Makss Vēbers par birokrātiju


 

Latvijas Universitāte

Socioloģijas katedra

Referāts

Klasiskajā socioloģijāMakss Vēbers par birokrātiju


                                                                                            Dienas  nodaļas
                                                                                            1.kursa 2.semestra
                                                                                            students
                                                                                            Mārcis BremmersZinātniskais konsultants: R. Mezītis

Rīga 2000.gada 1.jūnijs
Ievads.


      Maks Vēbers (1864 – 1920) bija Vācijas akadēmiķis, liberālis, Vācijas liberālis – nacionālists, antisociālists (t.i., antimarksists), Prūšu rezerves oficieris. Autobiogrāfiskā pasāžā viņš rakstīja: ”Ikdienišķā augstprātīgās agresijas dresēšana universitātes studentu brālībā, kurā nemitīgi notika sadursmes, un būšana par [prūšu rezerves] oficieri neapšaubāmi mani ietekmēja.”[1]
Intelektuāli viņš bija pret marksismu, tādēļ ar laiku par tradīciju kļuva nostādīt Marksu un Vēberu opozīcijā. Vācijā marksisms guva popularitāti sociāldemokrātu partijā (joprojām pastāvoša parādība, taču kopš 2.Pasaules kara vairs ne marksisti).
M.Vēbera darbi par birokrātiskām organizācijām lika pamatu pētījumiem par organizācijas struktūrām. Starp citu, ja parasti par birokrātiskām organizācijām uzskata nepamatoti lielas, ar lēnu lēmuma pieņemšanas spēju apveltītas un citām negatīvām īpašībām raksturojamas organizācijas, tad šajā gadījumā tas nozīmēja kaut ko citu – racionālas organizācijas izveidošanu. Tāpēc, lai izveidotu ar lielu efektivitātes potenciālu apveltītu organizāciju, Vēbera koncepcija pamatojās uz noteiktu principu un noteikumu kompleksu.
Derētu ievērot, ka Vēbers uzskata birokrātiju par vienu no svarīgākajām mūsdienu pasaules iezīmēm, kā arī uzskata, ka tā ir neizbēgama – pēc sociālistu revolūcijas birokrātija uzplauktu vēl vairāk

 

 

Makss Vēbers par birokrātiju


Birokrātijas rašanās

         Pirmkārt par vārdu ‘’bureau” (aizgūts vācu valodā no franču valodas), t.i. galds vai plašākā nozīmē kabinets. “Birokrātija” ir no galda vai biroja nācis noteikums, t.i., sagatavots un nosūtīts ar rakstiski (vai mūsdienās elektroniski) sagatavota dokumenta palīdzību. Kabinetā tiek glabāti: ieraksti par saņemtajām un nosūtītajām vēstulēm, arhīvi vai lietas, kas tiek izmantotas jaunu dokumentu sagatavošanai. Šis noteikums, protams, nav atrodams senajās valdības veidu klasifikācijās: monarhijā, aristokrātijā, demokrātijā – un birokrātijā? Patiesībā birokrātija nepieder šādai klasifikācijai. Tā ir valdības kalps, kas nozīmē, ka ar tās palīdzību monarhija, aristokrātija, demokrātija vai kāda cita valdības forma valda. Tie, kuri izdomājuši šo vārdu, vēlējās pateikt, ka kalps centās kļūt par priekšnieku. Vēbers, protams, apzinājās šo tendenci; patiesībā viņš “uzbruka” pretenzijām, kas bija vērstas pret to, ka prūšu birokrātija kļūtu par objektīvu un neitrālu sabiedrības kalpu, kas stāv pāri politikai, un uzsvēra, ka katrai birokrātijai ir savas intereses, kā arī saiknes ar citiem sociāliem slāņiem (īpaši attiecībā uz augstākām klasēm).Taču formāli un teorētiski, birokrātija ir tikai līdzeklis, tas pierādās arī praksē: kādam ir jānodrošina politikas virziens un birokrāts jāatbalsta ar spēku (ja tas ir nepieciešamas). “Birokrātiskas organizācijas virspusē ir nepieciešams būt elementam, kurš nav pilnībā birokrātisks”[2].
 Vēbers vērš uzmanību  uz to, ka ne tikai valsts iestādēs, bet arī politiskajās partijās, baznīcās, izglītības iestādēs, privātajos uzņēmumos un daudzās citās institūcijās pastāv birokrātija. Tas nozīmē, ka visās šajās minētajās institūcijās ir personāls, kas nodarbojas ar dokumentu un korespondences sagatavošanu un uzglabāšanu. Šie dokumenti varētu būt nepieciešami vismaz to pašu institūciju citam personālam kā autoritatīvi norādījumi. Birokrātija bija sastopama senajā Ēģiptē, senajā Romā, viduslaikos (īpaši birokrātija garīdzniecībā). Kā uzskata Vēbers, birokrātija bija iezīme, kas, arvien vairāk palielinoties tās nozīmīgumam, iespiežas mūsdienu sabiedrībā.


Birokrātijas optimālais modelis.

Vēbers piedāvā “ideālu birokrātijas modeli”, ko raksturo komplicēta hierarhiska, darba dalīšana, ko savukārt vada bezpersoniski pieņemti, skaidri izteikti likumi, kurus, savukārt, atbalsta pilnas slodzes, kā arī mūžīgie profesionāli, kuriem nekādā gadījumā nepieder administrācijas līdzekļi, viņu darbs, kā arī viņu fondu līdzekļi, un kuri dzīvo no savas algas, ne no ienākumiem, kas rodas no viņu pašu darbu izpildīšanas. Visas šīs iezīmes ir atrodamas privātajās institūcijās, birojos, privātos uzņēmumos, universitātēs u.t.t.
    Komentējot Vēbera piedāvāto “ideālo birokrātijas modeli”, varētu sākt ar ekonomiskajām iezīmēm. Vēsturē ir bijušas valdības, kuru locekļi nedalīja līdzekļus, ienākumus, patēriņu u.t.t. publiskās un privātās kategorijās (nenošķīra valsts īpašumu no privātā īpašuma). Vēbers tādas valdības sauc par patrimoniāliem (no Romiešu likuma termina, kas apzīmē īpašumu, ko var pirkt un pārdot). Eiropā viduslaikos, piemēram, jurisdikcija bija tikpat liela daļa no īpašuma, kā būvēšana vai zirgs. Laulību līgumā tika noteikts, ka karalistei bija tiesības mainīt precēta cilvēka dzīvesbiedru. Šī iezīme neattiecās uz Baznīcas jurisdikciju un īpašumu, kas atdalīja mācītāju privāto īpašumu no Baznīcas īpašuma, kā arī nepieļāva, lai tās jurisdikcija tiktu mantota kā īpašums. Baznīca aizliedza simoniju (vietas Baznīcā pirkšanu un pārdošanu) un uzspieda celibātu, lai pasargātu Baznīcas īpašumu un Baznīcas vietas no tālākas mantošanas Baznīcas locekļu ģimenēm. Vēbers runā arī par prebendām un beneficēm, ar to domājot ceremoniju, kurai ir piesaistīts kāds ienākumus nesošs īpašums, t.i., ferma, Baznīcas desmitā tiesa vai nodokļu ievākšanas tiesības, no kurām ceremonijas turētājs pārtika. Mūsdienu birokrātam nav prebendas, taču viņš saņem algu. Viņam nav tiesību iekasēt nekādas iemaksas savām vajadzībām (ja iemaksa par kaut ko tiek iekasēta, tā pieder valstij, uzņēmumam u.t.t.) vai pieņemt dāvanas. Visa augstākminētā ideja ir tā, ka, ja ierēdnim ir jebkādi citi ienākumu avoti papildus algai, viņš neievēros likumus uzticīgi. Uzticama likumu ievērošana ir viena no augstākajām birokrātijas vērtībām.
Mūsdienu birokrātiem nepieder viņu darbs. Dažas valdības ir pārdevušas savas darba vietas, lai iegūtu naudu. Tā tas bija, piemēram, 18.gs. Francijā sakarā ar tiesnešu vietām, kā arī 19.gs. lielākajā daļā Eiropas valstu ar patentiem uz virsnieka vietām armijā un flotē. Šo vietu īpašnieku likumīgās tiesības bija šķērslis reorganizācijai un traucēklis produktivitātei, tādēļ tās tika izpārdotas vai atsavinātas, samaksājot kompensāciju.
       Birokrātiem nepieder administrācijas līdzekļi – datori, mēbeles utt. Vēbers vedina uz domām par paralēļu vilkšanu ar kapitālistu produktīvo uzņēmējdarbību. Salīdzinājumam – mūsdienu armijā kareivjiem nepieder viņu ieroči, bet senajās armijās piederēja, piemēram, Senajā Romā, kad tika sasaukta armija, no klasēm tika gaidīts, ka viņas tiks ekipētas pēc noteiktiem standartiem ar viņu pašu līdzekļiem – “klasifikācija” bija nodokļu struktūras veids. Kareivjiem bija jāņem līdzi nauda, lai nopirktu ēdamo no vietējiem iedzīvotājiem (gadījumos, kad viņi nepielietoja spēku, lai paņemtu to, ko gribēja); viņiem nemaksāja un neapgādāja ar pārtiku. Mūsdienu izglītības institūcijās pasniedzējiem nepieder tas, ko viņi lieto (viduslaiku universitātēs tā bija un patiesībā katram pasniedzējam piederēja skolas, kas bija kā privāts uzņēmums). Universitāšu [..] birokratizācija ir pieaugošā pieprasījuma pēc menedžmenta materiālajiem līdzekļiem funkcija. [..] Caur šo līdzekļu koncentrāciju institūta priviliģēto vadītāju rokās, lielākā daļa docentu (lektoru) un pētnieku ir atdalīti no viņu ražošanas līdzekļiem.”[3] Mūsdienu armijā, apkalpojošajā industrijā, privātā uzņēmumā aprīkojumu piedāvā pati organizācija daļēji tāpēc, ka tagad tas ir daudz efektīvāk, jo ir kļuvis tik komplicēts un dārgs.
Mūsdienu birokrāts ir pilnas slodzes, mūžīgais (life-time) profesionālis; kas prasa pietiekamu samaksu un darba drošību, citādi cilvēki nepaliks darbā visu mūžu. Ja arī viņi paliks, organizācija nebūs pietiekoši produktīva. Tas prasa laiku un pieredzi, lai apgūtu darba pienākumus, ne tik daudz tādēļ, ka būtu grūti izpildīt savus darba pienākumus, bet vairāk tādēļ, ka viss ir jākoordinē. Rūpīgi izstrādāta darba dalīšana prasa personāla stabilitāti. Birokrātiska darba rakstura dēļ un, iespējams, koordinēšanas un apmācības nozīmīguma dēļ, birokrātija vēlas izglītot personālu. Viņu izglītība tiks atestēta ar kādu sertifikātu (daļēji tādēļ, lai pierādītu, ka viņi ir izglītoti, taču, iespējams, arī tādēļ, ka birokrātijai patīk strādāt ar skaidru, bezpersonisku kritēriju). Vēbers runā par to, ka darbinieka spēju pārbaude pirms pieņemšanas darbā ir pašsaprotama parādība mūsdienu sabiedrībā, kurā eksistē oficiāla izglītības kvalifikācija. Visas šīs lietas – spēju pārbaudi, fiksētu algu, īpašuma tiesības, personāla stabilitāti Vēbers iekļauj savā “ideālās birokrātijas modelī”. Viņš tic, ka tās visas ir nepieciešamas administratīvā aparāta efektīvai funkcionēšanai.
Vēl viena iezīme ir bezpersoniska galveno noteikumu uzlikšana gan organizācijas partneriem, gan tās personālam. Nodokļu komisijas personāls bezpersoniski, objektīvi uzliek noteikumus nodokļu maksātājiem, un viņu pašu pienākumi un tiesības organizācijā ir bezpersoniski noteiktas viņiem uzliktajos noteikumos no viņu priekšnieka puses. Pēc Vēbera domām, šī ir viena no svarīgākajām birokrātijas iezīmēm. tā ir pamatā visām iepriekš apskatītajām iezīmēm: birokrātiem nepieder viņu aprīkojums vai darbs, viņi saņem fiksētu algu tādēļ, ka šīs lietas nodrošina noteikumu izpildi.
Kaut arī Vēbers uzskata birokrātiju par augstākā mērā efektīvu, viņš ar pretīgumu uztver tās neizbēgamo triumfu. Paralēli “mērķracionalitātes” un “vērtībracionalitātes” atdalīšanai (un, iespējams, tādai pašai citu jēdzienu atdalīšanai) ir “formālās” un “patstāvīgās” racionalitātes atdalīšana. Sabiedrība ir “formāli” racionāla gadījumos, kad lietas tiek organizētas tā, lai maksimizētu cilvēku mērķu sasniegšanu neatkarīgi no tā, kādi ir šie mērķi. Taču tā var būt “formāli” racionāla, neesot “patstāvīgi” racionāla, jo šī organizēšana ir naidīga pret vērtībām, kas ir racionālā pārākumā pār mērķiem, kuriem patiesībā kalpo sabiedrība. Viena no šīm vērtībām ir personīgā brīvība, pret kuru birokrātija ir naidīga. “Kvalitāte, kas vislabāk grantē virzīšanu [birokrātijā], ir padevības priekšniecības izdevīguma aparātam mērs.”[4] Sociālisms nozīmētu vienu vienotu birokrātisku sistēmu – patlaban vismaz ir alternatīvas, savā starpā konkurējošas birokrātijas formas. Vēberam birokrātija ieņem to pašu vietu, ko Marksam kapitālisms – apbrīnojama ienaidnieka, kas nepielūdzami izplatās pa visu pasauli un iespiežas katrā dzīves nozarē, vietu. Taču Vēbers neparedz “mešanos ceļos nāves priekšā”. Birokrātija ir neizbēgama.
Vēbers netic, ka nav jēgas pretoties neizbēgamajam. Viņš pats bija bezcerīgi politiski aktīvs – viņš necerēja uz veiksmi, taču apņēmīgi, kā stoiķis, devās uz priekšu. Vēbers kā politiķis iestājās par noteiktām vērtībām, kaut arī (kā zinātnieks) viņš nevar tās racionāli attaisnot un uzņemas atbildību par akcijām, kuru mērķis būtu šo vērtību īstenošana, organizēšanu, kaut arī zina, ka akcija var neizdoties.
Vēbers kā politiķis.

Vēbers sevī kontrastē birokrāta statusa godu ar politiķa atbildību. Ja birokrāta priekšnieks dod viņam rīkojumus, kurus viņš uzskata par nepareiziem, viņam vajadzētu iebilst, taču, ja priekšnieks uzstāj, tad "tas ir viņa pienākums, pat gods to īstenot tā, it kā tas saskanētu ar viņa visdziļāko pārliecību"[5]. No otras puses, "politiķiem ir publiski jāatsakās no atbildības par politiskajām darbībām, kas nesaskan ar viņu pārliecību un jāziedo sava vieta viņiem [domāts - priekšniekiem]." Patiess politiskais līderis būs gatavs uzņemties atbildību par morāli apšaubāmu rīcību sakarā ar to, ka dažādas mūsu vērtību piramīdu  daļas ir nesamierināmā konfliktā viena ar otru.
“Politikas būtība ir cīņa”[6] par  varas iegūšanu; politiskos līderus ir jāizvēlas konkurētspējīgā cīņā. Viņi ieņems vietas parlamentā tikai tādā gadījumā, ja tas ir ceļš uz patieso varu. īsta līdera pienākums ir nevis tikai kompromitēt intereses tā, it kā politika būtu tirgus placis, bet gan iestāties par diskusijām, kas stāv pāri materiālajām interesēm. Persona vairāk rūpējas par šādām diskusijām un ir ar mieru ziedot savu vietu  pārliecībai tad, ja tā ir finansiāli neatkarīga - tai ir nevis jāpārtiek no politikas, bet gan jādzīvo tai.

Izmantotā literatūra:


1.     M.Weber: “The Theory of Social and Economic Organization” (New York, 1947);
2.     M.Weber: “Economy and Society” (New York, 1968);
3.     H.H.Gerth, C.W.Mills: “From Max Weber” (New York, 1946);
4.     V.Praude, J.Beļčikovs: “Menedžments” (Rīga, 1997);
5.     Makarijas Universitātes (Sidneja, Austrālija) Politikas fakultātes lekciju materiāli;
6.     Interneta resursi.
Satura rādītājs.

Ievads.......................................................................2
Makss Vēbers par birokrātiju:
Birokrātijas rašanās..................................................3
Birokrātijas optimālais modelis................................4
Nepatika pret birokrātiju..........................................7
Vēbers kā politiķis....................................................8
Izmantotā literatūra..................................................9Autors: M.Bremmers, Rīga, 2000.gada 1.jūnijā

[1] H.H.Gērts, C.V.Milss: “No Maksa Vēbera” (NY, 1946) – 7.lpp.
[2] M.Vēbers: “Sociālo un ekonomisko organizāciju teorija” (NY, 1947) – 335.lpp.
[3]  H.H.Gērts, C.V.Milss: “No Maksa Vēbera.” (NY, 1946) – 223. –224.lpp
[4] M.Vēbers: “Ekonomika un sabiedrība” (NY, 1968) – 1449.lpp.
[5] H.H.Gērts, C.V.Milss: “No Maksa Vēbera” (NY, 1946) – 118.-128.lpp.
[6] M.Vēbers: “Ekonomika un sabiedrība” (NY, 1968) – 1415,. 1450.lpp.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru