Neobiheviorisma sociāli psiholoģiskās teorijasOrientācijas īpatnības
 • Kas ir biheiviorisma pamatlicējs?
 • Kad radās biheiviorisms? Kad radās neobiheviorisms?
 • Kāpēc neobiheiviorisms neguva plašu lietošanu sociālo psihologu vidū?
 • Kas izstrādāja operandā nosacījuma shēmu?
 • Kā notiek iemācīšana pēc šīs shēmas?
 • Kas ir operants?
 • Kāpēc operanto iemācīšanu sauc par R tipa iemācīšanu?
 • Kāda ir mediatorās pieejas ideja?
Frustrācijas agresijas N.Millera un D.Dolarda teorija
 • Kurš no zinātniekiem pirmais izteica ideju par agresijas un frustrācijas saikni?
 • Kāda ir galvenā hipotēze  N.Millera un D.Dolarda pieejās?
 • Kas notiek, ja neizdodas izpaust agresīvo uzvedību attiecībā pret frustrācijas objektu?
 • Kāda ir atdarināšanas loma minēto autoru teorijā?
 • Kas ir pāra atkarīga uzvedība? Ar ko tā atšķiras no kopējošas? Līdzatkarīgas?
 • Miniet savu pāra atkarīgas uzvedības piemēru?
 1. Banduras pieeja (sociālās iemācīšanas teorija)
 • Kā A.Bandura sauca savu pieeju?
 • Kāpēc zinātnieks bija pret datu ekstrapolāciju no dzīvnieku pasaules uz sociālo pasauli?
 • Kāda ir pastiprinājuma loma iemācīšanas procesā?
 • Kā citu darbības ietekmē cilvēku uzvedību?
 • Kas var būt par pastiprinājumu iemācīšanās gaitā?
D.Tibo un G.Kellija pieeja
 • Kāda ir pieejas galvenā ideja?
 • Kādas var būt pozitīvas iemaksas?
 • Kas ir „salīdzināšanas līmenis” un „alternatīvu salīdzināšanas līmenis”?
Dž. Homansa pieeja
 • Kāda ir savstarpējās apmaiņas būtība?
 • Kas ir „sentiments”?
Kognitīvās orientācijas sociāli psiholoģiskās teorijas
 • Kāds process tiek akcentēts kognitīvās orientācijas pētījumos?
 • Kāds ir kognitīvās orientācijas  teorētiskais pamats?
 • Nosauciet principus, kuri apvieno kognitivismu ar geštaltpsiholoģiju?
Kognitīvās atbilstības teorijas  uz 31.10.2008.
 • Kāpēc cilvēka kognitīvā struktūra tiecas pēc līdzsvara, harmonijas?
 • Kādu autoru idejas ir kognitīvās atbilstības teoriju avots?
F. Haidera strukturālās bilances (līdzsvara) teorija
 • Kas ir „naivā psiholoģija”?
 • Vai pastāv principiālās atšķirības starp fizisko objektu un cilvēku uztveri?
 • Kāpēc jāstudē „sadzīves psiholoģija”?
 • Kas ir sentence?
 • Kādas sentences ir noteicošas F. Haidera teorijā?
 • Kas ir kauzālā atribūcija? Ar kādu ideju Haidera teorijā tā ir saistīta?
 • Kāpēc pozitīvas attiecības ir transitīvas, bet negatīvas – netransitīvas?
 • Kāda struktūra ir sabalansēta? Kāda – nesabalansēta?
Ņukoma T. kognitīvo aktu teorija
 • Kura no teorijām bija Ņukoma uzskatu pamatā?
 • Kāda ir Ņukoma  galvenā tēze?
 • Kas rosina komunikatīvo aktu palielināšanu?
L. Festingera kognitīvās disonanses teorija
 • Kāda ir kognitīvās disonanses būtība?
 • Kad samazinās sevis salīdzināšanas tendence ar citiem?
 • Kas ir kognitīvā disonanse?
 • Kāpēc konsonanse ir vēlams iekšējais stāvoklis?
 • Kas ir kognīcija?
 • Cik kognīcijas tipus jūs ziniet?
 • Kādi ir kognitīvās disonanses rašanās iemesli?
 • Nosauciet disonanses mazināšanas veidus.
 • Kā saucas stāvoklis, kad kognitīvās disonanses nav?
Otrā kognitīvās pieejas versija (S.Ašs, D. Krečs, R. Kračfilds) 
 • Kāda metode ir adekvāta no šo autoru viedokļa?
 • Kāda ir centrāla problēma S.Aša darbos?
 • Kā mainījās termina „sociālā percepcija” izpratne?
 • Aprakstiet S.Aša eksperimentu saistītu ar sociālo percepciju?
 • Kādas tendences cita cilvēka uztverē atklāja S.Ašs?
Psihoanalītiskās orientācijas sociālās psiholoģijas teorijas 7.11.2008
 • Kas ir psihoanalīzes pamatlicējs?
 • Kad radās šis virziens un kad tas bija populārs zinātniskajā un praktiskajā psiholoģijā?
 • Kādi ir psihoanalītiskās teorijas postulāti un jēdzieni?
 • Kāda ir psihoanalīzes ietekme uz sociālās psiholoģijas teoriju un praksi?
 • Kādi grupu eksperimentālie pētījumi veikti psihoanalītiskās orientācijas ietvaros?
 • Raksturojiet galvenās problēmu grupas, kuras pēta psihoanalītiskā orientācija.
 • Nosauciet galvenās sociālās psiholoģijas teorijas, kas izstrādātas šīs orientācijas ietvaros?
 • Nosauciet galveno teorētisko darbu, uz kuru balstās psihoanalītiskās orientācijas autoru priekšstati sociālajā psiholoģijā.
 • Kādus metodoloģiskos paņēmienus piedāvāja Z.Freids grupas aprakstam?
 • Kāds, pēc Z.Freida atziņas, ir grupas dinamikas mehānisms? Kādus  jēdzienus zinātnieks lietoja grupas dinamikas izskaidrošanai?
 • Kādas ir līdera psiholoģijas īpatnības un viņa loma grupā no Freida viedokļa? 
Baijona V. grupas funkcionēšanas dinamiskā teorija
 • Nosauciet grupas galveno īpatnību no autora viedokļa.
 • Kādi ir grupas parametri zinātnieka teorijā?
 • Raksturojiet grupas dinamiku no šīs teorijas pieejas?
 • Novērtējiet Baijona teorijas ieguldījumu grupas sociāli psiholoģiskajā teorijā.
V. Benisa un G.Šeparda grupas attīstības teorija
 • Kāds grupas modelis ir dotas teorijas pamatā?
 • Raksturojiet T –grupu īpatnības.
 • Nosauciet divas galvenās problēmas, kas tika izstrādātas teorijas ietvaros.
 • Kādi ir valīdās komunikācijas traucējumi.
 • Kāda ir līdera loma grupā no teorijas autoru viedokļa?
 • Nosauciet grupas attīstības fāzes un posmus un raksturojiet tos.
 • Novērtējiet  teorijas ieguldījumu grupas sociāli psiholoģiskajā teorijā.
V.Šutca interpersonālās uzvedības trīsdimensionālā teorija
 • Nosauciet teorijas pamatatziņu.
 • Kādā veidā, pēc zinātnieka domām, cilvēks bērnības attiecību pieredzi realizē pieaugušā dzīvē?
 • Pirmais teorijas postulāts.
 • Raksturojiet trīs starppersonu vajadzības, ko aprakstīja Šutcs.
 • Kāda loma šo vajadzību apmierināšanai/ neapmierināšanai cilvēka psihiskā un sociālā dzīvē?
 • Kāda ir iekļaušanas vajadzības būtība?
 • Kā iepriekš minētās vajadzības apmierināšanas raksturs ietekmē cilvēka sociālo uzvedību?
 • Kādus sociālās uzvedības tipus aprakstīja zinātnieks?
 • Kāda ir kontroles vajadzības būtība?
 • Kā kontroles vajadzības apmierināšana ietekmē sociālo uzvedību?
 • Kāda ir vajadzības pēc mīlestības būtība ( tuvu emocionālo saišu veidošanā)?
 • Kā vajadzības pēc mīlestības apmierināšana ietekmē sociālo uzvedību?
 • Definējiet jēdzienu „saderība”  pēc Šutca.
 • Nosauciet saderības tipus.
 • Raksturojiet grupas attīstības posmus.
Autoritārās personības koncepcija
 • Autoritārās personības veidošanas mehānisms no T. Adorno viedokļa.
 • Kādas ir autoritārās personības galvenās īpašības?

Galvenās sociāli psiholoģiskās teorijas, kas ir izstrādātas interakcijas  orientācijas ietvaros
Galvenās atziņas
 • Nosauciet pamata (atslēgas) jēdzienu un noformulējiet kopīgu visu orientācijas koncepciju priekšmetu.
 • Kāda ir atšķirība pieejā mijiedarbībai no citām teorijām?
 • Nosauciet galvenās problēmas, ko pētīja šīs orientācijas pārstāvji.
 • Nosauciet dotās orientācijas galvenos teorētiskos avotus ?
 • Kādam sociālās psiholoģijas virzienam varētu piederēt šīs teorijas?
 • Kur vispirms parādās šo teoriju socioloģiskums?
 • Kādus virzienus var izdalīt orientācijas iekšienē un kādas ir to atšķirības?
Simboliskais interakcionisms
 • Nosauciet pamatlicēju un galveno teorētisko darbu.
 • Kādas Dž. Mida zinātniskās darbības īpatnības noteica viņa zinātniskās teorijas virzienu?
 • Nosauciet un paskaidrojiet Dž. Mida koncepcijas pamatjēdzienu.
 • Simboliskā interakcionisma koncepcijas galvenās pamatatziņas.
 • Kāda loma ir jēdzienam simbols  Dž. Mida koncepcijā? Atklājiet tā saturu.
 • Kādu funkciju pilda simbols sociālās mijiedarbības procesā?
 • Ko nozīmē Dž. Mida aprakstīta spēja „pieņemt cita lomu’? Kāda ir tās funkcija mijiedarbības procesā?
 • Kāda ir jēdziena „vispārināts cits” būtība zinātnieka koncepcija un tā loma mijiedarbības procesā?
 • Kādas ir personības izpratnes īpatnības Mida koncepcijā?
 • Nosauciet mainīgos, pēc interakcionistu domām, kas nosaka indivīdu uzvedību.
 • Aprakstiet personības struktūras galvenos komponentus interakcijas orientācijā. Kā dotā struktūra sasaucas ar Z.Freida struktūru?
 • Kā tiek aplūkota dotajā orientācijā personības un sabiedrības mijiedarbība?
 • Nosauciet galvenās zinātniskās skolas, kas attīstījās orientācijas ietvaros, un to vadītājus. Raksturojiet pamatatšķirību metodoloģiskajās pozīcijās.
 • Kāda loma, no G. Blumera viedokļa, ir jēdzienu operacionalizācijas un un kvantitatīvo mērījumu procesam zinātniskā teorijā?
 • Kādu pieeju G. Blumers uzskata par adekvātu sociāli psiholoģisko fenomenu pētīšanai?
 • Raksturojiet atšķirības uzskatos par personības struktūru Čikagas un Aijovas simboliskā interakcionisma skolās.
 • Kādu operacionālo personības jēdzienu noformulēja M.Kuns?
 • Kādu mērīšanas procedūru piedāvāja M. Kuns personības izpētei?
 • Kāda atšķirība ir lomu uzvedības pieejā Čikagas un Aijovas simboliskā interakcionisma skolās.
Lomu teorijas
 • Kādas divas lomu teoriju grupas izdala sociālajā psiholoģijā?
 • Raksturojiet strukturālās un interakcijas lomu teoriju īpatnības?
 • Kāda ir termina loma izpratne interakcionismā?
 • Raksturojiet  galvenos jēdzienus  R.Lintona lomu teorijā?
 • Kādus aspektus, pēc M.Doiča un R.Krausa atziņas, parasti izdala, runājot par lomu?
 • Kādas ir vispārīgas lomu klasifikācijas īpatnības lomu teorijās?
 • Kādi faktori nosaka indivīda lomas uztveri un pildīšanu?
 • Kas ir lomu konflikts?
 • Kādus lomu konfliktu tipus parasti izdala?
 • Kāda ir I.Hofmana „sociālās dramaturģijas” koncepcijas būtība? Kā tiek aplūkota loma autora koncepcijā?
 • Raksturojiet I.Hofmana teorijas galvenos jēdzienus – lomas partija, fasāde, kulises.
Referentās grupas teorijas
 • Noformulējiet referentās grupas jēdzienu.
 • Kāda Dž.Mida ideja ir priekšstatu pamatā par referento grupu ?
 • Kādas grupas var būt referentas?
 • Kādas referentās grupas funkcijas izdalīja G.Kellijs?
 • Kādi ir referentās grupas izvēles kritēriji pēc R.Mertona domām?

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru