3.Sadalījuma rindasØRindu veidošanas elementi
ØSadalījuma rindu veidi
ØRindu grafiskais attēlojums

Statistiskās rindas
Definīcija
Statistiskās rindas ir skaitļu rindas ar to dažādību vai variāciju
Statistiskās rindas piemērs
Sadalījuma rindas mērķis
Sadalījuma rindas izveidošanas mērķis ir pētāmās statistiskās kopas galveno īpašību un likumsakarību izpēte
Sadalījuma rindas

Iegūst kopuma vienību grupēšanas rezultātā
Ranžēšana
Informācijas sakārtošana
tiešā (augošā) vai
ačgārnā (dilstošā )
secībā
Sakārtota empīriskā rinda
Sadalījuma rindas elementi
xi - sadalījuma rindas variantes
fi - varianšu biežums


Variācijas rindas piemērs
Variācijas rindas piemērs
Sadalījuma rindas
Definīcija
Sadalījuma rindas ir statistiskās kopas vienību sadalījums pēc kādas skaitliski vai atributīvi variējošas pazīmes
Atributīvās sadalījuma rindas
Definīcija
Pēc kvalitatīvās ( vārdiskās) pazīmes veidots sadalījums

Atributīvās rindas piemērs
Iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma
2000. gada 31. martā un 2009. gada sākumā
Ø Vīrieši - 1 094 964; 1 043 120
Ø Sievietes - 1 282 419; 1 218 174

Variācijas rindas
Definīcija
Sadalījuma rindas , kuras sakārtotas pēc kvantitatīvām pazīmēm sauc par variācijas rindām


Variācijas rindas
Variācijas rindas
Diskrētās
(pārtrauktās)
Nepārtrauktās
(intervālu)
Diskrēta sadalījuma rinda
Definīcija:
Konkrētas nozīmes rinda, kuru veido pārtraukti mainīgās pazīmes


Diskrētas sadalījuma rindas piemērs
Studentu sekmju vērtējums ballēs :

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Nepārtrauktās sadalījuma rindas
Veido pazīmes, kurām secīgi var būt jebkura skaitliska nozīme
Intervālu sadalījuma rinda
Variantes apvienotas plašākos intervālos ( no ... līdz....)


Intervāla sadalījums
Piemērs: tūrisma firmu skaits, kuras apkalpoja izbraukušos ceļotājus
Intervāla definīcija
Variējošas pazīmes nozīmes , kas atrodas noteiktās robežās.
Intervāla garums
h=
Intervāli
Vienāda garuma intervāli
Dažāda garuma intervāli
Intervālu raksturojums (I)
Vienāda garuma intervālus lieto raksturojot kvantitatīvās pazīmes atšķirības vienādas kvalitātes grupu ietvaros


Vienāda garuma intervāla piemērs
Sējumu platību sadalījums

Intervālu raksturojums (II)
Nevienāda garuma intervālus lieto gadījumos, kad pazīmes nozīmes svārstības ir ļoti nevienmērīgas un ar plašu variāciju ( analītiskos grupējumos)
Nevienāda garuma intervāla piemērs
Atvērtie vai nenoslēgtie intervāli
Definīcija
Intervālus, kuriem dota tikai viena robeža ( apakšējā vai augšējā ) sauc par atvērtajiem vai nenoslēgtajiem intervāliem
Nenoslēgti intervāli
Piemērs: uzņēmumu sadalījums pēc strādājošo skaita
Diskrētas rindas grafiskais attēlojums
Intervālu variācijas rindas grafiskais attēlojums
Grafiskā attēlojuma piemērs ar kumulātu intervālu
sadalījuma rindai

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru