Mana novada apvidvārdi un vecvārdi Džūkstes pasakās.

          Ideja izstradat ieskaites darbu tieši par šo temu man radas tapec, ka dzivojot Slampes pagasta, neapzinajos ne sava novada apvidvardus, ne vecvardus. Nemaz nebiju ieverojusi, ka musu izloksne, kaut nedaudz, bet tomer atškiras no citas vietas dzivojošo cilveku runas. Tapec man škita interesanti uzzinat to, kas tieši mums - mana novada dzivojošajiem - ir savadaks runa, neka citiem.
Ansis Lerhis Puškaitis (1859 - 1903) - Dūukstes skolotajs (mans novadnieks) un sava laika lielaka vienas tautas pasaku krajuma savacejs, sakartotajs un izdevejs (6002 teksti). Šis pasakas ir ka piemineklis mana novada apvidvardiem un vecvardiem. Visi cenšas runat pareizi, - pec iespejas vienadak ar parejiem - literara latviešu valoda. Ari es ikdiena sastopos ar izlokšnu noliegšanu. Klases biedrene Inga daudzos vardos runa lieto plato “e” un “e”, bet mes šo runu nepienemam un macam runat “pareizi”. Bet varbut tomer mums vajag saglabat gan sava novada ipatnibas runa, gan macet runat “pareiza” - literara latviešu valoda. Ar to tacu mes butu tikai bagataki.
A.Lerha - Puškaiša folkloras vaceja (ari mana novadnieka) darbiba aptver gan tikai 19. gadsimta 80. - 90. gadus, tacu latviešu vestitajas folkloras vesture vina vakumi nozimigi ka paši vecakie samera senu teiceju repertuara daleji pieraksti.*
A.Lerha - Puškaiša krajumam ir gluūi neaizstajama nozime, petijot latviešu vestitajas folkloras stavokli pagajušaja gadsimta ne tikai tematikas siūetu, bet ari valodas zina. Kaut gan, jau sakot ar 19.gadsimta vidu, sarunvaloda pakapeniski zud vai “nogludinas” dialektu ipatnibas un mazinas dialektismi ari folklora, kas to vieta arvien vairak parnem literaras valodas elementus.*
Dūukstes izloksne, kas atspogulojas A. Lerha - Puškaiša savaktajas pasakas, ar savam valodas ipatnibam pilniba atbilst vidus dialekta zemgaliskajam izloksnem. Ta uzskatama par pedejo tiro vidus dialekta izloksni Zemgales ziemelu dala; aiz Dūukstes valoda jau ieskanas nedzilo tamnieku izlokšnu ipatnibas.*
Dūukstes izloksne vardos  - melns, velns, vilna, pilns - izskanu kopas -ln- vieta, runa tikai ar -ll-. Piem. - mells, vells, villa, pills. (Kaut gan ši paradiba nav sastopama Dūukstes pasakas).
Dūukstes izloksne aiz lupeniem vienmer lieto j, piem., kapj, kampj. Bet pasakas sastopamas ari formas bez j. “Keve nekap”, “baltais sunits iekap karite”, utt.
Vardos dievs, tevs, govs izloksne vienskaitla nominativa locijuma zudis v, un tos
 

*J.Rudzitis A.Lerhis “Puškaitis un vestitajas folkloras teiceji.”//Latvijas ZA Vestis - 1974. - Nr.10.
*A.Ozols “Latviešu tautasdziesmu valoda” - Riga, 1961.
*Z.Birzniece “Dūukstes un daūu apkartejo izlokšnu fonetika” - Riga, 1959.

izruna dies, tes, gos. Visos locijumos v zudis vardos purs, ciris, buris, tapat dūukstinieki saka ari duris.(Pasakas šajos vardos konstatejami ari no izloksnes formam atškirigi vardi jeb šie paši vardi, tikai “pareizi”.
Pasakas verojams garš patskanis priedekli uz- : uzacis, uzpurnis, uzmaukt, uzlikt, uzkapt.
Reizem burta r priekša dzirdams (un lasams Dūukstes pasakas) garš patskanis: gards, bargs.
Dūukste priedekla -niek- priekša lieto e - kazenieks, krodzenieks, kaut gan Dūukstes pasakas parasti sastopams e vieta burts i.
Lietvardos ar piedekli -nic-, tapat ka A.Lerha - Puškaiša pierakstitajas pasakas, ari izloksne sastopams tikai isais i: pavarnica, menesnica, meslenica.
Varda akmens vieta dūukstenieki runa akmins, kadreiz dzird ari zobins, zibins, dibins, asmins,u.tml.
Dūukste ir sastopamas ari šadi sieviešu dzimtes daudzskaitlinieki - ragus, pelus, dzirnus.
Formas pati vieta dūukstenieki runa pate.
No prievardiem Dūukstes izloksnei svešs ir iz , ko pasakas var sastapt diezgan bieūi, piem., izšluk runga iz rokam”,”pabaū galvu iz kruma”. Dūukstenieki iz vieta lieto no.
Daūkart prievarda pa vieta lieto par, piem. par nakti.
Dūukste runa tikai ar izskanam -ams, -ama, -am, piem., nesam, skatams, dzirdu vinu lasam.
 Vecvardi. Par vecvardiem sauc vardus, kas agrak bijuši parasti, bet ko tagad lieto reti vai nelieto nemaz. Par vecu varbut ari varetu saukt pat visu izloksni. Ta pamazam iznikst. Tikai veco cilveku runa vel sastopamas šis dūukstenieku izloksnes formas. Ūel, bet varbut vajadzetu padomat par šis izloksnes saglabašanu.
Apvidvardi - tie, kurus lietojam sava novada - apvidu, vairums palikuši tikai par vecvardiem. Vai musu izloksnei jaiznikst?

            daramais - adiklis                                      naudas zutne - naudas maks
            karite - kariete                                          
            vagare - vagars
            eita - ejiet
            netik ne acis nolaist - patik skatities
            pamasa - pusmasa
            iraidas - ir
            sašluka - atdevas bedam
            talak - turpmak
kajup - pamodies
taisitajs - meistars
camarina - kamara, adina
           

/autors – Linda Strenga, Zemgales vidusskola, nodots Baibai Reinbergai/

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru