Organizācijas darbības pamatprincipi


Saturs.
1. Jēdzieni.
2.Organizācijas darbības pamatprincipi.
3. Vadīšana un vadības līmeņi organizācijā.
4. Faktori un apstākļi, kas var ietekmēt organizācijas darba procesu.

Terminu skaidrojums.

Organizācija – cilvēku grupa, kas labprātīgi apvienojuši spēkus darbā kopēja mērķa sasniegšanai.

Organizācijas struktūra -  dalīšana iedaļās un sektoros un atskaites attiecību hierarhijā.

Stratēģija – tas ir nepieciešamo rīcības plānu komplekss, lai īstenotu organizācijas misiju un tās mērķus. Vienkārši sakot, tas ir darba plāns, saskaņā ar kuru katrs organizācijas loceklis īsteno savu darbību.

Organizācijas pamatprincipi.

·        Ideoloģija.

Kādai grupai raksturīgas idejas un domāšanas veids, kopīgie mērķi, sasniegumi, vērtības. Ideoloģija ir organizācijas seja, fasāde, kuru sabiedrība ierauga vispirms. Tādēļ ir svarīgas metodes, kādas lieto vadītāji, lai to uzturētu: demokrātiskās, autoritatīvās vai ļoti liberālas.

·        Organizācijas loma un vieta sabiedrībā.

  Motivācija kāpēc vispār mēs esam un kāpēc mums jābūt? Ko no mums gūst sabiedrība? Ko mēs gribam sasniegt? Ko jau esam sasnieguši jeb paguvuši sasniegt.

·        Organizācija kā demokrātijas izpausme.

Demokrātija organizācijā nav tikai lēmumu pieņemšana. Demokrātija organizācijā ir ļoti cieši saistīta ar ideoloģiju un organizācijas lomu sabiedrībā.Tā palīdz izprast jauniešu vēlmes un brīvā laika pavadīšanu. Palīdz atrast katram savu vietu dzīvē. Vara organizācijā ir sadalīta starp dalībiekiem, katram dodot iespēju nest atbildību par savu organizāciju. Demokrātija ir katras valsts jaunatnes politikas pamats un  stūrakmens.

·        Plānošana.

Plānošana ir viens no vistiešākajiem demokrātijas izpausmes veidiem. Tā palīdz sasniegt nospraustos mērķus, vadīt finanses, piepildīt sabiedrības cerības.
Plānošana ir process, kurš nekad nebeidzas. Pēc plānošanas nāk plāna īstenošana un atkal plānošana. Plānošana ir katra organizācijas locekļa darbs. Katram ir jābūt gatavam tajā piedalīties  un censties ielikt savu artavu kopīgajā pasākumā.·        Organizācijas mērķi.

Mērķis kas apkopo  informāciju  par to, kādēļ tas tiek darīts  tieši tā. Kāpēc organizācija kā grupa vispār pastāv un ko tā cenšas sasniegt.

·        Mērķi.

Sasniegt mērķus vēlētos ikviens. Un paši par sevi tie ir vieni no organizācijas balstiem.Mērķi -  tas nozīmē, ka:
·        tiek apspriesta un izvētēta darbība un jebkuras aktivitātes.
·        Plānošana noritēs mērķtiecīgāk.
·        Ir lielāka iespējas turēt kārtībā organizācijas administratīvo darbu.
Zinot, cik patīkami un stimulējoši ir sasniegt nospraustos mērķus,organizācijai savus mērķus vajadzētu radīt:
·        Viegli formulējamus.
·        Apveramus.
·        Vadāmus.
·        Laikā ierobežotus.
·        Reālistiskus.
·        Vismaz laiku pa laikam sasniedzamus.
Nebaidieties mainīt savus mērķus, tam dažkārt ir ļoti pamatoti un labi iemesli.

·        Darbības plāns.

Kā kas tiek veikts organizācijā unkurš par to atbildīgs.
Darbības plāns ir nozīmīgs:
·        Mērķu nospraušanā.
·        Lēmumu pieņemšanā.
·        Informācijas apritē.
·        Izvērtēšanā un pārskatos.
·        Saskarsmē ar pasauli.
Pašas organizācijas pārziņā ir tas, cik ilgam laikam tā plāno un cik detalizēti darbības plāni tai ir .

·        Darbība un finanses.

Kaut arī jeb kuras aktivitātes ir saistītas ar naudu. Nauda nebūt nav galvenais. Tādēļ jāpaliek pie saviem plāniem, vispirms neizrēķinot, cik  tas maksās. Galvenais ir darboties griba.

·        Struktūra un vadība.

 

Struktūra un vadība  ir ļoti cieši saistītas ar demokrātiju, jo ietver sevī lēmumu pieņemšanu un atbildību par paveikto un uzsākto. Svarīgi ir apzināties, ka organizācijā var tikt veiktas izmaiņas. Organizācijas vadība - tie ir kompromisi, mazākuma viedokļa ievērošana, savu uzskatu maiņa.

Vadība ir arī darbu un atbildības sadale starp visiem dalībniekiem. Katrai organizācijai ir sava struktūra, taču visām ir dažas kopīgas iezīmes, piemēram, visām organizācijām ir savi vadītāji un biedri, kā arī katrai organizācijai ir sava darbības programma.

         
          Šīs lietas, kurām jāpievērš uzmanība, sastādotdarbības programmu. Taču pats galvenais – atcerēties, ka organizācijas mērķim ir jābūt visu biedru labsajūtai un darboties gribai, tādēļ jācenšas to ņemt par savas organizācijas pamatprincipu stūrakmeni. Organizācijas programmai ir jākalpo biedriem, nevis otrādi.


·        Kāpēc vajadzīga  vadība organizācijās?

Jo plašāki organizācijas mērķi un uzdevumi, jo lielāks cilvēku skaits jāiesaista tās darbībā un līdz ar to palielinās organizācija. Darbam starp visiem organizācijas biedriem jābūt sadalītam  ar mērķi gūt lielākus panākumus. Darbs jānodrošina ar resursiem, un kādam ir jāpārskata visu uzticēto  uzdevumu kvalitāte.
Darbam starp visiem organizācijas darbiniekiem jābūt sadalītam tādā veidā, lai to veiktu ar iespējami lielāku atdevi. Darbs jānodrošina ar resursiem, un kādam ir jāpārskata visu uzticētouzdevumu izpildes kvalitāte.

·        Kā sadalās vadība organizācijā?

Vadība organizācijā sadalās dažādos līmeņos un risina dažādus uzdevumus.Tā, piemēram, augstākaijai vadībai ir jāsprauž mērķis un jānosaka, kā tālāk rīkoties. Jaunāko vadītāju un visu pārējo darbinieku uzdevums ir nodrošināt, lai uzdevumu veiktu sekmīgi un nospraustos mērķus sasniegtu.

·        Augstākā līmeņa vadītāja pienākumi.
  Augstākā līmeņa vadītāja pienākumi varētu būt šādi:
·        Noteikt organizācijas kopējos mērķus.
·        Izveidot organizācijas struktūru.
·        Sadalīt organizācijas resursus.
·         Vadīt tā, lai būtu panākumi.


Vadītāju darbu un viņu uzdevumus pirmajā vadības līmenī var iedomāties kā piecas funkcijas.

·        Prognozēšana un plānošana.

Vadītājam jāprot paredzēt uz priekšu. Viņam jānovērtē nākotne un jāpieņem lēmumi. 

·        Organizācija.
Vadītājam jāveido tādas formālas attiecības, kas vislabāk atbilstu organizācijas mērķiem.
·        Vadība.
Vadītājiem jābūt par paraugu saviem darbiekiem.Viņam jāiedvesmo tie, kuri strādā viņa labā.
·        Koordinācija.
Vadītāja pienākumos ietilpst sekot tam, lai padotie tiešām strādātu organizācijas labā.
·        Kontrole.
Vadītājam un organizācijai kopumā vienmēr jātic, ka noticis tieši tas, kam bija jānotiek.

Faktori un apstākļi, kas var ietekmēt organizācijas darbu.

Politiskā ietekme :
·        Jaunatnes politika
·        Valsts ienākums un nodokļi
·        Vietējā pašpārvalde
·        Reģionālā pārvalde
·        Valdība
·        Bezdarba politika
·        Sociālā politika
·        Medicīnas aprūpes politika
Sabiedriskā un kultūras ietekme:
·        Attīstības statistika
·        Ienākumu līmenis
·        Dzīves veids
·        Attieksme un pieņemtās normas
·        Patērētāju prioritātes
·        Izglītības līmenis
·        Vērtības
·        Dzimumu lomas
Tehnoloģija :
·        Telekomunikācijas
·        Kopēšana
·        Iekšējā uzbūve
Ekonomiskā ietekme:
·        Dzīves līmenis
·        Bezdarbs
·        Darba tirgus uzbūve
Salīdzinošie apstākļi:
·        Iespējamie darbinieki
·        Citas jaunatnes organizācijas
·        Partneri
·        Organizācijas tīkls

Izmantotie matereāli: Bērnu Vides skolas projekta Rokasgrāmata jaunatnes vadītājiem darba materiāls 23.11.1995.
                                      Anitas Jēkabsones darba materiāli. 10.11.1995Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru