CILVĒKS DZĪVO GRUPĀ 6


kā rīkoties. Tas izraisa bailes, kas izpaužas kliegšana, raudāšanā, satrauktās kustībās. Sākas cirkulārā reakcija: vienu cilvēku bailes atspoguļojas citos cilvēkos, un tas savukārt pastiprina pirmo bailes. Aizvien pieaugošās bailes izraisa strauju pārliecības zaudēšanu par klātesošo spējām kopā pretoties krīzes situācijai, parādās neskaidra nolemtības izjūta. Beigu beigās katrs glābjas, kā var.
Panika parasti ir egocentrisks un individuālistisks izturēšanās veids. Panikas situācijās katrs cenšas glābt savu dzīvību un reti domā par citiem, ja nu vienīgi par pašiem tuvākajiem. Panikas gadījumos tiek pārkāptas ierastās sociālās uzvedības normas un morāles principi. Cilvēki sabradā cits citu, vīrieši atgrūž sievietes no glābšanas plostiem, pieaugušie bērni pamet kajītēs nevarīgos vecākus, kā to itin bieži var novērot kuģu katastrofu gadījumos. Panika ir bīstams pūļa izturēšanās veids, jo stihiskais grupas uzvedības process bieži noved pie cilvēku upuriem un lieliem materiāliem zaudējumiem.
Panika beidzas ar atsevišķu indivīdu atdalīšanos no grupas bēgšanas. Panikas psiholoģiskās sekas indivīdiem nereti ir depresija; dziļš izmisums, sevišķi, ja zaudēti tuvinieki; nogurums un psiholoģisks sastingums vai ari galējs uzbudinājums un gatavība atriebties vai kā citādi agresīvi rīkoties. Panikas dalībniekiem nereti ir nepieciešama psihoterapeita palīdzība. Pēc prāmja "Estonia" bojāejas Latvijas psihologi un psihoterapeiti sniedza palīdzību tiem pasažieriem, kuriem izdevās izglābties, un noslīkušo cilvēku tuviniekiem.
Panika ne vienmēr rodas spontāni. Paniku var arī tīši provocēt ar safabricētas informācijas palīdzību. Kara laikā, piemēram, kas pats par sevi ir ekstremāla situācija cilvēku dzīvē, tiek izmantotas tā saucamā "psiholoģiskā kara" metodes — dezinformācija par ienaidnieka uzbrukumu, baumas un tenkas, kuru izplatīšanai tiek uzpirkti īpaši provokatori.
PANIKAS PROFILAKSES UN PĀRTRAUKŠANAS IESPĒJAS
Zinot, ka panika visbiežāk izceļas ekstraordinārās situācijās, kurām cilvēki nav sagatavoti un tāpēc nezina, kā rīkoties, nozīmīgs panikas profilakses līdzeklis ir cilvēku informēšana un praktiska apmācība, kā uzvesties ekstremālās situācijās—plūdu, zemestrīču, ugunsgrēku, ienaidnieka uzbrukuma gadījumos. Šajos pasākumos liela loma varētu būt Civilās aizsardzības dienestiem un īpašiem iedzīvotāju brīvprātīgās apmācības semināriem, kuri ir visai populāri, piemēram, ASV. Šajos semināros cilvēkus instruē, ko darīt un kā uzvesties dažādu kataklizmu gadījumos. Notiek ekstremālo situāciju "izspēlēšanas", kuru laikā cilvēki tiek trenēti un atbilstošā uzvedība burtiski
161

"iedresēta". Jāpiebilst, ka amerikāņi visai labprāt piedalās šādos semināros. Toties bijušajā PSRS, kur faktiski netika attīstītas tādas zinātnes kā katastrofu socioloģija un psiholoģija, katru gadu simtiem un tūkstošiem cilvēku dzīvību iznīcināja dažādas dabas, industriālās un transporta katastrofas, kuras nereti pavadīja panika. Zemestrīces Armēnijā un Sahalīnā noteikti būtu prasījušas mazāk cilvēku upura, ja cilvēki būtu sagatavoti rīcībai ekstremālās situācijās. Panikas profilakses līdzeklis ir masu noskaņojuma un sabiedriskās domas pārzināšana, jo cilvēki emocionāli reaģē uz to, kas izraisa nedrošību un bailes. Sabiedriskā doma ir cilvēku spriedumi par sociālās īstenības faktiem, parādībām un procesiem, to novērtējums [6]. Ja sabiedriskās domas pētījumi parāda, ka atsevišķi notikumi, likumi, viedokļi rada īpašas bažas un sakāpinātu interesi masās, var izmantot tādu panikas novēršanas paņēmienu kā uzmanības pārorientēšana uz kādu citu objektu, lai novērstu cilvēku uzmanību no baiļu avota. Panikas profilaksei kalpo arī masu pietiekama informēšana par notikumiem valstī, sabiedriskās dzīves gaišajām un ēnas pusēm, jo informatīvo vakuumu, kā mēs jau zinām, steidzas aizpildīt baumas.
Panika bieži rodas daudzskaitlīgo masu pasākumos, mītiņos, demonstrācijās, protesta akcijās, kur jau tikai daudzu cilvēku fiziskais tuvums vien izraisa psiholoģisko mijiedarbību, emocionālo "uzlādēšanos". Šajās situācijās panikas profilaksei bieži vien tiek izmantota speciāla vadības sistēma. Šādā sistēmā parasti ietilpst tādu speciāli instruētu darbinieku izvietošana masās, kuri prot izpildīt komandas un nepakļaujas panikai; skaņu tehnikas līdzekļi, lai vajadzības gadījumā tūlīt likvidētu nepieciešamās informācijas deficītu, un, ja iespējams, ritmiskas mūzikas vai populāru kora dziesmu atskaņošanas līdzekļi [3].
Kā pārtraukt jau sākušos paniku? Viens no paņēmieniem ir pārtraukt tikko sākušos baiļu reakciju ar kategorisku pavēli, kamēr pūlis vēl ir spējīgs apstāties un nav sākusies cirkulārā reakcija. J. Šerkovins atzīst, ka panikas pārtraukšanā vai eskalācijā ļoti nozīmīgs ir pirmās kustības raksturs tūlīt pēc tam, kad saņemta informācija par briesmām. Tie daži mirkļi tūlīt pēc tam, kad kļuvis skaidrs, ka teātrī sajūtami dūmi, ka kuģis grimst, ka noticis pazemes grūdiens vai eksplodējusi pirmā bumba, veido psiholoģisko momentu tādas reakcijas izraisīšanai, kas tiks atdarināta. Šo nedaudzo mirkļu laikā visu dalībnieku uzmanība ir koncentrēta uz tikko radušos stāvokli; visi ir gatavi darboties un nogaida, kā tālāk attīstīsies notikumi. Tieši šajā momentā jāizpaužas vadībai, kas ievieš racionālisma un organizācijas elementu (piemēram, i pavēloša komanda "Visiem palikt uz vietas!" vai "Gulties!"). Pirmais, kurš ■> izpilda šo komandu, kļūst par atdarināšanas paraugu. Armēņu un azerbaidžāņu i nacionālā konflikta laikā kādai vecai austrumu sievietei izdevās sava aula •■ paniski bēgošos vīriešus, kuriem bija draudēts viņus visus nošaut, apturēt,
1   162

noraujot no galvas šalli un nosviežot to uz ceļa pārbijušos vīru priekšā. Sieviete izkliedza vienu vārdu: "Stāviet!", un pūlis apstājās, viņas drosmes pārsteigts. (Austrumos nav pieņemts, ka sieviete komandē vīriešus, un austrumos vīriešiem nav atļauts skatīties uz vecas sievietes neapsegto galvu.) Šī viena mirkļa pietika, lai vīru psiholoģiskā apmātība izbeigtos.
Iesākušos paniku palīdz apturēt arī kolektīva dziedāšana, valsts himnas atskaņošana degt sākušā teātrī, ritmiska komandu skandēšana. Ja ar šādiem vai līdzīgiem paņēmieniem paniku apturēt tomēr neizdodas, pūlis sairst asociālos indivīdos ar neprognozējamu uzvedību, kurai var būt ļoti ļaunas sekas. Tad pret pūli nākas lietot asaru gāzi un fizisku spēku.
163

NOBEIGUMS
PAR TO, KAS NETIKA APSKATĪTS ŠAJĀ GRĀMATĀ
Nav tādu grāmatu, pat visbiezāko, kas spētu aptvert visu kādas zinātnes atziņu klāstu; vienmēr daudz interesantu faktu, teoriju, problēmu un diskusiju paliek ārpus katras grāmatas vākiem. Šī grāmata nav izņēmums. Tajā tikpat kā nekas nav pateikts par bezgala daudziem cilvēku sociālās uzvedības un interakcijas veidiem, bez kuru analīzes priekšstats par cilvēka un grupu sociālo dabu ir nepilnīgs. Ārpus grāmatas ietvariem palika cilvēku seksuālās uzvedības analīze, sociālo indivīdu vardarbīgās un prosociālās uzvedības sociālpsiholoģiskie aspekti, cilvēku patības veidošanās sociālpsiholoģiskās likumsakarības. Gandrīz nekas nav pateikts par sociālajām dispozīcijām, stereotipiem un aizspriedumiem, kuri nozīmīgi ietekmē indivīdu un grupu sociālās uzvedības izpausmes. Grāmatā netika aplūkota etnisko grupu un sociālo slāņu psiholoģija, kuriem mūsdienās pievērsta ārzemju sociālpsihologu īpaša uzmanība. Grāmatā praktiski nav pat pieminēta fiziskās un urbanistiskās vides ietekme uz indivīdu sociālo interakciju un vēl daudzas daudzas citas sociālās psiholoģijas problēmas.
Autore to visu uzskaitīja ne jau paššaustīšanās nolūkā (visu tikpat nepateiksi), bet gan tāpēc, lai pilnīgāk iezīmētu sociālās psiholoģijas interešu sfēru un mudinātu lasītāju pašu sameklēt zināšanas par tām ārzemju autoru darbos.
Grāmatā visai maz pastāstīts par cilvēku un grupu uzvedību un interakciju Latvijā, jo valstī praktiski netiek veikti plaša apjoma sociālpsiholoģiskie pētījumi, nav neviena sociālpsiholoģiska žurnāla vai periodiska rakstu krājuma. Sociālos psihologus pagaidām negatavo neviena akadēmiska Valsts augstskola. Varbūt kādreiz mums to nāksies ļoti nožēlot, jo tieši sociālā psiholoģija ir zinātne, kas visvairāk ietver ziņas par cilvēku kā sociālu būtni, grupām, kopībām kā sociālajām sistēmām, to uzvedības psiholoģiskajām likumsakarībām un determinējošajiem faktoriem. Valstī notiek grandiozas pārmaiņas, kurās iesaistīti sociālie subjekti, kas ir apveltīti ar psihi — instinktiem, emocijām, intelektu, gribu; un personību — vajadzībām, interesēm,
164

normām un vērtībām. Sociālās pārmaiņas ietekmē cilvēku psihi un sociālo uzvedību. Vienā no mūsu pilotāžas pētījumiem* (ar M. Rokiča testu 1995. g. sākumā tika aptaujāti 70 latviešu tautības studenti vecumā no 18 līdz 25 gadiem) atklājās, ka gan terminālo (uz dzīves mērķi vērsto), gan instrumentālo (līdzekļi dzīves mērķu sasniegšanai) vērtību hierarhijā dominē personīgās un individuālās vērtības. Terminālo vērtību vidū studentiem dominē veselība, mīlestība, labi, uzticami draugi, brīvība; ļoti zemu rangu ieguva izklaidēšanās kā vērtība un citu cilvēku laime. Instrumentālo vērtību hierarhijā augstākās ir neatkarība, izglītība, atbildība, stipra griba, bet kā maznozīmīgas tika atzītas pieklājība, augstas prasības pret dzīvi, neiecietība pret trakumiem, paškontrole. Protams, mazā respondentu skaita dēļ šos rezultātus nedrīkst ekstrapolēt plaši, tomēr var domāt, ka par atsevišķām tendencēm izglītotu jauniešu uzvedībā tie liecina. Zīmīgi, ka studenti ļoti zemu vērtē izklaidēšanos. Tas varētu liecināt, ka studenti nevēlas būt tikai patērētāji un dzīves baudītāji. No instrumentālajām vērtībām dominējošās izrādījās individuālās vērtības, kas virzītas uz cīņu par savas vietas iekarošanu dzīvē. Zemu tiek vērtētas pašapliecināšanās vērtības, kas varētu liecināt par to, ka topošajiem speciālistiem izvirzīties un kaut ko sasniegt dzīvē ir svarīgi nevis tāpēc, lai realizētu savu personības un profesionālo potenciālu (pašrealizācija neietilpst nozīmīgāko terminālo vērtību skaitā), bet gan tāpēc, ka to prasa smagie, nestabilie dzīves apstākļi un ekonomiskā situācija Latvijā.
Taču neaizmirsīsim, ka ne tikai sociālie apstākļi veido personību un grupas, bet pastāv arī pretēja likumsakarība — cilvēki un grupas ietekmē sociālo situāciju un izraisa visas sociālās pārmaiņas.
* Pētījuma rezultātu matemātisko apstrādi ar sociālo zinātņu datu apstrādes programmas SPSS PC+4,0 palīdzību veica1 mana studente Maija Miesniece Dr. Soc. Silvas Senkānes vadībā.
165

IZMANTOTA LITERATŪRA Priekšvārds
1.    Современная западная социология: словарь. М., 1990.
2. Ā. Karpova. Gūsim laimi ģimenē. R., 1984.
3.  Ā. Karpova. Personības aktīvas dzīves pozīcijas veidošanas sociālpsiholoģiskie
nosacījumi. R., 1989.
4. R. Garleja. Darba sociālā psiholoģija tirdzniecībā. R., 1990.
5.    R. Garleja. Grupu sociālā psiholoģija. R., 1991.
6. M. Budovskis. Personības un sociālās vides rezonanse. R.,1986.
7. S. Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. R., 1994.
Ievads
1.    Социальная психология. История, теория, эмпирические исследования. Л.,
1979.
2. Platons. Valsts. R., 1982.
3. Aristotelis. Nikomaha ētika. R., 1985.
4.    P. Strods. Sv. Augustins un Sv. Akvīnas Toms. R., 1936.
5.    A. Rubenis. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. R., 1993.
6.    F. Bekons. Jaunais Organons. Esejas. R., 1989.
7. Гельвеции. Об уме. Петроград, 1917; О человеке. М., 1938.
8: Г. Спенсер. Статьи о воспитании. Автобиография, ч. 1—2. Спб., 1914.
9. Г. Тард. Законы подражания. Спб., 1892; Социальная логика. Спб. 1901; Общественное мнение и толпа. М., 1902. 10. Le Bons G. Pūļa psiholoģija. R., 1929. П. У. Макдугалл. Основные проблемы социальной психологии. М., 1916.
12.   Современная западная социология. Словарь. Статья "Социальная
психология". М., 1990.
13.     К. Deaux, L. S. Wrightsman. Social Psychology in the 80s. Monterey, Califor
nia, 1984.
14.     Социальная психология. История, теория, эмпирические исследования. Л.,
1979.
15.     Г. М. Андреева. Социальная психология: статья в Философском
е.М., 1983.
166

16.      G. Simmel. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. 1892; Г. Зиммель.
Социальная дифференциация. М., 1898.
17.      Э. Дюркгейм. О разделении общественного труда. М., 1991.
18.      Р. Арон. Этапы развития социологической мысли. М., 1993.
19.      Т. Шибутани. Социальная психология. М., 1969.
20.  Г. М. Андреева. Социальная психология. М., 1980.
21.  М. Е. Shaw, P. R. Costanzo. The Theories of Social Psychology. New-York,
1982.
22.  D. Jary, J. Jary. Collins dictionary of Sociology. Glasgow, 1991.
23.  Г. Беккер, А. Баков. Современная социологическая теория в ее
преемственности и развитии. М., 1961.
24. С. W. Stephan, W. G. Stephan. Two Social Psychologies. New-York, 1990.
25. A. G. Johnson. Human arrangement: An introduction to sociology. USA, 1989.
26. Г. М. Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. Современная социальная
психология на Западе. М., 1978.
I DAĻA. l.§ Socializācija
1.    В. С. Мерлин. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М,
1986.
2. С. В. Wortman, E. F. Loftus. Psychology. New-York, 1988.
3. А. А. Радугин, К. А. Радугин. Социология: курс лекций. Воронеж, 1994.
4.    Е. А. Автандилян. Эдвард Уилсон: социобиология. В кн.: Современная
американская социология. М.,
1994.
5.    К. Лоренц. Агрессия (так называемое "зло"). М., 1994.
6.    Р. С. Немов. Психология образования. М., 1994.
7. А. В. Воробьев. Психология. Р., 1994.
8.    Р. С. Немов. Общие основы психологии. М., 1994.
9.    А. В. Воробьев. История психологии. Даугавпилс, 1994.

10.    И. С. Кон. Психология ранней юности. М., 1989.
11.    И. С. Кон. В поисках себя. М, 1984.
12.    А. Vecgrāve. Spēle—atslēga, ar kuru apgūst pasauli. —Neatkarīgā Cīņa, 1995,
7.jūlijs.
13.    Р. Берне. Развитие Я концепции и воспитание. М., 1986.
14.    Ā. Karpova. Personība un individuālais stils. R., 1995.
15.    J. Batņa. Iespēju sliekšņi.—Neatkarīgā Cīņa, 1995,11. aprīlis.
16.    К. Муздыбаев. Смысл жизни как потребность личности. В кн.: Личность в
системе коллективных отношений. М.,
1980.
17.    В. И. Верховин. Социальная регуляция трудового поведения в производственной
организации. М., 1991.
18.    Н. Смелзер. Социология. М., 1994.
19.    В. Франкл. Человек в поисках смысла. М., 1990.
20. А. Г. Харчев, М. С. Мацковский. Современная семья и ее проблемы. М.,
167

1978.
21.  С. W. Stephan, W. G. Stephan. Two Social Psychologies. New-York, 1990.
22.  N. R. Carlson. Psychology the science of behavior. USA, 1990.
23.  W. Cornblum. Sociology in a changing World. USA, 1988.
24.  H. Ф. Наумова. Социологические и психологические аспекты
правленного поведения. М., 1988.
2.§ Dzimumsocializācija
1.     Ā. Karpova. Gūsim laimi ģimenē. R., 1984.
2.  F. R. Scarpitti, M. L. Andersen. Social Problems. New-York, 1989.
3.     С. W. Stephan, W. G. Stephan. Two Social Psychologies. New-York, 1990.
4. В. С. Агеев. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические
проблемы. М.,
1990.
5.     Bailes un feminisms. —Viss sievietēm, 1995, Nr. 4.
6.  F. R. Scarpitti, M. L. Andersen. Social Problems. New-York, 1989.
7.    A. G. Johnson. Human arrangement. An Introduction to Sociology. New-York,
1989.
8.  H. Смелзер. Социология. М., 1994.
9.     И. С. Кон. Ребенок и общество. М., 1988.
3.§ Personības statusi un lomas
1.     Б. Г. Ананьев. Человек как предмет познания. Л., 1968.
2.  В. И. Верховин. Социальная регуляция трудов
организации. М, 1991.
3.     Социология труда. М., 1994.
4.  A. G. Johnson. Human arrangement. An Introduction to Sociology. New-York,
1989.
5.  А. А. Радугин, К. А. Радугин. Социология: курс лекций. Воронеж, 1994.
6.  Г. М. Андреева, Н. Н. Богомолова, Л. А. Петровская. Современная социальная
психология на Западе. М., 1978.
7.  Н. Смелзер. Социология. М., 1994.
8.     Dzīves jautājumi: sociālās problēmas un to risinājumu ceļi. R., 1995.
9.     С W. Stephan, W. G. Stephan. Two social Psychologies. New-York, 1990.
10. Лепили Борю. Экспресс-газета, 1995, /16.
II DAĻA. l.§ Grupas izpratne sociālajā psiholoģijā
1.    Г. М. Андреева. Социальная психология. М., 1980.
2.    Психология: словарь. М., 1990.
168

3.  Словарь прикладной социологии. Минск, 1984.
4.     М.-А. Робер, Ф. Тилъман. Психология индивида и групы. М., 1988.
2. § Mazās grupas parametri
1.    Л. Десев. Психология малых групп. М., 1979.
2.    Л. Д. Гуслякова, С. В. Кинелев. Социальная психология: проблемы, теория и
практика. Барнаул, 1990.
3. Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1979.
4. К. Е. Данилин, А. У. Хараш. Диада или триада? В кн.: Социально-
психологические проблемы руководства и управления коллективами. Р., 1974.
5. Я. Щепаньский. Элементарные понятия социологии. М., 1969.
6. М. Argyle. Psychology of Interpersons Behavior. H. M., England, 1967.
7. Я. Л. Коломинский. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск,
1976.
8.    W. Cornblum. Sociology in a changing. World. New-York, 1989.
9.    Развод вреден для здоровья. Weekend, 1995, # 35.

10.    Г. М. Андреева. Социальная психология. М., 1980.
11.    Г. Келли. Две функции референтных групп.В кн.: Современная зарубежная
социальная психология. Тексты. М., 1984.
12.    Н. Власова. ...И проснешься боссом. (Справочник по психологии управления,
книга 1). Новосибирск, 1994.
13.    A. G. Johnson. Human Arrangement. An introduction to Sociology. New-York,
1989.
14.    E. Aronson, R. Helmreich. Social Psychology (a Transaction/Society reader).
New-York,
1973.
15.    X. Маккей. Как уцелеть среди акул. М., 1993.
16.    К. Рудестам. Групповая психотерапия. М., 1990.
17.    К. Deaux, L. S. Wrightsman. Social Psychology in the 80s. Monterey, Califor
nia,
1984.
18.    В. А. Ядов. Социологическое исследование: методология, программа, методы.
М., 1987.
3. § Dinamiskie procesi mazajās grupās
1. Г. М. Андреева. Социальная психология. М., 1980.
2. У. Беннис, Г. Шепард. Теория группового развития. В кн.: Современная
зарубежная социальная психология. Тексты. М.,
1984.
3.    У. Шугц. Комплементарная функция лидера.В кн.: Современная зарубежная
социальная психология. Тексты. М., 1984.
4. Valsts Administrācijas skolas materiāli. (Nepublicēti).
5.    M. E. Shaw, P. R. Costanzo. The theories of Social Psychology. New-York, 1982.
6. К. Deaux, L. S. Wrightsman. Social Psychology in the 80s. Monterey, Califor
nia,
1984.
169

7. W. H. Whyte. Organization Man. New-York, 1957. 8.B. Д. Парыгин. Основы социально-психологический теории. М., 1971. 9. A. G. Johnson. Human arrangement. An Introduction to Sociology. New-York, 1989.
10.      R. Hendy. Understanding Organization. New-York, 1981.
11.      F. Luthan. Organizational behavior. New-York, 1973.
12.      A. C. Filley, R. I. House, S. Kerr. Managerial Process and Organizational Be
havior. Glenview, 1976.
13.      M. X. Мескон, M. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. М., 1990.
14.      Э. Е. Старобинский. Как управлять персоналам? М., 1994.
15.      С. Н. Antoni, (hrgs) Gruppenarbeit in Unternehmen: Konzepte, Erfahrangen,
Perspektiven. Weinheim, 1994.
16.      А. Л. Свенцицкий. Социальная психология управления. Л., 1986.
17.      М.-А. Робер, Ф. Тильман. Психология индивида и группы. М., 1988.
18.      С. W. Stephan, W. G. Stephan. Two Social Psychologies. New-York, 1990.
19.      A. Giddens. Sociology. Oxford, 1989.
20.  L. Coser. Functions of Social Conflict. London, 1979.
21.  А. А. Радугин, К. А. Радугин. Социология: курс лекций. Воронеж, 1994.
22.  Социальный конфликт. Современные исследования. М., 1991.
23.  S. Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. R., 1994.
III DALA. l.§ Organizāciju psiholoģija
1.     А. А. Пригожий. Социология организаций. М., 1980.
2.  P. M. Senge. The Art and Practise of the Learning Organization. London, 1990.
3.     H. Смелзер. Социология. М., 1994.
4.  P. Senge, R. Ross. Strategies and Tools for Building. A Learning Organization.
London, 1994.
5.     A. Giddens. Sociology. Oxford, 1989.
6.     J. Petersons. Birokrātija — instruments vai nelaime?—Neatkarīgā Cīņa, 1995.,
6. un 7. jūlijs.
7.  П. Блау. Исследование формальных организаций. —■ В кн.: Американская
социология: Перспектива, проблемы, метод. М., 1970.
8.  Э. Е. Старобинский. Как управлять персоналом? М., 1995.
9.     Е. Berne. The Structure and Dynamics of Organizations and Groups. New-
York, 1988.

10.   T. Deal, A. Kennedy. Corporate Cultures: The Rites and Rituals. Harmondsworth,
1988.
11.   Shein E. Organizational Culture and Leadership. San Francisco and London,
1988.
12.   V. Vīķe-Freiberga. Tādi nu mēs esam, un tur nekā nevar darīt. Neatkarīgā Cīņa,
1995,10. jūlijs.
170                                                     '

2. § Masu psiholoģija
1.    С. Омарова. Социальные нормы как регуляторы поведения. В кн.: Я и
общество, Алма-Ата, 1989.
2.    D. Jary, J. Jary. Collins dictionary of Sociology. Glasgow, 1991.
3.    Sociālā psiholoģija. R., 1978.
4. H. Смелзер. Социология, М., 1994.
5. А. А. Радугин, К. А. Радугин. Социология: курс лекций. Воронеж, 1994.
6. Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1979.
7.    А. И. Горячева. О некоторых категориях социальной психологии. В кн.:
Проблемы общественной психологии. М, 1965.
8.    А.-М. Робер, Ф. Тильман. Психология индивида и группы. М., 1988.
9.    J. W. Vander Zander. Social Psychology. USA, 1987.

10.    В. Зигерт, Л. Ланг. Руководитель без конфликтов. М., 1990.
11.    Г. Лебон. Психология народов и масс. Санкт-Петербург, 1995.
12.    О. Kastēns. ASV — rasu problēmas smagā nasta. Neatkarīgā Rīta Avīze, 1995,
19. oktobris.
13.    O. Kastēns. Melnādainie amerikāņi solidarizējas Vašingtonā. Neatkarīgā Rīta
Avīze, 1995,17. oktobris.
3. § Pūļa psiholoģija
1.    D. Ligh, S. Keller, С. Calhoun. Sociology, New-York, 1989.
2. Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1979.
3.    Sociālā psiholoģija. R., 1978.
4.    Le Bons G. Pūļa psiholoģija. R., 1929.
5.    J. W. Vander Zander. Social Psychology. USA, 1987.
6.    А. К. Уледов. Духовная жизнь общества. М., 1980.
171

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru