Dinamikas statistiskā izpēte Indeksi

11.-13.lekcija

Ø Dinamikas rindas jēdziens un klasifikācija
Ø Dinamikas rindu līmeņu pārmaiņu statistiskās izpētes iespējas
Ø Dinamikas rindu līmeņu absolūto un relatīvo pārmaiņu raksturojošie rādītāji
Ø Dinamikas vidējie rādītāji
Ø Dinamikas rindu pamattendences rādītāji
Ø Sezonalitātes noteikšana un analīze
Ø Indeksi
Definīcija

Par dinamikas jeb laika rindām
sauc skaitļu rindas, kas raksturo statistikas objekta vai parādības izmaiņas laikā
Dinamikas rindu veido divi elementi


ØLaika norāde (t)


ØParādības rindas līmenis (y)
Dinamikas rindu līmeņi
Atkarībā no tā, kādos lielumos izteikti dinamikas rindu līmeņi, izšķir:
ØAbsolūto lielumu
ØRelatīvo lielumu
ØVidējo lielumu dinamikas rindas
Absolūto lielumu dinamikas rinda
Relatīvo lielumu dinamikas rinda
Vidējo lielumu dinamikas rinda
Atkarībā no laika norādes izšķir
Momenta dinamikas rindas
Intervālu dinamikas rindas
Momentu dinamikas rindas līmeņi izsaka parādības stāvokli noteiktā laika brīdī
Intervālu dinamikas rindu līmeņi izsaka parādības uzkrātu apjomu kādā laika periodā
Dinamikas rindas līmeņu pārmaiņu raksturošana
Svarīgākie diferencētie dinamikas rindas rādītāji
ØAbsolūtais pieaugums
ØAugšanas temps
ØPieauguma temps
ØPieauguma 1 % absolūtā nozīme
Diferencētos dinamikas rindas rādītājus pēc to aprēķināšanas rakstura iedala
ķēdes un bāzes rādītājos

Ķēdes rādītājus aprēķina

Ø Secīgi salīdzinot (atņemot vai dalot) divus blakusesošos rindas līmeņus – sekojošo ar iepriekšējo
Bāzes rādītājus aprēķina

Ø Secīgi salīdzinot katru rindas līmeni ar vienu par bāzi pieņemtu līmeni - tas parasti ir dotās rindas sākuma līmenis
Ķēdes un bāzes rādītāju aprēķināšanas shēma
Absolūtais pieaugums
izsaka dinamikas rindas līmeņa absolūto palielināšanos vai samazināšanos
noteiktā laika periodā

Augšanas temps
ØDinamikas rindas līmeņu relatīvo pārmaiņu rādītājs, raksturo pētāmās parādības attīstības ātrumu
ØAugšanas tempu izsaka koeficientu veidā vai %, pareizinot formulās norādīto līmeņu attiecību ar 100

Pieauguma temps
ØAugšanas tempa papildinājums
ØIzsaka, par kādu veselā daļu vai par cik % mainījies attiecīgais rindas līmenis salīdzinājumā ar kādu citu jau sasniegtu līmeni
Pieauguma tempu nosaka pēc
Koeficienta
Procentiem, %
Pieauguma 1 % absolūtā nozīme izsaka pieauguma tempa reālo saturu, rāda, cik svarīgs ir katrs pieauguma procents
Dinamikas rindu analīzē lieto
ØDinamikas rindas vidējā līmeņa (y) rādītājus

ØDinamikas rindas līmeņa izmaiņu vidējos rādītājus
Dinamikas rindas vidējais līmenis izsaka pētāmās parādības raksturīgo lielumu zināmā laika periodā

Dinamikas rindas vidējo līmeni sauc par hronoloģisko vidējo
y dinamikas rindas vidējais līmenis
y dinamikas rindas līmeņi
n dinamikas rindu locekļu (līmeņu) skaits
Intervāla dinamikas rindai
vidējo līmeni aprēķina kā
vienkāršo aritmētisko vidējo
Intervāla dinamikas rindas ar vienāda ilguma laika periodiem – vidējo līmeni aprēķina pēc
nesvērtā aritmētiskā vidējā
Intervāla dinamikas rindas ar dažāda ilguma laika periodiem – vidējo līmeni aprēķina pēc
svērtā aritmētiskā vidējā
Momenta dinamikas rindas ar vienāda ilguma laika periodiem – vidējo līmeni aprēķina pēc
hronoloģiskā vidējā
Momenta dinamikas rindas ar dažāda ilguma laika periodiem – vidējo līmeni aprēķina pēc
svērtā hronoloģiskā vidējā
Dinamikas rindas vidējo līmeni var arī aprēķināt kā vidējo no vidējiem lielumiem
Vidējais absolūtais pieaugums
Ø Pētāmās parādības pārmaiņas ātruma apkopojošs rādītājs laika vienībā
Ø Tas izsaka, par kādu absolūtu lielumu vidēji laika vienībā pieaugusi vai samazinājusies pētāmā parādība visā ar dinamikas rindu aptvertajā periodā
Vidējo absolūto pieaugumu aprēķina kā nesvērto aritmētisko vidējo lielumu
Ja ir dati par dinamikas rindas pirmo un pēdējo līmeni, tad vidējo absolūto pieaugumu aprēķina
Augšanas temps
ØDinamikas rindas līmeņu izmaiņu intensitātes raksturotājs
ØTas raksturo pētāmās parādības attīstības vidējo intensitāti, rādot, cik reizes vidēji laika vienībā izmainījušies dinamikas rindas līmeņi
Vidējās augšanas tempu var aprēķināt pēc ģeometriskā vidējā formulas
Vidējā pieauguma temps
ØRāda, par cik % vidēji palielinājies vai samazinājies pētāmās parādības līmenis visā pētāmajā periodā
Oscilācija –
svārstības laikā

Oscilācija var būt
Øcikliska
Øsezonāla
Øgadījuma


Trends – dinamikas rindas attīstības tendence

Metodes:
Øintervālu paplašināšanas
Øslīdošo vidējo
Øanalītiskā
Lineārais vienādojums
Sezonalitāte
Analīzes mērķis
ØAtklāt un analizēt parādību sezonālās svārstības
ØIzmērīt sezonalitātes dziļumu gada ietvaros
ØRaksturot sezonalitātes pārmaiņas
Sezonalitātes indeksu metode
Sezonalitātes dziļums
Sezonalitātes pārmaiņu koeficients
Indekss ir vienas un tās pašas parādības
(kuru veido samērojami un nesamērojami elementi) divu stāvokļu salīdzināšanas rādītājs
Atšķirībā no citiem statistikas rādītājiem:
Ø Tie ļauj izmērīt saliktu sabiedrisku parādību izmaiņas
Ø Tie ļauj analizēt atsevišķu faktoru lomu parādības izmaiņā
Ø Tie ir salīdzinājuma rezultāti ne tikai ar iepriekšējo periodu, bet arī ar citu teritoriju, plānu, normatīviem
Individuālie indeksi
raksturo tikai vienas
kopas elementa (vienkāršas parādības) izmaiņas
Individuālie indeksi:
Kopindeksi
raksturo saliktu parādību kopējās pārmaiņas
Produkcijas vērtības (preču apgrozījuma) kopindekss
Produkcijas fiziskā apjoma kopindekss
Cenu kopindekss

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru