Tiesību socialoģija

Saturs


1.     Ievads……………………………………………………………………3. lpp
2. Tiesību socioloģijas būtība………………………………………………5. lpp
3.     Tiesas ekonomiskās un politiskās problēmas……………………………7. lpp
4.     Sabiedrības attieksme pret tiesu varu 2000. gadā……………………...10. lpp
5.     Sabiedrības un juristu tiesiskuma izpratne……………………………..12. lpp
6.     Kāpēc sabiedrība neuzticas tiesu varai?………………………………..15. lpp
7.     Dažas tēzes par Latvijas tiesību sistēmas problēmām………………….18. lpp
8.     Nobeigums……………………………………………………………..21. lpp
9.     Izmantotā literatūra un ziņu avoti………………………………………22. lpp

Ievads

Padomju sistēma piecdesmit gadu laikā Latvijā mazinājusi tiesību lomu sabiedrībā, tādēļ patlaban Latvijā cilvēku attiecībās daudz lielāka loma sabiedriskiem, nevis tiesiskiem savstarpējo konfliktu risinājumiem. Kaut arī likumdošana strauji mainījusies, juristu izpratne par tiesībām, to saturu, jēgu un pielietošanu, kā arī sabiedrības tiesiskā kultūra vēl ir tālu no Eiropas standartiem. Šajā referātā tiks mēģināts parādīt Latvijas tiesas kvalitātes iespējas no ekonomiskā un politiskā viedokļa, tiks apskatītas tiesu problēmas, meklēti neefektivitātes un nepopularitātes cēloņi, tiks ierosināti iespējamie risinājumi. Referāts īsumā ataino dažu sabiedrībā pazīstamu cilvēku viedokļus un attieksmi pret tiesu varu.
Šobrīd Latvijas valstī esam nonākuši zināmā morālās un garīgās krīzes situācijā. Valstī vērojama ārkārtīgi liela politiskās virsotnes atsvešinātība no tautas. Sabiedrība ne pārāk uzticas politiķiem – partijām, Saeimai un valdībai. Tautā nav ticības, ka dzīve varētu mainīties uz labo pusi.
Sabiedrībā pieaug vienaldzība pret apkārt notiekošo, jo tās rīcībā nav līdzekļu, kā ietekmēt valsts varu. Jā, Latvijā darbojas klasiskā parlamentārās demokrātijas shēma – neatkarīgs likumdevējs, izpildvara, tiesu vara, kā arī ceturtā vara – masu saziņas līdzekļi, kurai ir būtiska loma sabiedriskās dzīves veidošanā. Tomēr tajā pašā laikā mēs skaidri apzināmies korporatīvās saites starp dažādiem varas slāņiem. Neredzamās saites starp likumdevēju varu, izpildvaru, tiesu varu un arī ceturto varu kaitē pilsoniskās sabiedrības attīstībai. Tādēļ Latvijā grūti runāt par tādu parlamenta, valdības un tiesu varas neatkarību, kāds tas ir attīstītajās senās demokrātijas valstīs.
Latvijā ļoti nepieciešams radīt institūciju, kurā ar savām pārdomām un sūdzībām par varas institūciju darbību varētu vērsties jebkurš iedzīvotājs. Vairumā gadījumu ļaudis ir neapmierināti ar ierēdņu darbību. Cilvēki ir neapmierināti ar tiesu varu, kas vēl arvien netiek vaļā no padomju tiesiskās sistēmas tradīciju mantojuma. Zinām, ka cilvēki izmeklēšanas izolatorā nereti pavada ilgāku laiku, nekā viņiem pienāktos sods par savu nodarījumu. Šajās un citās jomās cilvēks ir bezspēcīgs savu problēmu risināšanā. Ko šodienas apstākļos dara izmisumā nonākušais? Vai viņam iet uz tiesu? Nē, tiesa ir pārāk dārga un ilgstoša. Cilvēks, grūtību spiests, raksta presei, radio un televīzijai. Viņš vēršas pie žurnālistiem, lai tie viņam palīdzētu, sūta vēstules Saeimas deputātiem ar cerību, ka likumdevējs, augstākā vara varēs, piemēram, piezvanīt kādam Ministru kabineta vai tiesu institūcijas darbiniekam un dot komandu.
Diemžēl vai par laimi, šādi problēmu risinājumi demokrātiskā republikā ir neiespējami. Deputāti nekādā gadījumā nedrīkst brutāli iejaukties citas varas darbā. Visbeidzot – pēdējā laikā cilvēki arvien vairāk lūdz palīdzību Valsts prezidentei. Prezidentes kanceleja saņem daudz sūdzību vēstuļu. Tas rāda,
ka Latvijā ir vajadzīga neatkarīga cilvēka, jebkura pilsoņa, nodokļu maksātāja aizsardzības institūcija
Tiesību socioloģijas būtība

Tiesību socioloģija veidojas no domas, ka tiesības īstenojas sociālā kontekstā un tikai. Vārdam ‘’īstenojas’’ tiek piešķirta liela nozīme, tāpēc, ka amerikāņu sociologu skatījumā tiesības tiek izskatītas ne tikai kā statisku normu sakopojums, bet arī kā process. Tiesības tiek īstenotas tiesās, administratīvās iestādēs, juridiskos kantoros, uzņēmēju iestādēs, tiesību izpildvaras iestādēs u.t.t. Tās tiek īstenotas izmantošanas gaitā, izskaidrojot un veidojot sociālās normas ar juridiski noteiktu ietekmes spēku, t.i., sociālas normas, kuras tiek īstenotas ar politiski organizētas sabiedrības tiesiskām sankcijām.
‘’Amerikāņu sociologu pamatideja ir tāda, ka sociologs galvenokārt nodarbojas ar kārtības izskaidrošanu un sabiedriskās dzīves saikni un, virzoties pretim šim mērķim, tiek uzsvērta sociālo normu – izveidojušos sociālu noteikumu nozīme, kuras tiek nevilšus izmantotas cilvēka darbības koordinācijā. Šīs normas nevar pastāvēt pašas par sevi. Cilvēki izmanto šīs normas, interpretē un lieto tās. Tikai izprotot šo procesu, mēs spēsim saprast, kā funkcionē tiesību normas sociālajā organizācijā un kādā veidā sociālā organizācija formulē un veido tiesisko procesu.’’ – uzskata Leons Meihjū.
Tiesību socioloģija sevī ietver vairākas plašas nozares un trīs kardinālas problēmas izraisa ietekmi uz katras šīs nozares progresu. Lai būtu ērtāk plašās sfēras tiesību socioloģijā tiek sadalītas četrās pamatkategorijās:
1.     Juridisku iestāžu funkcionēšanas izpēte.
2.     Tieslietu kārtības izpēte privātsektoros.
3.     Tieslietu ietekme uz uzvedību.
4.     Tieslietu kā normatīvas sistēmas izpēte.
Labākie rezultāti tika sasniegti juridisku iestāžu  funkcionēšanas
izskaidrošanā.Sociologi atkal un atkal demonstrē sociālo ietekmi uz tiesām, juristiem, advokātu kolēģijām, zvērinātajiem un citām juridiskajām iestādēm.
          Liela ietekme amerikāņu sociologu skatījumā ir sociālajai stratifikācijai. Ar daudziem pētījumiem tiek apstiprināta šāds vispārējs stāvoklis: katrā tieslietu sistēmas un lielas sabiedrības savienošanās punktā tieslietu procesi ataino arī lielas sabiedrības struktūru. Šīs sabiedrības struktūra tiek veidota ar sadali sociālos stratos ar dažādu prestiža līmeni. Katrā savienošanās punktā tiesiskais process liecina par statifikācijas ietekmi. Pētījumi parāda, ka kaut arī zvērināto tiesa tiek uzskatīta kā demokrātiska institūcija, caur zvērināto tiesu stratifikācijas sistēma iespaido tiesas procesu. Cilvēkiem, kuri pieder pie vidējās klases ir daudz vairāk iespēju tikt iekļautiem zvērināto sarakstā. Tika pierādīts, ka stratifikācija ietekmē tiesisko procesu arī citos punktos, kuros tiesu sistēma saduras ar lielu sabiedrību. Sociālā stratifikācija ietekmē tiesas procesu prasības, kuras tiek virzītas caur tiesu. Tieši tāpēc stratifikācija, formējot sākotnējos materiālus, ar kuriem tā ir saistīta, veido arī visu tiesisko sistēmu.
          Socioloģiskā problēma ir tāda, lai izskaidrotu sociālus apstākļus, kuri ir atbildīgās autonomijas pamatā, kā arī apstākļi, kuros tiek pieļauti tiesu sistēmas neatkarības pārkāpumi.
          Līdzīgu iemeslu dēļ liela ietekme tiek piešķirta tiesiskuma ietekmes uz uzvedību izpētei, kā arī tiesību izmantošanas izpētei. Tiesiskuma ietekme nenorobežojas ar likumu ieviešanu dzīvē oficiālu orgānu ietekmē.
          Sociologi cer, ka agri vai vēlu socioloģiskā tiesību izpēte sniegs svarīgu ieguldījumu, apgaismojot institūciju struktūru. Galvenais tiesību socioloģijas uzdevums – izskaidrot, kādā veidā juridiski orgāni izmanto tiesības uzvedības formēšanai un regulēšanai.   Tiesas ekonomiskās un politiskās problēmas

Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropā, kurā nav nokomplektēts tiesnešu korpuss. Tiesnešu psiholoģiskā un fiziskā noslogotība ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc tiesu prāvas iedzīvotājiem liekas lēnas, neefektīvas un nekvalitatīvas. Lai gan Tieslietu ministrija (TM) uzskata, ka
nepieciešams palielināt tiesnešu atbildību un padarīt tiesu darbu publiskāku, tiesneši uzskata, ka tādējādi tiks samazināta jau tā ne visai respektētā tiesu varas neatkarība.
Neuzticība tiesai:
Sabiedriskās domas izpētes centra Sociāli korelatīvo datu sistēmas 1997. gada oktobra pētījums liecina, ka tikai 32,5% aptaujāto uzticas tiesai.[1] Tāpat visai izplatīts ir viedoklis, ka no tiesas iespējams atpirkties. Kā Dienai pastāstīja kāds tiesu sistēmā strādājošais, kurš savu vārdu minēt nevēlējās, samaksājot kādu naudas summu, iespējams paātrināt lietas izskatīšanu vai arī iegūt sev labvēlīgu tiesas spriedumu. Pēc viņa vārdiem, ja tiesā strādājošais ir godīgs, tad uz viņu pārējie skatās kā uz dīvaini. Šāds viedoklis par tiesu ir izplatīts lauku rajonos.
Visai skaidrs iedzīvotāju neapmierinātības pierādījums ir arī TM iesniegto sūdzību skaits. 1995.gadā TM iesniegtas 1085 sūdzības par tiesu darbu, 1996.gadā — 1627, bet 1997. gadā līdz 30.oktobrim — 1188 sūdzības.[2] Visbiežāk sūdzības bijušas par tiesas sēdes datuma nepaziņošanu, ilgstošu un neargumentētu lietas neizskatīšanu, tiesas nolēmuma neizsūtīšanu pusēm un procesuāliem pārkāpumiem tiesā.
Lai mazinātu sūdzības un tiesnešus materiāli ieinteresētu kvalitatīvā tiesas spriešanā, patlaban tiek strādāts pie tiesnešu prēmēšanas sistēma izveides. Salīdzinot budžetus, kādi tiek piešķirti TM pakļautībā esošām iestādēm un citām valsts iestādēm, bijušais tieslietu ministrs, Satversmes tiesas tiesnesis Romāns Apsītis norādīja, ka ar šādiem budžeta līdzekļiem runāt par neatkarīgu tiesu varu ir neiespējami. Latvijā tiesu varas intereses ir pakārtotas izpildu un likumdevējvaras interesēm — tiesneši un tiesu darbinieki atrodas lūdzēja lomā, uzskata R.Apsītis. Viņš uzsvēra, ka sabiedrības attieksmi pret tiesu varu veido politiķi, piešķirot naudas līdzekļus tiesu vajadzībām. «Ja jau parlamenta deputāti uzskata tiesnešus par kukuļņēmējiem un bandītiem, tad nevajag cerēt, ka sabiedrība domās citādi. Šāda attieksme liecina par tiesiskās kultūras trūkumu sabiedrībā,» domā R.Apsītis.
Latvijā trūkst tiesnešu:
Kā liecina TM statistika, Latvijā līdz 1997. gada 30.oktobrim bija apstiprināti 379 tiesneši. Budžetā paredzētas 443 tiesnešu darba vietas. Viskritiskākā situācija izveidojusies apgabaltiesās. Tomēr, neskatoties uz tiesnešu trūkumu, nedrīkstētu šajā amatā apstiprināt visus strādātgribētājus, uzskata Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Patlaban tiesneša eksāmens ir pārāk formāls — to ir viegli nokārtot, un ne visi, kas tiek apstiprināti, būtu tiesneša amata cienīgi. Arī tad, ja pilnībā tiktu nokomplektēts
tiesnešu korpuss, tas salīdzinoši būtu viens no mazākajiem Eiropā — viens tiesnesis uz aptuveni 7 tūkstošiem iedzīvotāju. ES valstīs viens tiesnesis «apkalpo» 5—6 tūkstošus iedzīvotāju, bet Vācijā — 4 tūkstošus iedzīvotāju.
Tiesnešu izglītība:
Daudzi sabiedrībā pazīstami cilvēki pauž viedokli, ka ar materiālajiem
stimuliem vien ir par maz, jo jebkuram tiesnesim, lai pilnvērtīgi pildītu savus pienākumus, regulāri jāceļ kvalifikācija. 1995.gada aprīlī tika radīts Latvijas tiesnešu apmācības centrs (LTAC), kam jārūpējas par turpinošo izglītību — mācībām tiesību zinātnē, profesionālajām apmācībām, datorapmācību un
valodas kursiem. Līdz 1997. gada oktobrim LTAC mācības apmeklējuši visi tiesneši, kā arī daudzi tiesu tehniskie darbinieki. Kā noderīgāko G.Ozoliņa novērtēja LTAC piedāvāto iespēju diskutēt ar kolēģiem par specifisku lietu izskatīšanu, jo daudzas lietas tiek spriestas pēc analoģijas principa.
Lielāko finansiālo ieguldījumu LTAC sniedz Sorosa fonds Latvijā, Apvienoto Nāciju Attīstības programa, Amerikas Juristu asociācija, ASV—Baltijas fonda Demokrātijas tīkla programma, ASV Demokrātijas komisija. No Latvijas puses centru atbalsta TM.
Kā padarīt tiesu efektīvu?
Pēc Dz.Rasnača domām, uzlabot tiesnešu darbības kvalitāti iespējams, publicējot tiesas spriedumus. Līdz ar to tiesneši būs spiesti vairāk piedomāt pie lēmuma rezultatīvās daļas. Publicējot tiesas nolēmumus, TM plānojusi izveidot triju pakāpju lietu publicitātes sistēmu. Pirmajā līmenī tiktu apkopoti augstākās tiesas nolēmumi. Šis apkopojums būtu pieejams pašiem tiesnešiem pieredzes
papildināšanai. Otrais līmenis — kad izskatītu lietu materiāli būtu pieejami zinātniekiem, studentiem un citiem speciālistiem. Trešais līmenis — ar tiesu lēmumiem varētu iepazīties arī plašāka sabiedrības daļa. V.Šubrovskis uzskata, ka, publiski apspriežot tiesas lēmumu, ir jāievēro tiesu varas neatkarības princips — sabiedrībai vajadzētu atcerēties, ka jebkuru tiesas nolēmumu var atcelt vai pārcelt tikai likumā paredzētajā kārtībā un tādas ir milzum daudz. Taču, tā kā daudzi šīs iespējas nezina,vienkāršāk ir izdarīt spiedienu uz tiesnešiem vai tiesu, uzskata V.Šubrovskis. «Lai uzlabotu tiesnešu darba kvalitāti, katram tiesnesim nepieciešamas dators, kā arī lai tiktu atjaunots tiesneša palīga amats. Šo cilvēku palīdzība ir nepieciešama, jo tiesnešu trūkuma dēļ esam pārāk noslogoti,» pauž G.Ozoliņa.
Lai celtu tiesas un tiesnešu prestižu, jānodrošina pilsoņu tiesības uz taisnīgu un kompetentu tiesu, uzskata R.Apsītis. «To nevar panākt, ja tiesas zāle atrodas vienā namā ar veikalu, ja lieciniekiem ir jāgaida šaurās un piesmēķētās telpās, ja netiek ievērota tiesas darbā tik ļoti nepieciešamā disciplīna un kārtība,»[3] klāstīja R.Apsītis. Viņš uzsvēra, ka nodrošināt pilsoņiem šo taisnīgo un kompetento tiesu piemērotās telpās ir valsts uzdevums, tāpēc politiķiem būtu jāuzņemas daļa atbildības, ka tiesu varas prestižs sabiedrības acīs ir tik zems.
Sabiedrības attieksme pret tiesu varu 2000. gadā

Nesen kādā radiointervijā premjers Bērziņš izteicās – viņš vienmēr un visur esot bijis par to, ka pie mums ir dalītas varas – proti, ir likumdevēja vara, kurā katram, kas tur piedalās, ir jāatbild par to, ko dara, ir izpildvara, kur katrs ar visu atbildību atbildot likuma priekšā, un tiesu vara, kur ietilpst tiesa un prokuratūra. Premjers mūs visus aicināja ļaut katrai šai varai darīt savu darbu.
Taču izskatās, ka Latvijas iedzīvotāji šo varu darīto neatzīst par īpaši labu esam. Vai gan citādi decembrī, pēc SKDS aptaujas datiem, tiesu reitings ar –52,9 punktiem visu respondentu vērtējumā pirmo reizi (!) būtu noslīdējis priekšpēdējā vietā. Nepopulārāka Latvijas iedzīvotāju vērtējumā vairs ir tikai Privatizācijas aģentūra, un tas jau ir ļoti nopietns trauksmes signāls, ar ko mūsu valsts varenajiem ir jārēķinās.1
Šis trieciens tiesu varas prestižam nav negaidīts – vēl vasarā Valsts cilvēktiesību birojs vērsa sabiedrības uzmanību uz faktu, ka mūsu valstī tiesu varas prestižs ir pietiekami zems, lai valsts varas institūcijas nopietni aizdomātos par šīs problēmas risināšanu. Un šīs institūcijas aizdomājās arī – pēc tieslietu ministres ziņojuma valdība lēma 2002. gada valsts budžeta izstrādāšanā tieslietu sistēmas sakārtošanu minēt kā prioritāti. Vai tiesu sistēmas sakārtošanai vajadzīgie līdzekļi tiks arī piešķirti, rādīs laiks, taču aiznākamā gada budžeta dalītājiem derētu ieklausīties Ingrīdas Labuckas teiktajā, ka no tiesu varas stabilitātes un funkcionēšanas kvalitātes lielā mērā ir atkarīgs arī valsts prestižs un tās novērtējums.
Diemžēl tieši tiesu sistēmas funkcionēšanas kvalitāte galvenokārt bijusi par iemeslu iedzīvotāju negatīvajai attieksmei pret tiesu varu. Kā labs piemērs te kalpo lēmums par sprieduma publiskošanu Eisaka lietā, kad sabiedrībai skaidri lika saprast – politiķiem attiecībā pret tiesu tiek dāvātas īpašas priekšrocības. Jājautā, kā gan tas sasaucas ar likumu Par tiesu varu. Ja reiz paši tiesneši tā īsti nespēj  noticēt likumā sacītajam, ka tiesneši ir neatkarīgi un padoti vienīgi likumam, uz ko gan lai cer tas vienkāršais mirstīgais, kam to vai citu iemeslu dēļ nākas stāties Latvijas tiesas priekšā? To, ka mūsu tiesu vara arvien biežāk iejaucas politikā un kļūst par savdabīgu ieroci politiķu savstarpējo ķīviņu risināšanā, jau redzējām bēdīgi slavenā pedofilijas skandāla laikā. Arī Tiesnešu
biedrības kopsapulcē, vērtējot tiesu zemā prestiža iemeslus, atzīts, ka viens no cēloņiem ir politiķu cenšanās izdarīt spiedienu uz tiesu varu un pie varas esošo vēlme nerespektēt tiesu neatkarību. Diemžēl izskatās, ka mūsmāju Temīda šim spiedienam nereti arī mīļuprāt pakļaujas.
Katram ir tiesības uz taisnīgu un laicīgu tiesu, un Latvija, ratificējot starptautiskos cilvēktiesību dokumentus, ir apņēmusies ievērot tajos noteiktās prasības. Kad tās beidzot tiks strikti ievērotas, celsies arī tiesu varas prestižs.

Sabiedrības un juristu tiesiskuma izpratne.

Tiesības atpalikušas no sabiedrības:
«Sabiedrības attieksmi pret tiesībām ietekmē vēsturiskās tradīcijas un politiskā iekārta,»1 uzskata Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Egils Levits. Austrumeiropas postsociālistisko valstu, arī Latvijas, tiesiskā kultūra ir līdzīga, un tā būtiski atšķiras no tiesiskās kultūras Rietumeiropā, jo tiesību loma cilvēku attiecībās ir mazāka nekā rietumu sabiedrībā. Daudz lielāka nozīme šeit ir sabiedriskiem, nevis tiesiskiem savstarpējo konfliktu risinājumiem. E.Levits uzskata, ka tiesību lomas mazināšanos noteikuši politiskie faktori un vēsturiskās tradīcijas, kas Latvijā valdījušas padomju laikā. Līdz 1940.gadam Latvija tiesību aspektā bijusi integrāla rietumu tiesību sastāvdaļa, un jebkurš Latvijas jurists Eiropas izpratnē bijis tāds pats Eiropas jurists kā viņa spāņu vai beļģu kolēģis. Taču kopš 1940.gada šīs tradīcijas zaudētas.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs Jānis Muižnieks piekrīt, ka tagad valstī un sabiedrībā attieksme pret tiesībām ir nihilistiska. Juristus nosacīti varot iedalīt trīs grupās — pirmie, kas tiesu spriež,  neņemot vērā emocijas vai personīgo attieksmi, bet vadoties vienīgi pēc likuma; otrie, kas likumu pakārto subjektīvajam skatpunktam un vadās pēc abstraktām valsts vajadzībām. «Tas attiecas uz gadījumiem, kad sabiedrības lielākā daļa uzskata, ka tiesājamais ir noziedznieks, un tiesnesis pieņem šo viedokli. Bet trešie ir tie, kas nezina, ko dara, un maldās trīs priedēs,» skaidro J.Muižnieks.
Ierēdņu izpratne maz mainījusies:
Eiropas Komisija ziņojumā par Latvijas gatavību sākt sarunas ar ES par iestāšanos šajā organizācijā uzsvērusi, ka Latvija savu tiesisko attīstību sākusi no zema līmeņa, piederot sociālistisko tiesību lokam, taču kopš neatkarības atjaunošanas konstatējams progress. E.Levits uzskata, ka tiesību sistēmas
attīstība pēdējos gados visātrāk notikusi likumdošanas līmenī. «Neraugoties uz Saeimai un valdībai veltīto kritiku, likumos un Ministru kabineta noteikumos, neņemot vērā to bieži vien nepietiekamo juridisko kvalitāti, saturiski jau dominē rietumnieciska pieeja, kas atbilst Latvijas demokrātiskajai politiskajai iekārtai un tirgus ekonomikai,» — tā E.Levits. Tomēr tiesās tiesību izpratne maz mainījusies.
«Gadās, ka likumu maina tādēļ, lai tas nebūtu pretrunā ar realitāti. Bet vajag nevis likumu piemērot notiekošajam, bet procesus — likumam,» uzskata Latvijas Universitātes doktorante tiesību zinātnēs Jautrīte Briede. Viņa domā, ka tiesnesim un ierēdnim likums nav tikai jāizpilda, bet jāanalizē, cik loģiskas ir likuma prasības.

J.Muižnieks atzina, ka juristi nespēj saskatīt likumu savstarpējo saistību un kontekstu ar vispārējo situāciju. «Ja cilvēks māk lasīt, tas nenozīmē, ka viņš ir jurists. Ja viņš beidzis «juristus», tas nenozīmē, ka viņš spēj izdarīt loģiskus secinājumus. Jurisprudencē galvenais ir argumentētība un pamatotība,»
domā J.Muižnieks. Patlaban Latvijā indivīda tiesības un brīvības netiekot uzskatītas par galveno, tādēļ izveidojusies situācija, ka «lūdzam, nevis pieprasām to, kas mums likumīgi pienākas. Iespējams, tādēļ ir uzskats, ka likums pat traucē», saka J.Muižnieks.
Iedzīvotāji neuzticas valsts institūcijām:
 «Sociālistisko tiesību pielietošanas metodes ir primitīvas, jo totalitārajā sistēmā cilvēka rīcības iespējas bija mazākas nekā šodien. Lai vadītu plurālistisku sabiedrību, nepieciešamas kompleksākas tiesības. Latvijas sabiedrība ir attīstījusies ātrāk nekā tiesības, ar ko sabiedrību regulēt, tādēļ Latvijas pilsonis gaida, lai valsts viņam piedāvā plurālistiskai sabiedrībai atbilstošu tiesiskuma un taisnīguma līmeni, lai cilvēkam valsts rīcība pret viņu būtu paredzama un to varētu atzīt par taisnīgu. Valsts to nodrošināt nevar, tādēļ uzticība valsts institūcijām ir ļoti zema,» uzskata E.Levits. Viņš domā, ka šāda situācija pārejas sabiedrībā ir normāla, jo «sabiedrisko iekārtu var nomainīt ātri, bet tiesības ir apzinīgi radītas, tās nevar mainīt īsā laikposmā. «Briseles vērtējumā Autrumeiropas kandidātvalstis, izņemot Slovākiju, atbilst demokrātijas priekšnoteikumiem, lai kļūtu par ES dalībvalstīm. Taču tiesību jomā neviena no tām nav sasniegusi līmeni, ko no ES viedokļa varētu uzskatīt par apmierinošu,» —tā E.Levits.
 Jāmainās jurista tiesiskuma izpratnei:
 «Lai pareizi un taisnīgi spētu pielietot demokrātiskai iekārtai un tirgus ekonomikai atbilstošās tiesību normas, tiesību pielietotājiem (ierēdņiem, juristiem) jāapgūst rietumu tiesību loka tiesību izpratne un pielietošanas metodoloģija, kas ir kompleksāka, nekā iedomājas mūsu ierēdņi,» saka E.Levits. Viņš uzskata, ka tiesību attīstības problēma jārisina politiskā līmenī — jāpalielina kompetence cilvēkiem, kas strādā valsts administrācijā un tiesu sistēmā. Daļa juristu sāk izprast šo problēmu, jo «rodas salīdzinājuma iespējas ar citām valstīm. Taču viņi nav universāli, jo piemēroti noteiktai tiesību sistēmai, tādēļ sociālistiskas valsts jurists nevar strādāt demokrātiskā valstī. Ja mainās sistēma, jāmainās jurista tiesiskajai izpratnei. Tādēļ nozīmīgi, cik daudz ierēdņu, kas pārmantoti no padomju sistēmas, apguvuši jauno lomu». E.Levits domā, ka valsts nepietiekami palīdz jauno zināšanu apguvē — «vajadzīgi mācību līdzekļi, kursi, nevis līdzšinējās pieredzes atgremošana vai sagrābstīšana no ārpuses. Ir cilvēki, kas to mēģina apgūt pašmācības ceļā, bet, ja šo procesu grib paātrināt, nepieciešama valsts politika».
Maza valsts nedrīkst aprobežoties tikai ar savu juridisko bāzi. «Latvijas laikā tiesu prakse bija pieslēgusies Eiropas juridiski argumentatīvajai bāzei, un Augstākās tiesas senāts, izspriežot lietu, pētīja ne tikai savus, bet arī citu valstu spriedumus un zinātnisko literatūru. Latvijas tiesu prestižs svārstās atkarībā no sabiedrības emocijām par konkrētu izspriežamo lietu. Tas izskaidrojams ar sabiedrības neinformētību un zemo tiesisko izglītotību. Lai to novērstu, nepieciešams sabiedrību regulāri informēt par darbu tiesās un sniegt konsultācijas par tiesu nostādnēm.
 E.Levits domā, ka Latvijas «pieslēgšanās» Eiropas juridiski argumentatīvajai bāzei veicinātu postsociālistisko valstu tiesību izpratnes un darba metožu tuvināšanos ES juridiskajai domai.
Kāpēc sabiedrība neuzticas tiesu varai?

Šajā nodaļā tiks apskatīti vairāku sabiedrībā pazīstamu cilvēku viedokļi par sabiedrības neuzticību tiesu varai Latvijā.
Aivars Niedra, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs:
«Ir vainojama gan pati tiesu vara, gan visas pārējās, ceturto varu ieskaitot. Sabiedrību te nevar vainot. Presē tiesu vara tiek kritizēta vairāk, nekā atspoguļotas pozitīvās tendences tās darbā. Protams, ar tiesas spriedumiem nekad visi nebūs apmierināti, un šai neapmierinātībai ir iemesli, taču nevajadzētu uzskatīt, ka tiesas a priori pieņem tikai netaisnus spriedumus. Tiesas pagaidām vēl nav pārveidojušas savu darbību atbilstoši neatkarīgās Latvijas prasībām. Deviņdesmito gadu vidū Latvijā notika tiesu reforma – pāreja uz trīspakāpju sistēmu –, bet būtībā tiesas vēl nav apguvušas darbu šajā sistēmā. Tas ir ļoti grūts darbs, kas saistīts ar speciālistu apmācību. Nav noslēpums, ka tiesu materiālais nodrošinājums ir nepietiekams. Šī attieksme nāk no padomju iekārtas. Tajā laikā tiesām bija vissliktākās telpas. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Tiesu pils bija reprezentablākā Rīgā. Tas parāda toreizējo likumdevēju un izpildvaras attieksmi pret tiesu varu. Tagad valsts par tiesām nerūpējas. 1940. gadā Tiesu pili tiesām atņēma, vēl šodien tā nav atdota, un par tās īstajām funkcijām ir aizmirsts. Sakarā ar tiesu reformu bija nepieciešama speciālistu apmācība darbam jaunajā sistēmā, taču kvalifikācijas celšana nenotiek. Tagad ir atļauts kritizēt arī tiesas, prokuratūru, bet šīs iestādes nav pieradušas pie kritizēšanas. Tagad tiesu varas kritizēšana ir kļuvusi par modes lietu, bet, pārmetot kaut ko tiesu varai, vajadzētu atcerēties – arī pārējām varām ir jāuzņemas atbildība par negācijām.»
Aivars Borovkovs, Latvijas Juristu biedrības priekšsēdētājs:
«Manuprāt, neuzticība tiesu varai sabiedrībā tiek speciāli veidota. To dara arī Latvijas masu saziņas līdzekļi – atsevišķi preses izdevumi izmēģina savu ietekmi uz sabiedriskās domas veidošanu. Šīs tendences ir ļoti nepatīkamas. Liela daļa vainas ir jāuzņemas parlamentam – viena no smagākajām problēmām ir tā, ka daļa Saeimas deputātu uzskata, ka spēj nodarboties ar jebko, tostarp uzņemties tiesas funkcijas. Saeimas balsojums par Jāni Ādamsonu apliecināja parlamenta uzskatu, ka iespējams politisks balsojums par kādas personas juridisko nodarījumu. Sabiedrība pagaidām nesaprot, ka šāda nostāja var skart jebkuru Latvijas iedzīvotāju. Tikai tad, kad nelikumības skar pašu cilvēku, viņš
saprot tiesiskuma patieso nozīmi, bet pārsvarā gadījumu par cilvēku spriež nevis pēc viņa darbiem, bet pēc «kaklasaitēm».
Vienīgā izeja no pašreizējās situācijas ir mēģināt masu saziņas līdzekļos rakstīt, skaidrot un popularizēttiesiskuma idejas. Pretējā gadījumā mēs nonāksim līdz tam, ka parlamentā izveidosies alternatīva izmeklēšanas iestāde. Daži deputāti jau cenšas to panākt, ieviešot tā dēvēto neatkarīgā prokurora institūciju pie parlamentārās izmeklēšanas komisijām. Es to vērtēju kā mēģinājumu izveidot «kabatas» prokuratūru. Iespējams, ka nebūt ne viss ir kārtībā ar prokuratūras un justīcijas iestāžu darbu, taču nav pieļaujama amatieriskas, politiskas izmeklēšanas iestādes izveidošana.»
Olafs Brūvers, Valsts cilvēktiesību biroja direktors:
«Es negribētu piekrist uzskatam, ka visas tiesas ir negodīgas un korumpētas. Var būt daži negodīgi tiesneši, bet ne visa tiesu vara, lai gan atsevišķi tiesu spriedumi ir apšaubāmi. Gadās, ka cilvēks rajona tiesas spriedumu pārsūdz apgabaltiesā, kur saņem tādu pašu spriedumu kā pirmajā instancē. Pēc tam lieta nokļūst Augstākajā tiesā vai pat Augstākās tiesas Senātā, kas konstatē, ka lieta ir izskatīta nepareizi. Cilvēki, kas šādu situāciju ir piedzīvojuši, izplata skaļas runas par tiesu varas neuzticamību.
Bieži sastopami arī pavirši tiesas spriedumi. Mums birojā pašlaik ir viena lieta, kurā kāda sieviete tiek apsūdzēta pieraksta viltošanā. Prokurors atzina, ka šī lieta ierosināta nepamatoti, jo tajā nav nozieguma sastāva, taču tiesas spriedumā ir atsauce, ka prokurors atzinis, ka lietā ir nozieguma sastāvs. Šādas kļūdas, protams, nevairo tiesu prestižu. Tiesas ir ļoti noslogotas, tādēļ tiesnešiem nav laika iepazīties ar visām lietām.
Manuprāt, reizēm tiesneši rīkojas likumīgi, bet necilvēcīgi – seko likuma burtam, piemēram, lietās par izlikšanu no dzīvokļa. Arī lietās par īpašumtiesību atgūšanu reizēm rodas aizdomas par korupciju.Tāpat nevar izslēgt spiedienu uz tiesu. Nezinu, kas Latvijā varētu tiesnesi aizstāvēt draudu gadījumā.
Dzīvojot Vācijā un ASV, man nav gadījies sastapties ar tik lielu sabiedrības neuzticēšanos tiesai. Arī tīri subjektīvi spriežot, es ārzemēs daudz vairāk paļāvos uz tiesām, uz policiju. Latvijā mēs vēl esam diezgan tālu no tiesiskuma. Tomēr Latvijas tiesas kļūst aizvien kompetentākas, un spriedumos biežāk tiek ņemti vērā starptautiskie likumi.»
Dzintars Rasnačs, «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK Saeimas frakcijas deputāts, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
«Lielākajā daļā gadījumu sabiedrības neuzticēšanos justīcijas iestādēm varētu izskaidrot ar to, ka sabiedrības viedoklis par vienu vai otru noziedzīgo nodarījumu ir diametrāli pretējs tiesas viedoklim. Problēmas neizbēgami rada arī pārējo varu attieksme pret tiesu varu. Nevienu gadu tiesību sistēmas sakārtošana nav bijusi budžeta prioritāte, lai gan visi tieslietu ministri, kas līdz šim ir bijuši, ir par to cīnījušies. Diemžēl viņu cīņu var salīdzināt ar saucēja balsi tuksnesī. Tieslietām ir jābūt budžeta prioritāšu saraksta augšdaļā, turklāt nevis formāli, bet pēc būtības. Ja valsts nodemonstrēs, ka tieslietas ir prioritāte, uzlabosies gan pirmās, gan otrās, gan ceturtās varas attiecības ar tiesu varu. Tikai tā var pozitīvi ietekmēt sabiedrības viedokli par tiesām, policiju un prokuratūru. Atskan runas
par zvērināto tiesas ieviešanu, taču tā nav izeja. Ir zināmi daudzi skandalozi gadījumi Amerikas Savienotajās Valstīs, kur darbojas zvērināto tiesas. No vienas puses, zvērinātie pārstāv sabiedrību, bet viņu viedoklis vairāk balstās uz emocijām par noziedzīgo nodarījumu, kamēr juridisko darbu paveic profesionāļi. Es tomēr atbalstu Amerikas praksi, kas tiesnešiem nedod pārāk plašu izvēli soda piemērošanā. Likumdevēji ir noteikuši vadlīnijas, pēc kurām tiesnešiem ir jāvadās, piemērojot sodu, un viņi nevar piespriest mīkstāku sodu, kā noteikuši likumdevēji.»1Dažas tēzes par Latvijas tiesību sistēmas problēmām

1. Latvija 1990.gada 4.maijā formāli atjaunoja savu valstisko neatkarību, «startēja» kā pie sociālistisko (padomju) tiesību loka piederoša tiesību sistēma. Šī tiesību sistēma nav savietojama ar demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatprincipiem.
 2. Pēdējā gadu desmitā Latvijas tiesību sistēma lēnām ir «dreifējusi» prom no sākotnējā sociālistiskā (padomju) tiesību loka Rietumu (kontinentālās Eiropas) tiesību loka virzienā. Šī virzība ir bijusi daļēji apzināta, daļēji neapzināta. Šodien Latvijas tiesību sistēmas kopums ir jau krietni attālinājies no «padomju krasta», taču līdz «rietumu krastam» ir vēl daudz tālāk.
 3. Šis «dreifēšanas ātrums» dažādos līmeņos ir bijis dažāds:
          3.1. Vistālāk attīstījusies mūsu likumdošana. Šodien, pēc astoņu gadu intensīva AP un it īpaši Saeimas likumdošanas darba, padomju tiesību principu ietekme mūsu likumu tekstos nav vairs pārmērīgi jūtama;
3.2. turpretim ļoti vāji ir attīstījusies tiesību pielietošanas
metodoloģija. Padomju tiesību pielietošanas metodoloģija būtiski atšķiras no Rietumu metodoloģijas. Līdz ar to padomju tiesību pielietotājs (ierēdnis, tiesnesis) vienu un to pašu normas tekstu (un tās juridisko kontekstu) bieži izprot pavisam citādāk nekā Rietumu tiesību pielietotājs. Rodas paradoksāla situācija: moderns likums, padomiski piemērots, bieži noved pie absurda rezultāta;
3.3 Tiesību kultūra ir daļēji mainījusies. Pozitīvi atzīmējams, ka
tiesību nozīme kā sabiedrisko attiecību regulēšanas instrumentam ir krietni lielāka nekā agrāk. Svarīgi negatīvi faktori tiesību kultūrā ir koruptīvā vide un ētiskais relatīvisms.
4. Visos tiesību sistēmas līmeņos šodien vienlaikus pastāv gan pārmantotie padomju tiesību elementi, gan pārņemtie Rietumu tiesību elementi. Šādi elementi ir normu teksti, to jēgas izpratne, to sistemātiskā sasaiste, juridiskā argumentācija, juridiskā darba metodes u.c. Šie elementi būtiski atšķiras no padomju un Rietumu tiesību lokos.
5. Atzīmējams, ka pie Rietumu tiesību elementiem pieder arī mūsu nacionālais tiesiskais mantojums, kā Satversme un Civillikums, jo Latvijas tiesību sistēma pirms padomju okupācijas bija integrāla Rietumu (kontinentālās Eiropas) tiesību loka sastāvdaļa.
 6. Atšķirīgo padomju un Rietumu tiesību elementu vienlaicīga pastāvēšana vienā tiesību sistēmā padara šo sistēmu iekšēji pretrunīgu. Turklāt šo elementu attiecību proporcijas dažādos tiesību sistēmas līmeņos ir dažādas — padomju tiesību elementi dominē tiesību pielietošanas līmenī, tad seko
 tiesību kulturālais līmenis, kamēr likumdošanas līmenī, iespējams, jau varētu konstatēt zināmu Rietumu tiesību elementu pārsvaru. Šī problēma nav tikai Latvijas, bet lielākā vai mazākā mērā visu Austrumeiropas postkomunistisko valstu tiesību sistēmu problēma.
7. Šodien iespējams konstatēt, ka Latvijā — gan ar lielākām vai mazākām deformācijām — tomēr  pastāv plurālistiska sabiedrība, demokrātiska politiska iekārta un tirgus ekonomika. Turpretim tiesiskā  iekārta — it īpaši tiesību piemērošanas līmenī — savā attīstībā ir palikusi iepakaļ. Cilvēki prasa no
valsts mūsu pašreizējai sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās iekārtas attīstības stadijai atbilstošu tiesisko iekārtu. To pašlaik valsts nevar piedāvāt. Tas ir galvenais neapmierinātības iemesls ar pašreizējo tiesību sistēmu. Citiem vārdiem: pieprasījums pēc kvalitatīvām, t.i., efektīvām un taisnīgām
tiesībām ir audzis daudz straujāk nekā cilvēkiem piedāvāto tiesību kvalitāte.
 8. Šajā kontekstā — kā ātrāk pārvarēt pašreizējo tiesību sistēmas vājumu, mērķtiecīgi veidojot Latvijas tiesību sistēmu kā pie Rietumu (kontinentālās Eiropas) tiesību loka piederošu un demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatprincipiem atbilstošu sistēmu —, atmetot tradicionālos aizspriedumus un mēģinot paplašināt līdzšinējo atziņu lauka robežas, varētu, cita starpā, izvērtēt arī šādus apsvērumus (9.—15.):
9. Pašreizējo tiesību sistēmas vājumu var pārvarēt, vienīgi mērķtiecīgi un apzinīgi paātrinot «nokļūšanu» Rietumu tiesību lokā. Šodien gan juristu aprindās, gan visā sabiedrībā, jau pastāv aptuvena nojausma par to, kā Latvijā vajadzētu funkcionēt tiesiskai valstij. Šī apjausma, intensificējot diskusiju kā visā sabiedrībā, tā ierēdņu un juristu vidū, būtu pamazām konkretizējama. Sevišķi nepieciešamas ir izvērstas diskusijas par konkrētiem tiesību politikas jautājumiem, kas pie mums līdz šim tikpat kā nenotiek.
 10. Visgrūtāk ir panākt to, lai katrs ierēdnis un tiesnesis, pieņemot konkrēto lēmumu, saprastu, kādu rīcību no viņa prasa vispārēji formulētie tiesiskas valsts principi — kuriem abstraktā līmenī visi piekrīt. Vai vispār un cik kvalitatīvi šis tiesību pielietotāja (ierēdņa, tiesneša) intelektuālais darbs — abstrakta principa pārvarēšana konkrētā rīcībā — tiek veikts, vispirms ir juridiskās prasmes jautājums. Rietumu tiesību lokā šīs īpašās prasmes apgūšana ir centrāla ierēdņu un juristu izglītības sastāvdaļa. Taču arī pie mums šo prasmi var apgūt, ja attiecīgais indivīds to vēlas un valsts to mērķtiecīgi veicinātu.
11. Tiesību likumsakarības nav tik viennozīmīgas kā fizikas likumsakarības. Daudzos gadījumos juridiski korekti ir vairāki risinājumi. Tādā gadījumā svarīga ir tiesību pielietotāja «demokrātiskā kvalifikācija» — viņam jāizšķiras par labu tam risinājumam, kas visvairāk stiprina demokrātisko un
tiesisko iekārtu, kas vispirms nozīmē — izšķiršanās par labu indivīdam (cilvēktiesībām). Tādēļ ierēdņu un tiesnešu demokrātiskas un tiesiskas valsts izpratnei būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Politiski ētiskais relatīvisms nav savienojams ar kalpošanu demokrātiskai valstij.
12. Būtu jāidentificē padomju tiesībām raksturīgie elementi, kas nav savietojami ar Satversmē noteikto demokrātisko un tiesisko valsts iekārtu un kuri vēl lielā vairumā pastāv mūsu tiesību sistēmā. Šodien tos būs pagrūti atrast tiesību normu tekstos, taču tie vēl ir ļoti spēcīgi aiz likuma stāvošajos politiskajos un juridiskajos konceptos, likuma jēgas izpratnē, juridiskajā argumentācijā, vārdu sakot — juridiskajā domāšanā. Tādēļ padomju tiesības nedrīkst vis «nolikt malā», bet gan no demokrātiskām pozīcijām rūpīgi jāpēta un jānalizē to būtība, lai spētu indetificēt, izolēt un tad izskaust pārmantotos reakcionāros elementus no mūsu tiesību sistēmas.
13. Būtu jāapzinās Rietumu tiesībām raksturīgie elementi, kas ir jau ieviesti un vēl jāievieš, lai mūsu tiesību sistēma veidotos atbilstoši Satversmes noteiktajai un tiesiskajai valsts iekārtai. Tādēļ Rietumu tiesības ir rūpīgi jāpēta un jāanalizē, lai izprastu to būtību (kas pie mums gandrīz netiek darīts!), lai
 atklātu aiz tiesību normu tekstiem stāvošus principus un izvērtētu, vai tie ir «stingrie» principi, kas nav grozāmi, vai tie ir «variatīvie» principi, kurus katra valsts veido atbilstoši saviem apstākļiem. No sagrābstīto «zināšanu» līmeņa un no konteksta izrautu dažādu valstu tiesību tekstu mehāniskas pārrakstīšanas mums jāpaceļas Rietumu tiesību analītiskas sapratnes līmenī, lai efektīvi spētu pārņemt šo tiesību progresīvos principus un ieviest tos mūsu tiesībās — gan likumdošanā, gan tiesību izpratnē, gan tiesību kultūrā.
14. Saasināti formulējot: mūsu tiesību sistēma tās pašreizējā attīstības stadijā ir jāvērtē, identificējot un skaidri atdalot progresīvo juridisko domu no reakcionārās juridiskās domas. Tādā veidā būtu jāvērtē likumdošana, pārvaldes un tiesu prakse. Šādā gaismā mēs labāk spēsim atklāt un likvidēt problēmas, kas kavē mūsu tiesību sistēmas sakārtošanu nevis kaut kā, bet gan tieši atbilstoši demokrātiskas un tiesiskas valsts principiem un Eiropas Savienības modelim.
15. Veidojot jaunu tiesību sistēmu, jāapzinās, ka katrai valstij, neatkarīgi no tā, vai tā ir liela vai maza, ir nepieciešams aptuveni līdzīgs tiesību apjoms. Taču mazas valsts juridiskā kapacitāte (likumdošanā iesaistīto speciālistu skaits, tiesību zinātnē un tiesu praksē uzkrātās juridiskās atziņas) ir ierobežota. Tādēļ, lai cilvēkam piedāvātu tādu pašu tiesisko kvalitāti, mazai valstij ir intelektuāli jāpieslēdzas kādas lielas tiesību sistēmas juridisko atziņu krājumam. Vēl jo vairāk tas nepieciešams, veidojot jaunu tiesību sistēmu. Tādēļ, piemēram, Igaunija apzinīgi cenšas pieslēgties tieši Ziemeļvalstu un Vācijas, Čehijas—Vācijas tiesību sistēmai. Tikai apzinīgi un sistemātiski izmantojot lielajās, demokrātiskajās tiesību sistēmās uzkrāto juridisko atziņu krājumu, mazu valstu tiesību sistēmās gan likumdošanā, gan pārvaldes darbā, gan tiesvedībā iespējams panākt to pašu juridisko dziļumu un līdz ar tādu pašu taisnīguma līmeni kā lielās tiesību sistēmās. Varbūt arī Latvijai būtu pienācis laiks, apzinīgi izvēlēties
 savu «sistēmas orientieri», mērķtiecīgi un radoši (ne burtiski!) izmantojot tur uzkrātās atziņas, apgūstot tās ierēdņa jurista izglītības procesā un pielietojot tās likumdošanā, pārvaldes darbā un tiesu praksē?Nobeigums

Izvērtējot sabiedrības attieksmi pret tiesu varu, redzam, ka ir daudz dažādu iemeslu, kas ietekmē tās neatkarību. Sociologu galvenais uzdevums ir izvērtēt radušos situāciju no socioloģiskā viedokļa. Piemēram amerikāņu sociologi ir izstrādājuši smalkas matemātiskas metodes tiesisku lēmumu pieņemšanas likumsakarībai. Šajos pētījumos tika atklāts un pierādīts, ka mainīgā sabiedrības attieksme tiesnešu pasludinātie spriedumi nevar tikt izskaidroti ar tiesisku normu un koncepciju palīdzību.
          Nepieciešams atzīt, ka sabiedrības attieksme pret tiesisku procesu neaprobežojas ar sociālu spiedienu, kurš tiek attiecināts uz personām, kuras pieņem tiesiskus lēmumus. Sociologus interesē profesionālas ietekmes spējas uz tieslietu sistēmu kā tādu.
          Konkrēti runājot par Latvijas tieslietu sistēmu, es gribētu tikai piebilst, ka tā līdzīgi citām valsts instancēm atrodas tā saucamajā ‘’pārejas periodā’’ uz kaut ko labāku, kaut ko sakārtotāku, un neviens nespēj atbildēt, kad notiks šīs pārejas noslēgums. Par tuvāko nozīmīgāko mērķi tiek saukta iestāšanās Eiropas Savienībā, kam it kā vajadzētu atrisināt visas eksistējošās problēmas, taču vai tam ir lemts piepildīties? Jā,  iestāšanās ES palīdzēs  stabilizēt valsts struktūru, taču par pašmērķi, lai tas notiktu, tiek uzstādītas prasības no Eiropas puses, bez kuru izpildes, iestāšanās nav iespējama tīri fiziski. Eiropas Savienības dalībvalstīm nav nekādas vēlēšanās uzņemt  nesakārtotu valsti  savā starpā. Tas arī ir galvenais vadmotīvs, kāpēc pēdējā laikā vismaz teorētiski notiek valsts struktūras pārveidošanās.

Izmantotā literatūra un ziņu avoti

1. Raksts ‘’Tiesa Latvijā – neefektīva un nepopulāra?’’
Autors: Inta Lase, Diena
Publicēšanas datums: pirmdiena, 1997. gada 17. novembris. Rubrika: Nacionālās ziņas(3. lpp.)

2. Raksts ‘’Trauksmes signāls tiesu varai.’’
‘’Neatkarīgā Rīta Avīze”
Publicēšanas datums: ceturtdiena 2000. gada 28. decembris. Rubrika: Redakcijas sleja (2. lpp)

3. Raksts ‘’Kas notraipa tiesnešu mantiju?’’
‘’Jaunā avīze’’
 Publicēšanas datums: otrdiena, 2000. gada 19. septembris. Rubrika: Sabiedrība (4. lpp.)

4.Raksts ‘’Jāmainās sabiedrības un juristu tiesiskuma izpratnei’’
Autors: Dita Arāja
Publicēšanas datums: pirmdiena, 1997. gada 3. novembris. Rubrika: Nacionālās ziņas(3. lpp.)

5. Raksts ‘’Dažas tēzes par Latvijas tiesību sistēmas problēmām’’
Autors: Egils Levits, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis.
Publicēšanas datums: piektdiena, 1998 gada 20. februāris

6. ‘’Amerikāņu socioloģija’’
Autors: Leons Meihjū

7. ‘’Tiesību socioloģija’’
Autors: Vladimirs Meņšikovs

[1] ‘’Diena’’ 1997. gada 17. novembris, rubrika: Nacionālās ziņas.
[2] ‘’Diena’’ 1997. gada 17. novembris, rubrika: Nacionālās ziņas.
1’Diena’’ 1997. gada 17. novembris, rubrika: Nacionālās ziņas.
1 Neatkarīgā Rīta avīze, 2000. gada 28. decembris.
1 Diena, 1997. gada 3. novembris, raksts ‘’Jāmainās sabiedrībasun juristu tiesiskuma izpratnei.’’
1 Jaunā avīze 2000. gada 19. septembris, ‘’Kas notraipa tiesnešu mantiju?’’

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru