SOCIĀLĀS PSIHOLOĢIJAS MODELIS
Rakstnieks Germans Melvils ir teicis, ka: ”Mūsu dzīves ir saistītas ar tūkstoti neredzamām saitēm”. Zināmā mērā šis īsais teiciens labi parāda, ko tad īsti pēta sociālā psiholoģija, kas tā ir, un, proti, šī zinātne mēģina saprast saistību starp cilvēkiem, mēģina padarīt šīs neredzamās saites visiem redzamas. Tas tiek panākts uzdodot, mūs visus interesējošus jautājumus. Varētu vēl arī teikt, ka sociālā psiholoģija pēta kā cilvēki domā viens par otru, kā viņi ietekmē viens otru un kā attiecas viens pret otru. Tā cenšas saprast, kā sociālie apstākļi ietekmē uzvedību.
Pastāv daudzi viedokļi par cilvēka dabu un katram no tiem ir savs jautājumu un atbilžu klāsts. Varētu teikt, ka šie uzskati nereti viens otru labi papildina.
Sociālā psiholoģija šodien ir vēl jauna zinātne, tāpēc uz daudziem jautājumiem vēl nav rastas pilnvērtīgas atbildes. Līdz XX gadsimtam sociālajā psiholoģijā netika veikti nekādi eksperimenti. Līdz XX gadsimtam netika publicētas nevienas grāmatas par sociālo psiholoģiju. Šī ir zinātne, kuras priekšā ir vēl liels darbības lauks, lai gan, nevar noliegt, daudz jau ir sasniegts.

Šodien sociālā psiholoģija, paplašinot savu pētījumu lauku, liek akcentu uz sekojošies aspektiem:
§  Situācijas ietekme. Mēs visi esam savas kultūras un apkārtnes bērni. Tāpēc dažreiz antihumānas situācijas nospiež labos nodomus, rosina sekot meliem vai piekrist cietsirdībai. Tādai darbībai ir savi iemesli, un situācijas ietekme ir ļoti būtiska.
§  Personība. Mēs veidojam savu sociālo pasauli. Ja grupa rīkojās ļauni, tās biedri vai nu sadarbojās, vai pretojās tam. Uz vienu un to pašu situāciju cilvēki reaģē dažādi. Piemēram, pēc daudziem cietumā pavadītiem gadiem, viens dzīvo ļauni, bet cits, izdzen ļaunumu no savas sirds un velta savu dzīvi mieram un saskaņai.
§  Zināšanu nozīme. Cilvēki uzvedās dažādi galvenokārt tāpēc, ka dažādi domā. Mūsu reakcija uz apvainojumu būs atkarīga no tā, kā mēs sev skaidrojam notikušo. Sociālā realitāte- tas ir kas tāds, ko mēs veidojam subjektīvi. Liela nozīme ir arī tam, kā mēs domājam par sevi. Vai esam optimistiski noskaņoti? Var būt mums liekas, ka kāds mūs kontrolē? Ko mēs par sevi domājam- esam augstāk vai zemāk stāvoši? Mūsu domas (zināšanas) ietekmē mūsu rīcību un nostāju.
§  Sociāli- psiholoģisko principu lietišķā nozīme. Mūsdienās sociālās psiholoģijas koncepcijas un metodes ir praktiski noderīgas tādās dzīves sfērās, kā psiholoģiskā un fiziskā veselība, tieslietu institūcijās, cīnoties par mieru u.t.t.

Sociālo psiholoģiju varētu nodēvēt par meitu tādām zinātnēm kā socioloģija un psiholoģija (kas arī loģiski izriet no šīs zinātnes nosaukuma). Sociālā psiholoģija cenšas pēc sava satura būt vairāk individuāla un vairāk eksperimentāla savās metodēs, nekā citas socioloģijas nozares. Savukārt, salīdzinot ar personības psiholoģiju, tā mazāk koncentrējās uz atšķirībām starp indivīdiem un vairāk uz to, kā cilvēki viens otru novērtē un kā ietekmē viens otru.
Lai labāk redzētu sociālās psiholoģijas saistību ar citām psiholoģijas nozarēm, varam aplūkot vienu no atzarojumu attēliem:
SOCIĀLĀ                                                                                            VECUMU UN
Text Box: PERSONĪBAS
PSIHOLOĢIJA
PSIHOLOĢIJA                                                                                   ATTĪSTĪBAS
                                                                                                            PSIHOLOĢIJA

ĢIMENES                                                                                           JAUNRADES
PSIHOLOĢIJA                                                                                   PSIHOLOĢIJA


PEDAGOĢIJAS                                                                                 SPĒLES UN
PSIHOLOĢIJA                                                                                   DARBĪBAS
PSIHOLOĢIJA

DZIMUMU
PSIHOLOĢIJA
 


VISPĀRĪGĀ PSIHOLOĢIJA


Kā redzam, visas, šeit norādītās, galvenās psiholoģijas nozares (pavisam to ir apmēram 50) ir cieši viena ar otru saistītas, kur nozīmīgu vietu ieņem personības psiholoģija.
Ja mēs salīdzinām sociālo psiholoģiju ar personības psiholoģiju, tad varam redzēt, ka šo abu zinātņu centrā ir indivīds. Atšķirība slēpjas sociālās psiholoģijas sociālajā  raksturā. Psihologi, kuri pēta personību, fokusē savu uzmanību uz iekšējiem un individuāliem mehānismiem, kā arī uz atšķirībām starp indivīdiem. Viņi uzdod tādus jautājumus, kā piemēram, kāpēc vieni indivīdi ir vairāk agresīvi, nekā citi. Sociālie psihologi koncentrējās uz cilvēku masu, uz to, kā cilvēki kopumā viens otru vērtē un kā ietekmē viens otru. Viņi jautā, kādā veidā sociālās situācijas var lielāko daļu piespiest rīkoties humāni vai cietsirdīgi, izjust simpātiju vai antipātiju, rīkoties tā vai citādi.

Sociālo psiholoģiju bieži jauc ar socioloģiju. Tām tiešām ir kopīgas intereses, tās pēta, kā uzvedās cilvēki grupās. Bet sociologi lielākoties pēta tieši grupas (gan mazas, gan ļoti lielas grupas), savukārt, sociālie psihologi- indivīdus (ko domā cilvēks par citiem, kā cilvēki indivīdu ietekmē, kā attiecas pret viņu). Šeit ietilpst arī izzināšana par grupas ietekmi uz atsevišķiem cilvēkiem, kā arī indivīda ietekme uz grupu.
Neskatoties uz to, ka sociologi un sociālie psihologi dažreiz izmanto pētījumiem analoģiskas metodes, sociālie psihologi iekļauj  savā arsenālā vēl eksperimentus, kuros viņi  manipulē  ar dažādiem faktoriem (piemēram, ar vai bez vienaudžu spiedienu),  lai redzētu, kāds būs rezultāts. Ar faktoriem, kādus izmanto sociologi (piemēram, ekonomiskā klase), parasti ir grūti, citreiz pat neētiski manipulēt.

Novērojumiem un eksperimentiem ir neapšaubāmi liela nozīme sociālajā psiholoģijā. Marks Avrēlijs teica: “Nekas nevar tik stipri paplašināt redzesloku, kā prasme sistemātiski pētīt visu, kas nokļūst mūsu acu priekšā”. Sociālā psiholoģija veiksmīgi paplašina savu redzes loku, izmantojot dažādas metodes. 
Lielākā sociālās psiholoģijas pētījumu daļa attiecas vai nu uz korelācijas, vai eksperimentāliem pētījumiem.
Korelācijas pētījumi, kuru veikšanai dažreiz ir nepieciešams izmantot sistemātiskas aptaujas metodi, pēta saistību starp mainīgajiem, piemēram, kā izglītības līmenis un ienākumi. Zināšanas par divu lietu savstarpējo saistību, ir vērtīga informācija, bet tā reti kad demonstrē iemeslus un sekas. Ja pastāv iespēja, sociālie psihologi pielieto eksperimentus, kuri meklē cēloņus un sekas.
Eksperimentētāji var izmainīt vienu elementu, pēc tam nākamo, un uzzināt, kā viņi (atsevišķi vai kopā) ietekmē uzvedību. Dalībnieki eksperimentāliem nosacījumiem (kur īstenojās eksperimentālā ietekme) vai kontrolnosacījumiem (kuros iztrūkst eksperimentālā ietekme) tiek izmeklēti nejaušā veidā.
Pielietojot eksperimentus, sociālie psihologi izveido situācijas, kuras skar cilvēku emocijas. Šajā gadījumā viņiem ir jāievēro sociāli ētiskie principi: jāsaņem piekrišana no pārbaudāmajiem, jāievēro noteikums “nenodari ļaunu”, bet pēc eksperimenta ir jāatklāj jebkurš laicīgais apmāns.
Sociālā psiholoģija ir ļoti praktiska zinātne. Šīs psiholoģijas nozares psihologi integrē teorijā savas idejas un eksperimentu datus. Laba teorija, pamatojoties uz faktiem, ļauj prognozēt darbību. Mēs varam, savukārt, šīs prognozes izmantot, tādā veidā pamatojot vai modificējot teoriju, veidot jaunus pētījumus un piedāvāt praktisku izmantošanu. Laboratorijas eksperimenti ļauj sociāliem psihologiem pārbaudīt dzīves laikā gūtās idejas, bet pēc tam pielietot principus un rezultātus reālā pasaulē.


IZMANTOTĀ LITERATŪRA:
Deivids Maijers (David G.Myers),  Социальная пcрихология,

Sankt- Pēterburga 2000.

 

Ārija karpova, Personība. Teorijas un to radītāji,

“Zvaigzne ABC” 1998.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru