Statistisko rādītāju ieguves izlases metodeIzlases metode


ØIzlases metodes teorētiskais pamatojums
ØIzlašu veidi
ØIzlases kļūda
Ģenerālā kopa
Definīcija
Par ģenerālo kopu sauc visu statistiskās izziņas objektu, to vienību kopumu , par kuru vēlas iegūt statistisku informāciju

Ģenerālā kopa

Ģenerālā kopa var būt galīga un eksistēt reāli
Hipotētiskā kopa
Definīcija
ir tāds statistisks objekts, par kuru vēlas iegūt statistisku informāciju, bet kurš, atšķirībā no galīgās ģenerālās kopas, nav ierobežots
Nepilnā statistiskā novērošana
Par nepilno statistisko novērošanu sauc novērošanu, kuras rezultātā ievāc datus nevis par visām , bet tikai par daļu no ģenerālā vai hipotētiskā kopuma vienībām
Nepilnās novērošanas veidi
Daļējā
novērošana


Daļējā novērošana
Par daļējo novērošanu sauc datu vākšanu par kāda ģenerālā kopuma daļu ar nolūku iegūt vispārējo priekšstatu
Zinātniski maz pamatota

Izlases novērošana


Mērķis - iegūt objektīvu, zinātniski pamatotu informāciju par visu ģenerālo kopumu (statistiskā pētījuma objektu), no kura ņemta izlase


Izlase

Definīcija
Par izlasi jeb izlases kopu sauc to ģenerālā kopuma daļu, kuru praktiski novēro

Izlases metode
Definīcija
Pētīšanas metode, ar kuru, novērojot daļu no pētāmā objekta vienībām, iespējams iegūt reprezentatīvus pētāmo objektu raksturojošus rādītājus, kas ļauj spriest par visa ģenerālā kopuma īpašībām
Izlases metode
Ar izlases metodes palīdzību:
• Izveido izlasi
• Organizē plašu izlases novērošanas procesu
• Aprēķina izlases reprezentācijas kļūdas

Izlases metodoloģijas jautājumi (I)
Ø Ģenerālās kopas robežas noteikšana
Ø Izlases novērošanas programmu un instrukciju izstrādāšana
Ø Izlases bāzes noteikšana
Ø Kļūdas pieļaujamā lieluma aprēķināšana
Izlases metodoloģijas jautājumi (II)
Ø Izlases apjoma aprēķināšana
Ø Izlases novērošanas veida un laika noteikšana
Ø Izlases novērošanas veikšanai nepieciešamo resursu noteikšana
Ø Izlases datu precizitātes un ticamības novērtēšana
Izlases raksturotāji
Rādītājus, kurus aprēķina pēc izlases datiem, sauc par izlases raksturotājiem, arī vērtējumiem

Izlasi un ģenerālo kopumu var raksturot ar statistiskajiem rādītājiem - izlases raksturotājiem
Ø aritmētisko vidējo,
Ø modu,
Ø mediānu,
Ø dispersiju,
Ø standartnovirzi utt.
Kopuma parametri
Rādītājus, kuri aprēķināti pēc ģenerālā kopuma datiem, sauc par kopuma parametriem
Izlases metodes priekšrocības (I)
Øiegūt informāciju par kopām, kuras pilnībā novērot nav iespējams
ØVar ātrāk veikt novērošanu
ØSamazinās ar statistikas darbu saistītie izdevumi
Izlases metodes priekšrocības (II)

ØSakarā ar mazāku darbu, iespējams rūpīgāk vadīt un kontrolēt
ØIegūt augstu rezultātu ticamību
Ø paplašināt novērošanas programmu
Izlašu veidi
Izlases veids ir atkarīgs no pētāmās pazīmes vienību atlases paņēmiena un kārtības
Izlašu veidi (I)
• Pēc atlases tehnikas
- nejaušā jeb loterijas veida atlase
- mehāniskā atlase
• Pēc novērojamo vienību atlases atkārtošanās
- atkārtota izlase
- neatkārtota izlase
Izlašu veidi (II)
3. Pēc pētāmo vienību atlases
- individuālā izlase
- grupveida izlase
4. Atkarībā no atlases( uzreiz vai pakāpeniski)
- vienpakāpju izlase
- daudzpakāpju izlase
Atlases paņēmieni
Izlases veidi
Ø Īsti nejaušā vai vienkāršā gadījumizlase
Ø Mehāniskā izlase
Ø Tipoloģiskā jeb stratificētā izlase
Ø Sērijveida jeb ligzdveida izlase
Ø Daudzfāzu izlase
Ø Daudzpakāpju izlase
Ø Kombinētā izlase

Īsti nejaušā izlase
Ø Vislabāk nodrošina visu kopuma vienību vienādu iespēju nokļūt izlasē
Ø Atlase var būt gan atkārtota, gan neatkārtota

Mehāniskā izlase
Mehānisko izlasi parasti lieto tad, ja atlase jāizdara no neierobežota (hipotētiska) ģenerālā kopuma

Tipoloģiskā izlase
Tipoloģiskās izlases paveidi: proporcionālā izlase; vienmērīgā izlase; vidējai kvadrātiskai novirzei proporcionālā izlase

Tipoloģiskā izlase
• Vienmērīgā izlasen – izlases vienību skaits
N – vienību skaits kopumā

Sērijveida izlase
Sērijveida izlasi visbiežāk lieto tad, ja ģenerālais kopums dabiski dalās novērojamo vienību apakškopās, kuras nav iespējams dalīt

Daudzpakāpju izlase
Daudzpakāpju izlasi lieto: pirmajā pakāpē atlasa sērijveida, bet otrajā pakāpē- novērojamās kopuma vienības

Daudzfāžu izlase
• Katrā fāzē izmanto vienu un to pašu izlases vienību

• Novērojamo vienību skaits ir diferencēti saistīts ar novērošanas programmas plašumu un sarežģītību
Kombinētā izlase


• Vairāku atlases paņēmienu kombinēšana
Izlases metodes trūkums
Izlases metodes trūkums, salīdzinot ar pilno novērošanu, ir izlases jeb reprezentācijas kļūda
Izlases jeb reprezentācijas kļūda
Definīcija
Par reprezentācijas kļūdu sauc zināmu izlases un ģenerālā kopuma raksturotāju neatbilstību, kas rodas sakarā ar to, ka šie kopumi nav vienādi

Reprezentācijas kļūda
Ir starpība starp ģenerālās kopas parametru lielumu un lielumu, kas aprēķināts izlases novērošanas rezultātā
Reprezentācijas kļūdas lielums atkarīgs no
Ø Pazīmes nozīmes variācijas ģenerālajā kopā: jo lielāka pazīmes variācija, jo lielāka izlases kļūda un otrādi
Ø Izlases veida
Ø Izlases apjoma: jo lielāka izlase, jo mazāka izlases kļūda un otrādi
Reprezentācijas kļūdas
Reprezentācijas kļūdas
Izlases kļūdu var izteikt

• Absolūtās mērvienībās

• Relatīvās mērvienībās
Standartkļūda

Robežkļūda

Biežāk lietojamās precizitātes varbūtības un to koeficienti

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru