Vadītāja lomas menedžmentā.

·        Ievads
·        Mincbergs kā vadītāja lomu pētnieks, teorētiķis
·        Vadītāju iedalījums pēc to funkcijām un lomām
·        Vadītāja lomu sīkāks raksturojums
·        Secinājumi par vadītāja funkcijām
·        Secinājumi par vadītāja lomām
·        Nobeigums


Menedžments, kas tulkojumā no angļu vārda management varētu nozīmēt pārzināšana un vadīšana vai veiklība un prasme, pēdējā laikā iegūst arvien lielāku nozīmi kā zinātnes nozare. Es menedžmenta izpēti gan attiecinātu vairāk tieši uz psiholoģiju, varbūt pat iekļautu tās disciplīnās. Lai nu kā, bet kopš šī gadsimta sākuma cilvēki ir sākuši interesēties: kā īsti cilvēks ir jāvada? vai arī kā cilvēku var pakļaut? Kā viens  no spilgtākajiem menedžmenta izpētes pīlāriem, manuprāt, it Deils Kārnegī, kurš viens no pirmajiem vadīšanu sāka apskatīt nevis kā valdīšanu pār kādu, kāda apspiešanu, bet gan kā prasmi vadīt un pieskaņoties cilvēkiem. Viņa populārākās grāmatas gan nav veltītas tieši menedžmenta teorētiskai izpētei, bet gan vairāk praktisku padomu, ieteikumu došanai.
Bija arī citi menedžmenta pētnieki, kas to jau apskatīja kā teorētisku zināšanu krājumu. Tie arī sāka pētīt cilvēku tipus, gan jau ar stipri psiholoģisku ievirzi. Kā gan citādi vien no menedžmenta pētniekiem bija arī  Zigmunds Freids, šis slavenais savas oriģinālās psiholoģiskās pieejas izgudrotājs? Bet šajā referātā gan tiks apskatīts menedžmenta teorētiķa H. Mincberga (H. Minzberg) darbs: 10 vadītāju lomu tipi, sadalīti 3 menedžmenta funkcijās.

Mincbergs līderi apskata vairāk no komunikāciju pozīcijas, tādēļ arī viņa 10 pamata līdera tipi tiek sadalīti sekojoši:
ü  starppersonu (interpersonal)
ü  informācijas (informational)
ü  lemšanas (decisional)
funkcijās. Starppersonu funkcijas ietvaros līderis pamatā atzīst verbālo saskarsmi. Informācijas funkcijas veicējs līderis meklē jebkādu informāciju no uzņēmuma strādniekiem, personiskiem kontaktiem un citiem menedžeriem, kura varētu iespaidot pakļauto pienākumus vai darbu. Lemšanas funkcijas līderis pieņem lēmumus uz saņemtās informācijas pamata un šie lēmumi tiek paziņoti citiem.[1]
Savukārt šīs funkcijas tiek tālāk iedalītas sekojoši:
starppersonu:    galvenais vadītājs
līderis
starpnieks
informācijas:      monitors
informācijas izplatītājs
pārstāvis
lemšanas:         uzņēmējs
traucējumu novērsējs
resursu sadalītājs
sarunu vadītājs
Kā redzams pēc šī sadalījuma, pēc Mincberga domām visvarīgākā ir komunikācija, saskarsme starp cilvēkiem. Tas es pilnībā varētu piekrist, jo arī pēc manām domām līderim ir jābūt saskarsmē ar padotajiem. Šāds princips konkrēti uzņēmumos bieži tiek saukts par “atvērto durvju principu”.
Katrs no šo lomu vadītājiem tiek aprakstīts sīki jo sīki, bet to vienojošais faktors varētu būt tas, ka ikviens no šiem vadītājiem ir saskarsmē ar personālu, ka arī lielākajā daļā gadījumu darbojas arī kā uzņēmuma informācijas turētājs un izplatītājs. Tas gan ir nedaudz utopiski, jo lielākajā daļā Latvijas uzņēmumu vadītājs vai nu bieži nav lietas kursā par uzņēmuma patieso stāvokli, nemaz nerunājot par kādām sīkākām ziņām par personālu, vai arī dod tikai konkrētas pavēles vai rīkojumus, uzskatot, ka personālam ir jādara tas, ko saka vadītājs, nevis jādomā. Šo iemeslu dēļ bieži vien pat augsti attīstītos uzņēmumos augstus amatus ieņemošu darbinieku ikdienas pienākumi atgādina darbu pie konveijera: rutīna, iniciatīvas trūkums. Tas gan ir mans pilnīgi subjektīvais viedoklis, bet tieši tādi uzņēmumi ir sastopami visbiežāk.

Tātad Mincberga izveidotie vadītāja, līdera lomu termini tik raksturoti šādi:

galvenais vadītājs
viņš ir uzņēmuma īstens vadītājs, kurš vienmēr tiek ņemts vērā, runājot par uzņēmumu; spēcīga personība; izteikts līderisms; patiesi prezentē un vada uzņēmumu; strādā un vada personālu pēc labākajiem nodomiem, varbūt tikai par maz ir ar to kopā; pēc cita iedalījuma es šā tipa vadītāju raksturotu – flegmatiķis, intraverts (jo nosvērts un augstasinīgs
līderis
es šo lomu raksturotu kā psiholoģisku vadīšanu; šis tips ir uzņēmuma personāldaļas vadītājs; vada personāla menedžmenta ķēdīti: pieņem jaunu darbinieku darbā, motivē to, paziņo un izskaidro tam tā jaunos pienākumus, pabalsta arī pēc tam; bieži var būt arī kā saikne starp personālu un augstākā līmeņa vadītāju; var būt arodbiedrības vadītājs; pēc temperamenta tipa – sangviniķis (vienmēr labā omā, atsaucīgs, enerģisks), ekstraverts (sabiedrisks, atsaucīgs)
starpnieks
šāda tipa vadītājs varētu strādāt uzņēmumā par reklāmas nodaļas vai vispār galveno menedžeri; izglītots, erudīts cilvēks; nodrošina uzņēmuma ārējo un iekšējo informācijas apmaiņu, atbild par to; strādā ar potenciāliem biznesa partneriem; darbs ar konkurenci; pēc temperamenta tipa – flegmatiķis(nosvērts un stabils), ekstraverts (saskarsme ar cilvēkiem)
monitors
varētu strādāt par uzņēmuma ārējo sakaru menedžeri; saņem visa veida informāciju, gan uzņēmuma iekšējo gan ārējo; ar informāciju manipulē, bet informācija manipulē ar padotajiem; uzņēmuma smadzenes; ārējo sakaru menedžera pienākumi – arī jaunu biznesa partneru meklēšana, kā arī darbs ar esošajiem partneriem; temperaments – holeriķis (enerģisks, aktīvs, spontāns, laba faktu atmiņa), ekstraverts (darbs ar cilvēkiem  -  saskarsme padodas viegli)
informācijas izplatītājs
vienmēr tuvumā personālam, ieklausās tajā; uzņem uzņēmuma iekšējā vidē klīstošo informāciju, kā arī jaunāko no ārējās vides jaunumiem; darbojas kā informatīvā saikne starp personāla daļām, starp personālu un augstāko vadību, starp personālu un ārējo vidi; kontrolē uzņēmuma iekšējo un ārējo saraksti; atšķirība no monitora tipa vadītāja – vairāk informē personālu, informāciju nodod tālāk, ir personāla smadzenes (pie kurām griezties neziņas gadījumā); temperaments – holeriķi (vienmēr gatavi uzņemt informāciju, enerģiski, faktu atmiņa), ekstraverti (regulārs darbs ar cilvēkiem)
pārstāvis
varētu būt uzņēmuma ārējo sakaru, reklāmas, tirdzniecības menedžeris; saņem un pārvalda informāciju par visu uzņēmumu, jaunāko produkciju, nākotnes plāniem utt.; strādā pārsvarā ar citu uzņēmumu vadītājiem, kā arī potenciālajiem klientiem; ar personālu maz saistīts; darbojas arī kā uzņēmuma darbības nozares eksperts; atšķirība no informācijas izplatītāja tipa vadītāja – strādā ar uzņēmuma ārējo vidi, nodod tai informāciju, ko saņem no saviem padotajiem, darbs ar personālu aizņem maz laika; temperaments – sangviniķis (optimistisks, aizraujas ar jaunām idejām), intraverts (pārdomā saņemto informāciju, nesteidzas ar lēmumiem, analītisks)
uzņēmējs
varētu strādāt par uzņēmuma attīstības un tirgus nodaļas vadītāju; egoists, pašpārliecināts; zina ko grib un iet uz to ar visiem spēkiem; tālredzīgs, tādēļ izstrādā jaunas uzņēmuma darbības stratēģijas; nav personāla, bet gan vairāk uzņēmuma vadītājs (ja šos terminus var šķirt), meklē jaunas attīstības koncepcijas; maz apspriež savas idejas ar personālu, bet to informē; atšķirības no informācijas lomas vadītājiem -  personāls ir tikai palīgs, nevis partneris uzdevumu izpildē, nerēķinās ar savu padoto viedokli, bet uzspiež savējo; temperaments – holeriķis (pašpārliecināts, spontāns, ass, nepārdomā lēmumus), intraverts (nelabprāt ļauj sevi kritizēt, nepiedalās diskusijās, strīdas par savu taisnību)
traucējumu novērsējs
pēc manām domām šīs lomas vadītājs varētu strādāt par uzņēmuma attīstības, tirgus vai stratēģiskās nodaļas vadītāju; parasti pamanāms tikai uzņēmuma kārtējās krīzes laikā; līdz krīzei bieži netiek uzklausīts ar ieinteresētību vai arī pats uz to neuzstāj; maz kontaktējas ar personālu, bet tajā pašā laikā pieņem noteiktus lēmumus, kurus personāls var apspriest; nekad nepavēl, tikai formulē rīkojumus kā padomus; no uzņēmēja lomas vadītāja atšķiras ar to, ka vairāk dod brīvību personālam, neuzspiež tam neko, nosvērtāks, pieņem pārdomātākus lēmumus; temperaments – melanholiķis (pārdomāts, mērķtiecīgs), intraverts (nesabiedrisks, noslēgts, analītisks)
resursu sadalītājs
pilnīgi noteikti uzņēmuma augstākā līmeņa vai arī personāla tiešais vadītājs; tiešā veidā vada uzņēmuma resursu (informācijas, cilvēku, finansu, materiālu) sadalīšanu un koriģēšanu; strādā ar personālu, ir tā autoritāte un vada to; viegli pieņem lēmumus uzņēmumam ļoti svarīgos gadījumos, krīzēs; daļēji piedalās darbinieku pieņemšanā un to vēlākā sadalīšanā pa amatiem; no traucējumu novērsēja lomas vadītāja atšķiras ar savu aktīvo temperamentu, komunikāciju ar cilvēkiem, aktivitāti lēmumu pieņemšanā, atbildību, vairāk strādā ar personālu (gan redzot to kā savu lēmumu izpildītāju); temperaments – flegmatiķis (aukstasinīgs, drosmīgs, bet nosvērts), ekstraverts (viegli padodas saskarsme ar cilvēkiem, ātri reaģē diskusijās un strīdos) 
sarunu vadītājs
šīs lomas vadītāju varētu salīdzināt ar starppersonu funkcijas galvenā vadītāja lomas vadītāju – abi ir uzņēmuma seja, pārstāv uzņēmumu visos ārējos kontaktos, kā arī personāla autoritātes un tā “šķīrējtiesneši”; piedalās visās sarunās, kas saistītas ar uzņēmuma nākotni vai izmaiņām personālā; veic regulārus komandējumus; dibina sakarus ar jauniem partneriem, kā arī uztur kontaktus ar jau esošajiem partneriem; atšķirība no resursu sadalītāja lomas vadītāja – mazāk analizē uzņēmuma stratēģiju un attīstības koncepciju, vairāk dzīvo šodienai, viegli dibina jaunus kontaktus; personāls kā rutīnas darba izpildītājs, bet ar savu domu izteikšanas iespēju; temperaments – sangviniķis (enerģisks, eksplozīvs, “jaunatklājējs”, cerīgs), ekstraverts (vistiešākā veidā strādā ar cilvēkiem, viegli iepazīstās, ir sabiedrisks un izpalīdzīgs)

Šādi es raksturotu šīs desmit vadītāju lomas. Jāsaka gan, ka šie vadītāji katra cilvēka acīs izskatīsies citādāki, tādēļ šeit nevar novilkt līniju, kas atdalītu vienu vadītāja lomu no citas, dažas no šīm lomām var likties pat ļoti līdzīgas.
Vadītāja funkcijas it kā būtu atdalāmas pēc vadītāja veiktajiem darbiem uzņēmumā, bet tajā pašā laikā, piemēram, lemšanas un starppersonu funkciju vadītāji ir līdzīgi pēc temperamenta, nosvērtības un pēc lemšanas veida. Varētu būt saskatāma atšķirība saskarsmē ar personālu. Informācijas funkcijas vadītājs ir ļoti ciešā saskarsmē ar cilvēkiem vispār, tādēļ arī personāls viņam ir tuvāks nekā lemšanas funkcijas vadītājam. Starppersonu funkcijas vadītājs ir komunikabls un reprezentatīvs, bet viņam  pietrūkst lemšanas lomas vadītāja erudīcijas un pašpārliecinātības. Es šeit nevilktu tik krasas robežas starp šiem trim vadītāju funkciju tipiem, tās ir vairāk izplūdušas, nekā asas.
Lomas, manuprāt, veido līkni, kura izveidojas, ņemot vērā divus kritērijus:
§  vadītāja saistība ar personālu un sadarbība ar to
§ 
§   dziļākā līkne: vadītājs lēmumu pieņemšanā, nosvērtība, stingrība
§   tuvākā līkne: vadītājs sadarbībā ar personālu
§   apakš. skaitļu rinda: vadītāju lomas (1-10)
 
vadītāja nosvērtība un stingrība lēmumu pieņemšanāPēc šīm lomām izriet, ka, jo vadītājs ir stingrāks, nosvērtāks un paštaisnāks, jo mazāka tam ir saistība ar personālu.

Šajā referātā apskatītais vadītāja lomu un funkciju raksturojums nebūt nav vienīgais, pie tam Mincberga dotais iedalījums, pēc manām domām, ir diezgan vienpusīgs. Šeit nav ņemti vērā cilvēka psiholoģijas aspekti, arī apraksts ir divējādi saprotams. No tā visa izriet, ka vadītājs ir stingrs, tikai maz kontaktējoties ar personālu. Kā arī, šīs lomas iegūst lielāku jēgu, ja pieņem, ka šīs lomas izpilda zemāka līmeņa vadītāji, nevis uzņēmuma prezidents, direktors utt. Pēc šāda principa arī es izteicu savas domas ar katru no šīm vadītāja lomām.Izmantotā literatūra:


? Review: H. Minzberg “The Manager's Job: Folklore and Fact”, HBR 53, 1975
? Review: H. Minzberg “Mangerial Work: Analysis from Observation.”
? Ilgvars Forands “Vadītājs un vadīšana”, Rīga, “Kamene”, 1999-05-09
? Ilgvars Forands “Personālvadība”, Rīga, TMC, 1998
? Deils Kārnegī “Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem”


[1] Review: H. Minzberg “The Manager's Job: Folklore and Fact”, HBR 53, 1975

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru