērās” Latvija, kā zināms, nonāk PSRS “interešu sfērā”. Vēsturiski šie līgumi dod PSRS un Vācijai iespēju realizēt savus ekspansīvos nodomus, nebaidoties no otras puses pretenzijām. Tiesiski šiem līgumiem nav juridisku seku attiecībā pret tajā minētajām valstīm. Arī Latviju tie nesaista, jo ir trešo valstu akti. 1989.gadā Vācija un PSRS atzinusi šos līgumus un slepenos protokolus par spēkā neesošiem kopš parakstīšanas brīža.[2] Arī Latvijas PSR Augstākā Padome 1990.gada 4.maija Deklarācijā par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu atzinusi šīs vienošanās par prettiesiskām.
1939.gada 5.oktobrī PSRS uzspiež Latvijai t.s. Palīdzības paktu saskaņā ar kuru Latvijas teritorijā tiek ievests un izvietots ierobežots kontingents PSRS karaspēka. Šos līgumus iespējams apstrīdēt   pamatojot ar varas draudiem, bet tam nepieciešama speciāla procedūra. Pusei, kurai piedraudēts, jāpaziņo savas pretenzijas otrai pusei K.Ulmaņa valdība šīs tiesības neizmanto.[3] 1990.gadā Baltijas Padome deklarē, ka atzīst visus līdz 1940.gada jūnijam ar PSRS noslēgtos līgumus (Baltijas Padomes 1990.gada 27.jūlija deklarācija), tātad arī 1939.gada Palīdzības paktu.
1940.gada 16.jūnijā PSRS iesniedz Latvijai ultimātu, kurā Latvija apsūdzēta Palīdzības pakta pārkāpšanā un pieprasīts:
1)  Sastādīt valdību, kas nodrošinātu Palīdzības pakta izpildi.
2)  Ielaist neierobežotu kontingentu PSRS karaspēka Latvijas teritorijā.
Pēc šī ultimāta 17.jūnijā seko PSRS karaspēka invāzija.
Šāda PSRS rīcība bija prettiesiska. Tā laika starptautiskā likumdošanā vēl nebija noteikts varas draudu aizliegums[4], bet 1932.gadā Latvijas un PSRS noslēgtajā “Neuzbrukšanas līgumā” abas puses nolemj savstarpēji atturēties no “uzbrukumiem”  ( akt napodjenija) un “varas darbiem” (nasiļstvenije deistvije). Sakarā ar šo līgumu 1932.gadā noslēgta arī “Konvencija par izlīgšanas procedūru”. Tajā puses apņemas “nokārtot izlīgšanas ceļā visāda veida strīdus izlīgšanas komisijā”. Tātad PSRS pretrunā ar šiem dokumentiem. LPSR Augstākās Padomes 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācijā  PSRS ultimāts un tam sekojošo karaspēka invāzija kvalificēti kā starptautiski noziegumi.
Latvijas tā laika valdība Kārļa Ulmaņa vadībā pieņēma šo ultimātu un 17.jūnijā Latvijā ienāk PSRS karaspēks 30000-50000 vīru sastāvā. 20.jūnijā PSRS Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieks Višinskis iesniedz  K.Ulmanim jaunās valdības sastāvu, 21.jūnijā tā notur pirmo sēdi.  Par jaunās t.s. “tautas valdības” galvu kļūst A.Kirhenšteins. Tomēr šķiet, ka K.Ulmanis šo sastāvu nekad nav apstiprinājis 1940.gada 21.jūnija “Valdības Vēstnesī” tas publicēts bez prezidenta paraksta.[5]
14.un 15.jūlijā tika organizētas Saeimas vēlēšanas. 21.jūlijā savā pirmajā sēdē t.s. “Tautas Saeima” vienbalsīgi nolemj lūgt uzņemt Latviju PSRS sastāvā. 5.augustā PSRS AP ar likumu nolemj iekļaut Latviju PSRS sastāvā kā savienoto republiku.
Šos lēmumus nevar uzskatīt par Latvijas tautas gribas izpaudumu. 1940.gada Saeimas vēlēšanu nevar uzskatīt par spēkā esošiem, jo vēlēšanas notika citas valsts okupācijas karaspēka klātbūtnē, tajās ļāva piedalīties tikai vienam no deviņpadsmit iesniegtajiem sarakstiem, vēlēšanu rezultāti tika viltoti. Vēlēšanas un Saeima tika acīmredzami vadīta no Maskavas. No tā izriet, ka visi šīs t.s. “Tautas Saeimas” pieņemtie lēmumi nav spēkā kopš pieņemšanas brīža. Pie km lēmums par pievienošanos PSRS ir krasā pretrunā ar LR Satversmes pirmo pantu.
Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā 40tajos gados uzskatāma par okupāciju ar sekojošu aneksiju. No šī fakta izriet, ka Latvija turpināja pastāvēt kā starptautisko tiesību subjekts, un tās neatkarība tika nevis  nodibināta 1990.gadā, bet atjaunota.[6]
Pēc M.Gorbačva iecelšanas PSKP CK Ģenerālsekretāra amatā 1985.gadā visā Padomju Savienībā aizsākas plašs demokratizācijas process t.s. “perestroika” un “glasnostj”. Tas nozīmēja pārmaiņas visās dzīves jomās. Galvenais šo reformu mērķis bija saimnieciskās dzīves modernizācija, lai paglābtu PSRS no draudošā ekonomiskā sabrukuma. Arī sabiedriskajās attiecībās notika pārmaiņas. Tika izsludināta “glasnostj” (atklātums), paplašinātas cilvēku tiesības, ļāva brīvāk runāt utt.
Šie procesi skāra arī Latviju. Masu mēdiji atklātāk runāja par sabiedrībā sasāpējušām problēmām. Latvijā sāka dibināties dažādas neformālas organizācijas. Kā pirmā 1986.gada 6.julijā nodibinājās grupa “Helsinki-86”. Tā par savu mērķi noteica 1975.gada Helsinku konvencijas izpildes uzraudzīšanu. “Helsinki-86” 1986.gada 6.jūlijā griežas pie M.Gorbačova ar lūgumu palīdzēt realizēt LPSR Konstitūcijas 69.pantu, kurā noteiktas iespējas Latvijai izstāties no PSRS.[7] 1987.gada 14.junijā un 23.augustā šī grupa organizē ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa. “Helsinki-86” ir pirmie, kas runā par 1941.un 1949.gada deportācijām, Molotova - Ribentripa paktu un Latvijas okupāciju.
LKP atbalstīja Tautas Frontes veidošanu, cerot tā ievirzīt notikumus sev vēlamākā gultnē. LKP CK pat bija izstrādājusi plānu šīs organizācijas nodibināšanai, pašai Centrālajai Komitejai praktiski nostājoties tās vadībā. Tomēr LTF nodibinās un tās I kongress sanāk bez LKP līdzdalības. Pastāv viedokļi, ka tomēr kompartijai un VDK ir liela nozīme LTF tapšanā un darbībā. Iespējams, ka tas saistīts ar t.s. postpadomju paranoju, līdzīgi kā PSRS laikā visu slikto piedēvēja CIP.[8]
1989.gads ir notikumiem pārbagāts. Šajā gadā izkristalizējas Latvijas pilnīgas neatkarības ideja un iezīmējas tās sasniegšanas ceļi. Tomēr arī varas orgānu pretestība nebeidzas. 1988.gada 18.jūnijā notiek LKP CK ārkārtas plēnums. Tajā ar asām runām uzstājas B.Pugo un A.Klaucēns. Šis plēnums uzsāk atmodas pretinieku konsolidāciju. Tomēr tas parāda arī šķelšanos pašā kompartijā, atšķirīgu no oficiālā viedokli pauž LKP CK sekretārs A.Gorbunovs. Vēlāk pēc Tautas Frontes nodibināšanas vairāki vadoši LKP darbinieki iesaistās LTF darbā. Jau 1988.gadā  notiek LKP demokratizācija un iezīmējas šķelšanās. Kompartija sāk zaudēt savas vadošās pozīcijas. 1989.gada beigās un 1990.gada sākumā iezīmējas krīze kompartijā. Tā sašķeļas un izveidojas t.s. Neatkarīgā komunistiskā partija. 1990.gada 11.janvārī no LPSR Konstitūcijas tika izslēgts pants, ar kuru komunistiskajai partijai tika noteikta vadošā loma. 24.februāri notiek Latvijas Neatkarīgās komunistiskās partijas konference. 6.aprīlī notiek LKP XXV kongress, kurš skaidri parāda šķelšanos, neatkarīgā spārna pārstāvji pamet sēžu zāli. Šis ir pēdējais LKP kongress.
1990.gada 18.marta vēlēšanās 2/3 mandātu iegūst LTF atbalstītie kandidāti. Līdz ar to LTF Augstākajā Padomē ir kvalificēts balsu vairākums, lai grozītu Latvijas PSR Konstitūciju pēc padomju likumiem. 1990.gada 4.maijā Latvijas PSR Augstākā Padome ar 138 balsīm “par”, vienam atturoties un 57 nebalsojot pieņem deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" Latvijas deklarācija ir garākā un visprecīzāk izstrādātā no Baltijas valstu neatkarības deklarācijām. Deklarāciju ievada gara preambula, kur dots hronoloģisks vēstures faktu izklāsts un to juridiskais novērtējums. Tajā atzīst, ka 1922.g 15.februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme de jure ir spēkā līdz dotajam brīdim. Atzīst, ka 1940.gada 16.jūnija nota un 17.jūnija PSRS militārā agresija ir starptautisks noziegums. Pēc tam izveidotā valdība nebija LR suverēnās valsts izpildorgāns, ka 1940.gada 14;15.jūlija Saeimas vēlēšanas noritēja pēc prettiesiska un antikonstitucionāla vēlēšanu likuma, turklāt vēlēšanu rezultāti tika viltoti. Tātad jaunievēlētā Saeima nepauda Latvijas tautas suverēno gribu. Augstākā Padome konstatēja, ka Latvijas Republika de iure turpina pastāvēt un tās iekļaušanai PSRS sastāvā nav juridisku seku.
Mūsdienu Latvijas Republika balstās uz Latvijas Valsts tiesiskās kontinuitātes principu. Latvijas Republika tika nodibināta 1918.gada 18.novembrī un turpina pastāvēt vēl tagad. PSRS okupācija nav pārtraukusi tās kā starptautisko tiesību subjekta eksistenci. LR proklamēšanas akts 1918.gada 18.novembrī, neraugoties uz Tautas Padomes rīcības neatbilstību visiem demokrātiskas valsts pasludināšanas principiem, Latvijas valsts politiskajā dzīvē nenoliedzami bija ļoti nozīmīgs lēmums, kas pavēra ceļu Latvijai pilnveidoties un attīstīties kā pilntiesīgai demokrātiskās pasaules loceklei, kā arī Latvijas tautai realizēt tās nacionālās pašapziņas modeli un pilnā mērā pierādīt tās lojalitāti savai valstij. Latvijas Republikas likumdošanas reforma sākās uzreiz pēc 4.maija. Vairākās jomās atjauno vecos pirmskara likumus (Civillikums, likums par MK iekārtu u.c.), citās pieņem jaunus tiesību aktus. Darbs pie tiesību reformas vēl nav pabeigts.
Padomju valdības politika un P. Stučkas kabinets pierādīja lieliniecisko ideju popularitāti 20.gadsimta sākumā un ideoloģiskā spēka dzīvotspēju un iedarbīgumu vēlākajā vēstures posmā, kas, ilgi sargāts no realitātes, tomēr pierāda savu utopisko dabu, dodot vietu reālām demokrātiskām vērtībām.  Latvijas valsts iekārtas pamatus nosaka 1922.gada 15.februārī pieņemtā Satversmes Sapulcē Latvijas Republikas Satversme. De iure tā ir nepārtraukti bijusi spēkā Latvijas teritorijā.
Pēc neatkarības atgūšanas veikto grozījumu rezultātā  Satversmei ir astoņas nodaļas: 1.Vispārējie noteikumi, 2.Saeima, 3.Valsts Prezidents, 4.Ministru Kabinets, 5.Likumdošana, 6.Tiesas, 7.Valsts kontrole, 8.Cilvēka pamattiesības. Valsts iekārtas pamatus nosaka Satversmes 1;2;3 un 6.panti, kurus var grozīt tikai tautas nobalsošanā.
Literatūras saraksts:

1.V.Blūzma, O.Celle, T.Jundzis, D.A.Lebers, E.Levits, Ï.Zîle. Latvijas Valsts atjaunošana 1986-1993. Rîga 1998.g.
2. A.Lieven. The Baltic Revolution. London 1994.
3. Latvijas Tautas fronte. 1988-1991. Sastâdîjis J.Dkapars. Rîga 1998.g.
4. Stučka P. Rakstu izlase, 2.sēj. – Rīga, 1978.[1] Stučka, P. Rakstu izlase, 2.sēj. – Rīga, 1978., 461.lpp.
[2] D.A.Lēbers Latvijas valsts bojāeja 1940.gadā./ Latvijas Valsts atjaunošana 1986-1993. Rīga 1998 9.lpp.
[3] D.A.Lēbers Latvijas valsts bojāeja 1940.gadā . / Latvijas Valsts atjaunošana 1986-1993. 9.lpp.
[4] Turpat. 11.lpp.
[5] E.Levits Latvija padomju varā. / Latvijas Valsts atjaunošana 1986-1993. 44.lpp
[6] Turpat. 45.lpp.
[7] Ļ.Zīle Neformālo organizāciju veidošanās un darbība. / Latvijas Valsts atjaunošana 1986-1993. 95.lpp.
[8] Anatol Lieven  The Baltic Revolution. London 1994. 223.lpp.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru