Makss Vēbers par kapitālisma garu un protestantisma ētiku


Klasiskākā sociologa klasiskākā darba atreferējums. Pamatjautājums: kas radīja KAPITĀLISMU?Latvijas Universitāte
Vēstures un filozofijas fakultāte
Socioloģijas katedra


(referāts)
Socioloģijas nodaļas I kursa students
Jānis Daugavietis


priekšmets "Socioloģijas teoriju vēsture"
 lasa LU doc. R.Mezītis


1999.gads, Rīga


SATURSSATURS................................................................................................. 2
IEVADS. Makss Vēbers -  viens no mūsu gadsimta izcilākajiem sociālajiem domātājiem......................................................... 3
Problēmas, hipotēzes, uzdevumi....................................................... 4
Ticība un sociālā noslāņošanās....................................................... 4
Kapitālisma "gars".......................................................................... 6
Lutera aicinājuma koncepcija. Pētījuma uzdevums......................... 7
Askētiskā protestantisma profesionālā ētika............................... 8
Pasaulīgās askēzes reliģiskais pamats............................................... 8
Askēze un kapitālisma "gars".......................................................... 9
NOBEIGUMS...................................................................................... 11
IZMANTOTĀ LITERATŪRA........................................................... 12 

IEVADS. Makss Vēbers -  viens no mūsu gadsimta izcilākajiem sociālajiem domātājiem.            Pagājušā gadsimta beigu un šī gadsimta sākuma vācu sociologs, politologs un filozofs MAKSS VĒBERS tiek pelnīti uzskatīts ne tik vien par mūsu simtgades, bet vispār par vienu visu laiku izcilākajiem, spožākajiem un ietekmīgākajiem sociālajiem domātājiem. Mēs varam skatīties praktiski jebkuru sociālo zinātņu svarīgāko jomu jeb nozari, un redzēsim, ka Vēbera vārds allaž tiek minēts, viņš ir radījis teorijas kas joprojām tiek ierindodas bāzes teoriju skaitā. Tā tas ir aksioloģijas disciplīnā, politiskās uzvedības, reliģijas, kulturoloģijas, stratifikācijas un daudzās citās sociālo zinātņu apakšnozarēs.
            Iespējams, ka visspēcīgāk par MAKSA VĒBERA ieguldījumu un tā novērtējumu no akadēmiskās pasaules puses liecina Eiropas sociologu asociācijas veiktā aptauja par gadsimta nozīmīgāko socioloģijas darbu (grāmatu). Aptauja vēl nav pabeigta, bet šobrīd grāmata nr.1 ir Vēbera "Saimniecība un ekonomika", bet nr.3 -  "Protestantisma ētika un kapitālisma gars", kuras atreferēšana ir šī referāta galvenais uzdevums [2].
            Refrāta tālākie virsraksti atbilst darba -  "Protestantisma ētika un kapitālisma gars" daļu nosaukumiem. Tas darīts ar nolūku lai pēc iespējas adekvātāk parādītu darba struktūru, saturu un garu. No katras darba nodaļas referātā ir ņemtas un saīsinātā veidā atreferētas, manuprāt, nozīmīgākās hipotēzes, to pierādījumi un secinājumi. Nobeigumā ir Vēbera secinājumi un mēģinājums darbu novērtēt no mūsdienu redzes viedokļa (zinot cilvēces 70 gadus ilgo attīstības gaitu pēc grāmatas uzrakstīšanas) un piemērot tā idejas jaunajiem apstākļiem.


Problēmas, hipotēzes, uzdevumi


            Vēbera sociālās filozofijas viena no galvenajām idejām un konceptiem (viņš pats to sauc par ideālo tipu) ir racionalitātes ideja. Sociālajā īstenībā tā izpaužas kā darbība kas atbilst racionalitātes idejas kritērijam. Piem., ekonomiskā racionalitāte nozīmē tādu darbību ekonomiskajā sfērā, kas nodrošina maksimālu ekonomisko efektivitāti. Tas ir tikai nesen parādījies fenomens kas pamatos ir izmainījis cilvēces, vismaz Rietumu civilizācijas, kur tas ir radies, vizības gaitu un attīstības virzienu. Tāda ir viena no Vēbera filozofijas pamatidejām vispār, jo viņš redz, ka šī racionalitāte jau ir ietiekusies visās galvenajās cilvēka darbības sfērās -  ekonomiskajā, kultūras, politiskajā, pat starpcilvēku attiecībās.
            Kapitālismā, kā ekonomiskās darbības sistēmā, racionalitāte izpaužas it kā "tīrā" veidā -  tā pieprasa tīru racionalitāti. Racionalāla saimniekošanas, un nekas cits, ir sekmīgas ekonomiskās darbības galvenais un vissvarīgākais priekšnoteikums.Tikai racionāli darbojoties ir iespējami ekonomiski panākumi, bet panākumi ir vissvarīgākais rādītājs un kritērijs. Jāņem vērā arī tas, ka ekonomiskie panākumi nav nekas abstrakts, tie ir ļoti viegli nosakāmi un izmērāmi rādītāji.
            Vēbers jautā, no kurienes ir cēlusies šī racionalās darbības ideja, un kā ir radies pats kapitālisms, tā ideoloģija? Tie tad arī ir viņa darba "Protestantisma ētika un kapitālisma gars" galvenie jautājumi.
            Darba hipotēze -  apzināt un novērtēt protestantisma ētikas ietekmi kapitālisma rašanās un nostiprināšanās procesā. Vēbers protestantisma ētiku (it īpaši askētisma) redz kā vienu no galvenajiem faktoriem kas sekmēja specifiskās kapitālisma ideoloģijas rašanos un paša kapitālisma nostiprināšanos.


Ticība un sociālā noslāņošanās


            Savu pētījumu Makss Vēbers sāk ar kāda vēsturiska procesa rezultātu konstatāciju: "Pētot statistiskos datus, visi pievērš uzmanību vienam faktam -  visvairāk kapitālistu un uzņēmēju ir protestantu vidū, to pašu var teikt par augsti kvalificētiem strādniekiem" [1, 66.lpp.]. Šāda ticīgo noslāņošanās, protams, ir raksturīga zemēm ar vairākām ticībām, un uz šādu apstākļu esamību īpaši bija norādījusi katoļu prese, kongresi un literatūra gadsimta sākuma Vācijā. Vēl vairāk, autors konstatē, ka "tas tā ir ne tikai tur, kur ticība ir saistīta ar tautību, (…) bet visur, kur kapitālisms ir varējis attīstīties, (…), un jo intensīvāks process, jo spēcīgāk ir izpaudusies šī tendence." [1, 61.lpp.] No tā izriet pirmā hipotēze -  iespējams, ka tās ir sekas tam apstāklim, ka XVI gs. protestantismu pieņēma tieši ekonomiski un tirdznieciski vislabāk attīstītie rajoni.
            "Kāds ir iemesls ekonomiski attīstītāko rajonu labvēlīgajai attieksmei pret Reformāciju?" [1, 62.lpp.] nākamajās rindkopās jautā Vēbers? Reformācija veco kundzības iekārtu nomainīja ar citu; tā sludināja baznīcas kundzības nepietiekamību pār laicīgo dzīvi, bet attiecīgi arī rīkojās, un neskatoties uz to, protestantismu pieņēmusī buržuāzija to varonīgi aizstāvēja, arī vēl nesen viņiem pilnīgi svešo puritānisko tradīciju. Autors te acīmredzot saskata pretrunu un tālākā pētījuma gaitā mēģina izprast un skadrot šīs, it kā pretrunas, pastāvēšanu.
            Turpinot analizēt statistiskos datus, Vēbers nonāk pie pirmajiem slēdzieniem. Aplūkojot "paaugstināta tipa" vidējo mācību iestāžu studentu un abiturientu sastāvu, atklājas, ka katoļu īpatsvars ir krietni mazāks (ja salīdzina ar visu iedzīvotāju proporcionālajām attiecībām). Varbūt ir skaidrojams ar īpašuma atšķirībām, tradicionāli bagātāki ir protestanti. Tomēr fakts, ka arī iestāžu, kas gatavo buržuāziskai darbībai (reālģimnāzijas, reālskolas,…) abiturientu vidū katoļu procents ir daudz zemāks kā protestantu, liek secināt, ka katoļi daudz labprātāk izvēlas humanitāro izglītību klasiskajās ģimnāzijās, un to nevar izskaidrot ar augstākminēto iemeslu. "Pašu šo faktu var izmantot, lai skaidrotu katoļu nenozīmīgo dalību kapitālisma uzņēmējdarbībā." [1, 63.lpp.]
            Vēbers izdara pirmos slēdzienus: "Šajos gadījumos skaidri redzama ar audzināšanu, t.i. ar tiem audzināšanas aspektiem, kurus nosaka dzimtenes un reliģijas atmosfēra, iepotēta īpatnēja psihiska uzbūve, kas nosaka profesijas izvēli un tālāko profesionālās darbības virzību." [1, 66.lpp.] Mēs to saprotam kā vērtību un normu noteicošās lomas atzīšanu personības socializācijas procesā. Protestantus un katoļus šķir dažādas vērtības, kuras like dažādi uzvesties jeb darboties vienādos apstākļos.
            Vēbers turpina konstatēt katoļu mazo ekonomisko lomu Vācijā apgalvojot, ka "apspiestās" grupas (nacionālie un reliģiskie mazākumi), kas nav varējušas piedalīties politiskajā dzīvē, koncentrējušās uz ekonomisko. Vēsture rāda, ka tā rīkojušies, un ievērojamus saimnieciskos saniegumus guvuši, poļi Krievijā un Austrumprūsijā, hugenoti Francijā Ludviķa XIV laikā, nonkonformisti un kvakeri Anglijā, to pašu var teikt par ebrejiem pēdējo 2 tūkstošu gadu laikā, bet no šīs konstatētās vēsturiskās likumsakarības "izkrīt" katoļi. To nevar attiecināt uz katoļiem Vācijā. "Arī kad agrāk Anglijā un Holandē vajāja katoļus, viņi, atšķirībā no protestantiem, ekonomiskajā ziņā sevi nekā īpaši neparādīja." [1, 67.lpp.] Te arī secinājums: "Protestanti (īpaši vēlāk aplūkotās sektas vai konfesijas) apspiesti vai valdoši, vairākumā esoši vai mazākumā, parādīja specifisku noslieci uz ekonomisko racionālismu, ko katoļi ne tajā, ne citos gadījumos neuzrāda. Iemesls vispirms jāmeklē katras ticības iekšējās tradicionālajās īpatnībās." [1, 67.lpp.]
            Kad hipotēze izvirzīta, jānoskaidro, kādi ir tie īpatnie katras ticības elementi kas darbojās un turpina darboties. Atšķirība starp katolicismu un protestantismu ir katolicismam piemītošajā lielajā "atsvešinātībā no pasaules", katoļu augstāko ideālu askētiskie vaibsti viņos ieaudzinājuši vienaldzību pret zemes baudām, no otras puses ir luterāņu dzīvotprieks. Tāds ir valdošais uzskats par atšķirībām starp šīm ticībām. Protestanti pārmet katoļiem "askētiskos" dzīves ritma ideālus (esošus vai iedomātus), bet katoļi pārmet protestantiem "materiālismu", pie kā ir novedusi visas dzīves sekularizācija. Vēbers saka, ka šāda veida spriedumi ir tik vispārēji, ka zinātniskam darbam pilnīgi nederīgi un atmetami. Kā argumentu viņš min atšķirības dažādu protestantisma sektu attieksmē pret "dzīves baudīšanu", kas ir bijušās diametrāli pretējas, un priekšstats par aksētismu kā katoļu raksturīgāko iezīmi arī neiztur nekādu kritiku. Tāpēc Vēbers atmet šos priekšstatus par katoļu "atsvešinātību no dzīves" (iedomātu!) un protestantistu materiālismu. Noliedzot ticību sadalīšanu askētiskajā katoļu un materiālistiskajā protestantu, viņš paskatās no cita redzes punkta, un ierauga ko tādu, kas, kā vēlāk būs redzams, dzimst katolicisma paspārnē, izaug protestantismā un beigās paceļās pāri saviem radītājiem. Runa te, protams, ir par kapitālisma garu.
            Kur to meklēt? Vēbers atbild: tīri reliģiozos vaibstos. Lai izprastu vēsturiskos procesus un to rezultātus, nepieciešams smalki apskatīt procesa katra elementa uzvedību un darbības racionalitātes argumentāciju. Tātad mūsu uzdevums ir "iedziļināties reliģisko uzskatu raksturīgo atšķirību būtībā, kuras mums ir vēsturiski dotas dažādos kristietības virzienos." [1, 72.lpp]


Kapitālisma "gars"


            Vēbers nodaļu sāk ar to, ka pasaka -  izejot no pētījuma specifiskā rakstura tā objekta definīciju iespējams dot tikai pētījuma beigās, "…tikai pētijuma gaitā nonāksim pie slēdziena, kā vislabāk (…) formulēt to, ko saprotam ar jēdzienu kapitālisma "gars"." [1, 73.lpp.]
            Lai aprakstoši atklātu šo garu, autors izvēlas kvalitatīvu metodi -  citē un analizē vienu dokumentu, fragmentus no 18.gadsimtā sarakstītās Bendžamina Franklina grāmatas. Vēbers to nosauc par minētā "gara" dokumentu, kurā ar gandrīz vai klasisku skaidrību parādās tas. kas mūs visvairāk interesē. Vēl dokumentam ir tā priekšrocība, ka tas ir pilnīgi brīvs no jebkādas tiešas sasaistes ar reliģiskiem priekšstatiem (…)" [1, 74.lpp] Tā ir Franklina sarakstīta rokasgrāmata, savdabīga instrukcija katra pilsoņa dzīves praksei. Te daži citāti no tās: "atceries, laiks ir nauda… atceries, kredīts ir nauda, nauda dzemdē naudu… nekas jaunam cilvēkam tā nepalīdz iekarot sev uzticību sabiedrībā, kā punktualitāte un taisnīgums visās lietās…" Reti kurš šaubīsies, ka šīs rindas ir piesūcinātas ar "kapitālisma garu". Tādas filozofijas ideāls ir apzinīgs kredītspējīgs pilsonis, kura pienākums ir uzskatīt sava kapitāla vairošanu par pašmērķi. "Būtībā tiek sludināta nevis vienkārši dzīves uzvedība, bet tiek izklāstīta savdabīga "ētika", atkāpšanās no kuras tiek uzskatīta ne tik vien kā par muļķību, bet arī par sava veida pienākuma laušanu. (…) Runa iet ne tikai par "praktisko viedību" (kas nebūtu nekas jauns), bet arī par kāda etosa izpausmi, un tieši tādā aspektā mūs interesē šī filozofija." [1, 74.lpp.]
            Sīkāk analizējot Franklina uzrakstīto, tiek secināts, ka visiem viņa ieteikumiem ir utilitārs raksturs un pamatojums, un ,izlasot viņa autobiogrāfiju, var secināt, ka visas labās īpašības ir labas tikai tiktāl, cik konkrēti tās noder konkrētajam cilvēkam. Apkopjot, Vēbers dod Franklina ētikas pamatpostulātu: "Vispirms augstākais labums ir peļņā, un arvien lielākā, un pilnīgā attsacīšanās no baudām kuras varētu dot nauda, no visiem hedoniskajiem un eidemoniskajiem momentiem. Šī peļņa tādā mērā ir pašmērķis, ka kļūst vienkārši transcendenta un pat iracionāla pret atsevišķa cilvēka "laimi" (…), tagad cilvēka eksistēšana virzīta uz iegūšanu, kas kļūst par dzīves mērķi. Šis pagrieziens liekas bezjēdzīgs un svešs cilvēkiem kurus tas nav skāris, tik lielā mērā tas ir kapitālisma nepieciešamais vadmotīvs." [1, 75.lpp.]
            Šādas ētikas iracionālo un transcendento momentu saknes meklējamas nekur citur, kā vien reliģiskajos priekšstatos -  Franklins ir audzis uzcītīga kalvinista ģimenē, un savu morāles alfu un omegu -  sekošanu savam aicinājumam (naudas iegūšana) un lietišķību ir sapratis pateicoties dievišķajai atklāsmei.
            Kā "atslēgas" jēdziens kapitālisma būtības skaidrošanai tiek izmantots priekšstats par profesionālā pienākuma saistībām, kuras jāizjūt katram cilvēkam attiecībā pret savu "profesionālo" darbību. Vēbers neapgalvo, ka profesionālo pienākumu ir radījis un uztur kapitālisms, drīzāk otrādi. Tagad, kad kapitālisms ir sasniedzis kundzību mūsdienu saimnieciskajā dzīvē, katrs indivīds, kas ieiet sarežģīti sapītajās tirgus attiecībās, ir spiests pakļauties kapitālistiskās saimniekošanas normām. Viņam nav izvēles, viņam ir jāpieņem tā "sociālā ētika" ko piedāvā kapitālisms, nevis tas ko saka baznīca, jo reliģija jau tiek uzskatīta par līdzekli kas novērš cilvēku no darbošanās pasaulīgajā dzīvē. Tāpēc ir saprotams, ka jāpētī vēsture, lai atrastu profesionālā pienākuma jēdziena dzimšanas apstākļus.
            Pirmskapitālisma saimniekošanu Vēbers raksturo kā tādu, kas vēl "nebija orientēta uz racionālu kapitāla izmantošanu , ieguldot to ražošanā, ne uz racionālu kapitālistiskā darba organizāciju." [1, 81.lpp.] Kā divus galvenos kapitālisma attīstībai traucējošos apstākļus autors min visai negatīvo attieksmi pret kapitāla iegūšanu (tas tika tikai paciests) un tradicionālo uztveres un uzvedības tipu (ko varētu raksturot kā cilvēka vēlmi dzīvot tā, kā viņš ir pieradis, un pelnīt tikai tik, cik viņam ir nepieciešams šādai dzīvei). Tomēr šie apstākļi nespēja apturēt saimnieciskās dzīves racionalizācijas procesu -  "parādījās konkurence un saimnieciskajā "kapitālismā" ielauzās jaunais gars, un tas bija tieši "mūsdienīgais kapitālisma gars", (…) tāpēc jautājums par mūsdienu kapitālisma ekspansijas virzošajiem spēkiem ir jautājums par kapitālisma gara attīstību." [1, 88.lpp.]
            Pārejot no vispārīgā uz konkrēto, no sistēmas uz tās elementiem, no kapitālisma uz cilvēkiem, Vēbers uzsver, ka joprojām cilvēku motivācija strādāt un strādāt arvien vairāk ir diezgan iracionāla. It īpaši ņemot vērā baznīcas un reliģijas niecīgo ietekmi kapitālismā, kad apsolītā aizkapa dzīve vairs neko nenozīmē, bet cilvēki joprojām neizmanto sava darba augļus. Viņi var teikt -  mēs strādājam saviem bērniem, bet Vēbers to traktē tā, ka "darbs ar visām tā nerimstošajām prasībām pats ir kļuvis par eksistences nepieciešamu sastāvdaļu." [1, 89.lpp.] Šāda iracionāla motivācija varējusi rasties tikai spēcīgas totalitāras ideoloģijas spiediena rezultātā. Tā ir protestantisma ideoloģija. Peļņas kā pašmērķa koncepcija (protestantisma ideja) ir pretrunā ar veselu laikmetu tikumiskajiem uzskatiem, un iepriekš tā pat tikusi uztverta kā perversu noslieču rezultāts.
            "Kāds tieši gars radīja šo konkrēto racionālo domāšanas formu un racionālo dzīvi no kuras izauga "aicinājuma" ideja, kas aicināja pilnībā atdoties darbībai savas profesijas rāmjos, kas ir bijusi viena no raksturīgākajām iezīmēm mūsu kapitālistiskajā kultūrā un tāda paliek arī līdz šim?" [1, 95) jauā Vēbers. No kurienes ir cēlušies iracionālie elementi kas ir šīs "aicinājuma" idejas pamatā?


Lutera aicinājuma koncepcija. Pētījuma uzdevums


            Atbildi iepriekšējās nodaļas pēdējiem jautājumiem Vēbers sniedz virsrakstā, un sāk Lutera aicinājuma koncepcijas pamatjēdziena BERUF (vācu.val. -  profesija un aicinājums vienlaicīgi; angliski - CALLING) analīzi.
            BERUF jēdziens ir sastopams kapitālistiskajā ētikā un tajā ļoti spēcīgi ieskanas reliģijas motīvs, un jo vairāk tas tiek lietots, jo spēcīgāk. Tas ir ļoti tuvs kristiešu priekšstatiem par Dieva uzlikto pienākumu. Bez tam, BERUF ir raksturīgs tikai protestantiem, " jo tas ir parādījies bībeles tulkojumos, un atbilst nevis oriģināla, bet gan tulkojuma garam." [1, 96.lpp.] Tikai pēc tam tas iegājis tautas valodā.
            Jauna ir ne tikai vārda nozīme, jauna, reformācijas radīta, ir pati ideja. BERUF vārda nozīmes elementi jau bijuši sastopami agrāk, bet Reformācijas ieviestais jaunais saturs ir "jēdzienā ietvertais novērtējums, saskaņā ar kuru pienākuma pildīšana pasaulīgās profesijas rāmjos tiek uzskatīta par cilvēka tikumiskās dzīves augstāko sasniegumu." [1, 97.lpp.] Tādā veidā BERUF kļūst par visu protestantisma virzienu centrālā dogmāta vienu no svarīgākajiem pamatjēdzieniem. Sekas ir priekšstata par pasaulīgā darba reliģiskās nozīmes iesakņošanās protestantisma masu apziņā, kas iepriekšējai reliģiskajai tradīcijai varētu likties absurds un pat diametrāli pretējs tās pamatnostādnēm. Dogmāts paredz, ka par vienīgo Dievam patiesi vēlamo darbību var uzskatīt to pienākumu pildīšanu, ko katram cilvēkam uzliek viņa atrašanās konkrētā vieta, pozīcija dzīvē. Līdz ar to ikdienas pienākumu pildīšana cilvēkam kļūst par sinonīmu reliģiskajam terminam "aicinājums".
            BERUF ideja Lutera mācībā noformējusies viņa reformatoriskās darbības pirmajos 10 gados, un jo spēcīgāk viņa mācībā tiek uzsvērta "sola fide" ideja, jo lielāku nozīmi iegūst arī profesionālais aicinājums (BERUF). BERUF ir Lutera aicinājums visiem pildīt pasaulīgos pienākumus, jo tas ir Dievam tīkams, nevis savā pasaulīgajā praksē attiecībā pret apkārtni būt auksti vienaldzīgam un egoistiskam. Piemēram, darba dalīšana ir laba un Dievam tīkama ar to, ka tā liek strādāt citu labā. Vēlāk tiek skaidri pateikts, ka pasaulīgo pienākumu pildīšana jebkuros pastākļos ir vienīgais līdzeklis kā kļūt tīkamam Dievam, un ka tas, un tikai tas, ir Dieva gribas diktēts, tāpēc arī visas atļautās profesijas ir Dievam tīkamas.
            Luters bija BERUF idejas autors, bet luterānismā tomēr nav tik labi saskatāma šī saite starp dzīves praksi un reliģisko pamatu, tā ir daudz vieglāk saredzama citos protestantisma virzienos. Tieši kalvinismā un dažādās protestantisma sektās šī saite bijusi visciešākā, varbūt tas ir galvenais iemesls, kāpēc katolicisms redz kalvinismā savu galveno pretinieku, un tam kopā ar luterāņiem ir kopējs riebums pret kalvinisma īpatnējo ētiku. Tas, acīmredzot, izriet no tā, ka kalvinismā ir "uzstādīta pavisam savādāka saite starp reliģisko dzīvi un pasaulīgo darbību nekā katolicismā un luterānismā." [1, 103.lpp.]
            Noslēdzot nodaļu, Vēbers izvirza jaunu hipotēzi -  tieši kalvinisms un citas "puritāniskās" sektas ar savu ētiku vistiešāk ir ietekmējušas "kapitālisma gara" izaugsmi. Lai arī profesionālā aicinājuma (BERUF) dogmāts, kas ir viens no kapitālisma ideoloģijas stūrakmeņiem, ir radies līdz ar protestantismu, to ir ieviesis Luters tulkojot bībeli, mēs nevaram uzskatīt, ka ar BERUF idejas attīstību mēs parādam "kapitālisma gara" ģenēzi. BERUF ir fundaments, bet tas viens nekādā ziņā nav bijis spējīgs radīt to, ko mēs saucam par kapitālismu.


Askētiskā protestantisma profesionālā ētika


Pasaulīgās askēzes reliģiskais pamats


            Vēbers izdala 4 galvenos askētiskā protestantisma virzienus kas bijuši visnozīmīgākie kapitālisma gara izaugsmē (runājot par tā askētiskajiem vaibstiem):
1.      kalvinisms;
2.      piētisms;
3.      metodisms;
4.      no anabaptiskās kustības attīstījušās sektas.

     Kādi ir tie galvenie reliģiskās dzīves un praktikas radītie stimuli kas deva zināmu ievirzi visai dzīves iekārtai? Kas tās ir par idejām kas noteica cilvēka vidziļāko iekšejo pasauli? Kādas bija tās jaunās vērtības ar kurām nāca asketiskās sektas un kas mainīja to sekotāju dzīves veidu?
     Kalvinisma, kā visietekmīgākās asketiskā protestantisma baznīcas, vissvarīgākais dogmāts ir predestinācija, tā nozīmē to, ka par tik, cik Dieva lēmumi ir sākotnēji un izmaiņām nav pakļauti, cilvēkam nav iespējams zaudēt dievišķo žēlsirdību, ja tāda viņam reiz tikusi dota, un nav sasniedzama, ja tā nav dota. Bet arī tādi cilvēki pieder baznīcai, un to pienākums ir vairot Viņa slavu ar kalpošanu, kas  "savu izpausmi vispirms rod profesionālo pienākumu pildīšanā." [1, 146.lpp.] Vēbers dod divus iespējamos kalvinista priekšstatus par savu izredzētību -  uzskatīt sevi par izredzētu un dzīt prom visas šaubas; par labāko līdzekli iekšējās pārliecības iegūšanai izmantot nenogurdināmu darbību savas profesijas ietvaros. Tikai šāda pārliecība ir spējīga aizdzīt visas reliģiskā rakstura šaubas un "dot pārliecību par savu izredzētību." [1, 149.lpp.]
            Klavinisma 'fides efficax' (darbīgā ticība) ir tas atšķirīgais ne tikai no katolicisma, bet arī no luterānisma, tā prasa stingru paškontroli, un tā kā kalvinisms noraidīja arī shēmu: grēks - nožēla - grēksūdze - jauns grēks, šai mācībai nācās vietā likt ko citu, un tā bija visas dzīves uzvedības secīga metodoloģizācija.
            Kalvins uzskatīja un pieprasīja lai katrs kristietis kļūtu par mūku visas dzīves garumā. Tā bija klosteros mītošo mūku askētiskā un racionālā dzīves veida pārcelšana uz ikdienu ko paveica protestantisms, it īpaši kalvinisms. Pirms reformācijas klosteri bija vienīgā vieta kur ikdiena bija racionalizēta, bet reformācija to pārcēla uz katra cilvēka dzīvi, uzksatot, ka racionāla, metodiska dzīves kārtība un ikdienas askēze nodrošina tuvību Dievam. Atšķirībā no luterānisma, kalvinismam tas izdevās -  visu kristīgo dzīves metodizācija, un tās pirmais rezultāts bija "visas dzīves dziļa kristietizācija." [1, 161.lpp.]
            Nodaļu Vēbers beidz sekojoši: "Dzīves racionalizācija jau šajā pasaulē, orientēta uz tāssaules svētlaimi, bija askētiskā protestantisma profesionāla aicinājuma koncepcijas sekas." [1, 183.lpp.] Ja agrāk baznīca valdīja pār pasauli, no kuras tā bija atteikusies, ieslēgusies klostera sienās, tad, izgājusi ārpus tām, tā (askēze) piesātināja pasaules ikdienu ar savu metodiku, pārveidojot to par racionālu šīssaules dzīvi.


Askēze un kapitālisma "gars"


            Lai atklātu saites starp askētiskā protestantisma galvenajām reliģiskajām idejām un ekonomiskā indivīda rašanos un pastāvēšanu, Vēbers atkal ņem palīgā teoloģisko darbu analīzi. Šoreiz tas ir no kalvinisma augsnes izaugušā angļu puritānisma ņemts darbs, Ričarda Bakstera (Vestminsteres sinodes apoloģēts)  "Christian Directory" ("Instrukcija kristiešiem"). Tā tiek raksturota kā vispilnīgākā puritāņu morāles teoloģijas izlase, kas pilnībā pamatota ar personīgo praktisko pieredzi dvēseles glābšanā. Bakstera morāle ir apmierinātības ar sasniegto un bagātības baudīšanas, kuras sekas ir bezdarība un miesiskās izpriecas, un, pats svarīgākais, tādējādi pavājinās tieksme pēc "svētās dzīves" noraidīšana! "Tikai darbība kalpo Viņa slavai, (…) galvenais un pats smagākais grēks ir bezmērķīga laika tērēšana," [1, 186.lpp.] t.i. saviesīgās izklaidēšanās, tukšās runās, greznībā, pat miegā (nav pieļaujama ilgāka gulēšana par 6 stundām). Visus Bakstera darbus caurvij pārliecība par to, ka izsenis pārbaudīts askēzes līdzeklis ir darbs. Līdzīga ir arī kvakeru (XVI - XVII gs. no anabaptisma attīstījusies kustība) morāle, kas īpaši uzsver, ka ne darbs kā tāds, bet racionāla darbība savas profesijas ietvaros ir Dievam īpaši tīkama. Darba vērtīguma pakāpi nosaka tas, cik lielu labumu tā preces dod "visai sabiedrībai", bet svarīgākais kritērijs ir darba "ienākumu līmenis". Protestanti vēlmi būt par nabagu uzskatīja par to pašu, ko vēlmi būt slimam. Protestanta ideāls - 'selfmademan'. Tie ir galvenie puritāņu profesionālā pienākuma izpratnes momenti kas tieši ietekmēja kapitālistiskā dzīves stila attīstību.
            "Protestantisma pasaulīgā askēze ar visu spēku noraidīja tiešu bagātības baudīšanu un tiecās samazināt patēriņu (…), kopā ar to tā atbrīvoja iegūšanas tieksmi no tradicionālā psiholoģiskā žņauga, sarāva važas kas ierobežoja tieksmi pēc peļņas, pārvēršot to ne tikai par likumīgu, bet arī Dievam tīkamu parādību" [1, 197.lpp.], un vienīgais ar ko notika cīņa, bija iracionāla īpašuma izmantošana. Ar šo savu ētiku puritānisms ir stāvējis pie mūsdienu ekonomiskā cilvēka šūpuļa.
            "Tā radās specifiskais buržuāziski profesionālais etoss. Buržuāzijas uzņēmējam (darbojoties korekti un legāli) (…) bija pienākums ievērot savas biznesa intereses. Vēl vairāk, reliģiskā askēze viņa rīcībā nodeva apzinīgus, ārkārtīgi strādīgus strādniekus, kas savu darbību uzskatīja par Dievam tīkamu dzīves mērķi." [1, 202.lpp.] Tādā veidā strādnieku attieksme pret savu darbu kā pienākumu kļuva tik pat raksturīga kā uzņēmēja analoģiska attieksme pret peļņu.
            Par darba "Protestantisma ētika un kapitālisma gars" galveno secinājumu var uzskatīt rindu: "Racionāla dzīves uzvedība uz idejas par profesionālo aicinājumu bāzes rodas no kristīgās askēzes gara." [1, 205.lpp.]
            Pētījumu Vēbers noslēdz ar konstatāciju par to, ka tad, kad askēze ir pārveidojusi pasauli, pasaule atgrūž tās reliģisko pamatojumu un izzūd reliģijas loma vispār. "Vēsturē aiziet arī Apgaismības rozā sapņi (…), un tikai priekšstats par "profesionālo pienākumu" klīst pa pasauli kā iepriekšējo reliģiozo cilvēku spoks." [1, 207.lpp.] Tieksme pēc iedzīvošanās sasniedz neaptveramas vēlmes apjomus, bieži tā ir tuva sportiska, un kas būs nākotnē -  nav zināms.


NOBEIGUMS


          Darba pamatproblēma -  mūsdienu kapitālisma rašanās, un tas konkrētais priekšmets, ko VĒBERS ir centies noskaidrot un atklāt rakstot grāmatu "Protestantisma ētika un kapitālisma gars", ir kapitālisma saimniekošanas ideoloģijas (kapitālisma gara) rašanās ietekmējošie faktori. Autors atzīmē, ka cilvēces un civilizāciju vēsturē tā ir jauna un nebijusi parādība, tā radusies tikai pirms dažiem gadsimtiem, un tikai Rietumu sabiedrībā. Te arī derīgi ir atzīmēt, ka uzdevums bijis tieši ideoloģijas atklāšana, nevis jauno kapitālistisko organizāciju, jo organizācijas un institūti rodas no gara.
          Tāpat jāņem vērā tas, ka VĒBERS nevienā momentā necenšas apgalvot, ka tikai un vienīgi protestantisma ētika bija tas galvenais faktors kas radīja kapitālisma garu. Nē, viņš skaidri saka, ka tas bija tikai viens no nozīmīgiem nosacījumiem kas ļāva kapitālismam dzimt un attīstīties. Grāmatas beigās autors pat uzskaita tos virzienus un uzdevumus kuru risinājums ir vēl priekšā: askēzes lomas parādīšana sociāli-politiskajā ētikā (valsts); askēzes loma humānismā (vērtības); askēzes loma zinātniskajā un filozofiskajā empīrismā; askētisma vēsturiskās veidošanās izpēte (respektīvi -  apzināt askētisma ietekmi / attiecības ar citiem mūsdienu kultūras elementiem); tāpat kā askēze vēlākā gaitā ir ietekmējusies no ekonomiskajiem u.c. apstākļiem. Tie ir uzdevumi, kurus pats VĒBERS tā rī nepaspēja izpētīt.
          Grāmata "Protestantisma ētika un kapitālisma gars" savu nozīmi un vērtību ir saglabājusi līdz pat mūsdienām, mēs jau to minējām. Acīmredzot, VĒBERA izmantotās metodes un izvirzītās idejas joprojām tiek atzītas par pareizām. Savā veidā VĒBERS tiek uzskatīts par ģeniālu priekšgājēju un ceļa rādītāju vēlākajiem m.gs. sociologiem, filozofiem, politologiem, kulturologiem. Piem. ir lasīts apgalvojums, ka K.Levī-Strosa strukturālisma filozofijas ideja jau ir parādīta VĒBERA darbos par kapitālismu un protestanitisma ētiku -  viņš bijis viens no pirmajiem kurš kādā no sociālās apziņas sfērām saskatījis spēku kas var ietekmēt un pat pārveidot arī ekonomisko, politisko u.c. sistēmas. Tā ir runa par vērtībām, jaunas vērtības veido jaunu garu, bet jauns gars ir jauns laikmets. Varētu teikt, vērtības ir askiloloģijas priekšmets, bet ja tās maina sabiedrības struktūras un sistēmas (VĒBERS to uzskatāmi pierāda), tad tas neapšaubāmi ietiecas socioloģijas interešu sfērā. Sociologam ir svarīgi zināt, ka vērtības ir sociālo pārmaiņu pamatā, ka izmaiņas nesākas tikai ar jauniem ekonomiskiem vai politiskiem apstākļiem.
          Ja mēs skatamies mūsdienās, un empīriski salīdzinam valstis vai to reģionus, par kritēriju ņemot dominējošo ticību, tad redzam, ka līdz pat mūsdienām saglabājas nozīmīgas ekonomiskas atšķirības katoļu un protestantu zemju starpā. Valstis ar augstāko labklājības līmeni ir tipiskas protestantu zemes (Šveice, Lielbritānija, Norvēģija, ASV, utt), bet piem. Eiropas ekonomiski vājāk attīstītas ir katoļu vai pareizticīgo zemes (Spānija , Īrija, Grieķija, Krievija, Polija, utt). Arī Latvijas iekšienē atklājas tā pati aina -  visvājāk attīstīts ir tieši Latgales reģions (vienīgais, kurā dominē katolicisms). Protams, mēs tāpat kā VĒBERS, neapgalvojam, ka tieši ticību ētika ir vienīgais faktors kas nosaka šīs atšķirības, tomēr tā ir acīmredzamākā pazīme kas atšķir nosauktās zemes un reģionus. Un vēsture to rāda, ka no sākotnēji līdzvērtīgi attīstītām zemēm straujāk augušas tās, kurās sākusi dominēt protestantisma ētika.


IZMANTOTĀ LITERATŪRA


1. MAKS VEBER "Izbrannije proizvedenija", 1990 Moskva
2. AIVARS TABŪNS "Politika kā profesija", raksts avīzē "Diena", 1999.gada 5.maijs
3. MAKS VEBER "Izbrannoje: obraz obščestva", 1994 Moskva
4. "Enciklopedičeskij sociologičeskij slovar", 1995 Moskva

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru