LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS 90. GADOS.


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE
KURSA DARBS

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU SKAITA IZMAIŅAS 90. GADOS.
EDGARS VĪKSNA
stud.apl.Nr. VdiZ 980042

Zinātniskā vadītāja
Z.KRIŠJĀNERĪGA
1999
SATURS


Ievads
3.lpp.
Mērķis
3.lpp.
Uzdevumi

Dzimstības svārstības Latvijā
4.lpp.
Mirstības svārstības Latvijā
10.lpp.
Iedzīvotāju migrācija Latvijā
13.lpp.
Ierobežojumi
16.lpp.
Atsauces
17.lpp.
1. Pielikums
Dzimušo un mirušo skaits 90. gados

18.lpp.
2. Pielikums
Iedzīvotāju starpvalstu migrācija

19.lpp.IEVADSLatvijā 90. gadu beigās, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem, dzimst 7 - 8 bērni un nomirst 14 cilvēki. Tās ir gandrīz apgrieztas proporcijas. Normāli būtu, ja gadā piedzimtu vismaz 15 - 16 bērnu un nomirtu līdz 10 cilvēkiem uz katriem 1000 iedzīotājiem. Apmēram tādas šīs proporcijas bija 80. gadu beigās. Tās, ja arī nenodrošināja paaudžu paplašinātu ataudzi, tad vismaz  saglabāšanu gan.
Dzimstība un mirstība nav vienīgie cēloņi, kuru dēļ varētu mainīties iedzīvotāju skaits, tas ir atkarīgs arī no migrācijas - iedzīvotāju ieceļošanas un izceļošanas attiecīgajā teritorijā.
Tātad cēloņi, kāpēc varētu mainīties iedzīvotāju skaits ir: dzimstība, mirstība un migrācija. Visi šie cēloņi ir atkarīgi no visiem valstī notiekošajiem procesiem, kā ekonomiskiem, tā arī sociāliem.MĒRĶIS

Izpētīt, kādas bija iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 90. gados un izzināt šo izmaiņu cēloņus.

UZDEVUMI
DZIMSTĪBAS SVĀRSTĪBAS LATVIJĀ

Dzimstību raksturo dzimšanas skaita intensitāte - cik ir jaunpiedzimušo kādā laika vienībā. Ja var sagaidīt, ka tādi demogrāfiskie procesi kā stāšanās laulībā, šķiršanās, mirstība, uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, sakārtosies, tad ar dzimstību tas ir citādi.
Dzimstības līmenis ir nokrities pārāk zemu, lai tas varētu paaugstināties “pats par sevi”. Dzimstības paaugstināšanai, bērnu skaita palielināšanai ģimenēs tagadējā situācijā nav attiecīgās motivācijas.
Nav jau tā, ka ģimenes varētu iztikt pilmīgi bez bērniem. Bez bērniem, tikai divi laulātie vien - tā vēl nav ģimene, tie ir tikai laulāts pāris. Ģimene sākas ar bērniem. Taču mūsdienās cilvēki šajā ziņā ir pārāk pieticīgi. Pietiek, ja ģimenē ir viens vai divi bērni. Ģimenei ar to tad arī pietiek, bet tautas saglabāšanai nākotnē tas ir par maz. Kamēr nebūs radīti nosacījumi, lai katrai normālai ģimenei būtu (vidēji) 2 - 3 bērni, tautas ataudze nākotnē būs apdraudēta.
Dzimstības paaugstināšanos ar pietiekamu bērnu skaitu ģimenē nevar panākt, kamēr ģimenēm un sabiedrībai kopumā nebūs tam vajadzīgās motivācijas.
Kas būtu jāsaprot ar dzimstības motivāciju? Mūsdienās attīstītajās valstīs bērni vairs nenāk pasaulē, “cik Dievs devis”, kā tas bija mūsu senčiem un ir joprojām jaunattīstības zemēs. Tagadējie cilvēki prot bērnu skaitu un to nākšanu pasaulē regulēt ar medicīnas un citādiem līdzekļiem (paņēmieniem). Bērnu dzimst tik, cik tos vēlas, var atļauties vecāki, sievietes vispār. Ja tā, tad katra bērna piedzimšanai un tā izaudzināšanai jārada noeikti nosacījumi, apstākļi.
Apstākļi (nauda) bērnu dzimstības nodrošināšanai ir vajadzīgi. Bez tam tie ir vajadzīgi pietiekamā apjomā. Taču tā vēl ir parmaz. Nauda, māja (mājvieta) ģimenei var būt, bet ar bērniem tā ir, kā ir. To jau pierāda pietiekami pārtikušās Rietumu valstis. Tajās pirmajās pasaulē (Francija, Vācija) dzimstības līmenis kritās, kaut arī dzīves līmenis nebija no sliktākajiem. Arī mūdienās tieši labāk situētajās Rietumeiropas valstīs ir zemākais dzimtības līmenis pasaulē. Latvijā gan dzīves pastākļi nevar tikt pielīdzināti šīm valstīm, taču ar dzimstības zemo līmeni mēs tās pārspējam. Kur vaina zemajam dzimstības līmenim rietumvalstīs, arī Latvijā (Igaunijā, citur Eiropā)?
Dzimstības līmeņa paaugstināšanai bez pietiekamiem materiāliem un sociāliem apstākļiem nepieciešama arī morālā, garīgā motivācija, kāpēc vajadzīgi bērni pietiekamā skaitā.
Līdzšinējā pieredze rāda, ka lielākoties katrai tautai un valstij pienāk brīdis, kad tā saprot, ka tā tālāk iet vairs nevar. Tāds brīdis ir pienācis latviešiem kā tautai, Latvijai kā valstij. Materiālo labklājību Eiropas līmenī mums sola  nākamā gadsimta sākumā. Gaidot to, var izrādīties par vēlu kaut ko labot tautas dzīvā spēka saglabāšanai.
Ne vienmēr materiālie apstākļi ir galvenais dzimstības motivācijas pamatā. Statistika liecina (un dzīve rāda), ka cilvēki labāk dzīvo pilsētās, sevišķi Rīgā. Taču tieši pilsētās, īpaši Rīgā, ir zemākais dzimstības līmenis. Rīgā 1996. gadā uz 1000 iedzīvotājiem piedzima 6,4 bērni, pilsētās vidēji 7,0 bērni, bet laukos - 10 bērni. Tātad laukos piedzima (uz 1000 iedzīvotājiem) par 36 procentiem vairāk nekā Rīgā un par 30 procentiem vairāk bērnu nekā pilsētās vidēji. Bez materiālā nodrošinājuma lauku apstākļos ir vēl cita motivācija, kāpēc bērnu nepieciešams vairāk, nekā to var atļauties pilsētās. Arī summārais dzimstības koeficients (vidējais bērnu skaits sievietes mūžā) rāda, ka1996. gadā Latvijas laukos tas bija 1,6, pilsētās vidēji - 1, Rīgā - 0,9 bērni. Arī laukos katra sieviete aiz sevis atstās mazāk bērnu, nekā tas būtu nepieciešams (2,1 bērns), nerunājot nemaz par pilsētām, konkrēti Rīgu, kur katra sieviete (vidēji) aiz sevis neatstās pat pusi no nepieciešamā.
Ir mazāk turīgas valstis un teritorijas (lauki), kur materiālās nodrošinātības līmenis ir zemāks, bet bērnu dzimst vairāk. Ar ko tas izskaidrojams? Viselementārāk būtu teikt, ka trūcīgākie neatbild par savas rīcības sekām, daudz par to nedomā. Īstenībā ir tieši otrādi - jo mazāk cilvēks nodrošināts materiāli, jo vairāk tam jādomā par rītdienu.
Latvijā 90. gados bērni dzimst divas reizes  mazāk nekā tas būtu vēlams normālai paaudžu ataudzei. Sevišķi izteikta zema dzimstība ir Latvijas pilsētās, it īpaši Rīgā, kur piedzimst tikai nepilna puse no vēlamā bērnu skaita. Lai gan lauku teritorijās dzimstības līmenis ir augstāks nekā pilsētās, arī tur bērnu dzimst par maz, lai nosegtu to iztrūkumu, kas veidojas pilsētās, sevišķi lielajās.
Tā kā pārmaiņas dzimstības līmenī radās 90. gados, tad jānoskaidro, kāpēc tās radušās: vai nu dzimstības intensitātes samazināšanās rezultātā, vai arī varbūt samazinājies tas sieviešu kontingents, no kura dzimstība ir atkarīga. Noskaidrosim, kādas pārmaiņas notikušas auglīgā vecuma kontingentos.
No visiem Latvijas iedzīvotājiem 1989. gadā - 2 666 567 cilvēkiem sievietes 15 - 49 gadu vecumā bija 653 824  jeb 24%. 1996. gadā iedzīvotāju skaits bija 2 490 765 cilvēki, no kuriem attiecīgā vecuma sievietes bija 608 113 jeb 24,4%. Tātad šajā periodā auglīgā vecuma sieviešu kontingents saglabājās 1989. gada līmenī. 1998. gadā iedzīvotāju skaits bija 2 458 403 cilvēki, no kuriem 15 - 49 gadus vecas sievietes bija 606 292 jeb 24,7%. Tas nozīmē, ka 1998. gadā auglīgo vecuma sieviešu kontingents arī nav īpaši mainijies.
Bet kā no visām sievietēm saglabājās  15 - 49 gadu vecuma sieviešu kontingents? To uzskatāmi var redzēt 1.grafikā. 1989. gadā sieviešu skaits bija 1 427 761. Tas nozīmē, ka 15 - 49 vecumā bija 45,2%. 1996. gadā sieviešu skaits samazinājās līdz 1 337 439 sievietēm, no kurām auglīgais vecums bija 45,5%. 1998. gadā sieviešu skaits bija 1 319 909, no kurām augīgais vecums bija 45,9% sieviešu. Tātad arī starp visām sievietēm 15 - 49 gadīgās savā īpatsvarā nav samazinājušās.
Vēl jānoskaidro pašu auglīgāko vecumu kontingenta pārmaiņas no visām15 - 49 gadus vecām sievietēm (1.grafiks). No 15 - 49 gadus vecām sievietēm 1989. gadā 90 015 sievietēm bija 20 - 24 gadi, t.i. pašā auglīgākajā vecumā. Tas šajā gadā veidoja 13,8% no visām 15 - 49 gadu vecumā. 1996. gadā 20 - 24 gadu vecumā bija 82 537 sieviešu jeb 13,6% no visām 15 - 49 gadu vecumā. 1998. gadā šajā vecuma grupā bija 80 588 sieviešu jeb 13,2% no visām auglīgā vecuma sievietēm. Tātad arī šis “ražīgākais” kontingents bija palicis bez ievērojamām pārmaiņām.
Visbeidzot ņemsim kopā abas intensīvākās dzimstības vecuma grupas - 20 - 24 un 25 - 29 gadu vecuma grupas (1.grafiks). 1989. gadā tās veidoja 194 462 cilvēkus jeb 29,1%, bet  1996. gadā 168 111 sievietes jeb 27,6%. Tātad tikai nedaudz mazāk nekā 1989. gadā. 1998. gadā šī vecuma grupas pārstāves bija 166 530 jeb 24,7%. Acīmredzot 20 - 29 gadu veco sieviešu kontingents turpina samazināties.

                                               1.grafiks


Ja kopējais dzimušo skaits Latvijā pēdējos gados samazinās, tad laulībā nesastāvošām sievietēm tas pat pieaug (1.tab.). Vēl vairāk nekā skaits palielinājies ārlaulībā dzimušo īpatsvars. Tas 90. gados kā kopumā, tā pilsētās un laukos savā īpatsvarā ir dubultojies. Pēdējos gados laulībā nesastāvošās sievietes  visā dzemdētēju skaitā veido ap trešdaļu. Bērnu dzimstība kopumā krītas, bet  ārlaulībā dzimstības īpatsvars srauji kāpj. Tas liecina par pārmaiņām morāles normās. Tas arī nozīmē, ka vīriešu un sieviešu uzņēmība (saistīties laulībā) pazeminājusies, kamēr sieviešu uzņēmība (radīt bērnus bez stāšanās laulībā) pieaugusi. Laiki mainās, cilvēki mainās, bet ģimenes prestižs krītas.
Dati rāda, ka sievietes vidējais vecums vidējā bērna dzimšanas laikā ir gandrīz vienāds - 25 gadi. Tomēr vidējais vecums sistemātiski, kaut nedauz, aug. Tas nozīmē, ka sievietēm bērni sāk dzimt nedaudz vēlāk 90. gadu sākumā. Dzemdētājas sāk kļūt vecākas. Līdz ar to, jo lielāks ir sieviešu vidējais vecums, jo mazāka iespēja viņām savā mūžā dzemdēt pietiekami daudz bērnu, lai valstī būtu vismaz atražots iedzīvotāju skaits attiecībā pret mirušo skaitu. Vidējo bērnu skaitu, kuri varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, lai dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos,  gada līmenī raksturo ar summāro dzimstības koeficientu. Dzimstības koeficients 90. gadu sākumā salīdzinot ar 90. gadu beigām ir krities gandrīz uz pusi (2.grafiks).

2.grafiks                                                1.tab.
Dzimuši laulībā nesastāvošām sievietēm
Gads
Latvija
Pilsētas
Lauki

skaits
%
skaits
%
skaits
%
1990
6401
16,9
3724
15,2
2677
19,9
1991
6368
18,4
3725
16,6
2643
21,5
1992
6182
19,6
3400
17,5
2782
22,8
1993
6151
23,0
3397
21,5
2754
25,2
1994
6409
26,4
3741
25,4
2668
28,1
1995
6452
29,9
3719
27,9
2733
33,0
1996
6540
33,1
3754
31,1
2786
36,2

Kopumā dzimušo skaits gan no laulībā esošām, gan neesošām sievietēm tāpat ar katru gadu aizvien krītas. Dzimstības līmenis samazinās kā laukos, tā arī pilsētās. Tas, par cik ik gadu 90. gados kritās dzimušo skaits, ir redzams 1.pielikuma grafiskajā attēlā.

MIRSTĪBAS SVĀRSTĪBAS LATVIJĀ

Mirstību raksturo ar mirstības intensitāti kopumā. Kopš 1991. gada Latvijā mirstība ir pārsniegusi dzimstību.  Ar katru gadu tā palielinājās aizvien staujāk. Tikai ar 1995. gadu ir novērojama mirstības neliela samazināšanās. Tas, kā mirstība ir palielinājusies 90. gados, ir redzams 1.pielikuma grafiskajā attēlā. Mirstība uz 1000 iedzīvotājiem gadā ir 10. Tas ir mazāk par dzimstības itensitāti. Lai valstī būtu vismaz atražošana, tad dzimstības un mirstības intensitātei ir jābūt vienādā līmenī.
Nāves iemesli var būt visdažādākie. Latvijā mirstība notiek visbiežāk dabīgā ceļā, tā kā iedzīvotāju vidējais vecums arvien palielinās. Samazinoties mirstībai 90. gadu beigās, samazinās arī to mirstību saits, kas nenotiek dabīgā ceļā. Mirstība no slepkavībām un pašnāvībām (2.grafiks)  vislielākā bija 1993. gadā, respektīvi 640 mirušo. Pēc tam mirušo skaits pakāpeniski samazinājās. Atšķirīgi rādītāji ir aplūkojot situāciju pilsētās un laukos atsevišķi. Tas izskaidrojams ar to, ka pilsētās apdzīvojums ir daudz blīvāks nekā laukos, un iedzīvotājiem ir daudz lielāka iespēja būt nepārtauktā mijiedarbībā ar lielākām ļaužu masām. Pilsētas dzīvē cilvēki bieži var nonāk bezizejas un stresa situācijās, notiek nepārtaukta kustība un dzīvība, kurai ir jātiek līdz, ja grib sev nodrošināt labus dzīves atpstākļus. To pastiprina arī tas, ka pilsētā nav pietiekami veslīgi apstākļi: netīrs gaiss, slikts dzeramais ūdens u.c. Tāpat pilsētās ir sliktāka kriminālā sitācija nekā laukos. Pilsētās koncentrējas visi lielie uzņēmumi un citi nozīmīgi objekti, kas varētu iekārdināt cilvēkus uz kriminālām darbībām.

2.grafiks

Mūsu lielākā nelaime, kuru novērst nevar pat  labākā medicīna, ir pārāk izplatītā alkohola lietošana. Galvenokārt alkohola pārmērīgas lietošanas dēļ vīriešu mirstība 25 - 45 gadu vecumā ir 4 - 5 reizes augstāka nekā šī vecuma sievietēm. Viņi iegūst dažādas slimības, kas noved pāragrā nāvē, cieš no traumām, sevišķi transportā, noslīkst peldoties un cieš nelaimes gadījumos. Pārmērīga alkohola lietošana var būt arī par iemeslu lielajam laulību šķiršanas līmenim. Līdz ar to ir mazāka iespēja, ka dzims tik bērnu, cik tas būtu nepieciešams.
Zināmā mērā Latvijas demogrāfisko krīzi var izskaidrot ar cittautiešu lielo īpatsvaru, jo viņu vidū dzimstības pamazinājums un mirstības pieaugums ir izteiktāks nekā latviešiem. Daļēji to izraisa apmēram 100 tūkstošu slāvu tautas pārstāvju atgriešanās savā vecāku izcelsmes zemē. Tā kā aizbraucēju vidū pārsvarā ir 25 - 45 gadus veci cilvēkiun viņu bērni, tad samazinās palikušiem cittautiešiem dzimušo bērnu skaits. Tāpēc arī vislielākais tā samazinājums novērots 1991. - 1993. gadam, kad visvairāk cilvēku atstāja Latviju. Te var vilkt paralēles ar Krievijas armijas izvešanu no Latvijas. Vienlaikus palikušo cittautiešu vidū palielinājās vecāku cilvēku īpatsvars un līdz ar to arī mirstība vidēji uz 1000 cilvēkiem. Grafiski iedzīvotāju vecumsastāvu mēdz attēlot kā piramīdu, kuras pamatnē ir jaundzimušo un virsotnē - simtgadnieku skaits (3.grafiks). Ja katra jaunākā paaudze pēc skaita kaut nedaudz pārsniedz iepriekšējo, veidojas normāla piramīda, kas liecina par paaudžu pilnīgas skaitliskās noaiņas iespējamību. Mūsdienu Latvijā šī vecuma piramīda drīzāk atgādina eglīti, kam apakšējie zari nesniedz zemi, bet rēgojas kāts, protams, šaurāks salīdzinājumā ar zarotni. Un jo ilgāku laika posmu pastāv pārlieku zemā dzimstība, jo vairāk parādās šī šaurā pamatne un ir mazāka tautas skaitliskās atjaunošanās varbūtība.
3.grafiks

Vidējais iedzīvotāju vecums Latvijā ir 37,6 gadi. Sievietēm šis vecums pārsniedz vīriešu vecumu un ir attiecīgi 40,1 pret 34,7 gadu. Jo valstī ir vairāk vecu cilvēku, jo lielāks būs mirušo skaits noteiktā laika vienībā.


IEDZĪVOTĀJU MIGRĀCIJA LATVIJĀ

Iedzīvotāju migrācija ir iedzīvotāju pārvietošanās no vienas administratīvās teritorijas uz citu patstāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā. Migrāciju iedala ārējā (starpvalstu) un iekšējā (Latvijas ietvaros).
Migrācijas saldo ir emigrējošo un imigrējošo iedzīvotāju skaita starpība. Latvijā 90. gados iedzivotāji vairāk izbrauca no Latvijas teritorijas nekā iebrauca. Tas nozīmē, ka emigrējušo skaits pārsniedza imigrējušo iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to migrācijas saldo šajos gados parādijās ar mīnusa zīmi. Uzskatāmi to var redzēt 2. pielikumā.
Laika periodā 1991. - 1995. gadam Latvijā no citām valstīm iebrauca 30,9 tūkstoši cilvēku vai 6,2 tūkstoši gadā, bet no tās uz ciām valstīm, galvenokārt Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju izbrauca 145,8 tūkstoši vai vidēji ik gadu 29,2 tūkstoši cilvēku. Šajā posmā migrācijas saldo bija negatīvs - 114,9 tūkstoši cilvēku vai 23,0 tūkstoši cilvēku gadā.
Lēni, bet samērā noteikti demogrāfiskie procesi Latvijā sakārtojas. Pamazām viss atgriežas izejpozīcijās. Uz kurieni tad emigranti dodas un kurienes imigranti Latvijā iebrauc? To rāda 2.tabula, kas liecina, ka (ilgi) galvenie “rēķini” Ltvijai ar imigrantiem un emigrantiem būs jākārto ar Krieviju. Lai gan iebraukušo īpatsvars 1996. gadā  visā migrācijas apgrozijumā ir 12%, gandrīz divas trešdaļas no tiem nāk no krievijas. No Krievijas pārsvarā Latvijā ierodas nevis krievi, bet gan Krievijā mītošie latvieši, kuri atgriežas dzimtenē (tēvzemē).
Nākamais lielākais imigrācijas avots ir citas valstis, starp kurām ir arī rietumvalstis, no kurām  arī latvieši atgriežas dzimtenē (tēvzemē).
Pat nedaudz vairāk, nekā no Latvijas izbrauc (reemigrē) krievi, no šejienes uz Krieviju dodas (emigrē) arī nekrievi.
Ne visu etnosu cilvēki dodas uz savu etnisko dzimteni. sevišķi tas jāsaka par ukraiņiem. No visiem 1996. gadā no Latvijas aizbraukušajiem ukraiņiem uz Ukrainu devās 47%, bet uz Baltkrieviju aizbrauca 85% Baltkrievu. Toties krievi dodas galvenokārt uz Krieviju.

2.tab.
Imigrācija un emigrācija Latvijā pa valstīm 1995. un 1997. gadā

1995. gads
1997. gads

Iebrauca
Izbrauca
Iebrauca
Izbrauca
Pavisam
2779
13346
2913
9677
Tai skaitā:
Lietuva
67
256
69
180
Igaunija
76
44
43
38
Krievija
1839
9342
1909
5604
Vācija
79
657
47
674
ASV
86
535
92
511
Izraēla
40
428
51
440
citas valstis
153
144
164
234

Uz faktiem jālūkojas reāli. Bez politiskiem motīviem uz Latviju no bijušās impērijas devās galvenokārt labākas dzīves meklējumos. Taču  jau tuvāk Rietumiem. Tāpēc arī tagad, atgriežoties etniskajā dzimtenē, kur nostaļģiski it kā gribētos būt, grūti tāpēc, ka Latvijā dzīves, īpaši sadzīves (kultūras) līmenis ir augstāks nekā joprojām nesakārtotajā Krievijā.
Nav izslēgts, ka ar laiku, politiskajiem un ekonomiskajie apstākļiem Austrumos uzlabojoties, daudzi no Latvijas labprātīgi dosies uz savu etnisko vidi. Arī līdzšinējā Latvijas vēsture liecina, ka daudzi   kādreizējie iekarotāji (ienācēji) - vācieši, poļi, zviedri - Latvijā uz ilgu dzīvi palikuši maz.
Kā tas veidosies ar pēdējiem ienācējiem Latvijā - krieviem -, to rādīs laiks.
Pasaules  pieredze rāda, ka bijušie kolonizatori no bijušajām pakļautajām teritorijām savus tautiešus atsaukuši. Tā rīkojās visas demokrātiskās un kulturālās kolonijvalstis: Anglija, Vācija, Francija, Japāna, Holande, Beļģija, Spānija, Portugāle u.c.
Varbūt arī Krievija, Uklraina un Baltkrievija pēc tam, kad būs nostiprinājušās demokrātiskās iekārtas, audzis vispārējais kultūras līmenis, pārvarētas totalitārisma režīma radītās sekas, varēs sākt reāli rūpēties par savu tautiešu atgriešanos dzimtenē (tēvzemē). Labi zināma situācija, kad kāda tautas daļa, atrauta no savas etniski kulturālās vides, bezperspektīvi nīkuļo. Labi to zina latvieši, kas, likteņa dzīti, bija nonākuši Austrumos un Rietumos. Var būt, ka trimdas latviešu negatīvais piemērs būs par biedinājumu šeit esošajām kaimiņtautām - krieviem, baltkrieviem, ukraiņiem, poļiem, kuri Latvijā lielā skaitā palikuši  no impērijas laikiem. Lai cik lielā mērā iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā ietekmēja iebraukušie un izbraukušie, tas ir, migrācija un tāsrezultāts - mehāniskais pieaugums vai samazinājums - pamatiedzīvotāju, tai skaitā latviešu, skaitu un sastāvu ietekmē iedzīvotāju dabiskā kustība: dzimstība, mirstība, laulība, šķiršanās.IEROBEŽOJUMI
Kursa darbā nav iekļauti dati par 1999. gadu, jo nav iespējams sakopot gada statistiku. Nebija pieejami visi nepieciešmie dati par 1998. gadu.

METODES
Kursa darbs tapa sakopojot statistikas materiālus un avīžraksus. Pēc Nacionālās bibliotēkas kartotēkas izvēlējos avīzē “Latvijas Vētnesis” publicētos rakstus, jo šinī avīzē tiek publicēti visi jaunākie politiskie, sociālie un ekonomiskie notikumi, kas saistīti ar valsts pārvaldīšanu.

NOBEIGUMSSaglabājoties 90. gadu beigās esošajiem ataudzes raksturotājiem, nākamajās paaudzēs Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājsies uz pusi (pret tagadējām paaudzēm). Tādu stāvokli iedzīvotāju ataudzes procesos, kāds tas ir izveidojies tagad, turpmāk saglabāt nedrīkst. Tas draud arī ar latviešu kā tautas izšķīšanu lielāko tautu vidū, viņiem nākotnē draud lībiešu liktenis. Ja no tā grib izvairīties, jau tuvākajā nākotnē jārod iespējas paaugstināt dzimstības līmeni, to divkāršojot, t.i., nodrošināt vismaz 80. gadu beigu ataudzes rādītājus. Protams, demogrāfiskās situācijas uzlabošanā daudz kas atkarīgs no tā, kā veidosies un attīstīsies ekonomika, kā nostiprināsies sociālā nodrošināšana. Taču vēl vairāk demogrāfisko procesu ievirzīšana vēlamajā gultnē atkarīga no tā, kāda būs demogrāfisko procesu motivācija.
Katrs demogrāfiskais process (solis) notiek tikai tad, ja cilvēks (ģimene) vēlas (noskaņots) to darīt. Cilvēks precēsies, radīs bērnus, migrēs un veiks līdzīgus demogrāfiskos “gājienus” tikai tad, ja tas uz to būs motivēts (pamudināts). Motivācijas pamatā jābūt noteiktam segumam un zināmiem nosacījumiem.
Galvenais iemesls, kāpēc Latvijā 90. gados ir samazinājies iedzīvotāju skaits ir krasā dzimstības samazināšanās. Lai gan mirošo skaits 90. gadu vidū palielinājās par 5000 cilvēkiem, tomēr beigās tas tas samazinājās un nostabilizējās 80. gadu beigu līmenī, kad dabiskais pieaugums bija pozetīvs. Neskatoties uz to, ka migrācijas saldo 90. gadu beigās ir ar mīnusa zīmi, tomēr tas ir ievērojami samazinājies attiecībā pret 90. gadu sākumu.
Lai turpmākos gados palielinātos Latvijas iedzīvotāju skaits un dabiskais pieaugums būtu pozetīvs, pirmām kārtām jāpalielina ģimenes prestižs. Tādā veidā palielinot laulāto pāru skaitu, kas būtu galvenais iemesls, lai palielinātos dzimstība.


ATSAUCES

l “Latvijas Demogrāfijas gadagrāmata 1997”, 8 - 21 lpp., Latvijas republikas statistkas komiteja, 1997;
l “Latvijas Demogrāfijas gadagrāmata 1998”, 52 - 81 lpp., Latvijas republikas statistkas komiteja, 1998;
l Mūsdienu demogrāfiskie procesi. Motivācijas., Dr.oec. Bruno Mežgailis, “Latvijas vēstnesis”, 1998. gada 19. augusts;
l Dzimstības svārstības Latvijā, Lietuvā, Igaunijā., Dr.oec. Bruno Mežgailis, “Latvijas vēstnesis”, 1998. gada 22. janvāris;
l Par migrācijas rota cēloņiem un sekām., Dr.oec. Bruno Mežgailis, “Latvijas vēstnesis”, 1996. gada 18. oktobris;
l Tautas izmiršanas draudi un to novēršanas iespējas., prof. Pārsla Eglīte, “Latvijas vēstnesis”, 1996. gada 7. februāris;
l Latvijas demogrāfiskās atveseļošanas koncepcija., Dr.oec. Bruno Mežgailis, “Latvijas vēstnesis”, 1995. gada 19. jūlijs;
l Pēteris Zvirdiņš, 1989, “Demogfāfija”, Zvaigzne, Rīga.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru