Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2.lekcija
Vienkāršā grāmatvedībaIedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.pants
q algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs

q fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības
n neveic profesionālo darbību
n ieņēmumi no saimnieciskās darbības iepriekšējā gadā < Ls 10000
n nav algotu darbinieku
n 5% no ieņēmumiem, papildus likme 7% >Ls 10 000

q nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav UIN objekts, un nodokļa no citiem ienākuma veidiem

q nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma

q patentmaksas par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu

q mikrouzņēmuma nodokļa daļas atbilstoši Mikrouzņēmuma nodokļa likumam
Īpaši noteikumi patentmaksas maksātājiem (11.10 pants)
Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver IIN un VSAOI par fiziskās personas saimniecisko darbību.
n ieskaita budžetā - 67% sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā
33% maksātāja dzīves vietas pašvaldības budžetā (26.p. 6. d.)

Patentmaksu var izvēlēties saimnieciskās darbības veicējs, ja:
n nav jāreģistrējas par PVN maksātāju;
n nav reģistrēts par PVN maksātāju;
n nenodarbina citas personas;
n darbības veids:
n ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
n apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
n amatniecības izstrādājumu no koka, salmiem, māla, stikla vai akmens izgatavošana;
n floristika;
n fotografēšanas pakalpojumi;
n skaistumkopšanas pakalpojumi;
n privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
n mājas aprūpes pakalpojumi;
n meža un pļavu velšu vākšana (sēņošana, ogošana vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšana).

n Patentmaksas apmērs atkarībā no saimnieciskās darbības jomas ir no 30 -120 latiem mēnesī (15.p.).


Mikrouzņēmuma nodoklis (MUN)
Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji:
n Individuālie komersanti (IK),
n Individuālie uzņēmumi (IU),
n Zemnieku saimniecības (ZS),
n Zvejnieku saimniecības (ZvS),
n Saimnieciskās darbības veicējs (SDV), kurš reģistrējies VID,
n SIA, ja tās dalībnieki ir fiziskas personas, kuras vienlaikus ir arī valdes locekļi.

Kritēriji:
n apgrozījumus kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt Ls 70 000;
n darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem,
n Skaitā neiekļauj prombūtnē esošus un no darba atstādinātus darbiniekus,
n Darbinieku ienākums nedrīkst pārsniegt Ls 500 mēnesī.

n MUN likme – 9% no mikrouzņēmuma apgrozījuma jeb ieņēmumiem.
n taksācijas periods – kalendāra gads
n aprēķina 4 x gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu
Ar IIN neapliekamie ienākumi
Likums par IIN 9. pants
q no l/s ražošanas un lauku tūrisma < Ls 2000 gadā.

q apdrošināšanas atlīdzības;

q ienākumi no valsts un pašvaldību parādzīmēm;


q stipendijas, kas izmaksātas no budžeta;

q mantojuma rezultātā gūtie ienākumi;

q balvas konkursos un sacensībās ≤ Ls 100, starptautiskos konkursos ≤ Ls 1000;

q uzturnauda (alimenti);

q darba devēja piešķirtais bēru pabalsts ≤ Ls 150;

q pašvaldību, valsts palīdzība stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtējos gadījumos;

q ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas (izņemot tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā ir bijis mazāk par 5 gadiem un vismaz 12 mēn. ir personas deklarētā dzīvesvieta);
q u.c.
Ar IIN apliekamais ienākums no saimnieciskās darbības
Apliekamais ienākums =
saimnieciskās darbības ieņēmumi
- saimnieciskās darbības izdevumi, kuri saistīti ar attiecīgo ieņēmumu gūšanu.

Saimnieciskajā darbībā gūtie ieņēmumi
(faktiski saņemtie):
n no preču, darbu un pakalpojumu pārdošanas;
n no īpašuma un telpu iznomāšanas vai izīrēšanas;
n saņemtas soda naudas;
n citi saimnieciskās darbības ieņēmumi.
Saimnieciskās darbības izdevumi (faktiski samaksātie) IIN 11.pants
• izdevumi par izejvielām, materiāliem, precēm, kurināmo, enerģiju;
• izdevumi par inventāru, kura vērtība ≤ Ls 300;
• izdevumi par darbaspēka izmantošanu;
• komandējuma, reklāmas, kancelejas, sakaru, mārketinga izdevumi;
• pamatlīdzekļu nolietojums;
• izdevumi par pamatlīdzekļu kārtējo remontu;
• nomas un īres maksas;
• sociālās apdrošināšanas maksājumi;
• pamatlīdzekļu obligātā apdrošināšana;
• izdevumi par darbinieku izglītošanu, kvalifikācijas paaugstināšanu;
• izdevumi par citu uzņēmumu sniegtiem darbiem un pakalpojumiem;
• meža atjaunošanas izmaksas 25% apmērā, ja ir noslēgta vienošanās attiecīgi ar meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju par meža atjaunošanu un meža atjaunošanas izmaksas netiks iekļautas saimnieciskās darbības izdevumos;
• ar kokmateriālu sagatavošanu un atsavināšanu saistītās izmaksas 50% apmērā no kokmateriālu atsavināšanas ieņēmumiem, ja šīs izmaksas netiek dokumentāri pamatotas
• u.c.
IIN aprēķins 2010.g.
Sagatavo gada ienākumu deklarāciju ar pielikumiem
Apliekamais ienākums no saimnieciskās darbības (D3)
- Iepriekšējo 3 gadu zaudējumi ( īpaši atbalstāmajos reģionos 6 gadu zaudējumi)
+ ar saimniecisko darbību nesaistītie ienākumi (D1)
- Attaisnotie izdevumi (D4)
- neapliekamais minimums gadā
- atvieglojumi (par apgādājamiem u.c.)
= gada apliekamais ienākums X 26 %
= budžetā maksājamais IIN

Attaisnotie izdevumi
Likums Par IIN 10.pants
• samaksātās VSAOI
• izdevumi maksātāja un ģimenes locekļu izglītībai, ārstniecībai un veselības apdrošināšanai;
• izdevumi saņemot autoratlīdzību (MK noteikumi);
• ziedojumi, dāvinājumi (likums “Par UIN”);
• iemaksas privātajos pensiju fondos;
• dzīvības apdrošināšana (ar līdzekļu uzkrāšanu);
4.-6. kopā max 20% no apliekamā ienākuma (10. panta 1.3 punkts)

Par maksātāja ģimenes locekļiem uzskatāmi (likuma Par IIN 13.pants)
q vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni;

q laulātais;

q fiziskās personas audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

q fiziskās personas brālis, māsa, kas jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;

q fiziskās personas apgādībā esošu personu apgādājamie u.c.

Attaisnotie izdevumi izglītībai un medicīnai
MK 31.07.2001 noteik.nr. 336 Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem
Izglītībai
n augstākā izglītība un profesionālā izglītība, sagatavošanas nodaļas – valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs vai programmās
n specialitātes, profesijas, amata, aroda iegūšana valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs vai programmās
n apmācība darbā, profesijā, amatā vai arodā – iemaņu gūšanai, uzlabošanai, profesionālā līmeņa paaugstināšanai

Medicīnai
n Norma Ls 150 (kopā ar izglītības izdevumiem)
n medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošana
n pacienta iemaksas, ārstēšanās rehabilitācijas iestādēs, izdevumi protēzēm, izņemot optiku
n veselības apdrošināšana
n Neierobežoti – plānotajām operācijām, zobārstniecībai
n var dalīt starp ģimenes locekļiem
n ja ņem kredītu, tad izdevumos gadā, kad uzsāk kredīta atmaksu
Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un samaksa
Obligāti jāiesniedz VID līdz nākamā gada 1. aprīlim:
n veic saimniecisko darbību
n saņemti ienākumi ārvalstīs
n IIN nav ieturēts pilnā apmērā
n saņemti ar nodokli neapliekami ienākumi > 4 x gada neapliek. minimums (2011.g. – Ls 2160)

Brīvprātīgi:
n maksāts ienākuma nodoklis gada laikā, bet nav pilnībā izmantots neapliekamais minimums, atvieglojumi;
n ir attaisnotie izdevumi par izglītību, medicīnu (sev vai ģimenes locekļiem)

n Piemaksa - līdz 16. aprīlim
n ja IIN > Ls 450, tad 3 mēnešos 1/3 līdz 16.dat.
n Atmaksa 3 mēnešos (19.p.4.p)

n IIN avansa maksājumi - ¼ ne vēlāk kā 15.03.,15.05.,15.08.,15.11.
n Kopā ar GID līdz 1. aprīlim atbilstoši iepriekšējā gada ienākumiem vai prognozētajiem ienākumiem.
Saimnieciskās darbības
ieņēmumi un izdevumi
ar PVN neapliekama persona
n ieņēmumi kopā ar PVN 14% kompensāciju
n izdevumi kopā ar citām personām samaksāto PVN


Piemērs Ls
1. pārdots piens 1000
2. saņemta PVN kompensācija 140
s. d. ieņēmumi 1140
3. samaksāts par lopbarību 976
t.sk. PVN 22% 176
s. d. izdevumi 976
s. d. ienākums 164
ar PVN apliekama persona
n ieņēmumi bez PVN
n izdevumi bez PVN
n budžetā samaksāto PVN neiekļauj izdevumos

Piemērs Ls
1. pārdots piens 1000
2. aprēķināts PVN 220
s. d. ieņēmumi 1000
3. samaksāts par lopbarību 976
t.sk. PVN 22% (priekšnodoklis) 176
s. d. izdevumi 800
s. d. ienākums 200

n Jāmaksā budžetā PVN
Ls (220 – 176) = Ls 44Paldies par uzmanību!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru