LATVIJAS DARBA LIKUMU KODEKSU PĀRKĀPUMI


VENTSPILS AUGSTSKOLA
EKONOMIKAS UN PĀRVALDĪBAS NODAĻA


Referāts privāttiesībās
LATVIJAS DARBA LIKUMU KODEKSU PĀRKĀPUMIII kursa studentes
Ances Rozes


Ventspils 2000Saturs

Ievads......................................................................................................................................................................... 3
Latvijas Darba likumu kodeksa īss raksturojums............................................................................................. 4
Darba likumu kodeksa pārkāpumi no darba devēju puses............................................................................. 6
Darba likumu pārkāpumi no darbinieku puses.................................................................................................. 6
Nobeigums................................................................................................................................................................. 6
Izmantotā literatūra................................................................................................................................................ 6


Ievads


Mēdz teikt (visbiežāk tie gan ir pretlikumīgas rīcības dalībnieki), ka likumi radīti, lai tos apietu, taču tas nebūt nav to primārais mērķis. Likumi tiek radīti ar mērķi sakārtot un reglamentēt attiecības un uzvedības normas. Tāda tad arī ir Latvijas Darba likumu kodeksa būtība, tomēr kā ikviens likums, arī DLK tiek pārkāpts. Tāpēc nolēmu izpētīt šo jautājumu atbilstīgi Latvijas pašreizējai situācijai.
Par sava darba mērķi izvirzīju iepazīties ar Latvijas Darba likumu kodeksu, tā vispārīgajiem jautājumiem, kā arī darba strīdu izskatīšanas kārtību Latvijā, un, balstoties uz tiesu spriedumiem darba strīdu jautājumos, kā arī uz dažāda veida periodisko Latvijas literatūru, izanalizēt un izdalīt visbiežāk sastopamos pārkāpumus, apskatot tos gan no darba devēju, gan no darba ņēmēju puses.
Nepieciešamās informācijas analīzei izmantot nolēmu Latvijas Darba likumu kodeksu, DLK komentārus, kā arī Liepājas pilsētas tiesas 1999.un 2000.gada laikā izskatītās darba strīdu lietas un to spriedumus, kā arī šī gada laikā saņemtās prasības darba strīdu jautājumu izskatīšanai tiesā.


Latvijas Darba likumu kodeksa īss raksturojums


Latvijā pašreiz ir spēkā 1972.gada Darba likumu kodekss ar neskaitāmiem papildinājumiem un labojumiem Ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 17.marta likumu “Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Darba likumu kodeksā” tika izdarīti ļoti plaši grozījumi DLK, un tie skāra vairāk nekā 200 kodeksa pantu.
Latvijas Darba likumu kodekss sastāv no 18 nodaļām, tai skaitā no vispārīgajiem noteikumiem, beigu noteikumiem un sīkāk  izdalītām  nodaļām, ar attiecīgajiem pantiem konkrētu aprakstu
Sava vieta un loma darba attiecību regulēšanā un darbinieku interešu aizsardzībā un aizstāvībā DLK paliek arodbiedrībām.
Likuma grozījumu ievaddaļā tika noteikts, ka turpmāk Latvijas PSR darba likumu kodeksu normu kopums nosaucams par  Latvijas Darba likumu kodeksu. Tālāk, 1.pantā izdarīti grozījumi terminoloģijā. Darba likumu kodeksā vārdi “strādnieki un kalpotāji” aizstāti ar jēdzienu “darbinieki”. Vārdu kopums “Tautas deputātu padomes” aizstājams ar jēdzienu “pašvaldības”, “kolektīvais līgums” – “darba koplīgums”, “darba disciplīna” – “darba kārtība”, tātad vairāk latviskoti un piemēroti tagadējai situācijai.
Ļoti svarīga norma izteikta DLK 5.panta jaunajā redakcijā, nosakot, ka Latvijas Republikas darba likumdošanas akti attiecas uz visiem darbiniekiem un darba devējiem neatkarīgi no statusa un īpašuma formas, ja darba attiecības dibinās uz darba līguma pamata. Tas nozīmē, ka DLK un citi darba likumi attiecas ne tikai uz valsts vai pašvaldību uzņēmumu darbiniekiem, bet arī uz tiem, kuri strādā uz darba līguma pamata sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībās, pie individuālā darba devēja utt.
Darba attiecības starp darbinieku un darba devēju pamatojas uz individuālu darba līgumu, kuru noslēdz rakstveidā (14.pants). Rakstveidā darba līgums tiek sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darba devēja, otrs – pie darbinieka.
DLK regulē arī  tā saucamo amatu savienošanu, nosakot , ka darbinieks var slēgt līgumu ar vairākiem darba devējiem, ja tas nav pretrunā ar likumu, darba koplīgumu vai arī, ja to neaizliedz darba devējs.
Saskaņā ar 1993.gada 6.aprīlī izdarīto papildinājumu DLK 19.pantā darba līgumu var slēgt ar Latvijas Republikas pilsoni un pastāvīgo iedzīvotāju. Ar ārvalstnieku un bezvalstnieku, kas nav LR pastāvīgais iedzīvotājs, darba līgumu var slēgt, ja viņam ir uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt.[1]
Darba strīdu izskatīšanas kārtība. Saskaņā ar grozījumiem DLK nodaļā būtisko mainās darba strīdu izskatīšanas kārtība. Dara strīdus var izskatīt  divas instances: darba strīdu komisija un pilsētu tiesa. Arodbiedrības komiteja vairs nav darba strīdu izskatīšanas institūcija. Darba strīdus komisiju ievēl uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbinieku vai viņu pilnvaroto sapulcēs no darbinieku un darba devēju pārstāvjiem, darba strīdu komisiju izveido darba vietās, kur strādā ne mazāk kā piecpadsmit pastāvīgi darbinieki. Darba strīdu komisija izskata visus strīdus starp darbinieku un darba devējiem, kā arī piemērojot darba koplīgumā vai darba likumdošanas aktos paredzētajos noteikumos. Komisija izskata strīdus tādā gadījumā, ja darbinieks vai viņa aroda organizācija nav varējusi to noregulēt tiešās sarunās ar darba devēju (Nolikuma 15.pants).
Kodeksa 216.pants nosaka, ka tiesās izskata šādus darba strīdus:
Pēc darbinieka, darba devēja vai arodbiedrības organizācijas pieteikuma savu biedru interesēs, ja viņi nav apmierināti ar darba strīdu komisijas lēmumu;
Pēc prokurora pieteikuma, ja viņš atzīst, ka darba strīdu komisijas lēmums ir pretrunā ar darba likumdošanu.
Uzreiz, tiesās negriežoties izskata šādus darba strīdus:
Par atjaunošanu darbā pēc darbinieku pieteikumiem, kuri atlaisti no darba pēc darba devēja iniciatīvas, kā arī par viņu atlaišanas iemeslu grozīšanu;
Pēc to darbinieku pieteikumiem, kuri strādā darba vietās, kur av strīdu komisijas;
Pēc darba devēja pieteikuma, ja arodbiedrības komiteja atsakās dot piekrišanu darbinieka atlaišanai pēc darba devēja iniciatīvas;
Par atteikšanos pieņemt darbā, ja saskaņā ar likumu šāda atteikšanās ir prettiesiska.
Uzreiz tiesā izskata darba strīdus arī tad, ja darba strīdu komisija atsakās pieņemt pieteikumu vai novilcina tā izskatīšanu.

Darba likumu kodeksa pārkāpumi no darba devēju puses


Darba likumu kodeksa pārkāpumus neformāli varētu iedalīt nozīmīgākos un ne tik nozīmīgos. Pie pirmajiem varētu pieskaitīt tādus pārkāpumus, kuri izraisa lielāka mēroga strīdus, kas tiek izskatīti darba strīdu komisijās, vai arī to izskatīšana tiek nodota tiesā. Pie mazāk nozīmīgiem, lai gan tas nenozīmē, ka tie ir būtiski un svarīgi pārkāpumi, varētu pieminēt tādus, kuri paliek uzņēmumu vai iestāžu iekšienē. Tie var būt pamanīti, bet vai nu likumu nezināšanas dēļ, vai vienkārši neuzskatot par vajadzīgu šo  pārkāpumu likvidēšanā, kā arī nepamanīti (pārkāpums eksistē, bet darbinieki to neuztver par pārkāpumu, arī tas bieži vien notiek likumu nezināšanas dēļ).
Bieži ir arī tā, ka pārkāpumi tiek fiksēti un sniegtas pretenzijas to atrisināšanai tieši valsts un pašvaldības organizācijās, bet privātajos uzņēmumos darbinieki, lai arī redz un fiksē pārkāpumus, tie tiek noklusēti. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka privāto uzņēmumu darbinieki baidās pazaudēt savu darba vietu un nonākt nepatikšanās (konflikta situācijās ar uzņēmuma vadību).
Tālāk par pārkāpumiem, kas nav tik lielas nozīmes. Te varētu pieklasificēt pārkāpumus saistībā ar darba laiku. Ne vienmēr visur korekti tiek ievērots darba laika un stundu pieļaujamais grafiks, tā ir arī problēma ar virsstundu skaita un apjoma ievērošanu. It īpaši tas vērojams privātajos uzņēmumos, kur uz vadītāja lūguma pastrādāt vēl mazliet, parasti tiek atbildēts apstiprinoši, arī tad, ja šīs virsstundas jau krietni pārsniedz normas. Kā jau augstāk minēju, tas varētu būt iemesls bailēm no atlaišanas vai pazemināšanas amatā, kā arī nezināšana par to, cik stundas likumdošana atļauj strādāt virsstundās.
Pārkāpumi atpūtas laika neievērošanā arī parasti paliek neatklāti un pret tiem netiek celtas pretenzijas. Te pieskaitāmi dažādi pusdienas un atpūtu laiki, arī atvaļinājumu noteikšana, arī tā ir lielāka problēma privātuzņēmumos strādājošajiem darbiniekiem, jo tajos ne vienmēr ir iespējams darbiniekam tikt atvaļinājumā, kad viņš to vēlas, kā arī tiek ierobežots atvaļinājumu ilgums (nepieciešamība pēc strādniekiem uzņēmumā, neviens nevēlas pieņemt citus darbiniekus vietā, bet gan vēlas ātrāk atpakaļ darbā jau strādājošos). Ir bijuši gadījumi, ka strādājošie gadiem ilgi nav bijuši atvaļinājumā, bet īpaši par to neprotestē un tikai strādā.
DLK 60.1pants nosaka, ka “darbiniekiem, kas aukstā gadalaikā strādā ārā vai neapkurinātās telpās, krāvējiem, kas veic iekraušanas vai izkraušanas darbus, kā arī citu kategoriju darbiniekiem likumdošanas aktos paredzētajos gadījumos piešķir speciālus pārtraukumus, lai viņi varētu sasildīties un atpūsties, un šie pārtraukumi ieskaitāmi darba laikā. Darba devējiem ir pienākums iekārtot telpas, kur darbinieki varētu sasildīties un atpūsties”. Šis noteikums netika un netiek ievērots vēl tagad iestādēs, kur joprojām pa ziemām netiek apsildītas telpas, darbinieki tāpat kā normālos apstākļos strādā pilnu darbalaiku un pat nenojauš, ka viņiem pienākas atpūtas brīdis labsajūtas uzlabošanai. Tāpat ne visur ārā strādājošajiem strādniekiem tiek nodrošinātas pienācīgas sasildīšanās un atpūtas telpas, bieži vien darba devēji izlīdzas ar  ugunskuru tādām vajadzībām. Domāju, ka arī par šādām savām darba  tiesībām lielākā daļa darbinieku pa nenojauš.
Tāpat netiek ievērots arī DLK 93.pants “Samaksa par virsstundu darbu”. Bieži par virsstundām netiek samaksāts vispār, kā arī šī samaksas summa tiek izmaksāta tikai daļējā vai nepilnā apmērā, arī šis pārkāpums novērojams privātajos uzņēmumos, kur arī galvenokārt tiek strādātas virsstundas, un ne visai bieži tiek panākta šī pārkāpuma atrisināšana un novēršana.
Arī  normālu darba apstākļu nodrošināšana darba normu izpildei (DLK 107.pants) ne vienmēr tiek izpildīti atbilstoši prasībām un normām. Ļoti daudzos gadījumos strādnieki nezina pieņemtos standartus un normas, tāpēc uzskata, ka viss ir kārtībā, bet darba devējs, savukārt, par darba apstākļu drošību sāk uztraukties tikai pēc tam , kad notikusi kārtējā nelaime.
Tālāk par pārkāpumiem, kas ir nopietnāki un lielākas nozīmes un to strīdu šķiršana tiek veikta tiesās. Kā jau minēju darba strīdu jautājumu izskatīšana tiesās tiek veikta saskaņā ar Latvijas DLK 216.pantu.
1999.un 2000.gada laikā izskatītās lietas darba strīdu jautājumos var iedalīt divās grupās, tās ir lietas par atjaunošanu darbā un par darba samaksas piedziņu par piespiedu darba kavējumu, savukārt otrajā grupā lietas par darba algas piedziņu. Arī prasības pieteikumi klasificējami šajās grupās. Visu šo lietu pamatu prasības ir vienādas, tomēr katrā gadījumā ir atsevišķi specifiski gadījumi, kas nosaka papildus prasības un rezultāts spriedumos.
Atlaišana no darba tiek pamatota ar Latvijas DLK 33.pantu, uz kura pamata tad arī tiek apstrīdēta atlaišanas pamatotība un patiesība, kā, piemēram, civillietā L.Fiļinovas prasībā pret SIA “Kuģu remonta rūpnīcu Tosmare” par atjaunošanu darbā, Fiļinova tika atlaista pamatojoties uz DLK 33.p.1.2.punktu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu, bet kā izrādījās tiesas gaitā štatu darbinieku skaits nav samazināts, bet prasītājas vietā pieņemta cita persona, kas norāda uz to, ka šis likuma pants pārkāpts nepamatoti, kā arī citos gadījumos. Visos gadījumos tiesa atzina lēma par labu prasītājiem, tātad atzina darba devēja pārkāpumus nepamatoti un nepatiesi atlaižot no darba.
 Savukārt lietā  par B.Gudriķes prasību pret Centrālo slimnīcu par nelikumīgu atbrīvošanu no darba Sociālās aprūpes nodaļā tika pārkāps DLK 24.pants (Pārbaudes rezultāti pieņemot darbā). B.Gudriķe tajā sāka strādāt par medicīnas māsu. Līgumu noslēdza uz gadu ar pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem. Taču pēc šī pārbaudes laika viņu atbrīvoja pēc Latvijas Darba likumdošanas kodeksa 24.panta kā pārbaudi neizturējušu, bet viņa šādu rīcību uzskatīja par apmelojumu. Tiesa beidzās ar izlīgumu B.Gudriķe uzskatīja, ka šāda rīcība ir nelikumīga, jo viņas atbrīvošana neesot motivēta, neesot norādīti apstākļi, kuru dēļ darba devējs uzskata, ka viņa neatbilst uzticētajam darbam. Pārbaudes laikā viņai ne reizes neesot izteiktas pretenzijas par darba izpildi, un viņa to esot veikusi apzinīgi un kārtīgi. Tāpēc viņa lūdza tiesu atjaunot darbā, kā arī izmaksāt vidējo darba algu par piespiedu darba kavējumu. Šī prāva beidzās vienkārši ,tajā Liepājas pilsētas Centrālās slimnīcas Personāla un algu aprēķinu nodaļas vadītāja Inta Rebuka bez pretenzijām atzina, ka B.Gudriķes atbrīvošana no darba tiešām nav notikusi juridiski pareizi, tāpēc piekrita izmaksāt pieprasīto kompensāciju. Savukārt B.Gudriķe uz izlīguma pamata tālāko tiesas procesu atsauca. B.Gudriķe saņēma kompensāciju un tika izmainīts ieraksts darba grāmatiņā, anulējot ierakstu, ka atbrīvošana notikusi pārbaudes neizturēšanas dēļ. Atkal prasītājai bija taisnība.
Gadījumā, kad SIA “Kuģu remonta rūpnīca Tosmare” no darba nepamatoti atlaida L.Fiļinova tika pārkāpts ne tikai Latvijas DLK 33.pants, bet arī 36.pants (Aizliegums lauzt darba līgumu pēc darba devēja iniciatīvas bez aroda organizācijas piekrišanas). Prasītāja tiesā norādīja, ka darba devējs rīkojumu par atlaišanu no darba izdevis, nesaņemot aroda organizācijas institūcijas piekrišanu, neskatoties uz to, ka prasītāja ir arodbiedrības biedre. Tiesa, apskatot norādīto rīkojumu, konstatēja, ka atbildētājs pārkāpis atlaišanas kārtību, tas ir Latvijas DLK 36.panta noteikumus, nesaņemot piekrišanu prasītājas atlaišanai no darba.
S.Jansones prasība tiesā par atjaunošanu darbā pamatota ar Latvijas DLK 178.panta (Garantijas grūtniecēm un sievietēm, kurām ir mazgadīgs bērns) pārkāpumu. Jūras spēku atbalsta bāze brīdinājusi prasītāju par atlaišanu no darba un atlaidusi sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu, bet darba devējs nav ņēmis vērā to, ka prasītājai ir divus gadus vecs bērns. Tā kā  DLK 178.panta 2.daļā noteikts, ka nav atļauts pēc darba devēja iniciatīvas atlaist sievietes, kurām ir bērns līdz triju gadu vecumam, S.Jansone iesniedza prasību tiesā par atjaunošanu darbā.
Visās prasībās par atjaunošanu darbā tiesa lēmusi par labu prasītājam. Balstoties uz DLK 219.pantu, noteikts, ka prasītāji jāpieņem atpakaļ darbā, kā arī uz DLK 222.pantu, ka lēmums jāizpilda nekavējoties. Tātad darbinieki spējuši panākt, to, ka atzīta netaisnīgā rīcība pret viņiem un ka lemts par labu viņiem – visi atguvuši savas darba vietas, lai gan nevar zināt, kādi darba apstākļi tos sagaidīs, atgriežoties darbā. Citi pat nolemj, ka darbā labāk neatgriezīsies, kā, piemēram, B.Gudriķe, kas panāca to, ka atzina viņas prasību, bet nolēma vecajā darba vietā neatgriezties, jo, kā pati izteicās, saspīlēta darba atmosfēra valdīja jau līdz atlaišanai, kas arī bijis par iemeslu atlaišanai no darba. Galvenais, ka tika atzīta taisnība par nelikumīgajām atlaišanām.
Otra daļa no izskatītajām lietām darba strīda jautājumos bija par darba algas piedziņu, jo Latvijas DLK 101.pants nosaka, ka darba alga jāizmaksā ne retāk kā katru pusmēnesi, bet 102.pants, ka, ja darbinieku atlaiž no darba, visas summas, kas viņam pienākas no darba devēja jāizmaksā atlaišanas dienā. Vairākas prasības bija pret bijušo SIA “Tirdzniecības namu “Kurzeme”” par darba algu un atlaišanas kompensāciju piedziņu, kā arī pret SIA “Liepājmš” par darba algas piedziņu. Likvidētā uzņēmuma “Kurzeme” darbinieces tikušas no darba atlaistas pēc Latvijas DLK 33.panta 1.2.punkta, taču netika izmaksātas visas summas, kas pienākas atlaišanas dienā. Šīs summas ir dažādas katrai darbiniecei, bet to skaitā ietilpa iepriekšējo mēnešu neizmaksātās algas un atlaišanas pabalsti. Visās lietās pret tirdzniecības namu “Kurzeme” tiesa lēma par labu prasītājām, kā arī noteica nekavējoši lēmuma izpildi.
Lietās pret SIA “Liepājmaš” bija iesniegtas prasības par neizmaksātās algas piedziņu. Tā kā DLK 101.pants nosaka, ka darba alga jāizmaksā ne retāk kā katru pusmēnesi, bet visi prasītāji algu nebija saņēmuši kopš 1996.gada oktobra (lietas  tika izskatītas 1999.gadā). Arī šajos gadījumos tiesa ar nekavējošu spriedumu izpildi nolēma piedzīt par labu prasītājiem viņu neizmaksātās algas un aprēķinātos procentus no SIA “Liepājmaš” mantas un naudas līdzekļiem.
No visām šīm lietām par darba algas un pabalstu piedziņas, redzams, ka prasības iesniegtas pret likvidētiem uzņēmumiem un pret tādiem, kam līdz šim ir grūta ekonomiskā situācija un kas nav spējīgi izmaksāt darba algas. Tā kā visas prasības  bijušas pamatotas, panākts arī  spriedums, ka samaksa jāsaņem. Lai gan praksē ir ļoti daudzi gadījumi, kad netiek izmaksātas algas un atlaišanas kompensācijas, šie bija no tiem retajiem, kad cietēji ir iesnieguši prasības tiesā par savu tiesību ievērošanu. Tāpēc nekad nedrīkst noniecināt tā saucamo papīra spēku ­ dokumenti ir ļoti svarīga lieta un vēl, ja tie ir pamatoti un taisnīgi, noteikti jāuzdrošinās griezties pēc savas taisnības un panākt to.
“Un vēl kas ­ kā j atzina tiesnesis Jaunģelže, prasību par atjaunošanu darbā nav daudz. Neticu, ka tādēļ, ka šādas lietas nenotiek. Drīzāk gan tāpēc, ka cilvēki nav pārliecināti, vai spēs pierādīt savu taisnību. Bet acīmredzot, ja cilvēks ir pārliecināts par savu taisnību, tad ir vērts to darīt.”[2] Tas nozīmē, ka cilvēki, vai nu neuzdrošinās vērsties tiesā pret darba devējiem, vai arī nezina savas tiesības, tāpēc arī paliek zaudētājos neko savā labā neieguvuši.

 Darba likumu pārkāpumi no darbinieku pusesMan pieejamajos Liepājas tiesas spriedumos un materiālos neatradu nevienu prasību vai lietu darba strīda jautājumos, kas būtu vērsta pret darbiniekiem. Manuprāt, darbinieku pārkāpumus darba vietās soda pats darba devējs ar brīdinājumu, sodu vai atlaišanu no darba un negriežas tiesā, lai šos jautājumus atrisinātu.
Darbinieku pārkāpumi mēdz būt sīki un visdažādākie, par kuriem bieži vien tā arī neuzzina darba devēja un neviens par to netiek sodīts. Tie varētu būt darba  kavējumi, darba laika neievērošana, lielākoties tas uzskaitīts DLK 132.pantā (Darbinieku pienākumi). Pārkāpēji tad arī tiek sodīti ar disciplināru sodu, sliktākajā gadījumā par darba noteikumu neievērošanu darbinieki tiek atlaisti no darba. Šeit varēti būt ētikas jautājums par to, kas tiek gaidīts no darbinieka un ko darbinieks sniedz pretī darba devējam, bet tas atkarīgs no katra konkrēta gadījuma un apstākļiem.
Vēl darbinieki mēdz pārkāpt DLK 129. un 130. pantus (Darbinieku materiālā atbildība un Kārtība kādā atlīdzināms nodarītais materiālais zaudējums), jo ne vienmēr par izdarītajiem materiālajiem zaudējumiem darbinieki ziņo darba devējam un sedz ar to saistītos zaudējumus, bet bieži vien šis pārkāpums tiek noslēpts un neviens par to neuzzina.
Katrā darba vietā vai jomā ir savi noteikumi un pieņēmumi, un arī pārkāpumi ir stipri specifiski un atšķirīgi, bet tas vairāk vai mazāk ir darba noteikumu pārkāpums tikai attiecināts un konkrētu sfēru.
Jāsecina, ka darba ņēmēji Latvijas Darba likumu kodeksā, ir labākā situācijā, jo viņiem galvenokārt norādītas tiesības, bet attiecībā pret darba devēju ir stipri mazāk pienākumi nekā tiesības.

Nobeigums


Nobeigumā jāsecina, ka:
·         Latvijas Darba likumu kodekss, kas pašreiz regulē attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem, samērā labi nodrošina darba ņēmēju tiesības, tas ir nosaka darba devēju pienākumus, bet darbinieku pienākumi nav tik lielā mērā atspoguļoti likumā. Bet tāpēc jau katra uzņēmumā vai iestādē ir iespējams noteikt iekšējās darba kārtības noteikumus, par kuru neievērošanu var sodīt ikvienu darbinieku.
·         Balstoties uz informāciju no pieejamajiem materiāliem, izriet, ka Darba likumu kodeksa pārkāpumi vairāk tiek izdarīti no darba devēju puses, bet darba ņēmēju pārkāpumi visbiežāk nav tik  nopietni un lieli un tā arī paliek lielākajai sabiedrības daļai nezināmi.
·         Lai uzsāktu strīdu pret DLK kodeksu pārkāpēju, noteikti jāzina esošā likumdošana, tas ir savas ar likumu noteiktās  tiesības, un ar pamatojuma dokumentiem iespējams šī jautājuma risināšanai vērsties Darba strīdu komisijā vai tiesā.
·         Latvijā ļoti daudzos uzņēmumos neeksistē Darba strīdu komisija, jo strīdus jautājumi tiek risināti Latvijas tiesās.
·         Privātajos uzņēmumos izdarītie pārkāpumi no darba devēju puses ir vai nu sīkāki ,vai arī vienkārši netiek atklāti, bet pret lielajiem uzņēmumiem tiek celtas daudz vairāk prasības par DLK pārkāpumiem un zaudējumu piedziņu saistībā ar tiem.
·         Visos spriedumos darba strīdus gadījumos, kas bija pieejami un ko analizēju savā darbā, tiesa  lēmusi par labu prasītājiem, tas nozīmē, ka darba devēju pārkāpumi tiešām bijuši prettiesiski un nepamatoti.
·         Darba attiecībās Latvijā nav pilnībā sakārtotas, kā arī daudzos pārkāpumus sekmē Latvijas situācija.

Izmantotā literatūra


1.      Latvijas Darba likumu kodekss
2.      A.Katlaps “Latvijas Darba likumu kodeksa komentāri”, “Poligrāfs”, Rīga, 1995
3.      Liepājas pilsētas tiesas spriedumi darba strīdu jautājumos
4.      “Kurzemes Vārds”, 1999.gada 23.oktobris, K.Pastore “Rūgtums palika”
[1] A.Katlaps  Latvijas DLK komentāri , “Poligrāfs”, Rīga, 1995, 62.lpp
[2] K.Pastore “Rūgtums palika”, Kurzemes vārds, 1999.gada 23.oktobris

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru