5.Statistiskie rādītājiØStatistisko rādītāju jēdziens, funkcijas, veidi
ØAbsolūtie lielumi

Statistiskais rādītājs
Definīcija
Statistiskais rādītājs ir lielums, kas adekvāti raksturo pētāmo parādību konkrētas vietas un laika apstākļos
Statistiskie rādītāji
Statistiskos rādītājus
iegūst aprēķinu ceļā
Statistiskie rādītāji
Ø Skaitļi, kurus lieto statistika nav abstrakti
Ø Skaitļiem jāatspoguļo parādības būtība
Statistisko rādītāju funkcijas
Statistisko rādītāju funkcijas :
Ø Izziņas (informatīvā)
Ø Vadības (novērtēšanas)
Ø Kontroles
Ø Prognozēšanas
Ø Reklāmas


Statistisko rādītāju veidi
Pēc pētāmās parādības būtības (I)
ØKvantitātes rādītāji –
izteikti mērvienībās, konkrēti skaitļi

Piemēram: t, kg, skaits
Pēc pētāmās parādības būtības (II)
Ø Kvalitātes rādītāji
Ø Konkrētu objektu īpašību rādītāji
ØVisi ekonomiskie rādītāji
ØPašizmaksa
ØDarba ražīgums
ØRealizētā produkcija
ØDemogrāfiskie (dzimstība, mirstība u.c.)
ØMakroekonomiskie (IKP, inflācija, bezdarbs)
Ø Masveida parādību statistisko īpašību rādītāji
Ø Nozaru
Ø Teritoriālie
Pēc pētāmās parādības
izpētes pakāpes
ØIndividuālie rādītāji
ØKopsavilkuma rādītāji
ØApjoma rādītāji
ØAprēķina rādītāji
Pēc pētāmās parādības rakstura
ØIntervālu rādītāji
ØMomenta rādītāji
Statistiskie rādītāji pēc izteiksmes formas
ØAbsolūtie rādītāji
ØRelatīvie rādītāji
ØVidējie rādītāji
Statistiskie rādītāji pēc statistiskā rādītāja funkcijas
ØUzskaites rādītāji
ØNovērtējuma rādītāji
ØAnalītiskie rādītāji
Absolūtie lielumi
Par absolūtiem lielumiem statistikā sauc rādītājus, kas izsaka pētāmo objektu un parādību tiešos apjomus vai to veidojošo vienību skaitu
Individuālie absolūtie lielumi
ØIzsaka statistiskās kopas atsevišķām vienībām piemītošo pētāmās pazīmes lielumu
Summārie absolūtie lielumi
Ø Individuālo lielumu apkopojums, kas izsaka vai nu visa pētāmā objekta, vai arī objekta kādas daļas lielumu
Absolūtie lielumi izsaka konkrētu parādību apjomu, tāpēc tie vienmēr ir
nosaukti lielumi
Absolūto lielumu mērvienības
ØNaturālās – tonnas, kg, m2, gab., u.c.
ØNaudas – lati, eiro, dolāri u.c.
ØDarba – darba patēriņš cilvēkstundās, cilvēkdienās
Bilanču metode
Stāvoklis perioda sākumā /124000 Ls/
+
Palielinājums perioda beigās /6000 Ls/
-
Samazinājums perioda beigās /5000 Ls/
=
Stāvoklis perioda beigās /125000/ Ls

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru