Tiešie nodokļi


.

Tiešie nodokļi – ir tie nodokļu veidi, kur apliekamais objekts (visbiežāk ienākumi vai īpašums) pieder vai ir attiecināms uz pašu nodokļu maksātāju.

Pie tiešie nodokļiem Latvijā pieder:
1.     Uzņēmuma ienākumu nodoklis
2.     Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3.     Sociālās apdrošināšanas nodoklis
4.     Īpašuma nodoklis
5.     Dabas resursu nodoklis
6.     Izložu un azartspēļu nodoklis

Uzņēmuma ienākumu nodoklis.

          Nodokļu maksātāji:


1) iekšzemes uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību, sabiedriskās un reliģiskās organizācijas un no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem finansētas institūcijas, kuras gūst ienākumus no saimnieciskās darbības (rezidenti).
2) ārvalstu uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, fiziskās personas un citas personas (nerezidenti);
3) nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības (pastāvīgās pārstāvniecības).

Uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksā:
1.bezpeļņas organizācijas
2. privātie pensiju fondi,
3. valsts uzņēmumi, no valsts budžeta finansētas institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības paredzēti valsts budžetā, kā arī no pašvaldību budžeta finansētas institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības paredzēti pašvaldību budžetos.
4. Līgumsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksā patstāvīgi, bet katrs līgumsabiedrības dalībnieks maksā attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli par tam pienākošos līgumsabiedrības peļņas daļu.
          5. Fiziskas personas un IU, kuriem nav jāiesniedz gada pārskats.

Ar nodokli apliekamais objekts:

Ø Attiecībā uz rezidentiem ar 25% nodokli apliekamais objekts ir taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs gūtais apliekamais ienākums.
Ø Attiecībā uz pastāvīgajām pārstāvniecībām ar nodokli apliekamais objekts ir taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs šīs pārstāvniecības patstāvīgi gūtais apliekamais ienākums (25%).
Ø Attiecībā uz nerezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir Latvijā gūtie ieņēmumi no uzņēmējdarbības vai ar to saistītām darbībām. Nodoklis tiek ieturēts no tādiem maksājumiem, kurus rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā nerezidentiem, arī fiziskajām personām, ja no šiem maksājumiem nav ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek ieturēts no:
1. dividendēm - 10 procenti no dividenžu summas;
2. atlīdzības par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem - 10 procenti no atlīdzības summas;
3. procentu maksājumiem, ja to maksātājs un saņēmējs ir saistīti uzņēmumi vai personas, - 10 procenti no šiem maksājumiem, bet procentu maksājumiem, ko Latvijas Republikā reģistrētās komercbankas izmaksā ar tām saistītiem uzņēmumiem vai personām, - 5 procenti no šiem maksājumiem;
4. samaksas par intelektuālo īpašumu:
4.1 maksājumiem par autortiesībām vai tiesībām izmantot autortiesības uz literāru vai mākslas darbu, ieskaitot kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus, - 15 procenti no šiem maksājumiem,
4.2 maksājumiem par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem - 5 procenti no šiem maksājumiem;
5. atlīdzības par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu - 5 procenti no šīs atlīdzības summas;
6. ienākumiem no vērtspapīru pārdošanas Latvijā - 10 procenti no šiem ienākumiem;
7. ienākumiem no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas - 25 procenti no šiem ienākumiem. (6 un 7 MK noteiktajā kārtībā)

Apliekamais ienākums:

          Nodokļa maksātāja peļņas un zaudējumu aprēķinā uzrādītais peļņas vai zaudējumu apjoms pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas, tiek palielināts vai samazināts par to izdevumu vai izdevumu daļas summu, kuri nav tieši saistīti ar maksātāja saimniecisko darbību, un par to zaudējumu summu, kurus radījusi maksātājam piederošo sociālās infrastruktūras objektu uzturēšana.

          Apliekamais ienākums tiek palielināts par:

1) uzņēmuma gada pārskatā minēto pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu
2) soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantoto summu, arī soda sankciju (pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas) summu.
3) neatlīdzinātajām iztrūkumu vai izlaupījumu summām uzņēmumos, kuru pamatkapitālā valsts vai pašvaldību daļa ir lielāka par 50 procentiem, kā arī no budžeta finansētajās institūcijās;
5) 40 procentiem no reprezentācijas izdevumiem un 25 procentiem no izdevumiem par vieglā pasažieru autotransporta.
6) summu par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu tiek palielināti nedrošiem parādiem paredzētie speciālie uzkrājumi un bezcerīgo parādu summa, kas iekļautas zaudējumos;
7) taksācijas perioda zaudējumiem no vērtspapīru pārdošanas.


Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu samazina par:

1. nekustamā īpašuma nodokļa (zemes nodokļa un īpašuma nodokļa), izložu un azartspēļu nodokļa un nodevu summām;
2. par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;
3. par taksācijas periodā zaudēto parādu summām, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek samazināti nedrošiem parādiem paredzētie speciālie uzkrājumi, kas izveidoti un atspoguļoti maksātāja (kas nav kredītiestāde) grāmatvedībā, izņemot tās samazinājumu summas, kas radušās, norakstot zaudētos parādus no nedrošiem parādiem paredzētajiem speciālajiem uzkrājumiem;
4. ja tiek privatizēts valsts vai pašvaldību uzņēmums, - par ieņēmumiem no uzņēmuma negatīvās nemateriālās vērtības (starpības starp uzņēmuma pirkšanas cenu un šā uzņēmuma līdzekļu vērtību), kuru nevar dzēst, samazinot iegūto līdzekļu uzskaites vērtību;
5. par summu, par kādu taksācijas periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu tiek samazināti izveidotie uzkrājumi un rezerves, ja šo uzkrājumu un rezervju veidošanas (palielinājuma) summas pirmstaksācijas periodos ir bijušas iekļautas ar nodokli apliekamajā ienākumā.

Nodokļu atlaides:

1.     Aprēķināto nodokli var samazināt par summu, kāda ir samaksāta ārvalstīs, ja nodokļa nomaksa ir apstiprināta ar ārvalstu nodokļu inspekcijas apstiprinātiem dokumentiem. (samazinājums <= par summu, kāda latvijā būtu jāmaksā par ārvalstīs gūto ienākumu)
2.     Nodokļu atlade mazajiem uzņēmumiem.(20% atlaide no aprēķinātā)
Mazais uzņēmums likuma par uzņēmuma ienākuma nodokli izpratnē ir uzņēmums, kurā taksācijas gadā, par kuru tiek aprēķināts nodoklis, nav pārsniegti vismaz divi no šādiem nosacījumiem:
1) pamatlīdzekļu bilances vērtība - 70 000 latu;
2) neto apgrozījums - 200 000 latu;
3) vidējais strādājošo skaits - 25 cilvēki.
3.     Nodokļu atlaide uzņēmumiem, kas veic lauksaimniecisko darbību. (Atlaide ir 10ls gadā par katru izmantojamo hektāru zemes)
4.     Nodokļu atlaide uzņēmumiem, kas ražo augstas tehnoloģijas produktus un programmproduktus. (30% no arēķinātā)
Šiem uzņēmumiem jāatbilst šādiem kritērijiem:
1) uzņēmuma neto apgrozījumā Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti taksācijas periodā sastāda vairāk nekā 75 procentus;
2) uzņēmums ir saņēmis ISO 9000, ISO 9001 vai ISO 9002 sertifikātu.
5.     Nodokļa atlaide uzņēmumiem, kas izmanto kā darba spēku notiesātos.
6.     Nodokļu atlaide ziedotājiem.
7.     Īpašas nodokļu atlaides.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas


 Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi. Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa.

Sociālās apdrošināšanas veidi:

Ø valsts pensiju apdrošināšana;
Ø sociālā apdrošināšana bezdarba gadījumam;
Ø sociālā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;
Ø invaliditātes apdrošināšana;
Ø maternitātes un slimības apdrošināšana.

Nodokļu objekts:
          Personām, kuras ir darba attiecībās, nodokļa objekts ir visi algotā darba gūtie ieņēmumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļa atvieglojumus un izdevumus, par kuriem nodokļa maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu).
Pašnodarbinātās personas, pašas izraugās summu no kuras izdarīt iemaksas. Valdība ir noteikusi minimālo apmēru.

Nodokļu maksātāji:

Darba devēji un visi 15 gadu vecumu sasnieguši darba ņēmēji, pašnodarbinātas personas
1)    Darba ņēmēji
2)    Pašnodarbinātas personas –  persona, kas veic individuālo darbu,  kulta kalpotājs persona, kas saņem autoratlīdzību, zvērināts advokāts, zvērināts notārs, zvērināts revidents, prakses ārsts.

Nodokļa likme:

Atkarīga no sociāli apdrošinātas personas. Vispārejā gadījumā 36% no iemaksu objekta, kuras sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju attiecīgi ir 27 un 9 procenti. No 2001 gada 1 janvāra nodokļa likme ir 35% un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir 26 un 9 procenti.

Atvieglojumi:

Saskaņā ar likumu darba ņēmēji ir apdrošināmi visiem  sociālās apdrošināšanas veidiem. (5 veidi). Savukārt darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju , 1 un 2 grupas invalīdi, kā arī pašnodarbinātas personas netiek apdrošināti visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, līdz ar to šo personu maksājumi ir mazāki. Taču apgalvot, ka tas būtu uzskatāms par nodokļu atvieglojumu, nebūtu precīzi, jo līdz ar to  ierobežoti ir arī saņemamie pakalpojumu veidi. 

         
Nekustamā īpašuma nodoklis.

          Nodokļa objekts:

          Līdz 2000. gada 31. decembrim – zeme, bet sākot ar 2001. Gada 1. janvāri  - zeme, ēkas un būves.
         

          Nodokļa maksātāji:


Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamta izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tisiskā valdījumā ir nekustamais īpašums.
Īpašnieks (īpašums nostiprināts zemesgrāmatā), tiesiskais valdītājs (persona, kas īpašumu ieguvusi kāda darījuma rezultātā, bet ja tāda nav tad lietotājs vai nomnieks.

          Nodokļu likme:

Līdz 2000.gada 31. Decembrim – 1,5% no nekustamā īpašuma (zemes) kadastrālās vērtības, bet sākot no 2001. Gada 1. Janvāra, kad šis nodoklis būs jāmaksā kā par zemi tā par ēkām un būvēm, nodokļa likme būs 1% no nekustamā īpašuma (zemes ēku un būvju) kadastrālās vērtības.

          Atvieglojumi:

Ø No 1999 gada 1. Janvāra politiski represētām personām par zemi un individuālajām dzīvojamām mājām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz 5 gadus nodokļa summa samazināma par 50%. Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām maksātāju kategorijām, nosakot tos 90, 70, 50 vai 25% apmērā no nodokļu summas.
Ø No 2000.gada 1.janvāra nodokļa maksātājiem, kuru zemes īpašums vai tā daļa atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai aizsargjoslas teritorijā, kurā ar likumu noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi vai aprobežojumi, nekustamā īpašuma nodokļa summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā samazināma par 50 līdz 80 procentiem.
Ø Nodoklis nav jāmaksā par zemi uz kuras saimnieciskā darbība aizliegta, par zemi, kuru aizņem jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā par individuālajām dzīvojamām mājām un daudzdzīvokļu mājās, ja tās neizmanto komercdarbībai.


Dabas resursu nodoklis

          Nodokļa objekts:

Iegūstamie dabas resursi (smiltis, māls, kūdra u.c,), pazemes, virszemes ūdeņi, minerālūdeņi u. c., vides piesārņojums, videi kaitīgas preces un produkti (minerāleļļas, strāvas akumulātori, riepas u.c.), preču un produktu iepakojums.

Nodokļu maksātāji:

Juridiskās un fiziskās personas, kas iegūst ar nodokli apliekamus dabas resursus, ievada vidē ar nodokli apliekamu piesārņojumu, ieved videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā.

Nodokļu likmes:

Atkarīgas no konkrētas darbības, konkrētās preces, iepakojuma, dabas resursu veida.

Nodokļu atvieglojumi:

Nodokli nemaksā personas, kas lieto dabas resursus sava nekustamā īpašuma robežās, ja lietošana nav saistīta ar šo resursu realizāciju pārstrādātā vai nepārstrādātā veidā, kā arī, ja šī lietošana nerada nelabvēlīgas vides pārmaiņas ārpus nekustamā īpašuma robežām.

Izložu un azartspēļu nodoklis

Nodokļa objekts:

Dažādas azartspēļu iekārtas, ieņēmumi no izložu biļešu realizācijas.
 
Nodokļa maksātāji:

          Izložu un azartspēļu nodokoli maksā uzņēmumi uzņēmējsabiedrības, kas likumā noteiktā kārtībā ir saņēmušas speciālu atļauju licenci izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai.
 
Nodokļu likmes:
Nodokļu likmes atkarīgas no:

Ø spēļu iekārtas
Ø no vietas, kur notiek azartspēle,
Ø izlozes veida.

Nodokļa atvieglojumi:

Ø Ar nodokli neapliek azartspēles, kas notiek starptautiskos reisos, kur azartspēlē var piedalīties tikai reģistrēti pasažieri,
Ø ar izložu nodokli neapliek sabiedrisko un reliģisko organizāciju organizētās vienrizēja rakstura izlozes.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

          Apliekamais objekts:

Ø Ienākumi no algota darba (darba alga, visas piemaksas pie tās, atvaļinājuma samaksa, pabalsti prēmijas u.c,
Ø Ienākumi no saimnieciskās darbības (ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, ieņēmumi no IU, ienākumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas izīrēšanas u. c.
Ø Ar 2000 gadu ar nodokli paredzēts aplikt ieņēmumus no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem.
Ø Sākot ar 2001 gadu ar nodokli paredzēts aplikt arī ienākumus no vērtspapīru pārdošanas, kas ir bijušas personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem.

Nodokļa maksātāji:

Fiziskas personas, kas guvušas ienākumus LR un/vai ārvalstīs. Šo nodokli no individuālā uzņēmuma ienākumiem maksā arī to zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki, kuriem piederošā uzņēmuma ienākumi nepārsniedz 45000Ls gadā.

Nodokļa atvieglojumi:

Ø Nodokļi nav jāmaksā par ieņēmumiem no lauksaimniecības, ja tie nepārsniedz 3000Ls gadā
Ø Par ieņēmumiem no noguldījumiem Latvijas bankās.
Ø Mantojuma rezultātā gūtā ieņēmuma.
Ø No alimentiem
Ø Par ienākumiem no sava īpašuma pārdošanas
Ø No summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts pabalsts lauksaimniecībai

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru