StatistikaØ Statistikas būtība
Ø Lielā skaita likums un statistiskās likumsakarības
Ø Pētīšanas metodes
Ø Statistikas darba organizācija Latvijā
Ø Valsts statistikas likums
Ø Statistikas galvenie uzdevumi

STATISTIKA – no latīņu valodas „status” – stāvoklis
Ø Zinātnes nozare, kas pētī cilvēces sabiedrības, tautas saimniecības attīstības kvantitatīvās pārmaiņas un apstrādā šos datus zinātniskos un praktiskos nolūkos
Ø Kvantitatīva masu parādību uzskaite
Ø Matemātiskā statistika – matemātikas nozare, kas aplūko matemātiskas metodes, kuras lieto statistikas datu sistematizēšanā, apstrādāšanā un izmantošanā zinātniskiem un praktiskiem secinājumiem
Statistika (I)
ØStatistika ir zinātne, kas nodarbojas ar sabiedrisko parādību stāvokļa un pārmaiņu skaitlisku uztveršanu un mērīšanu un pētī sabiedrisko parādību un procesu skaitliskās likumsakarības konkrētos vietas un laika apstākļos
Statistika (II)
ØStatistikas pētījumu priekšmets ir sociāli ekonomiskās dzīves masveida parādības. Tā pēta šo parādību kvantitatīvo pusi ciešā saistībā ar kvalitatīvo saturu konkrētos vietas apstākļos un laikā
Iekšzemes kopprodukts (IKP)
Galvenie demogrāfiskie rādītāji
Lielā skaita likums
Ø Nejaušo cēloņu radīto individuālo gadījumu skaitlisko dažādību savstarpēja līdzsvarošanās
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa, bruto, latos
Sabiedrisko parādību statistiskajai kopai piemīt
Ø Masveidīgums – liels skaits individuālu gadījumu
Ø Vienveidīgums
Ø Skaitliska izpausme
Ø Regularitāte, atkārtošanās

Sabiedriskās parādības ir konkrētas un reālas, tātad izmērāmas
Par likumsakarībām sauc atkārtošanos, secību un izmaiņu raksturu parādībās, kas raksturīgas visai novērotajai kopai kopumā
Kopas vienība
Ø Kopas atsevišķs elements ar tām kopīgām īpašībām jeb pazīmēm
ØSkaitliskas
ØAtributīvas
Statistikas metodoloģijas pamats
Ø izziņas teorija, t.i. dabas un sabiedrības izpēte savstarpējā iedarbībā, saistībā, dinamikā un attīstībā
Metodes
Ø Dialektiskā metode
Ø Analīze un sintēze
Ø Konkrētās nozares metodes
Statistikas metodes
Izpaužas statistiskās pētīšanas trīs etapos
Ø Sākotnējās statistiskās informācijas savākšana (statistiskā novērošana)
Ø Sākotnējās informācijas apkopošana
(materiāla grupēšana un sakopošana)
Ø Statistisko rādītāju apstrāde, analīze un interpretācija (skaidrojums)
Statistikas galvenie uzdevumi
Ø Veidot vienotu informācijas sistēmu
Ø Apkopot un analizēt statistisko informāciju
Ø Informēt sabiedrību par šo informāciju, to publicējot
Ø Nodrošināt LR Saeimu, valsts un pašvaldību institūcijas un sabiedrību ar statistisko informāciju
Statistikas kā zinātnes galvenie uzdevumi
Sociāli ekonomisko parādību
Ø līmeņa un struktūras izpēte
Ø savstarpējo sakarību izpēte
Ø dinamikas izpēte
Latvijas statistika

Ø LR Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir tiešās pārvaldes iestāde, kura ir galvenā valsts oficiālās statistikas darbu veicēja un koordinatore
Ø Valsts statistikas likums (VSL) nosaka valsts statistikas darba organizācijas kārtību Latvijas Republikā
ØVSL LR Saeimā pieņemts 06.11.1997.

Ø LR Ministru kabinets apstiprina
Ø Valsts statistiskās informācijas programmu
Ø Pārskatu veidlapas
Ø Anketu veidlapas
ØCSP nolikums apstiprināts 30.11.2004. MK noteikumi Nr.994
Ø Valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku (VSL 4.pants):
Ø CSP
Ø Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Ø Citas valsts institūcijas
LR Valsts statistikas likums
Ø Pieņemts 06.11.1997., spēkā ar 09.12.1997., pieejams: www.likumi.lv; www.csb.gov.lv

Ø Likuma grozījumi:
Ø 28.01.1999. likums ("LV", Nr.45/46; 17.02.1999.)
Ø 18.03.2004. likums ("LV", Nr.50; 31.03.2004.)
Ø 07.10.2004. likums ("LV", Nr.164; 15.10.2004.)
Ø 16.03.2006. likums ("LV", Nr.53; 31.03.2006.)
Ø 15.11.2007. likums (“LV”, Nr.195; 19.12.2007.)
Ø 29.01.2009. likums (“LV”, Nr. 27; 18.02.2009.)

Patstāvīgais darbs
• Izstudēt likumu un sagatavot par to pārbaudes testu ar 5 jautājumiem, ietverot 3 atbilžu variantus, no kuriem viens ir pareizais
Patstāvīgais darbs
• Iepazīties
• Ar Tautas skaitīšanas likumu, pieņemts 16.12.1999 (ar grozījumiem); http://www.likumi.lv;
2) Ar Regulu par Eiropas statistiku; http://www.csb.gov.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru