Vadīšanas attīstības tendences XXI gadsimtā
Lai varētu runāt par vadīšanas attīstības tendencēm, jānoskaidro

ü  kas ir vadīšana?

ü  kas ir vadīšanas objekts?

Vadīšana ir
·                     process, kad viens indivīds ietekmē pārējos grupas locekļus, lai tie veltītu savas pūles grupas mērķu sasniegšanai
·                     plānošanas, organizēšanas, motivēšanas un kontroles process
·                     prasme vadīt organizāciju

Vadīšanas objekts ir organizācija – sarežģīta  sociāla sistēma, ko veido cilvēku grupa nolūkā sasniegt noteiktus mērķus

I Organizāciju nozīme

Organizāciju nozīme mūsdienu sabiedrībā nemitīgi pieaug
§  Organizācijas rada materiālas vērtības un paaugstina sabiedrības labklājību
§  Rada turpinājuma izjūtu, nodrošinot saikni starp pagātni un nākotni
§  Veido darbavietas
§  Nodrošina indivīdu sociālo statusu
§  Ļauj cilvēkiem formulēt ideālus un tos sasniegt: noskaidro ko indivīds gaida no jaunas darbavietas
§  Darbojas kā noteiktu grupu interešu aizsardzības līdzeklis

II Atalgojuma sistēma

Personāla atlases “Fontes R&I” veiktie pētījumi par atalgojumu Latvijā liecina, ka vadošo darbinieku atalgojums valsts un privātajos uzņēmumos būtiski neatšķiras. Galvenais darba algu apjoma noteikšanas kritērijs tirgus ekonomikā ir tirgus spēku mijiedarbība darba tirgū
Pieprasījums Û Piedāvājums

Nekādi ierobežojumi publiskajā sektorā tirgus ekonomikas apstākļos nevar pastāvēt, jo, pastāvot darba tirgum un izvēles iespējām, darbinieks izvēlēsies labāko no šīm iespējām.

                                                   K. Kauliņš
                                                   Valsts sektorā nevar būt algu           ierobežojumi
                                                   Dienas bizness
                                                   2000. gada 29. maijs, 2. lpp.Līdztekus privātajām (biznesa) organizācijām sabiedrībā darbojas un svarīgas funkcijas pilda arī publiskās - valsts un pašvaldību organizācijas. Taču darba ņēmēja prasības pret šo abu sektoru darbību ir līdzvērtīgas.III Organizācijas darbības vide

Lai pētītu vadīšanas procesu, jāprecizē
§  no kā veidojas
§  kā darbojas organizācija

Pastāv organizācijas iekšējā un ārējā darbības vide. Iekšējā vide veidojas vadīšanas procesā.


1.      Organizācijas mērķi

                                                              i.      apmierināt patērētāju, ar organizāciju saistītu fizisku vai juridisku personu  prasības
2.      Organizācijas resursi

Ø  Cilvēku resursi

Ø  Finansu                   (īstermiņa, ilgtermiņa kapitāls)


Ø  Materiāli un nemateriāli resursi    (tiesības, preces)

Ø  Informatīvi resursi (saprātīgu lēmumu pieņemšanai nepieciešama informācija)


            Vadītāja uzdevumi:

o   Savos darbiniekos radīt jaunu, nestandarta domāšanas horizontu, lai tie raudzītos uz pasauli globāli

o   Īstenot efektīvas pārmaiņas darbinieku vidū, lai tie pieliktu pūles, uzņemtos pienākumus un iegūtu labāku izglītību

o   rosināt savus darbiniekus patstāvīgi domāt, veidot viņos ne tikai speciālistus, bet mūsdienu darba tirgum un mainīgajiem apstākļiem atbilstošas personības, kas spējīgas rīkoties ātri un efektīvi

3.      Organizācijas struktūra

tiek veidota, lai veicinātu kopējo mērķu sasniegšanu

                                    To ietekmē

o   vadības stils
vai vadītājs deleģē pilnvaras
vai dominē darbs komandā

o   mērķi
cik daudz un cik izglītoti darbinieki tiek nodarbināti, lai sasniegtu mērķus

o   organizācijas lielums
organizācijai augot, tās struktūra kļūst sarežģītāka

o   darbinieki
no darbinieku zināšanām atkarīga rīcības brīvība, kāda tiem tiek piešķirta

o   vide
iespaido tehnoloģiju attīstībaMūsdienās ir tendence veidot tādas struktūras, kas veicina uzdevumu izpildi, nevis nosaka godpilnus amatus4.      Tehnoloģijas

ir prasmju un zināšanu, kā arī ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumu savienojums, kas nodrošina organizācijas resursu racionālu pārveidošanu pārdošanai un realizēšanai gatavā produktā5.      Organizācijas kultūru

var definēt kā tās vērtību un uzskatu kopumu

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru