4.Statistiskā sakopošana un grupēšana


ØGrupēšanas posmi un uzdevumi
ØGrupēšanas pazīmes izvēle
ØGrupēšanas veidi
Grupēšana
Definīcija
Par grupēšanu sauc statistiskā kopuma sadalīšanu pēc noteiktām pazīmēm kvalitatīvi viendabīgās daļās jeb grupās

Statistiskā grupēšana
• ir statistikas datu apkopojuma un analīzes metode
• balstās uz analīzi un sintēzi
Grupēšanas metodoloģiskās problēmas (I)
1.Grupēšanas uzdevuma formulēšana
2. Grupēšanas pazīmes vai to kombināciju izvēle
Grupēšanas metodoloģiskās problēmas (II)
3. Grupu skaita un grupu intervālu garuma noteikšana
4. Grupu raksturojošo rādītāju noteikšana
5. Sakopošanas tehniskā īstenošana

Grupēšanas uzdevumi
• Parādību sociāli ekonomisko tipu veidošana
• Parādību struktūras un tās izmaiņu izpēte
• Sakarību atklāšana starp pētāmajām parādībām


Grupu veidošanai nepieciešama
grupēšanas pazīmes izvēle
• kvalitatīva
• kvantitatīva

Primārais grupējums -
grupējums, kuru veic pirmo reizi
Sekundārais grupējums
Otrreizējais grupējums, kuru veic pilnībā vai daļēji pārveidojot iepriekšējo grupējumu vai tikai kādu tā daļu
Tipoloģiskā grupēšana
Pētāmas kopas sadalīšana kvalitatīvi vienveidīgās grupās
Struktūras grupēšana
Kvalitatīvi viendabīgas kopas struktūras izpēte
Analītiskā grupēšana
Pazīmes izvieto noteiktā secībā, ievērojot iespējamo sakarību loģiku
Daudzfaktoru analītiskā grupēšana
Faktoru ietekme uz rezultātu, mainoties nosacījumiem

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru