Statistikā novērošanaØ Statistiskās novērošanas būtība un uzdevumi
Ø Statistiskās novērošanas mērķis
Ø Statistiskās novērošanas organizatoriskie jautājumi
Ø Novērošanas objekts un novērošanas vienība
Ø Novērošanas pazīmes un to klasifikācija
Ø Statistiskās novērošanas veidi
Ø Statistiskās novērošanas paņēmieni
Ø Skaitīšanas
Ø Novērošanas kļūdas

Statistiskā novērošana ir statistiskās pētīšanas pirmais posms
Definīcija
Statistiskā novērošana ir sistemātiska, plānveidīga un racionāli organizēta, uz statistikas zinātnes un prakses atziņām balstīta sākotnējās informācijas vākšana par sabiedriskajām parādībām un procesiem, lai to varētu izlietot statistiskai vispārināšanai un analīzei
Novērošanas mērķis
Iegūt ticamu informāciju par vienas vai otras sociāli ekonomiskās parādības stāvokli vai procesa raksturu
Organizatoriskie jautājumi (I)

ØNovērošanas institūcijas noteikšana
ØNovērošanas laika un vietas noteikšana
ØAtskaites vienību saraksta sastādīšana
ØNovērošanas materiālu un kopsavilkumu nodošana un saņemšana
Organizatoriskie jautājumi (II)

ØSpeciālistu apmācība
ØStatistiskā instrumentārija sagatavošana
ØDarbs ar presi, medijiem
ØIzmaksu tāmes izstrāde u.c.
Novērošanas objekts
Pētāmā statistiskā kopa, kurā notiek sociāli ekonomiskās parādības un procesi

Piemēram, studējošie
Novērošanas objekts
ØNovērošanas objekts var būt:
• Fiziskas vienības
• Fiziskas personas
• Juridiskas personas
Novērošanas vienība
Objekta pamatelements, kura būtiskākās pazīmes novērošanas procesā reģistrē

Piemēram, studējošais
Novērošanas pazīmes
Pēc pētāmo parādību raksturīgām īpašībām:
Ø atributīvās ( kvalitatīvās)
Økvantitatīvās
Kvantitatīvās pazīmes
Statistikas dati
• ekonomisko parādību skaitlisks raksturojums, kurš iegūts statistiskās novērošanas, to apstrādes vai atbilstošu aprēķinu rezultātā
Novērošanas vieta
Teritoriāli administratīvā vieta, kurā par katru vienību tiek reģistrētas ziņas
Novērošanas laiks
Kalendārais laiks, gads, gadalaiks, ceturksnis, mēnesis, kad notiek statistiskā novērošana
Novērošanas veidi
• Pēc iegūstamās informācijas reģistrācijas regularitātes
• Pēc pētāmā objekta aptveršanas pilnīguma
• Pēc ziņu uztveramības avota
Pēc iegūstamās informācijas reģistrācijas regularitātes
• nepārtrauktā
• periodiskā
• vienreizējā
Pēc pētāmā objekta aptveršanas pilnīguma


• Pilnā novērošana
• Nepilnā novērošana
Ø Izlases
Ø Monogrāfiskā
Ø Galvenā masīva
Moduļu pētīšana
Tiek izveidoti tematiski moduļi, kuros tiek pētīta atsevišķu parādību vai procesu attīstība
Monitorings
Regulāra informācijas vākšana par konkrētu jautājumu
Statistiskās novērošanas paņēmieni
• Apkopojot statistikas pārskatus un anketas
• Izmantojot valsts reģistru un citu informācijas sistēmu datus
• Veicot skaitīšanas vai apsekojumus
Skaitīšanas
• Ir speciāli organizētas novērošanas, kuras atkārto pēc vienādiem laika posmiem, ar mērķi iegūt datus par statistiskās novērošanas objekta pazīmju skaitu, sastāvu un stāvokli
Novērošanas instrumentārijs


Novērošanas programma:
Ø Jāietver būtiskās pazīmes
Ø Jautājumi – precīzi, nepārprotami
Ø Jāizkārto loģiskā secībā
Ø Jāietver kontroles jautājumi
Ø Jāizveido formulārs (aptaujas veidlapa, anketa, uzskaites karte u.c.) un instrukcija
Novērošanas kļūdas
• ir novirze starp pētāmās parādības aprēķinātajiem rādītājiem un faktiskajiem lielumiem, kas rodas dažādu apstākļu dēļ
Novērošanas kļūdas
ØReģistrācijas nejaušās kļūdas
ØReģistrācijas sistemātiskās kļūdas
ØReprezentācijas nejaušās kļūdas
ØReprezentācijas sistemātiskās kļūdas
Informācijas atbilstības kontrole
ØAptveršanas pilnības kontrole
ØAizpildīšanas pilnības kontrole
ØMatemātiskā kontrole
ØLoģiskā kontrole
Patstāvīgo studiju jautājumi I
Ø Statistiskā novērošana
Ø Statistiskās novērošanas uzdevumi
Ø Pārskati
Ø Speciāli organizētās statistiskās novērošanas
Ø Skaitīšanas
Ø Novērošanas veidi
Ø Atkarībā no iegūstamās informācijas rakstura
Ø Pēc regularitātes
Ø Pēc ziņu uztveršanas pilnīguma
Patstāvīgo studiju jautājumi II
Ø Novērošanas paņēmieni
Ø Novērošanas metodoloģiskie jautājumi
Ø Novērošanas programma
Ø Statistikas veidlapas
Ø Novērošanas kļūdas
Ø Apzinātās
Ø Neapzinātās

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru