VIENKĀRŠĀ GRĀMATVEDĪBALLU Ekonomikas fakultāte
Grāmatvedības un finanšu katedra

Baiba Mistre
lektore, Mg.oec.

e-pasts: baiba.mistre@llu.lv
Pieņemšana: EF 111.kab.
O, T:14.30-15.30


1. lekcija
• Grāmatvedības kārtošana un organizācija
• Nodokļu uzskaite
• Skaidras naudas deklarēšana
• VSAOI
• PVN

Uzskaites principi grāmatvedībā
Vienkāršās grāmatvedības (VG) atšķirības
Vienkāršā ieraksta grāmatvedība
ü kases princips - atbilstoši naudas plūsmai
ü bez kontiem – Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā u.c. reģistros

Divkāršā ieraksta grāmatvedība
ü uzkrāšanas princips – darījumus reģistrē tajā periodā, kad tie notikuši, neskatoties uz to, vai veikts norēķins
ü divkāršais ieraksts, izmantojot kontus
LR likumi un normatīvie akti
par grāmatvedību un nodokļiem
• LR likums "Par grāmatvedību“
• Par nodokļiem un nodevām u.c. nodokļu likumi

• MK 21.10.2003. noteikumi Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju“

• MK 20.03.2007. noteikumi Nr. 188 “Par kārtību, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”
MK noteikumi par grāmatvedības
kārtošanu un organizāciju
(21.10.2003. nr. 585)
1.nod. Saimniecisko darījumu iegrāmatošana un grāmatvedības reģistru kārtošana
2.nod. Grāmatvedības datorprogrammas
3.nod. Grāmatvedības organizācijas dokumenti –
vienkāršajā grāmatvedībā vairs nevajag!
4.nod. Inventarizācijas norises kārtība

41.nod. Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā
5.nod. Grāmatvedības kontrole
6.nod. Grāmatvedības cikls
Par kārtību, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā (MK nr.188)
Vispārīgie jautājumi
II Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite
III Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu un to nolietojuma uzskaite
IV Krājumu uzskaite
V Citi grāmatvedības reģistri
VI Noslēguma jautājumi

Pielikumā - Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
Valsts nodokļi un tiem atbilstošie likumi Jumta likums – “Par nodokļiem un nodevām” 1995.g
Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi
30. pants
Mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus
– deklarē > Ls 3000
– nav atļauts veikt > Ls 10 000

• neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās saskaita kopā mēneša laikā izsniegto un saņemto skaidro naudu
• deklarē abi darījuma dalībnieki VID līdz nākamā mēneša 15.datumam
• kuģu aģentēšanas, starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas uzņēmumi deklarē > Ls 10 000

Neattiecas uz:
• kredītiestāžu pakalpojumiem, iemaksām kredītiestādēs darījumu dalībnieku kontos
• mazumtirdzniecībā uz preču pārdevēju (attiecas uz pircēju)
• CSDD (attiecas uz pakalpojumu saņēmēju)

• Vairumtirdzniecībā – tikai bezskaidra nauda vai ar maksājumu kartēm
– Arī ja vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība vienā telpā

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)


Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
Apdrošināmās personas
• darba ņēmēji no 15 gadu vecuma
• pašnodarbinātās personas, ja tās maksā VSAOI


VSAOI objekts (14.pants)
• algotā darbā - visi gūtie ienākumi, no kuriem jāmaksā IIN
• pašnodarbinātiem - brīvi izraudzīti ienākumi sākot no minimālā iemaksu objekta ( 2011.g. – Ls 200 mēnesī)
• pašnodarbinātiem, kuri maksā fiksēto IIN un kuru ieņēmumi ≥ Ls 660
(200 x 3,3)

Obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru nosaka MK noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Pašnodarbinātās personas VSAOI
• 2011. gadā - min Ls 2400 (mēnesī Ls 200)
• reģistrējas līdz 10. datumam pēc mēneša, kurā ienākumi ≥ Ls 200
• deklarē un iemaksā budžetā
Ziņojums par pašnodarbinātā … VSAOI
1 x cet. – līdz 15.04., 15.07., 15.10., 15.01.
• sasniedzot gada minimālo objektu – maksā līdz gada beigām vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanai

• VSAOI objektu samazina par dienām, kurās darbnespējas lapa B

• ZS īpašnieks var būt
– pašnodarbinātais – ja nav pārvaldnieka
– nepakļauts sociālajai apdrošināšanai - ir cits pārvaldnieks
– darba ņēmējs – iecelts pārvaldnieks, kurš noslēdz darba līgumu ar īpašnieku

Valsts sociālās apdrošināšanas likmes 2011.g., %
Pašnodarbināto personu VSA minimālās iemaksas 2011.g.
• no ienākumiem Ls 200 mēnesī vai Ls 2400 gadā
Ls 200 x 31,52 % = Ls 63,04 (x 12 = gadā Ls 756.48)

– pensijas vecumā Ls 200 x 29,05% = Ls 58,10
• nemaksā – ZS, personīgo palīgsaimniecību un piemājas saimniecību īpašnieki pensijas vecumā un I, II grupas invalīdi

– nekustamā īpašuma apsaimniekotāji
Ls 200 x 27,98% = Ls 55,96
• nemaksā – pensijas vecumā un I, II grupas invalīdi

• ja mazāk – var nemaksāt
• ja pārsniedz - var izvēlēties iemaksu objektu ≤ ienākumiem
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
Likums “Par pievienotās vērtības nodokli”
Ar PVN apliekamie darījumi un to vērtība
• Preču piegāde
• Pakalpojumu sniegšana
• Preču imports
• apliekamā vērtība – muitas vērtība
• Pašpatēriņš - bez atlīdzības nodotas preces vai pakalpojumi
• apliekamā vērtība - pašizmaksa
Ar PVN apliekamās personas un to reģistrācija (3.,26 pants)
q Par PVN maksātāju reģistrējas obligāti līdz nākamā mēneša 15. datumam:
q fiziskās un juridiskās personas vai šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas, kuru ar PVN apliekamie darījumi, neatkarīgi no PVN likmes, iepriekšējo 12 mēnešu laikā sasniedz Ls 35 000;
q kā arī ES iegādāto preču vērtība bez PVN kalendāra gada laikā sasniedz Ls 7 000

q Brīvprātīgi pārējās personas, kuras veic ar PVN apliekamus darījumus.

q Lēmumu par reģistrāciju paziņo VID mājas lapā vai pa pastu (veidu norāda iesniegumā), uzskata par reģistrētu:
q ar nākamo dienu pēc šā lēmuma paziņošanas VID mājas lapā;
q ja paziņo pa pastu, tad ar 7. dienu pēc šā lēmuma nodošanas pastā.


Ar PVN neapliekamie darījumi (6.pants)
q maksu par bērnu uzturēšanos pirmskolas iestādēs;

q izglītības pakalpojumus, kurus sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes personām, kuras apgūst kādu akreditēto izglītības programmu;

q maksu par bezdarbnieku profesionālo apmācību vai pārkvalificēšanu (organizē Nodarbinātības valsts dienests);

q kultūras pasākumus, ieskaitot ieejas maksu šajos pasākumos: ( teātra un cirka izrādes, koncertdarbību un sarīkojumus kultūras iestādēs, bibliotēku pakalpojumus, muzeju, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu darbību, bērniem paredzētus sarīkojumus);

q apdrošināšanas pakalpojumus;

q zobārstniecības pakalpojumus;

q iedzīvotāju maksājumus par dzīvojamo telpu īri, apsaimniekošanu;

q finansiālos darījumus;

q nekustamā īpašuma, arī zemes, pārdošanu (izņemot nelietota nekustamā īpašuma pirmo pārdošanu);

q autoratlīdzību u.c.

PVN 12 % likmi piemēro
(6.2pants)
q medikamentu un medicīnisko ierīču piegādēm ( MK saraksts);


q zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm;

q mācību literatūras, kā arī oriģinālliteratūras izdevumu piegādei;

q masu informācijas līdzekļiem vai to abonentmaksai:
avīzēm, žurnāliem, biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem, kuri iznāk ne retāk kā reizi 3 mēnešos un kuru vienreizējā tirāža pārsniedz 100 eksempl.

q sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē;

q izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītnēs;

q iedzīvotājiem piegādātajai:
q siltumenerģijai,
q dabasgāzei, izņemot dabasgāzi autotransportam;
q malkai, koksnes kurināmajam

PVN rēķins (8.pants)
Attaisnojuma dokuments (pavadzīme, rēķins, EKA čeks u.c.)

q EKA (elektroniskā kases aparāta) čeks
§ Čeks + kvīts ar trūkstošo informāciju (identificējama, 2 eks.)
§ Čeks < Ls 20 (bez PVN) bez saņēmēja rekvizītiem (8.p.8.d)
q kvīts
q biļete

PVN rēķina rekvizīti:
• preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums un juridiskā adrese, PVN reģistrācijas numurs;
• preču vai pakalpojumu saņēmēja nosaukums un juridiskā adrese, PVN reģistrācijas numurs;
• preču nosaukums, daudzums, cena, vērtība
• nodokļa likme, nodoklis
• rēķina izrakstīšanas datums;
• u. c. papildus rekvizīti, ja PVN rēķins > Ls 100

Nodokļa rēķinu drīkst izsniegt tikai apliekamā persona!

PVN budžetā =

PVN uzskaite
(VG - PVN uzskaites žurnāls)
• pēc uzkrāšanas principa - neatkarīgi no rēķina apmaksas

• PVN uzskaitē drīkst piemērot kases principu:
– iepriekšējā gadā apliekamo darījumu vērtība ≤ Ls 70 000;
– reģistrējoties par PVN maksātāju, neplāno pārsniegt Ls 70 000 gadā;
– lauksaimniecības produkcijas ražotājs, l/s pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuru iepriekšējā gada ar PVN apliekamo darījumu vērtība ≥ Ls 70000, ja veic šādu lauksaimniecības produktu piegādi:
• Dzīvi dzīvnieki;
• Piens un piena pārstrādes produkti;
• Putnu olas;
• Dabīgais medus;
• Dārzeņi, sakņaugi, bumbuļaugi;
• Graudaugu produkti;
• Eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas un augļi.

PVN taksācijas periods
q taksācijas periods (9.pants)
– mēnesis, ja apliekamajai personai veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35 000 Ls (veic darījumus ES)

– ceturksnis, ja darījumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 35 000 Ls (neveic darījumus ES)

– pusgads, ja darījumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 10 000 Ls (neveic darījumus ES)

Par taksācijas perioda maiņu informē VID, iesniedzot paziņojumu līdz 31. janvārim

PVN deklarēšana un maksāšanas termiņš
Līdz 20. datumam pēc taksācijas perioda beigām (11.pants)
– jāiesniedz PVN deklarācija (izmantojot EDS);
– jāiemaksā PVN budžetā

§ PVN deklarācijas pielikumi:
§ PVN 1 -pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas iekļautas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu;
§ PVN 2 - pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā;
§ PVN 3 -labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā;
§ PVN4-deklarācija par taksācijas gadu;
§ PVN 5 -pārskats par piegādāto preču vērtību sadalījumā pa brīvostām un speciālajām ekonomiskajām zonām;
§ PVN 7-pārskats par fiskālā pārstāvja veiktajiem darījumiem.


• PVN 1 pielikuma I un III daļā darījumi iekšzemē, norāda detalizētāku informāciju par katru darījumu, kura vērtība bez PVN lielāka par 1000 latiem

PVN īpašie noteikumi
• Lauksaimniekiem (13 1. pants)
– Fiziskās un juridiskās personas, kuras ražo l/s produkciju un nav ar PVN apliekama persona, nododot pašu ražotu neapstrādātu l/s produkciju apliekamām personām — l/s produkcijas pārstrādātājiem, saņem no tiem arī kompensāciju 14 % apmērā no piegādātās produkcijas vērtības par nodokli, kas samaksāts, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus lauksaimniecības produkcijas ražošanas vajadzībām.

• Kokmateriāliem (132. pants)
– PVN budžetā maksā kokmateriālu saņēmējs par kokmateriālu piegādi iekšzemē, ja kokmateriālu piegādātājs un kokmateriālu saņēmējs ir apliekamās personas (apaļkoki, zāģmateriāli)
– PVN budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs par darījumiem iekšzemē, kas saistīti ar kokmateriālu piegādi
• ar kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi
• kokmateriālu apstrādes un pārstrādes pakalpojumi
• kokmateriālu marķēšana, brāķēšana, šķirošana, pakošana
• kokmateriālu ķīmiskās apstrādes pakalpojumi
• kokmateriālu transportēšana, iekraušana, izkraušana, pārkraušana un glabāšana
• ar kokmateriālu piegādi saistītie tirgus izpētes un starpniecības pakalpojumi

• Tūrisma (ceļojumu) firmu pakalpojumiem
Paldies par uzmanību!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru