Ilgtermiņa ieguldījumi
4.lekcija
Vienkāršā grāmatvedība


Ilgtermiņa ieguldījumi
Objekti, kuru lietošanas laiks > 1 gadu
q Pamatlīdzekļi – inventārs u.c. objekti > Ls 300
q Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi - par samaksu iegādātas vērtības, kurām nav materiālas formas
piem., zemes, ūdens un citu dabas resursu, datorprogrammu vai cita īpašuma, licences, preču zīmes u. tml. lietošanas tiesības.

Uzskaite:
n iegādājoties:
q reģistrē Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāla ailē
“Izdevumi, kas nav attiecināmi uz IIN aprēķināšanu”
q iekārto pamatlīdzekļu uzskaites karti

n gada beigās saimnieciskās darbības izdevumos iekļauj
q aprēķināto pārskata gada nolietojumu
Termini
n sākotnējā vērtība (SV)
q iegādes vērtība + izdevumi, kas radušies sakarā ar to piegādāšanu un uzstādīšanu
n nolietojums (N)
q pamatlīdzekļu vērtības norakstīšana saimnieciskās darbības izdevumos atbilstoši to izmantošanas laikam
n nolietojuma likme
q gados – cik gadus objektu lietos (Ng)
q procentos – cik % no pamatlīdzekļu vērtības noraksta 1 gadā (N%)
n atlikusī vērtība (AV)
q sākotnējā vērtība – nolietojums + kapitālās izmaksas
n kapitālās izmaksas
q būtiski palielina objekta ražošanas potenciālu vai pagarina ekspluatācijas laiku
Pamatlīdzekļu remonts
n tekošais remonts (arī nomātiem)
q izdevumos, neskatoties uz summu
q akts par materiālu izlietošanu
q uz dokumentiem norāda uz kuru objektu

n kapitālais remonts
q pievieno atlikušajai vērtībai
q nomātiem
n jāatrunā nomas līgumā, ka nomas devējs nekompensē izmaksas
n noraksta izmaksās nomas periodā (nevis rēķina nolietojumu)
Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība
Piemērs
n nopirkta iekārta saimnieciskās darbības vajadzībām
q vērtība bez PVN Ls 819,67
q PVN 22% Ls 180,33
q kopā samaksāts Ls 1000,-


n iekārtas sākotnējā vērtība
q ar PVN apliekamai personai Ls 819,67
q ar PVN neapliekamai personai Ls 1000,-
Nolietojumu aprēķina metodes
n lineārā
q objekta atlikušo vērtību samazina vienmērīgi visu lietošanas laiku
Ng = SV x N%

n ģeometriski degresīvā
q nolietojuma normu palielina 2 reizes, nolietojumu rēķina no atlikušās vērtības

Ng = AV x 2N%

Nolietojuma aprēķins
Pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība Ls 1000,-
Nolietojumu aprēķina
n nodokļu vajadzībām - aprēķinot ar IIN apliekamo summu
q saskaņā ar likuma “Par UIN” 13. pantu
q izmanto ģeometriski degresīvo metodi
q pamatlīdzekļus dala 5 kategorijās
q nolietojumu rēķina visam gadam

n bilances vajadzībām
q uzņēmumā apstiprināta kārtība
q vadītājs nosaka objekta lietošanas laiku un nolietojuma aprēķināšanas metodi
q nolietojumu sāk rēķināt ar nākošā mēneša 1. datumu pēc objekta iegādes
Pamatlīdzekļu nolietojums nodokļiem
(likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13. pants)
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins datora komplektam (nodokļiem)
Ng = AV x 2 Nn
Nolietojuma aprēķina piemērs
Iekārta iegādāta 2010.g. 1.IX, tās sākotnējā vērtība Ls 1000

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru