Pašvaldību nodevas Ventspils pašvaldībā


3.P. studenta Mārča Nēliusa
darbs nodokļos un nodevās
 
Pašvaldību nodevas Ventspils pašvaldībā


Pašvaldību nodevas, to maksāšanas kārtību, atvieglojumus, ar nodevām apliekamos objektus un likmes Ventspils pilsētā nosaka saistošie noteikumi Nr. 12 “Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā”. Šie noteikumi izdoti saskaņā ar LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. pantu un LR likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu.

Šajos noteikumos ir paredzētas 7 lielākas nodevu grupas. Tās ir nodevas par:
1. Pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
2. Tiesībām veikt tirdzniecību
3. Reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās
4. Pašvaldības simbolikas, Ventspils pilsētas karoga un ģērboņa attēla vai to elementu izmantošanu
5. Būvatļauju saņemšanu
6. Izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publikās vietās
7. Par dzīvnieku turēšanu

Tālāk seko šo grupu sīkāks iedalījums.
1. Par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
1.1. izziņa no dzimtsarakstu reģistrācijas*
1.2. par domes lēmuma izrakstu dzīvojamo telpu maiņas gadījumos
1.3. par domes lēmumu un rīkojumu apliecinātām kopijām un izrakstiem no Domes arhīva
1.4. par nekustamā īpašuma apliecinošiem dokumentiem
1.5. par lēmumiem un to apliecinātām kopijām par zemes gabalu piešķiršanu lietošanā, īpašumā vai zemes robežu plāna apstiprināšanu
1.6. par izziņu un pielikumu par nekustamā īpašuma piederību
1.7. par izziņu par zemes komisijas lēmuma spēkā esamību
1.8. par domes rīkojuma par adreses noteikšanu nekustāmam īpašumam
1.9. par paziņojumu “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi”
1.10. par pieņemšanas komisijas aktu par objekta nodošanu
1.11. inženierkomunikāciju izbūvei
1.12. par izziņu par ēku esošo stāvokli
1.13. par dokumentu darbu izpildei pilsētas teritorijā

2. Par tiesībām veikt tirdzniecību
2.1. publiskās vietās
2.1.1. ar saldējumu no speciālām iekārtām
2.1.2. ar laikrakstiem
2.1.3. ar eglītēm
2.1.4. ar pašaudzētiem ziediem
2.1.5. ar iepirktiem ziediem
2.1.6. ar pašizgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem
2.1.7. ar kvasu un alu no cisternām (mucām)
2.1.8. ar grāmatām
2.2. izbraukuma tirdzniecības vietās (masu pasākumos)
2.2.1. ar pārtikas precēm
2.2.2. ar nepārtikas precēm

3. Par reklāmu un citu informatīvu materiālu izvietošanu publiskās vietās
3.1. nodevas likmi aprēķina ar speciālas funkcijas palīdzību, kurā tiek ņemti vērā:
·         zona Ventspilī
·         reklāmas tematika (komercreklāmas, kultūras, sporta, jaunatnes pasākumu u.c.)
·         platības (cik lielu laukumu reklāma aizņem)
3.2. izņemot
3.2.1. par katru izvietojamās reklāmas vienību Saeimas un pašvaldību vēlēšanu kampaņas laikā vienreizējā nodeva
3.2.2. par visa veida īslaicīgu pasākumu reklamējošu elementu kompleksu vienreizējā nodeva

4. Par pašvaldības simbolikas, Ventspils pilsētas karoga un ģērboņa attēla vai to elementu izmantošanu
4.1. izgatavojot nozīmītes, vimpeļus, suvenīrus, uzlīmes u.c. preces līdz 100 vienībām
4.2. izgatavojot nozīmītes, vimpeļus, suvenīrus, uzlīmes u.c. preces virs 100 vienībām
No šo nodevu samaksas atbrīvo:
·         pašvaldības uzņēmumus, (uzņēmējsabiedrības) un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai
·         iestādes, kuras tiek finansētas no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta.
Atļauju izsniedz Domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa.

5. Par būvatļauju saņemšanu
5.1. Fiziskām personām
5.1.1. individuālo dzīvojamo ēku, dārza mājiņu jaunbūvēm, individuālo dzīvojamo ēku rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai
5.1.2. saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu rekonstrukcijai, renovācijai
5.1.3. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu
5.1.4. ēku fasāžu remontam ar vai bez fasāžu krāsošanas, izņemot gadījumus, kad tiek veikta logu un durvju nomaiņa, nepārveidojot jau esošo veidolu
5.1.5. inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai
5.1.6. teritoriju labiekārtošanai, žogu izbūvei un rekonstrukcijai
5.1.7. stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju izgatavošanai

5.2. Juridiskām personām:
5.2.1. jebkāda veida būvniecībai, izņemot tālākajos punktos minētajām
5.2.2. ēku fasāžu remontam ar vai bez fasāžu krāsošanas, t.sk., logu un durvju bloku nomaiņai
5.2.3. inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai
5.2.4. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu
5.2.5. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu
5.2.6. teritoriju labiekārtošanai
5.2.7. žogu izbūvei, rekonstrukcijai
5.2.8. stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju izgatavošanai

5.3. par būvatļaujas pagarināšanu

40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva pašvaldības atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% - saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.

 No šo nodevu samaksas atbrīvo:
·         nestrādājošos pensionārus un 1., 2. grupas invalīdus
·         pašvaldības uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai
·         iestādes, kuras tiek finansētas no Ventspils pilsētas budžeta
·         valsts pārvaldes institūcijas

Pašvaldības atzinumu būvprojektēšanai izsniedz Domes arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, bet būvatļauju- Domes būvinspekcija.

6. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publikās vietās
6.1. par katru maksas atrakcija vietu, izņemot nākamajā punktā minēto
6.2. par katru maksas bērnu atrakcijas vietu
Atļauju izsniedz domes Ekonomikas nodaļa.

7. Par dzīvnieku turēšanu
7.1. Par suni gadā
7.2. Par kaķi gadā

Pašvaldības nodevas maksā un izlieto saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 1996.gada 24.oktobra lēmumu Nr.457 apstiprinātajiem “Suņu un kaķu turēšanas noteikumiem Ventspils pilsētā”
No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvoti redzes invalīdi, 1.grupas invalīdi, nestrādājošie pensionāri un privātmāju īpašnieki.

Pašvaldības nodevas maksātāji ir gan fiziskas, gan juridiskas personas.
Nodevas maksājamas līdz pakalpojuma saņemšanu vai atkļaujas saņemšanai, izņemot – līdz reklāmas un cita informatīva materiāla uzstādīšanai dabā. Pašvaldības reklāmas nodevu  var sadalīt mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada maksājumos.

            Pašvaldības nodeva maksājama Ventspils pilsēta pašvaldības pamatbudžetā un  to izlieto saskaņā ar apstiprināto Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu.

            Par šo noteikumu neievērošanu personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības atbilstoši LR Administratīvo pārkāpumu kodeksam un Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām.

            Administratīvo pārraudzību un kontroli par šo punktu ievērošanu veic Ventspils pilsētas domes Administratīvā inspekcija un Pašvaldības (municipālā) policija, izņemot nodevas par būvatļaujas saņemšanu- Domes būvinspekcija.

Avoti:

Saistošie noteikumi Nr. 12 “Par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā”
Likums “Par nodokļiem un nodevām”, 12. pants
Likums “Par pašvaldībām”, 14. pants


* Šeit un citos punktos pastāv sīkāks iedalījums fiziskās un juridiskās personās, kas tuvāk šajā darbā netiek uzrādīts

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru