Sociālo parādību atspoguļošanas dinamika


                           LVU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes
                                                           2. kursa studentu 
patstāvīgais darbs pedagoģiskajā psiholoģijā

             

              Sociālo parādību atspoguļošanas dinamika             
     dažādos vecuma posmos (masu informācijas līdzekļi).

Vienaudžu grupas .
Televīzija u. c. masu inf. līdz.
Videi , kurā bērns aug un attīstās , ir ļoti liela nozīme ; tā ļoti lielā mērā ietekmē to , kāds būs bērns , kad izaugs . Bērna uzskati , stereotipi , vērtības , priekšstati par lietām , cilvēkiem un to savstarpējām attiecībām  ļoti lielā mērā ir atkarīgas no apkārtējās sabiedrības . Grafiski to varētu attēlot šādi :
Tradīcijas .
Sociālās normas .

Reliģija .
Dažādas aktivitātes .
Ģimene .
Bērns ar savām iedzimtajām , ģenētiski noteiktajām spējām un īpatnībām .

Skola .
Hobiji .
Stereotipi sabiedrībā .

Es vēlos aplūkot to , kā tieši TV un citos masu informācijas līdzekļos atspoguļotais sabiedrības modelis ir vērojams bērnu uzvedībā un uzskatos .
Visspēcīgākā ietekme no masu informācijas līdzekļiem ir tieši televīzijai . Televīzijā tiek demonstrēts tādas sabiedrības modelis, kāda ir apkārtējā vide . Varētu sacīt , ka televīzija sludina sava veida idioloģiju , parāda kas ir labs , skaists vai arī pretējs tam attiecīgajā sabiedrībā.
Ļoti daudz bērni lielu daļu sava brīvā laika pavada pie televīzoriem , turklāt sāk to darīt jau no agras bērnības . Šeit varētu izvirzīt divas hipotēzes:
        Bērni , kas tik daudz laika pavada bezdarbībā pie televīzora izaugs ļoti pasīvi.
        Nežēlība , kas sastopama daudzos raidījumos , būs par iemeslu tam , lai bērni izaugtu agresīvi , nežēlīgi .
Eksperimentos , kas tika veikti ar dažāda vecuma bērniem , nebija iespējams pilnīgi noteikti apstiprināt vienu vai otru hipotēzi. Tomēr tika atklāti vairāki momenti , kas būtu jāņem vērā - viens no tiem ir fakts , ka bērniem , īpaši 3-6 gadu vecumā ir tendence atdarināt paraugus. Ja šie paraugi , kas ir ap viņu un kuru rīcību bērns vēro rīkojas agresīvi , arī bērna tipiskās reakcijas līdzīgās situācijās būs agresīvas . Fakts , kas varētu liecināt par labu televīzijai ir tas , ka tajā tradicionāli ļaunums un agresivitāte tiek sodīti , un bērni to sāk apgūt jau no kopš agras bērnības . Tajā pašā laikā ir izteiktas versijas par to , ka daudz lielāku ietekmi uz bērniem atstāj pati darbība , uzskatāms piemērs kā rīkoties . Veidojas it kā sintēze starp nežēlīgo uzvedību un laimīgajām beigām . Interesants fakts , kas atklājās pētot pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus, ir tāds , ka bērniem , kas regulāri vai bieži skatās televīzoru , ir plašāks intrešu loks un arī vairāk zināšanu dažādos jautājumos nekā bērniem , kas televīzoru skatās ļoti reti vai neskatās nemaz.
Interesanti ir arī tas , ka multiplikācijas filmās ko parasti vēro pirmskolas vecuma bēni ir vairāk nežēlīgu kadru un epizodu nekā , piemēram ,  bērnu filmās , ko skatās jaunākā skolas vecuma bērni . Ar šo atklājumu varētu skaidrot to , kāpēc jaunākie bērni bieži izturās nežēlīgāk pret saviem līdzaudžiem nekā vecākie bērni . Protams , šeit jāņem vērā arī morāles jūtu attīstīšanās.
Tagad es vēlētos nedaudz sīkāk aplūkot televīzijas un masu informācijas līdzekļu iespaidu uz bērna personības veidošanos .
Tas , protams , būtu jāaplūko saistībā ar sabiedrību un vidi , kurā bērns aug.
0-2 gadi.

Šajā vecumā bērns sāk iepazīt apkārtni , cilvēkus , taču svarīgākie cilvēki ir māte un tēvs . Bērns ir atkarīgs no viņiem , lai gan sāk parādīties zināmi patstāvīgas rīcības mēģinājumi . Šai vecumā bērns aktīvi uztver to , kas ir viņa apkārtnē , rodas pirmā pieredze . Ģimenei ir ļoti loma , tajā , kāda izveidosies bērna personība , jo tieši caur vecākiem bērnā ienāk informācija par apkārtējo sabiedrību. Varētu sacīt , ka liela nozīme ir valsts iekārtai , (kāda ir attieksme pret jaundzimušajiem sabiedrībā kā tādā) , vecāku nodarbinātībai , finansiālajam stāvoklim , tāpat ļoti liela nozīme sabiedrībā valdošajam uzskatiem , jo pārsvarā cilvēki tiem vairāk vai mazāk piemērojas , un tas viss kopā atspoguļojas vecāku attieksmē pret bērnu . Tātad varētu sacīt , ka bērns pats vēl nespēj atainot apkārtējās vides norises , bet viņš tās izjūt caur vecāku attieksmi pret viņu , un tieši pirmajiem dzīves gadiem ir noteicošā nozīme bērna turpmākajā dzīvē.

2-6 gadi.

Šajā vecuma posmā strauji norisinās bērnu kognitīvā attīstība. Ļoti svarīga ir ir valodas attīstīšanās , kas savukārt ir cieši saistīta ar iztēles veidōšanuos. Šis ir laiks , kad bērns pamazām sāk it kā attālināties no mātes , apgūstot staigāšanu un skrīešanu , kā arī kontaktējoties ar citiem vienaudžiem . Ļoti svarīgas šajā vecumā ir spēles . Spēles var iedalīt vairākās kategorijās : sensomotorās ; tēlainās un sociālās spēles .
Tēlainajās spēlēs bērni iedomājas sevi par kaut ko citu . Šeit var īpaši saskatīt televīzijas ietekmi - ļoti bieži bērni iztēlojas sevi kā kādu sava iemīļotā raidījuma vai filmas varoni . Bērni patiešām identificē sevi ar viņu , taču pārsvarā šī atdarināšana ir ārēja - bērns var atdarināt tēla kustības , raksturīgos izteicienus , taču reti tiek izprasta tēla būtība. Taču bērniem paaugoties var tikt pārņemti arī uzskati vai principi , kas vada konkrēto tēlu .
Sociālās spēles ir spēles , kurās piedalās vairāki bērni , un tiek ievēroti kaut kādi noteikumi . Spēlēs bērni ļoti uzskatāmi atdarina to , ko viņi uztvēruši un apguvuši apkārtējā vidē - piemēram , priekšstatu par ģimenes modeli , attiecības starp dažādiem sociālajiem slāņiem , starp dažādām etniskām grupām . Bieži ir vērojama situācija , ka ļoti daudzi bērni dažādās valsts vietās izspēlē vienas un tās pašas situācijas ar vieniem un tiem pašiem tēliem - te var just apkārtējās vides spēcīgu ietekmi ietekmi - bērni savās rotaļās attēlo to , kas ir aktuāls sabiredrībā , un to viņi ir pārņēmuši vai nu no ģimenes , vai bieži , it sevišķi , ja tas ir konkrēts notikums , no televīzijas .


6 - 14 gadi.

Šajā vecumā bērns pagriežas pret pasauli ar ''seju'' . Viņa domāšana kļūst objektīvāka , kas palīdz padziļināt viņa zināšanas par lietām , to īpašībām un pielietojumu . Viņš iepazīstās arī ar dažāda veida aktivitātēm ( skolā , mājās , rotaļājoties ) , kurās lēnām sāk piedalīties . Tādā veidā bērna attīstība tiek pavadīta ar viņa patstāvības pakāpes izaugsmi .  Šī patstāvības izaugsme vecumposma beigu daļā kļūst par vēlmi pēc pilnīgas patstāvības . Tas izpaužās visdažādākajos veidos , piemēram , kā savas autoritātes pierādīšana . Taču to var darīt dažādos veidos . Viss būs atkarīgs no tā , kādus piemērus bērns būs iepriekš redzējis . Ja tajos tikusi izmantota vardarbība , arī viņš izmantos vardarbīgas metodes . Šīs metodes viņš mācīsies no saviem elkiem . Šim vecumam ir raksturīga tendence meklēt elkus , kam līdzināties . Ļoti liela ietekme šo elku radīšanā ir masu informācijas līdzekļiem. Liela daļa pusaudžu muzikālo autoritāšu tiek spēcīgi propogandētas masu informacijas līdzekļos . Un , ja šī autoritāte propogandē vardarbību , narkotikas vai sabiedriski nevēlamas darbības , pusaudzim būs grūti tam pretoties .
Masu informācijas līdzekļi ļoti lielu iespaidu atstāj arī ar reklāmas palīdzību . Pusaudži ir milzīgs tirgus , par kuru cīnās milzīgi finansu koncerni . Masu informācijas līdzekļos tiek radīti tēli kuriem līdzināties , protams , tēlā ietilpst arī reklamējamais produkts .      

15 -17 gadi .

Katram vecumam ir raksturīgas noteiktas psiholoģiskās un fizioloģiskās prioritātes , kas ir cieši saistītas ar to , kādas prasības dzīve izvirza indivīdam . Vecāko klašu skolēni tiek raksturoti kā nosacīts robežlaiks starp bērnību un patstāvīgo , pieaugušā dzīvi . Šajā vecumā vēl saglabājas pusaudžu vecuma prioritātes - vēlme pēc autonomijas no pieaugušajiem . Liela nozīme ir tam , kā norit saskarsme vienaudžu starpā, dažādu sadzīvisku norišu lielā nozīme . Taču arvien vairāk priekšplānā izvirzās idivīda individualitātes meklējumi un vērtību orientācijas izveide . Jaunietis atrodas uz patstāvīgas dzīves sliekšņa  un viņam ir svarīgi atrast savu vietu profesionālajā un sociālajā vidē. Un tajā , kā noritēs šī izvēle vienādi vienādi nozīmīgu lomu spēlē gan indivīda personisās īpašības , raksturs , gan tas , ko sociālā vide sagaida no jaunieša , kādus mērķus tā izvirza , un kādu izvēli tā pasniedz kā vēlamu un pareizu .
Dažādās sociālajās vidēs lielā mērā saprot to , ka tas , cik populārs dotais viedoklis ir jauniešu vidū lielā mērā noteiks nākotnes gaitu . Tā piemēram , lai pievērstu jauniešus noteiktai profesijai , padomju laikos tika radītas dažāda veida propogandas filmas , veidoti interešu vakari utt. , kuros neiztrūkstošu vietu ieņēma izklaides moments . Tādējādi tika panākta paaugstināta interese par noteiktu profesiju . To , ka šāda veida propoganda ir iedarbīga pierādija dzīve . Tā piemēram pēckara periodā 40 -50 gadus tika cildināti fiziskā darba veicēji , kas noveda pie tā , ka 60 -70 gados vārds inteliģents kļuva par lamuvārdu . Šis piemērs uzskatāmi pierāda, ka dotajā brīdī sabiedrībā valdošie uzskati ļoti spēcīgi ietekmē jaunieša uzskatu veidošanos , kas savukārt nosaka to , kā tas veidos savu dzīvi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru