Darba samaksas uzskaite
3.lekcija
Vienkāršā grāmatvedība
Darba samaksa un sociālie maksājumi


Stājoties darbā:
n uzrāda personu apliecinošu dokumentu
n iesniedz algas nodokļu grāmatiņu
n slēdz rakstiski darba līgumu (Darba likums)

Reģistri darba samaksas aprēķiniem un uzskaitei:
n darba laika uzskaites tabula
n padarītā darba uzskaites karte
n personīgais konts – katram darbiniekam
n algas maksājumu saraksts
Darba samaksa
Darba samaksas formas:
n laika darbs (arī mēnešalga) - nostrādātais laiks x likme
n akorda darbs (gabaldarbs) - izpildītā darba apjoms x izcenojums

MK 30.11.2010. noteikumi nr.1096 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”
Minimālā darba samaksa no 1.01.2011. :
n Ls 200,- mēnesī (40 stundas nedēļā)
n Ls 1,189 stundā
n pusaudžiem Ls 1,360 stundā
n īpašs risks Ls 1,360 stundā (35 stundas nedēļā)
Minimālā mēneša darba samaksa un atvieglojumi
Darba samaksas aprēķināšana
Darba samaksu veido:
n alga
n prēmijas, piemaksas
n slimības pabalsti, atvaļinājuma nauda
n u. c. darba devēja sniegtie labumi

Ieturējumi no darba samaksas:
n darba ņēmēja VSAOI
n algas nodoklis
n izmaksātais avanss, alimenti, sodi, arodbiedrības biedru nauda u.c.
VSAOI likmes (%) 2011.g.
MK 28.12.2010. noteikumi nr. 1199
Algas nodoklis 2011.g.
Visa veida darba samaksa
- darba ņēmēja VSAOI (11%)
- neapliekamais minimums (Ls 45,-)
- atvieglojumi
n par apgādājamiem (Ls 70,-)
n nestrādājoši (maz)bērni, vecāki, laulātais, brālis, māsa bez apgādības u.c.
n ja nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus > nodokļa atvieglojumu apmēru, bezdarbnieka pabalstu vai tās uztur cita persona
n invalidiem un politiski represētām personām
= ar IIN apliekamais ienākums x likme 25%

Neapliekamo minimumu nepiemēro:
n strādājot bez algas nodokļu grāmatiņas
n pensionāriem
n invalīdiem,
n politiski represētām personām, kurām ir piešķirta pensija
Darba samaksas aprēķināšana (piemērs 2011.gadā)
Vispārējs gadījums, iesniegta NG, apgādājamo nav
Bruto samaksa 200,-
- darba ņēmēja VSAOI 11% 22,-
= apliekamais ienākums 178,-
- neapliekamais minimums 45,-
= ienākums, no kura rēķina IIN 133,-
x IIN 25% 33,25
ieturēti nodokļi (22 + 33,25) 55,25
izmaksai (200 – 55,25) 144,75

n Kopā darba devēja izmaksas darba samaksai
bruto samaksa + darba devēja VSAOI = 200 + 48,18 = 248,18

n Kreditori
n darbiniekam 144,75 algas izmaksas dienā
n budžetā IIN 33,25 algas izmaksas dienā
n budžetā VSAOI (11% + 24.09%) 70,18 katram noteikts datums
VID iesniedzamie pārskati
n Ziņas par darba ņēmējiem
n pieņemot darbinieku – ne vēlāk kā 1 dienu, pirms persona uzsāk darbu
n atbrīvojot darbinieku vai mainoties tā sociālās apdrošināšanas statusam- 3 darba dienu laikā

n Ziņojums par VSAOI no darba ņēmēju darba ienākumiem un IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī
n katru mēnesi
n līdz datumam, kurā jāmaksā VSAOI par darbiniekiem

n Paziņojums par fiziskai personai iemaksātajām summām
n atbrīvojot darbinieku
n līdz nākamā mēneša 15. datumam
n katru gadu
n līdz 1. februārim
Ar darba samaksu saistīto nodokļu deklarēšana un maksāšana
Darba devējs katru mēnesi
n ziņo VID par darbinieku kustību (pieņemti, atbrīvoti, utt.)
n deklarē VID katram darbiniekam aprēķināto
n darba samaksu
n algas nodokli
n VSAOI
n riska nodevu (UR vai KR reģistrētiem uzņēmumi)

n maksā budžetā
n algas nodokli - algas izmaksas datumā
n VSAOI – katram uzņēmumam noteiktā datumā
n riska nodevu – līdz nākamā mēneša 15.datumam
Paldies par uzmanību!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru