Relatīvie lielumiØRelatīvo lielumu veidi
ØAbsolūto un relatīvo lielumu izmantošanas principi


Relatīvie lielumi
Definīcija
Par relatīviem lielumiem statistikā sauc vispārinošus rādītājus, kas raksturo konkrētu sabiedrisku parādību kvantitatīvās attiecības
Aprēķina formula

K - koeficients
a - salīdzināmais lielums
b - bāze

To lielumu, ar kuru izdara salīdzināšanu, sauc par salīdzinājuma bāzi, jeb bāzes lielumu

Relatīvo lielumu iegūšanai var salīdzināt gan vienāda,
gan arī dažāda nosaukuma absolūtos lielumus
Relatīvie lielumi
Attiecinot
vienāda nosaukuma absolūtos lielumus

Ø Dinamikas
Ø Struktūras
Ø Plāna uzdevuma
Ø Plāna izpildes
Ø Salīdzinājuma
Ø Koordinācijas
Attiecinot
dažāda nosaukuma absolūtos lielumus

Ø Intensitātes
Relatīvo lielumu izteiksmes
formas
Salīdzinot vienāda nosaukuma absolūtos lielumus:
ØKoeficienti ( 0,95; 1,268)
ØProcenti ( %)
ØPromiles ( %o)

Izteiksmes formas
• K>1- salīdzināmais lielums a lielāks par bāzi
• K<1 –rezultāts rāda, kādu daļu no bāzes lieluma veido skaitītājs a
• % -iegūst koeficientu reizinot ar 100
• o/oo – koeficientu reizina ar 1000

Izteiksmes formas
• a:b >3 – koeficients
• a:b – atšķirības nedaudz –procenti
• a:b – a ļoti mazāks par b - promiles
Relatīvo lielumu izteiksmes
formas
Salīdzinot dažāda nosaukuma lielumus : iegūst nosauktos relatīvos lielumus, kas izteikti noteiktās mērvienībās

Piemēram : iedzīvotāju blīvumu raksturo ar iedzīvotāju skaitu uz 1 km2
Piemērs
• Iedzīvotāju blīvums Latvijā uz vienu km2
• 2008.g - 35,2
• 2009.g.- 35,0

Relatīvo lielumu veidi (I)
Dinamikas relatīvie lielumi raksturo sabiedrisko parādību attīstību laikā
Piemērs
1) Lauksaimniecības kultūru sējumu platība
• 2009.g. - 1112,0 tūkst.ha
• 2008.g. - 1111,5 tūkst.ha
K= 1112,0: 1111,5 =1,00
Secinājums: sējumu platība palikusi nemainīga
2)Rapšu sējumu platība
• 2009.g. - 93,3 tūkst.ha
• 2008.g.- 82,6 tūkst.ha
K= 93,3:82,6 = 1,13
Secinājumi: Rapšu sējumu platība palielinājusies 1,13 reizes jeb par 13 %
Relatīvo lielumu veidi ( II)
Struktūras relatīvie lielumi raksturo statistiskā kopuma sastāvu ( uzbūvi)

Meža resursu sadalījums pa koku sugām, 2008.g.
Piemērs
Struktūras relatīvais lielums
Bērzs 883.6 : 3162.4 = 0.279 ( koeficients)
0.279 * 100 = 27.9 %
Secinājumi : bērza mežu īpatsvars kopējā meža resursu platībā ir 27.9%
Relatīvo lielumu veidi (III)
Plāna uzdevuma relatīvie lielumi rāda, cik reižu vai par cik procentiem paredzētie rādītāji pārsniedz tos rādītājus, kuri faktiski sasniegti iepriekšējā periodā

Relatīvo lielumu veidi (IV)
Plāna izpildes relatīvie lielumi raksturo plāna uzdevuma izpildes pakāpi

Relatīvo lielumu veidi (V)
Salīdzinājuma relatīvie lielumi raksturo vienas parādības lieluma salīdzinājuma rezultātus uz vienu un to pašu laika periodu, bet uz dažādiem objektiem vai teritorijām

Salīdzinājums ir viens no galvenajiem jebkuras analīzes paņēmieniem

Piemērs
2009.g. Latvijā dabiskais pieaugums ir - 3,1 uz 1000 iedz., un Lietuvā - 2,7.

Salīdzinot dabisko pieaugumu Latvijā ar Lietuvu , iegūstam - 3,1 : - 2,7 =1,15

Secinājums: Latvijā iedzīvotāju skaits samazinās 1,15 reizes ātrāk nekā Lietuvā


Salīdzinājuma relatīvos
lielumus iegūst
ØAttiecinot divus absolūtos lielumus
ØAttiecinot divus relatīvos lielumus
(augšanas tempus) iegūst apsteidzes tempus
Relatīvo lielumu veidi (VI)
Koordinācijas relatīvais lielums raksturo vienota procesa koordinējoši pretēju izpausmi
Piemērs
• 2009.g. Latvijā iebrauca 2688 cilvēki
• 2009.g. no Latvijas izbrauca 7388 cilvēki
• K= 2688 : 7388 = 0,36, t.i. iebraucēju skaits salīdzinot ar izbraucējiem, sastāda 36%
• K= 7388 : 2688 = 2,75, t.i. izbraucēju skaits 2,75 reizes pārsniedz iebraucējus
Relatīvo lielumu veidi (VII)
Intensitātes relatīvie lielumi raksturo vienas parādības izplatības pakāpi kādā citā ar to saistītā parādībā( vidē)


Relatīvo lielumu klasificējošās īpatnības ( I)
Relatīvo lielumu klasificējošās īpatnības (II)
Relatīvo lielumu klasificējošās īpatnības (III)
Relatīvo lielumu klasificējošās īpatnības (IV)
Relatīvo lielumu starpība (I)
Relatīvo lielumu starpība rāda ,
cik lielas ir salīdzināmo objektu
(periodu) relatīvo raksturojumu absolūtās atšķirības
Relatīvo lielumu starpība (II)
Ø % - % = procentu punkti (%p)


Ø ‰ - ‰ = promiļu punkti (‰p)
Piemērs
• Eksports uz ES-27 valstīm
• 2009.g.bija 71,8% no kopapjoma
• 2008.g.- 73,3 % no kopapjoma
• Tātad eksporta apjoms samazinājies par
• 71,8% - 73,3% = - 1,5% punktiem

Absolūto un relatīvo rādītāju izmantošanas principi (I)
Ø Kompleksa absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana
Ø Stabila relatīvo lielumu bāze
Ø Salīdzināmo lielumu atbilstība
Ø Vienāda aprēķināšanas metodika

Absolūto un relatīvo rādītāju izmantošanas principi (II)
Ø Vienādas mērvienības
Ø Sezonalitāte
Ø Teritoriālās un organizatoriskās pakļautības salīdzināmība

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru