Uzņēmuma, organizācijas vieta un loma Latvijas ekonomikāSATURS1.     Uzņēmuma, organizācijas vieta un loma Latvijas ekonomikā                       1 
2.     Mārketings uzņēmumā, organizācijā                                                            2                                                                   
3.     Organizācijas struktūra un informācijas plūsmas organizācijas principi, kontroles
Amplitūda                                                                                                    4
4.     Personāla vadīšana organizācijā                                                                 8                                                                    
5.     Organizācijas stratēģiskā plānošana un attīstības iespējas                           9
Secinājumi                                                                                                        13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                IEVADS


Praksi veicu no 1998.gada 5.oktobra līdz 18.oktobrim Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas rajona nodaļā.
Prakses laikā apskatīju sekojošus punktus no prakses programmas:
-         uzņēmuma, organizācijas vieta un loma Latvijas ekonomikā,
-         mārketings uzņēmumā, organizācijā (tikai jautājums par saskarsmes procesu ar klientiem) ,
-         uzņēmuma, organizācijas iesaistīšanās starptautiskajās programmās,
-         uzņēmuma, organizācijas struktūra un informācijas plūsmas organizācijas principi,kontroles amplitūda,
-         personāla vadīšana uzņēmumā, organizācijā,
-         uzņēmuma, organizācijas finansiālo rezultātu analīze,
-         uzņēmuma, organizācijas stratēģiskā plānošana un attīstības iespēja.
Prakses laikā netika apskatīts punkts par mārketingu uzņēmumā, jo Valsts ieņēmumu dienestā mārketings kā tāds nepastāv, netiek veiktas nekādas klientu aptaujas, nav mārketinga departamenta, netiek izstrādāti nekādi jauni produkti. Tāpat netika apskatīts jautājums par projektu finansēšanu, jo VID neveic nekādu ilgtermiņa projektu finansēšanu. Jautājumā par finansiālo rezultātu analīzi, es apskatīju viena nodokļu mamksātāja – fiziskās personas (namīpašnieka) viena gada finansiālo darbību, jo VID ir budžeta iestāde un nekādas finansiālās darbības nav.


                                                                                                                            

1.UZŅĒMUMA, ORGANIZĀCIJAS VIETA UN LOMA LATVIJAS EKONOMIKĀ

ATTĪSTĪBA PĒDĒJOS 3-5 GADOS

       Kopš Latvija sākusi tautsaimniecības pārveidi no administratīvi - plānveida uz tirgus ekonomiku, ir pagājuši 6 gadi. Šobrīd valsts pirmo attīstības posmu ir pārvarējusi. Valsts ekonomikas rādītāji - iekšzemes kopprodukta un rūpnieciskās ražošanas apjoma pieaugums, inflācijas samazināšanās un budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu sabalansēšana (bezdeficīta budžets) – liecina, ka valstī sasniegts šim brīdim maksimāli stabils makroekonomiskais klimats.
Pirms aptuveni trim gadiem vienā valsts institūcijā apvienoja Finansu inspekciju, Muitu un papildus izveidoja Finansu izziņas departamentu (tagad Finansu policija), ko visu kopā nosauca par Valsts Ieņēmumu dienestu. Tas viss tika darīts ar nolūku:
§ veicināt kontroli pār likumu pildīšanu;
§ efektīvāk iekasēt nodokļus, kontrolēt nodokļu maksātājus un atklāt nemaksātājus;
§ uzlabot valsts institūciju un nodokļu maksātāju sadarbību;
§ samazināt birokrātiju, tās procedūras un administratīvos izdevumus;
§ uzlabot nodokļu maksātāju un muitas klientu apkalpošanu;
§ veidot sabiedrisko domu par nodokļu nomaksas nepieciešamību.
Valsts Ieņēmumu Dienests ir valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministra pārraudzībā un nodrošina nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas.
No 1993.gada, kad izveidoja Valsts Iieņēmumu dienestu, ir būtiski palielinājušās tā funkcijas un darba apjoms. Piemēram 1994.gadā ir principiāli mainīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana – ienākumi tiek deklarēti un nomaksāti pēc maksātāja darbavietas, bet ieņēmumu ieskaitīšana pēc dzīvesvietas. Sākot ar 1995.gadu tiek administrēta loteriju un azartspēļu nodoklis un nodevas, bet ar 1998.gadu – arī sociālais nodoklis. Likumos ir noteikts, ka Valsts Ieņēmumu dienestam ir jāpārbauda valsts amatpersonu ieņēmumu likumība un Korupcijas novēršanas likuma ievērošana. Tajā pašā laikā  Valsts Ieņēmumu dienestā strādājošo skaits nav daudz mainījies – 1994.gadā bija 4219, bet 1997.gada sākuma – 4229 štata vienības.
        

              VIETA UN LOMA LATVIJAS EKONOMIKĀ
                     Valsts ieņēmumu dienests ir ieņēmis stabilu  un pārliecinošu vietu valsts pārvaldes institūciju vidū. Valsts ieņēmumu dienests ir institūcija, kas nodarbojas ar valsts ieņēmumu iekasēšanu un valsts budžeta veidošanu. Valsts uzdevums ir nodrošināt labāku dzīves līmeni, pamatizglītību, sociālo un personas drošîbu. Šim nolūkam valstij ir nepieciešami līdzekļi, kas rodas apzinīgi un godīgi maksājot nodokļus, bet valsts institūcijām ir pienākums tos taisnīgi iekasēt.
                     Valsts ieņēmumu dienests ir pārvaldes institūcija, kas kontrolē LR likumu un lēmumu ievērošanu, kas reglamentē nodokļu un nodevu apmērus un iekasēšanas kārtību; uzskaita un reģistrē noteiktā teritorijā visus nodokļu maksātājus; īsteno pasākumus pilnīgākai, savlaicīgākai nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanai no teritoriālās nodaļas maksātājiem; veikt efektīvas kontroles, pārbaudes un auditus; veikt parādu uzskaiti un analīzi, kā arī noteikt metodes parāda līmeņa samazināšanai; novērst un veicināt pārkāpumu atklāšanu valsts nodokļu, nodevu un citu noteikto obligāto maksājumu jomā, kā arī uzlabot kontroli pār nodokļu iekasēšanu par ievestajām un izvestajām precēm.
                     1997.gadā faktiski iekasēto nodokļu un citu maksājumu kopsumma  ir Ls 540939.7 tūkst. un pārsniedz atbilstošo maksājumu summu 1996.gadā par Ls 81821.8 tūkst. vai par 17.82%.
                     Vienlaicīgi jāatzīmē, ka no 1997.gadā faktiski iekasētās akcīzes nodokļa summas Ls 36955.0 tūkst. ieskaitīts Satiksmes ministrijas un Veselības aizsardzības ministrijas speciālajos budžetos. Līdz ar to 1997.gadā valsts pamatbudžetā ieskaitītā summa ir Ls 503984.8 tūkst. vai 105.35% no apstiprinātā minēto nodokļu un citu maksājumu ieņēmumu plāna 1997.gadam.
              1998.gada 1.pusgādā VID administrētie nodokļi valsts budžetā iekasēti Ls 521.0 milj., tajā skaitā valsts pamatbudžetā ieskaitīts Ls 295.1 milj. Valsts pamatbudžeta ieņēmumu normatīvs 1.pusgadam sastāda Ls 252.3 milj., tātad plāns pārsniegts par Ls 42.8.milj. vai 17%. 1998.gada 6 mēnešos valsts budžetā iekasētā nodokļu un citu maksājumu kopsumma (neieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas) ir Ls 315.3 milj. (Ls 315312.1 tūkst.) un pārsniedz atbilstošo maksājumu summu 1997.gada 6 mēnešos par Ls 595.2milj. (Ls 59515.1 tūkst)vai par 23.27%. No valsts budžetā iekasētās summas Ls 20.2 milj. ieskaitīts valsts autoceļu fondā, sociālās apdrošināšanas iemaksas sastāda Ls 205.7 milj. Ar savu darbu VID nodrošina sabalansēta valsts pamatbudžeta plānotos ieņēmumus.
      
               
            VID RĪGAS RAJONA NODAĻAS LOMA LR BUDŽETA IEŅĒMUMU VEIDOŠANĀ
                            VID Rīgas rajona nodaļa aptver visu Rīgas rajonu, t.sk. 5 pilsētas, kuras atrodas Rīgas rajonā(skat pielik. Nr.1.) . Rīgas rajonā ir reģistrētas  5825 uzņēmējsabiedrības (uz 23.02.98.), no kurām SIA – 2084, kooperatīvās sabiedrības – 152, zemnieku saimniecības – 751, individuālie uzņēmumi – 673 u.c. uzņēmējdarbības formas. 1998.gadā uzskaitē stājušies: SIA – 183; IU – 66; Z/S – 36; P/u – 4; un 103 fiziskās personas, kurām izsniegti patenti kā arī 335 personas, kurām izsniegtas reģistrācijas apliecības.   Tabulā Nr.1 ir apskatāms Rīgas rajona nodokļu maksātāju struktūra, t.sk. arī reālie nodokļu maksātāji.                                                                                                                                      Tabula Nr.1
Tabula Nr.1

RĪGAS RAJONA NODOKĻU MAKSĀTĀJI

Maksātāji

1995.gads
1996.gads
1997.gads
1. Juridiskas personas
4618
5200
5200
t.sk. reālie nodokļu
maksātāji
3127
2910
3200
2. Fiziskās personas:
§ maksātāji, kuriem  jāiesniedz deklarācijas
50968
64857
70179
§ maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību
1877
2450
2700
t.sk. reālie maksātāji
850
1001
1300

                             No tabulas redzams, ka 1997.gadā reāli budžeta ieņēmumu veidošanā piedalās 4500 nodokļu maksātāji, no kuriem juridiskas personas ir 3200 un fiziskas personas – 1300. No tabulas redzams, ka reālo nodokļu maksātāju – juridisko personu – skaits laika posmā no 1995.gada līdz     1996.gadam ir samazinājušies, taču no tā nevar spriest par mazākiem budžeta ieņēmumiem, jo 1995.gadā vēl nebija uz Lielo nodokļu maksātāju pārvaldi pārgājuši lielākie Rīgas rajona nodokļu maksātāji. Stabilizējoties valsts ekonomikas stāvoklim un uzlabojoties arī uzņēmumu stāvoklim, arī reālo maksātāju skaits 1997.gadā pieaug kā juridiskajām, tā arī fiziskajām personām.
                            Analizējot Latvijas Republikas valsts pamatbudžeta ieņēmumu veidošanos, tad Rīgas rajons valsts pamatbudžetā 1997gadā devis  0.63% no visiem ieņēmumiem. (Rīgas raj. ieņēmumi - Ls 3409.4 tūkst. : valsts kopējie ieņēmumi - Ls 540939.7 tūkst.)
                             Pēc  tabulas Nr.2 ir iespējams salīdzināt kā VID Rīgas rajona nodaļā tika iekasēti nodokļu ienēmumi 1998.gada 1.pusgadā pa nodokļu veidiem, salīdzinot ar 1997.gada 1.pusgada ieņēmumiem.

Tabula Nr.2

VID Rīgas rajona nodaļas valsts pamatbudžeta ieņēmumi 1998.gada pusgadā pa nodokļu veidiem, salīdzinot ar 1997.gada 1.pusgadu (tūkst.Ls)
Nr.p.k.

Faktiskie ieņēmumi 1997.g.1.pusg.
Faktiskie ieņēmumi 1998.g.1.pusg.
Novirze
Ls
Novirze
%
1.
PVN
735.9
286.6
-449.3
38.9
2.
UIN
713.9
1234.5
+520.6
172.9
3.
Akcīzes nodoklis
39.9
179.9
+140.0
450.8
4.
Muitas nodoklis
4.2
42.2
+28.0
1004.7
5.
Pārējie
342.4
415.1
+72.7
121.2
6.
Kopā
1836.3
2158.3
+322.0
117.5
7.
Atmaksa
1673.9
2894.4
+1220.5
172.9
8.
6 + 7 rindas
3510.2
5052.7
+1542.5
143.9

                 Salīdzinot 1997gada 1.pusgada ieņēmumus ar 1998.gada 1.pusgada ieņēmumiem redzams, ka 1998.gadā iekasēts vairāk par Ls 322.0 tūkst. Pēc nodokļu izvērtējuma redzams, ka mazāk ir iekasēts tikai PVN - par Ls 449.3 tūkst., bet viens no iemesliem tam ir pieaugošais eksportētāju skaits, kuriem ir lielas PVN atmaksas. Autors rāda grfiku Nr.1., kurš par 1997.gada janvāri – jūliju uzskatāmi parāda kāda ir pamatbudžeta ieņēmumu un  atmaksu  dinamika salīdzinājumā ar rīcības plānā paredzētajām summām. Piemēram, 1997.gada maija mēnesī atmaksu summa par 50 tūkst. Ls pārsniedz rīcības plānā paredzēto summu, taču ieņēmumus tas pārsniedz pat par 150 tūkst Ls. Turpretī jūnija mēnesī situācija ir mainījusies un ieņēmumi pārsniedz gan rīcības plānā paredzēto, gan arī atmaksu summas. Nākošajā grafikā Nr.2. iespējams salīdzināt 1997.gada ieņēmumu un atmaksu analīzi  salīdzinājumā ar 1996.gada attiecīgo periodu. Redzams, ka atmaksu summa ir pieaugusi ļoti strauji un tas arī ir iemesls rīcības plāna neizpildei.
              Attēlā Nr.1. autors uzskatāmi parāda to, ka PVN atmaksa 1998.gada 1.pusgadā sastāda vislielāko summu, proti, Ls 2709.7 tūkst
              Pielikums Nr.1. un Nr.2. parāda pamatbudžeta ieņēmumus pa mēnešiem 1998.gadā, atmaksas summu pa mēnešiem, atmaksas lielumu procentuāli pret ieņēmumiem un ieņēmumu  izpildi pret gada plānu. Pēc minētajiem pielikumiem redzams, ka atmaksa procentuāli pret ieņēmumiem sastāda 134.1% , 1.pusgada ieņēmumu izpilde pret gada plānu sastāda 69.2%.Tātad Rīgas rajona nodaļa 1.pusgada plānu ir izpildījusi ar uzviju.
                             Savukārt analizējot pēc tabulas Nr.2. un attēla Nr.1. uzņēmuma ienākuma nodokļi (kas ir 1.vietā budžeta ieņēmumu veidošanā)  analīze un plāna izpilde Rīgas rajonā šajā pašā laika periodā liecina par to, kā pakāpeniski, taču pavisam noteikti pieņemas spēkā rūpnieciskās  ražošanas uzņēmumu attīstība un tas savukārt liecina par mūsu valsts, līdz ar to arī Rīgas rajona aizvien lielāku sakārtotību un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanos, kas ir galvenais valsts uzdevums. Tas nav maz, jo tikai turpinot veicināt aktīvu uzņēmējdarbību, varam cerēt uz jaunām darba vietām, sakārtotu iedzīvotāju sociālo nodrošināšanu, kvalitatīvu izglītību, medicīnas aprūpi, tas ir, uz katra iedzīvotāja un Latvijas kā valsts uzplaukumu.UIN, no iekšzemē iekasētiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda vislielāko īpatsvaru – 68% - tūkst. 1234.5 Ls. Ietekmējošie faktori:
-  ne visi maksātāji ir pieprasījuši atmaksai faktiskās nodokļa samazinājuma summas;
-  palielinājušies avansa maksājumi;
-  palielināšanos ietekmēja atsevišķu nodokļu maksātāju ievērojamās piemaksas par 1997.gadu – sastāda tūkst. 694.0 Ls, no tiem 12 lielākajām uzņēmējsabiedrībām piemaksas sastāda 58% lielu īpatsvaru;
-  1996.gadā uzņēmumiem, kurirm tika piemēroti atvieglojumi, pamatojoties uz likumu “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā”, atvieglojumu piemērošanas termiņš ir beidzies.  
                             No visas šīs analīzes ir saprotams, ka Rīgas rajona teritoriālā nodaļa neieņem vadošo vietu LR budžeta ieņēmumu veidošanā. Secinājums, kāpēc tas tā notiek ir tas, ka Rīgas rajona uzņēmēji ir aktīvi   ekspotētāji un līdz ar to tiem nav jāmaksa PVN, kā arī paplašina savu ražošanu, iepērkot jaunus pamatlīdzekļus, līdz ar to ieskaitot lielas summas priekšnodoklī.
                             Vēl viens no iemesliem manuprāt ir arī tas, ka Rīgas rajonā nav īpaši lielu uzņēmējsabiedrību, līdz ar to nav lielu nodokļu maksātāju.
                             Analizējot rajona 20 lielāko nodokļu maksātāju ieņēmumu īpatsvaru pret rajona valsts pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem 1997.gadā, to īpatsvars sastāda 46.6% (tabula Nr.3).
 
Tabula Nr.3

RĪGAS RAJ. LIELĀKO NODOKĻU MAKSĀTĀJU ĪPATSVARS PRET RAJONA VALSTS PAMATBUDŽETA KOPĒJIEM IEŅĒMUMIEM 1997.GADĀ (tūkst.Ls)
Ieņēmumi valsts pamatbudžetā
20 lielāko maks. nodokļu maksājumi
Ieņēmumu īpatsvars
3409.4
1587.4
46.6


2.MĀRKETINGS UZŅĒMUMĀ, ORGANIZĀCIJĀ
             
              VID Rīgas rajona nodaļā nav iespējams raksturot un izpētīt organizācijas mārketinga departamenta funkcijas, sastāvu, budžetu un tā izlietojumu, kā arī organizācijas noieta tirgu, tā paplašināšanu. Valsts ieņēmumu dienestā nepastāv mārketinga nodaļa vai departaments. Līdz ar to arī netiek veikts darbs jaunu produktu izstrādāšanā, netiek veiktas nekādas klientu aptaujas.
              Kā vienīgo mārketinga funkciju varu apskatīt saskarsmes procesu ar klientiem, jo katra inspektora ikdiena ir saistīta ar klientiem – ir jāatbild uz nodokļu maksātāju jautājumiem, telefona zvaniem, kā arī vēstulēm. Skat.pielikumā attēlu Nr.2. par nodokļu maksātāju izglītošanu tiesību jautājumos, kurā parādīts rakstisko atbilžu skaits, individuālo konsultāciju skaits, skaidrojumi. Konsultācijas tiek sniegtas par nodokļu likumdošanas pareizu piemērošanu, tā palīdzot nodokļu maksātājam novērst iespējamās kļūdas un neprecizitātes nodokļu aprēķināšanā un nomaksā. Lai sniegtu šo informāciju klientiem, VID izdod dažāda veida informatīvos materiālus, kā arī sniedz informāciju presē par jaunākajām izmaiņām likumdošanā un Valsts ieņēmumu dienesta darbā. Nodokļu maksātājiem manuprāt ļoti palīdz arī  nodokļu likumdošanas skaidrojumi, kurus sniedz VID darbinieki tādos izdevumos kā “Mans īpašums” un “Latvijas Ekonomists”.   VID Rīgas rajona nodaļai notiek sadarbība ar Rīgas rajona “Apriņķa avīzi”, kurā regulāri tiek publicētas likumu izmaiņas, likumu, noteikumu skaidrojumi nodokļu maksātājiem. Domāju, ka šāda veida skaidrojumi varētu būt vēl vairāk, jo neskaidrības nodokļu likumdošanā ir ļoti daudz.
              Lai nodokļu maksātāji būtu informēti par savām tiesībām un pienākumiem, ir izdots informatīvais buklets “Nodokļu maksātāju tiesības un pienākumi”, kā arī “VID amatpersonu tiesības” (skat.pielikumā). VID Sabiedrisko attiecību daļa, sadarbībā ar PHARE programmu Latvijā, mazliet netradicionālā veidā ir izdevusi informatīvu bukletu par visiem nodokļiem Latvijā, lai ar tiem varētu iepazīties ikviens iedzīvotājs, kas savā ikdienas darbāâ nav saistīts ar nodokļiem. Šis izdevums ir “Nodokļu ABC”. Šis buklets gan nav domāts speciālistiem nodokļu likumdošanā.
              Bez šiem informatīvajiem materiāliem , ļoti svarīgi saskarsmes procesā ir spēt uzklausīt klientu un iegūt tieši to informāciju, kura nepieciešma darbā, tâpēc jebkuram auditoram ir jābūt psiholoģiski labi sagatavotam šim darbam.
              Lai izglītotu nodokļu maksātājus, VID rīko arī dažāda veida seminārus, kuros tiek izklāstīti gan jaunumi likumdošanā, gan arī maksātājiem neskaidrie jautājumi.
              VID ir izveidots tālrunis – automātiskais atbildētājs, kurš strādā visu diennakti. Piezvanot pa šo tālruni, jebkuram ir iespējams informēt gan par nodokļu nemaksāšanu un pārkāpumiem, gan arī par VID un muitas pārkāpumiem.

3.ORGANIZĀCIJAS IESAISTĪŠANA STARPTAUTISKAJĀS PROGRAMMĀS

              VID sadarbība ar ārvalstu partneriem notiek tikai vadības līmenī, līdz ar to nav iespējams sīkāk izpētīt šīs sadarbības dažādās nianses un pašu procesu, kā notiek šī sadarbība, kā tiek meklēti sadarbības partneri un kādā veidā tiek izstrādāti savstarpējās sadarbības projekti. Prakses atskaitē varu minēt tikai to informāciju, kas publicēti informatīvajos izdevumos.
              VID galvenais ārvalstu tehniskās palīdzības avots laika posmā līdz 1999.gadam būs Eiropas padomes PHARE programma, kas sniedz palīdzību VID nodokļu un muitas administrācijai kopš 1992.gada.
              Nodokļu jomā no 1996.gada otrā pusgada tika uzsākta jauna PHARE tehniskās palīdzības programma, kurā līdz 1999.gadam darbosies 2 pastāvīgi konsultanti un vairāki īstermiņa eksperti. Pastāvīgais konsultants juridiskajos jautājumos nodarbojas ar nodokļu likumdošanas un normatīvo aktu izvērtēšanu, komentēšanu un labojumu projektu izstrādāšanu.
              Otrs pastāvīgais konsultants sniedz palīdzību likumdošanas ieviešanā, dokumentu apstrādē un administratīvo struktūru pilnveidošanā, kā arī informātikas sistēmas ieviešanā.
              1997.gadā šīs pašas sistēmas ietvaros tika organizētas mācības par akcīzes preču ražošanas kontroli uzņēmumos un speciālu naftas produktu muitošanas mācību kursu muitas darbiniekiem. Projekts paredz arī muitas laboratorijas iegādi un muitnieku mācības uz esošo laboratorijas bāzes kādā ārvalstī.
              Vācu firma “Media Consulta” turpina izstrādāt nodokļu maksātāju informēšanas un izglītošanas projektus.
              Saskaņā ar VID un Zviedrijas muitas pārvaldes līgumu par savstarpējo palīdzîbu turpinās muitas iekšējās mācību sistēmas izveidošana un vadošo amatpersonu mācības.
              Ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācija (OECD) sniedz palīdzību VID darbinieku mācībās OECD mācību centros Kopenhāgenā, Budapeštā, Vīnē un Ankarā, kā arī organizē darbinieku piedalīšanos daudzvalstu semināros par PVN un ienākuma nodokļu likumdošanas un administrēšanas harmonizāciju saskaņā ar ES Baltās grāmatas prasībām.

4.     ORGANIZĀCIJAS STRUKTŪRA UN INFORMĀCIJAS PLŪSMAS ORRGANIZĀCIJAS PRINCIPI, KONTROLES AMPLITŪDA

ORGANIZĀCIJAS STRUKTŪRA, TĀS ANALĪZE
              Pirms tiek apskatīta VID Rīgas rajona struktūra, tiek apskatīta visa Valsts ieņēmumu dienesta struktūru. Visu VID struktūru iespējams apskatīt pielikumā Nr.3.  Valsts ieņēmumu dienesta vadītājs ir ģenerāldirektors (pašlaik šo amatu ieņem Andrejs Sončiks). VID ģenerāldirektoram ir 3 vietnieki un tie ir Lielo nodokļu maksātāju direktors, Nodokļu pārvaldes direktors un Muitas pārvaldes direktors.
              Nodokļu pārvaldes direktores pakļautībā ir nodokļu pārvalde.Nodokļu pārvalde sastāv no sekojošām daļām:
Ø Nodokļu metodikas daļa:
                  § tiešo nodokļu nodaļa
                  § netiešo nodokļu nodaļa
                  § pārējo valsts ieņēmumu nodaļa
Ø Audita daļa:
                 § metodikas nodaļa
                 § kontroles nodaļa
                 § analīzes un plānošanas nodaļa
Ø Nodokļu ekspertu daļa:
                 § nodokļu grāmatvedības nodaļa
                 § ekspertīzes nodaļa
Ø Nodokļu administrēšanas un organizācijas daļa.
             Visas nodokļu pārvaldes darbs un struktūra organizēta, lai izstrādātu nodokļu administrēšanas metodiku visām teritoriālajām iestādēm.
             VID ģenerāldirektora tiešā pakļautībā atrodas Informātikas pārvalde, Juridiskā pārvalde un Finansu policijas pārvalde. Informātikas pārvaldes darbs ir organizēts tā, lai nodrošinātu un attīstītu visa VID informatizāciju. Arī šī nodaļa ir sadalīta atsevišķās daļās un nodaļās un tās ir sekojošas: ekspluatācijas daļa (informatīvo sistēmu administrēšanas nodaļa un servisa nodaļa); attīstibas un projektu vadības daļa, kā arī nodokļu un nodokļu maksātāju uzskaites daļa (nodokļu maksātāju reģistrācijas nodaļa, metodikas nodaļa, pārskatu un analīzes nodaļa).
             Finansu policijas pārvaldi veido izziņas daļa, operatīvā darba daļa un iekšējās drošības daļa. Šī pārvalde ir izveidota ar mērķi sniegt finansu izziņas, izstrādāt metodiku un veikt dienesta amatpersonu – darbinieku iekšējo kontroli.
             Juridiskā daļa nodarbojas ar tiesību jautājumiem, kā arī piedziņas metodikas izstrādāšanu.
             Muitas pārvaldes direktora pakļautībā atrodas vairākas daļas un tās ir:
Ø Procedūru daļa:
          § metodikas nodaļa
         § organizatoriskā nodaļa
Ø Tarifu daļa:
          § muitas laboratorija
         § sertifikācijas nodaļa
Ø Kontroles daļa:
         § kravu pārvadāšanas nodaļa
         § atļauju uzraudzības nodaļa
         § operatīvā nodaļa
Ø Muitas datu analīzes un uzskaites daļa
         § deklarāciju nodaļa
         § pārskatu nodaļa
              Muitas pārvaldē ietilpst arī citas daļas, kuras visas kopā nodarbojas ar muitas kontroles, muitas kontroles noformēšanas un muitas administrēšanas un metodikas izstrādāšanu un uzlabošanu.
              Pārējās septiņas nodaļas, kas pakļautas VID ģenerāldirektoram nodarbojas ar personāla administrēšanu un VID finansiāli saimniecisko nodrošināšanu.
              Tālāk darbā tiks apskatīu VID Rīgas rajona nodaļas struktūras pārmaiņas laika posmā no 1996.gada līdz 1998.gadam. Rajona nodaļas struktūra nepārtraukti mainās un iemesls tam ir vēlme uzlabot nodokļu administrācijas darbu un darba rezultātus.

1996.gads


VID NODAĻAS PRIEKŠNIEKS
 
 


 
 

 
Fizisko pers. audita daļa
 
Juirdisko pers. audita daļa
 
Pārskatu un deklarāciju pārvalde
 
Masksāt. un maksāj. uzsk. pārvalde
 
             

             
             
Maksāj. uzskaites sektors
 


Juridisko pers. pārsk. un dekl.daļa
 
 
          
                        
                        Kā redzams no zīmējuma, 1996.gadā VID nodaļas vadītāja amata nosaukums bija priekšnieks, bet jau 1997.gadā nosaukums tika mainīts un tagad tas ir direktors. Otra lielākā izmaiņa, kas notikusi no 1996.gada ir tā, ka vairs nepastāv Nodokļu inspekcijas, līdz ar to vairs nav Nodokļu inspekcijas priekšnieka un 2 tā vietnieki. Šobrīd vairs nepastāv arī finansu izziņas departaments. 1997.gadā tika izveidota Finansu policijas pārvalde, kas kā jau iepriekš minēju ir VID ģenerāldirektora tiešā pakļautībā. Bez tam šajā laika periodā ir mainījušies arī vairāku pārvalžu un sektoru struktūra.
1998.gadsVID nodaļas direktore
 
 
             
                                                              Administra-
tīvi saimn. daļa
 
Fizisko pers. pārsk. un deklarāciju daļa
 
Juridisko pers. pārsk. un deklarāciju daļa
 
Grāmat-vedība
 
Personāla un mācību org. daļa
 
VID nodaļas direktores vietniece
 
Tiesību jautājumu un piedz. daļa
 
Korupcijas novēršanas lik. adminst.
 
VID nodaļas direktores vietniece
 
                    

Maksājumu uzsk. daļa
 

Maksātāju uzsk. daļa
 

Audita daļa
 
 Kā redzams no 1998.gada struktūras, tad šeit notikušas pārmaiņas pašas struktūras sastāvā. Kā jau iepriekš minēju, vairs nepastāv Nodokļu inspekcija un Finansu izziņas departaments, bet ir parādījusies jauna
vienība – Korupcijas novēršanas likuma administrēšana, kas atrodas tiešā direktores pakļautībā.
Kā arī nodaļas ietvaros veidojās darba optimizācija, pāreja uz trīslīmeņa padziļinātu darba funkciju sadalījumu, nodrošinot koordinētu darbu, ieņemumu iekasēšanu budžetā.
Ar 1998.gada 01.janvāri VID Rīgas rajona teritoriālajā iestādē apvienojās fizisko un juridisko personu audita daļas, līdz ar to auditori ceļ savu kvalifikāciju, apgūstot visu nodokļu auditēšanu.


INFORMĀCIJAS PLŪSMAS ORGANIZĀCIJAS PRINCIPI, TĀS ANALĪZE

         Visa informācija, kura tiek sniegta vai saņemta rakstiskā veidā no ārējām institūcijām vai LR VID struktūrvienībām, vispirms tiek reģistrēta sekretariātā, tālāk tā tiek nodota izskatīšanai direktorei. Direktore, izskatot visu šo informāciju, atzīmē amatpersonu, kurai šī informācija jāapstrādā (t.i. darba organizācijai) un atzīmē amatpersonas, kuras jāiepazīstina ar šo informāciju. Visu izejošo informāciju apstiprina direktore.

            Valsts ieņēmumu dienestā informācija tiek saņemta kā no ārējām institūcijām (uzņēmējsabiedrībām, fiziskām personām), tā arī no citām VID nodaļām un institūcijām. Tāpat arī informācija tiek sniegta gan VID struktūrvienībām, tā arī ārējām institūcijām un t.i. Akcizēto preču parvaldei, LR Uzņēmumu reģistram, dažādām tiesību aizsardzības institūcijām, rajona pašvaldībām un fiziskām personām.
            Visu saņemto un nosūtīto informāciju var sadalīt grupās pēc sniedzamās informācijas satura un adresāta vai nosūtītāja.
1.      grupā var apvienot  informāciju, ko saņem no uzņēmējsabiedrībām vai fiziskām personam kā iesniegumus. Šie iesniegumi ir par nodokļiem un vidēji tie aizņem 2 lpp. Vidēji dienā tiek saņemti 42 šāda veida iesniegumi. Lai apstrādātu šo informāciju 1 cilvēkam jāpatērē aptuveni 0.25 cilvēkstundas (sagatavojot atbildi uz iesniegumu vai izziņu nodokļu maksātājam). Šī informācija netiek izmantota lēmumu pieņemšanā un netiek sniegta citām institūcijām. Pēdējos gados ir vērojama tendence, ka pieaug saņemtās un nosūtitās informācijas apjoms. Runājot tieši par iesniegumiem, tie pieauguši par 43%.
2.      Grupā ir informācija ir ziņas, ko saņem no uzņēmējsabiedrībām, VID nodaļām un citām institūcijam par fizisko un juridisko personu ien``akumiem. Šāda veida informācija tiek saņemta likumdošanā noteiktajos termiņos (piem. Katra mēneša 15. datumā, līdz katra gada 1.maijam). Novērtējot šīs informācijas regularitāti, ka aptuveni 10% no šo ziņu sniedzējiem dara to ar nokavēšanos līdz 15 dienām. Šīs informācijas apstrādē piedalās galvenokārt pārskatu un deklarāciju daļas inspektori un, lai apstrādātu šo informāciju, jāpatērē aptuveni 0.5 cilvēkstundas. Papildus informācijas apstrādei tiek izmantotas speciālas VID izstrādātas datorprogrammas. Šo saņemto informāciju izmanto apliekamā ienākuma noteikšanai fiziskām un juridiskām personām. Daļa no saņemtās informācijas tiek nodota arī citām institūcijām. Likumā ir noteikts šīs informācijas glabāšanas laiks: juridiskām personām – agrāk bija  5 gadi, bet ar 1996.gadu ir noteikts, ka visas lietas ir jāglabā pastāvīgi, jo VID ir vienīgā valsts institūcija, kurā redzami visi ar uzņēmējdarbību saistītie dati;   fiziskām personām – 75 gadi. 1997.gadā informācijas pieaugums par 19%.
VID nodaļa saņem arī cita veida dokumentus no uzņēmējsabiedrībām un fiziskām personām. Tās ir dažāda veida vēstules kuru skaitam ir tendence pieaugt.
            Bez vēstulēm uzņēmējsabiedrības un fiziskās personas sniedz arī savas deklarācijas  par nodokļiem un pārskatus (saimnieciskās darbības pārskati un pielikumi, īpašuma nodokļa pārskats, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats). Pārskati un dekalrācijas tiek iesniegti likumdošanā noteiktajos termiņos. Deklarāciju un pārskatu skaits ir atkarīgs no attiecīgā nodokļa maksātāju skaita. Šie dokumenti tālāk tiek izmantoti gan audita plāna sastādīšanā, gan arī informācija tiek izmantota nodokļa papildus aprēķināšanai vai atmaksai. 1997.gadā ir novērojams pieaugums arī šo dokumentu skaitam par 18% un tas saistīts ar nodokļu maksātāju skaita pieaugumu.
            Bez tam VID tiek reģistrēti arī elektroniskie kases aparāti, kases aparātu žurnāli, stingrās uzskaites darījumu kvītis, ieejas biļetes un soda kvītis. Mēneša laikā vidēji tiek reģistrēti aptuveni 330 šāda veida dokumenti. Esošo informāciju tālāk izmanto nodokļa aprēķināšanai.
            Ieņēmumu dienestā ne tikai tiek saņemta informācija, bet arī sniegta citām institūcijām (gan VID struktūrvirnībām, gan arī dažādām ārējām institūcijām). Viens no dokumentu veidiem ir ziņojumi-atbildes, kurās ir atspoguļoti pārbaudes materiāli par uzņēmējdarbības veikšanu.
            Noteiktajos termiņos VID struktūrvienībām tiek iesniegtas atskaites par nodokļu maksātāju un nodokļu maksājumu uzskaiti. Šo atskaišu skaits nemitīgi pieaug, tā 1997.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem laika periodiem, tas ir pieaudzis par 25 %.
            Visā šajā dažādo atskaišu sistēmā ir daudz neskaidrību un problēmu. VID vajadzētu izstrādāt vienotu šāda veida atskaišu programmu un pirms jaunu atskaišu pieprasīšanas, ieviest attiecīgu programmu datu apstrādei un konkrētās informācijas iegūšanai (piem. Tirdzniecības noteikumu pārbaužu uzskaitei vajadzētu vienotu programmu visām VID nodaļām).1998.gada 1.pusgadā Rīgas rajona nodaļā ieviesta jauna programmatūra “Datu apmaiņas starp VID un VSAP”. Kā arī ieviestas izmaiņas programmatūrā “Nodokļu uzskaite”, “Algas grāmatas”, “Gada kartes”. Tas ir labs sākums, bet ar to vien nepietiek.
            Lai varētu salīdzināt kā pieaug saņemto un nosūtīto dokumentu skaits tiek salīdzināts 1996., 1997.un 1998.gads (pie kam salīdzināts tikai janvāra mēnesis), apskatāms tabulā Nr.4 un 5.
Tabula Nr.4
Saņemtie dokumenti (janvāra mēnesis)

Ienākošie dokumenti kopā
t.sk. vēstules, iesniegumi
VID dokumenti
1996.g.
320
253
67
1997.g.
439
361
78
.1998.g.
632
529
103

tabula NTabr.5
Nosūtāmie dokumenti (janvāra mēnesis)

Kopā
Uzņ., fiz.pers. u.c
VID
LR UR
Policija, TIK, Tiesa
1996.g.
705
544
113
5
43
1997.g.
954
695
137
51
71
1998.g.
1015
716
193
14
92


5. PERSONĀLA VADĪŠANA ORGANIZĀCIJĀ

     Personāla plānošana organizācijā un uzņēmumā notiek, ņemot vēra gan iekšējās aktualitātes, gan arī dažādus ārējās vides faktorus. Personāla plānošana var notikt dazādos virzienos:
- nākotnes nepieciešamības plānošana;
- nākotnes līdzsvara plānošana;
- darbinieku pieņemšanas un atbrīvošanas plānošana;
- darbinieku attīstības plānošana.
     Valsts ieņēmumu dienestā un arī Rīgas rajona nodaļā vislielākā uzmanība darbam ar personālu tiek veikta tieši darbinieku attīstībai.     Sekmīgu fiskālo uzdevumu veikšanai Valsts ieņēmumu dienestam jānodrošina ar izglītotiem un profesionāliem darbiniekiem. Tā kā nodokļu sistēma pēdējo gadu laikā ir pakļauta straujam un nepārtrauktam attīstības procesam, nodokļu likumi kļuvuši daudz komplicētāki, darbinieku profesionālajai sagatavotībai ir milziga nozīme. 1993.gadā tika noslēgts līgums ar RTU par muitas darbinieku augstākās un vidējās profesionālās izglītības iegūšanu, mācoties RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā.Darbojas arī muitas darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi. Analizējot personāla kvalitatīvo sastāvu, 1998.gadu uzsākot, gandrīz 40% strādājošo bija augstākā izglītība, 38% vidējā speciālā, 22% vidējā izglītība. RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā (SESMI) 1997.gadā mācījās 128 VID darbinieki, bakalaura diplomu ieguva 51 students, no kuriem 39 turpina mācīties, lai iegūtu augstāko ekonomisko izglītību. SESMI muitas koledžā mācījās 123 VID darbinieki. Banku Augstskolā mācījās 121 VID darbinieks, no kuriem 52 ieguva diplomu finansu specialitātē.
Ar mācību darbu koordinēšanu un plānošanu nodarbojas VID Mācību organizācijas daļa. VID personāla mācību procesa organizēšana dalās šādās kategorijās:
pamatapmācība (nodokļi, muita)
uzņēmējdarbības pamati (spec kvalif. kursi)
profesionālā izglītība
pārvaldība (menedžments)
     Šajā procesā ir iesaistītas tādas mācību iestādes kā Rīgas Tehniskā universitāte (VAD noformēšana un kontrole, pamatapmācība, dzelzceļa  transporta muitošana, autotransporta muitošana, nodokļu piemērošanas specifika muitā, riska analīze un novērtēšana), Banku augstskola (banku darbības organizēšanas pamatprincipi un uzskaite, vadīšanas iemaņas un prasme, finansu analīze, nodokļu audits, darba drošība, riska pārvaldīšana un pamatmācības kurss Finansu policijai), kā arī mācību firmas un centri atbilstoši nepieciešamo zināšanu apguvei (kvalifikācijas celšana grāmatvedībā, elektrisko kases aparātu un datoru lietošana u.c). Paralēli tam regulāri notiek gan vietējo speciālistu rīkotie semināri VID reģionālajās nodaļās, gan arī ārvalstu palīdzības programmu ietvaros esošās mācības un semināri.
          VID Rīgas rajona nodaļas personāla vecums :

Līdz 30 gadiem
31 - 40
41 - 50
51 - 55
No 56
31%
33%
23%
7%
6%

            VID Rīgas rajona nodaļai 1998.gadā ir nosprausts mērķis izveidot sistemātisku pieeju VID rajona nodaļas darbinieku profesionālās izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanai, organizējot mācības atbilstoši VID rajona nodaļas iestādes mērķiem un uzdevumiem. Lai to varētu realizēt dzīvē, ir noteikti dažāda veida pasākumi:
- veicot problēmas analīzi, noteikt mācību vajadzības  vadoties pēc katra darbinieka izglītības un profesionālās kvalifikācijas;
- priekšlikumu izteikšana apmācību satura noteiksanai, veicot iepriekšēju izzināšanu, ņemot vērā apmācāmo darbinieku pieredzi, izglītību, kā arī spējas izmantot spējas praktiskā darbā.
Mācību organizācijas darba uzlabošanai un pilnveidošanai ir paredzēts izstrādāt sistemātiskas darbības plānu sākot ar problēmas noteikšanu un beidzot ar mācîbu programmas ieviešanu apmācāmajiem darbiniekiem (skat. pielikumā – Mācību procesa shēma).
Tā Rīgas rajona nodaļā, laika posmā uz 01.01.1998.gadu specializētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus ir apmeklējuši 84 darbinieki (skat. pielikumā kursi un semināri). Kvalifikācijas paaugstināšana notikusi sekojošos kursos:
- vadīšanas prasme VID,
- KIF “Biznesa komplekss” kvalifikācijas celšanas kursi grāmatvedībā,
- Tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas grāmatvedībā,
- Finansu analīze, nodokļu audits
 -Apdrošināšanas grāmatvedība
- Lauksaimniecības grāmatvedība
- Datorkursi
- Elektronisko kases aparātu lietošana
Valsts ieņemumu dienesta Rīgas rajona nodaļas Personāla un mācību organizācijas daļai ir paredzēti finansu  līdzekļi tieši apmācības organizēšanai par kopējo summu Ls 3486.00. Šī summa sadalās atsevišķi centralizētai apmācībai  un apmācībai uz vietas rajonā.  Centralizēti tiek rīkoti sekojoši kursi: KIF “Biznesa komplekss” kvalifikācijas celšanas programma grāmatvedībā; tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas grāmatvedība; lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzskaite zemnieku saimniecībās; banku un apdrošināšanas sabiedrību darbības organizācija un operāciju uzskaite; lietišķās informācijas apmaiņa; datoru kursi.
            Rajonā uz vietas tiek apmeklēti semināri Rīgas zinātnes un tehnikas namā un Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu institūtā, kā arī firmas “Softronik” datoru kursi.
            Bez tam finansu iespēju robežās plānots organizēt svešvalodu un psiholoģijas kursus.
            VID Rīgas rajona nodaļas personāla izglītības līmenis:
Vidējā
Vidējā speciālā
Augstākā
14%
39%
47%

Rīgas rajona nodaļā strādājošie ar augstāko izglītību sastāda vislielāko procentu.Šeit jāpiemin, ka liela daļa strādājošie darbinieki ar vidējo izglītību uz doto momentu mācās augstākajās mācību iestādēs, lai iegūtu augstāko izglītību.Ar 1999.gadu darbinieki ar augstāko izglītību sastādīs vismaz 50%.
            Valsts ieņēmumu dienestā personāla plānošana notiek atkarībā no tā, cik štata vietas paredzētas, tātad tās atkarīgas no personāla mainības. Laika posmā no 01.01.98 – 01.18.98. no darba atbrīvoti 14 darbinieki, pie kam vērojama tendence, ka atbrīvošana notiek tikai uz pašu darbinieku vēlēšanos. Tātad personāla atbrīvošana no darba netiek plānota. Jāpiemin, ka no 95 darbiniekiem 34 darbinieki (36%) VID Rīgas rajona nodaļā strādā vairāk kā 5 gadus.
Šajā laika periodā darbā pieņemti 16 darbinieki. Darbinieku atlase konkrētam amatam notiek avīzē izsludinot konkursu, pēc iesnieguma, CV un iekšējiem konkursiem. Atlasot kandidātus uz vakantajām vietām tiek pievērsta liela uzmanība pretendentu izglītībai, iepriekšējai darba pieredzei un potenciālajām iespējām. Kandidātu atlases gaitā, speciāli izveidota komisija veic viņu pieteikumu novērtēšanu un kvalifikācijas noteikšanu, kā arī organizē kandidātu intervijas. Priekšroka tiek dota tiem pretendentiem, kuriem ir atbilstoša ekonomiskā vai finansu izglītība un darba pieredze finansu sistēmā. Darbinieks tiek pieņemts uz pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem un ja ar viņa darbu ir apmierināti, tiek noslēgts darba līgums uz ilgāku laiku. Jaunpieņemtie darbinieki tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksu, likumu “Par valsts ieņēmumu dienestu”,ar nolikumu par darba aizsardzību, ar koplīgumu, iekšējās kārtības noteikumiem, par ko darbinieks parakstās. Bez tam nodaļas iekšējā konkursa rezultātā uz vakantajām vietām kvalificētākiem darbiniekiem tiek dota iespēja strādāt augstāk atalgotu darbu. Pielikumā Rīgas rajona nodaļas darbinieku amati parādīts cik ir galvenie nodokļu inspektori, vecākie nodokļu inspektori un nodokļu inspektori. Piemēram, audita daļā ir 18 galvenie nodokļu inspektori un tikai 4 vecākie nodokļu inspektori.  Atalgojuma sistēma Valsts ieņēmumu dienestā ir noteikta ar MK noteikumiem Nr.446 (03.12.96.) “Noteikumi par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem”, kuri izdoti saskaņā ar Latvijas darba likumu kodeksa 86.pantu (skat. pielikumā). Šie noteikumi nosaka, ka VID darbinieka mēneša amatalgu nosaka atbilstoši ieņemamajam amatam, kā arī ņemot vērā attiecīgā darbinieka izglītību, darba pieredzi, konkrētā amata veikšanai nepieciešamās prasmes, darba sareždžītību, slodzi un atbildību. Papildus amatalgai VID darbiniekiem ir noteiktas dažādas piemaksas:
- par izdienu;
- par papildu darbu (par amatu vai profesiju apvienošanu, darba zonas paplašināšanu vai par uz laiku promesoša darbinieka pienākumu izpildīšanu);
- par darbu paaugstinātas bīstamības apstākļos;
- par papildu uzdevumu izcilu veikšanu un atbildības uzņemšanos, paaugstinātu darba intensitāti un korektu amata pienākumu pildīšanu.
Bez tam VID tiek nodarbināti darbinieki, kuri pieņemti darbā amatos, kas nav minēti šajos noteikumos vai kuri pieņemti darbā noteikta darba izpildei. Uz šiem darbiniekiem attiecas Latvijas Republikas likumos un citos  normatīvajos aktos     noteiktā darba samaksas kārtība. VID darbinieku mēneša amatalgu apmērs regulāri tiek precizēts saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam, kā arī  VID attiecīgā gada darba rezultātiem.5. UZŅĒMUMA, ORGANIZĀCIJAS FINANSIĀLO REZULTĀTU ANALĪZE

Valsts ieņēmumu dienests ir budžeta iestāde, tādēļ es savā darbā neapskatīšu  VID finansiālo darbību. Atbilstoši manai darba specifikai, savā prakses atskaitē es analizēšu viena nodokļu maksātāja finansiālā gada darbību. Šis nodokļu maksātājs būs fiziska persona, kura nodarbojas ar namīpašuma izīrēšanu un iznomāšanu, tādēļ arī viņa vestā saimnieciskās darbības uzskaite atšķiras no tās grāmatvedības uzskaites, kuru veic uzņēmumi.
Namīpašnieks ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs, kā arī veic sociālās apdrošināšanas iemaksu maksājumus, maksā īpašuma nodokli un ir arī pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.
Ienākumu un izdevumu uzskaiti fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību, izdara ienākumu – izdevumu žurnālā. Par cik minētā persona nodarbojas gan ar īpašuma iznomāšanu (juridiskām personām), gan arī ar izīrēšanu (fiziskām personām), tad uzskaitīti tiek atsevišķi ienākumi no fiziskām personām un ienākumi no juridiskajām personām. Skaidrs, ka juridisko personu maksājumi pārsniedz fizisko personu maksājumus. 1997.gadā ienākumi no juridiskajām personām bija Ls 19582.44, bet īres maksas no fiziskām personām – Ls 2634.24. Ienākumi no darba attiecībām 1997.gadā nav bijuši.
Izdevumu summa sasniedz Ls 15578.11. Izdevumos tiek ieskaitīti:
- darba algas maksājumi pārvaldniecei, sētniekam un elektriķim, kā arī sociālā nodokļa maksājumi, kas jānomaksā darba devējam;
- nomaksātais īpašuma un zemes nodoklis;
- maksājumi par bankas pakalpojumiem;
- maksājumi par juridiskajiem pakalpojumiem;
- izdevumi remontdarbiem (kāpņutelpu kārtējais remonts, siltummezgla kārtējais remonts, elektrotīkla k. remonts u.c.)
Bez tam, izdevumos tiek ieskaitītas arī pamatlīdzekļu amortizācijas summas. Šim namīpašniekam 1997.gadā amortizācijas summas tika aprēķinātas nepareizi, jo amortizācija tika rēķināta no pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības, taču jārēķina no bilances vērtības, atlikušās vērtības. Līdz ar to tas stipri ietekmē finansiālo rezultātu, jo pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība daudz lielāka nekā atlikusī vērtība. Samazinot izdevumu summu, palielinās apliekamais ienākums un līdz ar to arī maksājamais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
    Namīpašnieka ienākumus ietekmē tiešie nodokļi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek maksāts no tīrās ienākuma summas, taču netiek ieskaitīts izdevumu summā. Zemes un īpašuma nodoklis nav atkarīgs no ienākumiem, bet gan no īpašuma, kas pieder fiziskajai personai un šīs summas palielina izdevumus (samazina apliekamo ienākumu). Pievienotās vērtības nodoklis ir netiešais nodoklis un neietekmē  ne apliekamo ienākumu, ne arī izdevumus, jo šo nodokli samaksā īrnieki un nomnieki.
    Apskatot maksātāja iesniegtās deklarācijas, redzams, ka īpašuma iznomāšana un izīrēšana nedod lielu peļņu. Īpašuma uzturēšana labā kārtībā prasa lielus līdzekļus, līdz ar to, ir lieli izdevumi. Visā visumā šis saimnieciskās darbības veids ir rentabls tad, ja īpašums ir labā kārtībā un tā uzturēšana neprasa lielus līdzekļus. Pie pašreizējā dzīves līmeņa nekādas pārmaiņas nav prognozējamas, jo palielinot īres maksu, iedzīvotāji to nebūs spējīgi samaksāt, kā rezultātā augs nenomaksāto īres naudu parādi un pasliktināsies gan īrnieku stāvoklis, jo nebūs līdzekļi, lai uzturētu namu labā stāvoklī un samazināsies arī namīpašnieka ienākumi.
    Līdz ar to, varu teikt, ka namīpašnieki pašlaik negūst tik lielu peļņu kā varētu gūt sakārtotā ekonomikā, pie augstāka dzīves līmeņa.  Ar laiku, uzlabojoties ekonomiskajam stāvoklim valstī, varētu palielināties  īres maksas denacionalizētajos namos, taču šobrid tas ir nereāli. Šajos namos dzīvojošie lielākā daļa ir pensionāri, kuri nevar samaksāt augstās īres maksas. Protams, pastāv iespēja atbrīvoties no šādiem īrniekiem, taču tā nav izeja, jo mūsu valstī ir daudz cilvēku kuriem vajadzīgi sociālie pabalsti un šo iedzīvotāju daļu palielināt nav nekādas vajadzības.
7.     ORGANIZĀCIJAS STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA UN ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS

STRATĒĢISKAIS PLĀNS, TĀ PERIODS, SATURS
            Valsts ieņēmu dienesta stratēģiskais plāns ir sastādīts laika posmam no 1998.- 2002.gadam. Šis plāns tiek aktualizēts katram gadam un ietver ar nodokļu un muitas administrāciju saistītos jautājumus un to nodrošinājumu. Stratēģiskajā plānā ir definēta VID misija; aprakstīta vide, kurā tas darbojas un uzskaitīti dienesta galvenie uzdevumi misijas realizācijai, kā arī sniegts īss darbības rezultātu apkopojums. Stratēģiskais plāns ir pamats Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanas programmas izstrādei, kā arī citu, detalizētāku plānu un programmu izstrādei stratēģisko uzdevumu un mērķu sasniegšanai.
            VID ir izveidots ar nolūku īstenot valsts fiskālo un muitas politiku, nodrošināt valsts ekonomiskās robežas aizsardzību un plānotos ieņēmumus valsts budžetā, panākot nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu brīvprātīgu nomaksu laikā un garantējot to iekasēšanu, tādejādi sekmējot Latvijas iedzīvotāju ekonomisko un sociālo labklājību.
VID stratēģiskie mērķi ir:
 uzlabot darba produktivitāti, panākt vienkāršākus nodokļu iekasēšanas noteikumus, veidus un procedūras, ieteikt nepieciešamos grozījumus LR likumdošanā, modernizēt VID informācijas sistēmu un muitu, izglītot nodokļu maksātājus, nostiprināt muitas austrumu robežu.
Tuvāko gadu darbības galvenie uzdevumi:
Ø Esošo resursu efektīva izmantošana (darba organizācijas un ētikas uzlabošana; personāla atlase, tā izveidošana un mācību pilnveidošana; materiālā stimulēšana un materiāltehnisko līdzekļu ekonomija) un darba intensitātes palielināšana
Ø Nodokļu administrēšanas un muitas darbības procedūru modernizācija un vienkāršošana
Ø Informācijas datorizētās apstrādes un vienotās komunikāciju sistēmas attīstība, kā arī jaunas VID informācijas sistēmas izstrādāšana
Ø Pastiprināta nodokļu maksātāju informēšana un izglītošana, lai nodrošinātu brīvprātīgu un godprātīgu nodokļu nomaksu
Ø Valsts investīciju programmas īstenošana pilnā apjomā, pirmām kārtām informātikas jomā un muitas austrumu robežkontroles punktu būvē.

APAKŠNODAĻU STRATĒĢISKIE PLĀNI, TO SATURS
            Valsts ieņēmumu dienesta darba plānošanai 1996.gadā tika radīta teritoriālo iestāžu un centrālā aparāta rīcības plānu izstrādāšanas un realizēšanas sistēma.
            Rīcības plāni tiek izstrādāti katru gadu. Aktualizējot iepriekšējā gada plānus. Tajos paredzēts nodrošināt valsts, pašvaldību un sociālā budžeta ieņēmumus, kā arī izveidot universālu nodokļu administrēšanas un muitas informātikas sistēmu, kas ļaus ne tikai uzlabot nodokļu maksātāju un maksājumu uzskaiti, bet arī automatizēt analīzes un kontroles operācijas.
           
ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS
            VID vēlas panākt, lai nodokļu maksātāji pazīst to kā modernu organizāciju un ciena pēc tās godīguma, profesionalitātes un augstās darba kvalitātes. Šādu stāvokli panākt VID ir paredzējis ar šādiem līdzekļiem:
Ø Izglītots un pieredzējis personāls, kas strādā profesionāli un personīgo izaugsmi veicinošos apstākļos;
Ø Nodokļu un muitas administrācijas darba atklātība un pārredzamība;
Ø Ieviešot pēdējos tehnikas sasniegumus informācijas apstrādē, uzskaitē un analīzē;
Ø Riska analīzes un vadības metožu pilnīgāka izmantošana;
Ø Kvalitatīvi VID pakalpojumi;
Ø Nodokļu maksatāju un muitas klientu izglītošana un informēšana;
Ø Brīvpratīgas nodokļu aprēķināšanas un nomaksas veicināšana;
Ø Pasaules valstu pieredzes izmantošana nodokļu administrēšanas un muitas darba pilnveidošanā.
VID vispārējās darbības plānošanai ir izstrādāta un tiek realizēta Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanas programma. 1996.gadā šī programma tika izstrādāta 1 gadam, bet 1997. – jau 2 gadiem.
Lai nodrošinātu kārtējos valsts un pašvaldības budžeta ieņēmumus, VID 1997.gadā paredzēja iztērēt tikai 3% no valsts un pašvaldības budžeta ieņēmumiem. Ar 1998.gada 1.janvāri uzsākot administrēt sociālo nodokli, kā arī saņemot papildus finansu līdzekļus nozīmīgiem investīciju projektiem, dienesta darbībai būtu nepieciešams 1998.gadā iztērēt 3.2% kopējo ieņēmumu no VID administrējamiem nodokļiem un citiem maksājumiem, bet jau ar 2000.gadu paredzams, ka nepieciešamais līdzekļu daudzums būs tikai 2.9%, bet ar 2001.gadu – 2.5%.
Ja pašreizējais VID izdevumiem paredzēto līdzekļu kopapjoms netiks palielināts, tad nav pamata prognozēm, ka tiks nodrošināts valsts, pašvaldību un sociālā budžeta pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (kontrolē nodarbināto nodokļu inspektora un muitnieka vidējā darba samaksa joprojām bieži vien ir simtkārt mazāka par viņa darba rezultātā aprēķinātajām un budžetā iekasētajām nodokļu summām.
Ja nepieciešamie papildu līdzekļi netiks piešķirti, it sevišķi ar investīcijām saitītajām apakšprogrammām, tad nebūs iespējams paaugstināt nodokļu administrēšanas efektivitāti, muitas tranzīta kravu kontroli un garantiju ieviešanu muitā, kā arī pārņemt un efektīvi administrēt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Valsts ieņēmumu dienests līdz ar to nebūs spējīgs pilnā apjomā garantēt plānotos valsts kopbudžeta ieņēmumus.


VIETA UN LOMA EIROPAS SAVIENĪBĀ
            Latvijai pašlaik ļoti nozīmīga ir iestāšanās Eiropas Savienībā. Jautâjumi par nodokļu politiku un nodokļu administrēšanu ir aktuāli gan pašā Eiropas Savienībā, gan arī pie mums, Latvijā.
            ES mērķis ir harmonizēt nacionālās likumdošanas pievienotās vērtības nodokļa, akcīzes nodokļa un tirdzniecības nodokļa jomā, tas ir samazināt atšķirību starp dalībvalstīs esošajām un likumdošanā noteiktajām netiešo nodokļu likmēm. Pastāv uzskats, ka bez šo netiešo nodokļu likumdošanu harmonizēšanas kopīgs ekonomiskais tirgus nevarētu pastāvēt, jo traucēklis būtu dažādo nodokļu barjeras. ES nodokļu politika nav saistīta ar kopēju nodokļu aplikšanu, bet gan- izveidot kopēju telpu bez iekšējām robežām, kurā varētu brīvi pārvietoties cilvēki, preces, kapitāls.
            Pašlaik nodokļu likumdošanas tuvināšana notiek arī starp ES asociētajām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kuras ir izteikušas  vēlēšanos iestāties ES. Šādam mērķim ES  Padome apstiprināja ES komisijas izstrādāto Balto grāmatu. Baltā grāmata attiecas arī uz Latviju un tās likumdošanas harmonizēšanu ES noteiktajām prasībām.
            Nodokļu sistēmu tuvināšana pirmām kārtām attiecas uz netiešajiem nodokļiem, t.i. PVN un akcīzes nodokli.
             Nodokļu politika ir plašs jēdziens. Viena no nodokļu pamatfunkcijām ir fiskālā politika. Otra nodokļu galvenā funkcija ir ekonomiskā funkcija. Tās uzdevums ir ar likumu palīdzību regulēt pastāvošo ekonomiku, veicināt kādas konkrētas nozares attīstīšanu vai bremzēšanu. Atkarībā no veida nodokļi veic tiem piešķirto, likumdošanā noteikto, ekonomisko funkciju.
            Runājot par ES tiešo nodokļu noteikumiem attiecībā uz tirgus integrāciju, tie neparedz tiešo nodokļu saskaņošanu ES.
            Otra grupa ir netiešie nodokļi, kas pēc savas būtības ir nomaksājami valsts budžetā realizējot produkciju, preces un pakalpojumus. Šā iemesla dēļ tiek palielināta jebkuras preces vai pakalpojuma pārdošanas cena, kas saistīta ar netiešo nodokļu aplikšanu. ES īpaša uzmanība tiek pievērsta PVN un akcīzes nodoklim un tiek izstrādātas direktīvas un rekomendācijas to pielietošanai.
            Akcīzes nodoklis ES tika ieviests 01.01.93. kā iekšējā tirgus izveides sastāvdaļa. ES likumdošana paredz, ka ar akcīzes nodokli ir apliekamas preces, ja tās ražotas ES teritorijā vai importētas uz ES no kādas tresās valsts. Akcīzes nodokļa mērķis ir paaugstināt ar nodokli apliekamās preces cenu. Latvijā akcīzes nodokla piemērošanu nosaka viens likums “Par akcīzes nodokli” un ar to saistītie normatīvie akti. ES politika ir noteikusi atsevisķu likumdošanas izstrādi katram ar akcīzes nodokli apliekamam produktam atsevišķi. LR FM Nodokļu politikas departaments pašlaik strādā pie jaunas akcīzes nodokļa likumu paketes.
            1967.gadā tika noteikta pirmā PVN direktīva un 1968. – otrā. Šīs direktīvas noteica nekumulatīvus un daudzpakāpju apgrozījuma nodokli, kas tika nosaukts par pievienotās vērtības nodokli un tas ES dalībvalstīs aizvietoja citus apgrozījuma nodokļus. ES ir arī noteikta vienota PVN bāze. Iemesls, kāpēc tā ir – kopienas budžets tiek veidots no pašas resursiem, kuru daļu veido % no kopējās PVN bāzes. Pašlaik ES galvenais ienākumu avots saistās ar PVN, t.i.1% no ES budžeta ienākumiem veido dalībvalstu iekasētais PVN.
            Pastāv arī PVN direktīva, kas nosaka PVN likmes. Ir noteikts, ka visās dalībvalstīs ir jāievieš 2 PVN likmes – standarta likme un samazinātā. Pamatlikmēm jābūt robežās no 14% - 20%, bet samazinātās  4% - 9%. Ar samazināto likmi tiek aplikti pārtikas produkti, apkure un apgaismojuma enerģijas produkti, ūdens apgāde, farmaceitiskie produkti, grāmatas, avīzes un cita periodika.
            Kā redzams, ar nodokļiem saitīto neatrisināto jautājumu ir daudz, tādēļ Valsts ieņēmumu dienestam būs jāveic liels darbs, lai   visa nodokļu politika un administrēšana atbilstu ES noteiktajām prasībām.SECINĀJUMI

            VID kā valsts pārvaldes institūcija izveidota 1993.gadā un kopš tā laika pozitīvi ietekmējusi nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu LR un uz muitas robežas, kā arī nodrošina sabalansēta valsts pamatbudžeta ieņēmumus.
            Konkrēti VID Rīgas rajona nodaļa valsts pamatbudžetā 1997.gadā deva 0,63% no visiem ieņēmumiem. Protamsd, tā neieņem vadošo vietu budžeta ieņēmumu veidošanā. Tas tāpēc, ka Rīgas rajona uzņēmēji ir aktīvi eksportētāji un sakarā ar to ir nelieli PVN maksājuma apjomi, ir lielas PVN atmaksas. Kā arī rajonā nav īpaši lielu uzņēmējsabiedrību un lielu nodokļu maksātāju, jo lielākie nodokļu maksātāji pārgāja uz Lielo nodokļu maksājumu pārvaldi.
            VID, kā arī VID Eīgas rajona nodaļas galvenā mārketinga funkcija – saskarsme ar klientu, kur liela loma ir konsultāciju sniegšanai, informatīvo materiālu izstrādei, semināru organizēšanai un VID uzticības tālruņa izveidei. VID Rīgas rajona nodaļai ir aktīva sadarbība ar rajona “Apriņķa avīzi”, kurā tiek sniegti nodokļu maksātājiem likumu izmaiņas, MK noteikumi, to skaidrojumi, atbildes uz maksātāju jautājumiem.
            Lai Latvijas nodokļu un muitas likumdošanas izstrādāšana notiktu atbilstoši Eiropas Savienības normām, prasībām, VID iesaistījies sekojošās starptautiskajās programmās:
-         Eiropas Padomes PHARE programmā;
-         Vācu’firmas “Media Consulta” izstrādē nodokļu maksātāju informēšanas un izglītošanas projektos;
-         Noslēgts VID un Zviedrijas pārvaldes līgums par savstarpējo palīdzību muitas iekšējās mācību sistēmas izveidošanā;
-         OECD veic mācību organizēšanu darbiniekiem.
VID struktūra laika gaitā ir mainījusies. Visa VID priekšgalā ir ģenerāldirektors un tālāk seko viņa 3 vietnieki:
-         Lielo nodokļu maksātāju direktors;
-         Nodokļu pārvaldes direktors;
-         Muitas pārvaldes direktors.
Katra šī pārvalde arī ir sadalīta sīkāk, kas pāriet uz teritoriālo sadalījumu. Konkrēti Rīgas rajona nodoļai arī ir struktūras sadalījums, kura priekšgalā ir nodaļas direktore. Dienestā ir liela un dažādas informācijas plūsmas aprite, un lai šoinformāciju kvalitatīvi un kvantitatīvi apstrādātu, ir nepieciešams šis sīkais sadalījums.
            VID efektīvai darbībai nepieciešams kvalitatīvs, profesionāls personāls. Lai šāds personāls būtu, tiek pievērsta uzmanība darbinieka kvalifikācijai to pinemot darbā un tiek veltīta uzmanība darbinieka apmācībai, izglītīšonai tālāk.
            VID stratēģiskais plāns ir pamats valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanas programmas izstrādei, kā arī citu detalizētāku plānu un programmu izstrādei stratēģisko uzdevumu un mērķu sasniegšanai. Šāds plāns ir sastādīts laika posmam no 1998.gada – 2002.gadam.Kā apakšnodaļu stratēģiskais plāns no 1996.gada katru gadu tika radīts teritoriālo iestāžu un centrālā aparāta rīcības plāns, kurā paredzēts nodrošināt valsts, pašvaldību un sociālā budžeta ieņēmumus.
            VID vēlas panākt, lai nodokļu maksātāji pazīst to kā modernu organizāciju un ciena pēc tās godīguma, profesionalitātes un augstās darba kvalitātes. Ir izstrādāta un tiek realizēta Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšanas programma, bet dienestam piešķirto līdzekļu kopapjoms ir niecīgs, un līdz ar to attīstības perspektīvas ir niecīgas.
            Valsts ieņēmumu dienestam ir liela loma Latvijas nodokļu politikas veidošanā un administrēšanā, un lai tā atbilstu ES noteiktajām prasībām, VID jāveic vēl ļoti liels darbs. 
PRIEKŠLIKUMI

            Tā kā Valsts ieņēmumu dienestam Latvijas ekonomikas attīstībā ir liela loma,nākotnē nodokļu nomaksas process jāpadara vieglāks un saprotamāks, elastīgāks un efektīvāks, jāmodernizē kontroles mehānismi, lai nodokļu nasta negultos tikai uz godīgo nodokļu maksātāju pleciem, priekš kuriem VID vēl vairāk no kontrolējošās institūcijas jākļūst par pakalpojumu sniedzēju institūciju.
1.      Modernizēt informātikas sistēmas plūsmu starp dienesta teritoriālajām iestādēm; starp teritoriālo iestādi un VID; starp teritoriālo iestādi un muitu kā arī starp citām valsts institūcijām.
Modernizēt informācijas sistēmas saņemšanu – nodošanu starp VID un uzņēmējsabiedrībām.
2.      Ieviest jaunākās informātikas datorprogrammas, datu ieguvei, analīzei, apstrādei.
3.      Organizēt vairāk un kvalitatīvākus seminārus gan nodokļu maksātājiem,gan arī VID darbiniekiem.
4.      Pievērst lielāku uzmanību personāla apmācībai – apmaksājot kaut vai daļu no mācību maksas, radot darbiniekam stimulu, vēlmi gan mācīties, gan turpmāk strādāt.
5.      VID darbiniekiem piešķirt lielāku darba samaksu, darba stimulēšanai piešķirt lielākus līdzekļus.
6.      Darbiniekiem nodrošināt lielāku aizsardzību pret noziedzīgiem grupējumiem.
7.      Sniegt skaidrojumus, rast sapratni ar MK deputātiem nodokļu likumdošanas pieņemšanā,lai nerastos “logi”, ar kuru palīdzību negodīgs nodokļu maksātājs var apiet  kādu konkrētu nodokli.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru